Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej"

Transkrypt

1 Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED

2 Pose Jacek Saryusz-Wolski podczas wyg aszania referatu na poznaƒskiej konferencji

3 Filip Kaczmarek Pose do PE Wprowadzenie Szanowni Paƒstwo, Poznaƒ, 21 maja 2007 r. z dumà i satysfakcjà przyjà em fakt, e moje miasto - Poznaƒ, stolica regionu znanego z pragmatyzmu i gospodarnoêci, goêciç mog o Konferencj Programowà Platformy Obywatelskiej. Ciesz si, e to w aênie tu odby a si tak wa na dla naszej przysz o- Êci dyskusja. Wierzcie mi Paƒstwo, e nie ma lepszego miejsca, by dyskutowaç o naszym miejscu w Europie ni Poznaƒ miasto po o one w równej odleg oêci od Warszawy i Berlina, od wieków w naturalny sposób cià àce ku Zachodowi, a obecnie korzystajàce w pe ni z mo liwoêci, jakie daje nam obecnoêç w Unii. W sferze polityki europejskiej na Platformie Obywatelskiej spoczywa ogromna odpowiedzialnoêç. Jest jedynà polskà partià identyfikowanà jednoznacznie jako proeuropejska. W Parlamencie Europejskim nale y do najwi kszej frakcji EPP-ED, przez co uzyskuje relatywnie du y wp yw na podejmowane decyzje. Ma kompetentnych ekspertów, polityków i co najwa niejsze przygotowuje nowoczesny, dostosowany do realiów XXI wieku program polityczny, który uwzgl dnia do- Êwiadczenia z naszej trzyletniej obecnoêci w Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska jest partià, która zdaje sobie spraw ze znaczenia polityki zagranicznej, czego dobrym przyk adem by- a mi dzy innymi poznaƒska konferencja Silna pozycja w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej.

4 Donald Tusk przewodniczàcy PO Wystàpienie Pozwólcie, e zaczn od oczywistego stwierdzenia. Bez adnej przesady mo emy uznaç, e europejski wymiar polskiej polityki zagranicznej to domena i priorytet Platformy Obywatelskiej. Dlatego to dzisiejsze spotkanie ma kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia Platformy, ale tak e ca oêci dyskusji o przysz oêci Polski. I nie przesadzam, kiedy mówi w tym kontekêcie konkretnie o dzisiejszym spotkaniu. Wiemy dobrze, e zbli ajà si wst pne rozstrzygni cia dotyczàce przyj cia Traktatu Konstytucyjnego lub odsuni cia jego uchwalenia w nieokreêlonà przysz oêç. Wiemy dobrze, o co idzie bój w Europie. Zanim przejd do omówienia tego dylematu, który b dzie puentà mojego wystàpienia, chcia bym abyêmy zwrócili uwag przede wszystkim na trzy zasady, które jeêli tylko b dà respektowane, przybli à nas do rozwiàzania problemu, przed którym stoi Polska. Pierwszà z tych zasad sà kompetencje. Jednym z najwa niejszych zadaƒ Platformy Obywatelskiej, teraz kiedy przemawiamy jako opozycja i w przysz oêci, w której mamy nadziej rzàdziç, jest przywrócenie w polityce zagranicznej tak kompetentnych ludzi jak np. marsza ek Marek Zió kowski, czy pose Janusz Lewandowski. Podobnie pose Jacek Saryusz-Wolski, przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego uprawia autentyczny kult wysokich kwalifikacji. Choç bywa uznawany za postaç kontrowersyjnà, nawet zagorzali krytycy oddajà mu sprawiedli-

5 Bronis aw Komorowski Wiceprzewodniczàcy PO Wystàpienie Wyzwaniem pokolenia naszych ojców i dziadków by a walka o Polsk. Z bronià w r ku. Wyzwaniem ludzi SolidarnoÊci by o przywrócenie Polsce wolnoêci i wartoêci europejskich. Przy powielaczu. Wyzwaniem pokolenia polityków rzàdu Mazowieckiego i III RP wprowadzenie Polski do struktur Êwiata zachodniego (UE i NATO). Na salonach dyplomatycznych. Uda o si. Polska sta a si pe noprawnym cz onkiem struktur Zachodu. Wyzwaniem obecnych czasów zakopaç Polsk po uszy w Europie. Daç szanse i lepsze perspektywy ka demu Polakowi dzi ki cz onkostwu w Unii. Dogoniç Europ. Winni to jesteêmy naszym dzieciom i wnukom. Europa kluczowa dla wielu obszarów dzia ania paƒstwa oraz aktywno- Êci gospodarczej i spo ecznej obywateli Dlatego wa na dla ca oêci prac nad programem PO bo nie da si mówiç o szansach rozwoju polskich regionów, o rynku pracy, o przedsi biorczoêci, o edukacji, o polskiej wsi, o demografii, zarówno o emigracji, jak i imigracji, o ochronie Êrodowiska, nie wspominajàc ju polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa ignorujàc kontekst naszej obecnoêci w Unii Europejskiej. Nie mo na tez tworzyç programu rzàdzenia paƒstwem bez perspektywy europejskiej to b àd, który pope ni PiS.

6 Jacek Saryusz-Wolski Pose do PE Referat programowy Miejsce Polski w UE W pierwszej po owie lat dziewi çdziesiàtych radio poda o nast pujàcà wiadomoêç: minister Skubiszewski zakoƒczy w aênie negocjacje z Brukselà na temat wejêcia Wielkopolski do Unii Europejskiej. Najpierw - jako cz owiek z Kongresówki - poczu em si nieswojo, potem zrozumia em, e jest pierwszy kwietnia i by to art. Niemniej chcia em podzi kowaç Wielkopolsce, e na nas poczeka a. Sàdz, e w rozmowie ze spo eczeƒstwem w dalszym ciàgu wa ne jest pytanie: czy warto byç w Unii?. Jednak my w naszym gronie powinniêmy ju tylko i wy àcznie mówiç o tym: jak i w jakiej Unii?. Musimy wyprzedzaç myêlà, pomys em, koncepcjà, strategià bieg spraw. Zw aszcza, e nasza seria konferencji programowych, to jest budowanie pomys u, precyzyjnego planu na ten moment, kiedy b dziemy rzàdziç, co mam nadziej ziêci si wkrótce. O tym, jak wa na jest Unia Europejska mówi Przewodniczàcy Donald Tusk i moi przedmówcy. Chcia bym jedynie przypomnieç, odnoszàc si do jak e s usznego has a dzisiejszej konferencji Przez silnà pozycj w Unii do silnej polityki zagranicznej Polski, e 80% problemów polskiej polityki zagranicznej to sà kwestie zwiàzane z Unià Europejskà: albo sà to stosunki z innymi cz onkami Unii albo relacje z zewn trznymi wobec Unii partnerami. Zastanówmy si, zatem jak byç w Unii, jak zbudowaç strategi i jak jà rozpisaç na dzia ania, bo na dobrych ch ciach, na entuzjazmie wo-

7 bec Unii Europejskiej dalej ju wiele zbudowaç nie mo na. Chcia bym wprowadziç pewnà korekt do tego, o czym mówi Bronis aw Komorowski. Nie powinniêmy mieç ambicji dogonienia, powinniêmy mieç ambicje przegonienia. Nikt lepiej nie zrozumie ni Wielkopolanie, e mo na lepiej, e mo na wi cej, e mo na byç przed tymi, z którymi si konkuruje. To jest ten pozytywizm wielkopolski, który oby si rozla na naszà ogólnopolskà strategi bycia w Unii, czyli bycia w czo ówce, bycia jak mówià w Brukseli w twardym rdzeniu, w pierwszej lidze jak mówimy my. Natomiast g ównym przes aniem tego, co chc dziê Paƒstwu powiedzieç jest ubóstwo w realizacji celu zawartym w haêle: przez Europ do silnej pozycji Polski na arenie mi dzynarodowej. Obecna s aboêç polega na tym, e brzdàkamy na fortepianie jednym palcem w jeden klawisz, e nie wykorzystujemy ca ej klawiatury, którà proponuje nam Unia. Wszechobecny jest brak kompetencji, o którym mówi przed chwilà Przewodniczàcy Donald Tusk. Mo emy i powinniêmy wykorzystywaç wszystkie instrumenty. Gra, którà zapowiada Platforma powinna byç grà ca ej orkiestry, albo eby u yç wojskowego porównania trzeba ruszyç nie szpicà tylko tyralierà. Jak zatem wyglàda ta pe na klawiatura, czy jak kto woli orkiestra, jako koncept oddzia ywania, budowania silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej? Mo emy wymieniç cztery grupy czynników wp ywajàcych na si kraju w Unii: klasyczne, instytucjonalne, strukturalne i wewnàtrzpolityczne. PodejÊcie klasyczne. Pozycja w Unii wynika z tego, jakim krajem jesteêmy, jak du ym i gdzie po o onym. Jest to szko a, która w stosunkach mi dzynarodowych jest nazywana szko à realistycznà. Czyli o sile stanowi wielkoêç paƒstwa, terytorium, demografia tzn. iloêç ludnoêci, bogactwo mierzone w PKB, ogólny stan gospodarki, jego dynamika, jego zasoby naturalne, ale równie takie parametry jak armia, jak edukacja, jak mobilnoêç spo eczeƒstwa, elastycznoêç rynku pracy, jak innowacyjnoêç, inwestycje i si a badaƒ i technologii. Druga szko a w historii stosunków mi dzynarodowych, nazywana szko à liberalnà, mówi, e pozycja paƒstwa zale y od tak zwanych mi kkich czynników: standing na arenie mi dzynarodowej, oddzia ywanie ideowe czy ideologiczne - jak kto woli, atrakcyjnoêç modelu i wzorca, zdolnoêç przyciàgania innych, czyli taki krajowy seksapil. Sà takie kraje, które przyciàgajà swoim modelem - Irlandia, czy Francja, która posiada kulturowà zdolnoêç przyciàgania. Sà to wszystko czynniki klasyczne, które w jakimê sensie sà dane i które mo na kszta towaç, jednak nie w krótkim okresie, a ju w adnym razie nie w czasie kadencji jednego rzàdu. Wyjàtkowo wa ne, jeêli chodzi o si paƒstwa, sà czynniki instytucjonalne. Wracajàc do porównania muzycznego. Trzy fortepiany, na których trzeba graç to jest Rada Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisja, Parlament. W tych trzech miejscach musimy byç obecni i musimy wspó pracowaç. Moim zdaniem dzisiaj jeden z tych instrumentów nie jest w pe ni u ywany w polskiej polityce zagranicznej - mam tu na myêli Rad, której rola

8 jest najwa niejsza czy nam si to podoba czy nie. Stàd tak wa na jest dyskusja o sile g osu. Rola Komisji s abnie, ale dalej jest bardzo istotna, zw aszcza, jeêli chodzi o tworzenie prawodawstwa, jego inicjowanie, w du ej mierze ze wzgl du na monopol jaki ma w tej materii. I wzrastajàca pozycja Parlamentu Europejskiego, co cz sto w Polsce jest niedostrzegane. Parlament wspó stanowi znacznà cz Êç legislacji obowiàzujàcej w Polsce i wspó decyduje o unijnych wydatkach, które w przypadku Polski stanowià 1/5 naszego bud etu. Rola tej instytucji jest du o wi ksza ni wynika oby to z literalnej interpretacji traktatu. Znaczenie Rada jest kapitalne i najwa niejsze. Nie prawdà jest to, co wszyscy mówià, e w Radzie si nie g osuje. Prosz Paƒstwa, delegacja PO w Parlamencie Europejskim wprowadza system monitorowania ka dej regulacji prawnej, na dwa lata zanim ona si pojawi w Parlamencie, w momencie, kiedy dopiero powstaje jej koncepcja. B dziemy zak adali dossier danej regulacji prawnej i we wspó pracy z sejmowym klubem PO pracowali nad nià. B dziemy prowadziç symulacje, na jakà wi kszoêç w Radzie, w oparciu o nicejski system g osów, mo emy liczyç. Taka wiedza pozwoli odpowiednio wczeêniej reagowaç i wp ywaç na ostateczny kszta t regulacji prawnej. Teraz zdarza si, e rzàd budzi si w ostatniej chwili, kiedy jest ju póêno, jesteêmy w mniejszoêci i nie mo na nic zrobiç. To w aênie w tej poczàtkowej fazie liczy si si a g osu i to ona wyznacza kierunek i kszta t legislacji. Zatem jeêli ktoê mówi, e g osowanie w Radzie oraz system g osowania jest niewa ny, to jest to albo ignorancja, albo dzia anie w z ej wierze. Jeden profesor fiƒskiego pochodzenia przygotowa opracowanie, które pokazuje liniowo prostà korelacj mi dzy si à g osu a finansami, jaki dany kraj pozyskuje. Po prostu sà to dwie krzywe, które biegnà równolegle: im wi cej g osów tym wi cej korzyêci pozyskuje si z Unii. W Radzie równie wa na jak si a g osów jest zdolnoêç koalicyjna, to znaczy umiej tnoêç nawiàzywaniu kontaktów i pozyskiwania sojuszników. Chcàc optymalizowaç wynik polityczny i gospodarczy, powinniêmy stosowaç zasad zmiennych sojuszy tj. pozyskiwaç koalicjantów do konkretnych spraw. Istotnà kwestià jest przygotowanie si do przewodnictwa w Radzie. Czy Polska jest do tego gotowa? Widzicie Paƒstwo jak wa ne sà dzisiaj Niemcy dzi ki temu, e prezydujà? Jak jutro wa na b dzie Portugalia? Polska ma pe niç t rol w drugiej po owie 2011 roku, czyli, yczàc tego sobie nam, za rzàdów Platformy. Do tego si trzeba przygotowaç. Kraje, które tego si spodziewajà ju na dwa, trzy lata wczeêniej powo ujà zespo y, przygotowujà wszystko od koncepcji poprzez metody pracy po budynki. Kolejna kwestia, jeêli chodzi o Rad, to doêwiadczenie i reputacja ministrów. Paƒstwo nie b dzie silne, jeêli ministrowie, którzy jadà do Brukseli obra ajà si na unijnych partnerów, albo przez pomy k przeczytajà tajnà cz Êç instrukcji. Podobnie sprawy si majà w przypadku ambasadora i jego zast pców. Muszà to byç dyplomaci przygotowani merytorycznie, do- Êwiadczeni, z ogólnà kulturà, znajo-

9 moêcià j zyków, majàcy prze o enie polityczne na kraj. Wreszcie urz dnicy w strukturach Rady. Nie znajdziemy tam Polaków na wy szych szczeblach (mo e poza jednà osobà). Jest to nasza wielka s aboêç, a winna le y w du- ym stopniu po polskiej stronie. Kilka s ów o Parlamencie Europejskim. Politolodzy mierzà si obecno- Êci w Parlamencie Europejskim takim wskaênikiem, który mówi, jaka cz Êç ze 100% reprezentacji jest skoncentrowana w trzech najwa niejszych frakcjach (tj. u chadeków, socjalistów, libera ów). Wyniki sà nast pujàce: W grzy 100%, Hiszpania 90%, Niemcy - 80%, Polska 55%. Oznacza to, e 45% mandatów, czyli po owa, sà to mandaty ludzi, którzy w trakcie obrad równie dobrze mogà pójêç na kaw, bo ich g os nic nie znaczy. Wyrzekamy si wp ywu w 50% na t cz Êç suwerennoêci, której transferu na rzecz instytucji unijnych eêmy dokonali. To jest sprzeczne z interesem i os abia naszà pozycj, nasze mo liwoêci. OczywiÊcie w Parlamencie Europejskim, kluczowe jest to, w jaki sposób parlamentarzyêci pracujà, ile raportów przygotowujà, jakie funkcje pe nià, jakie jest ich zaplecze, równie pami ç instytucjonalna tego, co si w Parlamencie dzia o w przesz oêci. I wreszcie Komisja Europejska, czyli egzekutywa - coê, co niektórzy mylnie nazywajà rzàdem. Kluczowà rol odgrywajà tutaj Komisarze. I formalnie jest tak, e pracujà na rzecz ca ej Europy, jednak jest mi trudno sobie wyobraziç, eby Komisarz niemiecki, francuski czy hiszpaƒski, móg by nie poinformowaç Przewodniczàcego Komisji, e jego kraj ma jakiê problem z partnerem z poza UE np. problemy z eksportem mi sa do Rosji. Niestety jeden z Komisarzy zapomnia tego zrobiç przez rok. Nie jest wi c prawdà, e jest to ponadnarodowy urz dnik, który nie reprezentuje swojego kraju. Politologiczne badania, analiza empiryczna wykazujà, e w kluczowych kwestiach Komisarze g osujà zgodnie z instrukcjami stolicy. I to jest bardzo wa ne dla rzàdu, czy ma swojego Komisarza, czy nie ma swojego Komisarza, czy ma porozumienie z Komisarzem, czy nie. Czy wie co si dzieje w Komisji, czy nie. I z tego punktu widzenia to równie jest bardzo wa ne. Pora kà polskiej obecnoêci w Komisji jest brak ludzi w gabinetach Komisarzy. Raptem jeden Polak jest cz onkiem gabinetu (nie liczàc otoczenia polskiego Komisarza).Wa ni sà tak e urz dnicy na kluczowych pozycjach, równie ich rozstawienie na drabinie stanowisk i mo liwoêç wp ywania na decyzje jest nik e. Dzisiaj Polska ma 703 urz dników w Komisji, w tym 350 asystentów, 353 administratorów. Mówiàc przekornie mo na powiedzieç, e polskà kwot ona jest podobna do hiszpaƒskiej, a Hiszapnów w tym momencie jest zatrudnionych 1782 osoby mo na wype niç nikomu nie ujmujàc, kierowcami i sprzàtaczkami a przecie nie o to chodzi. A zatem Polska ma w strukturze Komisji urz dniczej na 23 tysiàce urz dników 703 osoby na najni szych mo liwych pozycjach, jeszcze dodatkowo obni onych na skutek celowo przeprowadzonej w tym duchu reformy Neila Kinnocka. Stanowi to 3,1% wszystkich urz dników. Dla porównania Hiszpania ma 7,7%. Na najwy szych stanowiskach dyrektorów generalnych i zast pców dyrektorów

10 generalnych na 300 stanowisk Polska ma 2 osoby. Na stanowiskach A14 czyli dyrektorów, doradców z 16 stanowisk, które sà nam przyznane, jest jedynie siedmiu, czyli mniej ni po owa. Na stanowiskach szefów dzia ów A9, A12, czyli Êredni personel, na 74 naszej kwoty jest tylko 26. Nasza sytuacja kadrowa, od której zale y nasz potencja polityczny w Komisji, jest katastrofalnie z a. To nie jest wynik tego, e Polska ma z à polityk w tej dziedzinie. Dramat polega na tym, e nie ma w ogóle adnej polityki w tej dziedzinie. Poza czynnikami instytucjonalnymi wa ne sà równie czynniki strukturalne. Tu chodzi o to, e nasz styk z Unià to nie jest wy àcznie styk na linii: instancje w adze - instytucje. To jest styk w aêciwie ca ego przekroju spo- ecznego i gospodarczego. A zatem jak si wzajemnie przenikajà. W teorii nazywa to si czynnik interpenetracji struktur, czyli przenikanie si i stykanie struktur administracyjnych. Polega to na tym, e pracujàc nad ró nymi regulacjami urz dnik z jednego kraju mówi do urz dnika drugiego kraju tym samym j zykiem, u ywa tej samej terminologii. W przypadku przenikania si wzajemne struktur politycznych, w aêciwie, poza Platformà Obywatelskà, która jest aktywnym graczem Europejskiej Partii Ludowej, jednej z trzech liczàcych si mi dzynarodówek, w innych mi dzynarodówkach jesteêmy nieobecni.. Jest to powa na s aboêç, gdy - kiedy prosimy naszych polskich kolegów socjalistów s uchajcie, jest wa na sprawa bud etowa czy legislacyjna, zadzia ajcie kana ami partyjnymi, to niestety koƒczy si na dobrych ch ciach i totalnej nieskutecznoêci. Podobnie rzecz si ma, jeêli chodzi o wzajemne przenikanie si grup interesów czy zwiàzków pracodawców, pracobiorców, zwiàzków zawodowych, zwiàzków rolniczych. Jest bardzo êle. JesteÊmy nieobecni. Sà to rachityczne, Êladowe obecnoêci naszych interesów, a to one wp ywajà w procesie konsultacji na kszta t decyzji, na kszta t legislacji, na kszta t finansów. Wzajemne przenikanie si struktur konceptualnych i instytutów jest istotne, poniewa to, co dzisiaj jest na naszych biurkach w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, rodzi o si 10, 15, 20 lat wcze- Êniej na uniwersytetach i w instytutach. I wtedy ju trzeba o tym wiedzieç. Polskie struktury konceptualne w tej dziedzinie, z niewieloma wyjàtkami, sà dramatycznie s abe. Nie uczestniczymy myêlowo i intelektualnie, naukowo, ekspercko w tych pracach we wczesnych fazach, kiedy to zapadajà g ówne rozstrzygni cia. We wszystkich starych krajach cz onkowskich jest coê takiego, jak wyspecjalizowana dyplomacja unijna czy multilateralna. To jest kompletnie inna szko a dyplomacji. Obowiàzujà inne zasady, dzia a si przez palet kontaktów a nie przez jednego partnera. My takiej kadry prawie nie mamy. Platforma przedstawi a propozycje w tej materii, którà mo na znaleêç w naszym programie. Cz Êciowo ju mówi em, e podobnie z y obraz przedstawia si, jeêli chodzi o polskà pozycj kadrowà. On jest dobry na poziomie m odzie y. Mamy wspania ych asystentów w Parlamencie. Problem w tym, e Ci ludzie

11 mogà dotrzeç do pozycji Dyrektora Generalnego zgodnie z normalnà unijnà Êcie kà awansu po latach. Czy Polska mo e czekaç? Czy nie powinniêmy podjàç takich dzia aƒ, eby na wa nych kierowniczych pozycja Polacy znaleêli si w tej chwili? Wreszcie konwergencja wartoêci. Trzeba u ywaç tego samego j zyka wartoêci, eby zagraniczni dyplomaci nie mówili do nas w Parlamencie Europejskim: my nie rozumiemy Waszego ministra, my nie rozumiemy przekazu Waszych dyplomatów. To, co nazwa em poprzednio zdolnoêcià budowy koalicji, to konwergencja interesów, t umaczenie, szukanie punktów zbie nych poprzez umiej tnoêci negocjacyjne i koncyliacyjne, poprzez umiej tnoêci zawierania ró nego rodzaju kompromisów i oczywiêcie ich dotrzymywania. Kwestia, która nas os abia, ale którà mo na nadrobiç, jest znajomoêç j zyków. Silni sà ci, którzy majà tak zwany przywilej j zykowy: Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy. Nie mo emy wysy aç przedstawicieli nie znajàcych j zyków na rozmowy z Radà, na rozmowy z Komisjà, czy jako Pos ów do Parlamentu Europejskiego. Przepraszam, e byç mo e êle mówi o niektórych kolegach, ale czy to nie jest dramatyczne os abienie naszego potencja u? Wreszcie bardzo trudno uchwytny, dlatego umieêci em go w obszarze czynników strukturalnych czyli w jakimê sensie nieformalnych - autorytet moralny paƒstwa. Gigantyczny autorytet rodem z Gdaƒska, SolidarnoÊç, który eêmy o ywili, odêwie yli, odkurzyli, przy okazji rocznicy 25-lecia. Autorem by Janusz Lewandowski i delegacja PO. Ten autorytet moralny wiele te nam u atwia. Je eli sami go nie uszanujemy, je eli sami go nie promujemy albo je eli przes aniamy go innym obrazem jesteêmy s absi. Trzeba budowaç wspólnie w myêl tej doktryny, którà roboczo nazwijmy doktrynà Tuska, tzn. konsensualnego dbania o obraz Polski i si na arenie mi dzynarodowej, a zw aszcza na arenie europejskiej. A zatem umiej tno- Êci merytoryczne, to wszystko, co jest w aêciwie w tym pakiecie Tuska, kompetencje, wp ywy polityczne, do- Êwiadczenia, pami ç instytucjonalna, reputacja, standing, zdolnoêç i ch ç uczenia si, otwartoêç na argumenty innej strony a nie chowanie si w kokonie êle poj tej swojskoêci, zdolnoêç koalicyjna, zdolnoêç do ujawnienia informacji. Równie wspó praca z mediami, którym czasem wydaje si, e sà obserwatorami. One sà aktorami. Mogà nam pomagaç albo szkodziç. Niestety w budowaniu czarnego obrazu, jakkolwiek by on nie by zas u ony czy niezas u ony, biorà Êwiadomie i nieêwiadomie udzia polskie media. Musimy nauczyç si komunikowaç Uni polskiemu spo eczeƒstwu i Unii komunikowaç Polsk. Kolejny czynnik wewnàtrzpolityczny - system koordynacji polityki europejskiej. Tylko wielkie kraje, tak jak Niemcy, mogà sobie w tej materii pozwoliç na ba aganiarstwo, na istnienie trzech odr bnych konkurujàcych ze sobà oêrodków polityki europejskiej. W Polsce sà 4 takie oêrodki, konkurujàce, przeczàce sobie, wysy ajàce sprzeczne sygna y, podatne na manipulacj negocjacyjnà. W wyniku czego przegrywamy. A potrzebujemy jednego silnego, dzia ajàcego efektywnie oêrodka. Odpornego na doraênà presj i lobbing polityczny, równie majàcego oparcie w najwy szych gremiach systemu koordy-

12 nacji mówiàcego jednym g osem oraz silnej w tym w miejscu roli premiera, poniewa w sprawach z Unià sprawy zagraniczne mieszajà si ze sprawami wewn trznymi i nie mo na jednego od drugiego oddzieliç. Drugi czynnik wewnàtrzpolityczny to wiarygodnoêç w wype nianiu zobowiàzaƒ. Nie mo na podpisywaç zobowiàzaƒ i w z ej czy dobrej wierze ich nie wype niaç. A wi c transponowanie na grunt prawa krajowego prawa unijnego. Wywiàzywanie si z nieformalnych porozumieƒ politycznych, których si nie zapisuje, ale które po czterech latach nadal wià àcy d entelmenów i dyplomatów. Czynnik najbardziej niewymierny. Pro futuro i pro domu sua, standing i si a rzàdu. S aby rzàd jest nieskuteczny, silny rzàd mo- e wiele oczekiwaç. S abego rzàdu nie s ucha si w Brukseli i uk adach bilateralnych. A zatem na ile rzàd jest silny, na ile powa nie traktuje polityk europejskà jako centralnà a na ile jako rezydualnà, jako coê konieczne. B dne jest za o enie, e Unia to tylko kasa, i nie nale y w tym uczestniczyç. Rzàd, który zdaje sobie spraw z wagi spraw europejskich, posiada i potrafi wykorzystaç ca e instrumentarium. I wreszcie zgoda, o której ju tutaj troch by o mowy, którà roboczo nazwa- em doktrynà Tuska. Zgoda najwa niejszych si politycznych w fundamentalnych sprawach kraju, poniewa jeêli nie ma zgody to w punkcie wyjêcia si przegrywa. KonsensualnoÊç sceny politycznej w fundamentalnych sprawach, w sprawach, które na ogó nazywa si racjà stanu. Sà oczywiêcie takie sytuacje, w których niezgoda zaplanowana mo e paradoksalnie wzmacniaç. To by element rozmów PO z rzàdem Millera. PomagaliÊmy mu wytrwaç w obronie nicejskiego systemu g osowania. Ale konsensualnoêç jako podstawa, jako zasada, jest elementem si y. Konkludujàc. Jakie sà scenariusze dla Polski i jaki pomys na Polsk w Unii ma PO? Po pierwsze mo emy byç kibicem, siedzieç gdzieê na koronie stadionu, przyglàdaç si, klaskaç, braç wszystko, co dajà. Nazywam to szko euronaiwnà. Szko a ta zak ada niepodmiotowe traktowanie samego siebie, jednoczeênie przy pe nych ustach Europy i jej ideach. Scenariusz drugi: byç w defensywie, nie wychodziç na boisko nawet z najtrudniejszymi przeciwnikami czy partnerami tylko siedzieç w szatni, na awce rezerwowej. Postawa eurosceptyczna. Znowu na inny sposób, ale równie niepodmiotowego traktowania Unii i ca ego siebie. Wy àczanie si z gry przez zaniechanie, przez brak umiej tnoêci, przez uprzedzenia, przez êle poj te realizowanie interesu narodowego Polski. I wreszcie trzecia postawa. Podmiotowe traktowanie siebie i Unii. Unia to my. My Uni chcemy stanowiç, wspó stanowiç i na nià wp ywaç. Postawa ofensywna, postawa asertywna, postawa bez kompleksów, z ambicjà bycia liderem nie wsz dzie, bo to niemo liwe, ale w niektórych dziedzinach jak np. w kwestii polityki wschodniej. Tu wróc do poczàtku - europozytywizm, to jest takie wielkopolskie. Nam jest potrzebny europozytywizm i europodmiotowoêç. Czy mo emy mieç naszà specjalnoêç w Unii? Tak, gdy nie staç nas na nijakoêç. Jest kilka hase, wokó których nasza linia powinna si koncentrowaç. I tak si dzieje w dzia aniach de-

13 legacji PO w Parlamencie Europejskim. Przede wszystkim solidarnoêç. SolidarnoÊç ekonomiczna czyli pomaganie biedniejszym i s abszym (tak e nam) czyli polityka regionalna, solidarnoêç polityczna i stawianie si za s abszymi, czyli ostatnio Estonia. SolidarnoÊç na zewnàtrz, czyli pomaganie tym, którzy potrzebujà wsparcia i z którymi dzielimy wartoêci, czyli Ukraina i Bia oruê. Wreszcie otwartoêç, niezgoda na wyznaczenie ostatecznych granic Europy. OtwartoÊç polityczna czyli dalsze rozszerzenie na wschód, kiedy czas na to przyjdzie. I równie otwartoêç wewn trzna, obalanie barier, przeciwstawienie si wszystkim protekcjonizmom wewnàtrzunijnym. Ale te polityka wschodnia, a zatem wàtki bezpieczeƒstwa, polityki bezpieczeƒstwa w Unii Europejskiej i to coê, co jest fundamentem naszego rozumienia polskiego bezpieczeƒstwa, to jest silne zwiàzki transatlantyckie. Na koniec chcia bym wspomnieç o kwestii Traktatu Konstytucyjnego i systemie g osowania. Dzisiaj proponujemy rozwiàzanie kompromisowe, o którym wczoraj w Brukseli s ysza- em, e jest nie do zbicia na p aszczyênie analizy merytorycznej, naukowej, intelektualnej. Pytanie jest tylko, dlaczego przychodzi tak póêno? Dlaczego wczeêniej nie rozpocz liêmy tej batalii? Nie wiem, czym zakoƒczà si rozmowy ale, nikt powa ny nie zarzuci nam, e nie mamy racji proponujàc zasad zgodnà z artyku em 45 projektu traktatu konstytucyjnego, który mówi o zasadach demokracji, o równoêci obywateli. Zasada podwójnej wi kszoêci proponowana w traktacie jest niedemokratyczna. Powoduje, e obywatele wi kszych krajów majà wi kszy wp yw na decyzje. Student, który temu zaprzeczy, nie zda by egzaminu. Tylko niektórzy politycy mogà mówiç, e nie lubià matematyki, nie wiedzà, co to jest pierwiastek i e nie mo na budowaç Unii Europejskiej w oparciu o naukowe zasady. Ale przecie teoria ocieplenia klimatu jest prawdziwa, jak mówià, w dziewi çdziesi ciu kilku procentach a budujemy na tym ogromnà koncepcj o pot nych konsekwencjach dla wzrostu gospodarczego, o pot nych konsekwencjach dla polityki wewn trznej. Mam nadziej, e wygramy t batali. Jest coraz wi cej zrozumienia dla naszej propozycji. Nawiàzujàc do s ów, które ju tutaj pad y, w tej materii Platforma ma bardzo jasne stanowisko zawarte w uchwa a podj tej kilka tygodni temu. Sàdz, e nasza formacja polityczna jest jedynà, która ma kompletny, oparty na fachowej konstrukcji pomys na obecnoêç Polski w Unii Europejskiej, na spe nienie tego motta, które nam dziê przyêwieca: silnej pozycji Polski w Unii, poprzez nià silnej pozycji Polski w Êwiecie w polityce mi dzynarodowej. Dzi kuj bardzo. Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczàcy PO, Przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Szef Delegacji Polskiej w EPP-ED

14 Janusz Lewandowski Pose do PE Referat programowy Unia Europejska i strategia rozwoju Polski Obserwujàc z rosnàcym niepokojem, jak Polska staje si krajem specjalnej troski na arenie europejskiej, przywo am wspomnienie z poczàtku lat 90-tych. Uczestniczy em w pierwszych próbach promocji Polski, przy czym nie chodzi o o uznanie dla naszych historycznych zas ug i cierpieƒ, ale o wiarygodnoêç kraju, jako miejsca inwestowania kapita u i tworzenia miejsc pracy. Chocia to w aênie Polska torowa a drog do wolnoêci ca ej Europy Centralnej i jako jedyna tak odwa nie wskoczy a w rynek, czuli- Êmy, i zaufaniem obdarzeni sà W grzy i Czesi, a nad Polskà wisi znak zapytania. Czy Polacy si nie pok ócà? Czy nie b dzie to Polnische Wirtschaft? Uprzytomni em sobie si uprzedzeƒ i stereotypów, które dziwnie atwo gromadzà si wokó naszego kraju Przywo uje wspomnienie z dwóch powodów. Po pierwsze, by podkreêliç dum i satysfakcj z tego powodu, i Polska wkrótce wykreowa a si jako lider przemian, model sukcesu i wzór do naêladowania prze amujàc uprzedzenia tam, gdzie by o ich najwi cej, czyli w zakresie racjonalnoêci gospodarowania. WiarygodnoÊç i moc polityczna mia a swoje apogeum, jak sadz w latach , gdy jako pe noprawny cz onek UE i NATO, byliêmy nagrodzeni tzw. konsultacjami strategicznymi przez USA i udanie poêredniczyliêmy w rozwiàzaniu konfliktu na Ukrainie. Po drugie, wspominam trudne poczàtki i moment chwa- y, by uprzytomniç, e na dobry wizerunek pracuje si d ugo, a traci uzna-

15 nie szybko. DziÊ, w roku 2007, mi dzynarodowy wizerunek Polski jest w ruinie i jest to ruina zawiniona! Kraj, który mia zadatki na europejskà ekstraklas, sta si europejskim szwarccharakterem. OczywiÊcie, grzechem pierworodnym jest sam sk ad koalicji. Maciej Giertych, ówczesny kandydat na prezydenta R.P. ostrzega : Unia Europejska ma rodowód niemiecki i masoƒski, w którym nie mo e byç miejsca dla katolickiej i narodowej Polski. Jak ju si Polska, mimo wszystko, znalaz a w tej masoƒskiej i niemieckiej Unii, wówczas LPR przystàpi do rozsadzania jej od wewnàtrz, chocia wcale ich nie parzà europejskie diety. Zresztà ksi dza Rydzyka te nie, chocia wczeêniej nazywa unijne fundusze judaszowymi srebrnikami. Drugi filar koalicji, Lepper, straszy rolników przed referendum akcesyjnym: nie dostaniecie ani jednego euro, grozi nam ekonomiczne wymazanie z mapy Êwiata. Na rok 2007 same dop aty bezpoêrednie liczone sà na 9 miliardów z otych, dla pó tora miliona polskich gospodarstw! Obowiàzujàca od tego roku jawnoêç ( dost pnoêç danych w Internecie ) poka e, ile wzià Lepper i jemu podobni przeciwnicy integracji. Nie chodzi jednak tylko o koalicyjne przystawki, gdy bracia Kaczyƒscy te sobie nieêle folgowali przed obj ciem najwy szych urz dów, zw aszcza w zakresie pobudzania antyniemieckich i eurosceptycznych fobii, niepomni, e zagranica spisuje czyny i rozmowy. Lech Kaczyƒski, na finiszu kampanii prezydenckiej gotów by obiecaç renegocjacje Traktatu Akcesyjnego, w co wierzy równie mocno, jak w nowe województwo Êrodkowo-pomorskie, które te obiecywa Miejsce tej koalicji na arenie mi dzynarodowej - i na tym polega grzech pierworodny - jest takie dok adnie, jak w Parlamencie Europejskim. Na marginesie, poza g ównymi frakcjami i sferà realnych wp ywów, w galerii osobliwoêci, gdzie mogà sobie od czasu do czasu pokrzyczeç razem z kilkoma pos ami z partii, których nigdy nie chcia bym mieç za sprzymierzeƒców Polski. To jest odwzorowanie dzisiejszej pozycji Polski, reprezentowanej przez koalicj Pis, LPR i Samoobrony, pomimo, e jeste- Êmy najwi kszym z nowych krajów, co do którego by y spore oczekiwania. Powa nym sygna em ostrzegawczym na pó metku Parlamentu Europejskiego ( styczeƒ 2007 ) by o to, i wszyscy Polacy, którzy poddali si weryfikacji poprzez demokratyczne glosowanie, otrzymywali najmniej g osów poêród 27 krajów! Co oznacza, e negatyw koalicji przenosi si na wszystkich, wszyscy jesteêmy zainfekowani przez rzàd odwrócony do Europy ty em. Wniosek mo e byç jeden. Skoro tak, to naszym obowiàzkiem jest pokazywanie innego oblicza Polski. W imi dobrego imienia Polski trzeba pokazaç, e oblicze kraju nie redukuje si do wizerunku Kaczyƒskich, Giertycha i Leppera. Takie same ambicje majà ci, co si dzisiaj zbierajà w Warszawie, pod has em obrony demokracji. Nie mo na im zostawiç patentu na europejskoêç. Bo przecie nie tylko o wizerunek tutaj chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o skutecznoêç na arenie mi dzynarodowej. Miarà skutecznoêci nie jest nadu ywana broƒ weta, bo to raczej objaw s aboêci i izolacji. Skuteczny jest kraj, który pozyskuje partnerów i buduje zwyci skie

16 koalicje, zgodnie z odczytem w asnej racji stanu. JeÊli nie pokazujemy innego, lepszego oblicza Polski, wówczas po cichu wspó -firmujemy obecnà zagranicznà jazd bez g owy. Tu móg bym wymieniç d ugà list gaf, uników i potkni ç rzàdowych, mówiàc czego zabrak o i co zawalono. Blokujemy nieraz bez sensu, na przyk ad fuzje bankowe, a nie ma nas tam, gdzie trzeba na czas polskie interesy zaprezentowaç. Na przyk ad wtedy, gdy rozstrzyga a si reforma rynku cukru, a uniki robi minister Jurgiel, lub teraz, gdy nie znajduj Polski w grupie krajów, które oprotestowa y harmonizacj bazy CIT ( Anglia, Malta, Litwa, otwa, S owacja ). Powinna to byç polityka kompetentna, a jest nieporadna. Aktualnych, groênych ilustracji tej nieporadnoêci dostarcza sposób rozgrywania problemu stoczni, czy Doliny Rospudy. Wreszcie, w imi skutecznoêci, nie powinniêmy og aszaç naszych genialnych pomys ów bez uprzedniego uzgodnienia i znalezienia partnerów do gry tu ilustracjà mo e byç sytuacja, gdy jeden z bliêniaków, ni z gruchy ni z pietruchy, wypali coê o euro-armii, a drugi natychmiast zaprzeczy Przyznam, e zupe nie si pogubi- em, szukajàc jakiejê myêli strategicznej w rzàdowych poczynaniach, które ciàgle otwierajà nowe fronty i mno à konflikty, nie rozwiàzujàc adnej sprawy. Mo na to postawiç ca y zestaw pytaƒ, co do strategicznych wyborów. Weêmy dra liwà kwesti stosunków z Rosjà. Polska jest krajem, który najwi cej mówi o solidarnoêci energetycznej, a zarazem wetuje nowe porozumienie Unii Europejskiej z Rosjà, które mia o byç próbà wciêni cia kilku zobowiàzaƒ energetycznych, w sytuacji, gdy Kreml nie ma ochoty ratyfikowaç tzw. karty energetycznej. Czy si przypadkiem nie wpisujemy w czyjàê gr, prowokowani przez mi sne embargo, które nie ma uzasadnienia, a dla Rosji wi kszego znaczenia. A mo e Putin, dla podgrzania nastrojów przed wyborami prezydenckimi, potrzebuje takiego dy urnego wroga jak Polska, który jest zarazem powodem fiaska uk adu z Unià, który Rosji nie jest potrzebny. Handel kwitnie bez uk adów i cz onkostwa w Âwiatowej Organizacji Handlu ( w roku 2006, przy wtórze rosnàcych napi ç, obroty handlowe Rosja UE skoczy y z poziomu 150 mld euro na 208 mld euro! ), a rezerwy dewizowe puchnà. Rosja woli rozmowy bilateralne. Czy Polska w tym pomaga? Dalej, czy fetyszyzujàc bezpieczeƒstwo energetyczne i szukajàc zasilenia mitycznej rury kaspijskiej z Azji Centralnej, mo na si gnàç do zasobów Kazachstanu i Turkmenistanu w konflikcie z Rosjà, k ujàc dodatkowo Putina zapowiedzià wojny podatkowej. Okaza o si, e nie mo na Czy mo emy byç powa nym partnerem Stanów Zjednoczonych mno àc napi cia z Republikà Federalnà Niemiec? Najtrudniejszym z aktualnych problemów jest Traktat Konstytucyjny UE. Dla nas wyjàtkowo niepor czne jest to, e uczyniono z konstytucji probierz europejskoêci. Nie wiemy dzisiaj, z ca à pewnoêcià, czy lepszy jest dla Polski scenariusz ust pstwa w kwestii sposobu liczenia g osów w Radzie, czy te scenariusz weta, w obronie zasad Nicei, co te prawdopodobnie uniewa ni konstytucj, ale na d u szà met uruchamia pokus zwierania twardego jàdra Unii, bez udzia u Polski. To sà wàtpliwoêci, co do obranej

17 strategii rozgrywania spraw unijnych, czy szerzej mi dzynarodowych, ywcem wzi tej z przedwojennej epoki walki o fizyczne przetrwanie narodu. Mam wàtpliwoêci, czy jest to strategia w aêciwa w epoce przyjaznej geopolityki, gdy miarà skutecznoêci nie jest zdolnoêç blokowania i wetowania, co mo e robiç nawet ma a Malta, lecz zdolnoêç pozyskiwania partnerów dla pozytywnych przedsi wzi ç, zgodnych z naszym interesem umiej tnoêç zupe nie zagubiona. Sumujàc. Polska wylansowa a si jako kraj na nie. Nie wiarygodny partner pozytywnych poczynaƒ, lecz trouble maker, kraj specjalnej troski. To jest taka mikstura kompleksów z megalomanià, cierpi tnictwa i bufonady, mno enia konfliktów zamiast rozwiàzywania problemów. Takiej polityki PO nie mo e autoryzowaç. Nie jest atwo ró niç si odpowiedzialnie, jako opozycja, w polityce mi dzynarodowej. Trzeba jednak pami taç, e kiedyê, gdy stawano w imi dobrego imienia Polski, w adza ludowa nazywa a to wodà na m yn rewizjonistów z Bonn, ale si op aci o. e nasz szacunek budzili politycy CDU, tacy jak Elmar Brok, którzy otwarcie krytykowali konszachty kanclerza Schroedera z Putinem. Odpowiedzialne sygnalizowanie ró nic w kwestiach mi dzynarodowych, w obronie dobrego imienia Polski, nale y do obowiàzków Platformy Obywatelskiej. Gdy lewica, która ma podobne ambicje, chce czerpaç si z instytucji europejskich, wprowadzajàce je w polskie sprawy, na przyk ad problem lustracji, PO czerpie sil z wewn trznego mandatu zaufania. To jest istotna ró nica! Dzisiejsza, op akana w skutkach polityka europejska, to prosty przepis na nowe, europejskie Jackowo. Z podobnymi wp ywami w Europie, jakie maja najbardziej zapyzia e, polonijne zaêcianki w Ameryce. Zakompleksione, napuszone, izolowane. Naszym wzorem powinien byç, pozostajàc przy amerykaƒskich porównaniach, styl polityczny Zbigniewa Brzeziƒskiego i Jana Nowaka-Jezioraƒskiego. Bo to godnoêç i presti, a zarazem skutecznoêç czyli patriotyzm najwy szej próby. Wtedy mo na byç dumnym z Polski i Polaków! Dzi kuj za uwag. Janusz Lewandowski, Pose do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczàcy Komisji Bud etowej Parlamentu Europejskiego

18 Tadeusz Zwiefka Pose do PE Referat programowy Transpozycja i Implementacja Prawa Europejskiego Jednà z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyj cie przez paƒstwa cz onkowskie UE zobowiàzania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstaw procesu integracji. Zobowiàzanie do stosowania uchwalonych w ramach Wspólnoty europejskiej aktów prawnych wynika z postanowieƒ art. 249 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot Europejskà TWE oraz z orzeczeƒ Europejskiego Trybuna u SprawiedliwoÊci (ETS), które stanowià, e Dyrektywa wià e ka de paƒstwo cz onkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma byç osiàgni ty, pozostawiajàc jednak organom krajowym swobod wyboru formy i Êrodków implementacyjnych. Polska podpisujàc Uk ad Stowarzyszeniowy, sk adajàc wniosek o cz onkowstwo w UE oraz podpisujàc Traktat Akcesyjny zdecydowa a si na przyj cie ca oêci dorobku wspólnotowego tzw. acquis communautaire do swojego porzàdku prawnego. Wskazaç nale y, i przed wstàpieniem Polski do UE dostosowanie prawa mia o charakter jednostronny - obowiàzek wdro enia dotyczy acquis, które zosta o ju uchwalone i by o stosowane w ramach Wspólnoty. Polska nie mia a, zatem adnej mo liwoêci udzia- u w jego kszta towaniu. W obecnej sytuacji, poprzez uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych Rady, komitetach, posiedzeniach COREPER, polscy przedstawiciele - g ównie administracji rzàdowej - biorà czynny udzia w tworzeniu przepisów prawa wspólnotowego. Unia Europejska nie posiada formalnej jurysdykcji do oceny zdolnoêci swoich

19 Jacek Protasiewicz Pose do PE Referat programowy Wyzwania na europejskim rynku pracy Gdy mówimy o europejskim rynku pracy i patrzymy na ten problem z polskiej perspektywy, to kojarzymy go zwykle ze zjawiskiem bardzo dotkliwym, czyli z masowà emigracja m odych, wykszta conych i aktywnych Polaków, którzy wyje d ajà na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii. W tym wystàpieniu chcia abym natomiast szerzej opowiedzieç o problemach i wyzwaniach europejskiego rynku pracy, w tym równie o tych zagadnieniach, które stanowià g ówny przedmiot sporu pomi dzy europejskà lewicà i prawicà. A dotyczy to sprawy bardzo wa nej dla procesu dalszej integracji oraz kondycji europejskiej gospodarki, czyli sytuacji na rynku pracy w Êwietle wyzwaƒ XXI wieku. Chcia bym zaczàç od sformu owania opinii, e szczyt kryzysu w gospodarce europejskiej mamy za sobà, a sytuacja na europejskim rynku pracy poprawia si poczàwszy od roku Popraw koniunktury widaç zw aszcza we wskaênikach bezrobocia. Od poziomu 9% odnotowanego w roku 2004 wskaênik ten spad do oko o 8,3% dla ca ej UE w roku Wszelkie dane wskazujà, e w ciàgu najbli szych trzech lat powstanie w Unii siedem milionów nowych miejsc pracy. Ile z nich b dzie wygenerowanych Polsce? Niestety, zapewne znaczàca mniejszoêç. W Strategii Lizboƒskiej zapisano, by do roku 2010 poziom zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej wynosi co najmniej 70 procent, czyli aby siedemdziesiàt procent osób zdolnych do pracy, prac posiada o. Przyj to te bardziej szczegó owe za-

20 lecenia, dotyczàce na przyk ad zatrudnienia kobiet (minimum 60%) czy osób powy ej 55 roku ycia (minimum 50%). Sà to wskaêniki bardzo ambitne, zw aszcza dla Polski, gdzie poziom zatrudnienia wynosi obecnie 52-53%. Jednak cztery kraje ju teraz, na trzy lata przed rokiem 2010, ten poziom osiàgn y. Dwa z nich to znane z wysokich podatków i opiekuƒczych systemów spo ecznych kraje skandynawskie, czyli Dania i Szwecja. Ale bardziej interesujàce i dla nas - zwolenników rozwiàzaƒ wolnorynkowych - dodatkowo bardzo optymistyczne, jest to e dwa kolejne paƒstwa: Wielka Brytania i Holandia, do krajów nadmiernie socjalnych nie nale à. I prawd mówiàc, kiedy myêlimy o tym, w jaki sposób zreformowaç nasz rynek pracy, jak znajdowaç najlepsze odpowiedzi na potrzeby ludzi, to warto si przyjrzeç przede wszystkim tym dwóm udanym przyk adom. G ówne wyzwania dla europejskich rynków pracy. Europejskie rynki pracy stojà dziê przed trzema g ównymi wyzwaniami: globalizacjà, rewolucjà technologicznymi i informacyjnà oraz zmianami demograficznymi. Europa szuka odpowiedzi na te wyzwania w ró ny sposób. Jednym z nich jest reforma prawa pracy w celu uzyskania wi kszej elastycznoêci. Elastyczne formy zatrudnienia pozwalajà atwiej adaptowaç si zarówno pracodawcom, jak i pracownikom do szybko zmieniajàcych si warunków rynkowych, co jest bezpoêrednià konsekwencjà post pujàcej globalizacji. Z kolei, im sztywniejsze ramy ochrony pracy, tym trudniejsza sytuacja na rynku pracy zw aszcza dla kobiet, osób m odych, ale tak e starszych chcàcych kontynuowaç zawodowà aktywnoêç. W UE systematycznie wzrasta popularnoêç tzw. niestandardowych form zatrudnienia, czyli np. umów o prac na czas okreêlony, w niepe nym wymiarze godzin, umów zawieranych przez agencje pracy tymczasowej, umów na zast pstwo, pracy na wezwanie lub te telepracy. W 2005r. na obszarze UE-25 ca kowity udzia osób zatrudnionych, àcznie z samo-zatrudnieniem, w oparciu o takie, niestandardowe formy, wynosi 40%. Co ciekawe, europejskie badania wykazujà, e te elastyczne formy zatrudnienia sà ca kiem nieêle przyjmowane przez zwyk ych europejczyków. Z badaƒ Eurobarometru opublikowanych jesienià 2006 roku wynika, e ok. 72% obywateli wspólnoty podziela opini, e elastyczne umowy o prac sprzyjajà tworzeniu nowych miejsc pracy. Znajduje to potwierdzenie w danych przywo anych przez Komisj Europejskà w Zielonej Ksi dze na temat modernizacji europejskiego prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku. Dowodzà one, e zatrudnienie w niepe nym wymiarze godzin mia o po 2000 roku wi kszy wk ad (ok.60%) w tworzenia nowych miejsc pracy na terenie UE, ni zatrudnienie standardowe, w pe nym wymiarze godzin. Równie interesujàce jest i to, e 60 procent osób, które w 1997 r. rozpoczyna y swoja aktywnoêç zawodowà w oparciu o zatrudnienie niestandardowe w ciàgu 6 lat przesz o do zatrudnienia w pe nym wymiarze godzin w oparciu o umowy na czas nieokre- Êlony, a 68 procent osób, które by y zatrudnione w niepe nym wymiarze godzin jest zadowolonych z tej formy zatrudnienia. Wyraênie widaç, e to co

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 29/2004 Dotyczy: petycji przekazanych do wiadomości Komisji Niniejszym przekazujemy streszczenie dwóch petycji (nr 434/2004 i 437/2004)

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà Monika Zima Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà kszta cenie obywatelskie Warszawa 2009 1. Co to jest obywatelstwo? Kto to jest obywatel? Obywatelstwo to prawna wi ê cz owieka z jakimê

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem Dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II Czas pracy 150 minut ARKUSZ II STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo