GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook"

Transkrypt

1 GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub z Warunkami ogólnymi, w zależności od tego, który dokument ma zastosowanie w danym przypadku, a także o ile ma to związek z rachunkiem klienta z Warunkami obejmującymi transakcje wymiany walutowej z dostawą natychmiastową (Spot FX), opcje pozagiełdowe, kontrakty różnic kursowych (CFD) i transakcje dotyczące rozpiętości cen w opcji binarnej (spread bet). Treść niniejszego dokumentu odnosi się do realizacji zleceń na wszystkie produkty i usługi oferowane przez spółkę GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. (zwaną dalej spółką GAIN Capital UK ) za pośrednictwem pakietu platform DealBook (zwanego dalej DealBook ). W zależności od regionu niektóre produkty nie są dostępne z powodu ograniczeń ustawowych. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych ograniczeń. Wszystkim klientom przypomina się, że obrót kontraktami na waluty, opcjami pozagiełdowymi, kontraktami CFD, transakcjami spread bet, instrumentami pochodnymi i innymi produktami inwestycyjnymi, które są lewarowane, może nieść za sobą wysokie ryzyko i nie musi być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możliwe jest poniesienie strat większych od inwestycji początkowej. Przed dokonywaniem transakcji należy być świadomym ryzyka z nimi związanego. 2) Godziny dokonywania transakcji a) Klient może dokonywać transakcji dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, od godziny 17:00 w niedzielę (od godziny 17:30 w przypadku opcji pozagiełdowych) do godziny 17:00 w piątek w przypadku wszystkich produktów inwestycyjnych. Godziny określone w niniejszej Polityce realizacji zleceń podane są według czasu wschodnioamerykańskiego. b) Od godz. 17:00 w każdy piątek do godz. 17:00 w niedzielę przeprowadzanie transakcji będzie niemożliwe. c) Spółka GAIN Capital UK podejmie wszelkie możliwe działania, aby z wyprzedzeniem informować klientów o zmianach godzin działania systemu z powodu zmian czasu na czas letni/zimowy, świąt oraz specjalnych wymogów związanych z konserwacją systemu. 3) Realizacja Uwaga: nie wszystkie rynki są otwarte 24 godziny na dobę, a niektóre rynki nie są otwierane dokładnie o godzinie 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego. Dokładne godziny otwarcia rynków znaleźć można na arkuszach informacyjnych w naszym serwisie internetowym. Najlepsza realizacja Spółka GAIN Capital UK obsługuje klienta jako zleceniodawcę na prowadzonym przez nas rachunku; podawane przez spółkę na portalu DealBook ceny, według których realizowane są transakcje klienta, są jednak uznawane za warunek świadczenia usługi realizacji transakcji przeprowadzanej przez nas w imieniu klienta, na którym klient polega jako Klient detaliczny. Podając ustalone ceny realizacji dla Klientów detalicznych, podejmujemy zatem wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania jak najlepszego dla klienta rezultatu, z zastrzeżeniem czynników ryzyka realizacji wymienionych poniżej i z uwzględnieniem całkowitej kwoty wypłaty (z wyłączeniem naszych prowizji) reprezentującej cenę instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją transakcji. Jeśli jednak otrzymamy od klienta szczegółowe instrukcje, zrealizujemy transakcję stosownie do nich. Nasza Polityka realizacji nie gwarantuje jednak, że realizacja transakcji według podanych przez nas cen (po odliczeniu naszych prowizji, które mogą być zawarte w podanej cenie) zawsze odbędzie się po cenie równie korzystnej lub korzystniejszej niż cena dostępna gdzie indziej. Miejsce realizacji Jeżeli nie poinformujemy klienta inaczej, spółka GAIN Capital UK obsługuje klienta jako zleceniodawcę i realizuje wszystkie jego zamówienia. Nasze prowizje mogą być skalkulowane jako marża lub upust (różnica pomiędzy ceną, po której przyjmujemy pośrednictwo realizacji, a ceną realizacji transakcji z klientem). Spółka GAIN Capital UK może również, zgodnie z ustaleniami, pobierać prowizję lub kombinację prowizji i marży lub upustu. Opłaty naliczane przez spółkę GAIN Capital UK nie są brane pod uwagę przy ustalaniu najlepszych cen realizacji transakcji. Spółka GAIN Capital UK świadczy usługi realizacji zleceń transakcji dotyczących wymiany walutowej z dostawą natychmiastową (Spot FX), opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD oraz transakcji spread bet. Usługi te są oferowane w następujący sposób: a) poprzez jedną z naszych platform transakcyjnych b) lub telefonicznie przy bezpośrednim kontakcie z Działem Zleceń. 4) Realizacja zlecenia W przypadku dewiz (forex), transakcji dotyczących opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD i transakcji spread bet dostępne są niżej wymienione typy zleceń. Prosimy pamiętać, że podczas realizacji zleceń klientów brane są pod uwagę następujące czynniki: Capital FOREX.com UK Limited. Strona 1

2 rodzaj instrumentu, cena, wielkość, koszty, prędkość i prawdopodobieństwo realizacji zlecenia, typ transakcji. a) Zlecenia stop: zlecenia stop są realizowane po cenie wyznaczonej przez klienta. Następna cena, która będzie dostępna, jest ceną, po której zlecenie stop zostanie zrealizowane. Zlecenia stop zakupu są realizowane po kolejnej dostępnej cenie sprzedaży (offer/ask price), a zlecenia stop sprzedaży są realizowane po kolejnej dostępnej cenie zakupu (bid price). b) Zlecenia z limitem ceny: zlecenia z limitem ceny są realizowane po cenie zgłoszonej przez klienta lub korzystniejszej, jeżeli taka cena jest dostępna. c) Zlecenia po cenie rynkowej: zlecenia po cenie rynkowej są realizowane po najkorzystniejszej dostępnej cenie. Cena, która pojawia się na zgłoszeniu klienta przed złożeniem zlecenia, jest wyłącznie ostatnią ceną i nie jest rzeczywistą ceną realizacji zlecenia. Złożone zlecenie zostanie zrealizowane po kolejnej najkorzystniejszej dostępnej cenie. d) Transakcje bezpośrednie: transakcje bezpośrednie odbywają się zazwyczaj po ustalonej cenie. Zlecenia są realizowane po cenie zgłoszonej przez klienta lub klient otrzymuje nową, bieżącą cenę rynkową. W przypadku zleceń realizacji transakcji bezpośrednich można zastosować margines tolerancji zmiany kursu. Ta możliwość jest omówiona w dalszej części niniejszej polityki. Zlecenia realizacji transakcji bezpośrednich nie muszą być dostępne w przypadku wszystkich instrumentów oferowanych przez spółkę GAIN Capital UK. e) Powiązane zlecenia stop i powiązane zlecenia z limitem ceny: powiązane zlecenia stop i zlecenia z limitem ceny są dostępne jedynie w ramach binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet. Użytkownik może określić poziom zleceń powiązanych, podając: i. cenę, po której ma nastąpić realizacja zlecenia powiązanego, albo ii. liczbę punktów z wyższego poziomu zleceń, przy której ma nastąpić realizacja zlecenia powiązanego. W drugim przypadku, jeżeli zlecenie wyższego poziomu jest zleceniem rynkowym, zleceniem stop lub zleceniem z limitem ceny, zlecenie powiązane będzie realizowane przy zbliżeniu się na określoną liczbę punktów do ceny, po której zlecenie wyższego poziomu zostało przedłożone do realizacji, nie zaś do ceny, po której zlecenie wyższego rzędu zostało zrealizowane. Składanie zlecenia realizacji transakcji Zlecenia są przyjmowane przez Internet, za pomocą technologii bezprzewodowych lub telefonicznie w Dziale Zleceń spółki GAIN Capital UK. Za pośrednictwem urządzeń przenośnych ani naszej platformy internetowej nie można realizować opcji pozagiełdowych. Każdy z klientów jest odpowiedzialny za wszystkie złożone przez siebie zlecenia, a przed złożeniem zlecenia powinien w pełni zrozumieć mechanizmy i metody związane z realizacją każdego zlecenia. Opisy różnych typów zleceń realizowanych przez spółkę GAIN Capital UK są tylko streszczeniem i nie opisują wszystkich aspektów związanych z każdym zleceniem. Wszelkie pytania dotyczące sposobu realizacji poszczególnych typów zleceń należy kierować do przedstawiciela spółki GAIN Capital UK. Zlecenia sporne Wszystkie zlecenia złożone poprzez Dział Zleceń są potwierdzane przez system i ujmowane w sprawozdaniach transakcji systemu. Wszystkie zlecenia traktuje się jako uczciwe, dokładne i bezsporne, chyba że Klient zakwestionuje zlecenie w ciągu 4 dni od momentu jego realizacji. Zlecenia potwierdzone Po elektronicznym potwierdzeniu zlecenia przez Dział Zleceń warunki dotyczące zlecenia uznaje się za ostateczne i powstaje zobowiązanie Klienta, chyba że określonym terminie zostanie ono zakwestionowane a spółka GAIN Capital UK według własnego uznania dokona niezbędnej korekty. Zlecenia niewykonalne Wszelkie zlecenia złożone przez Klienta, na rachunku którego nie ma wystarczających środków, będą traktowane jako zlecenia niewykonalne, wobec czego nie będą mogły być zrealizowane przez System. Analogicznie nie będą realizowane zlecenia stop ani zlecenia z limitem ceny przekraczające dostępny depozyt zabezpieczający. Zlecenia na binarne kontrakty CFD i binarne transakcje spread bet mogą być uznane za niewykonalne, jeżeli zostaną otrzymane po upływie terminu przyjmowania zleceń. Tego typu zlecenia niewykonalne będą niezwłocznie odrzucane. Zlecenia uznane za niewykonalne nie mogą być zarejestrowane przez System. Jeśli jednak spółka GAIN Capital UK zrealizuje takie zlecenie pomimo zastosowania niniejszej reguły, Klient będzie odpowiedzialny za powstałą pozycję i osiągnięte wyniki rachunku. Jeśli zlecenie takie zostanie wykonane, spółka GAIN Capital UK może, według własnego uznania, natychmiast zamknąć powstałą pozycję. Zlecenia otwarte w okresie, gdy spółka GAIN Capital UK jest nieczynna Zlecenia (zlecenia stop, zlecenia z limitem ceny i zlecenia likwidacji pozycji (OCO)) otwarte w czasie, gdy spółka GAIN Capital UK jest nieczynna, np. w święta lub weekendy, są nieaktywne i nie będą realizowane do chwili ponownego otwarcia spółki GAIN Capital UK. Zlecenia zostaną wtedy zrealizowane na podstawie cen bieżących, nie zaś na podstawie wcześniejszych cen obowiązujących w okresie, gdy spółka GAIN Capital UK była nieczynna. Zlecenia otwarte na produkty niebędące przedmiotem obrotu w trybie 24-godzinnym będą potraktowane w ten sam sposób w momencie ponownego otwarcia rynku. Capital FOREX.com UK Limited. Strona 2

3 5) Wycena Spółka GAIN Capital UK i jej filie przywiązują dużą wagę do ceny realizacji zlecenia dla klienta, a przy realizacji zleceń dla Klienta detalicznego uzyskanie jak najlepszego wyniku oceniane jest kompleksowo (przy uwzględnieniu ceny danego instrumentu finansowego oraz kosztów związanych z jego realizacją) i ma wartość nadrzędną w stosunku do innych kryteriów realizacji, takich jak szybkość i prawdopodobieństwo realizacji. Spready (rozpiętości cenowe) dla każdego instrumentu finansowego podane są w dostępnych w serwisie internetowym spółki GAIN Capital UK arkuszach zawierających informacje rynkowe dotyczące transakcji spot FX, kontraktów CFD i transakcji spread bet. a) Transakcje spot FX, kontrakty walutowe CFD i transakcje walutowe spread bet Proces określania poziomu cen dla transakcji spot FX, kontraktów walutowych CFD i transakcji walutowych spread bet odbywa się za pośrednictwem uczestników rynku zapewniających płynność na rynku hurtowym. Spółka GAIN Capital UK wykorzystuje tę płynność jako wytyczne przy określaniu ceny kupna/ceny sprzedaży i nie ma obowiązku korzystania z tej płynności w żaden konkretny sposób. Stosowany przez spółkę GAIN Capital UK spread (różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży) może być większy lub mniejszy od rzeczonych cen hurtowych i podyktowany jest ogólną płynnością oraz popytem. Cena kupna/cena sprzedaży danego strumienia cen jest taka sama dla wszystkich klientów otrzymujących dane tego strumienia. Niektóre strumienie cenowe zawierają spready zdyskontowane, a osobom otrzymującym takie zdyskontowane strumienie może zostać naliczona prowizja, o wysokości której klienci zostaną poinformowani. Spółka GAIN Capital UK jest stroną wszystkich zawieranych transakcji. b) Opcje pozagiełdowe Stosowane przez spółkę GAIN Capital UK ceny opcji pozagiełdowych obliczane są wewnętrznie na podstawie wskaźników rynkowych pozyskanych od partnerów spółki zapewniających płynność lub od dostawców zewnętrznych. Stosowany przez spółkę GAIN Capital UK mechanizm do wyceny opcji pozwala obliczyć cenę wartości godziwej. Po dodaniu do niej spreadu uzyskuje się cenę kupna i cenę sprzedaży. Gdy spółka GAIN Capital UK kontynuuje podawanie cen opcji poza tradycyjnymi godzinami pracy rynku, spread może wzrosnąć, a maksymalna wielkość transakcji może zostać ograniczona. c) Indeksy kontraktów CFD i transakcji spread bet Stosowane przez spółkę GAIN Capital UK ceny indeksów gotówkowych i transakcji terminowych obliczane są na podstawie notowań danego instrumentu bazowego na rynku transakcji terminowych. W przypadku rynków gotówkowych dokonywana jest korekta zwana korektą wartości godziwej, która służy uwzględnieniu kosztów finansowania i spodziewanych wypłat dywidend w okresie liczonym od daty wygaśnięcia opcji indeksu gotówkowego do daty wygaśnięcia opcji bazowego instrumentu terminowego. Jeśli spółka GAIN Capital UK kontynuuje podawanie cen poza godzinami pracy rynku, na którym jest notowany bazowy instrument terminowy, ceny ustalane są przy uwzględnieniu czynników takich jak bieżące ceny w innych światowych indeksach i mogą podlegać ograniczeniom co do maksymalnej wielkości, a także zwiększonym spreadom. d) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku towarowym Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny instrumentów rynku towarowego na podstawie cen bazowych kontraktów terminowych, do których ceny te się odnoszą. Wyjątkiem są rynki kasowe, na których dokonuje się korekty wartości godziwej w celu uwzględnienia kosztów finansowania poniesionych w okresie od daty wygaśnięcia opcji na dany towar na rynku kasowym do daty wygaśnięcia opcji bazowego instrumentu terminowego. e) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku obligacji Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny instrumentów dłużnych na podstawie cen bazowych kontraktów terminowych, do których ceny te się odnoszą. f) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku stóp procentowych Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny instrumentów rynku stóp procentowych na podstawie cen bazowych kontraktów terminowych, do których ceny te się odnoszą. g) Kontrakty CFD i transakcje spread bet na rynku akcji zwykłych Spółka GAIN Capital UK oblicza ceny na postawie jednego lub więcej źródeł danych, które odzwierciedlają ceny giełdowe instrumentów bazowych. Jeśli takie dane są niedostępne, spółka GAIN Capital UK oblicza ceny na podstawie ostatniej Capital FOREX.com UK Limited. Strona 3

4 notowanej ceny instrumentu bazowego. W przypadku transakcji typu spread bet do obliczonych cen kupna i sprzedaży dodaje się stosowany przez spółkę GAIN Capital UK spread. h) Binarne kontrakty CFD i binarne transakcje spread bet Stosowane przez spółkę GAIN Capital UK ceny binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet obliczane są wewnętrznie, na podstawie obserwowanych zmiennych rynkowych. Stosowany przez spółkę GAIN Capital UK mechanizm do wyceny opcji pozwala obliczyć cenę godziwą. Po dodaniu do niej spreadu stosowanego przez spółkę GAIN Capital Ceny binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet obliczane są na podstawie odpowiednich cen indeksów spółki GAIN Capital UK na kontrakty CFD i transakcje spread bet. Ceny binarnych transakcji CFD i binarnych transakcji spread bet na rynku towarów obliczane są na podstawie ustalonych przez spółkę GAIN Capital UK cen odnośnych towarów. Ceny binarnych kontraktów CFD i binarnych transakcji spread bet na rynku walutowym obliczane są na podstawie ustalonych przez spółkę GAIN Capital UK cen na kontrakty CFD i walutowe transakcje spread bet. 6) Polityka marginesu tolerancji i ponownej wyceny Termin margines tolerancji dotyczy sytuacji rynkowej, w której zlecenie na konkretną parę walut jest realizowane po cenie innej niż zgłoszona cena zlecenia, ponieważ zgłoszona cena jest już niedostępna. Spółka GAIN Capital UK stosuje margines tolerancji jednakowo niezależnie od kierunku, w którym następują zmiany na rynku. Jeśli spółka GAIN Capital UK zdecyduje o dokonaniu ponownej wyceny razie niekorzystnych zmian na rynku, ponownie poda ceny także wtedy, gdy sytuacja rynkowa zmieni się na korzyść. Spółka GAIN Capital UK nie stosuje różnych marginesów tolerancji ani nie dokonuje ponownych wycen wyłącznie na podstawie zleceń klienta. Jeśli spółka GAIN Capital UK podejmie taką decyzję, ujawni ten fakt klientowi i wskaże zasady, jakimi się kierowała przy ustalaniu odnoszących się do niego warunków i praktyk. Margines tolerancji można stosować do wszystkich typów zleceń. Zlecenia stop są realizowane po cenie wyznaczonej przez klienta. Zlecenie stop zostanie zrealizowane po następnej cenie, która będzie dostępna. Zlecenia stop zakupu są realizowane po kolejnej dostępnej cenie sprzedaży (offer/ask price), a zlecenia stop sprzedaży są realizowane po kolejnej dostępnej cenie zakupu (bid price). Możliwość zastosowania marginesu tolerancji zwiększa się w okresach podawania ważnych komunikatów rynkowych, braku płynności na rynku lub poważnego braku stabilności na rynku. Ujawnienie danych o fundamentalnym znaczeniu rynkowym i wydarzenia światowej wagi wielokrotnie powodowały zwiększoną niestabilność rynku. Po ogłoszeniu istotnych danych ekonomicznych lub wiadomości o wydarzeniach światowej wagi na rynku może wystąpić tzw. rozziew. Oznacza to, że nie ma cen transakcyjnych między ceną rzeczywistą, po której dokonywał się obrót przed ogłoszeniem istotnych danych ekonomicznych lub wiadomości o wydarzeniach światowej wagi, a ceną dostępną po podaniu tych informacji. Ceny zmieniają się bardzo szybko i w pewnych przypadkach zlecenia są realizowane po cenach znacznie odbiegających od cen podanych w zleceniach stop. a) Spółka GAIN Capital UK jest nieczynna od piątku od godziny 17:00 do niedzieli do godziny 17:00. W tym czasie ceny na rynkach mogą ulec zmianie. Wszystkie zlecenia stop oczekujące na wykonanie zostaną zrealizowane po kursie otwarcia podanym przez spółkę GAIN Capital UK o godzinie 17:00 w niedzielę. b) Jeśli spółka GAIN Capital UK otrzyma zlecenie po cenie rynkowej, zostanie ono zrealizowane po następnej najlepszej dostępnej cenie, która może różnić się od ceny podanej na platformie spółki GAIN Capital UK w momencie składania zlecenia. c) Klient ma możliwość kontroli marginesu tolerancji cen dla zleceń transakcji bezpośrednich. Składając zlecenie, klient może wybrać zakres marginesu tolerancji, który zaakceptuje. Klient określa dodatni lub ujemny zakres tolerancji w jednostkach pip (zmiana ostatniej cyfry po przecinku w notowaniu kursu) wobec wprowadzonej ceny bezpośredniej. Jeżeli cena rynkowa będzie mieścić się w ustalonym zakresie, zlecenia będą realizowane po nowej cenie. Cena dla zlecenia może jednak różnić się od ceny dla zlecenia transakcji bezpośredniej, która została podana przez klienta. Zlecenia transakcji bezpośrednich, które są poza marginesem tolerancji, nie zostaną zrealizowane i mogą być ponownie składane. Jeśli klient nie ustali kwoty dopuszczalnego marginesu tolerancji, zlecenie transakcji bezpośredniej zostanie zrealizowane po cenie podanej przez klienta lub zostanie podana nowa cena. Jeśli klient złoży zlecenie transakcji bezpośredniej, spółka GAIN Capital UK otrzyma takie zlecenie i rynek jest między pół (0,5) pip a jednym (1) pip we wszystkich głównych parach walut lub między dwoma (2) i stoma (100) pip we wszystkich parach walut egzotycznych w odniesieniu do ceny zgłoszonej przez klienta, zlecenie zostanie zrealizowane po zgłoszonej cenie. Uwaga: zlecenie realizacji transakcji bezpośredniej nie musi być dostępne dla wszystkich instrumentów. d) Gdy zlecenie typu stop jest aktywowane za pomocą G3BO spółki GAIN Capital UK, zostanie zrealizowane po cenie rynkowej, która może różnić się od ceny wyznaczonej przez klienta. 7) Ceny nieważne W razie odnotowania nieważnej ceny żadne zlecenia otwarte (zlecenia stop lub zlecenia z limitem ceny) nie zostaną zrealizowane. Ceny nieważne są odnotowywane, gdy do systemu DealBook zostaje wprowadzona niepoprawna informacja o cenie. Ceny nieważne są usuwane z list cen w celu wyeliminowania pomyłek. Capital FOREX.com UK Limited. Strona 4

5 8) Wielkość Spółka GAIN Capital UK i jej filie przywiązują stosunkowo dużą wagę do wielkości transakcji, jednak przy realizacji wszystkich transakcji dla Klienta detalicznego ten czynnik realizacji będzie ważniejszy od ceny tylko w zakresie, w jakim jest niezbędny dla uzyskania jak najlepszego kompleksowo wyniku dla Klienta detalicznego. Spółka GAIN Capital UK ustala minimalną i maksymalną wielkość transakcji dla instrumentów, którymi obraca. Wartości te są podane w udostępnianych w serwisie internetowym spółki GAIN Capital UK arkuszach zawierających informacje o rynkach dla transakcji spot FX, opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD i transakcji spread bet. W przypadku kontraktów CFD i transakcji spread bet na rynku akcji zwykłych maksymalna wielkość obrotu lub wielkości ceny oferowanej waha się w zależności od akcji, zgodnie z bazową płynnością oraz, w przypadku akcji brytyjskich, zgodnie z normalną wielkością rynku. 9) Koszty Spółka GAIN Capital UK i jej filie mogą naliczać następujące typy kosztów: a) Spready stosowane przez spółkę GAIN Capital UK Szczegółowe dane podane są w dostępnych w serwisie internetowym arkuszach zawierających informacje o rynkach. b) Prowizje Prowizje mogą być naliczane przy otwarciu i zamknięciu pozycji. c) Prowizja za wymianę Jeśli klient musi dokonać wpłaty lub wypłaty środków w walucie innej niż waluta bazowa rachunku w spółce GAIN Capital UK, spółka GAIN Capital UK dokona wymiany środków na walutę bazową za pobraniem prowizji. Kurs wymiany obejmuje bieżący kurs kupna (sprzedaży) stosowany przez spółkę GAIN Capital UK, powiększony o prowizję od wymiany. Prowizja ta pokrywa koszt zakupu niewielkich i nierównych sum fizycznej waluty od innych podmiotów. d) Opłaty finansowe Opłaty te są zwykle pobierane za rolowane pozycje gotówkowe i długie pozycje CFD i stanowią koszt odsetek za utrzymywanie tych pozycji. Jeżeli pozycja jest pozycją na zniżkę, zwykle zostaje to skredytowane na rachunku klienta. e) Automatyczne rolowanie transakcji dewizowych (Forex) bez zgłoszenia zawiadomienia o dostawie na podstawie salda netto Wszystkie kontrakty na dewizy są realizowane w celu rzeczywistej dostawy, lecz gdy transakcje nie są zgłoszone przez klienta do rozliczenia za dostarczeniem, transakcja dewizowa zostanie zrolowana poprzez transakcję swap do następnej daty z odpowiednią wartością gotówkową. Spółka GAIN Capital UK będzie kontynuować rolowanie pozycji klientów do chwili, gdy klient powiadomi ją o zamiarze realizacji pozycji walutowej lub zamknie ją. Codziennie około godziny 17:00 pozycje klientów będą rolowane do następnej daty z odpowiednią wartością gotówkową; jako punkt odniesienia dla rolowania walut spółka GAIN Capital UK wykorzystuje stopę swapową Tomorrow/Next Day (od jutra następnego dnia roboczego). Wszystkie transakcje przeprowadzone po godzinie 17:00 będą datowane i rozliczane na nowo. f) Finansowanie transakcji dewizowych (Forex) na podstawie pozycji, kontraktów CFD i transakcji spread bet Każdego dnia roboczego o godzinie 17:00 na rachunku klienta zostanie uwzględniona lub pobrana kwota z tytułu rozliczenia płatności odsetek lub należnych wpływów w wyniku pozycji utrzymanych na rachunku klienta. Procedura ta będzie przeprowadzana codziennie do chwili zamknięcia pozycji walutowej przez klienta. g) Dodatkowe opłaty za gwarancję limitu straty Za każdym razem, gdy klient korzysta z gwarancji limitu straty, zostanie pobrana opłata poprzez skorygowanie ceny transakcji. Wysokość opłaty podana jest w udostępnianych w serwisie internetowym spółki GAIN Capital UK arkuszach zawierających informacje o rynkach dla transakcji Spot FX, opcji pozagiełdowych, kontraktów CFD i transakcji spread bet. W przypadku wybranych instrumentów oferowanych przez spółkę GAIN Capital UK gwarancja limitu straty może być niedostępna. h) Prowizje za brak aktywności Jeśli za pośrednictwem rachunku nie przeprowadzono żadnych transakcji handlowych w okresie 60 dni lub dłuższym, spowoduje to naliczenie podanych poniżej prowizji za brak aktywności. Transakcje handlowe definiuje się jako otwarcie i (lub) zamknięcie pozycji lub utrzymywanie otwartej pozycji w danym okresie. Wysokość tych opłat podana jest w tabeli prowizji w naszym serwisie internetowym. i) Prowizje za obsługę Klientom mogą być naliczane opłaty prowizyjne związane z prowadzeniem rachunku oraz umożliwianiem przeprowadzania niektórych transakcji. Wysokość tych opłat podana jest w tabeli prowizji w naszym serwisie internetowym. 10) Prędkość i prawdopodobieństwo realizacji zlecenia Spółka GAIN Capital UK i jej filie umożliwiają wiele metod automatyzacji realizacji transakcji i przywiązują do tego bardzo dużą wagę; przy realizacji transakcji dla Klienta detalicznego ten czynnik realizacji będzie jednak ważniejszy od ceny tylko w Capital FOREX.com UK Limited. Strona 5

6 zakresie niezbędnym do uzyskania jak najlepszego kompleksowo wyniku dla Klienta detalicznego. Okoliczności takie, jak niezwykła sytuacja na rynku lub brak stabilności na rynku, opóźnienie otrzymania zlecenia przez spółkę GAIN Capital UK, decyzja związana z zarządzaniem ryzykiem, rozbieżności między kursem podanym na zleceniu a kursem rynkowym lub wielkość zlecenia, mogą jednak spowodować, że zlecenie zostanie wycenione ręcznie przez Dział Zleceń. Może to spowodować opóźnienie w przetworzeniu zlecenia klienta i wpłynąć na cenę realizacji zlecenia. Przypominamy, że klienci, których zlecenia często objęte są powyższymi warunkami, muszą liczyć się z opóźnieniami nawet w przypadku zleceń normalnych. 11) Typ transakcji Typ transakcji (zlecenie z limitem straty, zlecenie z limitem ceny lub zlecenie otwarcia) może być ważnym czynnikiem realizacji zlecenia, gdyż może decydować o tym, czy transakcja będzie wyceniona i wykonana ręcznie czy automatycznie. 12) Szczegółowe instrukcje Jeżeli spółka GAIN Capital UK i jej filie uzgodniły z klientem szczegółowe instrukcje dotyczące transakcji, instrukcje te mają priorytet nad innymi zapisami podanymi w Polityce realizacji zleceń. Jeśli instrukcje nie są wyczerpujące, w przypadku części nieobjętych instrukcjami spółka zastosuje w celu realizacji transakcji odpowiednie postanowienia Polityki. Podczas rozważania różnych czynników związanych z wykonaniem transakcji w celu osiągania za każdym razem wyniku jak najkorzystniejszego dla klienta spółka będzie jednak na ogół kierować się własna opinią. Jeśli realizacja zlecenia obejmującego specjalne instrukcje klienta spowoduje, że spółka będzie musiała wykorzystać proces inny niż wymieniony w niniejszej Polityce, może obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami bezpośrednimi, pod warunkiem że opłaty te zostaną uprzednio omówione z klientem i klient je zaakceptuje. Wykonując specjalne instrukcje mające priorytet nad standardową realizacją zlecenia opisaną w Polityce realizacji zleceń, podczas omawiania instrukcji z klientem spółka weźmie pod uwagę doświadczenie i wiedzę danego klienta na temat odnośnych rynków. 13) Rejestrowanie zleceń Wszystkie połączenia telefoniczne przechodzące przez Dział Zleceń są nagrywane przez urządzenia do rejestracji rozmów telefonicznych i zachowywane w archiwach zgodnie z wymogami ustawowymi. Wszystkie rozmowy dotyczące wniosków o podanie ceny, złożenia i realizacji zlecenia, potwierdzenia i wszelkich innych kwestii związanych z obrotem są zasadniczo również nagrywane w celu zapewnienia uczciwości i dokładności wobec wszystkich stron biorących udział w realizacji zlecenia obrotu i zachowywane zgodnie z wymogami ustawowymi. 14) Instrukcje dotyczące składania zleceń przez telefon w Dziale Zleceń a) Z Działem Zleceń w Wlk. Brytanii można kontaktować się, dzwoniąc pod nr b) Należy przygotować następujące informacje do przekazania dealerowi, który odbierze telefon: (1) numer rachunku; (2) odpowiedź na pytanie zabezpieczające dane przed niepowołanym dostępem; (3) charakter transakcji (kupno lub sprzedaż); (4) wielkość zlecenia; (5) para walut lub instrument będące przedmiotem danego zlecenia; (6) cena, po jakiej zlecenie ma być złożone; (7) typ zlecenia (zlecenie z limitem ceny, zlecenie stop lub zlecenie OCO). 15) Analiza i weryfikacja Polityki Niniejsza Polityka jest regularnie poddawana analizie i weryfikacji przez kierownictwo wyższego szczebla w celu ewentualnych korekt i zagwarantowania, że spółka GAIN Capital UK i jej filie realizują zlecenia w sposób konsekwentny i zgodny z zasadami Polityki. Capital FOREX.com UK Limited. Strona 6

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. Polityka realizacji dla DealBook. 1) Wprowadzenie. 2) Godziny handlu. 3) Przebieg

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. Polityka realizacji dla DealBook. 1) Wprowadzenie. 2) Godziny handlu. 3) Przebieg Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS Obowiązuje od 30.09.2016 1. Zasady ogólne 1.1 Niniejsza polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta ( Polityka )

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numer 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń Plus500UK Limited Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Wstęp Mamy obowiązek prowadzić naszą współpracę z Tobą, uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz działać w Twoim najlepszym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA 1. PRZEGLĄD 1.1. AvaTrade EU Limited (w dalszej części dokumentu określana mianem AvaTrade, my lub nasze ) dąży do tego, by prowadzić swoją działalność z naszymi Klientami w sposób rzetelny, uczciwy i

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń. Cel

Polityka realizacji zleceń. Cel Cel Celem niniejszej polityki jest stworzenie skutecznych ustaleń umożliwiających osiąganie możliwie najlepszych wyników dla swoich klientów, gdy Spot Capital Markets Limited, zwana dalej Spółką, realizuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI Coverdeal Holdings Ltd Licencja CIF Nr 231/14 (Regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI 1. WPROWADZENIE CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2. ZASADY 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szybkie Polecenie daje Ci większą kontrolę i przejrzystość dotyczącą Twojej transakcji. FOREX CFD FOREX Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji FX IKONA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: OŚWIADCZENIE DOT. RYZYKA RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Oświadczenie UFX dot. ryzyka OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD), będące produktami wykorzystującymi

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16

Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPSZYM INTERESIE I WYKONYWANIA ZLECEŃ PODSUMOWANIE POLITYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Ostrzeżenie o Ryzyku marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski Financial Conduct

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku 1. Ogólne Tytuł BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku 0 0 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych.

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych. Polityka Wykonywania Zleceń 1. Informacje ogólne 1.1. Zgodnie z MiFID oraz pozostałymi przepisami prawnymi regulującymi rynek finansowy, przepisy dotyczące polityki wykonywania zleceń na rzecz Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

CMC Markets UK Plc Ostrzeżenie o Ryzyku stycznia 2018

CMC Markets UK Plc Ostrzeżenie o Ryzyku stycznia 2018 CMC Markets UK Plc Ostrzeżenie o Ryzyku stycznia 2018 Przed zaakceptowaniem niniejszego Ostrzeżenia o Ryzyku Klient powinien się z nim zapoznać i upewnić się, że rozumie jego treść. O ile nie postanowiono

Bardziej szczegółowo

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... 2008 roku w Warszawie pomiędzy: Towarową Giełdą Energii S. A. Siedziba: ul. Poleczki 23 bud. H,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Publikujemy komunikat KNF z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podejrzenia manipulacji na fixingu na sesji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo