GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook"

Transkrypt

1 GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub z Warunkami ogólnymi, w zależności od tego, który dokument ma zastosowanie w danym przypadku, a także o ile ma to związek z rachunkiem klienta z Warunkami obejmującymi transakcje wymiany walutowej z dostawą natychmiastową (Spot FX), opcje pozagiełdowe, kontrakty różnic kursowych (CFD) i transakcje dotyczące rozpiętości cen w opcji binarnej (spread bet). Treść niniejszego dokumentu odnosi się do realizacji zleceń na wszystkie produkty i usługi oferowane przez spółkę GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. (zwaną dalej spółką GAIN Capital UK ) za pośrednictwem pakietu platform DealBook (zwanego dalej DealBook ). W zależności od regionu niektóre produkty nie są dostępne z powodu ograniczeń ustawowych. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych ograniczeń. Wszystkim klientom przypomina się, że obrót kontraktami na waluty, opcjami pozagiełdowymi, kontraktami CFD, transakcjami spread bet, instrumentami pochodnymi i innymi produktami inwestycyjnymi, które są lewarowane, może nieść za sobą wysokie ryzyko i nie musi być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możliwe jest poniesienie strat większych od inwestycji początkowej. Przed dokonywaniem transakcji należy być świadomym ryzyka z nimi związanego. 2) Godziny dokonywania transakcji a) Klient może dokonywać transakcji dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, od godziny 17:00 w niedzielę (od godziny 17:30 w przypadku opcji pozagiełdowych) do godziny 17:00 w piątek w przypadku wszystkich produktów inwestycyjnych. Godziny określone w niniejszej Polityce realizacji zleceń podane są według czasu wschodnioamerykańskiego. b) Od godz. 17:00 w każdy piątek do godz. 17:00 w niedzielę przeprowadzanie transakcji będzie niemożliwe. c) Spółka GAIN Capital UK podejmie wszelkie możliwe działania, aby z wyprzedzeniem informować klientów o zmianach godzin działania systemu z powodu zmian czasu na czas letni/zimowy, świąt oraz specjalnych wymogów związanych z konserwacją systemu. 3) Realizacja Uwaga: nie wszystkie rynki są otwarte 24 godziny na dobę, a niektóre rynki nie są otwierane dokładnie o godzinie 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego. Dokładne godziny otwarcia rynków znaleźć można na arkuszach informacyjnych w naszym serwisie internetowym. Najlepsza realizacja Spółka GAIN Capital UK obsługuje klienta jako zleceniodawcę na prowadzonym przez nas rachunku; podawane przez spółkę na portalu DealBook ceny, według których realizowane są transakcje klienta, są jednak uznawane za warunek świadczenia usługi realizacji transakcji przeprowadzanej przez nas w imieniu klienta, na którym klient polega jako Klient detaliczny. Podając ustalone ceny realizacji dla Klientów detalicznych, podejmujemy zatem wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania jak najlepszego dla klienta rezultatu, z zastrzeżeniem czynników ryzyka realizacji wymienionych poniżej i z uwzględnieniem całkowitej kwoty wypłaty (z wyłączeniem naszych prowizji) reprezentującej cenę instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją transakcji. Jeśli jednak otrzymamy od klienta szczegółowe instrukcje, zrealizujemy transakcję stosownie do nich. Nasza Polityka realizacji nie gwarantuje jednak, że realizacja transakcji według podanych przez nas cen (po odliczeniu naszych prowizji, które mogą być zawarte w podanej cenie) zawsze odbędzie się po cenie równie korzystnej lub korzystniejszej niż cena dostępna gdzie indziej. Miejsce realizacji Jeżeli nie poinformujemy klienta inaczej, spółka GAIN Capital UK obsługuje klienta jako zleceniodawcę i realizuje wszystkie jego zamówienia. Nasze prowizje mogą być skalkulowane jako marża lub upust (różnica pomiędzy ceną, po której przyjmujemy pośrednictwo realizacji, a ceną realizacji transakcji z klientem). Spółka GAIN Capital UK może również, zgodnie z ustaleniami, pobierać prowizję lub kombinację prowizji i marży lub upustu. Opłaty naliczane przez spółkę GAIN Capital UK nie są brane pod uwagę przy ustalaniu najlepszych cen realizacji transakcji. Spółka GAIN Capital UK świadczy usługi realizacji zleceń transakcji dotyczących wymiany walutowej z dostawą natychmiastową (Spot FX), opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD oraz transakcji spread bet. Usługi te są oferowane w następujący sposób: a) poprzez jedną z naszych platform transakcyjnych b) lub telefonicznie przy bezpośrednim kontakcie z Działem Zleceń. 4) Realizacja zlecenia W przypadku dewiz (forex), transakcji dotyczących opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD i transakcji spread bet dostępne są niżej wymienione typy zleceń. Prosimy pamiętać, że podczas realizacji zleceń klientów brane są pod uwagę następujące czynniki: Capital FOREX.com UK Limited. Strona 1

2 rodzaj instrumentu, cena, wielkość, koszty, prędkość i prawdopodobieństwo realizacji zlecenia, typ transakcji. a) Zlecenia stop: zlecenia stop są realizowane po cenie wyznaczonej przez klienta. Następna cena, która będzie dostępna, jest ceną, po której zlecenie stop zostanie zrealizowane. Zlecenia stop zakupu są realizowane po kolejnej dostępnej cenie sprzedaży (offer/ask price), a zlecenia stop sprzedaży są realizowane po kolejnej dostępnej cenie zakupu (bid price). b) Zlecenia z limitem ceny: zlecenia z limitem ceny są realizowane po cenie zgłoszonej przez klienta lub korzystniejszej, jeżeli taka cena jest dostępna. c) Zlecenia po cenie rynkowej: zlecenia po cenie rynkowej są realizowane po najkorzystniejszej dostępnej cenie. Cena, która pojawia się na zgłoszeniu klienta przed złożeniem zlecenia, jest wyłącznie ostatnią ceną i nie jest rzeczywistą ceną realizacji zlecenia. Złożone zlecenie zostanie zrealizowane po kolejnej najkorzystniejszej dostępnej cenie. d) Transakcje bezpośrednie: transakcje bezpośrednie odbywają się zazwyczaj po ustalonej cenie. Zlecenia są realizowane po cenie zgłoszonej przez klienta lub klient otrzymuje nową, bieżącą cenę rynkową. W przypadku zleceń realizacji transakcji bezpośrednich można zastosować margines tolerancji zmiany kursu. Ta możliwość jest omówiona w dalszej części niniejszej polityki. Zlecenia realizacji transakcji bezpośrednich nie muszą być dostępne w przypadku wszystkich instrumentów oferowanych przez spółkę GAIN Capital UK. e) Powiązane zlecenia stop i powiązane zlecenia z limitem ceny: powiązane zlecenia stop i zlecenia z limitem ceny są dostępne jedynie w ramach binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet. Użytkownik może określić poziom zleceń powiązanych, podając: i. cenę, po której ma nastąpić realizacja zlecenia powiązanego, albo ii. liczbę punktów z wyższego poziomu zleceń, przy której ma nastąpić realizacja zlecenia powiązanego. W drugim przypadku, jeżeli zlecenie wyższego poziomu jest zleceniem rynkowym, zleceniem stop lub zleceniem z limitem ceny, zlecenie powiązane będzie realizowane przy zbliżeniu się na określoną liczbę punktów do ceny, po której zlecenie wyższego poziomu zostało przedłożone do realizacji, nie zaś do ceny, po której zlecenie wyższego rzędu zostało zrealizowane. Składanie zlecenia realizacji transakcji Zlecenia są przyjmowane przez Internet, za pomocą technologii bezprzewodowych lub telefonicznie w Dziale Zleceń spółki GAIN Capital UK. Za pośrednictwem urządzeń przenośnych ani naszej platformy internetowej nie można realizować opcji pozagiełdowych. Każdy z klientów jest odpowiedzialny za wszystkie złożone przez siebie zlecenia, a przed złożeniem zlecenia powinien w pełni zrozumieć mechanizmy i metody związane z realizacją każdego zlecenia. Opisy różnych typów zleceń realizowanych przez spółkę GAIN Capital UK są tylko streszczeniem i nie opisują wszystkich aspektów związanych z każdym zleceniem. Wszelkie pytania dotyczące sposobu realizacji poszczególnych typów zleceń należy kierować do przedstawiciela spółki GAIN Capital UK. Zlecenia sporne Wszystkie zlecenia złożone poprzez Dział Zleceń są potwierdzane przez system i ujmowane w sprawozdaniach transakcji systemu. Wszystkie zlecenia traktuje się jako uczciwe, dokładne i bezsporne, chyba że Klient zakwestionuje zlecenie w ciągu 4 dni od momentu jego realizacji. Zlecenia potwierdzone Po elektronicznym potwierdzeniu zlecenia przez Dział Zleceń warunki dotyczące zlecenia uznaje się za ostateczne i powstaje zobowiązanie Klienta, chyba że określonym terminie zostanie ono zakwestionowane a spółka GAIN Capital UK według własnego uznania dokona niezbędnej korekty. Zlecenia niewykonalne Wszelkie zlecenia złożone przez Klienta, na rachunku którego nie ma wystarczających środków, będą traktowane jako zlecenia niewykonalne, wobec czego nie będą mogły być zrealizowane przez System. Analogicznie nie będą realizowane zlecenia stop ani zlecenia z limitem ceny przekraczające dostępny depozyt zabezpieczający. Zlecenia na binarne kontrakty CFD i binarne transakcje spread bet mogą być uznane za niewykonalne, jeżeli zostaną otrzymane po upływie terminu przyjmowania zleceń. Tego typu zlecenia niewykonalne będą niezwłocznie odrzucane. Zlecenia uznane za niewykonalne nie mogą być zarejestrowane przez System. Jeśli jednak spółka GAIN Capital UK zrealizuje takie zlecenie pomimo zastosowania niniejszej reguły, Klient będzie odpowiedzialny za powstałą pozycję i osiągnięte wyniki rachunku. Jeśli zlecenie takie zostanie wykonane, spółka GAIN Capital UK może, według własnego uznania, natychmiast zamknąć powstałą pozycję. Zlecenia otwarte w okresie, gdy spółka GAIN Capital UK jest nieczynna Zlecenia (zlecenia stop, zlecenia z limitem ceny i zlecenia likwidacji pozycji (OCO)) otwarte w czasie, gdy spółka GAIN Capital UK jest nieczynna, np. w święta lub weekendy, są nieaktywne i nie będą realizowane do chwili ponownego otwarcia spółki GAIN Capital UK. Zlecenia zostaną wtedy zrealizowane na podstawie cen bieżących, nie zaś na podstawie wcześniejszych cen obowiązujących w okresie, gdy spółka GAIN Capital UK była nieczynna. Zlecenia otwarte na produkty niebędące przedmiotem obrotu w trybie 24-godzinnym będą potraktowane w ten sam sposób w momencie ponownego otwarcia rynku. Capital FOREX.com UK Limited. Strona 2

3 5) Wycena Spółka GAIN Capital UK i jej filie przywiązują dużą wagę do ceny realizacji zlecenia dla klienta, a przy realizacji zleceń dla Klienta detalicznego uzyskanie jak najlepszego wyniku oceniane jest kompleksowo (przy uwzględnieniu ceny danego instrumentu finansowego oraz kosztów związanych z jego realizacją) i ma wartość nadrzędną w stosunku do innych kryteriów realizacji, takich jak szybkość i prawdopodobieństwo realizacji. Spready (rozpiętości cenowe) dla każdego instrumentu finansowego podane są w dostępnych w serwisie internetowym spółki GAIN Capital UK arkuszach zawierających informacje rynkowe dotyczące transakcji spot FX, kontraktów CFD i transakcji spread bet. a) Transakcje spot FX, kontrakty walutowe CFD i transakcje walutowe spread bet Proces określania poziomu cen dla transakcji spot FX, kontraktów walutowych CFD i transakcji walutowych spread bet odbywa się za pośrednictwem uczestników rynku zapewniających płynność na rynku hurtowym. Spółka GAIN Capital UK wykorzystuje tę płynność jako wytyczne przy określaniu ceny kupna/ceny sprzedaży i nie ma obowiązku korzystania z tej płynności w żaden konkretny sposób. Stosowany przez spółkę GAIN Capital UK spread (różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży) może być większy lub mniejszy od rzeczonych cen hurtowych i podyktowany jest ogólną płynnością oraz popytem. Cena kupna/cena sprzedaży danego strumienia cen jest taka sama dla wszystkich klientów otrzymujących dane tego strumienia. Niektóre strumienie cenowe zawierają spready zdyskontowane, a osobom otrzymującym takie zdyskontowane strumienie może zostać naliczona prowizja, o wysokości której klienci zostaną poinformowani. Spółka GAIN Capital UK jest stroną wszystkich zawieranych transakcji. b) Opcje pozagiełdowe Stosowane przez spółkę GAIN Capital UK ceny opcji pozagiełdowych obliczane są wewnętrznie na podstawie wskaźników rynkowych pozyskanych od partnerów spółki zapewniających płynność lub od dostawców zewnętrznych. Stosowany przez spółkę GAIN Capital UK mechanizm do wyceny opcji pozwala obliczyć cenę wartości godziwej. Po dodaniu do niej spreadu uzyskuje się cenę kupna i cenę sprzedaży. Gdy spółka GAIN Capital UK kontynuuje podawanie cen opcji poza tradycyjnymi godzinami pracy rynku, spread może wzrosnąć, a maksymalna wielkość transakcji może zostać ograniczona. c) Indeksy kontraktów CFD i transakcji spread bet Stosowane przez spółkę GAIN Capital UK ceny indeksów gotówkowych i transakcji terminowych obliczane są na podstawie notowań danego instrumentu bazowego na rynku transakcji terminowych. W przypadku rynków gotówkowych dokonywana jest korekta zwana korektą wartości godziwej, która służy uwzględnieniu kosztów finansowania i spodziewanych wypłat dywidend w okresie liczonym od daty wygaśnięcia opcji indeksu gotówkowego do daty wygaśnięcia opcji bazowego instrumentu terminowego. Jeśli spółka GAIN Capital UK kontynuuje podawanie cen poza godzinami pracy rynku, na którym jest notowany bazowy instrument terminowy, ceny ustalane są przy uwzględnieniu czynników takich jak bieżące ceny w innych światowych indeksach i mogą podlegać ograniczeniom co do maksymalnej wielkości, a także zwiększonym spreadom. d) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku towarowym Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny instrumentów rynku towarowego na podstawie cen bazowych kontraktów terminowych, do których ceny te się odnoszą. Wyjątkiem są rynki kasowe, na których dokonuje się korekty wartości godziwej w celu uwzględnienia kosztów finansowania poniesionych w okresie od daty wygaśnięcia opcji na dany towar na rynku kasowym do daty wygaśnięcia opcji bazowego instrumentu terminowego. e) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku obligacji Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny instrumentów dłużnych na podstawie cen bazowych kontraktów terminowych, do których ceny te się odnoszą. f) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku stóp procentowych Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny instrumentów rynku stóp procentowych na podstawie cen bazowych kontraktów terminowych, do których ceny te się odnoszą. g) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku akcji zwykłych Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny na postawie jednego lub więcej źródeł danych, które odzwierciedlają ceny giełdowe instrumentów bazowych. Jeśli takie dane są niedostępne, spółka GAIN Capital UK oblicza ceny na podstawie ostatniej Capital FOREX.com UK Limited. Strona 3

4 notowanej ceny instrumentu bazowego. W przypadku transakcji typu spread bet do obliczonych cen kupna i sprzedaży dodaje się stosowany przez spółkę GAIN Capital UK spread. h) Binarne kontrakty CFD i binarne transakcje spread bet Stosowane przez spółkę GAIN Capital UK ceny binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet obliczane są wewnętrznie, na podstawie obserwowanych zmiennych rynkowych. Stosowany przez spółkę GAIN Capital UK mechanizm do wyceny opcji pozwala obliczyć cenę godziwą. Po dodaniu do niej spreadu stosowanego przez spółkę GAIN Capital Ceny binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet obliczane są na podstawie odpowiednich cen indeksów spółki GAIN Capital UK na kontrakty CFD i transakcje spread bet. Ceny binarnych transakcji CFD i binarnych transakcji spread bet na rynku towarów obliczane są na podstawie ustalonych przez spółkę GAIN Capital UK cen odnośnych towarów. Ceny binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet na rynku walutowym obliczane są na podstawie ustalonych przez spółkę GAIN Capital UK cen na kontrakty CFD i walutowe transakcje spread bet. 6) Polityka marginesu tolerancji i ponownej wyceny Termin margines tolerancji dotyczy sytuacji rynkowej, w której zlecenie na konkretną parę walut jest realizowane po cenie innej niż zgłoszona cena zlecenia, ponieważ zgłoszona cena jest już niedostępna. Spółka GAIN Capital UK stosuje margines tolerancji jednakowo niezależnie od kierunku, w którym następują zmiany na rynku. Jeśli spółka GAIN Capital UK zdecyduje o dokonaniu ponownej wyceny razie niekorzystnych zmian na rynku, ponownie poda ceny także wtedy, gdy sytuacja rynkowa zmieni się na korzyść. Spółka GAIN Capital UK nie stosuje różnych marginesów tolerancji ani nie dokonuje ponownych wycen wyłącznie na podstawie zleceń klienta. Jeśli spółka GAIN Capital UK podejmie taką decyzję, ujawni ten fakt klientowi i wskaże zasady, jakimi się kierowała przy ustalaniu odnoszących się do niego warunków i praktyk. Margines tolerancji można stosować do wszystkich typów zleceń. Zlecenia stop są realizowane po cenie wyznaczonej przez klienta. Zlecenie stop zostanie zrealizowane po następnej cenie, która będzie dostępna. Zlecenia stop zakupu są realizowane po kolejnej dostępnej cenie sprzedaży (offer/ask price), a zlecenia stop sprzedaży są realizowane po kolejnej dostępnej cenie zakupu (bid price). Możliwość zastosowania marginesu tolerancji zwiększa się w okresach podawania ważnych komunikatów rynkowych, braku płynności na rynku lub poważnego braku stabilności na rynku. Ujawnienie danych o fundamentalnym znaczeniu rynkowym i wydarzenia światowej wagi wielokrotnie powodowały zwiększoną niestabilność rynku. Po ogłoszeniu istotnych danych ekonomicznych lub wiadomości o wydarzeniach światowej wagi na rynku może wystąpić tzw. rozziew. Oznacza to, że nie ma cen transakcyjnych między ceną rzeczywistą, po której dokonywał się obrót przed ogłoszeniem istotnych danych ekonomicznych lub wiadomości o wydarzeniach światowej wagi, a ceną dostępną po podaniu tych informacji. Ceny zmieniają się bardzo szybko i w pewnych przypadkach zlecenia są realizowane po cenach znacznie odbiegających od cen podanych w zleceniach stop. a) Spółka GAIN Capital UK jest nieczynna od piątku od godziny 17:00 do niedzieli do godziny 17:00. W tym czasie ceny na rynkach mogą ulec zmianie. Wszystkie zlecenia stop oczekujące na wykonanie zostaną zrealizowane po kursie otwarcia podanym przez spółkę GAIN Capital UK o godzinie 17:00 w niedzielę. b) Jeśli spółka GAIN Capital UK otrzyma zlecenie po cenie rynkowej, zostanie ono zrealizowane po następnej najlepszej dostępnej cenie, która może różnić się od ceny podanej na platformie spółki GAIN Capital UK w momencie składania zlecenia. c) Klient ma możliwość kontroli marginesu tolerancji cen dla zleceń transakcji bezpośrednich. Składając zlecenie, klient może wybrać zakres marginesu tolerancji, który zaakceptuje. Klient określa dodatni lub ujemny zakres tolerancji w jednostkach pip (zmiana ostatniej cyfry po przecinku w notowaniu kursu) wobec wprowadzonej ceny bezpośredniej. Jeżeli cena rynkowa będzie mieścić się w ustalonym zakresie, zlecenia będą realizowane po nowej cenie. Cena dla zlecenia może jednak różnić się od ceny dla zlecenia transakcji bezpośredniej, która została podana przez klienta. Zlecenia transakcji bezpośrednich, które są poza marginesem tolerancji, nie zostaną zrealizowane i mogą być ponownie składane. Jeśli klient nie ustali kwoty dopuszczalnego marginesu tolerancji, zlecenie transakcji bezpośredniej zostanie zrealizowane po cenie podanej przez klienta lub zostanie podana nowa cena. Jeśli klient złoży zlecenie transakcji bezpośredniej, spółka GAIN Capital UK otrzyma takie zlecenie i rynek jest między pół (0,5) pip a jednym (1) pip we wszystkich głównych parach walut lub między dwoma (2) i stoma (100) pip we wszystkich parach walut egzotycznych w odniesieniu do ceny zgłoszonej przez klienta, zlecenie zostanie zrealizowane po zgłoszonej cenie. Uwaga: zlecenie realizacji transakcji bezpośredniej nie musi być dostępne dla wszystkich instrumentów. d) Gdy zlecenie typu stop jest aktywowane za pomocą G3BO spółki GAIN Capital UK, zostanie zrealizowane po cenie rynkowej, która może różnić się od ceny wyznaczonej przez klienta. 7) Ceny nieważne W razie odnotowania nieważnej ceny żadne zlecenia otwarte (zlecenia stop lub zlecenia z limitem ceny) nie zostaną zrealizowane. Ceny nieważne są odnotowywane, gdy do systemu DealBook zostaje wprowadzona niepoprawna informacja o cenie. Ceny nieważne są usuwane z list cen w celu wyeliminowania pomyłek. Capital FOREX.com UK Limited. Strona 4

5 8) Wielkość Spółka GAIN Capital UK i jej filie przywiązują stosunkowo dużą wagę do wielkości transakcji, jednak przy realizacji wszystkich transakcji dla Klienta detalicznego ten czynnik realizacji będzie ważniejszy od ceny tylko w zakresie, w jakim jest niezbędny dla uzyskania jak najlepszego kompleksowo wyniku dla Klienta detalicznego. Spółka GAIN Capital UK ustala minimalną i maksymalną wielkość transakcji dla instrumentów, którymi obraca. Wartości te są podane w udostępnianych w serwisie internetowym spółki GAIN Capital UK arkuszach zawierających informacje o rynkach dla transakcji spot FX, opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD i transakcji spread bet. W przypadku kontraktów CFD i transakcji spread bet na rynku akcji zwykłych maksymalna wielkość obrotu lub wielkości ceny oferowanej waha się w zależności od akcji, zgodnie z bazową płynnością oraz, w przypadku akcji brytyjskich, zgodnie z normalną wielkością rynku. 9) Koszty Spółka GAIN Capital UK i jej filie mogą naliczać następujące typy kosztów: a) Spready stosowane przez spółkę GAIN Capital UK Szczegółowe dane podane są w dostępnych w serwisie internetowym arkuszach zawierających informacje o rynkach. b) Prowizje Prowizje mogą być naliczane przy otwarciu i zamknięciu pozycji. c) Prowizja za wymianę Jeśli klient musi dokonać wpłaty lub wypłaty środków w walucie innej niż waluta bazowa rachunku w spółce GAIN Capital UK, spółka GAIN Capital UK dokona wymiany środków na walutę bazową za pobraniem prowizji. Kurs wymiany obejmuje bieżący kurs kupna (sprzedaży) stosowany przez spółkę GAIN Capital UK, powiększony o prowizję od wymiany. Prowizja ta pokrywa koszt zakupu niewielkich i nierównych sum fizycznej waluty od innych podmiotów. d) Opłaty finansowe Opłaty te są zwykle pobierane za rolowane pozycje gotówkowe i długie pozycje CFD i stanowią koszt odsetek za utrzymywanie tych pozycji. Jeżeli pozycja jest pozycją na zniżkę, zwykle zostaje to skredytowane na rachunku klienta. e) Automatyczne rolowanie transakcji dewizowych (Forex) bez zgłoszenia zawiadomienia o dostawie na podstawie salda netto Wszystkie kontrakty na dewizy są realizowane w celu rzeczywistej dostawy, lecz gdy transakcje nie są zgłoszone przez klienta do rozliczenia za dostarczeniem, transakcja dewizowa zostanie zrolowana poprzez transakcję swap do następnej daty z odpowiednią wartością gotówkową. Spółka GAIN Capital UK będzie kontynuować rolowanie pozycji klientów do chwili, gdy klient powiadomi ją o zamiarze realizacji pozycji walutowej lub zamknie ją. Codziennie około godziny 17:00 pozycje klientów będą rolowane do następnej daty z odpowiednią wartością gotówkową; jako punkt odniesienia dla rolowania walut spółka GAIN Capital UK wykorzystuje stopę swapową Tomorrow/Next Day (od jutra następnego dnia roboczego). Wszystkie transakcje przeprowadzone po godzinie 17:00 będą datowane i rozliczane na nowo. f) Finansowanie transakcji dewizowych (Forex) na podstawie pozycji, kontraktów CFD i transakcji spread bet Każdego dnia roboczego o godzinie 17:00 na rachunku klienta zostanie uwzględniona lub pobrana kwota z tytułu rozliczenia płatności odsetek lub należnych wpływów w wyniku pozycji utrzymanych na rachunku klienta. Procedura ta będzie przeprowadzana codziennie do chwili zamknięcia pozycji walutowej przez klienta. g) Dodatkowe opłaty za gwarancję limitu straty Za każdym razem, gdy klient korzysta z gwarancji limitu straty, zostanie pobrana opłata poprzez skorygowanie ceny transakcji. Wysokość opłaty podana jest w udostępnianych w serwisie internetowym spółki GAIN Capital UK arkuszach zawierających informacje o rynkach dla transakcji Spot FX, opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD i transakcji spread bet. W przypadku wybranych instrumentów oferowanych przez spółkę GAIN Capital UK gwarancja limitu straty może być niedostępna. h) Prowizje za brak aktywności Jeśli za pośrednictwem rachunku nie przeprowadzono żadnych transakcji handlowych w okresie 60 dni lub dłuższym, spowoduje to naliczenie podanych poniżej prowizji za brak aktywności. Transakcje handlowe definiuje się jako otwarcie i (lub) zamknięcie pozycji lub utrzymywanie otwartej pozycji w danym okresie. Wysokość tych opłat podana jest w tabeli prowizji w naszym serwisie internetowym. i) Prowizje za obsługę Klientom mogą być naliczane opłaty prowizyjne związane z prowadzeniem rachunku oraz umożliwianiem przeprowadzania niektórych transakcji. Wysokość tych opłat podana jest w tabeli prowizji w naszym serwisie internetowym. 10) Prędkość i prawdopodobieństwo realizacji zlecenia Spółka GAIN Capital UK i jej filie umożliwiają wiele metod automatyzacji realizacji transakcji i przywiązują do tego bardzo dużą wagę; przy realizacji transakcji dla Klienta detalicznego ten czynnik realizacji będzie jednak ważniejszy od ceny tylko w Capital FOREX.com UK Limited. Strona 5

6 zakresie niezbędnym do uzyskania jak najlepszego kompleksowo wyniku dla Klienta detalicznego. Okoliczności takie, jak niezwykła sytuacja na rynku lub brak stabilności na rynku, opóźnienie otrzymania zlecenia przez spółkę GAIN Capital UK, decyzja związana z zarządzaniem ryzykiem, rozbieżności między kursem podanym na zleceniu a kursem rynkowym lub wielkość zlecenia, mogą jednak spowodować, że zlecenie zostanie wycenione ręcznie przez Dział Zleceń. Może to spowodować opóźnienie w przetworzeniu zlecenia klienta i wpłynąć na cenę realizacji zlecenia. Przypominamy, że klienci, których zlecenia często objęte są powyższymi warunkami, muszą liczyć się z opóźnieniami nawet w przypadku zleceń normalnych. 11) Typ transakcji Typ transakcji (zlecenie z limitem straty, zlecenie z limitem ceny lub zlecenie otwarcia) może być ważnym czynnikiem realizacji zlecenia, gdyż może decydować o tym, czy transakcja będzie wyceniona i wykonana ręcznie czy automatycznie. 12) Szczegółowe instrukcje Jeżeli spółka GAIN Capital UK i jej filie uzgodniły z klientem szczegółowe instrukcje dotyczące transakcji, instrukcje te mają priorytet nad innymi zapisami podanymi w Polityce realizacji zleceń. Jeśli instrukcje nie są wyczerpujące, w przypadku części nieobjętych instrukcjami spółka zastosuje w celu realizacji transakcji odpowiednie postanowienia Polityki. Podczas rozważania różnych czynników związanych z wykonaniem transakcji w celu osiągania za każdym razem wyniku jak najkorzystniejszego dla klienta spółka będzie jednak na ogół kierować się własna opinią. Jeśli realizacja zlecenia obejmującego specjalne instrukcje klienta spowoduje, że spółka będzie musiała wykorzystać proces inny niż wymieniony w niniejszej Polityce, może obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami bezpośrednimi, pod warunkiem że opłaty te zostaną uprzednio omówione z klientem i klient je zaakceptuje. Wykonując specjalne instrukcje mające priorytet nad standardową realizacją zlecenia opisaną w Polityce realizacji zleceń, podczas omawiania instrukcji z klientem spółka weźmie pod uwagę doświadczenie i wiedzę danego klienta na temat odnośnych rynków. 13) Rejestrowanie zleceń Wszystkie połączenia telefoniczne przechodzące przez Dział Zleceń są nagrywane przez urządzenia do rejestracji rozmów telefonicznych i zachowywane w archiwach zgodnie z wymogami ustawowymi. Wszystkie rozmowy dotyczące wniosków o podanie ceny, złożenia i realizacji zlecenia, potwierdzenia i wszelkich innych kwestii związanych z obrotem są zasadniczo również nagrywane w celu zapewnienia uczciwości i dokładności wobec wszystkich stron biorących udział w realizacji zlecenia obrotu i zachowywane zgodnie z wymogami ustawowymi. 14) Instrukcje dotyczące składania zleceń przez telefon w Dziale Zleceń a) Z Działem Zleceń w Wlk. Brytanii można kontaktować się, dzwoniąc pod nr b) Należy przygotować następujące informacje do przekazania dealerowi, który odbierze telefon: (1) numer rachunku; (2) odpowiedź na pytanie zabezpieczające dane przed niepowołanym dostępem; (3) charakter transakcji (kupno lub sprzedaż); (4) wielkość zlecenia; (5) para walut lub instrument będące przedmiotem danego zlecenia; (6) cena, po jakiej zlecenie ma być złożone; (7) typ zlecenia (zlecenie z limitem ceny, zlecenie stop lub zlecenie OCO). 15) Analiza i weryfikacja Polityki Niniejsza Polityka jest regularnie poddawana analizie i weryfikacji przez kierownictwo wyższego szczebla w celu ewentualnych korekt i zagwarantowania, że spółka GAIN Capital UK i jej filie realizują zlecenia w sposób konsekwentny i zgodny z zasadami Polityki. Capital FOREX.com UK Limited. Strona 6

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo