Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2009

2 Wstęp 4 Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Opis organizacji Grupy Kapitałowej DM IDMSA, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA na dzień przekazania raportu kwartalnego Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Domu Maklerskiego IDMSA Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŝ rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta i jednostki zaleŝne Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Sprawozdawczość według segmentów Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 marca 2009 roku Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego IDM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 marca 2009 roku Znaczące wydarzenia po dniu 31 marca 2009 r Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i jednostek zaleŝnych w I kwartale 2009 r. wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących

3 18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DM IDMSA Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej IDMSA Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych oraz kapitałowych papierów wartościowych Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

4 Wstęp Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA Podstawa prawna: Par. 87 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U Nr 33, poz. 3025). 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe. Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR I-III/2009 I-III/2008 I-III/2009 I-III/ Przychody z działalności podstawowej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały mniejszości Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki Średnia waŝona liczba akcji zwykłych w szt Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) 0,05 0,10 0,01 0,03 14 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,02 0,05 0,01 0,01 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa razem Zobowiązania krótkoterminowe w tym: Zobowiązania wobec Klientów Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na zobowiązania Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w szt Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 5,83 5,79 1,24 1,39 24 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 2,91 2,89 0,62 0,69 4

5 Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I-III/2009 I-III/2008 I-III/2009 I-III/ Przychody z działalności maklerskiej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki Średnia waŝona liczba akcji zwykłych w szt Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) 0,00 0,07 0,00 0,02 12 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,00 0,04 0,00 0,01 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa razem Zobowiązania krótkoterminowe w tym: Zobowiązania wobec Klientów Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na zobowiązania Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w szt Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 5,58 5,59 1,19 1,34 23 Rozwodniona liczba akcji w szt.* Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 2,79 2,79 0,59 0,67 *W dniu 25 stycznia 2008 r. NWZ DM IDMSA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej emisji nie mniej niŝ i nie więcej niŝ akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł. 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej DM IDMSA, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podmioty podlegające konsolidacji i tworzące Grupę Kapitałową DM IDMSA Konsolidacją na dzień 31 marca 2009 r. objęte zostały wszystkie jednostki zaleŝne, stowarzyszone i współzaleŝne tworzące Grupę Kapitałową Domu Maklerskiego IDM S.A. na dzień 31 marca 2009 r. Sposób ujęcia poszczególnych jednostek w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym został opisany w pkt skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podmiot dominujący Dom Maklerski IDM S.A. (dalej: DM IDMSA) z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, Kraków, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. 5

6 Jednostki zaleŝne bezpośrednia kontrola DM IDM S.A. Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. Słowiańska 17, Lubin, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. DM IDMSA posiada (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŝda spółki Electus S.A., co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Electus S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A. Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Do dnia 16 stycznia 2007 r. Spółka działała pod nazwą Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Katowicach. DM IDMSA posiada (słownie: sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) kaŝda spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Electus Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Antoniego 23, Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. Do kwietnia 2007 roku Spółka działała pod nazwą Electus Trade Building Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. DM IDMSA posiada (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) kaŝda, co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus Hipoteczny S.A. IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. DM IDMSA posiada (słownie: cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) kaŝdy, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym podmiotu. 6

7 Gwarant Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Józefa Cygana 2, Opole, (następca prawny Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.). DM IDM S.A. posiada (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) kaŝda Gwarant Agencja Ochrony S.A., co stanowi 75 (siedemdziesiąt pięć) % udziału w kapitale zakładowym Gwarant Agencja Ochrony S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Gwarant Agencja Ochrony S.A. W dniu 19 grudnia 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A., które podjęło uchwałę o obniŝeniu wartości nominalnej akcji z 10 zł na 0,10 zł, a przez to o zwiększeniu liczby akcji z do Podział akcji został dokonany w ten sposób, Ŝe wymieniono 1 akcję o wartości nominalnej 10 zł na 100 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda. W związku z podziałem akcji nie dokonano obniŝenia kapitału zakładowego. W związku z powyŝszym zmianie uległ 7 ust. 2 Statutu Spółki. Postanowieniem Sadu Rejestrowego z dnia 25 lutego 2009 r. powyŝsza zmiana została zarejestrowana). Relpol 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Paderewskiego 8, Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS. DM IDM S.A. posiada 100 (słownie: sto) udziałów w Relpol 5 Sp. z o.o. o wartości nominalnej ,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć złotych) kaŝdy, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym podmiotu. IDMSA Atherstone Asset Management Company Mauritius jest podmiotem podlegającym prawu Republiki Mauritius, wpisanym do rejestru spółek Mauritius pod nr Kapitał zakładowy IDMSA Atherstone Asset Management Company Mauritius wynosi ,00 USD i dzieli sie na ,00 udziałów o wartości nominalnej 1 USD kaŝdy. DM IDMSA posiada udziałów IDMSA Atherstone Asset Management Company Mauritius, które uprawniają do 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej Jednostki zaleŝne pośrednia kontrola DM IDM S.A. śak System Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Złoty Róg 13, Kraków, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS (spółka bezpośrednio zaleŝna od Electus S.A.). Kapitał zakładowy śak System Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100). Electus S.A posiada 160 udziałów o wartości nominalnej ,00 zł kaŝdy spółki śak System Sp. z o.o., co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym spółki. 7

8 Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Józefa Cygana 2, Opole, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS (spółka bezpośrednio zaleŝna od Gwarant Agencja Ochrony S.A.). Kapitał zakładowy Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o. wynosi ,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Gwarant Agencja Ochrony S.A. posiada 120 (sto dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) kaŝdy spółki Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o., co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym spółki Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o. i w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Gwarant Bis Agencja Ochrony Sp. z o.o Jednostki stowarzyszone Profinet S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Metalowa 3, Tychy, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy Profinet S.A. wynosi ,00 zł (pięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na (pięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) kaŝda. Spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z dniem 31 grudnia 2008 r. Dom Maklerski IDM S.A. posiada (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, co stanowi 33,07% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Geoclima Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem ; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 590 (pięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) kaŝdy. DM IDMSA posiada 207 (dwieście siedem) udziałów w spółce o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) kaŝdy, co stanowi 35,084% udziału w jej kapitale i ogólnej liczbie głosów. SprintAir S. A. SprintAir S.A. została utworzona w roku Spółka działała pod nazwą Sky Express Sp. z o.o., a następnie SprintAir Sp. z o.o. W dniu 31 grudnia 2008 roku nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie rejestracji SprintAir S.A. pod nr Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 marca 2009 roku wynosi ,00 zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda. 8

9 Na dzień 31 grudnia 2008 r. DM IDMSA posiadał (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji SprintAir S.A., co stanowiło 21,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki SprintAir S.A. W dniu 31 marca 2009 roku DM IDMSA zawarł transakcję nabycia (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji SprintAir S.A.. W wyniku dokonanej transakcji udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki SprintAir S.A. zwiększył się do poziomu 27,89%. Z uwagi na fakt zawarcia transakcji nabycia akcji SprintAir S.A. w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2009 r. przyjęto udział w SprintAir w wysokości 21,14%. Na dzień 31 marca 2009 r. DM IDMSA posiada (milion sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 27,89% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki SprintAir S.A. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Herc 9, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy PIP INSTAL-LUBLIN S.A. wynosi ,00 zł (sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na (sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł kaŝda. Dom Maklerski IDM S.A. posiada za pośrednictwem spółki Relpol 5 Sp. z o.o (milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji INSTAL- LUBLIN S.A. co stanowi 32,75 % udziału w kapitale zakładowym oraz 32,75% głosów na walnym zgromadzeniu spółki INSTAL-LUBLIN S.A. Dom Maklerski IDMSA jest niezaleŝnym, niebankowym, dynamicznie rozwijającym się domem maklerskim. Dom Maklerski IDMSA funkcjonuje na rynku od 15 lat, jest pierwszym w Polsce brokerem, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta Domu Maklerskiego IDMSA obejmuje pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami oraz usługi z zakresu corporate finance. Dom Maklerski IDMSA specjalizuje się w usługach korporacyjnych takich jak: operacje przekształceniowe, fuzje, przejęcia, transakcje na rynku niepublicznym, usługi w zakresie emisji papierów wartościowych, w tym przeprowadzania ofert publicznych, usługi związane z rynkiem walutowym, asset management. 9

10 DM IDMSA funkcjonuje w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia r. (DDM-M /2003). Na dzień 31 marca 2009 r. kapitał zakładowy Domu Maklerskiego IDMSA dzielił się na (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) kaŝda. W DM IDMSA nie występują akcje uprzywilejowane. W dniu 25 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niŝ i nie więcej niŝ akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda i cenie emisyjnej 1,10 zł za akcję. Akcje serii I zostały zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w trybie subskrypcji zamkniętej. W dniu 5 września 2008 roku został dokonany przydział wszystkich akcji serii I, a w dniu 11 września 2008 roku nastąpiła rejestracja w KDPW S.A praw do akcji serii I. Cena emisyjna akcji serii I wynosiła 1,10 zł za jedną akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła ,80 zł. Do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiła rejestracja podwyŝszenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy. DM IDMSA złoŝył w Sądzie Rejestrowym wniosek o rejestrację podwyŝszenia kapitału w związku z emisją akcji serii I w dniu 10 października 2008 r. W związku z przedłuŝającym się czasem oczekiwania na wydanie postanowienia w sprawie rejestracji w dniu 14 listopada 2008 r. DM IDMSA złoŝył w Sądzie Rejestrowym wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. PoniewaŜ wniosek ten pozostał bez odpowiedzi, w dniu 12 stycznia 2009 r. złoŝony został ponowny wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. W dniu 13 lutego 2009 r. DM IDMSA złoŝył wniosek o niezwłoczne rozpoznanie sprawy. W dniu 23 lutego 2009 r. DM IDMSA otrzymał pismo Sądu Rejestrowego z informacją, Ŝe postępowanie pozostaje na etapie postępowania międzyinstancyjnego, a Sąd Rejestrowy nie wypowie się w sprawie do czasu gdy nie zostanie przesądzony prawomocnie w sądowym toku instancji krąg uczestników postępowania. W dniu 13 marca 2009 r. zawarł kolejny wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy oraz wniosek o odrębne potraktowanie wniosku o podwyŝszenie kapitału zakładowego i zarejestrowanie, bez zbędnej zwłoki, tego podwyŝszenia poprzez dokonanie wpisu niezaleŝnie od toczących się postępowań incydentalnych. W dniu 24 marca 2009 r., w związku z powzięciem informacji, o tym, Ŝe Sędzia orzekający w przedmiotowej sprawie udał się na urlop do końca marca br. DM IDMSA wystąpił o zmianę referenta. W dniu 22 kwietnia 2009 r., w związku ze złoŝeniem przez jedną z dwóch osób próbujących się włączyć w postępowanie, zaŝalenia na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu osoby trzeciej, DM IDMSA złoŝył do Sądu Okręgowego, do którego trafiło to zaŝalenie, wniosek o przyspieszenie rozpoznania zaŝalenia. 10

11 W opinii Spółki, potwierdzonej pismem otrzymanym 23 lutego 2009 r. przedłuŝanie się procesu rejestracji podwyŝszenia kapitału zakładowego wynika jedynie z faktu próby włączenia się w postępowanie osób trzecich. Jedna z tych osób pozostaje w sporze z DM IDMSA. PoniewaŜ osoby te podnoszą w sprawie kwestie rozstrzygnięte juŝ ostateczną decyzją administracyjną Zarząd DM IDMSA ma nadzieję, Ŝe w najbliŝszym czasie Sąd podejmie ostateczne rozstrzygnięcia co do wszystkich złoŝonych przez te osoby pism ( Sąd Okręgowy wydał postanowienie którym oddalił zaŝalenie na odmowę dopuszczenia osoby trzeciej do udziału w postępowaniu), i wniosek o podwyŝszenie kapitału zakładowego zostanie merytorycznie rozpoznany. Spółce nie są znane jakiekolwiek zastrzeŝenia Sądu Rejestrowego do złoŝonej dokumentacji. Począwszy od roku 2006 DM IDMSA dodał do swych usług segment rynków zagranicznych. Oferta w nowym segmencie podzielona została na dwa profile. Pierwszy profil skierowany jest do klientów korporacyjnych, sama zaś usługa polega na doradztwie i zabezpieczaniu Klienta przed niekorzystnymi skutkami występowania ryzyka rynkowego, co w szczególności widoczne jest w przypadku importerów oraz eksporterów. W ramach współpracy identyfikujemy i mierzymy wielkość ryzyka w Spółce Klienta, oraz przygotowujemy kompleksowy system zabezpieczania przed ryzykiem, włącznie z zawieraniem transakcji oraz z wyceną instrumentów pochodnych. Drugi profil oferty skierowany jest głównie do klientów detalicznych. Dział Rynków Zagranicznych DM IDMSA oferujeinwestorom dostęp do rynków zagranicznych za pośrednictwem internetowej platformy Saxo Banku A/S (pośrednictwo), natomiast od dnia 5 lutego 2007 r. uruchomił platformę rynków zagranicznych IDM Trader. System transakcyjny IDM Trader daje moŝliwości inwestowania na rynkach: walutowych (FOREX), kontraktów terminowych (futures), kontraktów na róŝnice kursowe (CFD), akcji zagranicznych. Wsparciem dla Inwestorów jest szeroki wachlarz szkoleń z platformy oraz rynków zagranicznych, jak równieŝ komentarze i analizy własnego autorstwa. Dodatkowo dla osób, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki mamy przygotowaną specjalną ofertę rachunek z opcją doradztwa inwestycyjnego. Inwestor moŝe podejmować wtedy własne decyzje wspierając się na rekomendacjach wydanych przez licencjonowanego Doradcę Inwestycyjnego. Dom Maklerski IDMSA poprzez Dział Rynków Zagranicznych i platformę transakcyjną IDM Trader oferuje swoim klientom moŝliwość uczestniczenia w handlu na globalnych rynkach finansowych. Za pomocą platformy transakcyjnej IDM Trader uŝytkownicy mogą zawierać transakcje na rynkach: walutowym, metali szlachetnych, metali przemysłowych, energii, produktów rolnych, akcyjnym oraz na rynku indeksów giełdowych, obligacji, stóp procentowych. W I kwartale 2009 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu DM IDMSA oferuje klientom 3 rodzaje rachunków, które dają klientom moŝliwość inwestowania na rynkach zagranicznych: 11

12 1) IDM MiniTrader umoŝliwia handel na 30 parach walutowych (kontrakty walutowe SPOT oraz złoto i srebro) oraz handel kontraktami CFD dla 13 światowych indeksach. Rachunek moŝna otworzyć wpłacając minimum PLN, 2) IDM Trader pozwala na handel 160 walutami (kontrakty walutowe SPOT oraz złoto i srebro), handel 37 opcjami walutowymi, kontraktami CFD na akcje i indeksy zagraniczne, akcjami zagranicznymi, oraz kontraktami futures. Rachunek moŝna otworzyć wpłacając minimum PLN, 3) IDM Trader wersja z doradztwem daje dostęp do wszystkich instrumentów obecnych na Platformie IDM Trader. Dodatkowo klient otrzymuje rekomendacje wydane przez licencjonowanego Doradcę Inwestycyjnego. Rekomendacje docierają do klienta drogą telefoniczną, mailową, sms-ową lub poprzez dealer chat. Rachunek moŝna otworzyć wpłacając minimum PLN. DM IDMSA dokłada nieustannych starań, aby system transakcyjny IDM Trader odpowiadał zmieniającym się realiom rynkowym oraz oczekiwaniom klientów. W I kwartale 2009 roku dodano do systemu transakcyjnego nowe pary walutowe, zmniejszono minimalne nominały transakcji z do jednostek waluty bazowej. DM IDMSA umoŝliwił takŝe składanie zleceń za pośrednictwem systemu transakcyjnego IDM Trader na giełdzie papierów wartościowych w Toronto (Kanada). Na dzień 31 marca 2009 r. DM IDMSA prowadził rachunków papierów wartościowych i rachunki pienięŝne Klientów. Dom Maklerski wykonuje czynności animatora i sponsora emisji. Na dzień 31 marca 2009 roku Dom Maklerski pełnił funkcję animatora emitenta(gpw) dla 36 spółek oraz animatora rynku (GPW) dla 34 spółek, na rynku New Connect był animatorem rynku dla 2 spółek. Dodatkowo 4 serie kontraktów terminowych na W20 (GPW). Ponadto Dom Maklerski IDMSA prowadzi działalność w zakresie rynku niepublicznego. Obsługuje i prowadzi depozyt dla 40 spółek na podstawie umów o prowadzenie depozytu (stan na 31 marca 2009 r.). Władze Spółki W dniu 15 stycznia 2009 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złoŝył Łukasz śuk. Zarząd DM IDMSA poinformował o fakcie złoŝenia rezygnacji w raporcie bieŝącym nr 16/2009 z 17 stycznia 2009 r. Na dzień przekazania niniejszego raportu skład Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA przedstawia się następująco: Zarząd Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu, Rafał Abratański - Wiceprezes Zarządu. 12

13 Rada Nadzorcza Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA Robert Tomaszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Henryk Leszczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej, Jarosław Dziewa Członek Rady Nadzorczej, Artur Kozieja Członek Rady Nadzorczej, Władysław Bogucki - Członek Rady Nadzorczej. Prokurenci: Piotr Derlatka, Jarosław śołędowski. Jednostki zaleŝne kontrolowane bezpośrednio przez DM IDM S.A. Electus Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, ul. Słowiańska 17, została utworzona aktem notarialnym z dnia 6 lutego 2003 r., Rep. A nr 799/2003 i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, w dniu 28 marca 2003 r. pod numerem KRS Electus S.A. kontynuuje działalność spółki Agencja Obrotu Wierzytelnościami Electus s.c. Electus S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki śak SYSTEM Sp. z o.o. i posiada 160 udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej ,00 zł kaŝdy udział, dających prawo do 160 głosów. Kapitał zakładowy Electus S.A. wynosi ,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100) i dzieli się na (dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100), w tym: akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100), akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100), akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100). Na dzień składania niniejszego raportu DM IDMSA posiada (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk akcji Electus S.A., co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A. Electus S.A. (Spółka, Emitent) jest spółką wyspecjalizowaną w usługach finansowych dla sektora słuŝby zdrowia i jednostek budŝetowych Skarbu Państwa oraz ich kontrahentów. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest świadczenie usług finansowych. W zakresie usług skierowanych do podmiotów zadłuŝonych głównym przedmiotem działalności Spółki jest restrukturyzacja zadłuŝenia a takŝe, we wzrastającym stopniu, udzielanie poŝyczek. Korzyścią dla tej grupy klientów jest poprawa ich płynności finansowej oraz dostęp do usług, z których wcześniej, z uwagi na sytuację finansową, nie mieli moŝliwości skorzystać. Usługi te pozwalają równieŝ na spłatę ratalną zobowiązań w ramach porozumień, co niewątpliwie jest korzystnym alternatywnym rozwiązaniem dla działań windykacyjnych, częstych na rynku słuŝby zdrowia. Obecnie w ofercie Spółki znajdują się następujące produkty: 13

14 1. Produkty kierowane do Kontrahentów SłuŜby Zdrowia i jednostek budŝetowych SP: Poręczenie zobowiązań; Finansowanie naleŝności; Factoring. 2. Produkty kierowane do podmiotów zadłuŝonych: Finansowanie zobowiązań; Finansowanie inwestycji; PoŜyczka; Factoring. Electus S.A. jest laureatem wielu nagród, m.in. Fair Play 2005, 2006, 2007, 2008, Lider rynku 2006 i 2007, Solidna Firma 2006 i 2007, Medal Europejski Swój sukces na rynku Spółka zawdzięcza przede wszystkim profesjonalizmowi podejmowanych działań oraz rosnącemu zaufaniu kontrahentów. Doświadczenie i znajomość rynku pozwalają na stabilność prowadzonej przez Spółkę działalności oraz oferowanie klientom rozwiązań w wysokim stopniu spełniających ich oczekiwania i wychodzących naprzeciw ich indywidualnym potrzebom. W opinii Zarządu, kluczem do rynkowego sukcesu jest nowoczesny model działania, oparty na stabilnej współpracy z podmiotem zadłuŝonym i jego kontrahentem. Usługi Spółki stanowią swoisty pomost łączący oczekiwania kontrahentów z finansowymi moŝliwościami podmiotów zadłuŝonych. UmoŜliwiło to współpracę z ponad 400 Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) i jednocześnie z największymi ich dostawcami. Spółka obserwuje coraz większy wzrost zainteresowania produktami Electus S.A. na rynku usług finansowych i postępującą zmianę nastawienia wśród kadry zarządzającej Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZOZ), która z pełną świadomością korzyści wybiera coraz częściej produkty finansowe oferowane przez Spółkę. Władze Spółki Zarząd Marek Falenta Prezes Zarządu, Wioleta Błochowiak Wiceprezes Zarządu, Robert Szydłowski Wiceprezes Zarządu. Rada Nadzorcza Bartłomiej Wiązowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Rafał Abratański Członek Rady Nadzorczej, Jarosław Dziewa Członek Rady Nadzorczej, Waldemar Falenta Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło Członek Rady Nadzorczej. Prokurenci Andrzej Klimek - Dyrektor Departamentu Prawnego, 14

15 Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA Joanna Kucharewicz - Dyrektor Działu Umów i Wyceny. Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Idea TFI S.A.) Spółka jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd instytucją finansową, której celem jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 13 lipca 1999 r., Repertorium A z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 8 i zarejestrowana w dniu 23 kwietnia 2001 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS Wcześniej Spółka była zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem RHB W dniu 9 stycznia 2007 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian, jakie uchwalono na NWZA w dniu 30 listopada 2006 r. Zmieniona została firma Spółki z Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (GTFI S.A.) na Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Idea TFI S.A.) oraz zmieniono siedzibę Spółki z Katowic, przy ulicy Sokolskiej 8 na Warszawę, przy ulicy Królewskiej 16. Od 15 marca 2007 r. sądem właściwym, po zmianie siedziby Spółki na Warszawę, jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (czternaście milionów złotych) i dzieli się na (sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych 00/100) kaŝda, w tym: a) (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, b) (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, c) (trzydzieści tysięcy) akcji serii C. W dniu 17 lutego 2006 roku uchwałą nr 5/06 Rada Nadzorcza GTFI S.A. wyraziła zgodę na zbycie przez Fundusz Górnośląski S.A. 100% akcji GTFI S.A. na rzecz Domu Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie. W konsekwencji podpisano warunkową umowę sprzedaŝy 75% akcji GTFI S.A. KPWiG nie wyraziła sprzeciwu, a UOKiK zajął pozytywne stanowisko dotyczące ww. transakcji. W związku z powyŝszym Dom Maklerski IDMSA skutecznie nabył 75% akcji GTFI S.A. Od dnia 10 lipca 2006 roku głównym udziałowcem GTFI S.A. był Dom Maklerski IDMSA. Dom Maklerski IDM S.A. jako Nabywca zawarł 26 czerwca 2008 r. umowę sprzedaŝy (trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Spółka) (Umowa) z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zbywcą. Po spełnieniu wynikających z Umowy przesłanek przejścia własności, w tym przeniesienia posiadania 22 września 2008 r., akcji imiennych Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tj (pięć tysięcy) akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) kaŝda oraz (trzydzieści tysięcy) akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) kaŝda, Dom Maklerski stał się właścicielem wszystkich (sto czterdzieści tysięcy) akcji Spółki. Na skutek nabycia (trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki, Dom Maklerski IDM S.A. łącznie z dotychczas posiadanymi (sto pięć tysięcy) akcjami Spółki, osiągnął 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stał się uprawniony do wykonywania 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na 31 marca 2009 r. Towarzystwo zarządzało siedmioma otwartymi funduszami inwestycyjnymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb Inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy 15

16 zwrotu jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. W ofercie Towarzystwa znajdują się fundusz rynku pienięŝnego, fundusz obligacji, stabilnego wzrostu, oraz fundusz akcyjny. Towarzystwo oferuje takŝe fundusze inwestycyjne skierowane i tworzone pod szczególne wymagania Inwestorów, tzw. fundusze tailor made. Wśród tej grupy obecnie znajduje się pięć funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Otwarte Fundusze Inwestycyjne oferowane przez Idea TFI S.A. : Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszu inwestujący do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłuŝne emitowane przez podmioty inne niŝ Skarb Państwa, o terminie do wykupu do 1 roku. Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością i dostępem do zgromadzonych środków juŝ następnego dnia wyceny po złoŝeniu zlecenia odkupienia. Idea Protect Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz lokuje aktywa stosując strategię inwestycyjną Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Strategia inwestycyjna dąŝy do ochrony kapitału (wartości jednostki) w rocznych okresach kalendarzowych od 15 kwietnia do 15 kwietnia roku następnego. NaleŜy jednak pamiętać, iŝ fundusz nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego, nabycie jednostek uczestnictwa nie jest objęte Ŝadną gwarancją w zakresie utrzymania wpłaconego kapitału. Fundusz polecany Inwestorom, którzy chcieliby mieć moŝliwość partycypowania w zyskach z rynku akcji, jednocześnie cenią sobie stabilność inwestycji. Strategia CPPI CPPI jest to technika zabezpieczania portfela poprzez odpowiednie ustalanie udziałów akcji i instrumentów dłuŝnych w portfelu Funduszu, w celu ochrony zainwestowanego kapitału, w określonych okresach czasowych. Idea Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz dokonuje inwestycji wyłącznie w dłuŝne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pienięŝnego. Fundusz stanowi alternatywę dla samodzielnego inwestowania w obligacje. Rekomendowany Inwestorom poszukującym w miarę stabilnego dochodu przewyŝszającego stopę inflacji przy relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym. 16

17 Idea Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty Przedmiotem lokat funduszu są obligacje, akcje oraz instrumenty rynku pienięŝnego na rynku polskim. Dodatkowo moŝliwa jest dywersyfikacja regionalna portfela inwestycyjnego polegająca na inwestowaniu na rynkach zagranicznych w Europie, Azji i obu Amerykach. Fundusz rekomendowany jest inwestorom długoterminowym, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków przy jednoczesnej akceptacji okresowych wahań wartości zainwestowanego kapitału. Ze względu na stabilność Funduszu w długim terminie jest szczególnie polecany jako składnik portfela o horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym min. 1 rok. Idea Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz inwestuje min. 60% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na polskim parkiecie. Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza równieŝ inwestycje na rynkach zagranicznych: w Europie, Azji i obu Amerykach. Fundusz rekomendowany jest Inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują moŝliwość okresowych wahań wartości kapitału. Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada lokaty na najbardziej perspektywicznych regionach świata oraz branŝach o duŝym potencjale wzrostu. Do portfela funduszu dobierane są głównie jednostki uczestnictwa najlepszych zagranicznych funduszy ETF (Exchange Traded Funds), a takŝe akcje wybranych spółek. W okresie złej koniunktury na rynkach akcji Fundusz moŝe lokować przewaŝającą część portfela w instrumenty dłuŝne. Fundusz dedykowany jest Inwestorom zainteresowanym inwestycjami w róŝnych regionach świata, poszukującym wysokiej stopy zwrotu, niezaleŝnie od koniunktury panującej na polskim parkiecie, a jednocześnie akceptującym okresowe wahania jednostki uczestnictwa. Idea Surowce Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz dokonuje inwestycji w papiery wartościowe o wysokiej korelacji z rynkiem surowców i towarów. Inwestycje w wybrane surowce odbywają się poprzez spółki o silnych fundamentach i najwyŝszej korelacji z wybranym instrumentem. Fundusz inwestuje równieŝ w tzw. ETFy (Exchange Traded Funds). Polityka inwestycyjna dopuszcza transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. Fundusz stanowi atrakcyjną propozycję dla inwestorów zamierzających zdywersyfikować portfel inwestycyjny o walory nieskorelowane z polskim rynkiem akcji. Fundusz moŝe stanowić ciekawą alternatywę w czasie presji inflacyjnej oraz dekoniunktury w innych segmentach rynków finansowych. 17

18 Władze Spółki Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA Zarząd Piotr Kukowski Prezes Zarządu. W dniu 22 kwietnia 2009 r. z funkcji Wiceprezesa Spółki został odwołany Pan Piotr Wojciechowski. W związku z odwołaniem Wiceprezesa Zarządu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu IdeiTFI S.A. został oddelegowany członek Rady Nadzorczej Idei TFI S.A. Pan Łukasz Jagiełło. Rada Nadzorcza Grzegorz Leszczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Rafał Abratański - Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu), Wojciech Brzoska - Członek Rady Nadzorczej, Piotr Derlatka - Sekretarz Rady Nadzorczej. Prokurent Paweł Lewandowicz Electus Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Spółka została utworzona jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym z dnia 27 czerwca 2000 r., Rep. A nr 4023/2000 i zarejestrowana w dniu 21 czerwca 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Z dniem 21 października 2008 r. nastąpiło przekształcenie ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu. Z dniem przekształcenia spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy Electus Hipoteczny S.A. wynosi ,00 zł (pięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na (dziesięć tysięcy sześćset pięć) akcji o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) kaŝda. Na dzień publikacji niniejszego raportu DM IDMSA był posiadaczem akcji, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Podstawowym produktem oferowanym przez Electus Hipteczny S.A. jest wykup wierzytelności hipotecznych. Działalność w zakresie tego produktu skupiona jest na wierzytelnościach wobec podmiotów gospodarczych, gdzie kwoty pojedynczych wierzytelności i wartość związanych z nimi zabezpieczeń sięgają kilku milionów złotych. Szczególnie preferowane są wierzytelności zabezpieczone na nieruchomościach komercyjnych o dobrych lokalizacjach. Ponadto spółka oferuje nowy produkt jakim są wysokooprocentowane krótkoterminowe poŝyczki zabezpieczone na nieruchomościach. 18

19 Władze Spółki Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA Zarząd Mirosław Magda Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Rafał Abratański Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wioletta Błochowiak - Członek Rady Nadzorczej, Marek Falenta Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej, Robert Szydłowski - Członek Rady Nadzorczej. Prokurent ElŜbieta Rumin IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od stycznia 2004 roku. Działalność prowadzona przez IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. polega między innymi na świadczeniu usług konsultingu finansowego obejmującego przygotowywanie prospektów emisyjnych, analiz finansowych, wycen i innych materiałów oraz świadczenie innych usług z dziedziny doradztwa finansowego. Głównym zadaniem Spółki jest uzupełnienie oferty DM IDMSA dla jego klientów. Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na (cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) kaŝdy. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Dom Maklerski IDMSA, który posiada udziałów, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Władze spółki Zarząd Piotr Derlatka Prezes Zarządu Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna (następca prawny Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Z dniem 1 września 2008 r. spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. (akt notarialny Rep. A nr 4012/2008 sporządzony przez notariusz Danutę Trusz w Opolu przy ul. Ozimskiej nr 9-11/2). Spółka przekształcona została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Na podstawie Uchwały w sprawie przekształcenia Spółki pod firmą GWARANT Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w Spółkę pod firmą GWARANT Agencja Ochrony 19

20 Spółka Akcyjna utworzona została spółka akcyjna działająca pod firmą GWARANT Agencja Ochrony Spółka Akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł podzielonym na akcji serii A. Na podstawie uchwały NWZ GWARANT Agencja Ochrony S.A. z dnia r. dokonano podziału akcji poprzez obniŝenie wartości nominalnej akcji z 10,00 zł na 0,10 zł (10 groszy) oraz zwiększono liczbę akcji z do Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 złotych i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych kaŝda. Akcjonariusze: Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie posiada akcji o wartości nominalnej ,00 zł (75,00 % kapitału podstawowego); Edward Kuczer posiada akcji o wartości nominalnej ,00 zł (25,00 % kapitału podstawowego). GWARANT Agencja Ochrony Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w spółce GWARANT-BIS Agencja Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, prowadzącej działalność zbliŝoną do działalności podmiotu dominującego.gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna jako następca prawny GWARANT Agencja Ochrony i Detektywistyki Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kontynuuje prowadzoną przez nią działalność gospodarczą na podstawie koncesji MSWiA nr ZK-I-L-0036/99 r. Na podstawie koncesji Spółka posiada na czas nieoznaczony prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Polski w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: a) stałej lub doraźnej, b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, c) polegającej na konwojowaniu wartości pienięŝnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Działalność Spółki obejmuje przede wszystkim: ochronę fizyczną obiektów, konwojowanie wartości pienięŝnych, instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacje telewizji przemysłowej (CCTV), instalacje GPS, instalacje systemów kontroli dostępu (SKD), obsługę i monitorowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa, sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Spółka posiada 3 oddziały w: Warszawie, którego działalność koncentruje się na nadzorze nad obiektami w Polsce północnej i centralno-wschodniej; 20

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna za III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna za III kwartał 2010 r. Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna za III kwartał 2010 r. WSTĘP 4 Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r., sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r., sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu Aneks nr 12 z dnia 2 stycznia 2011 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A.,

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A., Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Holding S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Gastel śurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. Subfundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 r.

Informacja dodatkowa. Subfundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 r. Informacja dodatkowa Subfundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 r. 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ING BSK S.A.,

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ING BSK S.A., Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ING BSK S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2013 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. Uchwała nr 1 /NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawie uchylenia tajności

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Auto Partner S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 maja 2017 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 1 LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4 53-333 WROCŁAW telefon: +48 71 798 80 10 fax: +48 71 798 80 11 www.lcc.pl info@lcc.pl KRS 0000253077 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011 Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku Temat: Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, spełnienie się warunków zawieszających

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2011 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Treść Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA podjętych w dniu 30 grudnia 2013 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki LPP S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 16 czerwca 2008r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki LPP S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 16 czerwca 2008r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LPP S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 16 czerwca 2008r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA w dniu 5 października 2009 r. Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA w dniu 5 października 2009 r. Wzór pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa Dane Akcjonariusza : Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.. Ja, niŝej podpisany... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory

Bardziej szczegółowo

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 2017-08-03 09:25 BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Cersanit S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 24 października 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy 1.1.4. Kapitał zakładowy W 2015 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na wartość kapitału akcyjnego spółki Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 12 grudnia 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2011 r.

za I kwartał 2011 r. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA za I kwartał 2011 r. 1 WSTĘP... 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ DM IDMSA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r.

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r. FAMUR S.A. RB-W 26 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-05 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 50 / 2017

Raport bieżący nr 50 / 2017 FAMUR S.A. RB-W 50 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 50 / 2017 Data sporządzenia: 2017-07-24 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Podstawa

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo