Wzorce w finansowych szeregach czasowych i ich znaczenie predykcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzorce w finansowych szeregach czasowych i ich znaczenie predykcyjne"

Transkrypt

1 Wojciech NOWICKI, Kamil GRZEGORZEWICZ, Antoni WILIŃSKI Katedra Systemów Mulitmedialnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wzorce w finansowych szeregach czasowych i ich znaczenie predykcyjne 1. Wprowadzenie Notowania rynków finansowych, takich jak giełdy papierów wartościowych, rynki walutowe, towarowe czy indeksów giełdowych, zaleŝne są od wielu czynników. Czynnikiem wpływającym w róŝnym stopniu na notowania moŝe być praktycznie kaŝde zdarzenie, jednymi z najbardziej wpływowych czynników są: polityka zarówno wewnętrzna jak i międzynarodowa, klęski Ŝywiołowe, sami gracze nadmiernie reagujący na duŝe spadki lub wzrosty [4, 5, 12, 13]. Doświadczeni maklerzy potrafią na podstawie obserwacji aktualnej sytuacji na świecie prognozować zachowania tych rynków. Jednak jest to dość stresujące zajęcie wymagające duŝej uwagi i często nie prowadzące do sukcesu. W tym artykule przedstawia się metodę pozwalającą na przewidywanie zmian na obserwowanym rynku. Wszystkie wydarzenia na świecie wpływają na graczy giełdowych, ci natomiast tym samym wpływają na notowania. Prawdopodobne jest, Ŝe zbliŝone okoliczności będą powodowały określone zachowania kursów. Opisywana tutaj metoda szuka pewnych analogii w reakcjach giełdowych, skupiając się tylko na przebiegu samych notowań, nie rozwaŝając czynników je powodujących. Obserwując pewną liczbę kroków w wstecz, stara się przewidzieć kilka kroków wprzód. Celem artykułu jest wstępne rozpoznanie moŝliwości wykonania prognozy zmian w szeregach czasowych poprzez uŝycie wzorców znalezionych w tym szeregu. Metoda zaliczana jest do tak zwanych metod nieparametrycznych [3, 4, 6, 15], opartych na rozpoznawaniu wzorców i w odróŝnieniu od wielu metod opartych na ekstrakcji pewnych parametrów z wybranych przedziałów tych szeregów. Do metod przewidujących na podstawie parametrów (rozumianych jednak odmiennie od parametrów rozkładu w metodach statystycznnych) nalezą powszechnie uŝywane modele ARMA, GARCH[3], GMDH [1, 4, 15], indykatory np. MACD, Wiliamsa, Lane, RSI i setki innych [4, 9, 13]. Metody parametryczne polegają najczęściej na ustaleniu związku statystycznego pomiędzy wartościami obserwowanego parametru (lub parametrów czy współczynników równania regresyjnego) a prognozą zmiennej objaśnianej najczęściej instrumentem finansowym. Są to więc klasyczne metody ekonometryczne, których celem jest jak najlepszy opis rzeczywistości a celem otrzymanie prognozy, moŝliwie o jak najdłuŝszym horyzoncie czasowym. W odróŝnieniu od metod parametrycznych, metody nieparametryczne nie prowadzą do budowy modeli ekonometrycznych. Metody te bliŝsze są idei strategii growych (opartych na teorii gier), a tym samym bardziej odpowiednich dla strategii inwestycji częstotliwych, polegających na częstym otwieraniu i zamykaniu pozycji. Jest to styl inwestowania zwany scalpingiem, zyskujący ostatnio coraz większa popularność. Staje się, on często jedynym pomysłem na poszukiwanie zysków na internetowych platfor- 147

2 mach brokerskich dla milionów drobnych spekulantów. JeŜeli takie techniki gry wzbogacić teorią metod nieparametrycznych, to mogą się one okazać niezwykle efektywne. Są one teŝ wdzięcznym materiałem wyjściowym do opracowywania nowych metod handlu automatycznego, wymagających często ogromnej sprawności percepcyjnej (reakcji na obserwowane zdarzenie sygnał) czy teŝ ogromnej mocy obliczeniowej. Algorytmy takie realizowane w trybie bezpośrednim, w czasie rzeczywistym pozostają poza zasięgiem moŝliwości wykonawczych człowieka, w sensie zdolności do percepcyjnej oceny wzorca i zdolności do zareagowania w odpowiednio krótkim (mierzonym w sekundach) czasie. Rozpatrywana tu metoda poszukiwania skutecznych wzorców w walutowych szeregach czasowych spełnia wszystkie wyŝej wymienione oczekiwania i jest bliŝsza problematyce klasyfikacji czy klasteryzacji niŝ modelowi parametrycznemu. Oczywiście w metodzie dopuszcza się moŝliwość inwestowania w obu kierunkach zmian obserwowanego instrumentu bazowego zarówno w przypadku przewidywanych wzrostów jak i spadków. Walutowy szereg czasowy jest przedstawiany najczęściej w formie świecy OHLC (wektora czterech wartości Open, High, Low i Close podawanych dla wybranego przedziału czasowego, dla którego oznaczają one kolejno wartość na początku przedziału, wartość największą, najmniejszą i wartość na końcu przedziału). Przedział to pewien wybrany okres t. Okres ten jest umownie standaryzowany i wynosi np. 1 min, 10 min, 15 min, 1 h, 4 h, 1 dobę, 1 tydzień i więcej. W związku z tak róŝnym okresem próbkowania rzeczywistego (w uproszczeniu ciągłego) szeregu uzyskuje się róŝne szeregi czasowe, które mogą róŝnić się pomiędzy sobą pod względem cech statystycznych i swojej przydatności predykcyjnej. W niniejszej pracy, dla uproszczenia rozpatruje się tylko jedną wybraną wartość świecy (np. Close wartość zamknięcia, mierzoną co wybrany okres). W ten sposób przez rozpatrywany tu wzorzec w szeregu czasowym będzie rozumiało się taki jego fragment P i k ={y i, y i+1,... y i+k }, gdzie i oznacza numer wiersza (pomiaru), od którego licząc k wierszy wprzód umieszczony jest rozpatrywany wzorzec. k - to wielkość wzorca (okno) liczone liczbą okresów od chwili bieŝącej wprzód. Przykład wzorca przedstawiony jest na rys. 1. Rys. 1. Przykład wzorca o długości k w szeregu czasowym Fig. 1. Pattern of length k in discrete time 148

3 To pierwszy z wzorców w długim szeregu czasowym rozpoczynający się od pierwszego pomiaru i kończący się na (1+k)-tym (tu k = 7). Zgodnie z przyjętym oznaczeniem będzie to wzorzec P 7 1. Następny rozpoczynający się od drugiego pomiaru będzie oznaczony P 7 2 itd. aŝ do P 7 N-k+1, gdzie N liczba wierszy macierzy danych (liczba obserwacji szeregu czasowego). Na rys. 1 zaznaczona jest część ucząca i część predykcyjna wzorca. Podstawowa koncepcja predykcji polega na postawieniu tezy, Ŝe jeŝeli w przyszłości w wyniku bieŝącej obserwacji zmian w szeregu czasowym wystąpi sekwencja zmian ceny podobna do sekwencji w części uczącej, to prawdopodobnie tuŝ za nią zdarzy się ciąg zmian podobnych do tych w części predykcyjnej. MoŜliwe więc stanie się postawienie prognozy. Wszystkie te wzorce po uwzględnieniu pewnego korytarza tolerancji y, zwane będą bazowymi. Będą to te wzorce, od których rozpocznie się poszukiwanie wzorców podobnych. Wzorcem podobnym do pewnego wzorca bazowego P k k i będzie nazywany wzorzec P j dla którego, P k P k max y, (1) j {1,2,..., N k+ 1} j i gdzie P j k - P i k jest wektorem bezwzględnych wartości róŝnic pomiędzy odpowiednimi wyrazami wektorów P j k i P i k. O wszystkich wzorcach P j k podobnych do P i k będzie się mówiło, Ŝe tworzą zbiór zwany i-klasą wzorców. Przykład wzorca bazowego y oraz dwóch wzorców podobnych y 1 i y 2 spełniających warunek ulokowania w korytarzu przedstawia rys. 2. Rys. 2. Przykład wzorca bazowego i dwóch wzorców do niego podobnych mieszczących się w korytarzu tolerancji Fig. 2. Example of base pattern and two other similar patterns to him which fit in tolerance path 149

4 W pracy rozpatrywano takŝe inny sposób tworzenia klas. Mianowicie do i-tej klasy były zaliczane te P k j, które warunek (1) spełniały dla innych wartości indeksów j. j { i+ 1, i+ 2,..., N k+ 1} (2) RóŜnica pomiędzy obydwoma sposobami klasyfikacji polega na tym, Ŝe w sposobie (1) kaŝdemu wzorcowi bazowemu moŝna przypisać kaŝdy wzorzec podobny, a w sposobie (2) tylko te wzorce podobne, które jeszcze nie były przypisane do Ŝadnej klasy. Oczywiście trudno z góry przewidzieć, który ze sposobów będzie skuteczniejszy, moŝna jednak ocenić róŝnice w liczebnościach klas. JeŜeli klasyfikacja będzie przeprowadzona zgodnie z (2), to kaŝdy rozpatrywany wzorzec moŝe kandydować wyłącznie do jednej klasy. Suma liczności l i wszystkich klas moŝe być więc co najwyŝej równa liczbie pomiarów pomniejszonej o długość wzorca k, czyli N k+ 1 l i. (3) Oczywiście w tym przypadku zdarzy się wiele klas pustych l i = 0 dla i є {1,2,..., N-k+1}. W drugim przypadku (sposobie klasyfikacji) suma liczności będzie zdecydowanie większa, gdyŝ wybrany wzorzec moŝe kandydować i występować równocześnie w wielu klasach tak, Ŝe l N k+ 1, (4) i i= 1,2,..., N k+ 1 gdzie l i liczność i-tej klasy. Sposób pierwszy generacji (tworzenia) klas zawierający wzorce podobne w sensie (1) przedstawiono na rys. 3. KaŜdy wiersz tej macierzy oznacza kolejny, coraz krótszy fragment szeregu czasowego, w którym poszukuje się wzorców podobnych do wzorca bazowego. Pierwszy wiersz przedstawia cały szereg bazowy i jego pierwsze k elementów to pierwszy wzorzec bazowy. Ten wzorzec oznaczono podwójnym koncentrycznym okręgiem. Przesuwając się wzdłuŝ pierwszego wiersza zgodnie z (3) poszukiwane są wg (1) wzorce podobne. Gdy wzorzec jest znaleziony to jego pierwszy wyraz jest zaznaczany. Po przeszukaniu całego szeregu czasowego w poszukiwaniu jego fragmentów podobnych do pierwszego wzorca bazowego przechodzi się do drugiego wyrazu szeregu czasowego. Powstaje w ten sposób drugi wiersz macierzy na rys. 3. Pierwszy wyraz tego wiersza, czyli element połoŝony na przekątnej moŝe być początkiem wzorca bazowego tylko wówczas, gdy wcześniej nie został zakwalifikowany do klasy wzorców podobnych do poprzednich wzorców bazowych. Podobnie z kolejnymi wierszami. WzdłuŜ przekątnej tej macierzy kaŝdy jej element inicjuje wzorzec bazowy tylko wtedy, gdy w danej kolumnie nie ma elementów wcześniej zaznaczonych. Oznacza to bowiem, Ŝe fragment szeregu czasowego pretendujący do roli wzorca bazowego nie był wcześniej uznany za podobny do jednego z juŝ rozpatrywanych wzorców bazowych. Na rys. 4 przedstawiono odmienne podejście do procesu generacji klas. Zakładano, Ŝe kaŝdy element szeregu czasowego moŝe być początkiem wzorca bazowego i znalezione wzorce do niego podobne mogą być jednocześnie wzorcami podobnymi do innych wzorców bazowych. Utworzone w ten sposób klasy C i, i = 1,2,, N-k+1 wzorców podobnych są nierozłączne. Kolumny na rys. 3 i rys. 4 są złoŝone z tych samych (wierszami) wyrazów. Na rys. 3 jest to więc po prostu pierwszy wiersz kolejno zmniejszamy do lewej, a na rys. 4 jest to zawsze ten sam pierwszy wiersz. W obu podejściach wiersz macierzy moŝna więc kojarzyć z klasą wzorca C i (zbiorem wzorców podobnych do wzorca bazowego P i k inicjującego dana klasę). 150

5 Rys. 3. Przykład tworzenia wzorców bazowych tylko wówczas, gdy rozpatrywany fragment szeregu czasowego nie naleŝy do Ŝadnego poprzedniego wzorca bazowego Fig. 3. Example of creating base patterns which doesn t belong to earlier base pattern in discrete time Rys. 4. Alternatywny sposób tworzenia wzorców bazowych kaŝdy kolejny wyraz szeregu czasowego tworzy wzorzec bazowy, a wybrany fragment szeregu moŝe być podobny do wielu wzorców bazowych Fig. 4. Alternative way of creating base patterns every another pattern can be similar to many other base patterns Liczności wzorców w poszczególnych wierszach (klasach wzorców C i ) są przedstawione na obu rysunkach jako pewne przykłady nie mające Ŝadnego związku z rzeczywistością. Te prawdziwe relacje będą rozwaŝane później. Zastanawiając się od czego zaleŝy liczność klasy moŝna dojść do oczywistego wniosku, Ŝe w pierwszym rzędzie od szerokości korytarza z rys. 1 a więc od parametru y. Im szerszy korytarz, tym łatwiej spełnić warunek (1). Po zdefiniowaniu istoty wzorca i sposobu budowania zbioru wzorców podobnych (klasy C i ) naleŝy wyjaśnić aspekt aksjologiczny takiego postępowania. Jaki jest cel i jakie mogą być korzyści z takiej klasyfikacji wzorców. 151

6 OtóŜ zebranie kilku, kilkudziesięciu czy kilkuset wzorców oznacza, Ŝe wszystkie te wzorce opisują pewien fragment rzeczywistości, wielokrotnie powtarzany. MoŜna więc postawić tezę, Ŝe jeŝeli znajduje się podobnie rozpoczynający się odcinek jakiegoś wzorca to moŝna oczekiwać, Ŝe podobnie jak we wzorcu zachowa się przebieg zmiennej obserwowanej. 2. Badania szeregu czasowego W przypadku sposobu drugiego, przedstawionego na rys. 4 w związku z tym, Ŝe szereg czasowy dla kaŝdego potencjalnego wzorca przeszukiwany jest od samego początku poszczególne odcinki mogą być klasyfikowane do więcej niŝ jednej klasy C i zainicjowanej przez kolejny i-ty wzorzec bazowy. Jest to powodem moŝliwości powstawania klas podobnych do siebie, czyli klas posiadających pewną liczbę wspólnych odcinków szeregu czasowego (zbiory wzorców w klasach są nierozłączne). Istnieją róŝne rodzaje takich klas, klasy posiadające pewną liczbę wspólnych odcinków, ale takŝe występują klasy posiadające wyłącznie róŝniące się wzorce, są wreszcie przypadki, w których jednak klasa zawiera się w drugiej. Kolejnym problemem tej metody jest duŝa liczba klas, z których tak naprawdę istotna jest tylko jakaś ich część poniewaŝ reszta to zazwyczaj podzbiory zawarte w innych klasach. W celu usunięcia tych wad algorytmu generacji klas oraz stworzenia zbioru najlepszych wzorców został opracowany proces filtracji klas. Proces filtracji zbioru wzorców zostanie przedstawiony na przykładzie szeregu czasowego pary walutowej EUR/USD zawierającego N = 6688 danych pomiarowych, jest to okres jednego roku z próbkowaniem co 60 minut. Dane dotyczą okresu w 2008 roku, w tym takŝe obejmującego okres końca roku zwany globalnym kryzysem finansowym (pierwszy wiersz w macierzy danych dotyczy dnia a ostatni dnia Wybranie takiego duŝego zakresu jest konieczne, Ŝeby umoŝliwić znalezienie odpowiednio duŝej liczby wzorców. Pierwszy etap rozpatrywanego algorytmu poszukiwania wzorców polega na przeszukaniu całego szeregu czasowego w poszukiwaniu klas wzorców podobnych. Przyjętym załoŝeniami są szerokość korytarza y = 0,0007 od wzorca bazowego oraz minimalna liczba wzorców podobnych potrzebnych do stworzenia klasy równa l min = 5. W wyniku obliczeń (trwających ponad 6 minut na przeciętnym współczesnym amatorskim sprzęcie obliczeniowym) zostały znalezione 1734 klasy wzorców o liczności przekraczającej narzucone l min. Średnia liczność wzorców w tych klasach wynosi l sr = 38,7 a maksymalna l max = 323. Jak widać znaleziono ogromną liczbę wzorców stanowiącą prawie 11% całego szeregu czasowego, gdyby te wszystkie wzorce przedstawiały duŝą wartość predykcyjną sytuacja byłaby idealna dla inwestora. Niestety w istocie jednak tak nie jest, większość z tych wzorców nie przedstawia Ŝadnej wartości, w kolejnych etapach naleŝy dąŝyć do uzyskania zbioru wzorców posiadających najlepsze właściwości predykcyjne. W kolejnym etapie algorytmu zastosowane są dwa filtry (sekwencje operacji algorytmy, których celem jest odrzucenie niektórych wzorców), pierwszy usuwający F1 wzorce zbyt płaskie (zdefiniowane poniŝej) oraz drugi F2 usuwający klasy zbyt podobne. Na tym etapie jakość danej klasy określana jest na podstawie jej liczności, dlatego na początku etapu zbiór wzorców sortowany jest malejąco według liczności. Pierwszy filtr F1 ma za zadanie usunięcie z bazy wzorców te, których średnia wartość w części uczącej nie róŝni się od średniej wartości w części predykcyjnej przynajmniej o y f = 0,0002. Wielkość ta dobrana została doświadczalnie, ale zgodna jest takŝe z intuicją inwestora to przecieŝ przeciętna wartość spreadu na podstawowych parach walutowych. Filtr ten ma na celu usunięcie wzorców powstałych np. w przypadku zawieszenia notowań (próbkowana wtedy jest ostatnia wartość notowania), oraz wzorców 152

7 które mimo duŝej wartości predykcyjnej, nie przedstawiają odpowiednio silnych wzrostów lub spadków, które byłyby opłacalne przy otwieraniu pozycji. Drugi filtr F2 usuwa wzorce podobne. W przypadku tej metody generacji klas wzorców mogą powstać klasy które zawierają się w sobie. Ten filtr zaczyna porównywanie od najbardziej licznych klas wzorców z klasami mniej licznymi. Jeśli taki rozpatrywany wzorzec mniej licznej klasy będzie się zawierał w korytarzu bazowego wzorca liczniejszej klasy, to zostanie usunięty z bazy. Filtr ten powoduje znaczną redukcję liczby klas, zostawiając tylko autonomiczne klasy o największej liczności. Po takiej filtracji zbiór klas wzorców moŝe być podobny do tego uzyskanego w pierwszym algorytmie generacji klas przy przeszukiwania szeregu czasowego, z tą róŝnicą Ŝe w tym wypadku mamy pewność, Ŝe wzorce są najlepsze poniewaŝ nie pomijamy wzorców, które w pierwszym algorytmie mogłyby nie być znalezione poniewaŝ wcześniej trafiłyby do innej klasy. Wyniki badań przedstawiono w tab. 1. Zawiera ona czas wykonania algorytmu dla kaŝdego etapu oraz liczbę wzorców pozostałych po wykonaniu kaŝdych obliczeń. Jak równieŝ średnią i maksymalną liczność wzorca w uzyskanym zbiorze. Tab. 1. Wyniki badań skuteczności filtracji zbioru wzorców Tab. 1. Results of efficiency in pattern class filtration Etap Etap 1 (przed filtracją) Etap 2.1 (po filtracji F1) Etap 2.2 (po filtracji F2) Czas wyk. [s] Liczba wzorców Śr. liczność Max liczność 377, , , , , ,8 314 Kolejnym etapem algorytmu było określenie skuteczności wzorca wyraŝanej w procentach i wyliczanej z wzoru: I I p S =, (5) w gdzie: S skuteczność wzorca, I p liczba prawidłowych predykcji wzorca, I w liczba wystąpień wzorca. Pierwszym krokiem w tym etapie będzie ustalenie wskaźnika jakości dla kaŝdego wzorca. Kolejnym krokiem będzie wyeliminowanie wzorców naleŝących do klas małolicznych, czyli takich których działanie predykcyjne nie jest bardzo potwierdzone. Przyjętym arbitralnie progiem jest minimum 20 wystąpień wzorca. Kolejnym krokiem jest pozostawienie tylko wzorców przewidujących wzrost, jest to zgodne z załoŝeniami badania i ma na celu lepsze zobrazowanie jakości wzorców. Ostatnim etapem jest wybranie określonej liczby najlepszych wzorców które stworzą finalny zbiór. Nie ma sensu przechowywać w nim wzorców poniŝej pewnego progu skuteczności. W tab. 2 przedstawiono przykłady najskuteczniejszych klas. 153

8 Tab. 2. Wyniki badań skuteczności i liczności klas Tab. 2. Results of efficiency and large of class patterns Lp. S I w Idealnym rozwiązaniem dla inwestora jest zbiór finalny składający się z wzorców o bardzo wysokiej skuteczności wzorców, najlepiej dąŝącej do 100%, przy wysokiej liczności klas wzorców. W rzeczywistości co przedstawia rys. 5 skuteczność wzorca nie jest ściśle skorelowana z jego licznością, co moŝe tworzyć kolejne problemy, typu ile wzorców powinno się znajdować w zbiorze finalnym, czy faktycznie mają one szanse wystąpienia, utrzymując swoją skuteczność na stałym poziomie. Jest to problem związany z Ŝywotnością wzorca w czasie, czyli jego skutecznością w przyszłości, która niekoniecznie będzie stała. 154

9 Rys. 5. Związek skuteczności wzorców z licznością klasy wzorca Fig. 5. Relation of efficiency and large of class patterns Na rys. 6 przedstawiony jest rozkład Ŝywotności wzorców dla rozpatrywanego okresu czasu jako trójwymiarowa powierzchnia w układzie kartezjańskim, z odpowiednim doborem kolorów, charakteryzujących skuteczność wzorca. Skrajne kolory, określają kierunek rozwoju wzorca. Kolor niebieski określa przekłamanie wzorca względem przesłanek jak powinien zachować się wzorzec, kolor czerwony podtrzymuje predykcje wzorca. Wszystkie koloru pośrednie między skrajnymi, przedstawiają oscylacje wzorca. Osie kolejno uwzględniają najlepsze wzorce otrzymane w wyniku 3 etapu bez Ŝadnych ograniczeń (oś odciętych w prawo), czas na jakim badano skuteczność wzorca (oś odciętych) oraz samą skuteczność wzorców (oś rzędnych). Dodatkowo uwzględniono liczność klasy wzorca, ponad powierzchnią na osi odciętych. Zachowanie wzorców w czasie nie jest jednolite, moŝna zaobserwować, iŝ niektóre wzorce dopiero z czasem zyskują wartość predykcyjną, będąc przez długi okres czasu mało interesujące z punktu widzenia inwestora. Na rys. 7 przedstawiono podobną powierzchnie Ŝywotności wzorców, których skuteczność mieści się w przedziale 40 60%. Jest o tyle istotne, iŝ większy odsetek uzyskanych wzorców spełnia te ograniczenia, świadczące o ich małej przydatności dla dalszych badań. Skuteczność taka bowiem w przybliŝeniu sprowadza się do rzutu monetą, szanse dobrej jak i złej predykcji są takie same. 155

10 Rys. 6. śywotność najlepszych wzorców w czasie Fig. 6. Liveliness of the best patterns in discrete time Rys. 7. Wzorce o skuteczności z przedziału 40 60% Fig. 7. Patterns with efficiency between 40 and 60 percents Podsumowując, rozpatrywany algorytm składa się z 5 następujących etapów (kroków): Wygenerowanie klas zawierających zbiory wzorców podobnych do wzorca bazowego ustanawiającego klasę. Zastosowania filtru F1 usuwającego wzorce płaskie (takie, które nawet przy dość dobrej przewidywalności zmian kursu nie rokują satysfakcjonującej uŝyteczności). Zastosowania filtru F2 usuwającego klasy zbyt podobne. Ustalenie skuteczności wzorców S i usunięcie wzorców małolicznych I w < 20. Usunięcie wzorców nierosnących oraz posortowanie malejąco względem S. Wybranie arbitralnie ustalonej liczby najlepszych wzorców. 156

11 Po wyborze najlepszych wzorców przystąpiono do testowania ich skuteczności w nowej części przestrzeni danych. W tym celu wybrano kontynuacje szeregu czasowego EUR/USD dla świec 60 minutowych poczynając od dnia i testując szereg do dnia W wyniku testowania wybrano 70 wzorców, które zastosowano do predykcji na jeden krok wprzód. Wyniki przedstawiono na rys. 8. Rys. 8. Zysk skumulowany (w pipsach) po zastosowaniu strategii z wielokrotnym uŝyciem uprzednio przygotowanych wzorców Fig. 8. Accumulate profit (in pips) after using strategy base on multiple trade of preapeared patterns Wyniki zaprezentowane na rys. 8 są obrazem narastającego zysku dla kilkudziesięciu kolejnych zdarzeń (otwarć pozycji), z których kaŝde poprzedzone było procesem poszukiwania wzorca, analizy jego przydatności, gdy został znaleziony, obserwacją i analizą wyniku. Wynik końcowy to zysk rzędu 400 pipsów. MoŜe on oznaczać wysoką wygraną (zaleŝy to oczywiście od zastosowanej i akceptowalnej przez inwestora gracza dźwigni finansowej), przy jednoczesnej jego zgodzie na dopuszczalne duŝe obsuniecie kapitału. Na wykresie ta największa skumulowana przegrana jest rzędu 200 pipsów tj. jest to ok. 50% wygranej. To oczywiście poraŝająco duŝo i zaakceptowanie takiej straty zaleŝy od odporności psychicznej inwestora [13]. 3. Konkluzje NiezaleŜnie od rzeczywistej praktycznej wartości wyników uzyskanych w wyniku zastosowania opisanej metody, naleŝy stwierdzić, Ŝe jest ona obiecująca lub Ŝe nie nale- Ŝy jej odrzucać. Szeroko rozumiany obszar rozpoznawania wzorców [3, 9, 14] był juŝ przez Dudę [3] charakteryzowany jako niezwykle perspektywiczny w jego heurystycznych nieograniczonych horyzontach, jest takŝe współcześnie [14, 15] bardzo interesującym alternatywnym obszarem badań. Wynik przedstawiony w niniejszej pracy to jedynie słaby sygnał moŝliwości zarabiania na zmianach ceny. Słaby, jako odkrywający jedynie nieograniczone moŝliwości dalszych udoskonaleń, słaby takŝe w sensie jakości uzyskanego wyniku. 157

12 Widać jednak wyraźnie moŝliwe kierunku dalszych badań inne rynki (pary walutowe, towary, indeksy), inne okresy predykcyjne i okresy badania historii, inne wzorce inaczej definiowane np. oparte na indykatorach (przetworzonych danych podstawowych). Tych moŝliwości jest wiele. To z pewnością fragment juŝ stosowanej przestrzeni strategii inwestycyjnych sprawdzonych przez największych i najskuteczniejszych traderów we współczesnej historii prognoz finansowych opisanych przez Joe Krutsingera [9]. Literatura 1. Brock W., Lakonishok j., LeBaron B. Simple technical trading rules and stochastic properties of stock returns. Journal of Finance 47(1992), Cai B.M., Cai C.X., Keasey K. Market Efficiency and Returns to Simple Technical Trading Rules: Further Evidence form US, UK, Asian and Cinese Stock Markets. Asia-Pacific Financial Markets, Springer Duda R.O., Hart P.E., Stork D.G., Pattern Classification, John Wiley, New York (2000). 4. Friesen G.C.F, Weller P, Dunham L.M. Price trends and patterns in technical analysis: A theoretical and empirical examination. Journal of Banking & Finance 33(2009) Gencar R. Linear, non-linear and essential foreign exchange rate prediction with simple technical trading rules. Journal of International Economics 47(1999) Jing Dang, Brabazon A., Edelman D., O Neill M. An Introduction to Natural Computing in Finance. LNCS, PublisherSpringer Berlin / Heidelberg Volume 5484/ Kacprzyk J., Wilbik A., ZadroŜny S. A linguistic quantifier based aggregation for a human consistent summarization of time series. In: J. Lawry, E. Miranda, A. Bugarin, S. Li, M. A. Gil, P. Grzegorzewski, O. Hryniewicz (Eds.): Soft Methods for Integrated Uncertainty Modeling. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2006, ss , Seria: Advances in Soft Computing. 8. Kacprzyk J., Wilbik A., ZadroŜny S. Using a genetic algorithm to derive a linguistic summary of trends in numerical time series. In: Proceedings of 2006 International Symposium on Evolving Fuzzy Systems, Ambleside, UK, September 7-9, 2006, IEEE Press, ss Krutsinger J. Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów. Wig-Press, Warszawa Lemke F., Mueller J.A. Self- Organizing Data Mining A Portfolio Trading System. Journal of Commputational Intelligence in Finance, 1997/05 pp Muriel A., Short-term predictions in forex trading, Physica A 344 (2004) Owens S., Lizotte O. When to trade. FX Engines, Piper J. The Way to Trade, Harriman Modern Classic, Raghuraj R.K., Lakshminarayanan S. Variable Predictive Models A new multivariate classification approach for pattern recognition application. Elsevier, Pattern Recognition vol. 42/1, 2009 p Satchwell Ch. Pattern Recognition and Trading Decisions. McGraw Hill, New York Tak-chung Fu, Fu-lai Chung, Luk R., Chak-man Ng. Representing Financial Time Series based on data point importance. In: Engineering Applications of Artificial Inteligence 21(2008) p

13 17. Wiliński A. Risk Estimation of Consecutive Losses in Automated Currency Trading. Polish Journal of Environmental Studies vol.16 No 4a, 2007, p Wiliński A., Czapiewski P. GMDH-based Multiple Prediction of Financial Markets. Polish Journal of Environmental Studies vol.17 No 3b, 2008 p Yungho Leu, Chien-Pang Lee, Yie-Zu Jou. A distance-based fuzzy time series for exchange rates forecasting. Expert Systems with Applications 36(2009) Streszczenie W artykule rozwaŝane jest pojęcie wzorca w szeregu czasowym wybranego rynku finansowego, jednego z takich jak np. rynek akcji, kursów walut, cen towarów, indeksów giełdowych. Rozpatrywane wzorce są sekwencją kolejnych zmian ceny w wybranym przedziale czasu. JeŜeli chodzi o rynki walutowe, to na kursy kaŝdego rynku wpływa wiele czynników, jeśli te czynniki będą się powtarzać, powtarzać mogą się równieŝ i wzorce w szeregu czasowym. Ta ewentualna powtarzalność zdarzeń (przyczyna) i jej odzwierciedlenie (skutek) w obserwowanym szeregu czasowym moŝe być inspiracją do podjęcia próby opisania własności predykcyjnych takich wzorców. Podejście to umoŝliwia zautomatyzowanie procesu inwestowania (spekulacji) na rynku finansowym. Przy podjęciu tego wyzwania pojawia się szereg problemów, z których kluczowe znaczenie ma znalezienie kryterium porównywania wzorca predykcyjnego z jego nowymi wcieleniami, takiego, Ŝe tworzyłoby klasę obiecującą w sensie predykcyjnym. W artykule analizowane jest takŝe zagadnienia zmienności jakości (uŝyteczności) wzorca w czasie. Patterns in financial discrete time and their predictable mean Summary This articale consider the mean of pattern in discrete time on chosen financial market, like for example stock markets, currency trends, price of goods, stock indexes. Patterns are sequence of following price changes within chosen time. If we consider currency markets, then on currency influence many elements and if this elements repeat, then patterns can also repeat. Such recurrence in happens (cause) and it means in discrete time (result) can be inspiration to attempt to describe predictable properties of such patterns. Such approach enable to automation trading on financial markets, but there is many problem and the most important is compare criterion between predictable pattern and his successors that would create promising class of patterns in predictable way. In articale is also analize variability of pattern quality during period of time. 159

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Mateusz Korsak Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania e-mail: mateusz.korsa13@gmail.com Iwona Piekunko-Mantiuk Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Lucjan Czechowski * Anna Maria Pochmara ** Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Krzysztof DYCZKOWSKI, Michał ROGALEWICZ Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo