Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2009

2 Wstęp 4 Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Opis organizacji Grupy Kapitałowej DM IDMSA, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA na dzień przekazania raportu kwartalnego Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Domu Maklerskiego IDMSA Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŝ rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta i jednostki zaleŝne Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Sprawozdawczość według segmentów Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 marca 2009 roku Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego IDM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 marca 2009 roku Znaczące wydarzenia po dniu 31 marca 2009 r Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i jednostek zaleŝnych w I kwartale 2009 r. wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących

3 18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DM IDMSA Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej IDMSA Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych oraz kapitałowych papierów wartościowych Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

4 Wstęp Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA Podstawa prawna: Par. 87 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U Nr 33, poz. 3025). 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe. Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR I-III/2009 I-III/2008 I-III/2009 I-III/ Przychody z działalności podstawowej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały mniejszości Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki Średnia waŝona liczba akcji zwykłych w szt Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) 0,05 0,10 0,01 0,03 14 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,02 0,05 0,01 0,01 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa razem Zobowiązania krótkoterminowe w tym: Zobowiązania wobec Klientów Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na zobowiązania Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w szt Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 5,83 5,79 1,24 1,39 24 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 2,91 2,89 0,62 0,69 4

5 Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I-III/2009 I-III/2008 I-III/2009 I-III/ Przychody z działalności maklerskiej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki Średnia waŝona liczba akcji zwykłych w szt Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) 0,00 0,07 0,00 0,02 12 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,00 0,04 0,00 0,01 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa razem Zobowiązania krótkoterminowe w tym: Zobowiązania wobec Klientów Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na zobowiązania Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w szt Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 5,58 5,59 1,19 1,34 23 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 2,79 2,79 0,59 0,67 *W dniu 25 stycznia 2008 r. NWZ DM IDMSA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej emisji nie mniej niŝ i nie więcej niŝ akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł. 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej DM IDMSA, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podmioty podlegające konsolidacji i tworzące Grupę Kapitałową DM IDMSA Konsolidacją na dzień 31 marca 2009 r. objęte zostały wszystkie jednostki zaleŝne, stowarzyszone i współzaleŝne tworzące Grupę Kapitałową Domu Maklerskiego IDM S.A. na dzień 31 marca 2009 r. Sposób ujęcia poszczególnych jednostek w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym został opisany w pkt skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podmiot dominujący Dom Maklerski IDM S.A. (dalej: DM IDMSA) z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, Kraków, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. 5

6 Jednostki zaleŝne bezpośrednia kontrola DM IDM S.A. Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. Słowiańska 17, Lubin, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. DM IDMSA posiada (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŝda spółki Electus S.A., co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Electus S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A. Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Do dnia 16 stycznia 2007 r. Spółka działała pod nazwą Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Katowicach. DM IDMSA posiada (słownie: sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) kaŝda spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Electus Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Antoniego 23, Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. Do kwietnia 2007 roku Spółka działała pod nazwą Electus Trade Building Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. DM IDMSA posiada (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) kaŝda, co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus Hipoteczny S.A. IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. DM IDMSA posiada (słownie: cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) kaŝdy, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym podmiotu. 6

7 Gwarant Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Józefa Cygana 2, Opole, (następca prawny Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.). DM IDM S.A. posiada (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) kaŝda Gwarant Agencja Ochrony S.A., co stanowi 75 (siedemdziesiąt pięć) % udziału w kapitale zakładowym Gwarant Agencja Ochrony S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Gwarant Agencja Ochrony S.A. W dniu 19 grudnia 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A., które podjęło uchwałę o obniŝeniu wartości nominalnej akcji z 10 zł na 0,10 zł, a przez to o zwiększeniu liczby akcji z do Podział akcji został dokonany w ten sposób, Ŝe wymieniono 1 akcję o wartości nominalnej 10 zł na 100 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda. W związku z podziałem akcji nie dokonano obniŝenia kapitału zakładowego. W związku z powyŝszym zmianie uległ 7 ust. 2 Statutu Spółki. Postanowieniem Sadu Rejestrowego z dnia 25 lutego 2009 r. powyŝsza zmiana została zarejestrowana). Relpol 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Paderewskiego 8, Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS. DM IDM S.A. posiada 100 (słownie: sto) udziałów w Relpol 5 Sp. z o.o. o wartości nominalnej ,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć złotych) kaŝdy, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym podmiotu. IDMSA Atherstone Asset Management Company Mauritius jest podmiotem podlegającym prawu Republiki Mauritius, wpisanym do rejestru spółek Mauritius pod nr Kapitał zakładowy IDMSA Atherstone Asset Management Company Mauritius wynosi ,00 USD i dzieli sie na ,00 udziałów o wartości nominalnej 1 USD kaŝdy. DM IDMSA posiada udziałów IDMSA Atherstone Asset Management Company Mauritius, które uprawniają do 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej Jednostki zaleŝne pośrednia kontrola DM IDM S.A. śak System Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Złoty Róg 13, Kraków, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS (spółka bezpośrednio zaleŝna od Electus S.A.). Kapitał zakładowy śak System Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100). Electus S.A posiada 160 udziałów o wartości nominalnej ,00 zł kaŝdy spółki śak System Sp. z o.o., co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym spółki. 7

8 Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Józefa Cygana 2, Opole, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS (spółka bezpośrednio zaleŝna od Gwarant Agencja Ochrony S.A.). Kapitał zakładowy Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o. wynosi ,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Gwarant Agencja Ochrony S.A. posiada 120 (sto dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) kaŝdy spółki Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o., co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym spółki Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o. i w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o Jednostki stowarzyszone Profinet S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Metalowa 3, Tychy, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy Profinet S.A. wynosi ,00 zł (pięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na (pięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) kaŝda. Spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z dniem 31 grudnia 2008 r. Dom Maklerski IDM S.A. posiada (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, co stanowi 33,07% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Geoclima Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 590 (pięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) kaŝdy. DM IDMSA posiada 207 (dwieście siedem) udziałów w spółce o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) kaŝdy, co stanowi 35,084% udziału w jej kapitale i ogólnej liczbie głosów. SprintAir S. A. SprintAir S.A. została utworzona w roku Spółka działała pod nazwą Sky Express Sp. z o.o., a następnie SprintAir Sp. z o.o. W dniu 31 grudnia 2008 roku nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie rejestracji SprintAir S.A. pod nr Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 marca 2009 roku wynosi ,00 zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda. 8

9 Na dzień 31 grudnia 2008 r. DM IDMSA posiadał (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji SprintAir S.A., co stanowiło 21,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki SprintAir S.A. W dniu 31 marca 2009 roku DM IDMSA zawarł transakcję nabycia (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji SprintAir S.A.. W wyniku dokonanej transakcji udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki SprintAir S.A. zwiększył się do poziomu 27,89%. Z uwagi na fakt zawarcia transakcji nabycia akcji SprintAir S.A. w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2009 r. przyjęto udział w SprintAir w wysokości 21,14%. Na dzień 31 marca 2009 r. DM IDMSA posiada (milion sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 27,89% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki SprintAir S.A. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Herc 9, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy PIP INSTAL-LUBLIN S.A. wynosi ,00 zł (sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na (sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł kaŝda. Dom Maklerski IDM S.A. posiada za pośrednictwem spółki Relpol 5 Sp. z o.o (milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji INSTAL- LUBLIN S.A. co stanowi 32,75 % udziału w kapitale zakładowym oraz 32,75% głosów na walnym zgromadzeniu spółki INSTAL-LUBLIN S.A. Dom Maklerski IDMSA jest niezaleŝnym, niebankowym, dynamicznie rozwijającym się domem maklerskim. Dom Maklerski IDMSA funkcjonuje na rynku od 15 lat, jest pierwszym w Polsce brokerem, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta Domu Maklerskiego IDMSA obejmuje pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami oraz usługi z zakresu corporate finance. Dom Maklerski IDMSA specjalizuje się w usługach korporacyjnych takich jak: operacje przekształceniowe, fuzje, przejęcia, transakcje na rynku niepublicznym, usługi w zakresie emisji papierów wartościowych, w tym przeprowadzania ofert publicznych, usługi związane z rynkiem walutowym, asset management. 9

10 DM IDMSA funkcjonuje w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia r. (DDM-M /2003). Na dzień 31 marca 2009 r. kapitał zakładowy Domu Maklerskiego IDMSA dzielił się na (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) kaŝda. W DM IDMSA nie występują akcje uprzywilejowane. W dniu 25 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niŝ i nie więcej niŝ akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda i cenie emisyjnej 1,10 zł za akcję. Akcje serii I zostały zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w trybie subskrypcji zamkniętej. W dniu 5 września 2008 roku został dokonany przydział wszystkich akcji serii I, a w dniu 11 września 2008 roku nastąpiła rejestracja w KDPW S.A praw do akcji serii I. Cena emisyjna akcji serii I wynosiła 1,10 zł za jedną akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła ,80 zł. Do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiła rejestracja podwyŝszenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy. DM IDMSA złoŝył w Sądzie Rejestrowym wniosek o rejestrację podwyŝszenia kapitału w związku z emisją akcji serii I w dniu 10 października 2008 r. W związku z przedłuŝającym się czasem oczekiwania na wydanie postanowienia w sprawie rejestracji w dniu 14 listopada 2008 r. DM IDMSA złoŝył w Sądzie Rejestrowym wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. PoniewaŜ wniosek ten pozostał bez odpowiedzi, w dniu 12 stycznia 2009 r. złoŝony został ponowny wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. W dniu 13 lutego 2009 r. DM IDMSA złoŝył wniosek o niezwłoczne rozpoznanie sprawy. W dniu 23 lutego 2009 r. DM IDMSA otrzymał pismo Sądu Rejestrowego z informacją, Ŝe postępowanie pozostaje na etapie postępowania międzyinstancyjnego, a Sąd Rejestrowy nie wypowie się w sprawie do czasu gdy nie zostanie przesądzony prawomocnie w sądowym toku instancji krąg uczestników postępowania. W dniu 13 marca 2009 r. zawarł kolejny wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy oraz wniosek o odrębne potraktowanie wniosku o podwyŝszenie kapitału zakładowego i zarejestrowanie, bez zbędnej zwłoki, tego podwyŝszenia poprzez dokonanie wpisu niezaleŝnie od toczących się postępowań incydentalnych. W dniu 24 marca 2009 r., w związku z powzięciem informacji, o tym, Ŝe Sędzia orzekający w przedmiotowej sprawie udał się na urlop do końca marca br. DM IDMSA wystąpił o zmianę referenta. W dniu 22 kwietnia 2009 r., w związku ze złoŝeniem przez jedną z dwóch osób próbujących się włączyć w postępowanie, zaŝalenia na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu osoby trzeciej, DM IDMSA złoŝył do Sądu Okręgowego, do którego trafiło to zaŝalenie, wniosek o przyspieszenie rozpoznania zaŝalenia. 10

11 W opinii Spółki, potwierdzonej pismem otrzymanym 23 lutego 2009 r. przedłuŝanie się procesu rejestracji podwyŝszenia kapitału zakładowego wynika jedynie z faktu próby włączenia się w postępowanie osób trzecich. Jedna z tych osób pozostaje w sporze z DM IDMSA. PoniewaŜ osoby te podnoszą w sprawie kwestie rozstrzygnięte juŝ ostateczną decyzją administracyjną Zarząd DM IDMSA ma nadzieję, Ŝe w najbliŝszym czasie Sąd podejmie ostateczne rozstrzygnięcia co do wszystkich złoŝonych przez te osoby pism ( Sąd Okręgowy wydał postanowienie którym oddalił zaŝalenie na odmowę dopuszczenia osoby trzeciej do udziału w postępowaniu), i wniosek o podwyŝszenie kapitału zakładowego zostanie merytorycznie rozpoznany. Spółce nie są znane jakiekolwiek zastrzeŝenia Sądu Rejestrowego do złoŝonej dokumentacji. Począwszy od roku 2006 DM IDMSA dodał do swych usług segment rynków zagranicznych. Oferta w nowym segmencie podzielona została na dwa profile. Pierwszy profil skierowany jest do klientów korporacyjnych, sama zaś usługa polega na doradztwie i zabezpieczaniu Klienta przed niekorzystnymi skutkami występowania ryzyka rynkowego, co w szczególności widoczne jest w przypadku importerów oraz eksporterów. W ramach współpracy identyfikujemy i mierzymy wielkość ryzyka w Spółce Klienta, oraz przygotowujemy kompleksowy system zabezpieczania przed ryzykiem, włącznie z zawieraniem transakcji oraz z wyceną instrumentów pochodnych. Drugi profil oferty skierowany jest głównie do klientów detalicznych. Dział Rynków Zagranicznych DM IDMSA oferujeinwestorom dostęp do rynków zagranicznych za pośrednictwem internetowej platformy Saxo Banku A/S (pośrednictwo), natomiast od dnia 5 lutego 2007 r. uruchomił platformę rynków zagranicznych IDM Trader. System transakcyjny IDM Trader daje moŝliwości inwestowania na rynkach: walutowych (FOREX), kontraktów terminowych (futures), kontraktów na róŝnice kursowe (CFD), akcji zagranicznych. Wsparciem dla Inwestorów jest szeroki wachlarz szkoleń z platformy oraz rynków zagranicznych, jak równieŝ komentarze i analizy własnego autorstwa. Dodatkowo dla osób, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki mamy przygotowaną specjalną ofertę rachunek z opcją doradztwa inwestycyjnego. Inwestor moŝe podejmować wtedy własne decyzje wspierając się na rekomendacjach wydanych przez licencjonowanego Doradcę Inwestycyjnego. Dom Maklerski IDMSA poprzez Dział Rynków Zagranicznych i platformę transakcyjną IDM Trader oferuje swoim klientom moŝliwość uczestniczenia w handlu na globalnych rynkach finansowych. Za pomocą platformy transakcyjnej IDM Trader uŝytkownicy mogą zawierać transakcje na rynkach: walutowym, metali szlachetnych, metali przemysłowych, energii, produktów rolnych, akcyjnym oraz na rynku indeksów giełdowych, obligacji, stóp procentowych. W I kwartale 2009 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu DM IDMSA oferuje klientom 3 rodzaje rachunków, które dają klientom moŝliwość inwestowania na rynkach zagranicznych: 11

12 1) IDM MiniTrader umoŝliwia handel na 30 parach walutowych (kontrakty walutowe SPOT oraz złoto i srebro) oraz handel kontraktami CFD dla 13 światowych indeksach. Rachunek moŝna otworzyć wpłacając minimum PLN, 2) IDM Trader pozwala na handel 160 walutami (kontrakty walutowe SPOT oraz złoto i srebro), handel 37 opcjami walutowymi, kontraktami CFD na akcje i indeksy zagraniczne, akcjami zagranicznymi, oraz kontraktami futures. Rachunek moŝna otworzyć wpłacając minimum PLN, 3) IDM Trader wersja z doradztwem daje dostęp do wszystkich instrumentów obecnych na Platformie IDM Trader. Dodatkowo klient otrzymuje rekomendacje wydane przez licencjonowanego Doradcę Inwestycyjnego. Rekomendacje docierają do klienta drogą telefoniczną, mailową, sms-ową lub poprzez dealer chat. Rachunek moŝna otworzyć wpłacając minimum PLN. DM IDMSA dokłada nieustannych starań, aby system transakcyjny IDM Trader odpowiadał zmieniającym się realiom rynkowym oraz oczekiwaniom klientów. W I kwartale 2009 roku dodano do systemu transakcyjnego nowe pary walutowe, zmniejszono minimalne nominały transakcji z do jednostek waluty bazowej. DM IDMSA umoŝliwił takŝe składanie zleceń za pośrednictwem systemu transakcyjnego IDM Trader na giełdzie papierów wartościowych w Toronto (Kanada). Na dzień 31 marca 2009 r. DM IDMSA prowadził rachunków papierów wartościowych i rachunki pienięŝne Klientów. Dom Maklerski wykonuje czynności animatora i sponsora emisji. Na dzień 31 marca 2009 roku Dom Maklerski pełnił funkcję animatora emitenta(gpw) dla 36 spółek oraz animatora rynku (GPW) dla 34 spółek, na rynku New Connect był animatorem rynku dla 2 spółek. Dodatkowo 4 serie kontraktów terminowych na W20 (GPW). Ponadto Dom Maklerski IDMSA prowadzi działalność w zakresie rynku niepublicznego. Obsługuje i prowadzi depozyt dla 40 spółek na podstawie umów o prowadzenie depozytu (stan na 31 marca 2009 r.). Władze Spółki W dniu 15 stycznia 2009 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złoŝył Łukasz śuk. Zarząd DM IDMSA poinformował o fakcie złoŝenia rezygnacji w raporcie bieŝącym nr 16/2009 z 17 stycznia 2009 r. Na dzień przekazania niniejszego raportu skład Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA przedstawia się następująco: Zarząd Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu, Rafał Abratański - Wiceprezes Zarządu. 12

13 Rada Nadzorcza Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA Robert Tomaszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Henryk Leszczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej, Jarosław Dziewa Członek Rady Nadzorczej, Artur Kozieja Członek Rady Nadzorczej, Władysław Bogucki - Członek Rady Nadzorczej. Prokurenci: Piotr Derlatka, Jarosław śołędowski. Jednostki zaleŝne kontrolowane bezpośrednio przez DM IDM S.A. Electus Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, ul. Słowiańska 17, została utworzona aktem notarialnym z dnia 6 lutego 2003 r., Rep. A nr 799/2003 i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, w dniu 28 marca 2003 r. pod numerem KRS Electus S.A. kontynuuje działalność spółki Agencja Obrotu Wierzytelnościami Electus s.c. Electus S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki śak SYSTEM Sp. z o.o. i posiada 160 udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej ,00 zł kaŝdy udział, dających prawo do 160 głosów. Kapitał zakładowy Electus S.A. wynosi ,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100) i dzieli się na (dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100), w tym: akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100), akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100), akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100). Na dzień składania niniejszego raportu DM IDMSA posiada (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk akcji Electus S.A., co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A. Electus S.A. (Spółka, Emitent) jest spółką wyspecjalizowaną w usługach finansowych dla sektora słuŝby zdrowia i jednostek budŝetowych Skarbu Państwa oraz ich kontrahentów. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest świadczenie usług finansowych. W zakresie usług skierowanych do podmiotów zadłuŝonych głównym przedmiotem działalności Spółki jest restrukturyzacja zadłuŝenia a takŝe, we wzrastającym stopniu, udzielanie poŝyczek. Korzyścią dla tej grupy klientów jest poprawa ich płynności finansowej oraz dostęp do usług, z których wcześniej, z uwagi na sytuację finansową, nie mieli moŝliwości skorzystać. Usługi te pozwalają równieŝ na spłatę ratalną zobowiązań w ramach porozumień, co niewątpliwie jest korzystnym alternatywnym rozwiązaniem dla działań windykacyjnych, częstych na rynku słuŝby zdrowia. Obecnie w ofercie Spółki znajdują się następujące produkty: 13

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo