Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej"

Transkrypt

1 Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED

2 Pose Jacek Saryusz-Wolski podczas wyg aszania referatu na poznaƒskiej konferencji

3 Filip Kaczmarek Pose do PE Wprowadzenie Szanowni Paƒstwo, Poznaƒ, 21 maja 2007 r. z dumà i satysfakcjà przyjà em fakt, e moje miasto - Poznaƒ, stolica regionu znanego z pragmatyzmu i gospodarnoêci, goêciç mog o Konferencj Programowà Platformy Obywatelskiej. Ciesz si, e to w aênie tu odby a si tak wa na dla naszej przysz o- Êci dyskusja. Wierzcie mi Paƒstwo, e nie ma lepszego miejsca, by dyskutowaç o naszym miejscu w Europie ni Poznaƒ miasto po o one w równej odleg oêci od Warszawy i Berlina, od wieków w naturalny sposób cià àce ku Zachodowi, a obecnie korzystajàce w pe ni z mo liwoêci, jakie daje nam obecnoêç w Unii. W sferze polityki europejskiej na Platformie Obywatelskiej spoczywa ogromna odpowiedzialnoêç. Jest jedynà polskà partià identyfikowanà jednoznacznie jako proeuropejska. W Parlamencie Europejskim nale y do najwi kszej frakcji EPP-ED, przez co uzyskuje relatywnie du y wp yw na podejmowane decyzje. Ma kompetentnych ekspertów, polityków i co najwa niejsze przygotowuje nowoczesny, dostosowany do realiów XXI wieku program polityczny, który uwzgl dnia do- Êwiadczenia z naszej trzyletniej obecnoêci w Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska jest partià, która zdaje sobie spraw ze znaczenia polityki zagranicznej, czego dobrym przyk adem by- a mi dzy innymi poznaƒska konferencja Silna pozycja w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej.

4 Donald Tusk przewodniczàcy PO Wystàpienie Pozwólcie, e zaczn od oczywistego stwierdzenia. Bez adnej przesady mo emy uznaç, e europejski wymiar polskiej polityki zagranicznej to domena i priorytet Platformy Obywatelskiej. Dlatego to dzisiejsze spotkanie ma kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia Platformy, ale tak e ca oêci dyskusji o przysz oêci Polski. I nie przesadzam, kiedy mówi w tym kontekêcie konkretnie o dzisiejszym spotkaniu. Wiemy dobrze, e zbli ajà si wst pne rozstrzygni cia dotyczàce przyj cia Traktatu Konstytucyjnego lub odsuni cia jego uchwalenia w nieokreêlonà przysz oêç. Wiemy dobrze, o co idzie bój w Europie. Zanim przejd do omówienia tego dylematu, który b dzie puentà mojego wystàpienia, chcia bym abyêmy zwrócili uwag przede wszystkim na trzy zasady, które jeêli tylko b dà respektowane, przybli à nas do rozwiàzania problemu, przed którym stoi Polska. Pierwszà z tych zasad sà kompetencje. Jednym z najwa niejszych zadaƒ Platformy Obywatelskiej, teraz kiedy przemawiamy jako opozycja i w przysz oêci, w której mamy nadziej rzàdziç, jest przywrócenie w polityce zagranicznej tak kompetentnych ludzi jak np. marsza ek Marek Zió kowski, czy pose Janusz Lewandowski. Podobnie pose Jacek Saryusz-Wolski, przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego uprawia autentyczny kult wysokich kwalifikacji. Choç bywa uznawany za postaç kontrowersyjnà, nawet zagorzali krytycy oddajà mu sprawiedli-

5 Bronis aw Komorowski Wiceprzewodniczàcy PO Wystàpienie Wyzwaniem pokolenia naszych ojców i dziadków by a walka o Polsk. Z bronià w r ku. Wyzwaniem ludzi SolidarnoÊci by o przywrócenie Polsce wolnoêci i wartoêci europejskich. Przy powielaczu. Wyzwaniem pokolenia polityków rzàdu Mazowieckiego i III RP wprowadzenie Polski do struktur Êwiata zachodniego (UE i NATO). Na salonach dyplomatycznych. Uda o si. Polska sta a si pe noprawnym cz onkiem struktur Zachodu. Wyzwaniem obecnych czasów zakopaç Polsk po uszy w Europie. Daç szanse i lepsze perspektywy ka demu Polakowi dzi ki cz onkostwu w Unii. Dogoniç Europ. Winni to jesteêmy naszym dzieciom i wnukom. Europa kluczowa dla wielu obszarów dzia ania paƒstwa oraz aktywno- Êci gospodarczej i spo ecznej obywateli Dlatego wa na dla ca oêci prac nad programem PO bo nie da si mówiç o szansach rozwoju polskich regionów, o rynku pracy, o przedsi biorczoêci, o edukacji, o polskiej wsi, o demografii, zarówno o emigracji, jak i imigracji, o ochronie Êrodowiska, nie wspominajàc ju polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa ignorujàc kontekst naszej obecnoêci w Unii Europejskiej. Nie mo na tez tworzyç programu rzàdzenia paƒstwem bez perspektywy europejskiej to b àd, który pope ni PiS.

6 Jacek Saryusz-Wolski Pose do PE Referat programowy Miejsce Polski w UE W pierwszej po owie lat dziewi çdziesiàtych radio poda o nast pujàcà wiadomoêç: minister Skubiszewski zakoƒczy w aênie negocjacje z Brukselà na temat wejêcia Wielkopolski do Unii Europejskiej. Najpierw - jako cz owiek z Kongresówki - poczu em si nieswojo, potem zrozumia em, e jest pierwszy kwietnia i by to art. Niemniej chcia em podzi kowaç Wielkopolsce, e na nas poczeka a. Sàdz, e w rozmowie ze spo eczeƒstwem w dalszym ciàgu wa ne jest pytanie: czy warto byç w Unii?. Jednak my w naszym gronie powinniêmy ju tylko i wy àcznie mówiç o tym: jak i w jakiej Unii?. Musimy wyprzedzaç myêlà, pomys em, koncepcjà, strategià bieg spraw. Zw aszcza, e nasza seria konferencji programowych, to jest budowanie pomys u, precyzyjnego planu na ten moment, kiedy b dziemy rzàdziç, co mam nadziej ziêci si wkrótce. O tym, jak wa na jest Unia Europejska mówi Przewodniczàcy Donald Tusk i moi przedmówcy. Chcia bym jedynie przypomnieç, odnoszàc si do jak e s usznego has a dzisiejszej konferencji Przez silnà pozycj w Unii do silnej polityki zagranicznej Polski, e 80% problemów polskiej polityki zagranicznej to sà kwestie zwiàzane z Unià Europejskà: albo sà to stosunki z innymi cz onkami Unii albo relacje z zewn trznymi wobec Unii partnerami. Zastanówmy si, zatem jak byç w Unii, jak zbudowaç strategi i jak jà rozpisaç na dzia ania, bo na dobrych ch ciach, na entuzjazmie wo-

7 bec Unii Europejskiej dalej ju wiele zbudowaç nie mo na. Chcia bym wprowadziç pewnà korekt do tego, o czym mówi Bronis aw Komorowski. Nie powinniêmy mieç ambicji dogonienia, powinniêmy mieç ambicje przegonienia. Nikt lepiej nie zrozumie ni Wielkopolanie, e mo na lepiej, e mo na wi cej, e mo na byç przed tymi, z którymi si konkuruje. To jest ten pozytywizm wielkopolski, który oby si rozla na naszà ogólnopolskà strategi bycia w Unii, czyli bycia w czo ówce, bycia jak mówià w Brukseli w twardym rdzeniu, w pierwszej lidze jak mówimy my. Natomiast g ównym przes aniem tego, co chc dziê Paƒstwu powiedzieç jest ubóstwo w realizacji celu zawartym w haêle: przez Europ do silnej pozycji Polski na arenie mi dzynarodowej. Obecna s aboêç polega na tym, e brzdàkamy na fortepianie jednym palcem w jeden klawisz, e nie wykorzystujemy ca ej klawiatury, którà proponuje nam Unia. Wszechobecny jest brak kompetencji, o którym mówi przed chwilà Przewodniczàcy Donald Tusk. Mo emy i powinniêmy wykorzystywaç wszystkie instrumenty. Gra, którà zapowiada Platforma powinna byç grà ca ej orkiestry, albo eby u yç wojskowego porównania trzeba ruszyç nie szpicà tylko tyralierà. Jak zatem wyglàda ta pe na klawiatura, czy jak kto woli orkiestra, jako koncept oddzia ywania, budowania silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej? Mo emy wymieniç cztery grupy czynników wp ywajàcych na si kraju w Unii: klasyczne, instytucjonalne, strukturalne i wewnàtrzpolityczne. PodejÊcie klasyczne. Pozycja w Unii wynika z tego, jakim krajem jesteêmy, jak du ym i gdzie po o onym. Jest to szko a, która w stosunkach mi dzynarodowych jest nazywana szko à realistycznà. Czyli o sile stanowi wielkoêç paƒstwa, terytorium, demografia tzn. iloêç ludnoêci, bogactwo mierzone w PKB, ogólny stan gospodarki, jego dynamika, jego zasoby naturalne, ale równie takie parametry jak armia, jak edukacja, jak mobilnoêç spo eczeƒstwa, elastycznoêç rynku pracy, jak innowacyjnoêç, inwestycje i si a badaƒ i technologii. Druga szko a w historii stosunków mi dzynarodowych, nazywana szko à liberalnà, mówi, e pozycja paƒstwa zale y od tak zwanych mi kkich czynników: standing na arenie mi dzynarodowej, oddzia ywanie ideowe czy ideologiczne - jak kto woli, atrakcyjnoêç modelu i wzorca, zdolnoêç przyciàgania innych, czyli taki krajowy seksapil. Sà takie kraje, które przyciàgajà swoim modelem - Irlandia, czy Francja, która posiada kulturowà zdolnoêç przyciàgania. Sà to wszystko czynniki klasyczne, które w jakimê sensie sà dane i które mo na kszta towaç, jednak nie w krótkim okresie, a ju w adnym razie nie w czasie kadencji jednego rzàdu. Wyjàtkowo wa ne, jeêli chodzi o si paƒstwa, sà czynniki instytucjonalne. Wracajàc do porównania muzycznego. Trzy fortepiany, na których trzeba graç to jest Rada Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisja, Parlament. W tych trzech miejscach musimy byç obecni i musimy wspó pracowaç. Moim zdaniem dzisiaj jeden z tych instrumentów nie jest w pe ni u ywany w polskiej polityce zagranicznej - mam tu na myêli Rad, której rola

8 jest najwa niejsza czy nam si to podoba czy nie. Stàd tak wa na jest dyskusja o sile g osu. Rola Komisji s abnie, ale dalej jest bardzo istotna, zw aszcza, jeêli chodzi o tworzenie prawodawstwa, jego inicjowanie, w du ej mierze ze wzgl du na monopol jaki ma w tej materii. I wzrastajàca pozycja Parlamentu Europejskiego, co cz sto w Polsce jest niedostrzegane. Parlament wspó stanowi znacznà cz Êç legislacji obowiàzujàcej w Polsce i wspó decyduje o unijnych wydatkach, które w przypadku Polski stanowià 1/5 naszego bud etu. Rola tej instytucji jest du o wi ksza ni wynika oby to z literalnej interpretacji traktatu. Znaczenie Rada jest kapitalne i najwa niejsze. Nie prawdà jest to, co wszyscy mówià, e w Radzie si nie g osuje. Prosz Paƒstwa, delegacja PO w Parlamencie Europejskim wprowadza system monitorowania ka dej regulacji prawnej, na dwa lata zanim ona si pojawi w Parlamencie, w momencie, kiedy dopiero powstaje jej koncepcja. B dziemy zak adali dossier danej regulacji prawnej i we wspó pracy z sejmowym klubem PO pracowali nad nià. B dziemy prowadziç symulacje, na jakà wi kszoêç w Radzie, w oparciu o nicejski system g osów, mo emy liczyç. Taka wiedza pozwoli odpowiednio wczeêniej reagowaç i wp ywaç na ostateczny kszta t regulacji prawnej. Teraz zdarza si, e rzàd budzi si w ostatniej chwili, kiedy jest ju póêno, jesteêmy w mniejszoêci i nie mo na nic zrobiç. To w aênie w tej poczàtkowej fazie liczy si si a g osu i to ona wyznacza kierunek i kszta t legislacji. Zatem jeêli ktoê mówi, e g osowanie w Radzie oraz system g osowania jest niewa ny, to jest to albo ignorancja, albo dzia anie w z ej wierze. Jeden profesor fiƒskiego pochodzenia przygotowa opracowanie, które pokazuje liniowo prostà korelacj mi dzy si à g osu a finansami, jaki dany kraj pozyskuje. Po prostu sà to dwie krzywe, które biegnà równolegle: im wi cej g osów tym wi cej korzyêci pozyskuje si z Unii. W Radzie równie wa na jak si a g osów jest zdolnoêç koalicyjna, to znaczy umiej tnoêç nawiàzywaniu kontaktów i pozyskiwania sojuszników. Chcàc optymalizowaç wynik polityczny i gospodarczy, powinniêmy stosowaç zasad zmiennych sojuszy tj. pozyskiwaç koalicjantów do konkretnych spraw. Istotnà kwestià jest przygotowanie si do przewodnictwa w Radzie. Czy Polska jest do tego gotowa? Widzicie Paƒstwo jak wa ne sà dzisiaj Niemcy dzi ki temu, e prezydujà? Jak jutro wa na b dzie Portugalia? Polska ma pe niç t rol w drugiej po owie 2011 roku, czyli, yczàc tego sobie nam, za rzàdów Platformy. Do tego si trzeba przygotowaç. Kraje, które tego si spodziewajà ju na dwa, trzy lata wczeêniej powo ujà zespo y, przygotowujà wszystko od koncepcji poprzez metody pracy po budynki. Kolejna kwestia, jeêli chodzi o Rad, to doêwiadczenie i reputacja ministrów. Paƒstwo nie b dzie silne, jeêli ministrowie, którzy jadà do Brukseli obra ajà si na unijnych partnerów, albo przez pomy k przeczytajà tajnà cz Êç instrukcji. Podobnie sprawy si majà w przypadku ambasadora i jego zast pców. Muszà to byç dyplomaci przygotowani merytorycznie, do- Êwiadczeni, z ogólnà kulturà, znajo-

9 moêcià j zyków, majàcy prze o enie polityczne na kraj. Wreszcie urz dnicy w strukturach Rady. Nie znajdziemy tam Polaków na wy szych szczeblach (mo e poza jednà osobà). Jest to nasza wielka s aboêç, a winna le y w du- ym stopniu po polskiej stronie. Kilka s ów o Parlamencie Europejskim. Politolodzy mierzà si obecno- Êci w Parlamencie Europejskim takim wskaênikiem, który mówi, jaka cz Êç ze 100% reprezentacji jest skoncentrowana w trzech najwa niejszych frakcjach (tj. u chadeków, socjalistów, libera ów). Wyniki sà nast pujàce: W grzy 100%, Hiszpania 90%, Niemcy - 80%, Polska 55%. Oznacza to, e 45% mandatów, czyli po owa, sà to mandaty ludzi, którzy w trakcie obrad równie dobrze mogà pójêç na kaw, bo ich g os nic nie znaczy. Wyrzekamy si wp ywu w 50% na t cz Êç suwerennoêci, której transferu na rzecz instytucji unijnych eêmy dokonali. To jest sprzeczne z interesem i os abia naszà pozycj, nasze mo liwoêci. OczywiÊcie w Parlamencie Europejskim, kluczowe jest to, w jaki sposób parlamentarzyêci pracujà, ile raportów przygotowujà, jakie funkcje pe nià, jakie jest ich zaplecze, równie pami ç instytucjonalna tego, co si w Parlamencie dzia o w przesz oêci. I wreszcie Komisja Europejska, czyli egzekutywa - coê, co niektórzy mylnie nazywajà rzàdem. Kluczowà rol odgrywajà tutaj Komisarze. I formalnie jest tak, e pracujà na rzecz ca ej Europy, jednak jest mi trudno sobie wyobraziç, eby Komisarz niemiecki, francuski czy hiszpaƒski, móg by nie poinformowaç Przewodniczàcego Komisji, e jego kraj ma jakiê problem z partnerem z poza UE np. problemy z eksportem mi sa do Rosji. Niestety jeden z Komisarzy zapomnia tego zrobiç przez rok. Nie jest wi c prawdà, e jest to ponadnarodowy urz dnik, który nie reprezentuje swojego kraju. Politologiczne badania, analiza empiryczna wykazujà, e w kluczowych kwestiach Komisarze g osujà zgodnie z instrukcjami stolicy. I to jest bardzo wa ne dla rzàdu, czy ma swojego Komisarza, czy nie ma swojego Komisarza, czy ma porozumienie z Komisarzem, czy nie. Czy wie co si dzieje w Komisji, czy nie. I z tego punktu widzenia to równie jest bardzo wa ne. Pora kà polskiej obecnoêci w Komisji jest brak ludzi w gabinetach Komisarzy. Raptem jeden Polak jest cz onkiem gabinetu (nie liczàc otoczenia polskiego Komisarza).Wa ni sà tak e urz dnicy na kluczowych pozycjach, równie ich rozstawienie na drabinie stanowisk i mo liwoêç wp ywania na decyzje jest nik e. Dzisiaj Polska ma 703 urz dników w Komisji, w tym 350 asystentów, 353 administratorów. Mówiàc przekornie mo na powiedzieç, e polskà kwot ona jest podobna do hiszpaƒskiej, a Hiszapnów w tym momencie jest zatrudnionych 1782 osoby mo na wype niç nikomu nie ujmujàc, kierowcami i sprzàtaczkami a przecie nie o to chodzi. A zatem Polska ma w strukturze Komisji urz dniczej na 23 tysiàce urz dników 703 osoby na najni szych mo liwych pozycjach, jeszcze dodatkowo obni onych na skutek celowo przeprowadzonej w tym duchu reformy Neila Kinnocka. Stanowi to 3,1% wszystkich urz dników. Dla porównania Hiszpania ma 7,7%. Na najwy szych stanowiskach dyrektorów generalnych i zast pców dyrektorów

10 generalnych na 300 stanowisk Polska ma 2 osoby. Na stanowiskach A14 czyli dyrektorów, doradców z 16 stanowisk, które sà nam przyznane, jest jedynie siedmiu, czyli mniej ni po owa. Na stanowiskach szefów dzia ów A9, A12, czyli Êredni personel, na 74 naszej kwoty jest tylko 26. Nasza sytuacja kadrowa, od której zale y nasz potencja polityczny w Komisji, jest katastrofalnie z a. To nie jest wynik tego, e Polska ma z à polityk w tej dziedzinie. Dramat polega na tym, e nie ma w ogóle adnej polityki w tej dziedzinie. Poza czynnikami instytucjonalnymi wa ne sà równie czynniki strukturalne. Tu chodzi o to, e nasz styk z Unià to nie jest wy àcznie styk na linii: instancje w adze - instytucje. To jest styk w aêciwie ca ego przekroju spo- ecznego i gospodarczego. A zatem jak si wzajemnie przenikajà. W teorii nazywa to si czynnik interpenetracji struktur, czyli przenikanie si i stykanie struktur administracyjnych. Polega to na tym, e pracujàc nad ró nymi regulacjami urz dnik z jednego kraju mówi do urz dnika drugiego kraju tym samym j zykiem, u ywa tej samej terminologii. W przypadku przenikania si wzajemne struktur politycznych, w aêciwie, poza Platformà Obywatelskà, która jest aktywnym graczem Europejskiej Partii Ludowej, jednej z trzech liczàcych si mi dzynarodówek, w innych mi dzynarodówkach jesteêmy nieobecni.. Jest to powa na s aboêç, gdy - kiedy prosimy naszych polskich kolegów socjalistów s uchajcie, jest wa na sprawa bud etowa czy legislacyjna, zadzia ajcie kana ami partyjnymi, to niestety koƒczy si na dobrych ch ciach i totalnej nieskutecznoêci. Podobnie rzecz si ma, jeêli chodzi o wzajemne przenikanie si grup interesów czy zwiàzków pracodawców, pracobiorców, zwiàzków zawodowych, zwiàzków rolniczych. Jest bardzo êle. JesteÊmy nieobecni. Sà to rachityczne, Êladowe obecnoêci naszych interesów, a to one wp ywajà w procesie konsultacji na kszta t decyzji, na kszta t legislacji, na kszta t finansów. Wzajemne przenikanie si struktur konceptualnych i instytutów jest istotne, poniewa to, co dzisiaj jest na naszych biurkach w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, rodzi o si 10, 15, 20 lat wcze- Êniej na uniwersytetach i w instytutach. I wtedy ju trzeba o tym wiedzieç. Polskie struktury konceptualne w tej dziedzinie, z niewieloma wyjàtkami, sà dramatycznie s abe. Nie uczestniczymy myêlowo i intelektualnie, naukowo, ekspercko w tych pracach we wczesnych fazach, kiedy to zapadajà g ówne rozstrzygni cia. We wszystkich starych krajach cz onkowskich jest coê takiego, jak wyspecjalizowana dyplomacja unijna czy multilateralna. To jest kompletnie inna szko a dyplomacji. Obowiàzujà inne zasady, dzia a si przez palet kontaktów a nie przez jednego partnera. My takiej kadry prawie nie mamy. Platforma przedstawi a propozycje w tej materii, którà mo na znaleêç w naszym programie. Cz Êciowo ju mówi em, e podobnie z y obraz przedstawia si, jeêli chodzi o polskà pozycj kadrowà. On jest dobry na poziomie m odzie y. Mamy wspania ych asystentów w Parlamencie. Problem w tym, e Ci ludzie

11 mogà dotrzeç do pozycji Dyrektora Generalnego zgodnie z normalnà unijnà Êcie kà awansu po latach. Czy Polska mo e czekaç? Czy nie powinniêmy podjàç takich dzia aƒ, eby na wa nych kierowniczych pozycja Polacy znaleêli si w tej chwili? Wreszcie konwergencja wartoêci. Trzeba u ywaç tego samego j zyka wartoêci, eby zagraniczni dyplomaci nie mówili do nas w Parlamencie Europejskim: my nie rozumiemy Waszego ministra, my nie rozumiemy przekazu Waszych dyplomatów. To, co nazwa em poprzednio zdolnoêcià budowy koalicji, to konwergencja interesów, t umaczenie, szukanie punktów zbie nych poprzez umiej tnoêci negocjacyjne i koncyliacyjne, poprzez umiej tnoêci zawierania ró nego rodzaju kompromisów i oczywiêcie ich dotrzymywania. Kwestia, która nas os abia, ale którà mo na nadrobiç, jest znajomoêç j zyków. Silni sà ci, którzy majà tak zwany przywilej j zykowy: Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy. Nie mo emy wysy aç przedstawicieli nie znajàcych j zyków na rozmowy z Radà, na rozmowy z Komisjà, czy jako Pos ów do Parlamentu Europejskiego. Przepraszam, e byç mo e êle mówi o niektórych kolegach, ale czy to nie jest dramatyczne os abienie naszego potencja u? Wreszcie bardzo trudno uchwytny, dlatego umieêci em go w obszarze czynników strukturalnych czyli w jakimê sensie nieformalnych - autorytet moralny paƒstwa. Gigantyczny autorytet rodem z Gdaƒska, SolidarnoÊç, który eêmy o ywili, odêwie yli, odkurzyli, przy okazji rocznicy 25-lecia. Autorem by Janusz Lewandowski i delegacja PO. Ten autorytet moralny wiele te nam u atwia. Je eli sami go nie uszanujemy, je eli sami go nie promujemy albo je eli przes aniamy go innym obrazem jesteêmy s absi. Trzeba budowaç wspólnie w myêl tej doktryny, którà roboczo nazwijmy doktrynà Tuska, tzn. konsensualnego dbania o obraz Polski i si na arenie mi dzynarodowej, a zw aszcza na arenie europejskiej. A zatem umiej tno- Êci merytoryczne, to wszystko, co jest w aêciwie w tym pakiecie Tuska, kompetencje, wp ywy polityczne, do- Êwiadczenia, pami ç instytucjonalna, reputacja, standing, zdolnoêç i ch ç uczenia si, otwartoêç na argumenty innej strony a nie chowanie si w kokonie êle poj tej swojskoêci, zdolnoêç koalicyjna, zdolnoêç do ujawnienia informacji. Równie wspó praca z mediami, którym czasem wydaje si, e sà obserwatorami. One sà aktorami. Mogà nam pomagaç albo szkodziç. Niestety w budowaniu czarnego obrazu, jakkolwiek by on nie by zas u ony czy niezas u ony, biorà Êwiadomie i nieêwiadomie udzia polskie media. Musimy nauczyç si komunikowaç Uni polskiemu spo eczeƒstwu i Unii komunikowaç Polsk. Kolejny czynnik wewnàtrzpolityczny - system koordynacji polityki europejskiej. Tylko wielkie kraje, tak jak Niemcy, mogà sobie w tej materii pozwoliç na ba aganiarstwo, na istnienie trzech odr bnych konkurujàcych ze sobà oêrodków polityki europejskiej. W Polsce sà 4 takie oêrodki, konkurujàce, przeczàce sobie, wysy ajàce sprzeczne sygna y, podatne na manipulacj negocjacyjnà. W wyniku czego przegrywamy. A potrzebujemy jednego silnego, dzia ajàcego efektywnie oêrodka. Odpornego na doraênà presj i lobbing polityczny, równie majàcego oparcie w najwy szych gremiach systemu koordy-

12 nacji mówiàcego jednym g osem oraz silnej w tym w miejscu roli premiera, poniewa w sprawach z Unià sprawy zagraniczne mieszajà si ze sprawami wewn trznymi i nie mo na jednego od drugiego oddzieliç. Drugi czynnik wewnàtrzpolityczny to wiarygodnoêç w wype nianiu zobowiàzaƒ. Nie mo na podpisywaç zobowiàzaƒ i w z ej czy dobrej wierze ich nie wype niaç. A wi c transponowanie na grunt prawa krajowego prawa unijnego. Wywiàzywanie si z nieformalnych porozumieƒ politycznych, których si nie zapisuje, ale które po czterech latach nadal wià àcy d entelmenów i dyplomatów. Czynnik najbardziej niewymierny. Pro futuro i pro domu sua, standing i si a rzàdu. S aby rzàd jest nieskuteczny, silny rzàd mo- e wiele oczekiwaç. S abego rzàdu nie s ucha si w Brukseli i uk adach bilateralnych. A zatem na ile rzàd jest silny, na ile powa nie traktuje polityk europejskà jako centralnà a na ile jako rezydualnà, jako coê konieczne. B dne jest za o enie, e Unia to tylko kasa, i nie nale y w tym uczestniczyç. Rzàd, który zdaje sobie spraw z wagi spraw europejskich, posiada i potrafi wykorzystaç ca e instrumentarium. I wreszcie zgoda, o której ju tutaj troch by o mowy, którà roboczo nazwa- em doktrynà Tuska. Zgoda najwa niejszych si politycznych w fundamentalnych sprawach kraju, poniewa jeêli nie ma zgody to w punkcie wyjêcia si przegrywa. KonsensualnoÊç sceny politycznej w fundamentalnych sprawach, w sprawach, które na ogó nazywa si racjà stanu. Sà oczywiêcie takie sytuacje, w których niezgoda zaplanowana mo e paradoksalnie wzmacniaç. To by element rozmów PO z rzàdem Millera. PomagaliÊmy mu wytrwaç w obronie nicejskiego systemu g osowania. Ale konsensualnoêç jako podstawa, jako zasada, jest elementem si y. Konkludujàc. Jakie sà scenariusze dla Polski i jaki pomys na Polsk w Unii ma PO? Po pierwsze mo emy byç kibicem, siedzieç gdzieê na koronie stadionu, przyglàdaç si, klaskaç, braç wszystko, co dajà. Nazywam to szko euronaiwnà. Szko a ta zak ada niepodmiotowe traktowanie samego siebie, jednoczeênie przy pe nych ustach Europy i jej ideach. Scenariusz drugi: byç w defensywie, nie wychodziç na boisko nawet z najtrudniejszymi przeciwnikami czy partnerami tylko siedzieç w szatni, na awce rezerwowej. Postawa eurosceptyczna. Znowu na inny sposób, ale równie niepodmiotowego traktowania Unii i ca ego siebie. Wy àczanie si z gry przez zaniechanie, przez brak umiej tnoêci, przez uprzedzenia, przez êle poj te realizowanie interesu narodowego Polski. I wreszcie trzecia postawa. Podmiotowe traktowanie siebie i Unii. Unia to my. My Uni chcemy stanowiç, wspó stanowiç i na nià wp ywaç. Postawa ofensywna, postawa asertywna, postawa bez kompleksów, z ambicjà bycia liderem nie wsz dzie, bo to niemo liwe, ale w niektórych dziedzinach jak np. w kwestii polityki wschodniej. Tu wróc do poczàtku - europozytywizm, to jest takie wielkopolskie. Nam jest potrzebny europozytywizm i europodmiotowoêç. Czy mo emy mieç naszà specjalnoêç w Unii? Tak, gdy nie staç nas na nijakoêç. Jest kilka hase, wokó których nasza linia powinna si koncentrowaç. I tak si dzieje w dzia aniach de-

13 legacji PO w Parlamencie Europejskim. Przede wszystkim solidarnoêç. SolidarnoÊç ekonomiczna czyli pomaganie biedniejszym i s abszym (tak e nam) czyli polityka regionalna, solidarnoêç polityczna i stawianie si za s abszymi, czyli ostatnio Estonia. SolidarnoÊç na zewnàtrz, czyli pomaganie tym, którzy potrzebujà wsparcia i z którymi dzielimy wartoêci, czyli Ukraina i Bia oruê. Wreszcie otwartoêç, niezgoda na wyznaczenie ostatecznych granic Europy. OtwartoÊç polityczna czyli dalsze rozszerzenie na wschód, kiedy czas na to przyjdzie. I równie otwartoêç wewn trzna, obalanie barier, przeciwstawienie si wszystkim protekcjonizmom wewnàtrzunijnym. Ale te polityka wschodnia, a zatem wàtki bezpieczeƒstwa, polityki bezpieczeƒstwa w Unii Europejskiej i to coê, co jest fundamentem naszego rozumienia polskiego bezpieczeƒstwa, to jest silne zwiàzki transatlantyckie. Na koniec chcia bym wspomnieç o kwestii Traktatu Konstytucyjnego i systemie g osowania. Dzisiaj proponujemy rozwiàzanie kompromisowe, o którym wczoraj w Brukseli s ysza- em, e jest nie do zbicia na p aszczyênie analizy merytorycznej, naukowej, intelektualnej. Pytanie jest tylko, dlaczego przychodzi tak póêno? Dlaczego wczeêniej nie rozpocz liêmy tej batalii? Nie wiem, czym zakoƒczà si rozmowy ale, nikt powa ny nie zarzuci nam, e nie mamy racji proponujàc zasad zgodnà z artyku em 45 projektu traktatu konstytucyjnego, który mówi o zasadach demokracji, o równoêci obywateli. Zasada podwójnej wi kszoêci proponowana w traktacie jest niedemokratyczna. Powoduje, e obywatele wi kszych krajów majà wi kszy wp yw na decyzje. Student, który temu zaprzeczy, nie zda by egzaminu. Tylko niektórzy politycy mogà mówiç, e nie lubià matematyki, nie wiedzà, co to jest pierwiastek i e nie mo na budowaç Unii Europejskiej w oparciu o naukowe zasady. Ale przecie teoria ocieplenia klimatu jest prawdziwa, jak mówià, w dziewi çdziesi ciu kilku procentach a budujemy na tym ogromnà koncepcj o pot nych konsekwencjach dla wzrostu gospodarczego, o pot nych konsekwencjach dla polityki wewn trznej. Mam nadziej, e wygramy t batali. Jest coraz wi cej zrozumienia dla naszej propozycji. Nawiàzujàc do s ów, które ju tutaj pad y, w tej materii Platforma ma bardzo jasne stanowisko zawarte w uchwa a podj tej kilka tygodni temu. Sàdz, e nasza formacja polityczna jest jedynà, która ma kompletny, oparty na fachowej konstrukcji pomys na obecnoêç Polski w Unii Europejskiej, na spe nienie tego motta, które nam dziê przyêwieca: silnej pozycji Polski w Unii, poprzez nià silnej pozycji Polski w Êwiecie w polityce mi dzynarodowej. Dzi kuj bardzo. Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczàcy PO, Przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Szef Delegacji Polskiej w EPP-ED

14 Janusz Lewandowski Pose do PE Referat programowy Unia Europejska i strategia rozwoju Polski Obserwujàc z rosnàcym niepokojem, jak Polska staje si krajem specjalnej troski na arenie europejskiej, przywo am wspomnienie z poczàtku lat 90-tych. Uczestniczy em w pierwszych próbach promocji Polski, przy czym nie chodzi o o uznanie dla naszych historycznych zas ug i cierpieƒ, ale o wiarygodnoêç kraju, jako miejsca inwestowania kapita u i tworzenia miejsc pracy. Chocia to w aênie Polska torowa a drog do wolnoêci ca ej Europy Centralnej i jako jedyna tak odwa nie wskoczy a w rynek, czuli- Êmy, i zaufaniem obdarzeni sà W grzy i Czesi, a nad Polskà wisi znak zapytania. Czy Polacy si nie pok ócà? Czy nie b dzie to Polnische Wirtschaft? Uprzytomni em sobie si uprzedzeƒ i stereotypów, które dziwnie atwo gromadzà si wokó naszego kraju Przywo uje wspomnienie z dwóch powodów. Po pierwsze, by podkreêliç dum i satysfakcj z tego powodu, i Polska wkrótce wykreowa a si jako lider przemian, model sukcesu i wzór do naêladowania prze amujàc uprzedzenia tam, gdzie by o ich najwi cej, czyli w zakresie racjonalnoêci gospodarowania. WiarygodnoÊç i moc polityczna mia a swoje apogeum, jak sadz w latach , gdy jako pe noprawny cz onek UE i NATO, byliêmy nagrodzeni tzw. konsultacjami strategicznymi przez USA i udanie poêredniczyliêmy w rozwiàzaniu konfliktu na Ukrainie. Po drugie, wspominam trudne poczàtki i moment chwa- y, by uprzytomniç, e na dobry wizerunek pracuje si d ugo, a traci uzna-

15 nie szybko. DziÊ, w roku 2007, mi dzynarodowy wizerunek Polski jest w ruinie i jest to ruina zawiniona! Kraj, który mia zadatki na europejskà ekstraklas, sta si europejskim szwarccharakterem. OczywiÊcie, grzechem pierworodnym jest sam sk ad koalicji. Maciej Giertych, ówczesny kandydat na prezydenta R.P. ostrzega : Unia Europejska ma rodowód niemiecki i masoƒski, w którym nie mo e byç miejsca dla katolickiej i narodowej Polski. Jak ju si Polska, mimo wszystko, znalaz a w tej masoƒskiej i niemieckiej Unii, wówczas LPR przystàpi do rozsadzania jej od wewnàtrz, chocia wcale ich nie parzà europejskie diety. Zresztà ksi dza Rydzyka te nie, chocia wczeêniej nazywa unijne fundusze judaszowymi srebrnikami. Drugi filar koalicji, Lepper, straszy rolników przed referendum akcesyjnym: nie dostaniecie ani jednego euro, grozi nam ekonomiczne wymazanie z mapy Êwiata. Na rok 2007 same dop aty bezpoêrednie liczone sà na 9 miliardów z otych, dla pó tora miliona polskich gospodarstw! Obowiàzujàca od tego roku jawnoêç ( dost pnoêç danych w Internecie ) poka e, ile wzià Lepper i jemu podobni przeciwnicy integracji. Nie chodzi jednak tylko o koalicyjne przystawki, gdy bracia Kaczyƒscy te sobie nieêle folgowali przed obj ciem najwy szych urz dów, zw aszcza w zakresie pobudzania antyniemieckich i eurosceptycznych fobii, niepomni, e zagranica spisuje czyny i rozmowy. Lech Kaczyƒski, na finiszu kampanii prezydenckiej gotów by obiecaç renegocjacje Traktatu Akcesyjnego, w co wierzy równie mocno, jak w nowe województwo Êrodkowo-pomorskie, które te obiecywa Miejsce tej koalicji na arenie mi dzynarodowej - i na tym polega grzech pierworodny - jest takie dok adnie, jak w Parlamencie Europejskim. Na marginesie, poza g ównymi frakcjami i sferà realnych wp ywów, w galerii osobliwoêci, gdzie mogà sobie od czasu do czasu pokrzyczeç razem z kilkoma pos ami z partii, których nigdy nie chcia bym mieç za sprzymierzeƒców Polski. To jest odwzorowanie dzisiejszej pozycji Polski, reprezentowanej przez koalicj Pis, LPR i Samoobrony, pomimo, e jeste- Êmy najwi kszym z nowych krajów, co do którego by y spore oczekiwania. Powa nym sygna em ostrzegawczym na pó metku Parlamentu Europejskiego ( styczeƒ 2007 ) by o to, i wszyscy Polacy, którzy poddali si weryfikacji poprzez demokratyczne glosowanie, otrzymywali najmniej g osów poêród 27 krajów! Co oznacza, e negatyw koalicji przenosi si na wszystkich, wszyscy jesteêmy zainfekowani przez rzàd odwrócony do Europy ty em. Wniosek mo e byç jeden. Skoro tak, to naszym obowiàzkiem jest pokazywanie innego oblicza Polski. W imi dobrego imienia Polski trzeba pokazaç, e oblicze kraju nie redukuje si do wizerunku Kaczyƒskich, Giertycha i Leppera. Takie same ambicje majà ci, co si dzisiaj zbierajà w Warszawie, pod has em obrony demokracji. Nie mo na im zostawiç patentu na europejskoêç. Bo przecie nie tylko o wizerunek tutaj chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o skutecznoêç na arenie mi dzynarodowej. Miarà skutecznoêci nie jest nadu ywana broƒ weta, bo to raczej objaw s aboêci i izolacji. Skuteczny jest kraj, który pozyskuje partnerów i buduje zwyci skie

16 koalicje, zgodnie z odczytem w asnej racji stanu. JeÊli nie pokazujemy innego, lepszego oblicza Polski, wówczas po cichu wspó -firmujemy obecnà zagranicznà jazd bez g owy. Tu móg bym wymieniç d ugà list gaf, uników i potkni ç rzàdowych, mówiàc czego zabrak o i co zawalono. Blokujemy nieraz bez sensu, na przyk ad fuzje bankowe, a nie ma nas tam, gdzie trzeba na czas polskie interesy zaprezentowaç. Na przyk ad wtedy, gdy rozstrzyga a si reforma rynku cukru, a uniki robi minister Jurgiel, lub teraz, gdy nie znajduj Polski w grupie krajów, które oprotestowa y harmonizacj bazy CIT ( Anglia, Malta, Litwa, otwa, S owacja ). Powinna to byç polityka kompetentna, a jest nieporadna. Aktualnych, groênych ilustracji tej nieporadnoêci dostarcza sposób rozgrywania problemu stoczni, czy Doliny Rospudy. Wreszcie, w imi skutecznoêci, nie powinniêmy og aszaç naszych genialnych pomys ów bez uprzedniego uzgodnienia i znalezienia partnerów do gry tu ilustracjà mo e byç sytuacja, gdy jeden z bliêniaków, ni z gruchy ni z pietruchy, wypali coê o euro-armii, a drugi natychmiast zaprzeczy Przyznam, e zupe nie si pogubi- em, szukajàc jakiejê myêli strategicznej w rzàdowych poczynaniach, które ciàgle otwierajà nowe fronty i mno à konflikty, nie rozwiàzujàc adnej sprawy. Mo na to postawiç ca y zestaw pytaƒ, co do strategicznych wyborów. Weêmy dra liwà kwesti stosunków z Rosjà. Polska jest krajem, który najwi cej mówi o solidarnoêci energetycznej, a zarazem wetuje nowe porozumienie Unii Europejskiej z Rosjà, które mia o byç próbà wciêni cia kilku zobowiàzaƒ energetycznych, w sytuacji, gdy Kreml nie ma ochoty ratyfikowaç tzw. karty energetycznej. Czy si przypadkiem nie wpisujemy w czyjàê gr, prowokowani przez mi sne embargo, które nie ma uzasadnienia, a dla Rosji wi kszego znaczenia. A mo e Putin, dla podgrzania nastrojów przed wyborami prezydenckimi, potrzebuje takiego dy urnego wroga jak Polska, który jest zarazem powodem fiaska uk adu z Unià, który Rosji nie jest potrzebny. Handel kwitnie bez uk adów i cz onkostwa w Âwiatowej Organizacji Handlu ( w roku 2006, przy wtórze rosnàcych napi ç, obroty handlowe Rosja UE skoczy y z poziomu 150 mld euro na 208 mld euro! ), a rezerwy dewizowe puchnà. Rosja woli rozmowy bilateralne. Czy Polska w tym pomaga? Dalej, czy fetyszyzujàc bezpieczeƒstwo energetyczne i szukajàc zasilenia mitycznej rury kaspijskiej z Azji Centralnej, mo na si gnàç do zasobów Kazachstanu i Turkmenistanu w konflikcie z Rosjà, k ujàc dodatkowo Putina zapowiedzià wojny podatkowej. Okaza o si, e nie mo na Czy mo emy byç powa nym partnerem Stanów Zjednoczonych mno àc napi cia z Republikà Federalnà Niemiec? Najtrudniejszym z aktualnych problemów jest Traktat Konstytucyjny UE. Dla nas wyjàtkowo niepor czne jest to, e uczyniono z konstytucji probierz europejskoêci. Nie wiemy dzisiaj, z ca à pewnoêcià, czy lepszy jest dla Polski scenariusz ust pstwa w kwestii sposobu liczenia g osów w Radzie, czy te scenariusz weta, w obronie zasad Nicei, co te prawdopodobnie uniewa ni konstytucj, ale na d u szà met uruchamia pokus zwierania twardego jàdra Unii, bez udzia u Polski. To sà wàtpliwoêci, co do obranej

17 strategii rozgrywania spraw unijnych, czy szerzej mi dzynarodowych, ywcem wzi tej z przedwojennej epoki walki o fizyczne przetrwanie narodu. Mam wàtpliwoêci, czy jest to strategia w aêciwa w epoce przyjaznej geopolityki, gdy miarà skutecznoêci nie jest zdolnoêç blokowania i wetowania, co mo e robiç nawet ma a Malta, lecz zdolnoêç pozyskiwania partnerów dla pozytywnych przedsi wzi ç, zgodnych z naszym interesem umiej tnoêç zupe nie zagubiona. Sumujàc. Polska wylansowa a si jako kraj na nie. Nie wiarygodny partner pozytywnych poczynaƒ, lecz trouble maker, kraj specjalnej troski. To jest taka mikstura kompleksów z megalomanià, cierpi tnictwa i bufonady, mno enia konfliktów zamiast rozwiàzywania problemów. Takiej polityki PO nie mo e autoryzowaç. Nie jest atwo ró niç si odpowiedzialnie, jako opozycja, w polityce mi dzynarodowej. Trzeba jednak pami taç, e kiedyê, gdy stawano w imi dobrego imienia Polski, w adza ludowa nazywa a to wodà na m yn rewizjonistów z Bonn, ale si op aci o. e nasz szacunek budzili politycy CDU, tacy jak Elmar Brok, którzy otwarcie krytykowali konszachty kanclerza Schroedera z Putinem. Odpowiedzialne sygnalizowanie ró nic w kwestiach mi dzynarodowych, w obronie dobrego imienia Polski, nale y do obowiàzków Platformy Obywatelskiej. Gdy lewica, która ma podobne ambicje, chce czerpaç si z instytucji europejskich, wprowadzajàce je w polskie sprawy, na przyk ad problem lustracji, PO czerpie sil z wewn trznego mandatu zaufania. To jest istotna ró nica! Dzisiejsza, op akana w skutkach polityka europejska, to prosty przepis na nowe, europejskie Jackowo. Z podobnymi wp ywami w Europie, jakie maja najbardziej zapyzia e, polonijne zaêcianki w Ameryce. Zakompleksione, napuszone, izolowane. Naszym wzorem powinien byç, pozostajàc przy amerykaƒskich porównaniach, styl polityczny Zbigniewa Brzeziƒskiego i Jana Nowaka-Jezioraƒskiego. Bo to godnoêç i presti, a zarazem skutecznoêç czyli patriotyzm najwy szej próby. Wtedy mo na byç dumnym z Polski i Polaków! Dzi kuj za uwag. Janusz Lewandowski, Pose do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczàcy Komisji Bud etowej Parlamentu Europejskiego

18 Tadeusz Zwiefka Pose do PE Referat programowy Transpozycja i Implementacja Prawa Europejskiego Jednà z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyj cie przez paƒstwa cz onkowskie UE zobowiàzania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstaw procesu integracji. Zobowiàzanie do stosowania uchwalonych w ramach Wspólnoty europejskiej aktów prawnych wynika z postanowieƒ art. 249 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot Europejskà TWE oraz z orzeczeƒ Europejskiego Trybuna u SprawiedliwoÊci (ETS), które stanowià, e Dyrektywa wià e ka de paƒstwo cz onkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma byç osiàgni ty, pozostawiajàc jednak organom krajowym swobod wyboru formy i Êrodków implementacyjnych. Polska podpisujàc Uk ad Stowarzyszeniowy, sk adajàc wniosek o cz onkowstwo w UE oraz podpisujàc Traktat Akcesyjny zdecydowa a si na przyj cie ca oêci dorobku wspólnotowego tzw. acquis communautaire do swojego porzàdku prawnego. Wskazaç nale y, i przed wstàpieniem Polski do UE dostosowanie prawa mia o charakter jednostronny - obowiàzek wdro enia dotyczy acquis, które zosta o ju uchwalone i by o stosowane w ramach Wspólnoty. Polska nie mia a, zatem adnej mo liwoêci udzia- u w jego kszta towaniu. W obecnej sytuacji, poprzez uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych Rady, komitetach, posiedzeniach COREPER, polscy przedstawiciele - g ównie administracji rzàdowej - biorà czynny udzia w tworzeniu przepisów prawa wspólnotowego. Unia Europejska nie posiada formalnej jurysdykcji do oceny zdolnoêci swoich

19 Jacek Protasiewicz Pose do PE Referat programowy Wyzwania na europejskim rynku pracy Gdy mówimy o europejskim rynku pracy i patrzymy na ten problem z polskiej perspektywy, to kojarzymy go zwykle ze zjawiskiem bardzo dotkliwym, czyli z masowà emigracja m odych, wykszta conych i aktywnych Polaków, którzy wyje d ajà na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii. W tym wystàpieniu chcia abym natomiast szerzej opowiedzieç o problemach i wyzwaniach europejskiego rynku pracy, w tym równie o tych zagadnieniach, które stanowià g ówny przedmiot sporu pomi dzy europejskà lewicà i prawicà. A dotyczy to sprawy bardzo wa nej dla procesu dalszej integracji oraz kondycji europejskiej gospodarki, czyli sytuacji na rynku pracy w Êwietle wyzwaƒ XXI wieku. Chcia bym zaczàç od sformu owania opinii, e szczyt kryzysu w gospodarce europejskiej mamy za sobà, a sytuacja na europejskim rynku pracy poprawia si poczàwszy od roku Popraw koniunktury widaç zw aszcza we wskaênikach bezrobocia. Od poziomu 9% odnotowanego w roku 2004 wskaênik ten spad do oko o 8,3% dla ca ej UE w roku Wszelkie dane wskazujà, e w ciàgu najbli szych trzech lat powstanie w Unii siedem milionów nowych miejsc pracy. Ile z nich b dzie wygenerowanych Polsce? Niestety, zapewne znaczàca mniejszoêç. W Strategii Lizboƒskiej zapisano, by do roku 2010 poziom zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej wynosi co najmniej 70 procent, czyli aby siedemdziesiàt procent osób zdolnych do pracy, prac posiada o. Przyj to te bardziej szczegó owe za-

20 lecenia, dotyczàce na przyk ad zatrudnienia kobiet (minimum 60%) czy osób powy ej 55 roku ycia (minimum 50%). Sà to wskaêniki bardzo ambitne, zw aszcza dla Polski, gdzie poziom zatrudnienia wynosi obecnie 52-53%. Jednak cztery kraje ju teraz, na trzy lata przed rokiem 2010, ten poziom osiàgn y. Dwa z nich to znane z wysokich podatków i opiekuƒczych systemów spo ecznych kraje skandynawskie, czyli Dania i Szwecja. Ale bardziej interesujàce i dla nas - zwolenników rozwiàzaƒ wolnorynkowych - dodatkowo bardzo optymistyczne, jest to e dwa kolejne paƒstwa: Wielka Brytania i Holandia, do krajów nadmiernie socjalnych nie nale à. I prawd mówiàc, kiedy myêlimy o tym, w jaki sposób zreformowaç nasz rynek pracy, jak znajdowaç najlepsze odpowiedzi na potrzeby ludzi, to warto si przyjrzeç przede wszystkim tym dwóm udanym przyk adom. G ówne wyzwania dla europejskich rynków pracy. Europejskie rynki pracy stojà dziê przed trzema g ównymi wyzwaniami: globalizacjà, rewolucjà technologicznymi i informacyjnà oraz zmianami demograficznymi. Europa szuka odpowiedzi na te wyzwania w ró ny sposób. Jednym z nich jest reforma prawa pracy w celu uzyskania wi kszej elastycznoêci. Elastyczne formy zatrudnienia pozwalajà atwiej adaptowaç si zarówno pracodawcom, jak i pracownikom do szybko zmieniajàcych si warunków rynkowych, co jest bezpoêrednià konsekwencjà post pujàcej globalizacji. Z kolei, im sztywniejsze ramy ochrony pracy, tym trudniejsza sytuacja na rynku pracy zw aszcza dla kobiet, osób m odych, ale tak e starszych chcàcych kontynuowaç zawodowà aktywnoêç. W UE systematycznie wzrasta popularnoêç tzw. niestandardowych form zatrudnienia, czyli np. umów o prac na czas okreêlony, w niepe nym wymiarze godzin, umów zawieranych przez agencje pracy tymczasowej, umów na zast pstwo, pracy na wezwanie lub te telepracy. W 2005r. na obszarze UE-25 ca kowity udzia osób zatrudnionych, àcznie z samo-zatrudnieniem, w oparciu o takie, niestandardowe formy, wynosi 40%. Co ciekawe, europejskie badania wykazujà, e te elastyczne formy zatrudnienia sà ca kiem nieêle przyjmowane przez zwyk ych europejczyków. Z badaƒ Eurobarometru opublikowanych jesienià 2006 roku wynika, e ok. 72% obywateli wspólnoty podziela opini, e elastyczne umowy o prac sprzyjajà tworzeniu nowych miejsc pracy. Znajduje to potwierdzenie w danych przywo anych przez Komisj Europejskà w Zielonej Ksi dze na temat modernizacji europejskiego prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku. Dowodzà one, e zatrudnienie w niepe nym wymiarze godzin mia o po 2000 roku wi kszy wk ad (ok.60%) w tworzenia nowych miejsc pracy na terenie UE, ni zatrudnienie standardowe, w pe nym wymiarze godzin. Równie interesujàce jest i to, e 60 procent osób, które w 1997 r. rozpoczyna y swoja aktywnoêç zawodowà w oparciu o zatrudnienie niestandardowe w ciàgu 6 lat przesz o do zatrudnienia w pe nym wymiarze godzin w oparciu o umowy na czas nieokre- Êlony, a 68 procent osób, które by y zatrudnione w niepe nym wymiarze godzin jest zadowolonych z tej formy zatrudnienia. Wyraênie widaç, e to co

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW C E S Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 17 18 2011 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo