Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy"

Transkrypt

1 Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy strona Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw gospodarczych i dostosowaniem ich do warunków międzynarodowej konkurencji. Na stronie znajdują się m.in. oferty sprzedaŝy maszyn i urządzeń oraz oferty szkoleń. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której celem jest wspieranie działań słuŝących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Strona zawiera: adresy oddziałów regionalnych ARiMR, informacje o instrumentach współfinansowanych z budŝetu UE i środków krajowych, informacje o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz formach pomocy dla producentów owoców i warzyw. portal zawiera opis kroków niezbędnych do załoŝenia firmy. portal dla osób niepełnosprawnych, zawiera informacje dot. zakładania własnej działalności gospodarczej, telepracy oraz rynku pracy strona zawiera informacje na temat moŝliwości pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorców oraz jak sporządzić biznes plan bezpłatne szkolenia e-learningowe dla przedsiębiorców dot. załoŝenia firmy (tematyka warunki prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zasady opodatkowania, źródła finansowania, zatrudnianie pracowników), sporządzania biznesplanu, pozyskiwania funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców oraz BHP w sektorze MŚP. polski portal finansowy zawiera min. aktualne informacje gospodarcze, oferty kredytów dla firm oraz informacje o Funduszach UE dla firm i moŝliwościach ich pozyskania. strona zawiera informacje na temat załoŝenia własnej firmy, opracowania biznes planu, pomysłów na prowadzenie firmy. strona dla przedsiębiorców w celu zamieszczania ofert i ogłoszeń dot. współpracy i kontaktów handlowych, zawiera takŝe ogłoszenia o sponsoringu. forum polskiego biznesu, strona zawiera informacje kredytach dla firm, tematyczne informacje i forum dyskusyjne. portal zawiera zbiór aktualnych analiz, raportów i badań z róŝnych sektorów rynku, kalendarium imprez o charakterze biznesowym, link Baza Firm umoŝliwia kontakty z róŝnymi firmami, na stronie znajduje się teŝ wykaz firm zarejestrowanych w KRS z rejonu Warszawy. strona zawiera informacje niezbędne dla opracowania biznesplanu oraz przykładowe biznesplany, które odpłatnie moŝna zamówić. strona Banku Zachodniego WBK zawiera informacje o pakiecie usług finansowych adresowanych do przedsiębiorców. na stronie znajdują się informacje przydatne w zakładaniu gabinetu kosmetycznego i jego działalności strona Domu Obrotu Wierzytelnościami zajmująca się kwestią windykacji, odzyskiwania naleŝności finansowych. strona zawiera informacje o formalnościach niezbędnych do załoŝenia firmy, wskazówki dot. planowania strategicznego rozwoju firmy oraz działań marketingowych.

2 praktyczny poradnik internetowy dla twojej firmy.zawiera wzory ponad 4000 dokumentów, umów i pism przydatnych w działalności gospodarczej, informacje o wskaźnikach potrzebnych przedsiębiorcy w codziennej działalności oraz o organizowanych szkoleniach i konferencjach biznesowych. strona Głównego Urzędu Statystycznego zawiera tematyczne informacje o danych statystycznych z róŝnych dziedzin m.in. handlu, produkcji i podmiotów gospodarczych. serwis umoŝliwiający wyszukiwanie i dostęp do treści aktualnych Polskich Norm m.in. z zakresu BHP, Przemysłu SpoŜywczego, Budownictwa. strona zawiera informacje przydatne dla przedsiębiorców: zasady zakładania firmy, sporządzania biznes planu, formy działalności gospodarczej oraz informacje na temat marketingu w firmie. - prawniczy serwis informacyjny zawiera aktualne kodeksy, ustawy, informacje o zmianach przepisów prawnych. serwis polskich eksporterów, informacje o rynkach w UE, porady dla osób rozpoczynających działalność w handlu zagranicznym, informacje jak sporządzić biznesplan, pozyskać środki z UE na działalność gospodarczą, artykuły dot. problematyki biznesu, baza danych firm europejskich wg.branŝy. wortal zawierający ponad 500 materiałów dot. odpowiedzialnego przedsiębiorstwa i etyki biznesu, prace naukowe i studia przypadków. strona zawiera ogłoszenia o przetargach, wzory przydatnych druków, tematyczne aktualności strona zawiera aktualne informacje z dziedziny rachunkowości,. strona zawiera obowiązujące akty prawne związane z działalnością gospodarczą, wzory przydatnych umów oraz informacje na temat rozpoczynania działalności gospodarczej i wybranych form opodatkowania strona Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa zawierająca aktualne informacje o programach wspierających rolnictwo finansowanych z UE. strona Fundacji Wspomagania Wsi - serwis finansowy poświęcony jest tematyce inwestowania i oszczędzania. W formie artykułów i porad porusza wiele róŝnorodnych zagadnień, począwszy od lokat terminowych, kart kredytowych, kredytów, poprzez obligacje, fundusze inwestycyjne i giełdę, kończąc na rynku walutowym forex i private banking serwis finansowy zawierający aktualne informacje finansowe zakresu bankowości, ubezpieczeń, funduszy. Na stronie znajdują się takŝe wskazówki jak załoŝyć firmę oraz informacje z zakresu windykacji. serwis Funduszu Mikro, organizacji non profit, która wspiera rozwój przedsiębiorczości. Na stronie zamieszczono informacje jak korzystać z oferty funduszu oraz adresy placówek. strona Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, prowadzącej działalność szkoleniową oraz wspierającą przedsiębiorców. W ramach fundacji funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości oraz program poŝyczkowy. - portal zawiera kompleksowe informacje i aktualności związane z tematyką funduszy strukturalnych, akty prawne, dokumenty, generator wniosków oraz wszelkie przydatne wskazówki w tym zakresie. portal zawiera informacje dot. systemu franchisingu, katalog systemów franczyzowych i partnerskich, wykaz przydatnej literatury i adresów kontaktowych. portal finansowy zawierający informacje jak załoŝyć firmę, moŝliwościach kredytowych, rachunkach bankowy i innych kwestiach finansowych

3 strona fundacji, która udziela wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce. Fundacja pomaga w uzyskaniu środków finansowych zarówno unijnych jak i rządowych. strona Gazety Prawnej zawiera aktualne informacje i komentarze z dziedziny m.in. prawa pracy, biznesu, podatków, rynku pracy itp. strona Gazety Wyborczej zawiera informacje m.in. o podatkach, funduszach inwestycyjnych, kredytach, kursach walut portal kobiet przedsiębiorczych zawiera informacje o kobietach, które odniosły sukces w biznesie oraz propozycje pomysłów na biznes serwis księgowości internetowej zawiera informacje: jak prowadzić e księgowość, jak załoŝyć firmę oraz informacje o zasadach opodatkowania, leasingu, reklamie itp. strona Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zawiera wyjaśnienia na czym polega działalność AIP, informacje o krokach niezbędnych do załoŝenia firmy, adresy AIP. internetowy serwis prawny strona funduszu poŝyczkowego dla małych firm, zawiera informacje m.in. jak moŝna uzyskać dofinansowanie oraz wykaz adresów placówek Inicjatywy Mikro w całej Polsce strona firmy konsultingowej świadczącej usługi dla MŚP, w zakresie opracowywania biznesplanu oraz projektów umoŝliwiających pozyskanie dotacji z UE. strona Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zawiera informacje: jak załoŝyć firmę, ofertę inkubatora dla przedsiębiorczych, wykaz firm wraz z opisem działalności funkcjonujących w inkubatorze, informacje o poŝyczkach dla MŚP oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych. - strona Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie zawiera min. informacje jak załoŝyć firmę, informacje o stawkach i terminach obowiązujących przedsiębiorców, informacje o szkoleniach i konferencjach, inne ciekawe i przydatne przedsiębiorcom informacje. portal dla przedsiębiorczych zawiera min. informacje jak załoŝyć firmę, formy prowadzenia działalności gospodarczej, finanse firmy, dotacje z UE. portal oprogramowania nowoczesnej firmy wspiera i obsługuje procesy związane ze sprzedaŝą, prowadzeniem biura rachunkowego, transportem itp. strona zawiera informacje o funduszach unijnych, ubezpieczeniach, księgowości jak równieŝ poradniki jak napisać biznes plan, wzory biznes planów główne tematy tego serwisu to aktualności i informacje z obszaru: cechu, rzemiosła, i przedsiębiorczości. strona Izby Pracodawców Polskich zawiera aktualności: dot. prowadzenia firmy, o szkoleniach oraz pracy i Ŝyciu w krajach UE. - zawiera serwis stron zawiązanych z podatkami, informacjami biznesowymi, organizacjami i instytucjami gospodarczymi. serwis dla kaŝdego przedsiębiorcy zainteresowanego komputeryzacją zawiera informacje dot. kwestii informatycznych ułatwiających funkcjonowanie firm, informacje o działalności przedsiębiorstw w Europie. strona Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji zawiera informacje o organizowanych Targach i Wystawach. strona internetowa Kredyt Banku zawiera moŝliwości wykorzystania funduszy UE oraz ofertę Banku skierowaną do przedsiębiorców. strona Krajowy System usług dla MSP zawiera dane tele adresowe punktów KSU i świadczone formy pomocy.

4 internetowy serwis prawa dla kobiet, zawierający przydatne informacje dla kobiet planujących uruchomienie firmy: niezbędne procedury w tym zakresie, przepisy prawne strona Krajowej Izby Gospodarczej zawiera katalogi firm, informacje o tragach, wystawach, tematyczne aktualności i raporty. strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości, zawiera informacje o stowarzyszeniu i jego działalności, tematyczne artykuły prasowe zawiązane z branŝą oraz forum kupieckie. strona Jagiellońskiego Centrum Inowacji skierowanego na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w sektorach biotechnologii i biomedycyny oraz na rozwój i komercyjne wdroŝenia bioproduktów we współpracy z przemysłem. strona zawiera poradnik jak załoŝyć własną firmę. strona Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego instytucji wspierającej MŚP zawiera informacje o dotacjach unijnych, formach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. serwis Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji instytucji wspierającej MSP zawiera informacje o ofercie skierowanej do przedsiębiorców w zakresie doradztwa i szkoleń. strona Ministerstwa Gospodarki i Pracy zawiera m.in..aktualności prawne dla przedsiębiorców, informacje o wymaganych certyfikatach, jak prowadzić działalność gospodarczą w krajach UE. strona Ministerstwa Finansów zawiera informacje o systemie podatkowym, instytucjach sektora finansów działających w Polsce, oraz aktualności prawne. informacje dot. przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w którym moŝna znaleźć m.in. informacje jak załoŝyć firmę od strony formalno prawnej, jak sporządzić biznes plan, zasady leasingu, pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą. serwis dla przedsiębiorczych zawierający obszary tematyczne: ABC małej firmy, jak załoŝyć firmę, informację o przepisach i podatkach, pozyskiwanie dotacji na finansowanie działalności firmy, mała firma w Internecie, handel elektroniczny portal finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw zawiera bloki tematyczne m.in. firma w banku, zakładamy firmę, dotacje z UE, akty prawne, zasady leasingu. portal młodego biznesmena zawierający informacje dot. zakładania działalności gospodarczej, prawa pracy, pozyskiwania środków finansowych na stronie znajdują się informacje o procedurze zakładania własnej firmy, sporządzaniu biznes planu oraz przykłady pomysłów na prowadzenie firmy program małych dotacji Ambasady Królestwa Holandii w Polsce zawiera oferty współpracy firm niderlandzkich, informacje jak załoŝyć firmę w Holandii. przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych zamierzających załoŝyć firmę. Na stronie są takŝe informacje dot. pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym równieŝ informacje o dotacjach dla osób niepełnosprawnych. serwis poświęcony inwestycjom zagranicznym w Polsce. Daje moŝliwość nawiązania kontaktu i współpracy z polskimi partnerami. strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierającej przedsiębiorców zawiera m.in. informacje o dotacjach dla MSP, w tym z UE oraz o szkoleniach. strona Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, instytucja prowadzi działania eksportowe na stronie znajdują się przydatne informacje dla przedsiębiorców przydatne w prowadzeniu firmy. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest teŝ otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w naszym kraju.

5 Strona ułatwia kontakty inwestycyjne, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce. podatkowa strefa informacji zawiera informacje dot. podatków do których zobowiązani są przedsiębiorcy. MoŜna tu znaleźć informacje o podatku liniowym, formach opodatkowania, prowadzeniu księgowości, koncesjach i zezwoleniach. strona Państwowego Inspektoratu Pracy na której moŝna znaleźć informacje: o wypadkach przy pracy, zatrudnieniu w krajach UE, jak równieŝ kodeks pracy oraz wzory dokumentów przydatne dla pracodawców. strona Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zawiera opisy przedsiębiorstw działających w tej branŝy oraz aktualności z tej dziedziny. serwis internetowy Polskiej Sieci Aniołów Biznesu prywatni inwestorzy inwestujący w młode perspektywiczne firmy. strona zawiera przydatne informacje z dziedziny podatków. strona Instytutu Promocji, Exportu i Koordynacji w Warszawie który jest niezaleŝną grupą inicjatywną polskich przedsiębiorców, reprezentującą środowiska średnich i małych przedsiębiorstw. MoŜna tutaj znaleźć szczegółowe dane firm i instytucji. serwis porad dot.m.in. poszukiwania pracy, zagadnień rekrutacji i personelu oraz zagadnień prawnych przydatnych zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. portal związany z tematyką prawa zawiera aktualne regulacje prawne z dziedziny prawa pracy, prawa administracyjnego, aktów UE. serwis internetowy Telefonicznej Agencji Informacyjnej, strona dla osób organizujących przetargi jak i poszukujących zleceń. strona Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego zrzesza przedsiębiorców tej branŝy, zawiera przydatne informacje i aktualności w tej branŝy. serwis Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PoŜyczkowych zawiera informacje gdzie jak moŝna uzyskać fundusze poŝyczkowe. strona zawiera informacje jak załoŝyć firmę, wzory biznes planów, umów, przydatne akty prawne dla przedsiębiorcy portal zawiera informacje dot. zakładania własnej działalności gospodarczej, informacje o rodzajach spółek, wykaz przydatnych aktów prawnych, słownik pojęć ekonomicznych, artykuły dot. problematyki przedsiębiorczości strona zawiera informacje o zasadach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wskazówki jak napisać biznes plan, przykładowe pomysły na biznes portal dla przedsiębiorców budowlanych, zawiera m.in. informacje jak prowadzić firmę, informacje o prawie budowlanym, wzory formularzy przydatne przedsiębiorcy, informacje o BHP na budowie strona Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zawiera informacje o działalności, szkoleniach oraz tematyczne aktualności. serwis poświęcony rynkowi ogłoszeniowemu w Polsce i UE. Zawiera zbiory aktów prawnych, wzory umów oraz forum dyskusyjne. portal przedsiębiorczych zawiera informacje na temat prowadzenia firmy, biznes planów, tematyczne artykuły portal stowarzyszenia kobiet biznesu (właścicielek firm) umoŝliwia wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów biznesowych, promocję kobiet sukcesu strona Gazety Rzeczpospolita zawiera m.in. aktualności z dziedziny gospodarki i prawa. strona Regionalnego Centrum Eksportu skierowana do przedsiębiorców z regionu łódzkiego umoŝliwia znalezienie partnerów zagranicznych. serwis podatkowy prowadzony przez ekspertów z firmy doradczej PricewaterhauseCoopers zawiera informacje z tego zakresu przydatne dla przedsiębiorców.

6 problematyka dot. przedsiębiorczości w branŝy turystycznej zawiera informacje przydatne w obszarze agroturystyki oraz pozyskiwania środków dla MSP. portal zawiera tematyczne informacje jak zakładać firmę, jak pisać biznesplan, jak zawieszać działalność firmy. strona Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnowie instytucji wspierającej działalność przedsiębiorców. Na stronie moŝna uzyskać informacje o inkubatorze przedsiębiorczości, dotacjach dla firm, funduszach poŝyczkowych. strona Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej świadczącego usługi dla MŚP w zakresie doradztwa. portal Tarnowskiego Regionalnego Parku Przemysłowego w którym znajdują się informacje o firmach działających w ramach parku, informacje o specjalnej strefie ekonomicznej. na portalu miasta Tarnowa jest udostępniony poradnik Jak załoŝyć firmę w Polsce i Jak załoŝyć firmę w UE. Portal zamieszcza takŝe m.in. oferty inwestycyjne oraz informacje o aktualnej wysokości opłat i podatków obowiązujących w Tarnowie. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce zawiera m.in. informacje i adresy Parków Technologicznych i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. portal Rozwoju Spółdzielczości strona Głównego Urzędu Statystycznego, informacje o cenach Ŝywności, koniunkturze w budownictwie, przemyśle, handlu, usługach. na stronie znajdują się wzory dokumentów przydatnych w rejestracji własnej działalności gospodarczej w poszczególnych urzędach. Strona umoŝliwia ich pozyskanie. strona zawiera artykuły na temat systemów zarządzania jakością ISO. internetowe czasopismo marketingowe zawierające tematyczne artykuły, analizy, opracowania i raport strona zawiera informacje z dziedziny ubezpieczeń. strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Szczególnie przydatna dla osób zajmujących się działalnością produkcyjną. strona Urzędu Zamówień Publicznych zawiera informacje dot. stosowania prawa zamówień publicznych w Polsce i za granicą. strona zawiera informacje o podatku VAT jest to strona internetowa czasopisma FRANCHISING INFO zawierająca informacje i artykuły ze świata biznesu, prowadzenia działalności gospodarczej oraz umoŝliwiająca nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. wirtualny nowy przemysł serwis związany z miesięcznikiem Nowy przemysł. Zawiera aktualności z dziedziny górnictwa, hutnictwa i energetyki. - portal Urzędu Marszałkowskiego zawiera min. Informacje o programach wsparcia dla MSP, ofertach inwestycyjnych i instytucjach otoczenia biznesu. portal rzemiosło i mała przedsiębiorczość zawiera informacje o stowarzyszeniach branŝowych, aktualnych przepisach prawnych w tej dziedzinie. strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera informacje o składach obowiązujących przedsiębiorców. strona zawiera m.in. procedurę zakładania własnej firmy oraz informacje o formach prawnych działalności gospodarczej Nowe adresy internetowe:

7 strona projektu dot. usprawnienia obsługi inwestora i eksportera oraz promocji gospodarczej woj.małopolskiego strona zawiera przykłady i wzory biznes planów odpłatne wzory biznes planów strona zawiera informacje m.in. na temat ulg dla przedsiębiorców i dotacji unijnych portal promocji eksportu Ministerstwa Gospodarki zawiera informacje na temat wystaw, misji, moŝliwości dofinansowania, zapytania ofertowe z zagranicy portal społecznych przedsiębiorców, informacje jak załoŝyć spółdzielnię socjalną portal zawiera informacje jak załoŝyć własną firmę, artykuły o tematyce biznesu, akty prawne polski portal systemów sieciowych strona Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zawiera m.in. adresy spółdzielni rzemieślniczych - strona instytutu badań rynku, konsumpcji i koniunktur prowadzi działalność naukowo- badawczą, prace analityczne i prognostyczne z dziedziny współpracy gospodarczej strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zawiera m.in. informacje o funduszach europejskich - informacje na temat procedury zakładania firmy, form opodatkowania, informacje na temat funkcjonowania firmy w UE informacje na temat jak załoŝyć własną firmę, finansów, podatków, dotacjach z UE, prezentacja pomysłów na biznes, strona małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, informacje o poręczeniach MFES portal innowacyjności zawiera informacje o parkach, inkubatorach, technologicznych centrach transferu technologii i innych instytucjach wspierających innowacyjne firmy i przedsiębiorców strona Polskiej Organizacji Turystycznej Polska Klasyfikacja Działalności serwis ludzi przedsiębiorczych zawiera m.in. przykłady pomysłów na firmę strona Sądeckiej Izby Gospodarczej zawiera informacje o projektach i wydarzeniach strona Tarnowskiego Klasteru Przemysłowego; wynajem hal, pomieszczeń, gruntów portal zawierający przykłady dobrych praktyk, informacje jak załoŝyć biuro podróŝy, gospodarstwo agroturystyczne, usługi hotelarskie portal pełen dobrych rad, m.in. jak załoŝyć salon kosmetyczny, porady z zakresu prowadzenia firmy Opracowano w CIPKZ Tarnów Sporządzono: Lipiec 2010

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo