ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Od Wydawcy ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Osoba fizyczna Gospodarstwo rolne definicja Działalność rolnicza definicja normatywna Dział specjalny produkcji rolnej a własne potrzeby Kontraktacja a działalność rolnicza Udzielanie przez rolnika licencji na reprodukcję odmian roślin uprawnych Uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych Przyjmowanie ścieków z oczyszczalni Hodowla suma afrykańskiego Sąsiedzkie usługi rolnicze Administrowanie gospodarstwem rolnym Usługi związane z rolnictwem a działalność rolnicza Najem komina w gospodarstwie pod maszt telefonii komórkowej Dzierżawa gruntów rolnych Dzierżawa gospodarstwa rolnego Usługa polegająca na czyszczeniu buraków Sprzedaż złomu pochodzącego z własnego gospodarstwa Przychód spółdzielni a przychód jej członków Kwoty wypłacane rolnikom w wypadku ustania członkowstwa zrzeszenia Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę z o.o. prowadzącą działalność rolniczą Sprzedaż zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli Sprzedaż kwiatów pochodzących z upraw prowadzonych we własnym ogrodzie Produkcja darni Suszenie produktów z własnej uprawy Usługi suszenia płodów rolnych na rzecz innych osób Przychód ze sprzedaży produktów zwierzęcych po ich przetworzeniu Sprzedaż warzyw w stanie rozdrobnionym Sprzedaż obranych ziemniaków Sprzedaż słomy w postaci brykietu Sieczka z wierzby energetycznej Produkcja szkółkarska Produkcja słodu Hodowla roślin akwariowych Sprzedaż ryb wędzonych Dochody uzyskiwane ze sprzedaży ryb złowionych przez wędkarzy Przychody z prowadzenia punktu kopulacyjnego Nagroda dla konia nie stanowi przychodu z działalności rolniczej Odpłatne jazdy konne... 67

2 6 39. Pensjonat dla koni Odsetki bankowe otrzymywane przez rolnika Odszkodowanie a przychód z działalności rolniczej Odszkodowanie za zanieczyszczenie gruntu rolniczego Otrzymane nieodpłatnie od Agencji środki produkcji Sprzedaż sprzętu rolniczego Gospodarka leśna definicja Dochód ze sprzedaży drewna Ekwiwalent za zalesienie działki rolnej Nieważność umowy cywilnej Fakt zawarcia umowy niezgodnie z przepisami prawa cywilnego Handel odbarwionym olejem Nierząd nie podlega opodatkowaniu Zastosowanie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wyklucza opodatkowanie podatkiem dochodowym Wartość otrzymanych w wykonaniu umowy darowizny udziałów Darowizna na rzecz wspólnika spółki cywilnej Przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna Darowizna na chore dziecko pracownika Kwota zwróconego wkładu wypłacona spadkobiercom Dochody z wierzytelności nabytej w drodze spadkobrania Odsetki od depozytu zmarłego Zadośćuczynienie otrzymane przez spadkobiercę Spłata za przysługującą część spadku Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na OFE Przychody na zaspokojenie potrzeb rodziny Podział majątku wspólnego a powstanie przychodu Przychody po dacie zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej Spłata na rzecz byłej żony z tytułu podziału majątku wspólnego Podział wspólnego majątku małżonków a odsetki Dochody małoletnich dzieci Gdy rodzic nie czerpie korzyści z renty na syna Pełnoletniość a wiek dziecka Wynajem działki syna a ryczałt Dochody małoletniej córki Przychód uzyskany przez małoletnie dziecko z umów zlecenia Dochód małoletniej córki z tytułu odpłatnych praktyk szkolnych Wynagrodzenie za udostępnienie wizerunku małoletniego Dochody dziecka pełnoletniego sposób rozliczania podatku Sposób rozliczenia dochodów małoletnich dzieci przez opiekuna prawnego Sprawowanie opieki prawnej a doliczenie do dochodu Dochody z renty rodzinnej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej ROZDZIAŁ II WSPÓLNE ROZLICZENIE PODATKU A. Wspólne rozliczenie podatku przez małżonków Podstawa prawna łącznego opodatkowania małżonków Wspólne opodatkowanie małżonków aktualny stan prawny... 90

3 3. Zniesienie wspólności majątkowej po złożeniu zeznania podatkowego Wspólność majątkowa umowna a wspólne zeznanie Zawarcie związku małżeńskiego 1 stycznia danego roku podatkowego Wspólne rozliczenie podatku ze zmarłym małżonkiem Możliwość rozliczania się ze zmarłym małżonkiem przez małżonka nierezydenta Możliwość złożenia wniosku o łączne opodatkowanie małżonków po 30. kwietnia Wspólne rozliczenie z ubezwłasnowolnionym małżonkiem Separacja a wspólne rozliczenie się małżonków Rozwód orzeczony nieprawomocnie w danym roku podatkowym Unieważnienie małżeństwa kościelnego Korekta zeznania przy unieważnieniu małżeństw kościelnych Orzeczenie sądu o zniesieniu współwłasności wywierające skutki z datą wsteczną Różne miejsca zamieszkania podatników a ich wspólne rozliczenie Zawieszenie ryczałtu Niemożność złożenia podpisu przez małżonka Podpisanie wspólnego zeznania rocznego przez małżonka jako pełnomocnika Ograniczony obowiązek podatkowy łączne opodatkowanie małżonków Małżonek-obcokrajowiec (z kraju trzeciego) posiadający kartę tymczasowego pobytu Wspólne opodatkowanie małżonków (obcokrajowców z krajów trzecich) mieszkających w Polsce Zasady wspólnego rozliczania małżonków (nierezydentów) Zawieszona działalność gospodarcza opodatkowana liniówką Utrata prawa do opodatkowania 19% podatkiem liniowym a wspólne opodatkowanie małżonków Spóźnione zawiadomienie o likwidacji działalności opodatkowanej stawką 19% Najem nieruchomości na ryczałcie możliwość wspólnego opodatkowania Oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z nieruchomości będącej współwłasnością Hipoteka na nieruchomości współmałżonka Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej współmałżonka Odroczenie terminu do złożenia zeznania Wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków jest niezbędny Wspólne rozliczenie w drodze korekty złożonego zeznania Brak możliwości wycofania wspólnej deklaracji podatkowej B. Wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko z dzieckiem Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci od 1 stycznia 2011 r Faktyczne miejsce zamieszkania dziecka jako podstawa do skorzystania z ulgi Konkubinat a ulga Kto samotnie wychowuje znaczenie postępowania dowodowego Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dziecko a wiek dziecka Osoby samotnie wychowujące dziecko a stypendium naukowe dziecka Dziecko pełnoletnie nie uczące się Jeden dzień w szkole niepublicznej to stanowczo za mało Renta uczniowska dziecka Dziecko studiujące za granicą Dziecko przebywające w ośrodku szkolno-wychowawczym Wspólne rozliczenie z dzieckiem a przychody z najmu opodatkowane ryczałtem Dochody z najmu opodatkowane ryczałtem osiągane przez dziecko

4 8 47. Preferencyjne opodatkowanie a przychody rodzica uzyskane wyłącznie ze sprzedaży akcji Wspólne rozliczenie z dzieckiem a nieosiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym Osiągnięcie dochodów jedynie przez dziecko Dochody małoletnich dzieci Dochód dziecka ze sprzedaży akcji Samotne wychowywanie dziecka przez osobę nieposiadającą formalnego statusu osoby samotnie wychowującej dziecko Decyduje otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego Gdy opiekun przestaje być opiekunem prawnym Śmierć żony w trakcie roku podatkowego Sukcesja w sytuacji śmierci osoby samotnie wychowującej dzieci Zawarcie małżeństwa przez dziecko Wiele dzieci każdy z rodziców samotnie wychowujący Jedno dziecko każdy z rodziców samotnie wychowujący Brak podpisu Ojciec dziecka z nieformalnego związku Osoba samotnie wychowującą dziecko pozostającą w związku małżeńskim Status osoby samotnie wychowującej dziecko w sytuacji, gdy aktualny małżonek ma ograniczone prawa rodzicielskie Sprawa rozwodowa niezakończona prawomocnie a status osoby samotnej Separacja orzeczona nieprawomocnie w danym roku podatkowym Zaginięcie współmałżonka a samotne wychowywanie dziecka Rodzina zastępcza a funkcje opiekuna prawnego Odebranie praw rodzicielskich jednemu z rodziców Zasady sprawowania prawnej opieki na dzieckiem określa sąd Areszt tymczasowy a kara pozbawienia wolności Ograniczenie zaliczek ROZDZIAŁ III OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY ORAZ STOSUNKÓW PODOBNYCH Wypłacona pracownikowi kara umowna Zaległe wynagrodzenie zaliczone na poczet zaległości Pozostawienie należnego świadczenia w depozycie sądowym Wynagrodzenie otrzymywane w walucie obcej Obcokrajowiec pracujący na roli w Polsce Niania sprawująca opiekę nad dzieckiem Definicja niani Zwolnione od podatku odszkodowania wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy Odszkodowanie zasądzone na podstawie postanowień Umowy Społecznej Odszkodowanie dla pracownika ustalone w ugodzie sądowej korzysta ze zwolnienia podatkowego Odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu Wypłata odprawy na podstawie porozumienia Odprawa rentowa i nagroda jubileuszowa zasądzona wyrokiem sądu Odszkodowanie za utracony zarobek w okresie zasiłkowym

5 15. Zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Opodatkowanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia wypłacane funkcjonariuszom Odsetki od nieterminowej wypłaty świadczeń Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Akcje dla pracowników istota sporu Zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych Sprzedaż akcji własnych pracownikom po cenie niższej Nieoprocentowana pożyczka udzielona ze środków obrotowych Umorzenie niespłaconej pożyczki nie jest przychodem spadkobierców Umorzenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Różnica wartości w cenie noclegów Dochody z napiwków Program rabatowy skierowany do pracowników oraz osób trzecich Wydatki poniesione na pracownika i za pracownika Objęcie pracownika ochroną ubezpieczeniową Zbiorowe ubezpieczenie członków zarządu Abonamenty medyczne Wartość wykupionych dla funkcjonariuszy uprawnień do przejazdu z ulgą Pokrycie części czynszu najmu miejsca parkingowego Przywóz pracowników do i z miejsca pracy Imienne biletów dla pracowników Dojazdy do pracy służbowym samochodem Korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych Leasing a nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów służbowych Zwrot kosztów przejazdu autostradą Nabycie do prywatnych komputerów pracowników oprogramowań służących wykonywaniu wyłącznie czynności służbowych Sfinansowane stypendia dla dzieci pracowników Zasiłki pogrzebowe i odprawy pośmiertne Wypłata odprawy pośmiertnej w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy Kodeksu Zapomogi dla pracowników Ubiór uznany za służbowy Ekwiwalent za ubiór służbowy Ekwiwalent za konserwację ubioru służbowego Ekwiwalenty za używanie własnych narzędzi Ekwiwalent za korzystanie z własnego telefonu Opodatkowanie ekwiwalentu BHP Środki ochrony indywidualnej stanowiące własność pracodawcy Zwrot kosztów zakupu okularów Wczasy lecznicze pracownika sfinansowane przez pracodawcę Opodatkowanie posiłków finansowanych przez pracodawcę Nieobowiązkowe posiłki sfinansowane przez pracodawcę Ekwiwalent za obowiązkowe posiłki dostarczane przez pracodawcę Wydanie pracownikom herbaty i cukru do samodzielnego przygotowywania napojów 178 9

6 Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego Koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową Zakwaterowanie a delegacja Miejsce świadczenia pracy cała Polska diety przychodem Wartość świadczenia z tytułu zakwaterowania w kwaterze prywatnej pracownika Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika Ryczałt przewyższający wartość diet Zwrot pracownikowi faktycznie poniesionych kosztów noclegu Diety wypłacane za weekendy i święta Diety nie mogą stanowić ukrytego wynagrodzenia Diety członków związków zawodowych Refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza Internetowego Dodatki dla żołnierzy w przypadku rozłąki z rodziną Przychód ze stosunku pracy po rozwiązaniu umowy o pracę Prawo do zwrotu kosztów z tytułu używania pojazdów pracownika Zwrot kosztów otrzymanych przez pracowników socjalnych z tytułu używania samochodów Podróż służbowa pracownika za granicę własnym samochodem Umowy o pracę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dopłata do wczasów Zapomogi zwolnione od podatku Pomoc materialna w związku ze zdarzeniem losowym oraz w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną Umowa zawarta bezpośrednio z podatnikiem Prefinansowanie a zwolnienie Pracownicy a zwolnienie w ramach programu Finansowanie wycieczki pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wczasy pod gruszą Gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do konkretnego pracownika Imprezy integracyjne Opodatkowanie wypłat pieniężnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kupon uprawniający do otrzymania paczki świątecznej Skutki podatkowe otrzymania upominku świątecznego przez zleceniobiorcę Świadczenia z ZFŚŚ otrzymane na pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych Prezenty dla pracowników kontrahentów Wygrana w konkursach organizowanych przez pracodawcę Pokrycie kosztów przejazdu na wypoczynek pracowników i ich rodzin Dofinansowanie ze środków obrotowych firmy wypoczynku dzieci i młodzieży w formie zielonej szkoły Wynagrodzenie wypłacane za udział w misjach pokojowych Uprawnienie do darmowych przejazdów Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych zmiana stanu prawnego Studia podyplomowe na kierunku niezgodnym z charakterem wykonywanej pracy Częściowe sfinansowanie kosztów udziału pracowników w szkoleniu Kurs do rady nadzorczej Wartość świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji

7 104. Dofinansowanie w ramach aplikacji radcowskiej Świadczenia zakładu pracy na rzecz rodziny zmarłego pracownika Zwolnienie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy dla bezrobotnego Przychody związane z promocją zatrudnienia Przychód uzyskany przez pracownika urzędu pracy z tytułu uczestnictwa w szkoleniu Bonus wypłacony pracownikowi po ustaniu stosunku pracy Zapłata przez byłego pracodawcę pracowniczych składek ubezpieczeniowych Umowa o zakazie konkurencji zawarta po ustaniu stosunku pracy Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego pracownika Stypendia dla aplikantów Stypendium z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Stypendia wypłacane pracownikom naukowym ROZDZIAŁ IV OPODATKOWANIE PRZYCHODÓWUZYSKIWANYCH PRZEZ EMERYTÓW I RENCISTÓW Przychody uzyskiwane przez emerytów i rencistów Renta w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym Renta cywilnoprawna Zwolnienia od podatku dotyczące rent Odszkodowania i renty jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym Wyrównania za okres obniżonego pobierania emerytury Wypłacone przez Spółkę spadkobiercom wyrównania z tytułu zaniżonych emerytur Renty z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy Emerytury i renty otrzymywane z zagranicy Emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych kurs Opodatkowanie emerytury z USA Opodatkowanie renty inwalidzkiej z Włoch Świadczenie z Holandii z tytułu renty rodzinnej po zmarłym mężu Emeryturę z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Opodatkowanie renty wdowiej i sierocej z Niemiec Renta za utratę zdrowia wypłacana żonie poszkodowanego Świadczenia emerytalne z tytułu niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej Opłaty manipulacyjne pobierane przez bank nie zmniejszają kwoty podlegającej opodatkowaniu Zaległa renta inwalidzka za lata poprzednie Odprawa emerytalna jako przychód ze stosunku pracy Świadczenie przyznane w trakcie stosunku pracy, wypłacone zaś po jego ustaniu Dofinansowanie składek z PFRON Składki ZUS od umów zleceń z rencistami Wypłata byłemu pracownikowi świadczenia pieniężnego w związku z długotrwałą chorobą Dodatek kombatancki i inne dodatki do rent i emerytur Pomoc pieniężna dla kombatantów Świadczenia otrzymywane przez emerytów (rencistów) byłych pracowników Świadczenia pieniężne wypłacone emerytom sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nagrody rzeczowe przyznawane byłym pracownikom

8 Impreza kulturalno-okolicznościowa dla emerytów Nabycie nieruchomości przez byłego pracownika na preferencyjnych warunkach Dopłaty do czynszu za lokal mieszkalny Oddanie byłym pracownikom w bezpłatne użytkowanie gruntów rolnych Dofinansowania do wycieczki dziecka byłego pracownika Świadczenia wypłacane byłym żołnierzom zawodowym Podatkowe skutki umorzenia pożyczki renciście (emerytowi) Umorzenie zobowiązania z tytułu pożyczki z ZFŚS Uprawnienie do ulgowych przejazdów Świadczenia przedemerytalne Zwrot środków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Środki wypłacane z pracowniczego programu emerytalnego innego państwa niż UE Pracowniczy, brytyjski program emerytalny Świadczenia z tytułu likwidacji szwajcarskiego Pracowniczego Planu Emerytalnego Opodatkowanie oszczędności gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Transfer z indywidualnych kont emerytalnych do pracowniczych programów emerytalnych Kwoty wypłacane przez fundusz emerytalny w związku ze śmiercią członka Dochody z tytułu świadczenia emerytalnego otrzymywane od ONZ Odsetki od nieterminowej wypłaty nagrody jubileuszowej ROZDZIAŁ V OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI WYKO- NYWANEJ OSOBIŚCIE Działalność wykonywana osobiście jako odrębne źródło przychodów Istota rozróżnienia pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście a działalnością gospodarczą Rodzaje przychodów zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście Zlecenia a utrata karty podatkowej Księgowa realizująca zlecenia poza podstawowym stosunkiem pracy Przychód traktowany jako osiągnięty z działalności wykonywanej osobiście a działalność gospodarcza Korepetycje udzielane osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej Przychody z uprawiania sportu Dodatkowe świadczenia wynikające dla trenera z umowy zlecenia Serbski piłkarz Stypendia sportowe przyznawane osobom, które nie posiadają statusu ucznia lub studenta Przychody osiągnięte przez działaczy sportowych z tytułu wypłacania im nagród Przychody z działalności literackiej Wynagrodzenie należne ale nieotrzymane Zapłacone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w jakiej części powinny obciążać ubezpieczonego Odsetki od wypłacanego z opóźnieniem wynagrodzenia członka zarządu Pokrycie części kosztów szkolenia na członka rady nadzorczej Wynagrodzenie konsultanta opiewające na kwotę poniżej 200 zł Prowizja wypłacana studentowi a opodatkowanie ryczałtem zł dla sędziego sportowego Ekwiwalenty wypłacane agentom i zleceniobiorcom Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za wykorzystywanie własnych narzędzi

9 23. Nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego radnym Wynagrodzenie inkasentów wyznaczonych uchwałą rady gminy Samorząd adwokacki diety Zaliczenie Zespołu Wizytacyjnego do organów stanowiących Izby Notarialnej Opodatkowanie diety członka zarządu fundacji Wynagrodzenie członków Rady Osiedla Diety ławnika Ryczał kuratora Przychody z kontraktów menedżerskich Spółki menedżerskie Menedżer czyli pracownik Kontrakt menedżerski a ryczałt z innej działalności Prokurent Syndyk a działalność gospodarcza Przychody z tytułu mediacji Pomoc prawna doradcy podatkowego Przychody biegłego sądowego Dodatki spisowe wypłacane pracownikom Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Podróż służbowa osoby uzyskującej przychody z działalności osobistej Zwrot kosztów podróży wykonawcy dzieła Koszty podróży i zakwaterowania zwracane członkowi zarządu Zaliczki na pokrycie kosztów dojazdu uczestników badania klinicznego Transport dla radnych Skutki podatkowe otrzymania upominku świątecznego przez zleceniobiorcę Koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście ROZDZIAŁ VI OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z POZAROLNICZEJ DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Definicja działalności gospodarczej Definicje działalności gospodarczej zawarte w różnych ustawach Kierownictwo pracodawcy zlecającego Przesłanki kto faktycznie prowadzi działalność Pozorność zawartej umowy Brak zgłoszenia do ewidencji działalności Sprzedaż działek decyduje cel zakupu gruntu Zwolnienie a pozarolnicza działalność gospodarcza Obrót nieruchomościami przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej Wolny zawód w celach zarobkowych Import uszkodzonych urządzeń Wynajem wielu lokali mieszkalnych Kiedy najem uznać się za działalność gospodarczą? Najem wykonywany przez kartowicza Kiedy nabywane samochody służyły jedynie zaspakajaniu potrzeb życiowych podatnika Sprzedaż na aukcjach internetowych przesłanki prowadzenia działalności Zarobkowy charakter czynności agencyjnych

10 Odsetki od pożyczek Obrót papierami wartościowymi w ramach prowadzonej działalności Możliwości zaliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych do przychodów z działalności gospodarczej Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Obrót w VAT a przychód Katalog przychodów Przysporzenia nieuznawane za przychody z działalności gospodarczej Przychód należny, choć nieotrzymany Wypłacone zaległe przychody po formalnej likwidacji działalności gospodarczej Odszkodowania a przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Kwoty jakie adwokat otrzymuje od klientów na pokrycie wydatków Pomoc prawna z urzędu na zlecenie sądu Wykonywanie czynności Inspekcji Weterynaryjnej Wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód zarejestrowany na małżonka a odszkodowanie wypadkowe Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Dotacje i subwencje definicja Odsetki od środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Odsetki z rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą Odsetki od środków zgromadzonych przez niego na pomocniczym rachunku bankowym Odsetki z lokaty w banku zagranicznym Przychody uzyskane ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych Przychód z umowy kolportażu Zwrot towaru Umorzone i przedawnione zobowiązania Zobowiązania umorzone w trakcie postępowania upadłościowego Powstrzymanie się wierzyciela od ściągnięcia długu nie jest nieodpłatnym świadczeniem Nieodpłatne praktyki Za przychód należny nie można uznawać wartości brutto wierzytelności Środek trwały otrzymany w formie darowizny Darowizna samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej Promocyjny zakup Zaniżenie przychodu ze sprzedaży samochodu aż nadto widoczne Szacowanie ceny motocykli Dysproporcje w cenach Enigmatyczne opinie biegłego co do ceny sprzedaży Przychody ze zbycia nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą Sprzedaż gruntu wykorzystywanego w działalności gospodarczej Sprzedaż lokalu użytkowego Wycofanie nieruchomości z działalności do majątku prywatnego Wniesienie aportu do spółki osobowej Wkład rzeczowy wniesiony przez koproducenta Przychód ze sprzedaży samochodu niestanowiącego środka trwałego Odszkodowanie od pojazdu niewpisanego do środków trwałych Sprzedaż poleasingowego pojazdu Przekazanie samochodu na cele osobiste Zbycie składnika majątku nieujawnionego w ewidencji środków trwałych

11 64. Sprzedaż zamortyzowanego środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej Zaliczka przychodem czy nie wątpliwości na tle obowiązku fakturowania zaliczek Przychody uzyskane od członków rodziny Świadczenia nieodpłatne użyczenie rzeczy Użyczenie samochodu agentowi Bezpłatne odstąpienie nieruchomości Darmowe programy Bezprawne korzystanie z cudzej rzeczy nie kreuje nieodpłatnego świadczenia Brak spłaty pożyczki nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla dłużnika Wysokość przychodu przy zamianie świadczeń Wartość umorzonych odsetek Usługi nieodpłatne wliczone w cenę zakupu a przychody Nagroda uzyskana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Opodatkowanie wynagrodzenia płatników Zwracany podatek VAT wcześniej zaliczony do kosztów Środki z funduszu innowacyjności Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT przychodem zwolnionym Kurs walutowy stosowany do przeliczania przychodów Wpływ różnic kursowych na przychody Dopłaty waloryzacyjne Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Brak rozliczenia zaliczek na poczet przyszłych zysków B. Moment powstania przychodu Data powstania przychodu z działalności gospodarczej Pojęcie wydania rzeczy Przychód przy usługach ciągłych Przychód z tytułu umowy o ekspozycję towaru Przychód za usługi udokumentowane fakturą wystawioną w następnym miesiącu Powstanie przychodu ze sprzedaży wysyłkowej Zaliczkę na poczet konkretnej usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym Premia pieniężna od dostawcy Kontrakt zawarty z NFZ Usługi przechowywania dokumentów Przychód u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Moment powstania przychodu przy sprzedaży na raty Przychód z transakcji przeprowadzanych na rynku FOREX Działalność polegająca na udzielaniu pożyczek Przychód ze sprzedaży mieszkań Moment uzyskania przychodu przez komisanta Przychód przy umowie agencyjnej Zasądzone odsetki od zaległych świadczeń moment uzyskania przychodu Moment dokonania korekty przychodu C. Przychody zwolnione od podatku Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie kar umownych Umorzenie pożyczki z PFRON

12 Zwolnienie od podatku wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej Wynajem pokoi Agroturystyka a delegacje Refinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych Prace zlecone przez gminę Przychód uzyskany w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej Dochody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej Dofinansowanie do szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowy partnerstwa a podmiot realizujący bezpośrednio cel Kierownik projektu Jednorazowa pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy Rozliczenie przychodów związanych z prowadzeniem niepublicznej szkoły Wynagrodzenie dyrektora szkoły pokrywane z dotacji Dotacje z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego Otrzymane dofinansowanie kosztów wyszkolenia uczniów Dotacja stanowiąca dopłatę do przewozów pasażerskich D. Opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19% Wybór opodatkowania według stawki 19% Wybór opodatkowania stawką liniową przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodawczej Korekta wniosku o opodatkowanie podatkiem liniowym przed uzyskaniem pierwszego przychodu Zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności Likwidacja działalności a wybór liniówki Opodatkowanie stawką 19% a prawo do opodatkowania ryczałtem Ryczałt i podatek liniowy Podatek liniowy a najem opodatkowany ryczałtowo Wyłączenia prawa do stawki 19% Zmiana przepisów w zakresie warunków wyłączających opodatkowanie stawką liniową Ordynator a liniówka Praca w szpitalu odmienny zakres czynności Zaliczka otrzymana na poczet przyszłorocznych usług Wcześniejsze zlecenia a działalność gospodarcza na rzecz zleceniodawcy Mianowanie jako stosunek łączący byłego pracodawcę z podatnikiem Sprzedaż towarów na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy Wspólnik, który wcześniej był pracownikiem Dodatkowe usługi świadczone przez członka zarządu Przychody ze świadczenia usług doradczych Stosunek pracy a bezpłatny urlop podatnika Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy za pomocą osób trzecich Były aplikant świadczący usługi na rzecz swojego patrona Zeznanie roczne w przypadku prowadzenia dwóch rodzajów działalności Kontynuacja wyboru opodatkowania Sukcesja liniówki E. Zakończenie działalności Podatkowe skutki likwidacji działalności gospodarczej Nieruchomość należąca do spółki jawnej likwidacja działalności

13 151. Przychód ze składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki Środki pieniężne na koncie spółki osobowej Nowa działalność podjęta w formie spółki cywilnej nie będzie kontynuacją Przychód uzyskany przez wspólnika spółki osobowej w związku z jego wystąpieniem ze spółki Majątek wspólników przy likwidacji spółki Likwidacja działalności gospodarczej po wcześniejszym dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki przed jego likwidacją Sprzedaż wyposażenia po likwidacji działalności Wykaz składników majątku przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę osobową Przekształcenie działalności w spółkę kapitałową likwidacja? ROZDZIAŁ VII OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJAL- NYCH PRODUKCJI ROLNEJ Działy specjalne produkcji rolnej jako źródło przychodów Działy specjalne produkcji rolnej pojęcie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Działy specjalne produkcji rolnej wielkość stada Uruchomienie pakowni jaj Sposób ustalenia przychodów przy działach specjalnych produkcji rolnej Cudzoziemiec z kraju UE a normy szacunkowe Rezygnacja z ksiąg rachunkowych w trakcie roku Działy specjalne a podatek rolny Przychód ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedaż ziemi ogrodniczej będącej produktem ubocznym Zeznanie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej ROZDZIAŁ VIII OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY, ETC Najem (dzierżawa) jako źródło przychodów Najem jako część działalności gospodarczej Prywatny najem mieszkań jako działalność? Sezonowy najem a działalność gospodarcza Zawieszenie działalności a przychód z najmu Zmiana najmu na prywatny Zapłata za udostępnienie gruntu Dochody z najmu przedmiotów objętych wspólnością małżeńską zasady opodatkowania Wspólna nieruchomość a opodatkowanie najmu wyłącznie przez jednego małżonka Dochody z najmu lokalu należącego do majątku odrębnego Różne formy opodatkowania Przychody z najmu uzyskiwane przez spadkobierców przed orzeczeniem sądu o nabyciu spadku Wynajem wielu nieruchomości różne źródła przychodów Najem w działalności gospodarczej ze stawką liniową a wynajem nieruchomości swojemu pracodawcy Uzyskanie przychodu z najmu przed terminem płatności

14 Czynsz zajęty w postępowaniu egzekucyjnym Zwrot nakładów poniesionych przez najemcę Czynsz ponoszony przez najemcę a przychód wynajmującego Najem w zamian za remonty Najem a dotacyjne zwolnienie Wynajem gruntów przez rolników Wynajem strony internetowej w celach reklamowych Odszkodowanie za odstąpienie od umowy najmu Gdy współwłaściciel nie otrzymuje z tytułu najmu należności Zmiana formy opodatkowania przychodów z najmu Najemca będzie płacić za eksploatację Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali użytkowych Wydatki związane z utrzymaniem lokalu w okresie, kiedy poszukiwany jest dla niego najemca Wydatki poniesione na wyposażenie wynajmowanego lokalu Pielęgnacja otoczenia wokół wynajmowanego budynku Odsetki od kredytu hipotetycznego Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Wpłaty na fundusz remontowy Koszty darowizny budynku, który zaczął być wynajmowany Amortyzacja budynku nabytego w drodze spadku Odpisy amortyzacyjne, gdy lokal nie jest wynajmowany Uproszczona metoda ustalania wartości początkowej mieszkania Uproszczona metoda ustalenia wartości budynku mieszkalnego a jego wykończenie Nakłady poniesione przez wynajmującego Dokumentowanie kosztów dotyczących wynajmowanego lokalu Faktura wystawiona na jednego ze współwłaścicieli Rozliczenie straty ROZDZIAŁ IX DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH A. Część ogólna Rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych Definicje związane z przychodami z kapitałów pieniężnych Przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane ryczałtem (na zasadach określonych w art. 30a updof) Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów kapitałowych Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych na zasadach określonych w art. 30b updof Przejęcie udziałów spółki z o.o. przez wspólników likwidowanej spółki jawnej B. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych w postaci odsetek (dyskonta) Odsetki od pożyczek udzielanych przez podmioty, których przedmiotem działalności nie jest udzielanie pożyczek Działalność polegająca na udzielaniu pożyczek bez znaczenia formalna rejestracja Udzielanie pożyczek przez Internet Odsetki z lokat prowadzonych na rachunku bieżącym przedsiębiorcy Opodatkowanie zysków ze spółki cichej Odsetki należne od udziału kapitałowego

15 13. Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Odsetki wypłacane na rzecz nierezydentów Odsetki uzyskane w niemieckim banku Dyskonto przy obligacjach wykupywanych przez podmioty zagraniczne Zasada FIFO przy ustalaniu dyskonta papierów wartościowych Opodatkowanie odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Lokaty z jednodniową kapitalizacją brak podatku Odsetki od wkładów na książeczkach mieszkaniowych wolne od podatku Przychód w postaci wypłaconych odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy Ulgi podatkowe a podatek od odsetek bankowych C. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych udział w zyskach osób prawnych Otwarty katalog dochodu z udziału w zyskach osób prawnych Zaliczkowa wypłata dywidendy Dywidenda wypłacana w spółce komandytowo-akcyjnej Dochód z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę cypryjską Wypłata nadwyżki bilansowej członkom spółdzielni Zwrot dopłat wniesionych uprzednio do spółki z o.o Opodatkowanie obniżenia wartości nominalnej udziałów Zaliczki na podatek z tytułu dywidendy Przekształcenia spółek a niepodzielony zysk Zysk spółki przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich Przekształcenia spółek kapitałowych moment opodatkowania Objęcie udziałów (akcji) w spółce powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Podział przez wydzielenie Podział spółdzielni Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Akcje wniesione do spółki komandytowo-akcyjnej Przekazanie darowizny w postaci udziałów polskiej spółki z o.o. na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej Spółka przejmująca (nowo zawiązana) płatnikiem podatku od dochodu powstającego w wyniku podziału spółki Likwidacja spółki Zwrot wkładów przy likwidacji spółki jawnej Likwidacja spółdzielni otrzymane akcje SKA Darowane udziały a przychód Zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny Umorzenie akcji bez wynagrodzenia Obniżenie wartości nominalnej udziałów Opłacanie składek ubezpieczeniowych za wspólnika D. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych udział w funduszach kapitałowych Fundusze kapitałowe Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę w ramach funduszu kapitałowego, a przychód pracownika Umorzenie jednostek w funduszu ubezpieczeniowym w celu pokrycia kosztów zarządzania Stosowanie zasady FIFO względem jednego rachunku inwestycyjnego

16 Strata na udziale w funduszu kapitałowym Strata przy zbyciu jednostek uczestnictwa a możliwość rozliczania jej w kolejnych latach Zbycie jednostek uczestnictwa przez spadkobiercę Świadczenia dodatkowe wypłacane przez fundusz Jednostki wyceniane w walucie obcej ustalanie wysokości przychodu i kosztów Opodatkowanie oszczędności gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Przychód uzyskany z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego E. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych obrót papierami wartościowymi i udziałami Przychody uzyskane w związku ze zbyciem jednostek uczestnictwa Skutki podatkowe realizacji przychodu z otrzymanych praw SAR Miejsce położenia źródła przychodów z tytułu zbycia udziałów Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku Wspólne opodatkowanie małżonków a strata na giełdzie Akcje pracodawcy uzyskane przez pracownika Definicja kwoty należnej Działalność gospodarcza nieobejmująca opcji walutowych Zamiana udziałów Darowizna akcji na rzecz osoby prawnej Akcje nabyte po preferencyjnych cenach Koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny Zbycie udziałów (akcji) uzyskanych przy przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji (udziałów) uzyskanych w wyniku podziału spółki Moment opodatkowania dochodu ze zbycia akcji spółki zagranicznej Spółki, których siedziba znajduje się na terytorium Unii Dyskonto przy spółkach zagranicznych moment opodatkowania Koszty kredytu na zakup akcji Zakup laptopa jako koszt Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt Akcje zamienione na certyfikaty inwestycyjne Zadatek na poczet sprzedaży akcji Ustalanie dochodu ze sprzedaży akcji postępowanie dowodowe Opodatkowanie papierów nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r Koszty przy objęciu udziałów (akcji) w zamian za aport Aport do spółki w zamian za udziały (akcje) wartość aportu a wartość udziałów Wartość nominalna a wartość rynkowa udziału Dopłaty wniesione z majątku spółki jako koszt uzyskania przychodów ze zbycia udziałów Podwyższenie wartości nominalnej już istniejących udziałów Nowoutworzone akcje objęte przez spółkę akcyjną Straty z odpłatnego zbycia papierów a przychód z odsetek ROZDZIAŁ X OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z PRAW MAJĄTKOWYCH 491 A. Przychody z praw majątkowych Katalog przychodów z praw majątkowych

17 2. Prawa autorskie do utworu Przychód uzyskany z udzielenia licencji Przychody z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie znaku towarowego Przychody uzyskane ze sprzedaży domeny internetowej wraz ze stroną Wykorzystanie własnego wizerunku sportowca Przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć Sprzedaż roszczeń związanych z nieruchomością Skutki podatkowe, jakie wywołuje dla wspólnika spółki komandytowej zbycie udziałów spółki Zwrot dopłat następnym wspólnikom Spieniężenie aktywów i przekazanie określonej kwoty spadkobiercom Oddanie udziałów w spółce z o.o. w odpłatne użytkowanie Sprzedaż udziałów w spółce jawnej nabytych w drodze spadku Wynagrodzenie wypłacone małżonkowi zmarłego pracownika Zasiłek chorobowy, który pozostał po zmarłej osobie Skutki podatkowe wypłacenia wkładów zgromadzonych w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej po śmierci pracownika Działalność gospodarcza w zakresie,,obrotu prawami autorskimi Pozostawienie wierzytelności do dalszej windykacji w przyszłości Realizacja przysługującej wierzytelności Handel wierzytelnościami Zasądzone wynagrodzenie twórcy Sprzedaż prawa do miejsca postojowego Sprzedaż garażu postawionego na obcym gruncie Gratyfikacja za opuszczenie w określonym umową terminie wynajmowanego mieszkania Przychód wynikający z rozwiązania umowy najmu oraz zwrotu partycypacji-pit Odpłatne zbycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Sprzedaż prawa do zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania B. Koszty uzyskania przychodów z praw majątkowych Zastosowanie 50% kosztów u pracownika Koszty a umowa Brak ewidencji prac twórczych Prawa autorskie pracownika-twórcy Umowa zlecenia, umowa o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodu Zasądzone wynagrodzenie a 50% koszty Wynagrodzenie wypłacane za czas urlopu Zwrot kosztów podróży Twórca a koszty autorskie Kierownik produkcji Honorarium z tytułu praw autorskich wypłacane spadkobiercom koszty Prawo do pomniejszenia przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę Nieodpłatne przekazywanie egzemplarzy książek autorom przez wydawcę Wydawca wydający własny utwór koszty uzyskania przychodu Kolejna umowa licencyjna Charakter prawny opinii Ministerstwa Kultury Opracowania dotyczące zarządzania i administrowania nieruchomością Sprzedaż ekspektatywy a koszty

18 Koszty uzyskania przychodu ze zbycia prawa partycypacji Sprzedaż lokatorskiego prawa do lokalu a koszty Projekty wynalazcze Brak patentu na projekty wynalazcze Wynalazek, który nie został zgłoszony do Urzędu Patentowego Wynagradzanie pracowników, którzy dokonali wynalazku Wykłady za granicą Projektanci Koszty z tytułu tłumaczenia utworów audio-wizualnych Opinie biegłego sądowego Umowa zlecenia na nauczanie języków obcych Stypendium za skomponowanie utworu muzycznego Zakup komputera jako koszt autora Przeniesienie prawa do znaku towarowego ROZDZIAŁ XI OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI, NIEKTÓRYCH PRAW I RZECZY RUCHO- MYCH A. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości jako źródło przychodów Dochody ze zbycia nieruchomości mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy Udział w nieruchomości Odrębna własność lokalu użytkowego Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę decyduje cel nabycia Sprzedaż nieruchomości właściwość miejscowa organów podatkowych dla ustalenia zryczałtowanego podatku Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży Odstąpienie od umowy Odwołanie darowizny nieruchomości Zbycie prawa wieczystego użytkowania z później wybudowanym tam budynkiem Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Data wybudowania budynku Zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu Sprzedaż nieruchomości, która wróciła do podatnika po wcześniejszym unieważnieniu sprzedaży Umowa o dożywocie Data nabycia nieruchomości przez zasiedzenie Nabycie w drodze spadku części nieruchomości Datą nabycia nieruchomości jest data śmierci spadkodawcy Zwrot gruntów warszawskich data nabycia Nieruchomość włączona do majątku małżonków Współwłasność mieszkania z mocy prawa Zniesienie współwłasności Ustalenie wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Wysokość przychodu w przypadku zamiany nieruchomości Sprzedaż nakładów poniesionych na budowę Sprzedaż gruntów leśnych

19 27. Ocena celu nabycia gruntów rolnych Brak utraty charakteru rolnego gruntu ciężar dowodu Gdy nabywcy działek dokonali zakupu w celach inwestycyjnych Udziały we współwłasności gospodarstwa rolnego Grunty rolne zbywane w ramach działalności gospodarczej Nabycie gruntu leśnego (rolnego) B. Zwolnienia od podatku dotyczące przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych B.I. Zwolnienia dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r Zachowanie dotychczasowych zwolnień Zwolnienia dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych związanych z nieruchomościami Gdy dopiero po upływie dwóch lat od daty sprzedaży zostanie zawarta definitywna umowa nabycia Brak umowy zawartej w formie aktu notarialnego Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości po upływie terminu Przeniesienie prawa własności nieruchomości na osobę trzecią Udział otrzymany w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności Budowa na gruncie małżonka Zakup udziału w lokalu mieszkalnym Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Zamiana spółdzielczego prawa własnościowego na prawo najmu lokalu komunalnego Gdy ustanowiono odrębną własność lokalu Nabycie gruntu budowlanego przeznaczonego do dalszej odsprzedaży Zakup nie sfinansowany ze środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości Wydatki na infrastrukturę ogólnoosiedlową a zwolnienie Zagubienie dokumentacji a prawo do zwolnienia Wniosek o odroczenie terminu na zapłatę podatku Zmiana przeznaczenia przychodu względem oświadczenia Termin naliczania odsetek w przypadku nieprzeznaczenia przychodów na cele mieszkaniowe Dziedziczenie ulgi Spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania Spłata kredytu na cele mieszkaniowe zaciągniętego przed uzyskaniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości Kredyt udzielony na cele konsumpcyjne Spłata kredytu refinansowego Spłata prywatnej pożyczki Przedmiot zamiany ruchomości Przedawnienie zobowiązania podatkowego B.II. Zwolnienia dla przychodów (dochodów) ze sprzedaży nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami nabytymi między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r Uchylenie wcześniejszych zwolnień związanych ze sprzedażą i zamianą nieruchomości Ulga meldunkowa Mieszkanie przekształcone z mieszkania lokatorskiego we własność hipoteczną data nabycia

20 Przekazanie synowi środków uzyskanych ze sprzedaży Sprzedaż udziału w gruncie Okres zameldowania w lokalu istotny także okres przed 1 stycznia 2009 r. oraz przed nabyciem prawa do lokalu Brak oświadczenia Zameldowanie tylko jednego małżonka Sprzedaż udziału w nieruchomości otrzymanej w drodze spadku a ulga meldunkowa System opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości Spłata rodziny jako koszt uzyskania z tytułu zbycia nieruchomości Koszt zbycia udziału nabytego od byłego męża Spłata długów obciążających masę spadkową Koszty a cena jaką za udziały zapłacił spadkodawca Pomyłka w zakresie dużej ulgi budowlanej a ulga meldunkowa B.III. Zwolnienia dla przychodów (dochodów) ze sprzedaży nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami nabytymi po 31 grudnia 2008 r Obecne zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości Wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem Cele uzasadniające zwolnienie analogiczne jak przed 1 stycznia 2007 r Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej a moment nabycia Wydatki dokonane przed nabyciem własności lokalu Spłata kredytu na lokal będący własnością rodziców a zwolnienie Wydatki związane ze spłatą kredytu jako koszt Wydatki poniesione na wyposażenie nabytego lokalu Wydatki na udział w majątku osobistym małżonka Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej Spłata na rzecz męża kosztem Zamiana nieruchomości Rewaloryzacja kosztów C. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych Odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jako źródło przychodów Zwierzęta na gruncie ustaw podatkowych są rzeczami Sprzedaż samochodu wygranego na loterii Sprzedaż samochodu poleasingowego Sprzedaż monet kolekcjonerskich Sprzedaż składnika majątku, który został wykreślony z ewidencji środków trwałych i przekazany na cele osobiste podatnika Odwołanie darowizny ponownym nabyciem własności Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych Podatek od spadku kosztem sprzedaży Wysokość przychodu w przypadku zamiany rzeczy ruchomych Określenie przez organ wartości rynkowej procedura Cena sprzedaży wyrażona w umowie a wartość rynkowa rzeczy ROZDZIAŁ XII OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ A. Część ogólna Przychody z innych źródeł

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo