GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

2 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej i Grupy Kapitałowej. Struktura Grupy Kapitałowej została przedstawiona w Nocie 2, załączonego, skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej zostały przedstawione w Nocie 16, załączonego, skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej i segmenty działalności Grupy Kapitałowej. Sytuacja na rynku Najistotniejsze rynki, na których działa Grupa Kapitałowa Emitenta to rynek reklamy oraz rynek usług call centerowych. Pierwszy z nich w pierwszym półroczu, w Polsce, skurczył się o 16,6% (Ad.media Raport sierpień 2009 r.). W krajach ościennych, w których Grupa prowadzi aktywność biznesową, spadki rynku reklamowego są jeszcze większe. Drugi - pomimo ograniczenia przez klientów akcji reklamowych, charakteryzuje jedynie niewielkie spowolnienie, ale równocześnie większa, co prawda na razie deklarowana, otwartość na outsourcing tego typu usług. Dotyczy to takŝe tych klientów, którzy dotąd bronili sie przed oddawaniem w inne ręce usług contact center. Platforma Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy (powstała po połączeniu dwóch platform mediowej i e-, m-marketingowej, styczeń 2009 r.) Pomimo spodziewanego pogłębienia spadkowej tendencji wartości rynku reklamy w Polsce, rozpoczętej juŝ w pierwszym kwartale, w drugim kwartale wszystkie media zanotowały straty większe niŝ oczekiwano. Największe straty odniosła prasa, której przychody spadły o 27,2%, przy czym ponownie silniejszy spadek zanotowały dzienniki, których przychody spadły o niemal 1/3 względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Ogółem w pierwszym półroczu przychody reklamowe prasy spadły o 23,7%. Zdecydowanie słabsze miesiące przeŝywały media elektroniczne telewizja i radio, które w drugim kwartale zanotowały ponad dwukrotnie wyŝsze spadki przychodów niŝ w okresie pierwszego kwartału. Przychody stacji telewizyjnych spadły w drugim kwartale względem roku poprzedniego o 19,2%, a radiowych o 22,4%. W całym półroczu spadki wyniosły odpowiednio 14,5% oraz 15,9%. Po raz pierwszy w historii polskiego rynku spadły wydatki na reklamę internetową przychody witryn z emisji reklamy graficznej zmniejszyły się w drugim kwartale o 6,9%. Pomimo wzrostu zanotowanego w pierwszym kwartale, w całym półroczu przychody te spadły o 2,1%. Nic nie wskazuje na to, iŝ w najbliŝszych miesiącach trend ten się odmieni - Zarząd Internet Group SA uwaŝa, Ŝe zatrzymanie spadków nastąpi dopiero na przełomie 2010/2011 roku. Oznacza to: [i] brak oznak spodziewanego oŝywienia w 2010 r., [ii] odbicie w 2011 r., a [iii] w 2012 r. powrót rynku do poziomu sprzed kryzysu, tzn. takiego jak w 2008 r. Poza zdarzeniami makroekonomicznymi wpływa na to takŝe wzrost inflacji mediowej. Tymczasem nasze ostroŝne załoŝenia budŝetowe zakładały w 2009 r.: [i] niewielki spadek rynku reklamy prasowej, [ii] kilkuprocentowy wzrost rynku reklamy radiowej i [iii] kilkunastoprocentowy wzrost rynku reklamy internetowej. 2

3 W tym segmencie podejmowane są najbardziej drastyczne działania oszczędnościowe (szczegóły poniŝej) oraz działania strategiczne, których wynikiem będzie dopasowanie oferty do obecnych oczekiwań rynkowych. Call Center (od stycznia 2009 r. tę platformę połączono z platformę biznesową) W drugim kwartale b.r., po znakomitym dla działalności call center pierwszym kwartale, nastąpiło znaczące spowolnienie, które wg naszych przewidywań - pogłębi się w trzecim kwartale. W całym pierwszym półroczu sytuacja na rynku call centerowym charakteryzowała się niewielkim spowolnieniem klienci, z powodu zmniejszenia sprzedaŝy wskutek kryzysu, ograniczyli budŝety na działania wspierające sprzedaŝ. I chociaŝ coraz wyraźniejsza jest chęć outsourcowania call centrów, które przedsiębiorstwa tradycyjnie posiadały w swoich strukturach, jest to proces długotrwały, którego znaczący efekt będzie widoczny za dwa-trzy lata. Mimo pozyskania nowych i utrzymania dobrych relacji z dotychczasowymi klientami, obroty Platformy Call Center spadają. Niewielki wzrost sprzedaŝy zakładamy w czwartym kwartale 2009 r. W 2010 r., wskutek przejęcia call centrów wewnętrznych, zakładamy niewielkie przekroczenie poziomu sprzedaŝy osiągniętej w 2008 r. Po zintegrowaniu działalności telekomunikacyjnej call center z działalnością telekomunikacyjną dawnej Platformy Biznesowej, załoŝone budŝety realizowane są jedynie w ramach tradycyjnej działalności telekomunikacyjnej, opóźnia się rozwój telefonii VOIP/abonamenty. Kilkumiesięczne opóźnienie rozpoczęcia projektu w załoŝonym modelu, powoduje, Ŝe mimo przyrostu podpisanych umów w kolejnych miesiącach, cele sprzedaŝowe nie są juŝ moŝliwe do nadrobienia, i efekt kuli śniegowej przesuwa się w czasie. Będzie on widoczny w kolejnych latach. W ślad za opóźnieniem realizacji budŝetu, wstrzymane są decyzje o zatrudnieniu, a dodatkowo - przeprowadzona jest redukcja wynagrodzeń obecnych pracowników. Media On-line Segment serwisów internetowych Web2.0, zintegrowanych wokół serwisu Pino.pl, osiąga załoŝenia operacyjne: [i] liczba unikalnych uŝytkowników przekracza 7,5 mln, [ii] liczba odsłon przekracza 50 mln, [iii] uzyskano koncesję telewizyjną, [iv] uruchomiono, unikalną w skali światowej, platformę do tworzenia własnych kanałów telewizyjnych. W znacznie wolniejszym tempie wskutek kryzysu na rynku reklamy realizowany jest załoŝony w budŝecie dynamiczny wzrost przychodów. Cały czas trwają prace nad sposobami monetyzacji tych projektów jakościowej zmiany w tym zakresie oczekujemy w 2010 roku. Wyniki finansowe i segmenty działalności Od początku 2009 roku Grupa Kapitałowa działa w nowej strukturze, w której dotychczasowych pięć segmentów działalności zostało zintegrowanych w ramach trzech segmentów. W związku z identyfikacją synergii operacyjnych pomiędzy segmentami Platformy Mediowej oraz E- i M- Marketingu, zostały one połączone tworząc Platformę Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy, koncentrując się jednocześnie na oferowaniu zintegrowanych rozwiązań, usług i narzędzi 3

4 wspierających sprzedaŝ, zamiast, jak do tej pory, świadczyć głównie usługi pośrednictwa na rynku mediów. Narzędzia stworzone w ramach Platformy Biznesowej (BusinessConnect.pl, Imapa), zostały przeniesione do nowopowstałej Platformy Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy. Pozostały w Platformie Biznesowej biznes telekomunikacyjny został zintegrowany z działalnością telekomunikacyjną prowadzoną w ramach Call Center, a tym samym Platforma Biznesowa przestała istnieć. Dla zachowania porównywalności danych w rozbiciu na segmenty, wyniki segmentów za pierwsze półrocze 2008 roku zostały przekształcone. W pierwszym półroczu 2009 roku przychody Grupy Kapitałowej wyniosły i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niŝsze o (33%). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł i był niŝszy o 66% niŝ zysk za pierwsze półrocze 2008 roku. Spadek rentowności na poziomie zysku operacyjnego wynika z: [i] znaczącego spadku rentowności w segmencie Platformy Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy wskutek znaczącego spadku obrotów jak równieŝ spadku marŝy na sprzedaŝy; [ii] niewielkiego wzrostu rentowności w segmencie Call Center dzięki uzyskaniu wysokomarŝowych przychodów z dystrybucji rozwiązań technologicznych (Halonet, Imapa); [iii] ujęciu w rachunku wyników kosztów nowej emisji akcji w kwocie W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa wygenerowała stratę netto w kwocie 2 446, w porównaniu z zyskiem netto w kwocie w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zanotowana strata netto w minionym okresie jest rezultatem znacznie niŝszego zysku operacyjnego niŝ w roku ubiegłym (o 66% t.j. o 4 008), a takŝe znacznie niŝszych przychodów finansowych (122 w minionym okresie w porównaniu z w roku ubiegłym), których nie zdołały skompensować niŝsze koszty finansowe o t.j. o 18%. Platforma Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy W pierwszym półroczu 2009 roku przychody tego segmentu wyniosły i były o 44% niŝsze niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast na poziomie operacyjnym został osiągnięty zysk w kwocie w porównaniu z zyskiem w kwocie w pierwszym półroczu 2008 roku. PowyŜszy spadek zysku został zanotowany mimo rozwiązania rozliczeń międzyokresowych kosztów związanych z rozliczeniami prowizji dla domów mediowych z lat ubiegłych w kwocie Jednocześnie w koszty pierwszego półrocza 2009 roku odniesiono wartość kosztów w kwocie w związku z naliczeniem kosztów prowizji dla domów mediowych z okresu bieŝącego Wynik spółek Platformy Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy moŝna przypisać przede wszystkim pogarszającej się koniunkturze makroekonomicznej, skutkującej spadkiem wydatków reklamowych, ale takŝe zawęŝeniu współpracy z kontrahentami w ramach działalności brokerskiej. W tej działalności kryzys ma podwójne, niekorzystne działanie, poniewaŝ poza samym ograniczeniem budŝetów marketingowych, mniejsza ilość pieniądza na rynku powoduje destabilizację systemów rabatowych w mediach i przejściową utratę biznesowego efektu skali. Na spadek przychodów segmentu, jako całości, wpływ ma równieŝ bardzo głęboka, nawet na warunki europejskie, recesja w krajach bałtyckich, gdzie Ad.net S.A. posiada swoje oddziały i istotny udział w rynku. 4

5 W obliczu tej sytuacji podjęta została decyzja o redukcji kosztów bieŝącej działalności, której pierwsze efekty widoczne są począwszy od drugiego kwartału, a w pełni zostaną odzwierciedlone w trzecim kwartale. Aby zminimalizować negatywne skutki załamania rynku reklamowego, a takŝe wykorzystać ten czas na budowę przewagi konkurencyjnej w przyszłości, na bazie dostępnych narzędzi, baz danych i ekspertyz uruchomiono nową ofertę - marketingowego wsparcia sprzedaŝy. Spółki działające w tym segmencie świadczą usługi: [i] konsultingowo-doradcze w zakresie rozwiązywania problemów biznesowych, [ii] wsparcia przy tworzeniu kampanii marketingowych doradcze, wytwórcze i analityczne, a takŝe [iii] realizują kampanie marketingowe w rozliczeniu za efekt. Rozwój tej Platformy zakłada integrację oferty e-marketingowej i mediowej, ukierunkowanie działalności na klienta bezpośredniego, budowę narzędzi analitycznych do analizy skuteczności działań marketingowych, oraz rozwój nowych kanałów sprzedaŝowych w Internecie. Call Center Wyniki w ciągu minionego półrocza obejmują przychody w kwocie , tj. o 8% więcej niŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy wyniosły one , oraz zysk operacyjny w kwocie 3 978, w porównaniu z w pierwszym półroczu 2008 roku. Platforma Call Center w drugim kwartale 2009 roku odczuła spowolnienie gospodarcze panujące na rynku, poprzez zmniejszenie wolumenów sprzedaŝy u niektórych klientów, czego wynikiem jest spowolnienie dynamiki przyrostu obrotu i marŝy w działalności call center. W minionym kwartale pomimo nawiązania współpracy z takim klientami jak Telekomunikacja Polska, czy Canal+ Cyfrowy, spółkom platformy Call Center nie udało się pozyskać kolejnych tak liczących się i perspektywicznych klientów, jak np. Santander Consumer Bank, z którym współpracę rozpoczęto w poprzednim kwartale. W drugim kwartale spółki z platformy Call Center podjęły negocjacje w zakresie długofalowej współpracy z potencjalnymi klientami z branŝy finansowej, mediowej oraz telekomunikacyjnej. Wyniki tych rozmów będą znane juŝ w trzecim kwartale. Kontynuowany jest równieŝ proces optymalizacji kosztów wykorzystania zasobów trzech spółek działających w obszarze call center. Do końca września zakończony będzie równieŝ proces reorganizacji struktur IT. W ramach linii biznesowej HALONET kontynuowano sprzedaŝ umów abonamentowych dla klientów indywidualnych poprzez sieci door-to-door, call center oraz działania w ramach marketingu afiliacyjnego. Uzyskano znaczną dynamikę przyrostu bazy klientów. ARPU (średni przychód na uŝytkownika) na pozyskanych klientach kształtuje się na poziomie wyŝszym niŝ średnia w branŝy. WdroŜono takŝe sprzedaŝ oferty abonamentowej dla klientów biznesowych. Dzięki podpisaniu umowy dystrybucyjnej, zrealizowano wysokomarŝowy przychód w wysokości oraz pozyskano partnera, z którym dalsza współpraca umoŝliwi generowanie kolejnych przychodów. MVNE w minionym kwartale trwały przygotowania do uruchomienia pierwszego projektu MVNO z operatorem telewizji kablowej INEA. Planowany start projektu na przełomie września i października. 5

6 Media On-line W pierwszym półroczu 2009 roku Media On-line odnotowały przychody w kwocie oraz stratę operacyjną w kwocie 100. W pierwszym półroczu 2008 roku dane te wyglądały następująco - przychody wyniosły 795, a strata operacyjna Pierwsze półrocze 2009 roku jest kolejnym okresem, w którym odnoszą skutek wcześniej podjęte działania naprawcze. Mimo niekorzystnych uwarunkowań poszerzana jest oferta sprzedaŝowa i wzrasta kwota przychodów. Zakończono wstępny etap projektu Pino TV, tworząc oryginalną platformę umoŝliwiającą tworzenie własnych kanałów telewizji internetowej. W maju otrzymano koncesję na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą Pino TV. W tym miesiącu takŝe serwisy Pino zajęły w badaniach Megapanel PBI/Gemius 16 miejsce w rankingu grup witryn i witryn niezgrupowanych oraz 13 miejsce w najbardziej popularnej kategorii tematycznej grupującej serwisy z obszaru kultury i rozrywki. Działania strategiczne podjęte przez Grupę Znaczna część klientów, którzy juŝ dzisiaj oczekują tych samych efektów za o 30% mniejszą wartość budŝetu, jest bliska odejścia od kupowania powierzchni reklamowej na rzecz realizacji kampanii marketingowych rozliczanych za efekt. Stąd w Grupie Kapitałowej w pierwszej połowie ubiegłego roku rozpoczęto prace nad strategią działania w nowej fazie rozwoju rynku marketingu i reklamy. Efektem tej strategii jest kilka projektów tworzących przewagę konkurencyjną spółek Grupy Kapitałowej [i] wprowadzenie rozliczanego za efekt modelu planowania kampanii marketingowych i rozliczeń z reklamodawcami, [ii] przygotowanie narzędzi analitycznych, [iii] wprowadzenie standardu jednoźródłowych badań konsumpcji mediów oraz produktów i usług. Pierwsze rozwiązania technologiczne rodzina systemu Tango powstały w spółce zaleŝnej Webtel Sp. z o.o. i z powodzeniem stosowane są takŝe przez innych graczy na rynku. Dalsze prace wdroŝeniowe prowadzone są w specjalnie powołanej strukturze CR LAB. Te działania oznaczają wcześniejsze, niŝ planowano, zmiany w ofercie Grupy. CR Media Consulting SA powraca do korzeni konsultingowych i będzie wsparciem dla swoich klientów w poszukiwaniu odpowiedzi, jakie cele biznesowe stawia sobie klient, jakie wykorzystać rozwiązania, narzędzia, technologie i zasoby, by móc ten cel osiągnąć. CR Media Consulting SA będzie teŝ wykonawcą, kiedy trzeba osiągnąć załoŝone wskaźniki i analitykiem, kiedy dane z przebiegu kampanii powinny wesprzeć proces planowania następnej. Interactive Marketing Partner Polska Sp. z o.o. staje się rzeczywistym partnerem klientów w osiąganiu przez nich konkretnych efektów sprzedaŝowych nie wskaźników mediowych. Budować będzie rozwiązania kreatywne, optymalnie wpływające na sprzedaŝ. Spółki Grupy stawiają teŝ na reklamę wideo, reklamę kontekstową i marketing szeptany. Te formy będą dominujące w prowadzonych przez Spółkę sieciach reklamy internetowej. Znaczący udział w nowej strategii ma sprzedaŝ oraz obsługa klienta. Stąd w całym łańcuchu usług i wartości jakie klientowi dostarcza Grupa, waŝna rola przypada spółkom call centerowym. Mają być dopełnieniem oferty Grupy. 6

7 Internet Group SA zamierza wykorzystać otwarcie na outsourcing usług call centrowych, występujący szczególnie w podmiotach, które struktury call centerowe miały we własnej organizacji. W tej chwili prowadzone są prace nad ofertą przejmowania takich działalności od instytucji finansowych do końca przyszłego roku zaplanowano integrację dwóch takich struktur. Oddzielnym kierunkiem aktywnego uczestnictwa Spółki jest konsolidacja rynku w celu stworzenia organizacji liczącej ponad 2000 stanowisk, elastycznej, w znacznej skali obsługującej rynki bardziej zaawansowane. Restrukturyzacja kosztów pośrednich W związku z dramatyczną sytuacją na rynku reklamowym, skutkującą znaczącym pogorszeniem wyników Platformy Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy, w okresie kwiecień-maj 2009 Zarząd Grupy Kapitałowej podjął szereg działań ograniczających koszty stałe w taki sposób, aby dostosować je do zmniejszonych przychodów. NajwaŜniejsze działania w tym zakresie zostały opisane poniŝej. 1. ObniŜenie kosztów wynagrodzeń poprzez redukcje etatów i obniŝki wynagrodzeń pracowników. Ponadto wprowadzono zasadę uruchamiania wszelkich systemów bonusowych tylko w przypadku przekraczania celów kwartalnych spółek, które takie systemy wprowadziły, przy czym ewentualne wypłaty bonusów są finansowane z części przekroczonej wyniku EBITDA. Zostały zamroŝone podwyŝki i nowe rekrutacje (chyba, Ŝe nowe osoby zostają zatrudnione w miejsce odchodzących/zwalnianych). W wyjątkowych przypadkach, gdzie istnieje konieczność uruchomienia nowego etatu, jest to weryfikowane i akceptowane przez członka zarządu Internet Group S.A. oraz dodatkowo - przez prezesa zarządu Internet Group S.A. W efekcie tych działań w drugim półroczu 2009 r. wynagrodzenia w Platformie Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy będą niŝsze niŝ w budŝecie o 33%, czyli o 2 802, w Call Center o 15%, czyli o 807, a w Platformie Biznesowej o 35%, czyli 480. W całym 2009 r. działania te przyniosą około oszczędności w stosunku do budŝetu. 2. ObniŜenie kosztów obsługi biurowej, by zrekompensować wzrost kosztów najmu powierzchni biurowych wskutek wzrostu kursu Euro. W efekcie koszty obsługi biurowej lokalizacji przy ul. Młynarskiej (poza kosztem najmu) w drugim półroczu 2009 r. są obniŝone o 23%, a lokalizacji przy ul. Marynarskiej obniŝone o 27%. 3. Ograniczenie moŝliwości korzystania z taksówek i restauracji, a takŝe przepisanie samochodów i kosztów ich utrzymania na osoby je uŝytkujące w efekcie liczba samochodów w Grupie Kapitałowej spadła z 16 do 9 pojazdów. 4. Rygorystyczne przestrzeganie limitów rozmów telefonicznych i egzekwowanie dopłat za przekroczenia. Renegocjacje pozostałych pozycji kosztowych gdzie to jest moŝliwe (np. koszt audytu obniŝony o 100 w stosunku do kosztu w 2008 r.). 5. ZamroŜenie jakichkolwiek inwestycji, które nie wiąŝą się z poprawą rentowności, albo obniŝką kosztów, albo teŝ nie są związane z zachowaniem podstawowych warunków bhp. W wyjątkowych przypadkach inwestycje konieczne dla rozwoju biznesu są weryfikowane i akceptowane przez członka zarządu Internet Group S.A. oraz dodatkowo akceptowane przez prezesa zarządu Internet Group S.A. 7

8 6. Restrukturyzacja kosztów IT platformy Call Center outsourcing funkcji IT, reorganizacja procesów, redukcja etatów, ograniczenie kosztów infrastruktury oraz wydatków inwestycyjnych o ponad Analiza posiadanych zasobów powierzchni wykorzystywanych na cele biurowe, call center i studio (Pino TV). W efekcie rezygnacja z lokalizacji call center w budynku Mars od września 2009 r. (oszczędność miesięczna 45), miesięczny koszt najmu studia przy ul. Goplańskiej obniŝony o 26%. Wprowadzenie opłat za korzystnie przez pracowników z parkingów przynaleŝnych do wynajmowanych biur. Restrukturyzacja zadłuŝenia wobec BRE Banku S.A. W związku ze znaczącym, w stosunku do 2008 r., pogorszeniem sytuacji rynkowej (opisanej powyŝej) mającym istotny wpływ na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej, w czerwcu 2009 r. Zarząd zapoczątkował rozmowy z BRE Bankiem S.A., w celu uzyskania zgody na aktualizację prognoz finansowych, na których oparte są zobowiązania Spółki do przestrzegania wskaźników finansowych oraz określona jest zdolność do spłaty zobowiązań wobec Banku. W ich trakcie uzyskano pisemną zgodę Banku na zawieszenie do końca września 2009 r. płatności raty kapitałowej w kwocie wynikającej z umowy kredytowej, przypadającej do spłaty w dniu 20 lipca 2009 r. oraz zdecydowano o rozmowach nt. restrukturyzacji zadłuŝenia. Do końca trzeciego kwartału planowane jest zakończenie prac nad restrukturyzacją, której ideą jest oparcie harmonogramu spłat o zaktualizowaną prognozę wpływów Grupy Kapitałowej, uwzględniającą obecne realia rynkowe i spodziewany rozwój rynku w okresie prognozy. W ramach restrukturyzacji część zadłuŝenia moŝe zostać przekonwertowana na kapitał lub zastąpiona obligacjami zamiennymi na akcje Internet Group S.A. Emisja akcji G Emisja akcji serii G, z prawem poboru (w ofercie było do objęcia akcji zwykłych na okaziciela) nie dała spodziewanych efektów - deklaracje inwestorów nie gwarantowały objęcia nowej emisji w całości mimo atrakcyjnej ceny emisyjnej na poziomie 1,80 (nie w tysiącach). Podstawowym celem emisji było pozyskanie środków na przedterminową spłatę pięcioletnich obligacji w kwocie nominalnej wyemitowanych przez Emitenta na rzecz BRE Banku S.A., dzięki czemu Spółka zostałaby częściowo oddłuŝona i zmniejszyłyby się jej koszty finansowe. Mimo Ŝe cel ten w tym momencie - nie został zrealizowany, nie będzie to miało istotnego wpływu na płynność Spółki, w związku z tym, Ŝe obligacje przypadają do spłaty dopiero w listopadzie 2013 r. Jak opisano wcześniej, od czerwca b.r. prowadzone są rozmowy z BRE Bank S.A. mające na celu restrukturyzację zadłuŝenia tak, by harmonogram spłat dopasować do prognozowanych wpływów Emitenta. Po zakończeniu restrukturyzacji i ustabilizowaniu sytuacji rynkowej, co powinno mieć pozytywny wpływ na kurs akcji Internet Group S.A., planujemy przeprowadzenie kolejnej emisji akcji lub długu zamiennego na akcje, jednak juŝ po wyŝszej cenie niŝ cena emisji akcji serii G. Zarząd zdecydował się przyznać jedynie akcje, na które złoŝono zapisy w ramach wykonania prawa poboru. W dniu 25 sierpnia 2009 r. Zarząd przydzielił łącznie akcji serii G. 8

9 3. Segmenty branŝowe. Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w następujących segmentach branŝowych: - Platforma Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy to segment, który oferuje zintegrowane rozwiązania, usługi i narzędzia wspierające sprzedaŝ, konsulting marketingowy oraz analizy rynku reklamowego (Ad.media Raport). Segment ten specjalizuje się takŝe w opracowywaniu i wdraŝaniu strategi e-marketingowych obejmujących między innymi tworzenie kreacji i serwisów internetowych, oraz reklamę. W skład segmentu wchodzą następujące spółki: CR Media Consulting S.A., Ad.net S.A., Sabela Media Polska Sp. z o. o., Ad.meritum Sp. z o. o., Interactive Marketing Partner Polska Sp. z o. o., Webtel Sp. z o.o., Ad.net SIA, Ad.net UAB, Ad.net Network Ou, Ad.Net Sp. z o. o., Ad.net SVK s.r.o., UAB Textads, X.P Sp. z o. o.oraz Online Media Group Poland Sp. z o. o. - Call Center to segment świadczący usługi telemarketingowe i sprzedaŝy przez telefon, obsługi infolinii dla klientów zewnętrznych oraz usługi internetowe i telekomunikacyjne. Segment ten obejmuje spółki Call Center Poland S.A., ContactPoint Sp. z o. o., Call Connect Sp. z o. o., ZigZag Sp. z o. o. oraz Communication One Consulting Sp. z o. o. - Media On-line to segment integrujący serwisy i narzędzia wpisujące się w nurt Web 2.0 oraz telewizję interaktywną. Segment ten obejmuje spółki PRV.PL Sp. z o. o., SIA Pino LV, UAB Pino LT, OÜ.Pino.EE, ABC Market OU. W poniŝszych tabelach przedstawione zostały przychody i zyski poszczególnych segmentów branŝowych Grupy Kapitałowej za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 31 marca oraz 30 czerwca 2009 roku oraz dane porównywalne dla okresu 3 i 6 miesięcy zakończonego 31 grudnia 2008 roku. 9

10 Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 (niebadane) Platforma Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy Działalność ogółem Call Center Media-on-line Holding Ico Razem Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody ogółem MarŜa (6 162) MarŜa procentowa 20% 44% 97% 99% 27% Wynik Wynik segmentu (100) (3 108) Alokowane koszty ogólne (859) (977) (136) Wynik segmentu po alokacji (236) (1 136) Amortyzacja Odpisane koszty emisji akcji EBITDA (1 998) Alokowane koszty ogólne (859) (977) (136) EBITDA segmentu po alokacji (26)

11 Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 (niebadane) Platforma Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy Działalność ogółem Call Center Media On-line Holding Ico Razem Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami (2 100) Przychody ogółem MarŜa (3 110) MarŜa procentowa 15% 48% 51% 89% 23% Wynik Wynik segmentu (2 450) (1 903) (273) Alokowane koszty ogólne (490) (968) (284) Wynik segmentu po alokacji (2 734) (161) (273) Amortyzacja (15) EBITDA (2 091) (1 883) (288) Alokowane koszty ogólne (490) (968) (284) EBITDA segmentu po alokacji (2 375) (141) (288)

12 Za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 (niebadane) Platforma Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy Działalność ogółem Call Center Media-on-line Holding Ico Razem Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody ogółem MarŜa (3 400) MarŜa procentowa 24% 42% 107% 99% 28% Wynik Wynik segmentu (143) (1 978) Alokowane koszty ogólne (469) (481) (71) Wynik segmentu po alokacji (214) (957) Amortyzacja Odpisane koszty emisji akcji EBITDA (883) Alokowane koszty ogólne (469) (481) (71) EBITDA segmentu po alokacji

13 Za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 (niebadane) Platforma Marketingowego Wsparcia SprzedaŜy Działalność ogółem Call Center Media On-line Holding Ico Razem Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych (3 685) SprzedaŜ między segmentami (2 114) Przychody ogółem (1 438) MarŜa (2 917) MarŜa procentowa 15% 52% 38% 95% 21% Wynik Wynik segmentu (875) (1 152) (217) Alokowane koszty ogólne (160) (477) (249) Wynik segmentu po alokacji (1 124) (266) (217) Zysk przed opodatkowaniem, kosztami i przychodami finansowymi Amortyzacja (15) EBITDA (675) (1 137) (232) Alokowane koszty ogólne (160) (477) (249) EBITDA segmentu po alokacji (924) (251) (232)

14 4. Stanowisko Zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Zarząd Internet Group SA opublikował raportem bieŝącym nr 36/2008 z dnia 1 czerwca 2008 roku prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. W dniu 13 listopada 2008 roku Zarząd Internet Group S.A. raportem bieŝącym nr 57/2008 odwołał prognozę wyników finansowych. 5. Opis podstawowych zagroŝeń i ryzyk. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego branŝą. Ryzyko związane z nowymi usługami i nowymi technologiami Rynek teleinformatyczny charakteryzuje dynamiczny rozwój technologiczny. W związku z powyŝszym, istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się rozwiązań generacyjnie nowszych, które będą skutkować wdroŝeniem nowych i atrakcyjnych produktów. Istnieje ryzyko, iŝ spółki zaleŝne Emitenta nie będą w stanie w krótkim czasie zareagować na pojawiające się nowe rozwiązania i oferować usługi oparte o najnowsze technologie, co moŝe skutkować spadkiem atrakcyjności oferowanych produktów i usług. Ryzyko utraty kluczowych pracowników W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą spółki usługowe, których istotnym aktywem są zasoby ludzkie. Spółki te działają w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników, którym najpierw tę wiedzę przekazują, których przez długie miesiące szkolą i dają szansę zdobycia doświadczenia. Niekontrolowana utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na tempo realizacji zadań inwestycyjnych oraz na dalszy rozwój usług świadczonych przez Grupę Kapitałową. Zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów, w przypadku zakończenia współpracy z dotychczasowymi pracownikami, wiązałoby się z długotrwałym procesem rekrutacji, a następnie nowozatrudnione osoby musiałyby zapoznać się z działalnością spółek, co mogłoby opóźnić termin osiągnięcia oczekiwanej wydajności pracy. Ryzyko związane z jakością kadry zarządzającej Podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu podejmowanych przez Grupę przedsięwzięć jest poziom kwalifikacji, doświadczenia oraz zaangaŝowania kadry zarządzającej. Wyzwania jakie stoją przed Grupą Kapitałową wymagają sprawnej i kreatywnej kadry zarządzającej, zorientowanej na odniesienie sukcesu. Jakość ich pracy jest głównym elementem tworzącym wartość dodaną. Działania podejmowane przez Zarząd Spółki mają na celu wykreowanie jak największych pozytywnych więzi emocjonalnych pomiędzy Grupą Kapitałową i jej menedŝerami, przy jednoczesnym stworzeniu im moŝliwości systematycznego rozwoju oraz awansu zawodowego i finansowego, poprzez prowadzenie działań integracyjnych, kreowanie odpowiedniej atmosfery pracy oraz wdraŝanie skutecznych systemów motywacyjnych. MoŜe się jednak zdarzyć, iŝ mimo wysiłku jakość pracy zarządzających moŝe nie być zadawalająca, co zmusi Zarząd Spółki do wymiany kadry. Przejęcie obowiązków przez nowych zarządzających moŝe powodować przesunięcia czasowe w wykonaniu załoŝonych planów.

15 Ryzyko związane ze spadkiem taryf Z uwagi na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nastąpiło otwarcie rynku telekomunikacyjnego na zasadach obowiązujących w pozostałych krajach członkowskich. Skutkiem tego otwarcia moŝe być spadek cen w branŝy telekomunikacyjnej. Nowym elementem są działania podejmowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zmierzające do obniŝenia cen za usługi telekomunikacyjne, w szczególności usługi stałego dostępu do Internetu. W ich wyniku nastąpił pewien ruch cen w dół, jednak wpływ Urzędu na kształtowanie się poziomu cen będzie ograniczony, gdyŝ podstawowym czynnikiem jest relacja popytu i podaŝy na wolnym rynku usług. Spadek taryf będzie niewątpliwie połączony ze wzrostem zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, co powinno ograniczyć negatywny wpływ spadku taryf na wyniki uzyskiwane przez firmy działające w sektorze. Ryzyko utraty kluczowych partnerów handlowych CR Media Consulting S.A., Call Center Poland S.A. ContactPoint Sp. z o. o. oraz Ad.net S.A. Dynamiczna działalność CR Media Consulting S.A., Call Center Poland S.A., ContactPoint Sp. z o. o. i Ad.net SA moŝliwa jest dzięki kluczowym klientom. Utrata jednego lub wielu klientów moŝe mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej i wyniki osiągane w przyszłości. W strukturze organizacyjnej tych spółek działają departamenty odpowiedzialne za obsługę kluczowych klientów. W departamentach tych zatrudnieni są doświadczeni pracownicy, których zadaniem jest pozyskiwanie partnerów handlowych oraz bieŝąca współpraca z dotychczasowymi kluczowymi partnerami, a takŝe monitorowanie trendów i zmian rynku. Spółki wciąŝ doskonalą swoją ofertę i świadczony serwis. JednakŜe zawsze istnieje ryzyko utraty klienta wskutek działań podmiotów konkurencyjnych. Ryzyko związane z przyszłymi akwizycjami Zgodnie z opracowaną strategią rozwoju Grupy Kapitałowej, Internet Group oraz spółki wchodzące w skład tworzonej przez Internet Group Grupy Kapitałowej przejmować będą inne podmioty. Zarówno przygotowanie jak i realizacja tego typu transakcji, poza tym iŝ jest czasochłonna, pociąga za sobą koszty, jest równieŝ obarczona wieloma ryzykami, takimi jak nie dojście do transakcji wskutek zmieniających się warunków (wzrost ceny, zła sytuacja rynkowa), niezrealizowanie zamierzonych celów przez przejmowane podmioty, odejście pracowników, utrata klientów. Spółka będzie dokonywała oceny potencjalnych podmiotów przy szczególnym zaangaŝowaniu kadry zarządzającej oraz profesjonalnych doradców, w celu wyeliminowania ww. ryzyk. Ryzyko wystąpienia trudności w integracji Grupy Kapitałowej Internet Group Zarząd Spółki ma świadomość, Ŝe pomimo starannego przygotowania operacji połączenia Internet Group z przejmowanymi podmiotami, moŝe nie udać się w pełni wyeliminować trudności związanych z włączeniem przejmowanych spółek Grupy Kapitałowej. Trudności okresu przejściowego polegające na opóźnieniach we wprowadzeniu jednolitych procedur organizacyjnych, a takŝe systemu zarządzania w powiększonej Grupie Kapitałowej mogą wpływać na trudności w bieŝącym zarządzaniu. Zdaniem Zarządu Emitenta trudności te, o ile wystąpią, będą miały charakter przejściowy i nie będą miały istotnego negatywnego wpływu na sytuację finansową Internet Group. 15

16 Ryzyko związane z wysokim zadłuŝeniem i brakiem moŝliwości realizacji nowych inwestycji lub wykorzystania pojawiających się szans Zobowiązania oprocentowane stanowią istotny składnik finansowania Emitenta. Zasadniczą część zadłuŝenia Spółki stanowi długoterminowy kredyt w kwocie nominalnej oraz długoterminowe obligacje w kwocie nominalnej Poziom zadłuŝenia Spółki i Grupy moŝe ograniczać zdolność do zaciągania nowego długu, a elastyczność działań operacyjnych Grupy jest ograniczona zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytowej oraz warunków emisji obligacji. Ponadto Grupa jest zobowiązana do utrzymania określonych wskaźników finansowych, wynikających z powyŝszych umów. W związku z tym podjęto negocjacje z BRE Bankiem S.A. mające na celu restrukturyzację zadłuŝenia. Po zakończeniu restrukturyzacji i ustabilizowaniu sytuacji rynkowej, co powinno mieć pozytywny wpływ na kurs akcji Internet Group S.A. planowana jest kolejna emisji akcji lub długu zamiennego na akcje, jednak juŝ po wyŝszej cenie niŝ cena emisji serii G, co powinno pozwolić nie tylko na spłatę części zadłuŝenia ale i na nowe inwestycje w segmentach działalności Grupy, w których korzystne byłoby wzmocnienie akwizycjami ich rozwoju organicznego. Czynnik ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko stopy procentowej NaraŜenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych i objętych obligacji. Ryzyko walutowe Grupa jest w niewielkim stopniu naraŝona na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaŝy lub zakupów w walutach innych niŝ jej waluta funkcjonalna spółek z Grupy. Około 15% zawartych przez Grupę transakcji sprzedaŝy w sektorze Call Center oraz około 1% transakcji sprzedaŝy i zakupu w innych segmentach wyraŝonych jest w walutach innych niŝ waluta funkcjonalna spółki dokonującej sprzedaŝy lub zakupów. W ramach działalności operacyjnej eksport usług lub towarów ma miejsce częściej niŝ ich import. Ponadto umowy na najem powierzchni z których korzysta Grupa są odnoszone do ceny euro lub dolara oraz część zobowiązań leasingowych jest denominowana w euro co częściowo równowaŝy ryzyko walutowe związane z przychodami realizowanymi w euro. Grupa stara się minimalizować ryzyko walutowe poprzez zawieranie umów w innych walutach niŝ waluta funkcjonalna z krótkimi terminami dostawy i płatności lub umów ramowych, które nie rodzą zobowiązań długoterminowych do nabycia bądź sprzedaŝy określonej ilości usług za daną cenę. Ryzyko cen towarów i usług Ze względu na charakterystykę działalności brokerskiej, która koncentruje się na pośrednictwie, zmiany cen usług przez dostawców są przenoszone na odbiorcę ostatecznego i mogą wpłynąć na wahania popytu na dane medium. Grupa zabezpiecza się przed tymi zmianami poprzez dywersyfikację zarówno dostawców jak i rodzajów mediów. W działalności telekomunikacyjnej ryzyko jest mitygowane poprzez bieŝące śledzenie cen rynkowych i wybór dostawców oferujących najlepsze ceny połączeń, jakkolwiek na rynku połączeń telekomunikacyjnych 16

17 występuje widoczna tendencja spadkowa cen. W działalności Call Center zarówno przychody jak i koszty nie ulegają dynamicznym zmianom, a kontrakty zawierane są na krótkie okresy co pozwala na elastyczne dopasowywanie przychodów do kosztów i zachowanie w miarę stałych marŝ. Ryzyko kredytowe Przez ryzyko kredytowe rozumiemy prawdopodobieństwo nieterminowego lub całkowitego braku wywiązania się kontrahenta firmy ze zobowiązań. Ryzyko kredytowe wynikające z niemoŝności wypełnienia przez strony trzecie warunków umowy dotyczących instrumentów finansowych Grupy jest zasadniczo ograniczone do ewentualnych kwot, o które zobowiązania stron trzecich przewyŝszają zobowiązania Grupy. Grupa stosuje zasadę zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych z klientami podmiotami charakteryzującymi się wysoką zdolnością kredytową. Klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom weryfikacji zdolności płatniczej. W ramach działalności brokerskiej Grupa stosuje zasadę płatności dostawcom mediów dopiero po otrzymaniu środków pienięŝnych od klienta. Przy sprzedaŝy sprzętu w formie leasingu finansowego bądź sprzedaŝy ratalnej Grupa zachowuje prawo do przejęcia własności środków trwałych w razie problemów z wywiązaniem się klienta ze zobowiązań. Ponadto, dzięki bieŝącemu monitorowaniu stanów naleŝności, ekspozycja Grupy na ryzyko nieściągalnych naleŝności jest nieznaczna. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pienięŝne i ich ekwiwalenty, udzielone poŝyczki i objęte obligacje ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemoŝności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. Obligacje i poŝyczki są wykorzystywane takŝe w celu zapewnienia finansowania nowo tworzonym spółkom oraz przy ekspansji zagranicznej. W przypadkach nowych projektów załoŝenia, stopy zwrotów i zabezpieczenia są starannie weryfikowane. Ryzyko związane z płynnością Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności / zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta naleŝności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieŝącym, obligacje, umowy leasingu finansowego oraz umowy dzierŝawy z opcją zakupu. Grupa aktywne reaguje na okresowe pogorszenie sytuacji płynnościowej na rynku spowodowane kryzysem w gospodarce. Wprowadza bardziej rygorystyczne zasady monitoringu i windykacji naleŝności od klientów, bardziej oszczędnie gospodaruje zasobami gotówkowymi, posiłkując się nie tylko kredytami w rachunku bieŝącym, ale równieŝ wprowadzając nowe instrumenty, jak np. factoring. 17

18 6. Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy osiągane w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału to: - realizacja przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, polegającej na wdraŝaniu i prowadzeniu marketingowych procesów wspierających sprzedaŝ w nowoczesnych kanałach dotarcia do klienta (Internet, telemarketing, mobile) z wykorzystaniem mierzalnych i rozliczanych za efekt rozwiązań, w oparciu o wyniki badań jednoźródłowych, oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych; - umocnienie pozycji na rynku reklamy w krajach bałtyckich i dalsza ekspansja poprzez budowanie struktur w kolejnych krajach (Chorwacja, Ukraina, Słowacja) oraz rozwój nowych narzędzi w ramach platformy mediowej (Xclaim); - uruchomienie komercyjne internetowej platformy dla biznesu (BusinessConnect.pl), utworzonej wokół obecnej działalności Emitenta oraz jej dalszy rozwój z wykorzystaniem przyznanego dofinansowania unijnego; - rozwój działalności call center w połączeniu z optymalizacją jej kosztów dzięki optymalnemu doborowi nowych lokalizacji i restrukturyzacji procesów biznesowych; - wykorzystanie coraz bardziej wyraźnego trendu outsourcingu call centrów dotychczas umieszczonych w strukturach organizacyjnych duŝych instytucji i w ten sposób skokowy wzrost działalności call center; - kontrola i dalsza restrukturyzacja kosztów pośrednich; - zdobycie pozycji lidera na rynku mediów on-line poprzez rozwój zintegrowanego społecznościowego serwisu internetowego pino.pl dzięki aktywizacji działań marketingowych i wzmocnieniu działań sprzedaŝowych, a takŝe dzięki rozwojowi pierwszej platformy telewizyjnej Web 2.0 PinoTV; - restrukturyzacja zadłuŝenia Emitenta pozwalająca na bardziej efektywne dopasowanie wpływów generowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta do płatności. 18

19 7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień opublikowania raportu półrocznego oraz zmiany w strukturze własności w okresie począwszy od dnia przekazania poprzedniego finansowego raportu kwartalnego. Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym i liczbie głosów na WZA (%) Imię i nazwisko Józef Jerzy Jędrzejczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Tytan Sp. z o.o.) Marzena Jędrzejczyk (Ŝona Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Janusz Wójcik, członek Rady Nadzorczej, Rafał Radosław Rześny (Wiceprezes Zarządu) *** ClearRange Media Consulting B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia* BCEF Investments VI Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr** ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**** Zakup SprzedaŜ ,5 6, ,47 0, ,01 0, ,3 0, ,33 26, ,88 14, ,31 5, ,18 5,18 Akcjonariat publiczny ,02 40,97 Razem W tabeli podano dane zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. * 100% akcji w ClearRange Media Consulting B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiada CR Media S.A. Znaczącym akcjonariuszem CR Media S.A. jest Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Emitenta. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Jan Ryszard Wojciechowski posiada z akcji CR Media S.A. ** pośrednio właścicielem akcji Emitenta jest Societe Generale SA z siedzibą w ParyŜu, Francja, który jest podmiotem dominującym wobec BCEF Investments VI Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr. *** Zgodnie z raportem bieŝącym nr 29/2009 z dnia korekta liczby akcji tj. zmniejszenie o

20 **** KBC TFI S.A. działa w imieniu KBC Parasol FIO, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, KBC Portfel VIP SFIO, KBC BETA SFIO, KBC Akcji Małych Spółek SFIO W dniu 13 maja 2009 roku Emitent otrzymał od Pana Rafała Radosława Rześnego zawiadomienie w trybie ar. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz korektę do zawiadomienia z dnia 6 stycznia 2009 roku. Zgodnie z korektą do zawiadomienia z dnia 6 stycznia 2009 roku Pan Rafał Radosław Rześny, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach od 28 listopada 2008 roku do 6 stycznia 2009 roku akcji zwykłych na okaziciela Internet Group S.A. po średniej cenie 1,57 zł (jeden i 57/100 złotego) za jedną akcję (korekta raportu bieŝącego Spółki nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009r). Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13 maja 2009r. Pan Rafał Radosław Rześny w dniach od 19 marca do 13 maja 2009 roku akcji zwykłych na okaziciela Internet Group S.A. po średniej cenie 1,45 zł (jeden i 45/100 złotego) za jedną akcję (nowe zawiadomienie). 8. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego finansowego raportu okresowego. Zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta zostały przedstawione w punkcie 9. W związku z warunkowym podwyŝszeniem kapitału zakładowego w ramach programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej, Członkowie Zarządu Emitenta mogą być uprawnieni do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A. Od momentu publikacji raportu rocznego nie miały miejsca zmiany dotyczące uprawnień członków Zarządu wynikających z programu motywacyjnego. 9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji państwowej, których pojedyncza bądź łączna wartość wynosi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta. W okresach 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku nie zostały wszczęte postępowania dotyczące Grupy Kapitałowej, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się od roku 2004 postępowanie sądowe w sprawie z powództwa spółki BROKER FM S.A. przeciwko pozwanym CR Media Consulting S.A. oraz Włodzimierzowi Czarzastemu, byłemu sekretarzowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Broker FM domaga się od pozwanych, oprócz Ŝądania ochrony dóbr osobistych, zapłaty solidarnie kwoty z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania i kwoty tytułem zadośćuczynienia. Zarząd Emitenta w oparciu o opinię prawną na temat toczącego się postępowania przeciwko CR Media Consulting ujętą w prospekcie emisyjnym z dnia 19 marca 2007, ocenia moŝliwość rozstrzygnięcia tego sporu w sposób skutkujący zapłatą roszczonych kwot jako znikome, tym samym Grupa nie jest zobowiązania zgodnie z MSR 37 ani do tworzenia z tego tytułu rezerw ani do ujawniania w swoim sprawozdaniu finansowym opisu tego potencjalnego zobowiązania. 10. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŝną nietypowych i nierutynowych transakcji z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej 500 tys. euro 20

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Internet Group w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej W ciągu 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266 Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii G Internet Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2009 roku. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej W ciągu 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności. Emitenta

Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności. Emitenta Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. PEMUG

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Nowa Netia Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2013 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INTERNET GROUP S.A. NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE . INTERNET GROUP S.A. NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2012

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011roku. 1. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. przekazujemy skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2012 30.06.2012 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2012 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W GDYNI. 20 marca 2013 r.

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W GDYNI. 20 marca 2013 r. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W GDYNI 20 marca 2013 r. Adresatami niniejszego raportu rocznego za 2012 r. są Obligatariusze

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo