p acalnych biznesów BIZNESNACZASIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p acalnych biznesów BIZNESNACZASIE"

Transkrypt

1 BIZNESNACZASIE Interesów bez wykorzystania internetu nie da siê ju robi. Ale nie ma te e-firmy bez korzeni zapuszczonych w tradycyjnym biznesie. Kto chce zarabia, musi gra na dwa fronty. p acalnych biznesów Magdalena Krocz, Grzegorz Morawski Stwierdzenie, e jak czego nie mo na znaleí przez przegl darkê Google, to to nie istnieje, tr ci mych. Dzi ju ze wieczk szuka szaleòca, który planowa by biznes na wiêksz skalê bez wykorzystania internetu. W ramach badania Trusted Trader, zapytano 447 osób, gdzie szukaj informacji o firmach, z których us ug chc skorzysta. Wszyscy jak jeden m przyznali, e w internecie. W wirtualu robimy zakupy, gramy na gie dzie, ogl damy telewizjê, szukamy porad prawnych, mê ów i on. Tymczasem gdzie po drugiej stronie siedz ci, którzy na naszej aktywno ci w sieci zarabiaj. I w gruncie rzeczy prowadz zupe nie zwyczajny biznes. Zmienia siê tylko miejsce, w którym spotykaj siê z klientami. wiat e-biznesów to trochê taki Dziki Zachód. Rodzi siê tu masa biznesowych inicjatyw. Niektóre odnosz sukces na skalê kraju, nieliczne - w wymiarze globalnym, przewa aj ca czê ginie jednak w odmêtach internetu, nim zacznie zarabia. W e- -biznesie, tak samo jak w biznesie tradycyjnym, liczy siê nie pod anie za mod, a umiejêtno znalezienia niezagospodarowanej niszy. Ka dy w sieci, ka dy inny B ogi Bogactwo internetowych biznesów mo e przyprawi o zawrót g owy. Ostatnimi czasy wyobraíniê

2 FIRMA W INTERNECIE, PIENI DZE W PORTFELU n.adameiuiietta.hogspo'^ ceboot FucMorForest ^ ft r *jestruj S i _ Sf BUI IA%!& /DAMA. ste%, «- Pieni dze na e-biznes Polska Agencja Rozwoju PrzedsiÊbiorczo ci w ramach Dzia ania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozdysponowa a 1 mld z w ród wybranych start-upów. ^Ykadi <Í rozpalaj zarobki blogerów i vlogerów, którzy na swoich wpisach i filmach umieszczanych np. na YouTube. com mog zarobi nawet pó miliona z otych rocznie. Blog mo na za o y na jednym z wielu istniej cych serwisów. Ca a procedura trwa kilka minut i je li zadowolimy siê podstawow wersj witryny, to start z w asnym blogiem nie bêdzie nas kosztowa ani grosza. Jednak eby zacz zarabia, potrzebna jest poczytna tre i naprawdê du a grupa odbiorców, bo dopiero wtedy mog pojawi siê - MAITAS ''-!/,,, '"" *m CP pierwsze reklamowe zlecenia. Mog, ale nie musz, bo spora grupa blogerów nie zarabia ani grosza. - Zazwyczaj to firmy, a raczej reprezentuj ce ich agencje odnajduj blogerów. Kampanie s z regu y wymy lane odgórnie, dopiero potem wkleja siê do ca o ci poszczególne b ogi. Kampanie szyte" pod blogosferê s nadal dosy rzadkie, ale wyraínie wida, e ich popularno ro nie. Aktualnie dostajê tygodniowo 3-7 propozycji wspó pracy - wyja nia autor blogu JestKultura.pl, Andrzej Tucholski. Blog coraz czê ciej jest punktem wyj cia do biznesu robionego w wiecie realnym - tak zrobi a np. blogerka modowa Julia KuczyÒska, szerszej publiczno ci znana jako Maffashion. Szafiarka stworzy a w asn markê ubraò Staff by Maff, któr sprzedaje w sieci, ale blogerka projektuje te ubrania dla Gatty oraz Reserved. Z internetu do realu wyszed równie CeZik, czyli Cezary Nowak, który w sieci prezentuje w asne aran acje ró nych piosenek. Teraz obok kana u na YouTube.com muzyk zarabia te na koncertach. off

3 E-BIZNES Muzyka i filmy na danie Serwis VoD i MoD Z roku na rok ro nie liczba osób, które zamiast siedzie przed telewizorem, wol obejrze film w internecie, np. w serwisie Ipla.pl albo Iplex.pl, swoje platformy VoD (ang. video on demand, czyli wideo na danie) ma te wiêkszo stacji telewizyjnych. Coraz popularniejsze staj siê te muzyczne serwisy streamingowe (ang. music on demand), które umo liwiaj atwy i stosunkowo tani, a nawet darmowy dostêp do legalnej muzyki. Spotify.com deklaruje, e ich programu u ywa 24 mln osób na wiecie, a jego najwiêkszy konkurent - Deezer.com chwali siê liczb 32 mln u ytkowników, z czego 5 mln to klienci p ac cy abonament. Niestety, eby zaistnie w wirtualnym wiecie mediów, potrzebne s spore pieni dze, które wydamy na stworzenie zaplecza informatycznego oraz zakup materia ów wideo lub muzyki. U atwione zadanie maj stacje telewizyjne i radiowe, które udostêpniaj w asne programy i seriale. Serwisy, które dzia aj niezale nie od telewizji, musz same zdoby materia y wideo. Zadanie nie jest atwe, bo dystrybutorzy filmu jeszcze przed udostêpnieniem go daj za to okre lonych kwot. Poza tym w ka dym kraju dystrybucj danej produkcji zajmuje siê inny podmiot, dlatego platformy VoD udostêpniaj swoje zasoby wy cznie u ytkownikom z macierzystego kraju. Wygrany biznes Gry internetowe Olbrzymie pole do popisu i okazji do zarobku maj te w a ciciele gier przegl darkowych (casual), w ród nich najbardziej znana firma Zynga.com, dziêki której ok. 20 milionów u ytkowników mo e ka dego dnia uprawia swoj farmê na FarmVille albo rozbudowa wir^9. tualne miasto w CityVilIe. Na polskim rynku mo na znaleí kilkana cie firm zajmuj cych siê wy cznie produkcj gier typu casual oferowanych klientom indywidualnym. Gdyby pod uwagê wzi tak e firmy, 1 X Ze wiata wirtualnego do realnego j Julia KuczyÒska, blogerka modowa, stworzy a w asn markê ubraò Staff by Maff, któr sprzedaje w sieci. Projektuje te ubrania rlii Gatty oraz Reserved. Z internetu do reato wyszed równie CeZik, czyli Cezary Nowak, który na kanale Youtube.com prezentuje w asne aran acje ró nych piosenek. Teraz zarabia równie na koncertach. które produkuj gry reklamowe (a czêsto s one po prostu grami casual o komercyjnym charakterze) oraz dystrybutorów firm zagranicznych, ca a bran a mog aby liczy kilkadziesi t przedsiêbiorstw. Dla gotowych zaryzykowa w tym biznesie dobra wiadomo : wed ug przedstawicieli bran y nie zabraknie potencjalnych klientów kupuj cych ich produkty. - Polski rynek charakteryzuje siê niskimi barierami wej cia, wiêc atwo rozpocz dzia alno - przekonuje Adam Semik, dyrektor sprzeda y w firmie Ad Action zajmuj cej siê reklam w grach komputerowych i produkcj gier flash. - Zdecydowanie trudniej jest pozyska sta e zlecenia lub produkowa w asne gry w takim wymiarze, by uzyska stabiln pozycjê. Najszybciej mo na zarobi na stworzeniu gry reklamowej zamówionej np. przez du y koncern. Zysk jest jednak jednorazowy (orientacyjna cena sprzeda y typowej gry reklamowej wynosi np. 10 tys. zl) - po stworzeniu prawa do

4 BIZNESNACZASIE Ioo0p»v a-di C nj O + Nailepsze promope SSfflBPl OBIECUJ CE PERSPEKTYWY Na razie niewiele osób zamawia jedzenie wy cznie wsieci, jednak przewidujemy, e to siê zmieni dziêki popularyzacji smartfonów i tabletów. Micha Rokosz, dyrektor zarz dzaj cy wfoodpanda.pl niej przejmuje klient i producent nie czerpie z niej ju korzy ci. Bardziej ryzykownym, ale czêsto te bardziej zyskownym sposobem jest stworzenie gry casual dla klientów indywidualnych i umieszczeniu jej na jednym z serwisów z grami, np. gry.pl lub gry-online.pl. Je li produkt bêdzie ciekawy i dobrze wypromowany, zapewni zysk przez kilka miesiêcy albo nawet lat. Samotno w sieci Serwis randkowy Bilet do zysków Serwisy z biletami Biznesem, który w du ej mierze przeniós siê ze wiata realnego do sieci, s serwisy z biletami. Nie ma tu znaczenia, czy chcemy pój na koncert Iron Maiden, Justina Timberlakea, czy polecie na wakacje na Bahamy albo zakupy do Pary a. Wszystko sprowadza siê do poszukiwaò odpowiedniego biletu w specjalnym serwisie. Najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o sukcesie portalu z biletami na koncerty jest szeroki wachlarz imprez, które zachêc klientów do jego odwiedzin. W ród nich musz znaleí siê najwa niejsze wydarzenia kulturalne i sportowe, ale warto tak e wprowadzi do oferty bilety na wydarzenia mniej medialne. Bilety mo na uzyska od organizatorów koncertów, firm eventowych b dí te mened erów reprezentuj cych konkretnych artystów. Portal zarabia przede wszystkim na prowizjach od sprzeda y biletów, ale pieni dze mo na te zdoby, umieszczaj c na stronie reklamy. Do kieszeni po rednika trafia rednio 5 proc. warto ci biletu. Oprócz biletów na koncerty i ró ne wydarzenia kulturalne w sieci mo na te zarabia na sprzeda y biletów lotniczych czy autokarowych, których sprzeda powoli przestaje by domen wy cznie biur podró y. Zanim zaczniemy sprzedawa bilety lotnicze, musimy nawi za wspó pracê z firm, która udostêpni nam tzw. silnik do wyszukiwarki biletów. W ten sposób w jednym miejscu zgromadzimy oferty wielu linii lotniczych, autokarowych czy bazê hotelow. - Na wdro enie wyszukiwarki trzeba przeznaczy od kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy z otych. Wysoko inwestycji zale y od tego, jak bardzo rozbudowany system chcemy posiada. Nasze systemy s zbudowane w sposób typowo modu owy, co pozwala na sukcesywne wdra anie poszczególnych elementów w miarê rozwoju portalu wyja nia Katarzyna Herka, kierownik dzia u sprzeda y i marketingu firmy TravelTech. ODLOT Z: WYSZUKIWARKI Katarzyna Herka kierownik dzia u sprzeda y i marketingu firmy TravelTech Na wdro enie wyszukiwarki biletów lotniczych trzeba przeznaczy od kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy z otych. Wysoko inwestycji zale y od tego, jak bardzo rozbudowany system chcemy posiada. Najnowsze badania Gemius mówi, e w ci gu ostatnich trzech lat liczba internautów yj cych samotnie wzros a do 10 proc. (z 6 proc. w 2010 roku), na brak potencjalnych klientów nie powinni wiêc narzeka w a ciciele serwisów randkowych. Warto jednak pamiêta, e konkurencja na tym rynku jest naprawdê du a. - Z pewno ci nie jest atwo wedrze siê na rynek serwisów randkowych i wygra walkê z konkurencj. Istniej jednak pewne nisze, które pozwalaj serwisom z sukcesem funkcjonowa na rynku. Najlepszym sposobem na debiut jest skierowanie oferty do okre lonej grupy odbiorców - twierdzi David Khalil, jeden z za o ycieli portalu edarling.pl. Mo na np. stworzy serwis randkowy wy cznie dla katolików lub osób oty ych. WiÊkszo portali randkowych wymaga od swoich u ytkowników op aty

5 FIRMAWINTERNECIEI za rejestracjê i funkcjonowanie w serwisie - to g ówne Íród ozarobków w a cicieli serwisów. Niektóre portale pobieraj jeszcze op aty za wstawianie dodatkowych zdjê czy mo liwo pisania wiadomo ci lub rozmowy na czacie. Oczywi cie, jak ka dy biznes internetowy portale randkowe zarabiaj tak e na reklamach, które wy wietlaj siê w serwisie. Wirtualne finanse, realna kasa E-kantor Finanse to kolejna dziedzina ycia, która jest bardzo widoczna w internecie. Do sieci przenosz siê serwisy po yczkowe czy kantory wymiany walut, o bankach nie wspominaj c, bo te w internecie s ju od dawna. Za o enie wirtualnego kantoru od strony prawnej regulowane jest przez te same przepisy, które odnosz siê do dzia alno ci stacjonarnej. E-kantory pod;egaj nadzorowi Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Finansów, które wydaje zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci kantorowej. W a ciciele i pracownicy co roku musz sk ada za wiadczenie o niekaralno ci. Jednak wirtualnej dzia alno ci towarzysz jeszcze inne zabezpieczenia. - Baza danych kantoru zarejestrowana jest u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo przesy aniu pieniêdzy towarzysz zabezpieczenia SSL, te same, które u ywane s w bankach - wymienia Arkadiusz Kondek, ekspert elektronicznej wymiany waluty z KantorOnline.pl. E-kantory czê walut pozyskuj od swoich u ytkowników, a resztê kupuj na Foreksie, czyli miêdzynarodowym rynku finansowym. Kantor obraca rodkami swoich u ytkowników, wykonuj c wiele operacji kupna i sprzeda y dziennie po ró nych, najbardziej atrakcyjnych kursach. W obrocie znajduj siê najpopularniejsze waluty: frank szwajcarski, euro, dolar czy funt brytyjski. Kantory zarabiaj na ró nicach miêdzy kursem kupna i sprzeda y walut. Obowi zuje tu odwieczna zasada handlu: kupi taniej, sprzeda dro ej. Posi ek prosto z sieci E-gastronomia Ten rok niew tpliwie up ynie pod znakiem wirtualnej gastronomii, rozumianej bardzo szeroko - zarówno w kontek cie rozwoju du ych serwisów internetowych do zamawiania jedzenia, jak i rosn cej liczby restauracji, które zdecyduj siê na umieszczenie w nich swojego menu. Stworzenie serwisu umo liwiaj cego z o enie zamówienia online wymaga jednak sporych inwestycji i olbrzymiego zaplecza handlowego, które pozwoli na pozyskanie kolejnych restauracji. Serwis do zamawiania jedzenia zarabia na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest prowizja od Tego szukali my w sieci w 2013 roku Frazy zwi zane z bran ami Liczba wyszukaò ( rednio miesiêcznie) Noclegi, hotele, agroturystyka ^^"H 1,3mln Kosmetyczka, fryzjerstwo i ) 1,2 mln Pizzeria, restauracja *XJ 1,0 mln Architekci y\ Lekarze 0 8mln i ' + j 0,7 mln Mechanika samochodowa 1 O l 0.6mln Us ugi budowlane T j 0,4 mln Stomatolog/dentysta 0,4 mln Stolarstwo " " " " j 0,2 mln ród o: Trusted Trader zamówienia, która wynosi kilka procent jego warto ci. Restauracja musi równie zap aci za wpisanie do wirtualnej bazy. Wed ug takiego schematu postêpuje np. PizzaPortal.pl, która dzia a na polskim rynku od 2010 roku, czy dzia aj cy od roku serwis FoodPanda.pl. Z badania instytutu Homo F omini wynika, e ju 64 proc. Polaków zamawia jedzenie z dostaw do domu. - W tej grupie coraz czê ciej mo na spotka osoby, które oprócz telefonu, wykorzystuj w tym celu internet 38 proc. Co prawda odsetek zamawiaj cych wy cznie w sieci jest jeszcze ma y, jednak przewidujemy, e w tym roku ulegnie zwiêkszeniu m.in. dziêki popularyzacji smartfonów i tabletów - mówi Micha Rokosz, dyrektor zarz dzaj cy w Foodpanda.pl. Magdalena Piróg z Da Grasso t umaczy, e taki sposób zamawiania stanowi udogodnienie dla klientów, którzy chc c unikn rozmowy z konsultantem, wybieraj internet, bo tam nie ma zajêtej linii", a zamówienie trwa tylko kilkana cie sekund. Wygl da na to, e zamówienia internetowe szybko stan siê standardem,

6 BIZNESNACZASIE za przedsiêbiorcy, którzy bêd oci ga siê w ich wdra aniu, zostan w tyle. - Brak mo liwo ci skorzystania z zamówieò online mo e sk oni naszego dotychczasowego lub potencjalnego klienta do wyboru innego lokalu - przestrzega Piróg. Da Grasso co tydzieò realizuje ponad tysi c zamówieò sk adanych przez internet. Firma w realu i internecie Niejednokrotnie e-biznes zaczyna siê najpierw w realnym wiecie, bo niezale nie od tego, jaki biznes prowadzimy, da siê on w mniejszym lub wiêkszym stopniu przenie do internetu. Nawet z chimerycznej pod tym wzglêdem odzie ówki, gdzie klient jak nigdzie indziej pragnie pomaca " towar przed zakupem. Twórcy sklepu Japanstyle24.pl postawili tylko na internet. Ÿukasz Ma ek, który w firmie odpowiada za marketing, twierdzi, e bazowanie na stacjonarnych placówkach ograniczy oby zasiêg biznesu. - W naszym sklepie oferujemy modê w japoòskim stylu. Uznali my, e za po rednictwem internetu dotrzemy do znacznie wiêkszej grupy klientów, ni gdyby my prowadzili tradycyjn sprzeda - mówi Ma ek. - Sklepów w galeriach czy przy ulicach handlowych nie zamierzamy otwiera. Ale nie rezygnujemy z tradycyjnej sprzeda y hurtowej... Krzysztof Bajo ek, który ju od dawna wyznacza trendy handlowe na polskim rynku odzie owym (to on tworzy kiedy spó kê Artman, a dzi ma udzia y m.in. w Gino Rossi i Bytomiu), docenia obie formy dotarcia do klienta. Powo a do ycia platformê Answear.com, na której co miesi c rejestruje siê kilka tysiêcy nowych klientów, dokonuj c po kilkana cie tysiêcy transakcji. Oprócz niej rozkrêca tradycyjn sie odzie ow pod nazw Medicine. W sieci jest taniej? Wró my jeszcze do momentu, gdy biznes pojawia siê dopiero jako wstêpna koncepcja w g owie czy na kartce papieru. Biznes internetowy bardziej siê K v Ayzjerka bije celebrytkê Frazy zwi zane z hotelami czy zak adami fryzjerskimi byty wyszukiwane w Google rednio ponad milion razy miesiêcznie. Dla porównania nazwisko gwiazdy polskiego internetu Ewy Chodakowskiej Polacy wyszukiwali w tym samym okresie rednio 250 tys. razy. Dawid UrbaÒczyk, ekspert programu Trusted Trader op aca, bo wymaga mniejszej inwestycji" - od tego typu sformu owaò wprost roi siê na forach, na których u ytkownicy komentuj swoje pomys y na zarabianie pieniêdzy. SprawdÍmy, czy rzeczywi cie. - Inwestycja w projekt sklepu internetowego zale y od jego charakterystyki, planowanej liczby produktów i bran y, w której chcemy dzia a. Na cenê ma te wp yw poziom zaawansowania technologicznego strony. Sklep da siê zaprojektowa ju za 1 tys. z, ale je li chcemy, by nie odbiega on od standardów rynkowych, to musimy siê liczy z wydatkiem na poziomie przynajmniej 3-4 tys. z - t umaczy Maciej Jagielski, prezes Ms Web Design. - Nieco wiêcej kapita u potrzeba bêdzie na uruchomienie portalu tematycznego. Profesjonalny projekt to koszt rzêdu 1020 tys. z. I tu mo na jednak pój na skróty i skorzysta z platformy Word Press, co wi e siê z ni szymi kosztami, cho oczywi cie narzuca okre lony wygl d strony. Niezale nie, czy projektujemy portal, czy sklep, musimy jeszcze zadba o ich pozycjonowanie, reklamê, mailing i dzia ania wizerunkowe. Ich koszty mog i w tysi ce, a nawet dziesi tki tysiêcy z otych. Ale i tak jawi siê raczej jako drobne na waciki w porównaniu z kwotami, którymi trzeba dysponowa, by uruchomi tradycyjny biznes, który te przecie potrzebuje reklamy. Ustawienie e-biznesu w opozycji do tradycyjnego przypomina spór o wy szo ci wi t Bo ego Narodzenia nad wiêtami Wielkanocy. Zamiast wybiera miêdzy jedn form a drug, trzeba od razu planowa rozwój na dwóch frontach. Oczekiwanie, e e-biznes spowoduje powoln i nieuchronn agoniê tradycyjnego handlu i us ug, to mrzonka. Cho z pewno ci ju postawi na g owie dotychczasowe rozumienie rynku i sposobów zarabiania pieniêdzy. Magdalena Krocz, Grzegorz Morawski

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: 1 S t r o n a 1 O portalu: Portal Laboratoria.net to pierwszy i największy tego typu branżowy portal w Polsce. Już od roku 2004 serwis zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu nauki, technologii

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Polacy w restauracjach

Polacy w restauracjach Polacy w restauracjach Raport Mex Polska S.A. na podstawie badania Instytutu Homo Homini Warszawa, 05.05.2011 r. O badaniu Badanie Polacy w restauracjach zostało przeprowadzone przez Instytut Homo Homini

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Metalika. BiznesPlan. *naprawa*serwis*dystrubucja. Korneliusz Jeżowski Krystian Lepa

Metalika. BiznesPlan. *naprawa*serwis*dystrubucja. Korneliusz Jeżowski Krystian Lepa BiznesPlan Metalika *naprawa*serwis*dystrubucja Korneliusz Jeżowski Krystian Lepa 1. Streszczenie Metalika jest firmą zajmująca się metalurgią, narzędziami (ręczne, silnikowe), karabinkami pneumatycznymi,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Okres wysokiej aktywnośd

Okres wysokiej aktywnośd Wschód w liczbach Specjalnie dla osób zainteresowanych współpracą z nami w ramach naszego bloga Kurs Na Wschód przygotowaliśmy zbiorczą prezentację wyników samego bloga jaki i stron na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo