zastępuje się stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego, 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zastępuje się stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego, 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr Poz. 185 i W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach (Monitor Polski z 1992 r. Nr 4, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się nowy 2 w brzmieniu:,, 2. Przebieg granic portów ustalonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 jest zaznaczony na mapach w skali 1 : 500, 1: 1000, 1: 5000 i 1: 10000, które są przechowywane: 1) w Urzędzie Morskim w Szczecinie (komplet map portów w Szczecinie, Policach i Świnoujściu), 2) w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (mapy portu w Szczecinie), 3) w Urzędzie Gminy i Miasta Police (mapy portu w Policach), 4) w Urzędzie Miejskim w Świnoujściu (mapy portu w Świnoujściu.", 2) dotychczasową treść 2 oznacza się jako 3, 3) w załączniku nr 1 do zarządzenia na stronie 66: a) drugi wiersz od dołu - fragmenty tekstu obejmujące zdania w brzmieniu: "W dalszym przebiegu granica przecina linię brzegową wyspy Radolin i biegnie wodami Jeziora Dąbie w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym, przez punkty o numeracji kolejnej do pkt nr 92, zlokalizowanego na wodach Przesmyku Orlego. Pkt nr 92 stanowi jednocześnie punkt zbiegu granic obrębów ewidencyjnych, natomiast nie jest punktem na granicy pasa technicznego. Z pkt nr 92 granica biegnie na południe do pkt nr 93, będącego jednocześnie punktem granicznym pasa technicznego Urzędu Morskiego, położonego na wyspie Wielka Kępa w odległości 65 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego.", zastępuje się zdaniami w brzmieniu: "W dalszym przebiegu granica dochodzi do pkt nr 87a, położonego na brzegu jeziora Dąbie, i biegnie dalej na południe jego brzegiem przez punkty nr 87b-c, 88, 88a-d, 89, 89a-c, 90, 90a-f, 91 i dochodzi do pkt nr 91 a, położonego na brzegu wyspy Radolin od strony Przekopu Mieleńskiego. Następnie przecina Przesmyk Orli, przez pkt nr 91 b, 92, dochodząc do pkt nr 92a, położonego na brzegu wyspy Wielka Kępa. Stąd biegnie dalej na południe do pkt nr 93, będącego jednocześnie punktem granicznym pasa technicznego Urzędu Morskiego, położonego na tej wyspie w odległości 65 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego.", b) 14 wiersz od dołu - fragmenty tekstu obejmujące zdania w brzmieniu: "Następnie skręca na południowy wschód, przecina brzeg rzeki Regalicy i dochodzi do pkt nr 124, zlokalizowanego na osi żeglugowej tej rzeki, na kilometrze 739,6. Od pkt nr 124 granica przebiega osią toru żeglugowego rzeki Regalicy, określonego według map w skali 1 : 2500, krzywolinijnie, generalnie w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 125, zlokalizowanego na przecięciu północnej krawędzi mostu Cłowego i osi żeglugowej rzeki, w przybliżeniu na kilometrze 737,63. Od pkt nr 125 granica portu przebiega na zachód, północną krawędzią mostu Cłowego do pkt 126, a następnie linią łamaną przez pkt nr 127 do pkt nr 128. Dalej biegnie w ogólnym kierunku zachodnim u podnóża nasypu drogowego ulicy Gdańskiej, przecina ulicę Węglową i dalej u podnóża nasypu ulicy Gdańskiej przez punkty o numeracji kolejnej, dochodząc do pkt nr 147, zlokalizowanego na granicy terenów kolejowych.", zastępuje się zdaniami w brzmieniu: "Od pkt nr 123 granica biegnie na południe, przecinając rzekę Parnicę i dochodzi do pkt nr 124, położonego w zbiegu brzegów rzeki Parnicy i rzeki Regalicy. Następnie biegnie w ogólnym kierunku południowym, północno-zachodnim, a następnie zachodnim brzegiem rzeki Regalicy przez punkty o numeracji: 124a-d, 125, 125a-h, 126, 126a-c, 127, 127a-e, 128, 128a-d, do pkt nr 129 położonego przy północnym skraju wylotu rowu melioracyjnego do rzeki Regalicy. Stąd biegnie dalej na południe, w odległości przeciętnie 5 m na zachód od skraju nabrzeża, aż do pkt nr 130, położonego u podnóża nasypu drogowego północnej strony ulicy Gdańskiej, przy moście Cłowym. Od pkt nr 130 granica portu biegnie północną stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego w ogólnym kierunku zachodnim, przecina ulicę Węglową i dalej przez punkty o numeracji kolejnej również północną stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego, dochodząc do pkt nr 147 zlokalizowanego na granicy terenów kolejowych." 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: Z. Jaworski 186 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 marca 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami. Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) zarządza się, co następuje: Obrót detaliczny środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, zwanymi dalej "środkami i materiałami", poza aptekami mogą prowadzić : 1) sklepy zielarskie (zielarnie) oraz sklepy zielarsko-drogeryjne - środkami i materiałami wymienionymi w wykazach stanowiących załączniki nr 1 i 3 do zarządzenia, I

2 Monitor Polski Nr Poz ) sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego - materiałami medycznymi wymienionymi w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia oraz odczynnikami i wzorcami diagnostycznymi in vitro, 3) placówki ogólnodostępnej sieci handlowej - środkami i materiałami wymienionymi w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, 4) punkty apteczne prowadzone w dniu wejścia w życie zarządzenia - środkami i materiałami wymienionymi w wykazach stanowiących załączniki nr 1, 3 i 4 do zarządzenia. 2. Przedmiotem obrotu detalicznego mogą być wyłącznie środki i materiały w oryginalnych opakowaniach jednostkowych. 2. Lokal placówki, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 1) składać się co najmniej z izby ekspedycyjnej i magazynu zapewniającego prawidłowe przechowywanie środków i materiałów, 2) pomieszczenia powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia wentylacyjne i termoregulacyjne, 3) ściany i podłogi pomieszczeń powinny być gładkie i łatwo zmywalne. 3. Placówki, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 3, prowadzą obrót detaliczny środkami i materiałami, wymienionymi w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, w miejscu wydzielonym, zabezpieczającym przed bezpośrednim kontaktem z innymi artykułami będącymi w obrocie w tych placówkach. 4. Podstawowe wyposażenie placówek, o których mowa w 2, stanowi stół ekspedycyjny oraz przeznaczone wyłącznie do przechowywania środków i materiałów szafy ekspedycyjne, regały (szafy magazynowe), podesty, a także szafa chłodnicza lub lodówka. 5. O zamiarze prowadzenia obrotu detalicznego środkami i materiałami przez placówki określone w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 należy powiadomić wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w terminie 7 dni przed jej otwarciem Prowadzącym sklep zielarski lub zielarsko-drogeryjny, o których mowa w 1 ust. 1, może być farmaceuta, technik farmaceutyczny, technik drogista lub osoba posiadająca kwalifikacje nabyte po przeszkoleniu przeprowadzonym według programu i w sposób zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 2. Prowadzącym punkt apteczny, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 4, powinien być technik farmaceutyczny posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej. 7. Punkty apteczne, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 4, prowadzą działalność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1997 r. 8. Placówki, które w dniu wejścia w życie zarządzenia prowadzą obrót detaliczny środkami i materiałami wymienionymi w załącznikach do zarządzenia, dostosowują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia swoją działalność do wymagań określonych w zarządzeniu. 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Wojtyła Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1993 r. (poz. 186) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W SKLEPACH ZIELARSKICH (ZIELARNIACH) ORAZ ZIELARSKO-DROGERYJNYCH, A TAKŻE W PUNKTACH APTECZNYCH I. Środki farmaceutyczne pochodzenia roślinnego 13. Anisi fructus 1. ABC - maść 2. Abrotani herba, intractum 3. Aesculan oraz Neo-Aesculan 4. Agrimoniae herba 5. Agropyri rhizoma 6. Aliofil 7. Aliosat 8. Aloesowe wino 9. Alpine herba, maść, płyn, żel 10. Althaeae folium, radix 11. Altra 12. Amarae tinctura 14. Anserinae herba 15. Anthemidis anthodium 16. Anthyllidis fi os 17. Antinicotin 18. Apipulmol - syrop 19. Apitussic - syrop 20. Arcalen 21. Archangelicae radix, oleum 22. Artecholin 23. Artemisiae herba, radix 24. Artemisol 25. Asperulae odoratae herba 26. Azucalen, l t

3 Monitor Polski Nr Poz Azulan 79. Esceven żel 28. Balsamum Mentholi comp. 80. Equiseti herba 29. Bardanae radix, succus, fructus, oleum 81. Eucalypti oleum 30. Betagran 82. Euphrasiae herba 31. Betasol 83. Fitolizyna 32. Betonicae herba 84. Fitoven 33. Betulae folium, succus 85. Foeniculi fructus, oleum 34. Betulan 86. Foenugraeci semen 35. Bioaron syrop oraz Bioaron C 87. Fragariae folium 36. Biogran (A. B) 88. Fraxini cortex 37. Bistortae rhizoma 89. Galegae herba 38. Bobo-Balneosan mieszanka ziołowa 90. Galeopsidis herba 39. Bobofen 91. Gastrin tabletki 40. Bronchial 92. Gastro tabletki 41. Bronchicum 93. Gastrosan 42. Buerlecithin 94. Gastrogran 43. Bursae pastoris herba 95. Gentianae radix, t inctura 44. Calami rhizoma, oleum, tinctura 96. Ginsana tabletki, tonik, kapsułki 45. Calenduale fi os, tinctura, maść, żel 97. Ginseng oraz Ginseng-Vital 46. Calendulin 98. Guttae cardiacae 47. Capsigel N 99. Guttae stomachicae T 48. Capsiplex oraz Neo Capsiderm 100. Helianthii flos 49. Cardiogran 101. Helichrysi inflorescentia 50. Cardiol C 102. Hemorigen 51. Cardiosan nr Hemoroi 52. Carvi fructus, oleum 104. Hemostin 53. Centaurii herba 105. Herbadont B pasta 54. Cetix oraz Cetix Plus 106. Herbogastrin 55. Chamomillae anthodium 107. Herbolen 56. Cholagoga (1, 2, 3) mieszanki z i ołowe 108. Herniariae herba 57. Cholegran 109. Herz Punkt Vital Tonicum 58. Cholesol 110. Hipokrates mieszanka z i ołowa 59. Cichorii herba, radix 111. Hippocastani cortex, flos 60. Cirsii oleracei herba 112. Hyperici herba, intractum, succus, tinctura 61. Cnici benedicti herba 113. Hyssopi herba 62. Coriandri fructus 114. Japanisches Heilpflanzenoil płyn 63. Crateagi fructus, inflorescentia, intractum 115. Juglandis folium 64. Cyani fi os 116. Kilo Nit płyn 65. Cynarae tinctura 117. Klimaktogran 66. Cynarex 118. Klosterfrau Activ Capseln kapsułki 67. Debelizyna pasta 119. Lamii albi flos 68. Degrosan nr 3 mieszanka ziołowa 120. Lavandulae flos 69. Degrovit mieszanka ziołowa 121. Laxol 70. Delacet 122. Lecithin Nerven Tonicum 71. Dentosept oraz Dentosept A 123. Leonuri cardiacae herba 72. Diabetina 124. Levistici herba, radix 73. Diabetosan nr Lichen islandicus 74. Digestosan 126. Lini semen 75. Echinacea płyn, tabletki 127. Linimentum chloroformii terebinthinae 76. Emolarol 128. Linimentum capsici compositum 77. Enuresan 129. Linimentum restaurans 78. Ericae flos 130. Majoranae herba, unguentum t, f

4 ,,, Monitor Polski Nr Poz Maltoferrochin płyn 183. Raphacholin oraz C 132. Malvae fi os, fi os cum calic., folium 184. Redusan 133. Marrubii herba 185. Reumosol płyn 134. Mel Althaeae (A, forte D) 186. Rhamni catharticae cortex, fructus 135. Mel Aloe cum Aroniae 187. Rhei radicis tabletki 136. Mel Foeniculi comp. A 188. Rhelax syrop 137. Meliloti herba 189. Reumogran gran Melisal 190. Ribis nigri folium 139. Melisana Klosterfrau Melissengeist płyn 191. Rosae fructus 140. Melissae folium, herba, intractum 192. Rosmarini folium 141. Menthae herba 193. Rubiae tinctorum rhizoma 142. Menthae piperitae folium, oleum, tinctura 194. Rubi fruticosi folium 143. Mentho- Paraffinol płyn 195. Rubi idaei fructus 144. Mentoklar żel 196. Rubinex 145. Menyanthidis-folium 197. Rubiolizyna 146. Millefolii flos, herba, succus 198. Rutoven - żel 147. Montana Haustropfen płyn 199. Salicis cortex 148. M ucosit maść Salviae folium, herba, tinctura 149. Myrtylli fructus 201. Sambuci flos, fructus 150. Neocardina 202. Saponariae radix 151. Neonormacol 203. Saturejae herba 152. Neospasmina 204. Sennae folium 153. Nervogran 205. Seboren - płyn 154. Nervosol 206. Serpylli herba 155. Normanol 207. Sinapis semen (albae i nigrae) 156. Normogran 208. Sirupus Tussipini 157. Oenotherae semen i przetwory 209. Slim krople 158. Olejek kamforowy 210. Sola ren krople 159. Olej rycynowy 211. Solidaginis herba 160. Olejek łopianowy 212. Sorbi fructus 161. Ononidis radix 213. Stigma Maydis 162. Origani herba 214. Stomatosol płyn 163. Oximag 215. Strobili Lupuli 164. Papaveris semen 216. Taraxaci flos, radix, $uccus 165. Paracelsus Husten Sirup syrop 217. Tabletki przeciw niestrawności 166. Passispasmin 218. Tabletki uspokajające 167. Pastylki wykrztuśne 219. Terpichol 168. Pectosol 220. Tetesept (Cold Balsam, Hals Pastillen Forte) 169. Perfocrat 221. Thymi extr. herba, fluidum, sirupus comp Petroselini radix 222. Tiliae inflorescentia 171. Phosphor Tormentillae rhizoma, tinctura, unguentum oraz Tor Phaseoli pericarpium mentiol 173. Pimpinellae radix 224. Tropaeoli folium 174. Pini silvestris oleum 225. Tussipect 175. Pini sirupus comp Tymsal 176. Plantaginis folium, succus 227. Uldenol 177. Polygoni avicularis herba 228. Ulmariae flos 178. Polygoni hydropiperis herba 229. Ulvenduosan 179. Pruni spinosae flos, fructus 230. Urogran 180. Pulmonariae herba 231. Urosept 181. Pyrosal syrop 232. Urticae folium, herba, radix, succus 182. Quercus cortex 233. Uvae ursi folium

5 Monitor Polski Nr Poz Vaccinium vitis ideae fructus 235. Valerianae radix, intractum, tinctura 236. Verbasci flos 237. Veronicae herba 238. Viburni opuli cortex 239. Violae tricoloris herba 240. Vicks-cukierki 241. Vicks Vaporub-maść 242. Zioła Szwedzkie suche i nalewka 243. Herbaty ziołowe (fix i sypkie) - wszystkie dopuszczone do obrotu przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 244. M ieszanki ziołowe nie wymienione powyżej -wszystkie dopuszczone do obrotu przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Uwaga : Jeżeli dla leku gotowego nie podano jego postaci, to przedmiotem obrotu mogą być wszystkie postaci dopuszczone do obrotu II. Leki gotowe - inne 1. Acidum acetylosalicylicum 2. Acifungin (mite, forte) 3. Acne sulf. 4. Alantan 5. Alantavit 6. Alantex 7. Algesal 8. Alka-prim 9. Altacet 10. Alugastrin 11. Analgol 12. Analgolan 13. Antidral 14. Aphtin 15. Arnisol 16. Asmag 17. Ascovita 18. Baby Calcium 19. Balsam 'Caf 20. Brocalcin 21. Calcii lactoglucas 22. Cepan 23. Chlorchinaldin - tabl. do ssania 24. Delfen 25. Decubitol 26. Dermaknel 27. Dermosan 28. Dermovit (A. E, F,) 29. Dolly - krem 30. Dolomit 31. Dolovit 32. Dolovit magnesium 33. Ethacridini lactas (Rivanolum) 34. Gargarin 35. Gargarisma prophyl. 36. Geriasol 37. Guajazyl 38. Inhalol 39. Kalii hypermanganas (Kalium hypermanganicum) 40. Kapsiplast 41. Kolpotex-oval 42. Kompensan 43. Linomag 44. Macalgran 45. Magnesii gluconas (Magnesium gluconicum) 46. Maść na odciski 47. Maść z wit. A 48. Migrenol 49. Neo-angin-aerosol, tabl. do ssania 50. Natrii hydrocarbonas (Natrium bicarbonicum) - subst. 51. Novoscabin 52. Paradentosol 53. Patentex oval 54. Pigmentum Castellani 55. Płyn na odciski 56. Prodermin 57. Propolan (Propolis) 58. Pulmex 59. Sal Carolinum artific. 60. Sal Ems artific. 61. Sal Vichy artific. 62. Sanofil 63. Sirupus Kalii guaiacolosulf. 64. Slow-mag 65. Solutio iodi spirit. (jodyna) 66. Tanninum albuminatum 67. Tabletki od bólu głowy 68. Ung. Zinci oxydati (maść cynkowa) 69. Vismag Uwaga: Jeżeli zamiast nazwy leku gotowego podano nazwę mi ęd zynarodową surowca farmaceutycznego, to przedmiotem obrotu mo gą by ć wszystkie dopuszczone do obrotu leki gotowe jednosklad nikowe zawierające ten surowiec; jeże l i nie podano postaci lek u gotowego, to przedmiotem obrotu mogą być wszystkie postaci dopuszczone do obrotu III. Materiały medyczne 1. Igły jednorazowego użytku 2. Strzykawki jednorazowego użytku, ł ł

6 Monitor Polski Nr Poz. 186 Załącznik nr 2 WYKAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W SKLEPACH SPECJALISTYCZNYCH ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO I. Wykaz materiałów medycznych 1. Cewniki i przyrządy przeznaczone do diagnostyki jam ciała 2. Cewniki i przyrządy przeznaczone do diagnostyki przewodu pokarmowego 3. Cewniki i zestawy do odsysania górnych dróg oddechowych 4. Cewniki i zestawy przeznaczone dla urologii 5. Cewniki przeznaczone do kontaktu z układem naczyniowym (krwionośnym) 6. Kaniule do drenażu, w tym śródoperacyjnego 7. Elektrody i czujniki elektroniczne 8. Endoskopy 9. Folie chirurgiczne, jałowa bielizna operacyjna maski chirurgiczne 10. Gaza sterylna 11. Gruszki gumowe 12. Igły do biopsji 13. Igły do iniekcji 14. Igły do punkcji 15. Kanki doodbytnicze i dopochwowe 16. Kompresy gazowe 17. Maski do znieczulenia, podawania tlenu i chirurgiczne 18. Opakowania bezpośrednie do przyrządów medycznych 19. Opakowania bezpośrednie do środków farmaceutycznych 20. Opaski elastyczne 21. Opaski opatrunkowe 22. Opaski uciskowe 23. Pojemniki do preparatyki krwi (np. plazmaferezy) 24. Pojemniki do przechowywania krwi i jej preparatów 25. Pojemniki i systemy do zbierania wydzielin i wydalin 26. Protezy zewnętrzne 27. Przylepce 28. Przybory do umocowania opatrunków 29. Przybory do umocowania elektrod itp. 30. Przyrządy do pobierania krwi 31. Przyrządy do podawania krwi 32. Przyrządy do podawania płynów infuzyjnych i krwiozastępczych 33. Przyrządy do preparatyki krwi i jej pochodnych 34. Rękawiczki chirurgiczne, zabiegowe, sekcyjne, ekshumacyjne i inne 35. Rurki i przyrządy endotrachealne 36. Strzykawki (w tym wielokrotnego użytku) 37. Systemy filtracyjne do płynów i powietrza 38. Środki antykoncepcyjne mechaniczne wydawane bez recept 39. Wyroby pończosznicze przeciwżylakowe i przeciwzakrzepowe 40. Zakraplacze 41. G ipsy chirurgiczne i inne materiały unieruchamiające dla ortopedii i traumatologii 42. Jałowe ubiory i inne wyroby włókiennicze stosowane w trakcie operacji II. Wyroby przeznaczone do implantacji 1. Cementy kostne 2. Cewniki donaczyniowe systemów implantowanych 3. Gwoździe, śruby, płytki i inne wyroby służące do unieruchamiania lub zespalania kości 4. Igły do szycia tkanek oraz wyroby do zespalania tkanek 5. Implantowane systemy do podawania leków 6. Kleje tkankowe 7. Materiały i wyroby do odtwarzania kształtów anatomicznych 8. Materiały szewne - resorbujące się i nie resorbujące 9. Przetoki tętniczo-żylne 10. Sensory i stymulatory nerwów 11. Sztuczne naczynia krwionośne 12. Sztuczne przełyki 13. Sztuczne wiązadła, protezy powięzi mięśni 14. Wyroby do modyfikacji układu szkieletowego 15. Wyroby wspomagające krążenie (w tym sztuczne serca) 16. Wyroby zastępujące kości oraz materiały do wypełnień ubytków 17. Wyroby zastępujące stawy 18. Zastawki sercowe Ponadto sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego mogą prowadzić obrót detaliczny odczynnikami i wzorcami diagnostycznymi in vitro. III. Wykaz materiałów stomatologicznych Materiały pozostające w stałym bądź długotrwałym kontakcie z tkankami jamy ustnej 1. Amalgamaty 2. Cementy 3. Ćwieki 4. Laki szczelinowe 5. Materiały i wyroby przeznaczone do wszczepiania (implantacji) 6. Materiały do wypełnień kanałowych 7. Stopy metali 8. Metalowe elementy stosowane w protetyce 9. Metalowe elementy stosowane w chirurgii szczękowej 10. Metalowe elementy stosowane w ortodoncji 11. Preparaty do ochrony miazgi 12. Tworzywa sztuczne do protetyki i ortodoncji 13. Tworzywa sztuczne elastyczne 14. Tworzywa sztuczne do napraw protez, koron itp. 15. Tworzywa sztuczne pomocnicze stosowane w stomatologii 16. Zęby sztuczne Materiały kontaktujące się czasowo, krótkotrwale z tkankami jamy ustnej 1. Cementy (dentyny) do czasowego wypełniania ubytków zębowych 2. Gaziki do chłonięcia śliny 3. Gumki regulacyjne stosowane w ortodoncji 4. Instrumenty jednorazowego użytku 5. Kalki zgryzowe 6. Kleje łączące materiały wyciskowe z łyżkami wyciskowymi 7. Korony osłaniające, czasowe 8. Korony i krążki do formowania np. tworzyw kompozycyj nych 9. Materiały wyciskowe 10. Materiały do wykonywania indywidualnych łyżek wyciskowych 11. Materiały do wykonywania szablonów zwarciowych 12. Narzędzia obrotowe 13. Narzędzia stosowane w endodoncji \... ł ł

7 Monitor Polski Nr Poz Nici retrakcyjne 15. P 9 ski metalowe i z tworzyw sztucznych 16. Pasty do usuwania osadów nazębnych i polerowania wypełnień stałych 17. Płytki przedsionkowe stosowane w ortodoncji 18. Preparaty do odbarwiania tkanek zębów 19. Preparaty do wytrawiania szkliwa 20. Preparaty zwiększające stabilizację protez płytkowych w postaci past i proszków 21. Ślinochrony (koferdamy) 22. Woski modelowe i zwarciowe o przeznaczeniu technicznym, nie Materiały stykające się z jamą ustną 1. Gipsy 2. Materiały formierskie ogniotrwałe 3. Materiały do tworzenia modeli 4. Materiały do powielania modeli 5. Materiały izolacyjne 6. Materiały i narzędzia ścierne 7. Materiały polerownicze 8. Prefabrykowane elementy koron, protez szkieletowych, płyt podstawowych itp. 9. Preparaty do elektropolerowania 10. Preparaty do czyszczenia wierteł 11. Preparaty do rozpuszczania gipsu 12. Woski odlewowe Załącznik nr 3 WYKAZ ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ Byt PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W PLACÓWKACH OGÓLNODOSTĘPNEJ SIECI HANDLOWEJ, W SKLEPACH ZIELARSKICH (ZIELARNIACH) ORAZ ZIELARSKO - DROGERYJNYCH, A TAKŻE W PUNKTACH APTECZNYCH I. Środki farmaceutyczne 1. Parnc~amol ~bl. Q3 2. Altacet tabl. 0,1 3. Alumag tabl. 4. Alusal tabl. 0,5 5. Asprocol tabl. 6. Aviomarin tabl. 7. Calcipiryna tabl. 0,5 8. Carbo medicinalis tabl. 0,3 9. Cetriseptin płyn 10. Etopiryna tabl. 11. Tabletki przeciw grypie tabl. 30 szt. tabl. 30 szt. tabl. 5 szt. tabl. 20 szt. tabl. 100 mi 12. Pasty do zębów (wszystkie zarejestrowane) 13. Preparaty uzdrowiskowe (wszystkie zarejestrowane) 14. Proszek do zębów Aparadent proszek 50 g 15. Herbaty ziołowe fix - wszystkie dopuszczone do obrotu. II. Materiały medyczne 1. Apteczka samochodowa typ B (BN-74j ) wraz z zestawem 2. Apteczka turystyczna typ A (BN-74j ) 3. Gaza opatrunkowa niewyjałowiona 4. Gruszka irygacyjna Aida nr Gruszka z miękkim końcem 6. Lignina 7. Ochraniacz sutkowy 8. Ochronniki słuchu "Stopper" 9. Odciągacz pokarmowy 1 O. Opaska elastyczna, różne 11. Opaska opatrunkowa, różne 12. Podpaski higieniczne z ligniny i z waty 13. Poloplast 14. Prestoplast 15. Prezerwatywa 16. Smoczki na butelkę 17. Tampony różne 18. Termofor gumowy 19. Termometr lekarski 20. Wata opatrunkowa 21. Worek gumowy do lodu 22. Zakraplacz do oczu 23. Zapinki do opasek opatrunkowych 24. Pończochy elastyczne przeciwżylakowe przeciwzakrzepowe. Dopuszczone do obrotu przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej : emulsje, kremy ochronne, mydła, szampony. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ Byt PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W PUNKTACH APTECZNYCH 1. Acebutololi hydrochloridum 16. Alumag 2. Acespargin 17. Aluminii hydroxydatum 3. Acetylocysteinum 18. Aluminii phosphas 4. Acidum acetylosalicylicum 19. Ambazonum 5. Acidum e-aminocapronicum (bez iniekcji) 20. Ambenoni chloridum 6. Acidum etacrinicum 21. Ambroxoli hydrochloridum (bez iniekcji) 7. Acidum folicum 22. Aminophylinum 8. Acidum mefenamicum 23. Amoxicillinum 9. Acidum valproicum 24. Ampicillinum 10. Acudex, Crupodex 25. Antazolini hydrochloridum 11. Adiphenini hydrochloridum 26. Antotalgin (guttae antotalgicae) 12. Aescin 27. Ascodan 13. Allergasthmin 28. Ascofer 14. Allopurinolum 29. Aspargin 15. Alugastrin 30. Astmin #

8 Monitor Polski Nr Poz Atecortin 82. Clemastini fumaras (bez iniekcji) 32. Atenololum 83. Clonidini hydrochloridum 33. Aqua pro iniectione 84. Clopamide 34. Astemizolum 85. Clotrimazolum 35. Atropinum sulfuricum (tylko iniekcje) 86. Cloxacillinum natrium 36. Bamethani sulfas 87. Colecalciferolum 37. Beclometasoni dipropionas 88. Convafort 38. Bencyclani fumaras 89. Co-Trimoxazolum (bez iniekcji) 39. Benzacne 90. Crotamitonum 40. Benzonalum 91. Cyanocobalaminum 41. Benzydamini hydrochloridum 92. Cynarein 42. Benzyli benzoas 93. Cynarinum 43. Benzylpenicyllinum 94. Delatar 44. Benzylpenicyllinum benzathinum 95. Dermasept 45. Benzylpenicillinum kalicum 96. Dexamethasonum 46. Benzylpenicillinum procainum 97. Dexapolcort N 47. Betadrin 98. Diazepoxid (Relanium) (bez iniekcji) 48. Bipressin 99. Diclofenacum natricum (bez iniekcji) 49. Bromhexini hydrochloridum 100. Dicortineff 50. Calcifediolum 101. Dienestrolum 51. Calcii glubionas 102. Digoxinum (bez iniekcji) 52. Calcii gluconas 103. Dihydralazini sulfas 53. Calcii lactogluconas 104. Dihydroergotamini mesylas 54. Calcii pantothenas 105. Dihydroergotamini tartras 55. Calcium 106. D i hydrotachysterol um 56. Calcium bromolactobionas 107. Diltiazemi hydrochloridum 57. Captoprilum 108. Dimazoli dihydrochloridum 58. Carbacholi chloridum 109. Diphenhydramini hydrochloridum 59. Carbamazepinum 110. Dipolaxan 60. Carident 111. Diprophyllinum (tylko tabletki) 61. Cefradinum 112. Distreptaza 62. Cefuroximi axetilum 113. Disulfiramum 63. Cepan 114. Docusatum natricum 64. Cetrizinum 115. Doxycyclini hydrochloridum 65. Cetrizinum dihydrochloridum 116. Doxycyclinum 66. Chinidini sulfas 117. Drotaverini hydrochloridum 67. Chlorchinaldin H 118. Effervit-Calcium 68. Chlorhexidini hydrochloridum 119. Emphysal 69. Chloropyramini hydrochloridum 120. Enalaprili maleas 70. Chlorguinaldolum 121. Ephedrini hydrochloridum 71. Chlortetracyclini hydrochloridum 122. Erythromycini cyclocarbonas 72. Chloroquini phosphas 123. Erythromycini estolas 73. Chlorpropamidum 124. Falvit 74. Chloropromazini hydrochloridum (Fenactil 0,01 g Fenbufen draż; kropl. 4% 10 g) 126. Fenoteroli hydrobromidum 75. Cholini salicylas 127. Ferrosi chloridum 76. Cincol 128. Ferrosi sulfas 77. Cignodermin 129. Fitolizyna 78. Cignodermisal 130. Fitoven 79. Cimetidinum (bez iniekcji) 131. Flucytosinum 80. Cinnarizinum 132. Fluorocortisoni acetas 81. Citrolyt 133. Furagin

9 Monitor Polski Nr Poz Furosemidum (bez iniekcji) 186. Mentholi valerianas 135. Gapicomini citras 187. Metamizolum natricum 136. Gastrolit 188. Methanamini mandelas 137. Gealcid 189. Methylthiouracilum 138. Gentamicini sulfas 190. Metoclopramidi hydrochloridum (bez iniekcji) 139. Glibenclamidum 191. Metoprololi tartras 140. Glucosum (tylko iniekcje 10% i 20% ) 192. Metronidazolum 141. Glyceryli trinitras 193. Mexiletini hydrochloridum 142. Griseofulvinum 194. Mibalin 143. Gynalgin 195. Molsidominum 144. Hemofer F prolongatum 196. Monacord 145. Heparinum natricum 197. Mycochlorin 146. Heparegen 198. Mycosolon 147. Heptaminoli hydrochloridum 199. Mycbdermina M 148. Humana O (mleko humanizowane) 200. Naproxenum natricum 149. Hydacorn 201. Natamycin 150. Hydrochlorothiazidum 202. Natrii chloridum 151. Hydrocortisoni acetas 203. Natrii paraaminosalicylas 152. Hydrocortisoni butiras 204. Natrii cromoglicas 153. Hydrocortisoni natrii succin~s 205. Natrium fluoratum 154. Hydrocortisonum 206. Nefromin 155. Hydrogenium peroxydatum 207. Nicametati citras 156. Hydroxyzinum hydrochloridum (bez iniekcji) 208. Nicethamidum 157. Hymecromonum 209. NicIosamidum 158. Ibuprofenum 210. Nicotynamidum 159. Indometacinum (bez iniekcji) 211. Nicotinyl tartras 160. Insulinum 212. N icotinylmethylam idum 161. Ipratropii bromidum 213. Nifedipinum 162. Isochin 214. Nifuroxazidum 163. Isoniazidum 215. Nifurantoinum 164. Isosorbidi dinitras 216. N itrendipinum 165. Isosorbidi mononitras 217. N itrofu ra I u m 166. Kalii chloridum 218. Nitrofurantoinum 167. Kalii citras 219. Normatens 168. Kalii gluconas 220. Nutramigen 169. Kalii guajacolosulfonas 221. Nystatinum 170. Kelastmin 222. Ophtamid 171. Ketokenazolum 223. Opipramoli hydrochloridum 172. Ketoprofen (bez iniekcji) 224. Orciprenalini sulfas 173. Ketotifeni hydrofumaras 225. Osalmidum 174. Lactobif 226. Oxeladini citras 175. Lactovaginal 227. Oxprenololi hydrochloridum 176. Lactulosum 228. Oxycort 177. Lakcid 229. Oxyphenonii bromidum 178. Levothyroxinum natricum 230. Pancreatinum 179. Lidocaini hydrochloridum 231. Paracetamol 180. Lidocainum 232. Papaverini hydrochloridum 181. Loperamidi hydrochloridum 233. Pentaerythritolum compositum 182. Magnesii trisilicas 234. Pentaerythritoli tetranitras 183. Magnesii valproas 235. Pentoxifyllinum (bez iniekcji) 184. Mebendazolum 236. Phenazopyridini hydrochloridum 185. Menadioni natrii bisulfis 237. Phenobarbitalum (tylko czopki)

10 Monitor Polski Nr Poz. 186 i Phenformini hydrochloridum 239. Phenoxymethylpenicillinum 240. Phenoxymethylpenicillinum kalicum 241. Phenydantin 242. Phenybutazonum 243. Phenylephryni hydrochloridum 244. Phenytoinum 245. Phenytoinum natricum 246. Phytomenadion (Vitacon) 247. Pilocarpini hydrochloridum 248. Piracetamum 249. Piroxicamum 250. Pizotifenum 251. Polfungicid 252. Polseptol 253. Praziquantelum 254. Prazosini hydrochloridum 255. Prednisoloni acetas 256. Prednisoloni pivalas 257. Prednisolonum 258. Prednisoni ac eta s 259. Pridinoli mesylas 260. Primidonum 261. Pregestimil 262. Prinidoli hydrochloridum 263. Proacid 264. Procaini hydrochloridum 265. Procainamidi hydrochloridum 266. Proftin T 267. Promethazini hydrochloridum 268. Propafenoni hydrochloridum 269. Propranoli hydrochloridum (bez iniekcji) 270. Propyphenazonum 271. Pro-Sobee 272. Psoberanum, Psorisan (tylko maść 5% ) 273. Pyranteli pamoas 274. Pyrazinamidum 275. Pyridostigmini bromidum 276. Ranitidini hydrochloridum 277. Raudiazin 278. Retiazid 279. Retinoli palmitas 280. Rigevidon 281. Salazosulfapyridinum 282. Salbutamoli sulfas 283. Scorbolamid 284. Scopolamini butylbromidum (bez iniekcji) 285. Scopolan compositum 286. Spasmobamat 287. Spasticol 288. Spironolactonum 289. Streptomycini sulfas 290. Sulfacarbamidum 291. Sulfacetamidum natricum 292. Sulfadiazinum argenteum 293. Sulfafurazolum 294. Sulfanizolon 295. Sulfarinol 296. Sulfathiazolum argenteum 297. Surowice i antytoksyny 298. Szczepionki 299. Tannini albuminas 300. Theopaverin 301. Theophyllinum 302. Thiamazolum 303. Thietylperazini maleas 304. Thiocodin 305. Thioridazini hydrochloridum 306. Tialorid 307. Tinidazolum 308. Timololi maleas 309. Tioconazolum 310. Tioxolonum 311. Tocoferoli acetas 312. Todralazini hydrochloridum 313. Tolargin 314. Tolbulamidum 315. Triamcinoloni acetonidum 316. Tymazolini hydrochloridum 317. Uldenol 318. Ulventrol 319. Undofen 320. Venescin 321. Verapamili hydrochloridum (bez iniekcji) 322. Vitaminum A Xantinoli nicotinas (bez iniekcji) 324. Xylometazolini hydrochloridum Uwaga: Środki farmaceutyczne we wszystkich zarejestrowanych postaciach i dawkach. 187 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1993 r. W związku z 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 348 i Nr 110, poz. 479 oraz z 1992 r. Nr 68, poz. 345) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1993 r. w stosunku do lutego 1993 r. wzrosły o 2,1 %. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. O/eński

Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467. z dnia 14 września 1993 r.

Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467. z dnia 14 września 1993 r. Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467 466 ZARZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 14 września 1993 r. w sprawie zasad i warunków wprowadzania za pomocą znaków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosowana Postać farmaceutyczna Podmiot odpowiedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum Syrop Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosow ana Postać farmaceutyczna Nr pozw olenia Podmiot odpow iedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Surowce śluzowe. Surowce flawonoidowe

Surowce śluzowe. Surowce flawonoidowe Surowce śluzowe Agar - Agar Altheae radix - Korzeń prawoślazu Symphyti radix - Korzeń żywokostu Altheae folium -L iść prawoślazu Farfarae folium - Liść podbiału Trigonellae foenugraeci semen - Nasienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !" w Lublinie ul. Abramowicka 2 SzNSPZOZ.N-ZP-372-46/06 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO #$%& '()$(* #+, PO#-.+, 211 000 EURO /!!"- www.snzoz.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Nasz znak: SIAKat-0006-2010 Katowice 2010-01-16 Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Dotyczy pisma z 2010-01-13 MZ-MD-634-255-16/JK/10 mi. w sprawie handlu szczepionkami w przychodniach i gabinetach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa surowców recepturowych oraz spirytusu, według 3 pakietów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera numer sprawy - 143/ZP/2007 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF Formularz cenowy EAZ-BG-3402/11/11 Matryca Leków LP. Nazwa handlowa Nazwa farmaceutyczna Producent jm ilość Cena jedn netto Stawka Vat % 1 0,5% Sol Ephedrinum 10 ml Lek recepturowy szt 15 2 1% Sol Ephedrinum

Bardziej szczegółowo

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

1. Osoby wydające produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego muszą posiadać kwalifikacje:

1. Osoby wydające produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego muszą posiadać kwalifikacje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie:

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie: Część 1 (PLN) brutto handlowa Ketamina 1 Ketamina 0,2/20 ml. amp. 300 słownie: brutto słownie: przedstawiciela Wykonawcy Część 2 (PLN) brutto handlowa Morfina i podobne 1 CODEINA 0,02 tabl. 500 2 FENTANYL

Bardziej szczegółowo

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA SPECYFIKACJA CENOWA PAKIET I PRODUKTY LECZNICZE Cena Szacunkowa Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. % VAT ilość 1 Dextromethorphan hydrodromide ACODIN tabl 15mg*30 15 2 Epinephrine h/chlor. ADRENALINI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy 1 2 3 4 5 6 cena Lp. Artykuł, opis J.m. ilość jedn.netto % VAT podatku netto j.m. VAT brutto nazwa handlowa/ producent*

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 05.04.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 grudnia 1996 r. 4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

z dnia 11 grudnia 1996 r. 4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, Monitor Polski Nr 2-27- Poz. 12 12 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi ... ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) Załącznik Nr a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/ 07 / 203..., dnia...203 r. ( miejscowość ) międzynarodowa handlowa i dawka miary ilość opak.netto VAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1 L.p. Asortyment - opis Nazwa handlowa Jedn. miary Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto za opakowanie Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z ĄD Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r.

R O Z P O R Z ĄD Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z ĄD Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. PROJEKT w sprawie asortymentu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

~ dnia 29 stycznia 1960 r. 2. Zarządzeni e wchodzi w zycie z oniem 1 marca 1960 r. ZARZA,DZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 stycznia 19GO r.

~ dnia 29 stycznia 1960 r. 2. Zarządzeni e wchodzi w zycie z oniem 1 marca 1960 r. ZARZA,DZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 stycznia 19GO r. \. Monitor Polski Nr 1 (i 170 Poz. 79 BD 79. ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WE.WNĘTRZNEGO I PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN zmieniające zarządzenie Z dnia 5 lipca 1951 r. w sprawie łów rolnych prz.ez uspolecznione

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ zwaną dalej Dostawcą. Przedmiot umowy

Umowa nr./ zwaną dalej Dostawcą. Przedmiot umowy ZP / 06 /2010 Umowa nr./ 2010 zawarta w dniu w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Receptura cz. III Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Roztwór do użytku wewnętrznego Do dawkowania łyżkami Do dawkowania łyżeczkami Do dawkowania kroplami Sirupus Simplex Sirupus Rubi idaei 10 20% Sirupus

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R.

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Tabela 2 Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, których ceny ustalane są wyłącznie przez Wykonawcę.

Tabela 2 Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, których ceny ustalane są wyłącznie przez Wykonawcę. Załącznik do umowy nr... z dnia... Tabela 1 Gabinet lekarski. L.P Nazwa asortymentu Jednostka miary 1. Gaza opatrunkowa bawełniana jałowa 1/2m szt. 2. Gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 1m szt. 3. Gaza

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ Załącznik nr 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I 1 Acidum ascorbicum 500 mg tabletka 3000 2 Acidum folicum 5 mg tabletka 1500 3 Aloe extractum sicc.+ boldinum (3,6-4,4mg)+ 1mg tabletka 3000

Bardziej szczegółowo

FARMAKOGNOZJA - ROK III

FARMAKOGNOZJA - ROK III FARMAKOGNOZJA - ROK III 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Farmakognozji UMwB 2. Kierownik Zakładu: Kierownika, dr n. farm. Michał Tomczyk 3. Osoba odpowiadająca za

Bardziej szczegółowo

miary zapotrzebowania 2. Igła 1 x użytku 0,5 x 25 a 100 szt

miary zapotrzebowania 2. Igła 1 x użytku 0,5 x 25 a 100 szt Pakiet nr 1 - Strzykawki, igły, cewniki Jednostka Ilość roczna Lp. Asortyment miary zapotrzebowania 1. Igła 1 x użytku 0,45 x 25 a 100 szt op. 8 2. Igła 1 x użytku 0,5 x 25 a 100 szt op. 80 3. Igła 1 x

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu Dziennika Urzęwego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA 9/PZP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 Euro Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1 L.p. Opis J.m. Ilość 1 2 3 Ketoprofenum 50 mg, tabletki, 1 op. 30 tabl. Diclofenacum natricum + Lidocaini hydrochloridum,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość Zakup na miesięcy Pakiet I Rękawiczki nie sterylne winylowe pakowane po 00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Uwagi ogólne: - przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostko wa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru Zał. nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2015 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Łodzi.

Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Łodzi. ZP/05/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY dla zamówienia pn.: Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Łodzi. 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Kancelaria Sejmu s. 1/7 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. PROJEKT w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Na podstawie art. 98 ust. 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego Zapotrzebowanie apteka 2015 Nazwa J.m. Ilość sztuk Cena jednostkow a netto Stawka VAT Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto I PORADNIA DZIECIĘCA 1 Rivanolum 0,1% 100ml/op

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

ZP/04/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. ZP/04/0 Załącznik nr do SIWZ FORMULARZ OFERTY dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Łodzi.

Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Łodzi. ZP/04/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY dla zamówienia pn.: Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Łodzi. 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: 49/dpl/15 22/10/2015 S205 Państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011 data 05.05.2011 r.

Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011 data 05.05.2011 r. Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Nr sprawy 9/E/P/2011 Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Bydgoszcz: Dostawa substancji do receptury aptecznej Numer ogłoszenia: 15912-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 204 14670 Poz. 1352 1352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSzS/ZPFSiZ/P-70/./2010 Radom, dn

Znak sprawy: RSzS/ZPFSiZ/P-70/./2010 Radom, dn RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

państwo Polska, tel ; , faks

państwo Polska, tel ; ,  faks 1 z 8 2017-09-25 13:06 Formularz Ogłoszenie nr 500033425-N-2017 z dnia 25-09-2017 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Bardziej szczegółowo

pakiet 1 data wydruku

pakiet 1 data wydruku 1 ACESAN 30 mg x 60 tabletek 5 op. 2 AESCIN 20 mg x 30 tabletek 5 op. 3 AGAPURIN 400 mg x 20tabl 5 op. 4 AKINETON 2 mg x 50 tabletek 1 op. 5 ALLERTEC 10 mg x 30 tabletek 200 op. 6 ALLUPOL 100mg x 50 tabletek

Bardziej szczegółowo

ZP/02/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.:

ZP/02/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.: 1 ZP/02/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY dla zamówienia pn.: Dostawa leków, środków opatrunkowych i środków medycznych jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 88/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 88/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 88/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1 L.p. Opis J.m. Ilość 1 2 3 4 Acetylcysteinum tabletki musujące 600 mg, op.10 tabl. mus. Dextromethorphani hydrobromidum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Page 1 of 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (RZP-V/1/24/11) Pakiet nr 16 Leki Wartość. Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F. netto

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (RZP-V/1/24/11) Pakiet nr 16 Leki Wartość. Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F. netto Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (RZP-V/1/24/11) Pakiet nr 16 Leki Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość Cena jedn. netto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą do Apteki leków na potrzeby SPZOZ w Wieluniu.SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Załącznik nr 1do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Nr zad. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto.

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto. PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 9/PN/2015 - załącznik nr 1 do SIWZ Lp Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn.netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe

Bardziej szczegółowo

Nr. sprawy:26/sztab/2016. Nazwa Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Abook Sp. z o.o Warszawa ul. Brzostowska 22 TAK

Nr. sprawy:26/sztab/2016. Nazwa Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Abook Sp. z o.o Warszawa ul. Brzostowska 22 TAK Nr. sprawy:26/sztab/2016 Tabela - zestawienie asortymentu i Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty Lp. Nazwa asortymentu j.m. ilość min ilość max WYPOSAŻE OGÓLNE 1 Rękawiczki jednorazowe,

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka Lp PAKIET I - LEKI Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe capensis + Frangulae cortex extractum

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Źródło: http://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/wycofanie-z-obrotu/48,rok-2004.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 07:21 Rok 2004 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dalfaz Alfuzosini hydrolchloridum tabletki powlekane 2,5 mg. Glicerol 86% Glycerolum 86 % płyn na skórę 100 g

Dalfaz Alfuzosini hydrolchloridum tabletki powlekane 2,5 mg. Glicerol 86% Glycerolum 86 % płyn na skórę 100 g Lp. Firma Nazwa Produktu Leczniczego Nazwa INN Postać Farmaceutyczna Dawka 1 Sanofi-Aventis Sp.z o.o. (podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis France) 2 Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz próbek

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz próbek WYKAZ PRÓBEK (NALEŻY DOSTARCZYĆ PO JEDNEJ PRÓBCE WG. PONIŻSZEGO WYKAZU) NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU NR POZYCJI PAKIET 1 PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 2,4 PAKIET 2 PAKIET 2 WKŁADY DO SSAKA 2,5L

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM PAKIET 1 PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 791 zł PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 4 PAKIET 5 PAKIET 6 PAKIET 7 PAKIET 8 PAKIET 9 PAKIET 10 PAKIET 11 PAKIET 12

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ zwaną dalej Dostawcą. Przedmiot umowy

Umowa nr./ zwaną dalej Dostawcą. Przedmiot umowy Umowa nr./ 2010 zawarta w dniu w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30948-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S 020-030948 Centrum Onkologii Instytut im. Marii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1850

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1850 Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1850 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 12 m-cy netto % netto Załącznik nr 2 1 Adrenalinum hydrotartaricum 0,1% amp. 1

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO. Cena jedn. Netto (z rabatem)

USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO. Cena jedn. Netto (z rabatem) Załącznik 2 do SIWZ Część 1 USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO L.p. Nazwa Rodzaj Jedn. miary Ilość w ciagu 24 m-cy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aparat do przetaczania 1 szt. 4000 płynów

Bardziej szczegółowo

Ilość jm Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

Ilość jm Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto 1 ACARD 75 mg x 60 tabletek 5 op. 2 AESCIN 20 mg x 30 tabletek 5 op. 3 AGAPURIN 400 mg x 20tabl 5 op. 4 AKINETON 2 mg x 50 tabletek 1 op. 5 ALERMED,10mg,tabl.x20 250 op. 6 ALTACET x 6 tabletek 60 op. 7

Bardziej szczegółowo

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/19 PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I.-271-149/2009 Kraków, 1 października 2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 206 000 Euro I.

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Lp Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena Wartość Kwota

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2016r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/185/2011. Strona 1 z 6. Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U. jednostk owa

Znak sprawy: ZP/185/2011. Strona 1 z 6. Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U. jednostk owa Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostk owa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 1. PAKIET nr 1. Liczba opakowań. L.p. Nazwa Ilość w opakowaniu

Zał.nr 1. PAKIET nr 1. Liczba opakowań. L.p. Nazwa Ilość w opakowaniu Zał.nr 1. PAKIET nr 1 L.p. Nazwa Ilość w opakowaniu Liczba opakowań 1 Acard 75mg 60szt. 50 2 Acenocumarol 4mg 60szt. 10 3 Acenol 300mg 20szt. 100 4 Acidum folicum 5mg 30szt. 50 5 Acidum folicum 15mg 30szt.

Bardziej szczegółowo

Data... (podpis, pieczęć)

Data... (podpis, pieczęć) ZADANIE nr 1 l.p. Rodzaj sprzętu Numer katalogowy 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml, tłok w kolorze

Bardziej szczegółowo

Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt

Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt Nr postępowania: 27/2014/PN/DZP FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr. Sprawy DPS.AG.DPS. AG. 02/17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (op- opakowanie)

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr. Sprawy DPS.AG.DPS. AG. 02/17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (op- opakowanie) Nr. Sprawy DPS.AG.DPS. AG. 02/17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (op- opakowanie) Ilość w Lp Nazwa Ilość Cena netto Cena brutto (Wartość netto) (Wartość brutto) opakowaniu 1 ACARD 150 mg 60 tabl.

Bardziej szczegółowo

Ilość na okres 1 roku

Ilość na okres 1 roku Pakiet nr 4 - Leki Nadroparinum calcicum 1. 2850j.m.a.Xa/0,3ml Nadroparinum calcicum 2. 3800j.m.a.Xa/0,4ml Nadroparinum calcicum 3. 5700j.m.a.Xa/0,6ml Nadroparinum calcicum 4. 7600j.m.a.Xa/0,8ml Nadroparinum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy) 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i materiałów

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

Część 1 USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO. Załącznik 2C do SIWZ. L.p. Nazwa Rodzaj Producent Nr. katalogowy

Część 1 USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO. Załącznik 2C do SIWZ. L.p. Nazwa Rodzaj Producent Nr. katalogowy Część 1 L.p. Załącznik 2C do SIWZ USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO Nazwa Rodzaj Producent Nr. katalogowy 1 2 3 4 5 1 2 Cewnik do odsysania 12 3 Cewnik do odsysania 14 4 Cewnik do odsysania

Bardziej szczegółowo