Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A."

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Bohomolca 21 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Anna Taran Tel.: Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwa i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwa i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy 1 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

2 Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych 2 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Dostawa i pełna obsługa serwisowa zintegrowanej platformy drukowania, kopiowania, skanowania oraz archiwizacji dokumentów w środowisku biurowym. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr (w przypadku usług kategorii 1-27 zob. załączniki XVIIA i XVIIB dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Główne miejsce realizacji dostaw Polska (Centralna oraz Oddziały Zamawiającego) Kod NUTS PL Główne miejsce świadczenia usług Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i pełna obsługa serwisowa zintegrowanej platformy drukowania, kopiowania, Zamówie dotyczy następujących lokalizacji Zamawiającego: Warszawa - 2 placówki (ul. Bohomolca 21 i Kasprzaka 25), Gdańsk, Świerklany, Tarnów, Wrocław oraz Rembelszczyzna. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca dostarczy, wdroży i będzie serwisował rozwiąza będące przedmiotem zamówienia przez okres 48 miesięcy na podstawie opłaty miesięcznej dla całego rozwiązania. Opłata miesięczna powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonam przedmiotu zamówienia oraz warunki wyspecyfikowane przez Zamawiającego ie jak: urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia szerokoformatowe, aplikacje i specjalistyczne oprogramowa wspomagające proces rejestracji i archiwizacji dokumentów, materiały eksploatacyjne, naprawy, części zamienne oraz wsparcie aplikacji na poziomie analitycznym. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

4 II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (dla przedstawienia poszczególnych części zamówienia należy wypełnić załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do(zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): lub Zakres: między a Waluta:: Waluta:: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: Liczba możliwych okresów odnawiania zamówienia (jeżeli dotyczy): lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Zakres: między a Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówie: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 48 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 4 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

5 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze i/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele przedmiotowego zamówienia. W im przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udziele zamówienia do oferty należy dołączyć listę Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oraz dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykona zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli,opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.), zwanej dalej Ustawą, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy, 3) w przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia warunek opisany w pkt 1 musi spełniać każdy z Wykonawców, 4) w przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia warunek opisany w pkt 2 mogą spełniać łącz wszyscy Wykonawcy. Wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadcze Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca zalega z uiszczem podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

6 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3, 4, 5 Ogłoszenia: 1) pkt 1,4,5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości; b) zalega z uiszczam podatków, opłat lub składek na ubezpiecze społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; 2) pkt 3 składa zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2, powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1) lit. b), powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 6 ppkt 3) stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udziele zamówienia, listę Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oraz dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upraw do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentów określonych w pkt 1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty określone w pkt 1, pkt składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącz grupa Wykonawców ubiegających się o udziele zamówienia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) potwierdzą posiada środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na wykona zamówienia w wysokości mjszej niż złotych (słow: pięć milionów złotych). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, warunek określony w pkt 1) może spełniać łącz grupa Wykonawców ubiegających się o udziele zamówienia. Wymagane dokumenty: 1.Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych na rachunku (saldo) lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę mjszą niż zł (słow: pięć milionów złotych) wystawiona wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokument określony w pkt 1 składa łącz grupa Wykonawców ubiegających się o udziele zamówienia. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmj 1 podobne zamówie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi nijszego zamówienia. Za wykona podobnego zamówienia Zamawiający będzie uznawał dostawę urządzeń drukujących lub skanujących wraz z obsługą serwisową, dostawą materiałów eksploatacyjnych do dostarczonych urządzeń lub systemu do elektronicznej archiwizacji dokumentów o wartości mjszej niż zł (słow: osiem milionów złotych). 6 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

7 2) dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1. Kierownik Zespołu Projektowego (1 osoba) a. Kwalifikacje: wykształce wyższe techniczne, kwalifikacje w zakresie znajomości metodyki zarządzania projektami PMI, PRINCE 2, TEMPO lub równoważne; b. Doświadcze zawodowe: - co najmj 5-let doświadcze zawodowe w zakresie budowy systemów informatycznych, - uczestnictwo w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia w roli kierownika projektu lub zarządzającego zespołem w co najmj dwóch projektach, w których stworzono systemy informatyczne, 2. Inżyr systemów sieciowych (1 osoba) a. Kwalifikacje: wykształce wyższe w dziedzi informatyki lub nauk pokrewnych; b. Doświadcze zawodowe: - doświadcze w obsłudze następujących technologii: sieci TPC/IP, firewall's, serwery VPN i Klienci VPN (sieci VPN), - doświadcze w obsłudze systemów operacyjnych typu Unix i Windows. 3. Specjalista systemów Output Managment (1 osoba) a. Kwalifikacje: wykształce wyższe techniczne, ukończone szkole dotyczące systemów zarządzania systemami druku i kopiowania; b. Doświadcze zawodowe: - co najmj 5-let doświadcze zawodowe w realizacji podobnych projektów, - uczestnictwo w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia we wdrożeniu co najmj trzech systemów zarządzania flotą urządzeń na skalę porównywalną z aktualnym projektem, - znajomość platform Windows, - znajomość zagadń zarządzania w oparciu o protokoły SNMP, - znajomość zagadń integracji z systemami katalogowymi (AD/LDAP), - znajomość zagadń autoryzacji z wykorzystam kart zbliżeniowych. 4. Specjalista ds. Projektowania i wdrażania systemów archiwizacji (1 osoba) a. Kwalifikacje: wykształce wyższe w dziedzi informatyki lub nauk pokrewnych; b. Doświadcze zawodowe: - co najmj 5-let doświadcze w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, - doświadcze w zakresie projektowania systemów archiwizacji. 5. Opiekun Kontraktów Serwisowych (1 osoba) a. Kwalifikacje: wykształce wyższe techniczne; b. Doświadcze zawodowe: - co najmj 3-let doświadcze zawodowe związane z zarządzem co najmj 5 outsourcingowymi kontraktami serwisowymi, - doświadcze w przygotowaniu audytów związanych z badam jakości wykonywanych usług na rzecz klienta. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia warunki określone w pkt 1) oraz w pkt 2) ppkt może spełniać łącz grupa Wykonawców ubiegających się o udziele zamówienia. Wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi nijszego zamówienia, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. 2. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez nich czynności. Ww. dokument musi potwierdzać spełnia warunku opisanego w Sekcji III.2.3) pkt 2) ppkt 1. do 5. Uwaga: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty określone w pkt 1. oraz w pkt 2. składa łącz grupa Wykonawców ubiegających się o udziele zamówienia. 7 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

8 III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej 8 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

9 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli,proszę podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3) Informacje Dodatkowe IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola) Najniższa cena lub Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria 1. Cena dla ilości wydruków poniżej lub równej miesięcznemu limitowi wydruku 2. Cena dla wydruku 1 strony A4 (A3=2*A4) dla ilości większej niż limit na urządzeniu A 3. Cena dla wydruku 1 strony A4 dla ilości większej niż limit na urządzeniu B 4. Cena dla wydruku 1 arkusza A0 dla ilości większej niż limit na drukarce szerokoformatowej Waga Funkcjonalność Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 9 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

10 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający(jeżeli dotyczy) P/13/ IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Okresowe ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem DSZ) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 14/12/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) lub Okres w miesiącach: lub dniach: 60 (od udzielenia zamówienia) IV.3.7) Warunki otwierania ofert Data: 14/12/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00 Miejsce (jeżeli dotyczy): Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert(jeżeli dotyczy) 10 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

11 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zosta zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu: - zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiada stosownego doświadczenia, - na który podano informację z banku. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców zosta dokonana według formuły 0-1 spełnia - spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacz wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. UWAGA WAŻNE: - dokumenty wymagane postanowieniami Sekcji III.2.1) z wyłączem pełnomocnictwa, Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; - pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarial za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. - zaleca się składa oferty (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami) na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Formularze te są dostępne na stro internetowej Zamawiającego: w części przetargi. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej Prezesem Urzędu Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy(url): 11 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

12 Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy(url): Kod pocztowy: Tel.: 12 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

13 VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgod z art. 184 ust. 1 Ustawy, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwoła. Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu w termi 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześ przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złoże w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wsiem do Prezesa Urzędu (art. 184 ust. 2 Ustawy). VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy(url): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 29/10/2007 (dd/mm/rrrr) 13 / 13 SIMAP2_GAZSYSTEM :24 PM MET- ID: Formularz standardowy 5 PL

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo