Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3"

Transkrypt

1 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji zleceń na rynku.5 Limit orders..10 Phone applications receiving..15 Authorization/recording..18 Zlecenia Oczekujące 10 Zwroty zleceń przez telefon..15 Autoryzacja (identyfikacja) i protokołowanie.18 Split..16 Split.16 Futures 21 Futures.21 Position transfer on next day..22 Transfer pozycji w dniu następnym.22 Changes.23 Zmiany.23 Glossary.24 Definicje..24 1

2 Introduction Wprowadzenie Regulations determine rules of marginal Niniejszy Regulamin ustanawia przepisy trades. According these rules Client dotyczące Margin Trading, zgodnie z authorization (identification), którymi przeprowadzana jest autoryzacja applications submission by client and its execution, recording of current deals on Clients account are carried out. Legal bases of transactions for marginal trade defined by agreements between Client and Company. (identyfikacja) klienta, składanie ofert przez klienta, oraz ich wykonywanie, protokołowanie i operowanie na koncie klienta. Podstawy prawne mające na celu handlowe operacje przy dźwigni handlowej określają umowy zawarte pomiędzy Klientem a Firmą. Głównym celem tego Regulaminu jest zapobieganie sporom pomiędzy Klientem a Firmą. 2

3 Margin trading Dźwignia Handlu For speculative trade transactions Podczas dokonywania spekulatywnych Company gives to the Client a operacji klientowi oferuje się dźwignię Leverage. It s size depends on financial finansową. Wielkość dźwigni zależy od instrument and is specified in section «Trading terms» on the Company s website. To open Position funds are required, which are called Initial Margin. Initial Margin for each instrument listed on the Company s website in its specification. Free margin can be withdrawn from the Account by Client at any time or used to open new positions. During holding Positions, size of Necessary Margin may decrease or increase depending on rates fluctuations of instruments included in the total Open Position. Thus, Company demands, margin requirement wasn t less than finansowego narzędzia i pokazana jest w sekcji Warunki handlu na stronie Spółki. Do otworzenia pozycji potrzebne są klientowi fundusze, które nazywają się depozytem początkowym. Depozyt początkowy dla każdego instrumentu omówiony jest na stronie Firmy w jej specyfikacji. Depozyt w każdej chwili może być wypłacony przez klienta z rachunku, lub wykorzystany do otworzenia pozycji. W procesie podtrzymywania pozycji, wielkość depozytu może zmniejszać się lub zwiększać, w zależności od zmiany kursu instrumentów wchodzących w otwartą pozycję. Przy tym Firma wymaga, żeby 3

4 10% from initial margin. This size is called Necessary margin. Necessary Margin can not be withdrawn from the Client Account or used to increase total Open Position. If the Equity falls below 10% of the Necessary Margin, Company has the right to close whole or part of total Open Position without any notice. Stop Out depends on an opportunity to make a deal operatively at Market Price and it doesn t depend on profits/losses of this Open Position or other factors. depozyt początkowy nie był mniejszy, niż 10% wielkości depozytu początkowego. Ta wielkość nazywana jest depozytem końcowym. Jeśli Equity spadnie poniżej 10% depozytu początkowego Firma ma prawo do zamknięcia częściowo lub całkowicie otwartej pozycji, bez powiadomienia klienta. Przymusowe zamknięcie zależy od możliwości szybkiego przeprowadzenia transakcji po cenie rynkowej i zależy od zysków/strat danej otwartej pozycji lub od innych czynników. 4

5 Kinds of applications/orders Rodzaje zleceń/zlecenia Client can use 2 types of Applications/Orders for a deal: Market orders and Limit orders. Market orders is an order gave to the Dealer to buy or sell some lots, formed by Client, on current Market price. Limit order is order for Dealer to buy or sell some lots on determined price in the future, when and if the Market price will reach value Specified in Order. Any Order (Market or Limit Order) always is an Order to buy or sell. Purchase is always carried out at Ask price, and sale at Bid, corresponding current Market price. Irrespective of Applications type, they are accepted only in company s working hours. Applications are executed only during trade session of that market to W celu dokonania operacji handlowych klient może posługiwać się dwoma typami aplikacji/zleceń: zlecenia po cenie rynkowej (market orders) oraz Limit orders. Zlecenie rynkowe to zlecenie dla Tradera, aby kupić lub sprzedać zdefiniowaną przez klienta liczbę lotów po aktualnej cenie rynkowej. Zlecenie Oczekujące to zlecenie kupna lub sprzedaży dla Tradera zdefiniowanej przez klienta liczbę lotów po określonej cenie w przyszłości, kiedy i jeśli rynkowa cena osiągnie wartość określoną w zamówieniu. Wszelkie zamówienia (rynkowe czy oczekujące) zawsze okazują się zamówieniami kupna lub sprzedaży. Kupno zawsze jest po cenie Ask, a sprzedaż po cenie Bid odpowiadającej aktualnej cenie 5

6 which Applications Tool concerns. The schedule of trade sessions is specified in section of Condition of trades on Company s site. When company is in a time off applications aren t accepted and rynkowej. Niezależnie od rodzaju zleceń, są one przyjmowane tylko w dni robocze. Zlecenia wykonywane są tylko w czasie handlowych sesji tego rynku do którego odnoszą się executed. instrumenty, na których podane jest In case of quotes flow failure due to technical reasons the Company will have the right to annul any result obtained by any kind of orders during quotes failure. The Company will not refund any losses obtained by these orders. Any references to any other sources of quotes will not be taken into consideration. zlecenie. Harmonogram sesji giełdowych umieszczony jest w rozdziale warunków handlowych na stronie Firmy. W dni wolne od pracy zlecenia nie są przyjmowane i nie są wykonywane. W przypadku awarii wywołanej przyczynami technicznymi Firma ma prawo anulować wynik uzyskany na wszelkiego rodzaju zleceniach wykonywanych w czasie awarii. Firma nie zwraca utraconych zysków na danych zleceniach. Odniesienia klienta do innych źródeł notowań kursów walut nie będą brane pod uwagę. 6

7 Sending and execution of Market Orders Zwroty i realizacje zleceń na rynku There are two technologies of sending and execution of Market Orders Instant Execution and At Request. On technology Instant Execution Client immediately sends instruction to Open Position of Instrument in specified amount by pressing button (Buy/Sell) or to Close whole or part of Position by pressing button (Close ) at the price specified in the Market Order Window. At sending Market Order At Request Client specifies Instrument and amount in the Market Order Window. After receipt of Clients Market Order, search of opportunity begins to operate with declared Instrument, in declared volume. Istnieją dwie technologie zwrotów i realizacji zleceń rynkowych- Instant Execution- natychmiastowe wykonanie i na żądanie. Składając zamówienie na rynku w technologii Instant Execution klient wydaje rozkaz na otworzenie pozycji instrumentu kwota żądana przez naciśnięcie (Buy/sell- kupno/sprzedaż) lub zamknięcie wszystkich lub części pozycji instrumentu - naciskamy (close-zamknij) po cenie określonej w dniu zlecenia. Składając zamówienie na żądanie klient określa liczbę lotów i narzędzi, dzięki którym zostanie uruchomione zlecenie. Po otrzymaniu od klienta zlecenia zaczyna się As soon as such opportunity is found wyszukiwanie możliwości transakcji z 7

8 (Market price is obtained) Bid and Ask will be exposed to Client on Company s terminal. Generally duration of Market prices search takes some seconds. Company needs to put maximum efforts for servers and terminals maintain. However, Client understands that any software isn t absolutely reliable. In case of impossibility of order s feedback through the terminal, it is recommended to use telecommunication (see item 6 of present Regulations) for Client. Client understands search of Market deklarowanym narzędziem kwoty roszczenia. Gdy tylko istnieje taka możliwość znalezienia (kupienia rynkowej ceny) klient w terminalu firmy jest zobowiązany wystawić ceny Bid i Ask. W ogólnym przypadku czas trwania poszukiwań ceny rynkowej zajmuje kilka sekund. Firma dokłada wszelkich starań, aby przyspieszyć proces poszukiwania rynkowej ceny. Firma zobowiązana jest włożyć maksymalne siły do podtrzymania pracy swoich serwerów i terminali. Jednakże price in the real market can take various klient rozumie, że żadne programowe time, depending on fluctuations speed at present time, current transactions volumes, Applications congestion. As a zabezpieczenie nie okazuje się absolutnie niezawodnym. Jeśli w sytuacji, gdy nie można złożyć transakcji poprzez terminal, result, in Extreme Situations in the klientowi proponuje się usługę market, there can be answer s delays of different duration. Company s duty is duration of delays decrease, but its full elimination isn t possible in real market. telefonicznego połączenia (punkt 6 niniejszego regulaminu). Jeżeli klient otrzymał bid/ask na żądanie, nacisnął przycisk transakcji 8

9 Bids and Asks exposed to Client valid no more than 5 seconds. After that Application was cancelled if the client hasn t confirmed the Order. If the client confirmed the Order, operation of buy/sell is carried out at the price, (kupno/sprzedaż), lub jeśli klient ma powód, aby wierzyć, że kliknął na przycisk prześlij i odpowiednie zmiany w terminalu nie zaszły, klient zobowiązany jest zawiadomić spółkę w celu wyjaśnienia sytuacji. confirmed by client. Thus, the Application is executed At Market price. If the Client has received Bid/Ask by inquiry, pressed the button of Transaction (buy/sell), or if Client has grounds to think he has pressed the button of confirmation, but there are no changes in terminal, Client needs to inform the Company to found-out the situation. 9

10 Limit orders Zlecenia oczekujące To place Limit Order, the Client indicated the Tool, number of lots, a kind of Order and price, which achievement means it is Przy składaniu zlecenia oczekującego, klient wskazuje narzędzie, liczbę lotów, rodzaj zlecenia i cen, powyżej których necessary to start execution of Order. powinien przystąpić do wykonania The client bears full responsibility for correctness of transferred information in the Order. All Limit orders can be placed not close than 10 points from current Market price. In unusual cases, for example in case of the Extreme situation in the market, deviation is possible from a rule of 10 points. In these cases Limit orders will be placed on the best price for Client among possible in the market. Limit orders are GTC (Good Till Cancelled), while Client won t cancel it, or it will not be executed, or removed due to insufficient marginal maintenance. zlecenia. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji przekazanych w zleceniu. Wszystkie zlecenia oczekujące można umieścić nie bliżej niż 10 punktów od obecnej ceny rynkowej. W wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku sytuacji kryzysowej na rynku może nastąpić odstępstwo od reguły 10 punktów. W tych przypadkach zlecenia oczekujące będą umieszczone na możliwie najlepszej dla klienta cenie rynkowej. Przyjęte zlecenia oczekujące (GTC-Good Till Cancelled) są ważne bezterminowo, dopóki nie zostaną anulowane przez klienta, lub nie zostaną wykonane, lub nie 10

11 Limit orders are presented to execution, będą usuwane z powodu but not corresponding to margin niewystarczającego depozytu requirements, at once also are cancelled without the Client s agreement. Any Limit orders can be excellent or changed by the Client in working hours of the Company if the price specified in it differs from a current Market price not less than to 10 items. Change is equated to new order and carried out according to rules described above. In case orders be placed incorrectly filled a mistake-message will appear, for example invalid price ( the incorrect price ). Open Buy Stop place bid on a price above the current. Open Sell Stop place offer for a price below the current. Open Buy Limit open bid on a price that is below Current. zabezpieczającego. Zlecenia oczekujące złożone do wykonania, ale nie spełniające wymogów bezpieczeństwa natychmiast muszą być anulowane bez zgody klienta. Każde zlecenie oczekujące może zostać anulowane lub zmienione przez klienta w dni robocze firmy, jeżeli cena określona w zleceniu różni się od obecnej ceny rynkowej jest mniejsza niż 10 punktów. Zmiana oczekującego zlecenia jest równa nowemu zleceniu wykonywanemu zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. W takim przypadku, jeśli zamówienie wypełnione jest nieprawidłowo otrzymamy wiadomość o błędzie np. invalid price (nieprawidłowa cena). Zlecenie Pozycja Otwarta Buy Stoppolega na otwarciu pozycji na kupno po cenie wyższej niż cena rynkowa w 11

12 Close Sell Limit order to offer for a price above the Current one. The Limit orders on Closing always are adhered to the Position, or the Limit orders of Opening. All the Limit orders on Closing at once also are cancelled without Client s agreement if and as soon as the corresponding Position has been closed (any way), or the corresponding Opening Order has been excellent. Close Stop loss for a bid is the Order to momencie zwrotu zamówienia. Zlecenie Pozycja Otwarta Sell Stoppolega na otwarciu pozycji na sprzedaż po cenie niższej niż cena rynkowa w momencie zwrotu zamówienia. Zlecenie Pozycja Otwarta Buy Limitpolega na otwarciu pozycji na kupno po cenie niższej niż cena rynkowa w momencie zwrotu zamówienia. Zlecenie Pozycja Otwarta Sell Limitjest dla zwrotu zamówienia sprzedaż sell, and for offer the Order to buy. Close Take Profit for a position on pocenie wyższej niż rynkowa momencie zwrotu zamówienia. cena w purchase is the Order to sell, and for a position on sale the Order to buy. Execution of any Limit orders is carried out, when (and if) market price will be made or will cross the price specified in the Order. Accuracy of Orders execution. As a rule, the Limit orders are executed at the Oczekujące Zlecenia Zamknięcie Pozycji zawsze powiązane z pozycją lub Oczekującym Zleceniem Otwarcia Pozycji. Wszystkie Zlecenia Oczekujące Zamknięcia Pozycji od razu i koniecznie bez porozumienia z klientem jeśli tylko odpowiednia pozycja była zamknięta (dowolnym) sposobem, lub odpowiednie 12

13 price specified in the order. Change Order Price (in case if it does not coincide with the Market price) cannot initiate execution. During the Extreme Situation in the market the Market price search becomes complicated because of fast changes in charts, and in the some (exclusively seldom) cases in general becomes impossible within several minutes. In this case, as soon as it will be possible to receive the Market price, the Application will be executed. It is obvious, that the given price can differ from originally placed in an order. During the market closing (a break for the night on a session markets and in the round-the-clock markets in the days off) execution of Limit orders is not probably. Limit orders which are not cancelled and Zlecenie Otwarcia Pozycji było anulowane. Zlecenie Zamknięcia Pozycji Stop Loss- dla pozycji na kupno sprzedaż, a dla pozycji sprzedaży kup. Zlecenie Zamknięcia Pozycji Take Profit- dla pozycji na kupno sprzedaż, a dla pozycji sprzedaży kup. Wykonanie wszystkich zleceń oczekujących jest wtedy, gdy cena rynkowa jest równa lub przekracza cenę pokazaną klientowi w zleceniu. Dokładność Zleceń- z reguły zlecenia oczekujące wykonane po cenie określonej w zamówieniu. Zmiana orientacyjnej ceny (jeśli nie pokrywa się z ceną rynkową) nie może rozpocząć realizacji zleceń oczekujących. Podczas nadzwyczajnej sytuacji na rynku w poszukiwaniu ceny rynkowej jest sytuacja skomplikowana z powodu gwałtownych zmian cen przez uczestników 13

14 have been not executed before the rynku, a w niektórych (bardzo rzadkich) termination of submission of quotations, przypadkach staje się niemożliwe przez are executed right after renewal of kilka minut. trading session. Time of trading sessions is presented on a Company s web site a in section Trade Condition. W tym przypadku jeśli tylko będzie można uzyskać cenę rynkową, zlecenie zostanie wykonane w tej cenie. Oczywiste, że cena może różnić się od pierwotnie ustalonych w zleceniu. Podczas postoju na rynku (w sesji pomiędzy rynkami) (przerwa w nocy), a na całodobowych rynkach- w wolne dni wykonywanie zleceń oczekujących jest niemożliwe. Zlecenia Oczekujące nie są anulowane zostają wykonane natychmiast po wznowieniu giełdowej sesji. Czas sesji giełdowych jest podany w sekcji Warunki handlu zamieszczonej na stronie internetowej spółki. 14

15 Phone applications receiving Zlecenia telefoniczne The client has an opportunity for communication with the operator of the Company to use telecommunication on Klient ma możliwość telefonicznej komunikacji z operatorem firmy. Po skontaktowaniu się z operatorem firmy, allocated this purpose telephones. klient powinien przejść proces autoryzacji. Having contacted the operator of the Company, the Client should pass an authorization process, having named an Po potwierdzeniu przez operatora autoryzacji, klient może zlecić (otwarcie lub zamknięcie), zmienić i anulować Account number (coincides with number wykonanie transakcji. of the contract) and a login for an input in the terminal. After acknowledgment by the operator of authorization, the Przykład transakcji telefonicznej pomiędzy klientem a operatorem przedstawiamy poniżej. Client can expose Applications, change and cancel Warrants, etc. the Sample of telephone transaction between Clients and the operator is presented on following page. 15

16 Sample of telephone transaction Przykłady transakcji telefonicznej Authorization (Account number and login) Autoryzacja (numer konta i login) Order (opening position) Client: Position , EUR/USD, 1 lot, Operator: Client: Close Operator: position , EUR/USD, 1 lot, close for , ok? Client: Ok Operator: Closed Order (position closing) <number> <instrument> <volume> Client: receive please, buy stop EUR/USD, 1 lot for Operator: buy stop, EUR/USD 1 lot for ok? Client: ok Operator: Order Limited order <type of order> <instrument> <volume> <bid/offer> <price> Client: order buy stop EUR/USD 1 lot for , change open price on Operator: order buy stop EUR/USD 1 lot for , change open price on , ok? Client: ok Operator: Changed Change or removal Limited order order <order number > change price on <price> or order <order number > cancel Zlecenie (otwieranie pozycji) Klient: EUR / USD, 1 lot Operator: Klient: BUY Operator: pozycja , EUR / USD, 1 lot, BUY przy kursie , OK? Klient: Ok Operator: numer pozycji Zlecenie (zamykanie pozycji) <number> <instrument> <volume> Klient: Pozycja , EUR / USD, 1 lot Operator: 1,2990 Klient: CLOSE Operator: pozycja , EUR / USD, 1 lot, CLOSE przy kursie , OK? Klient: Ok Operator: zamknięte Zlecenie Oczekujące zlecenie ustawienia <typ zlecenia>, <rodzaj instrumentu>, <wielkości pozycji> <cena> Klient: Proszę ustawić, BUY STOP EUR / USD, 1 lot, Operator: BUY STOP, EUR / USD, 1 lot, , ok? Klient: ok Operator: Pozycja Zmiana / Usunięcie Zlecenia Oczekującego <nr pozycji>, <typ zlecenia>, <rodzaj instrumentu>, <wielkości pozycji> Zmiana ceny na <cena> Lub <nr 16

17 Client: order buy stop EUR/USD, 1 lot, price 1,2975 change open price on 1,2965 Operator: order buy stop EUR/USD, 1 lot, change open price on 1,2965. Oк? Client: Оk Operator: Changed The client is responsible for correctness of transferred instructions. All instructions received by phone have the same force as the Applications transferred through the terminal by means of the Internet and are carried out by the same rules. pozycji>, CANCEL Klient: Pozycja BUY STOP EUR/USD 1 dla lot, zmienić cenę na 1,2965 Operator: Pozycja BUY STOP EUR/USD, 1lot dla lot, zmienić cenę na 1,2965, ok? Klient: Ok Operator: Zmieniono Klient jest odpowiedzialny za treść i poprawność przekazywanych instrukcji. Wszystkie instrukcje przekazywane przez telefon mają takie same znaczenie jak zlecenia składane przez terminal przez Internet i prowadzone są na tych samych zasadach. 17

18 Authorization/recording For authorization in the terminal, the Client uses issued to login and passwords Autoryzacja/ zapis Do autoryzacji w Terminalu handlowym klient używa hasła (master / inwestor (investor and master). Immediately after password). Po pierwszym zalogowaniu registration of Trading account before deposit funds to Trading Account Client Klient zobligowany jest do niezwłocznej zmiany domyślnie wygenerowanych haseł is obliged to change master password na swoje. and investor password. In case of failure by the Client of changing the master password and the investor password immediately after registration of Trading account, the Company is not liable for the unauthorized withdrawal funds from the Trading Account and/or unauthorized Trading Operations. For authorization by telecommunication the Client uses a login or account number. In case Client transferred his identification information (account number, passwords, login, etc.) W przypadku zaniedbania powyższej procedury firma nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieautoryzowane polecenia wypłaty lub też nieautoryzowane zlecenia transakcyjne. Do autoryzacji w telefonicznym serwisie transakcyjnym Klient jako LOGIN używa numeru swojego rachunku transakcyjnego. W przypadku przekazania przez Klienta swoich danych identyfikacyjnych ( numer to the third person, the responsibility for konta, hasło, login, itd.) osobie trzeciej, transactions fulfillment on behalf of the odpowiedzialność za realizacje transakcji, 18

19 Client, and also all financial result of these Transactions lays down on the Client. In the terminal the mechanism of recording Client and the Company actions ( Magazine link in the terminal) is stipulated. While telecommunication use, negotiations between the Client and the operator are saved on the magnetic carrier. The given recording mechanism a także wyniki finansowe tych transakcji spoczywa na Kliencie System Terminala rejestruje wszystkie operacje podejmowane na rachunku tak przez Klienta jak i Firmę. Rozmowy telefoniczne między Klientem a operatorem są rejestrowane. W przypadku pojawienia się w kwestii spornych systemy te pozwalają na ich bezstronne rozstrzygnięcie. gives an opportunity to solve disputable situations in case of their occurrence. 19

20 Split In case of Open Position under the СFDcontract on shares, with the split made, on the Client account the changes pass automatically to the terminal. For example: the client buys AAA shares (the following is written on the terminal): AAA shares were bought for 75, split is appointed. Last quotation on ,0. After the split the Client s terminal will show: shares of 44,13.75,02/1,70=44,13 and 1000*1,70 = 1700 are bought. Thus, margin requirements is unchanged the same as Variation margin and the income from Transaction. While Split or integration there can be situations (as in an example) in which on the Client s Account Open Position size won t be multiple to one lot. Such Position is served according to the Regulations, but can be closed only so that the Closed part of the Position was not less than one lot and (simultaneously) remained part was multiple to one lot. If it is not possible, the Position can be closed only entirely. Split podział akcji W przypadku otwartych pozycji pod kontrakty СFD na akcje, podczas splitu, na koncie Klienta zmiany przechodzą automatycznie do terminalu. Przykład: klient kupuje AAA akcji (następuje zapisanie w terminalu): AAA akcji zostało zakupionych za 75, wyznaczony split 1.7. Po podziale akcji terminal Klienta pokaże: 1700 akcji 75,02 / 1,70 = 44,13 oraz 1000 * 1,70 = 1700, a więc to co kupił. Dlatego wymagana marża pozostaje niezmieniona tak samo, jak zmiana marginesu i dochodu z transakcji. W przypadku podziału lub integracji nie może być sytuacji (jak w przykładzie), w którym na rachunku Klienta wielkości pozycji otwartej nie będzie wielokrotnością jednego lota. Taka pozycja jest zgodna z przepisami, ale może być zamknięta tylko wtedy, gdy zamykana część pozycji nie była mniejsza niż jeden lot i (jednocześnie) pozostała część była wielokrotnością jednego lota. Jeżeli nie jest możliwe, pozycja może być zamknięta tylko całkowicie. 20

21 Futures While trading with СFD on futures contracts you should remember that futures have their expiry dates. The trading is possible only with the nearest term futures contracts. At the expiry of the contract, all open positions in CFD on futures, if not been closed by the Client before, go to the next term of the contract. Trading with СFD on futures contracts goes according to the rules described above. Handel Handlując kontraktami CFD należy pamiętać, że mają one datę wygaśnięcia. Możliwy jest handel tylko kontraktami o najbliższej dacie wygaśnięcia. W momencie wygaśnięcia kontraktu, wszystkie niezamknięte przed tym terminem pozycje klienta zostaną automatycznie przeliczone na analogiczny instrument o kolejnej najbliższej dacie wygaśnięcia. Handel na kontraktach terminowych (CFD) przebiega zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 21

22 Position transfer on next day If at 23:59 in the trading terminal Client s Account has an Open Position on any currency pair, thus on the given Account will be added (or cut off) some sum, defined according to the swap table. In case when the Client has any opened positions on a share or futures when СFD session closing from the Client s Account commission fee will be cut off. Size of Transfer pozycji W przypadkach utrzymywania przez Klienta otwartej pozycji na dowolnej parze walutowej o godzinie 23:59 do wartości pozycji zostanie dodana (lub odjęta) kwota wynikająca z Tabeli Swap. W przypadku, kiedy klient posiada otwarte pozycje na Akcjach lub kontraktach CFD opłata za transfer pozycji zostanie naliczona w momencie zamknięcia sesji dla instrumentu. Wielkość prowizji commission fee defines with the trading conditions. określona jest instrumencie. w warunkach handlu na 22

23 Changes Modification and additions in the present Regulations the Company makes unilaterally. Client is recommended to visit on a regular basis the Company s web site or sites of its representations, especially at reception Corresponding messages from employees of the Company through the ZMIANY Firma ma prawo wprowadzać zmiany i uzupełnienia w niniejszym regulaminie. Zalecamy Klientom regularne odwiedzanie firmowej witryny WWW, lub serwisów jej reprezentantów, a także zwrócenie uwagi na wiadomości publikowane w Terminalu i przesyłane Klientom drogą korespondencyjną lub mailową. terminal, or to address for corresponding consultations to financial advisers of the Company. 23

24 Glossary Ask The price for buying a specific financial instrument. Balance the value of Client s account without Open positions. Glosariusz (słowniczek) Akcja papier wartościowy. Jego posiadanie daje prawo do współwłasności spółki, która go wyemitowała. Osoba nabywająca akcje spółki staje się jej Bid the price for financial instrument. selling specific akcjonariuszem. Analiza fundamentalna prognozowanie Variation Margin Trading account Margin which includes current Losses on all opened positions calculated at current market prices. Closed Position Exposures in Foreign Currencies that no longer exist. The process to close a position is to sell or buy a certain amount of currency to offset an equal amount of the open position. Order An instruction to execute a trade at specified rate. Indicative prices (quote) the prices, delivered to the Client through the terminal or by means of kursów walutowych na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Analiza techniczna analiza przebiegu notowań, która polega na obserwacji zmian cen historycznych w celu prognozowania przyszłych zmian kursów. Dzięki obserwacji wykresów i wskaźników możliwe jest przewidywanie trendów. Celem analizy technicznej jest rozpoznanie tendencji we wczesnej fazie jej rozwoju. Aprecjacja wzrost wartości waluty. Ask/sell stanowi rynkową cenę sprzedaży, po której rynek jest gotów sprzedać walutę bazową z danej pary walutowej. 24

25 telecommunication, and employees for informing on a current condition of the market. Indicative prices are the prices on which transactions have already been lead by market participants, and also the prices declared by such participants. It is important not to confuse them with the Market price. Change of the price (in case if it does not coincide with the Market price) cannot initiate Limit orders execution. Instant Execution executing Market orders without initial request for quotes by direct Client instruction to Buy/Sell instrument at the price specified in the Market Order Window. Bank centralny instytucja, która sprawuje kontrolę nad polityką monetarną danego kraju. BE / BREAK EVEN próg rentowności, poziom przy którym zamknięta pozycja wychodzi na 0. Bessa silna i długotrwała tendencja spadkowa na rynku. Bid/buy stanowi rynkową cenę kupna, po której rynek jest gotów kupić określoną walutę. Bollinger bands wskaźnik w analizie technicznej. Bon skarbowy dłużny papier wartościowy Skarbu Państwa na okaziciela. Instrument currency contracts or other assets. pairs, СFD Broker osoba lub firma pośrednicząca w zawieraniu transakcji. Client a person which signed a Byk osoba grająca na wzrostach kursów. contract with the Company on a service requirements receiving while trade. Company - Company Teletrade D.J. CFD - (Contract of difference) kontrakty różnic kursowych. Otwierają przed klientem 25

26 Personal page - web-interface allowing to use services provided by TeleTRADE D.J., as well as a source of notices. A Personal page contains personal confidential information that możliwość zarabiania ma wzrostach i spadkach cen akcji, obligacji, indeksów, walut, towarów i stóp procentowych. Close Price cena zamknięcia, czyli cena z is available only for individual user and ostatniego odczytu. protected by authentication settings (login and password). Personal page is located at: https://my.teletrade-dj.com as well as accessed through website of TeleTRADE D.J. Day trading otwarcie i zamykanie danej pozycji w czasie tego samego dnia. Dealer osoba fizyczna lub instytucja, biorąca udział w transakcjach, sprzedająca Lot means standard amount of Instrument which can be purchased/sold according to instructions. Margin/marginal lub kupująca instrumenty finansowe na własny rachunek i ryzyko. Deflacja przeciwieństwo inflacji. Spadek poziomu cen. requirements/cover The required Demo rachunek demonstracyjny equity that an investor must deposit to collateralize a position. Initial Margin The minimum funds necessary to open Position. konto handlowe podłączone do platformy, umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach. Necessary Margin funds necessary Depozyt środki pieniężne na rachunku to maintain the total Open Position. Unable to quote please try later a klienta lub inne dostępne zabezpieczenie wymagane przez 26

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS REGULAMIN CFD & FOREX REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS CFD, Forex oraz kontrakty terminowe Futures podlegają wahaniom cenowym i są instrumentami finansowymi, które dają inwestorowi możliwość korzystania z dźwigni

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo