Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3"

Transkrypt

1 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji zleceń na rynku.5 Limit orders..10 Phone applications receiving..15 Authorization/recording..18 Zlecenia Oczekujące 10 Zwroty zleceń przez telefon..15 Autoryzacja (identyfikacja) i protokołowanie.18 Split..16 Split.16 Futures 21 Futures.21 Position transfer on next day..22 Transfer pozycji w dniu następnym.22 Changes.23 Zmiany.23 Glossary.24 Definicje..24 1

2 Introduction Wprowadzenie Regulations determine rules of marginal Niniejszy Regulamin ustanawia przepisy trades. According these rules Client dotyczące Margin Trading, zgodnie z authorization (identification), którymi przeprowadzana jest autoryzacja applications submission by client and its execution, recording of current deals on Clients account are carried out. Legal bases of transactions for marginal trade defined by agreements between Client and Company. (identyfikacja) klienta, składanie ofert przez klienta, oraz ich wykonywanie, protokołowanie i operowanie na koncie klienta. Podstawy prawne mające na celu handlowe operacje przy dźwigni handlowej określają umowy zawarte pomiędzy Klientem a Firmą. Głównym celem tego Regulaminu jest zapobieganie sporom pomiędzy Klientem a Firmą. 2

3 Margin trading Dźwignia Handlu For speculative trade transactions Podczas dokonywania spekulatywnych Company gives to the Client a operacji klientowi oferuje się dźwignię Leverage. It s size depends on financial finansową. Wielkość dźwigni zależy od instrument and is specified in section «Trading terms» on the Company s website. To open Position funds are required, which are called Initial Margin. Initial Margin for each instrument listed on the Company s website in its specification. Free margin can be withdrawn from the Account by Client at any time or used to open new positions. During holding Positions, size of Necessary Margin may decrease or increase depending on rates fluctuations of instruments included in the total Open Position. Thus, Company demands, margin requirement wasn t less than finansowego narzędzia i pokazana jest w sekcji Warunki handlu na stronie Spółki. Do otworzenia pozycji potrzebne są klientowi fundusze, które nazywają się depozytem początkowym. Depozyt początkowy dla każdego instrumentu omówiony jest na stronie Firmy w jej specyfikacji. Depozyt w każdej chwili może być wypłacony przez klienta z rachunku, lub wykorzystany do otworzenia pozycji. W procesie podtrzymywania pozycji, wielkość depozytu może zmniejszać się lub zwiększać, w zależności od zmiany kursu instrumentów wchodzących w otwartą pozycję. Przy tym Firma wymaga, żeby 3

4 10% from initial margin. This size is called Necessary margin. Necessary Margin can not be withdrawn from the Client Account or used to increase total Open Position. If the Equity falls below 10% of the Necessary Margin, Company has the right to close whole or part of total Open Position without any notice. Stop Out depends on an opportunity to make a deal operatively at Market Price and it doesn t depend on profits/losses of this Open Position or other factors. depozyt początkowy nie był mniejszy, niż 10% wielkości depozytu początkowego. Ta wielkość nazywana jest depozytem końcowym. Jeśli Equity spadnie poniżej 10% depozytu początkowego Firma ma prawo do zamknięcia częściowo lub całkowicie otwartej pozycji, bez powiadomienia klienta. Przymusowe zamknięcie zależy od możliwości szybkiego przeprowadzenia transakcji po cenie rynkowej i zależy od zysków/strat danej otwartej pozycji lub od innych czynników. 4

5 Kinds of applications/orders Rodzaje zleceń/zlecenia Client can use 2 types of Applications/Orders for a deal: Market orders and Limit orders. Market orders is an order gave to the Dealer to buy or sell some lots, formed by Client, on current Market price. Limit order is order for Dealer to buy or sell some lots on determined price in the future, when and if the Market price will reach value Specified in Order. Any Order (Market or Limit Order) always is an Order to buy or sell. Purchase is always carried out at Ask price, and sale at Bid, corresponding current Market price. Irrespective of Applications type, they are accepted only in company s working hours. Applications are executed only during trade session of that market to W celu dokonania operacji handlowych klient może posługiwać się dwoma typami aplikacji/zleceń: zlecenia po cenie rynkowej (market orders) oraz Limit orders. Zlecenie rynkowe to zlecenie dla Tradera, aby kupić lub sprzedać zdefiniowaną przez klienta liczbę lotów po aktualnej cenie rynkowej. Zlecenie Oczekujące to zlecenie kupna lub sprzedaży dla Tradera zdefiniowanej przez klienta liczbę lotów po określonej cenie w przyszłości, kiedy i jeśli rynkowa cena osiągnie wartość określoną w zamówieniu. Wszelkie zamówienia (rynkowe czy oczekujące) zawsze okazują się zamówieniami kupna lub sprzedaży. Kupno zawsze jest po cenie Ask, a sprzedaż po cenie Bid odpowiadającej aktualnej cenie 5

6 which Applications Tool concerns. The schedule of trade sessions is specified in section of Condition of trades on Company s site. When company is in a time off applications aren t accepted and rynkowej. Niezależnie od rodzaju zleceń, są one przyjmowane tylko w dni robocze. Zlecenia wykonywane są tylko w czasie handlowych sesji tego rynku do którego odnoszą się executed. instrumenty, na których podane jest In case of quotes flow failure due to technical reasons the Company will have the right to annul any result obtained by any kind of orders during quotes failure. The Company will not refund any losses obtained by these orders. Any references to any other sources of quotes will not be taken into consideration. zlecenie. Harmonogram sesji giełdowych umieszczony jest w rozdziale warunków handlowych na stronie Firmy. W dni wolne od pracy zlecenia nie są przyjmowane i nie są wykonywane. W przypadku awarii wywołanej przyczynami technicznymi Firma ma prawo anulować wynik uzyskany na wszelkiego rodzaju zleceniach wykonywanych w czasie awarii. Firma nie zwraca utraconych zysków na danych zleceniach. Odniesienia klienta do innych źródeł notowań kursów walut nie będą brane pod uwagę. 6

7 Sending and execution of Market Orders Zwroty i realizacje zleceń na rynku There are two technologies of sending and execution of Market Orders Instant Execution and At Request. On technology Instant Execution Client immediately sends instruction to Open Position of Instrument in specified amount by pressing button (Buy/Sell) or to Close whole or part of Position by pressing button (Close ) at the price specified in the Market Order Window. At sending Market Order At Request Client specifies Instrument and amount in the Market Order Window. After receipt of Clients Market Order, search of opportunity begins to operate with declared Instrument, in declared volume. Istnieją dwie technologie zwrotów i realizacji zleceń rynkowych- Instant Execution- natychmiastowe wykonanie i na żądanie. Składając zamówienie na rynku w technologii Instant Execution klient wydaje rozkaz na otworzenie pozycji instrumentu kwota żądana przez naciśnięcie (Buy/sell- kupno/sprzedaż) lub zamknięcie wszystkich lub części pozycji instrumentu - naciskamy (close-zamknij) po cenie określonej w dniu zlecenia. Składając zamówienie na żądanie klient określa liczbę lotów i narzędzi, dzięki którym zostanie uruchomione zlecenie. Po otrzymaniu od klienta zlecenia zaczyna się As soon as such opportunity is found wyszukiwanie możliwości transakcji z 7

8 (Market price is obtained) Bid and Ask will be exposed to Client on Company s terminal. Generally duration of Market prices search takes some seconds. Company needs to put maximum efforts for servers and terminals maintain. However, Client understands that any software isn t absolutely reliable. In case of impossibility of order s feedback through the terminal, it is recommended to use telecommunication (see item 6 of present Regulations) for Client. Client understands search of Market deklarowanym narzędziem kwoty roszczenia. Gdy tylko istnieje taka możliwość znalezienia (kupienia rynkowej ceny) klient w terminalu firmy jest zobowiązany wystawić ceny Bid i Ask. W ogólnym przypadku czas trwania poszukiwań ceny rynkowej zajmuje kilka sekund. Firma dokłada wszelkich starań, aby przyspieszyć proces poszukiwania rynkowej ceny. Firma zobowiązana jest włożyć maksymalne siły do podtrzymania pracy swoich serwerów i terminali. Jednakże price in the real market can take various klient rozumie, że żadne programowe time, depending on fluctuations speed at present time, current transactions volumes, Applications congestion. As a zabezpieczenie nie okazuje się absolutnie niezawodnym. Jeśli w sytuacji, gdy nie można złożyć transakcji poprzez terminal, result, in Extreme Situations in the klientowi proponuje się usługę market, there can be answer s delays of different duration. Company s duty is duration of delays decrease, but its full elimination isn t possible in real market. telefonicznego połączenia (punkt 6 niniejszego regulaminu). Jeżeli klient otrzymał bid/ask na żądanie, nacisnął przycisk transakcji 8

9 Bids and Asks exposed to Client valid no more than 5 seconds. After that Application was cancelled if the client hasn t confirmed the Order. If the client confirmed the Order, operation of buy/sell is carried out at the price, (kupno/sprzedaż), lub jeśli klient ma powód, aby wierzyć, że kliknął na przycisk prześlij i odpowiednie zmiany w terminalu nie zaszły, klient zobowiązany jest zawiadomić spółkę w celu wyjaśnienia sytuacji. confirmed by client. Thus, the Application is executed At Market price. If the Client has received Bid/Ask by inquiry, pressed the button of Transaction (buy/sell), or if Client has grounds to think he has pressed the button of confirmation, but there are no changes in terminal, Client needs to inform the Company to found-out the situation. 9

10 Limit orders Zlecenia oczekujące To place Limit Order, the Client indicated the Tool, number of lots, a kind of Order and price, which achievement means it is Przy składaniu zlecenia oczekującego, klient wskazuje narzędzie, liczbę lotów, rodzaj zlecenia i cen, powyżej których necessary to start execution of Order. powinien przystąpić do wykonania The client bears full responsibility for correctness of transferred information in the Order. All Limit orders can be placed not close than 10 points from current Market price. In unusual cases, for example in case of the Extreme situation in the market, deviation is possible from a rule of 10 points. In these cases Limit orders will be placed on the best price for Client among possible in the market. Limit orders are GTC (Good Till Cancelled), while Client won t cancel it, or it will not be executed, or removed due to insufficient marginal maintenance. zlecenia. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji przekazanych w zleceniu. Wszystkie zlecenia oczekujące można umieścić nie bliżej niż 10 punktów od obecnej ceny rynkowej. W wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku sytuacji kryzysowej na rynku może nastąpić odstępstwo od reguły 10 punktów. W tych przypadkach zlecenia oczekujące będą umieszczone na możliwie najlepszej dla klienta cenie rynkowej. Przyjęte zlecenia oczekujące (GTC-Good Till Cancelled) są ważne bezterminowo, dopóki nie zostaną anulowane przez klienta, lub nie zostaną wykonane, lub nie 10

11 Limit orders are presented to execution, będą usuwane z powodu but not corresponding to margin niewystarczającego depozytu requirements, at once also are cancelled without the Client s agreement. Any Limit orders can be excellent or changed by the Client in working hours of the Company if the price specified in it differs from a current Market price not less than to 10 items. Change is equated to new order and carried out according to rules described above. In case orders be placed incorrectly filled a mistake-message will appear, for example invalid price ( the incorrect price ). Open Buy Stop place bid on a price above the current. Open Sell Stop place offer for a price below the current. Open Buy Limit open bid on a price that is below Current. zabezpieczającego. Zlecenia oczekujące złożone do wykonania, ale nie spełniające wymogów bezpieczeństwa natychmiast muszą być anulowane bez zgody klienta. Każde zlecenie oczekujące może zostać anulowane lub zmienione przez klienta w dni robocze firmy, jeżeli cena określona w zleceniu różni się od obecnej ceny rynkowej jest mniejsza niż 10 punktów. Zmiana oczekującego zlecenia jest równa nowemu zleceniu wykonywanemu zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. W takim przypadku, jeśli zamówienie wypełnione jest nieprawidłowo otrzymamy wiadomość o błędzie np. invalid price (nieprawidłowa cena). Zlecenie Pozycja Otwarta Buy Stoppolega na otwarciu pozycji na kupno po cenie wyższej niż cena rynkowa w 11

12 Close Sell Limit order to offer for a price above the Current one. The Limit orders on Closing always are adhered to the Position, or the Limit orders of Opening. All the Limit orders on Closing at once also are cancelled without Client s agreement if and as soon as the corresponding Position has been closed (any way), or the corresponding Opening Order has been excellent. Close Stop loss for a bid is the Order to momencie zwrotu zamówienia. Zlecenie Pozycja Otwarta Sell Stoppolega na otwarciu pozycji na sprzedaż po cenie niższej niż cena rynkowa w momencie zwrotu zamówienia. Zlecenie Pozycja Otwarta Buy Limitpolega na otwarciu pozycji na kupno po cenie niższej niż cena rynkowa w momencie zwrotu zamówienia. Zlecenie Pozycja Otwarta Sell Limitjest dla zwrotu zamówienia sprzedaż sell, and for offer the Order to buy. Close Take Profit for a position on pocenie wyższej niż rynkowa momencie zwrotu zamówienia. cena w purchase is the Order to sell, and for a position on sale the Order to buy. Execution of any Limit orders is carried out, when (and if) market price will be made or will cross the price specified in the Order. Accuracy of Orders execution. As a rule, the Limit orders are executed at the Oczekujące Zlecenia Zamknięcie Pozycji zawsze powiązane z pozycją lub Oczekującym Zleceniem Otwarcia Pozycji. Wszystkie Zlecenia Oczekujące Zamknięcia Pozycji od razu i koniecznie bez porozumienia z klientem jeśli tylko odpowiednia pozycja była zamknięta (dowolnym) sposobem, lub odpowiednie 12

13 price specified in the order. Change Order Price (in case if it does not coincide with the Market price) cannot initiate execution. During the Extreme Situation in the market the Market price search becomes complicated because of fast changes in charts, and in the some (exclusively seldom) cases in general becomes impossible within several minutes. In this case, as soon as it will be possible to receive the Market price, the Application will be executed. It is obvious, that the given price can differ from originally placed in an order. During the market closing (a break for the night on a session markets and in the round-the-clock markets in the days off) execution of Limit orders is not probably. Limit orders which are not cancelled and Zlecenie Otwarcia Pozycji było anulowane. Zlecenie Zamknięcia Pozycji Stop Loss- dla pozycji na kupno sprzedaż, a dla pozycji sprzedaży kup. Zlecenie Zamknięcia Pozycji Take Profit- dla pozycji na kupno sprzedaż, a dla pozycji sprzedaży kup. Wykonanie wszystkich zleceń oczekujących jest wtedy, gdy cena rynkowa jest równa lub przekracza cenę pokazaną klientowi w zleceniu. Dokładność Zleceń- z reguły zlecenia oczekujące wykonane po cenie określonej w zamówieniu. Zmiana orientacyjnej ceny (jeśli nie pokrywa się z ceną rynkową) nie może rozpocząć realizacji zleceń oczekujących. Podczas nadzwyczajnej sytuacji na rynku w poszukiwaniu ceny rynkowej jest sytuacja skomplikowana z powodu gwałtownych zmian cen przez uczestników 13

14 have been not executed before the rynku, a w niektórych (bardzo rzadkich) termination of submission of quotations, przypadkach staje się niemożliwe przez are executed right after renewal of kilka minut. trading session. Time of trading sessions is presented on a Company s web site a in section Trade Condition. W tym przypadku jeśli tylko będzie można uzyskać cenę rynkową, zlecenie zostanie wykonane w tej cenie. Oczywiste, że cena może różnić się od pierwotnie ustalonych w zleceniu. Podczas postoju na rynku (w sesji pomiędzy rynkami) (przerwa w nocy), a na całodobowych rynkach- w wolne dni wykonywanie zleceń oczekujących jest niemożliwe. Zlecenia Oczekujące nie są anulowane zostają wykonane natychmiast po wznowieniu giełdowej sesji. Czas sesji giełdowych jest podany w sekcji Warunki handlu zamieszczonej na stronie internetowej spółki. 14

15 Phone applications receiving Zlecenia telefoniczne The client has an opportunity for communication with the operator of the Company to use telecommunication on Klient ma możliwość telefonicznej komunikacji z operatorem firmy. Po skontaktowaniu się z operatorem firmy, allocated this purpose telephones. klient powinien przejść proces autoryzacji. Having contacted the operator of the Company, the Client should pass an authorization process, having named an Po potwierdzeniu przez operatora autoryzacji, klient może zlecić (otwarcie lub zamknięcie), zmienić i anulować Account number (coincides with number wykonanie transakcji. of the contract) and a login for an input in the terminal. After acknowledgment by the operator of authorization, the Przykład transakcji telefonicznej pomiędzy klientem a operatorem przedstawiamy poniżej. Client can expose Applications, change and cancel Warrants, etc. the Sample of telephone transaction between Clients and the operator is presented on following page. 15

16 Sample of telephone transaction Przykłady transakcji telefonicznej Authorization (Account number and login) Autoryzacja (numer konta i login) Order (opening position) Client: Position , EUR/USD, 1 lot, Operator: Client: Close Operator: position , EUR/USD, 1 lot, close for , ok? Client: Ok Operator: Closed Order (position closing) <number> <instrument> <volume> Client: receive please, buy stop EUR/USD, 1 lot for Operator: buy stop, EUR/USD 1 lot for ok? Client: ok Operator: Order Limited order <type of order> <instrument> <volume> <bid/offer> <price> Client: order buy stop EUR/USD 1 lot for , change open price on Operator: order buy stop EUR/USD 1 lot for , change open price on , ok? Client: ok Operator: Changed Change or removal Limited order order <order number > change price on <price> or order <order number > cancel Zlecenie (otwieranie pozycji) Klient: EUR / USD, 1 lot Operator: Klient: BUY Operator: pozycja , EUR / USD, 1 lot, BUY przy kursie , OK? Klient: Ok Operator: numer pozycji Zlecenie (zamykanie pozycji) <number> <instrument> <volume> Klient: Pozycja , EUR / USD, 1 lot Operator: 1,2990 Klient: CLOSE Operator: pozycja , EUR / USD, 1 lot, CLOSE przy kursie , OK? Klient: Ok Operator: zamknięte Zlecenie Oczekujące zlecenie ustawienia <typ zlecenia>, <rodzaj instrumentu>, <wielkości pozycji> <cena> Klient: Proszę ustawić, BUY STOP EUR / USD, 1 lot, Operator: BUY STOP, EUR / USD, 1 lot, , ok? Klient: ok Operator: Pozycja Zmiana / Usunięcie Zlecenia Oczekującego <nr pozycji>, <typ zlecenia>, <rodzaj instrumentu>, <wielkości pozycji> Zmiana ceny na <cena> Lub <nr 16

17 Client: order buy stop EUR/USD, 1 lot, price 1,2975 change open price on 1,2965 Operator: order buy stop EUR/USD, 1 lot, change open price on 1,2965. Oк? Client: Оk Operator: Changed The client is responsible for correctness of transferred instructions. All instructions received by phone have the same force as the Applications transferred through the terminal by means of the Internet and are carried out by the same rules. pozycji>, CANCEL Klient: Pozycja BUY STOP EUR/USD 1 dla lot, zmienić cenę na 1,2965 Operator: Pozycja BUY STOP EUR/USD, 1lot dla lot, zmienić cenę na 1,2965, ok? Klient: Ok Operator: Zmieniono Klient jest odpowiedzialny za treść i poprawność przekazywanych instrukcji. Wszystkie instrukcje przekazywane przez telefon mają takie same znaczenie jak zlecenia składane przez terminal przez Internet i prowadzone są na tych samych zasadach. 17

18 Authorization/recording For authorization in the terminal, the Client uses issued to login and passwords Autoryzacja/ zapis Do autoryzacji w Terminalu handlowym klient używa hasła (master / inwestor (investor and master). Immediately after password). Po pierwszym zalogowaniu registration of Trading account before deposit funds to Trading Account Client Klient zobligowany jest do niezwłocznej zmiany domyślnie wygenerowanych haseł is obliged to change master password na swoje. and investor password. In case of failure by the Client of changing the master password and the investor password immediately after registration of Trading account, the Company is not liable for the unauthorized withdrawal funds from the Trading Account and/or unauthorized Trading Operations. For authorization by telecommunication the Client uses a login or account number. In case Client transferred his identification information (account number, passwords, login, etc.) W przypadku zaniedbania powyższej procedury firma nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieautoryzowane polecenia wypłaty lub też nieautoryzowane zlecenia transakcyjne. Do autoryzacji w telefonicznym serwisie transakcyjnym Klient jako LOGIN używa numeru swojego rachunku transakcyjnego. W przypadku przekazania przez Klienta swoich danych identyfikacyjnych ( numer to the third person, the responsibility for konta, hasło, login, itd.) osobie trzeciej, transactions fulfillment on behalf of the odpowiedzialność za realizacje transakcji, 18

19 Client, and also all financial result of these Transactions lays down on the Client. In the terminal the mechanism of recording Client and the Company actions ( Magazine link in the terminal) is stipulated. While telecommunication use, negotiations between the Client and the operator are saved on the magnetic carrier. The given recording mechanism a także wyniki finansowe tych transakcji spoczywa na Kliencie System Terminala rejestruje wszystkie operacje podejmowane na rachunku tak przez Klienta jak i Firmę. Rozmowy telefoniczne między Klientem a operatorem są rejestrowane. W przypadku pojawienia się w kwestii spornych systemy te pozwalają na ich bezstronne rozstrzygnięcie. gives an opportunity to solve disputable situations in case of their occurrence. 19

20 Split In case of Open Position under the СFDcontract on shares, with the split made, on the Client account the changes pass automatically to the terminal. For example: the client buys AAA shares (the following is written on the terminal): AAA shares were bought for 75, split is appointed. Last quotation on ,0. After the split the Client s terminal will show: shares of 44,13.75,02/1,70=44,13 and 1000*1,70 = 1700 are bought. Thus, margin requirements is unchanged the same as Variation margin and the income from Transaction. While Split or integration there can be situations (as in an example) in which on the Client s Account Open Position size won t be multiple to one lot. Such Position is served according to the Regulations, but can be closed only so that the Closed part of the Position was not less than one lot and (simultaneously) remained part was multiple to one lot. If it is not possible, the Position can be closed only entirely. Split podział akcji W przypadku otwartych pozycji pod kontrakty СFD na akcje, podczas splitu, na koncie Klienta zmiany przechodzą automatycznie do terminalu. Przykład: klient kupuje AAA akcji (następuje zapisanie w terminalu): AAA akcji zostało zakupionych za 75, wyznaczony split 1.7. Po podziale akcji terminal Klienta pokaże: 1700 akcji 75,02 / 1,70 = 44,13 oraz 1000 * 1,70 = 1700, a więc to co kupił. Dlatego wymagana marża pozostaje niezmieniona tak samo, jak zmiana marginesu i dochodu z transakcji. W przypadku podziału lub integracji nie może być sytuacji (jak w przykładzie), w którym na rachunku Klienta wielkości pozycji otwartej nie będzie wielokrotnością jednego lota. Taka pozycja jest zgodna z przepisami, ale może być zamknięta tylko wtedy, gdy zamykana część pozycji nie była mniejsza niż jeden lot i (jednocześnie) pozostała część była wielokrotnością jednego lota. Jeżeli nie jest możliwe, pozycja może być zamknięta tylko całkowicie. 20

21 Futures While trading with СFD on futures contracts you should remember that futures have their expiry dates. The trading is possible only with the nearest term futures contracts. At the expiry of the contract, all open positions in CFD on futures, if not been closed by the Client before, go to the next term of the contract. Trading with СFD on futures contracts goes according to the rules described above. Handel Handlując kontraktami CFD należy pamiętać, że mają one datę wygaśnięcia. Możliwy jest handel tylko kontraktami o najbliższej dacie wygaśnięcia. W momencie wygaśnięcia kontraktu, wszystkie niezamknięte przed tym terminem pozycje klienta zostaną automatycznie przeliczone na analogiczny instrument o kolejnej najbliższej dacie wygaśnięcia. Handel na kontraktach terminowych (CFD) przebiega zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 21

22 Position transfer on next day If at 23:59 in the trading terminal Client s Account has an Open Position on any currency pair, thus on the given Account will be added (or cut off) some sum, defined according to the swap table. In case when the Client has any opened positions on a share or futures when СFD session closing from the Client s Account commission fee will be cut off. Size of Transfer pozycji W przypadkach utrzymywania przez Klienta otwartej pozycji na dowolnej parze walutowej o godzinie 23:59 do wartości pozycji zostanie dodana (lub odjęta) kwota wynikająca z Tabeli Swap. W przypadku, kiedy klient posiada otwarte pozycje na Akcjach lub kontraktach CFD opłata za transfer pozycji zostanie naliczona w momencie zamknięcia sesji dla instrumentu. Wielkość prowizji commission fee defines with the trading conditions. określona jest instrumencie. w warunkach handlu na 22

23 Changes Modification and additions in the present Regulations the Company makes unilaterally. Client is recommended to visit on a regular basis the Company s web site or sites of its representations, especially at reception Corresponding messages from employees of the Company through the ZMIANY Firma ma prawo wprowadzać zmiany i uzupełnienia w niniejszym regulaminie. Zalecamy Klientom regularne odwiedzanie firmowej witryny WWW, lub serwisów jej reprezentantów, a także zwrócenie uwagi na wiadomości publikowane w Terminalu i przesyłane Klientom drogą korespondencyjną lub mailową. terminal, or to address for corresponding consultations to financial advisers of the Company. 23

24 Glossary Ask The price for buying a specific financial instrument. Balance the value of Client s account without Open positions. Glosariusz (słowniczek) Akcja papier wartościowy. Jego posiadanie daje prawo do współwłasności spółki, która go wyemitowała. Osoba nabywająca akcje spółki staje się jej Bid the price for financial instrument. selling specific akcjonariuszem. Analiza fundamentalna prognozowanie Variation Margin Trading account Margin which includes current Losses on all opened positions calculated at current market prices. Closed Position Exposures in Foreign Currencies that no longer exist. The process to close a position is to sell or buy a certain amount of currency to offset an equal amount of the open position. Order An instruction to execute a trade at specified rate. Indicative prices (quote) the prices, delivered to the Client through the terminal or by means of kursów walutowych na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Analiza techniczna analiza przebiegu notowań, która polega na obserwacji zmian cen historycznych w celu prognozowania przyszłych zmian kursów. Dzięki obserwacji wykresów i wskaźników możliwe jest przewidywanie trendów. Celem analizy technicznej jest rozpoznanie tendencji we wczesnej fazie jej rozwoju. Aprecjacja wzrost wartości waluty. Ask/sell stanowi rynkową cenę sprzedaży, po której rynek jest gotów sprzedać walutę bazową z danej pary walutowej. 24

25 telecommunication, and employees for informing on a current condition of the market. Indicative prices are the prices on which transactions have already been lead by market participants, and also the prices declared by such participants. It is important not to confuse them with the Market price. Change of the price (in case if it does not coincide with the Market price) cannot initiate Limit orders execution. Instant Execution executing Market orders without initial request for quotes by direct Client instruction to Buy/Sell instrument at the price specified in the Market Order Window. Bank centralny instytucja, która sprawuje kontrolę nad polityką monetarną danego kraju. BE / BREAK EVEN próg rentowności, poziom przy którym zamknięta pozycja wychodzi na 0. Bessa silna i długotrwała tendencja spadkowa na rynku. Bid/buy stanowi rynkową cenę kupna, po której rynek jest gotów kupić określoną walutę. Bollinger bands wskaźnik w analizie technicznej. Bon skarbowy dłużny papier wartościowy Skarbu Państwa na okaziciela. Instrument currency contracts or other assets. pairs, СFD Broker osoba lub firma pośrednicząca w zawieraniu transakcji. Client a person which signed a Byk osoba grająca na wzrostach kursów. contract with the Company on a service requirements receiving while trade. Company - Company Teletrade D.J. CFD - (Contract of difference) kontrakty różnic kursowych. Otwierają przed klientem 25

26 Personal page - web-interface allowing to use services provided by TeleTRADE D.J., as well as a source of notices. A Personal page contains personal confidential information that możliwość zarabiania ma wzrostach i spadkach cen akcji, obligacji, indeksów, walut, towarów i stóp procentowych. Close Price cena zamknięcia, czyli cena z is available only for individual user and ostatniego odczytu. protected by authentication settings (login and password). Personal page is located at: https://my.teletrade-dj.com as well as accessed through website of TeleTRADE D.J. Day trading otwarcie i zamykanie danej pozycji w czasie tego samego dnia. Dealer osoba fizyczna lub instytucja, biorąca udział w transakcjach, sprzedająca Lot means standard amount of Instrument which can be purchased/sold according to instructions. Margin/marginal lub kupująca instrumenty finansowe na własny rachunek i ryzyko. Deflacja przeciwieństwo inflacji. Spadek poziomu cen. requirements/cover The required Demo rachunek demonstracyjny equity that an investor must deposit to collateralize a position. Initial Margin The minimum funds necessary to open Position. konto handlowe podłączone do platformy, umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach. Necessary Margin funds necessary Depozyt środki pieniężne na rachunku to maintain the total Open Position. Unable to quote please try later a klienta lub inne dostępne zabezpieczenie wymagane przez 26

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2014 / Sierpień 2014 1 Introduction Wstęp TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TeleTrade - DJ International Consulting Ltd January 2017 / Styczeń 2017 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ International

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange.

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange. Web Client Internetowa technologia handlu LMAX Exchange oferuje klientom: Bezpośredni dostęp do rynku instrumentów finansowych FX i CFDs. Niskie opóźnienie w anonimowy handlowym (ponad 90% z transakcji

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

str.1 Informacje ogólne

str.1 Informacje ogólne Informacje ogólne GO4X Mobile to oparta na technologii HTML5 platforma dostępna na większość smartfonów, w tym na urządzenia iphone i system Android. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez odwiedzenie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD 1. Wstęp Oferta STP NDD skierowana jest do tych Klientów, którzy pragną wykorzystać dodatkowe możliwości wynikające z dostępu do rynku międzybankowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie?

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie? Jesteś tu: Bossa.pl Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? W normalnych warunkach rynkowych nie ma limitu odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej (wyjątek

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szybkie Polecenie daje Ci większą kontrolę i przejrzystość dotyczącą Twojej transakcji. FOREX CFD FOREX Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji FX IKONA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Tutorial LMAX Exchange Mobile

Tutorial LMAX Exchange Mobile Tutorial LMAX Exchange Mobile Niniejsza instrukcja jest własnością OnTrade Sp. z o.o.. Kopiowanie oraz modyfikowanie niniejszego pliku bez zgody autora jest zabronione. Spis treści 1. O LMAX Exchange i

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Otworzyć konto realne

Otworzyć konto realne Otworzyć konto realne Wypełniać z uwagą aktualnymi danymi, TYLKO LATINSKIMI LITERAMI -------------------------- < Indywidualne / Firmowe ------------------------- < Mężczyzna / Kobieta < Imię < Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA 1 Spis treści instrukcji obsługi systemu transakcyjnego w wersji webowej Logowanie do systemu... 3 Notowania... 4 Wykresy... 6 Składanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie... 4 1.3 Zakładanie demo...

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl JAK OBRACAĆ AKCJAMI

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

Platforma BPH Inwestor

Platforma BPH Inwestor Platforma BPH Inwestor Prezentacja przeznaczona jest dla Klientów i potencjalnych Klientów firmy CMC Markets właściciela platformy transakcyjnej BPH Inwestor. 1/18 Agenda Platforma BPH Inwestor CFD i FOREX

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd February 2016 / Luty 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Uruchamianie aplikacji... 2 3. Funkcjonalność... 3 3.1 Zlecenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do LMAX Exchange

Wprowadzenie do LMAX Exchange Wprowadzenie do LMAX Exchange Neutralna oraz anonimowa egzekucja zleceń bezpośrednio łącząca obie strony transakcji Pewny dostęp do cen instytucjonalnych Dostęp do solidnej płynności po wyjątkowo niskiej

Bardziej szczegółowo

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN Październik 2015 Promocja HotForex Poland odbywa się na rachunkach live i oferuje Klientom możliwość zdobycia jednej z 3 nagród: ipad Air, iphone 6 lub MacBook Air, po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI 1. Instalacja... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie do systemu... 3 2. Nawigacja... 4 2.1 Menu dolne... 4 2.1.1 Notowania...4

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KOMPLETNY CFD

PORADNIK KOMPLETNY CFD PORADNIK KOMPLETNY CFD 1 Kontrakt CFD DEFINICJA Kontrakt CFD (ang. Contract for Difference), czyli kontrakt na różnice kursowe, to umowa pomiędzy inwestorem a animatorem rynku pozwalająca inwestorowi na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo