Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08"

Transkrypt

1 Erasmus w Polsce w roku akademickim 27/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 29

2 Erasmus w Polsce w roku akademickim 27/8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 29

3 Druk sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej ze środków programu Uczenie się przez całe życie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji Opracowanie: Zespół programu Erasmus w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Redakcja: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Projekt graficzny i skład: Eliza Goszczyńska ISSN: ISBN: Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa tel.: fax:

4 Spis treści Wstęp 5 Informacje ogólne i terminologia 6 Erasmus 27/8 w pigułce 8 Budżet programu w roku 27/8 9 Działania typu mobilność w roku akademickim 27/8 w Polsce 11 Wymiana studentów w Europie 13 Wymiana studentów w Polsce 3 Wyjazdy polskich studentów 3 Wyjazdy na studia 36 Wyjazdy na praktykę 46 Przyjazdy studentów z innych krajów 52 Przyjazdy na studia 56 Przyjazdy na praktykę 57 Wymiana pracowników uczelni w Europie 58 Wymiana pracowników uczelni w Polsce 7 Wyjazdy polskich nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych uczelni 72 Wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia 75 Przyjazdy pracowników zagranicznych uczelni do Polski 79 Kursy intensywne Erasmusa (IP) 82 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 89 Projekty centralne programu Erasmus 95 Information for foreign readers 1 3

5

6 Wstęp Program Erasmus, uruchomiony w roku 1987 w celu wspierania i promowania mobilności studentów i pracowników europejskich uczelni, realizowany jest w latach jako część unijnego programu Uczenie się przez całe życie. Ideą przyświecającą tej kompleksowej inicjatywie państw członkowskich UE jest zwrócenie uwagi społeczeństw naszego kontynentu na rolę edukacji i kształcenia na każdym etapie życia człowieka. Program Erasmus wspiera podnoszenie jakości kształcenia poprzez ułatwianie szkołom wyższym współpracy i wymiany doświadczeń, w której kluczowe miejsce zajmuje mobilność studentów i pracowników. Celem publikowanych corocznie raportów na temat rezultatów Erasmusa w Polsce jest ukazanie aktywności polskich uczelni w programie. Aby umożliwić czytelnikom porównywanie danych z poszczególnych lat akademickich, struktura raportów dotyczących lat 27/8 213/14 będzie odzwierciedlać strukturę samego programu. Tam, gdzie to będzie możliwe, zostaną zamieszczone informacje archiwalne o programie z okresów, kiedy był on realizowany jako samodzielna inicjatywa ( ) lub jako część programu Socrates ( ). Dane zamieszczane w raporcie pochodzą głównie z dwóch źródeł: sprawozdań końcowych z realizacji działań zdecentralizowanych Erasmusa, składanych przez uczelnie do Narodowej Agencji programu Uczenie się przez całe życie ; opracowań statystycznych Komisji Europejskiej powstających na podstawie raportów składanych przez poszczególne kraje uczestniczące w programie. Niniejsza publikacja zawiera jedynie podstawowe dane statystyczne odnoszące się do roku akademickiego 27/8. Natomiast szczegółowe zestawienia pokazujące udział poszczególnych uczelni w Erasmusie znajdują się w tabelach dostępnych jedynie na stronie internetowej Ich wykaz został zamieszczony na końcu tekstu. Zestawienia statystyczne zawarte w publikacji prezentują dane dostępne we wrześniu 29 r. Mogą one być jeszcze korygowane przez poszczególne kraje, na przykład w konsekwencji podejmowanych działań kontrolnych, jednak korekty te nie powinny być znaczące. Czytelników zachęcamy do wyrażania opinii na temat Erasmusa i jego realizacji przez polskie szkoły wyższe; opinie te można przesyłać pod adres Państwa uwagi i komentarze mogą się przyczynić do usprawnienia realizacji programu w naszym kraju. Zespół programu Erasmus w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji składa podziękowania wszystkim entuzjastom programu, mobilności i umiędzynarodowienia kształcenia, do których niewątpliwie należą koordynatorzy Erasmusa w uczelniach, za zaangażowanie, kreatywność i wytrwałość w pracy związanej z realizacją programu w Polsce. 5

7 Informacje ogólne i terminologia Erasmus w programie Uczenie się przez całe życie Erasmus program Unii Europejskiej adresowany do sektora szkolnictwa wyższego wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, ułatwia mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w międzynarodowych projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Od roku akademickiego 27/28 Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (LLP the Lifelong Learning Programme), którego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Kraje uczestniczące w programie Erasmus: 27 krajów członkowskich UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; kraj kandydujący: Turcja. Możliwości dla poszczególnych grup odbiorców Uczelnie Warunkiem udziału szkoły wyższej w programie jest przyznanie jej przez Komisję Europejską Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), która uprawnia do ubiegania się o fundusze na dofinansowanie konkretnych działań przewidzianych w programie. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników, a także koordynować kursy intensywne Erasmusa (Intensive Programmes) lub brać w nich udział jako partnerzy. Mogą też koordynować lub uczestniczyć w projektach wielostronnych Erasmusa, administrowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Projekty tego typu mogą dotyczyć opracowywania nowych programów nauczania, w tym nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp. Ponadto uczelnie mają możliwość udziału w sieciach tematycznych Erasmusa ogólnoeuropejskich projektach współpracy w danej dziedzinie. Studenci Warunkiem ubiegania się studenta o wyjazd w programie Erasmus jest udział jego macierzystej uczelni w tym programie. W ramach Erasmusa studenci mogą wyjechać do uczelni w innym kraju uczestniczącym w programie na część studiów (na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego) lub do zagranicznego przedsiębiorstwa na praktykę (3-12 miesięcy). Obowiązuje zasada jednokrotnego wyjazdu student może wyjechać jeden raz w celu studiowania i jeden raz w celu odbycia praktyki, niezależnie od tego, na ilu kierunkach studiuje. Studenci mają też inne okazje skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Mogą wziąć udział w kursie intensywnym Erasmusa jeżeli w projekcie tego typu uczestniczy ich wydział, a kurs dotyczy ich dziedziny studiów. Mogą także uczęszczać na wykłady lub innego rodzaju zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa. Kurs intensywny Kurs intensywny programu Erasmus to projekt realizowany przez grupę uczelni z różnych krajów, polegający na opracowaniu i przeprowadzeniu intensywnego cyklu zajęć dotyczących 6

8 specjalistycznego zagadnienia w danej dziedzinie albo tematyki interdyscyplinarnej. Wyjątkowy, międzynarodowy charakter kursu wynika stąd, że zarówno prowadzący go nauczyciele akademiccy, jak i studenci uczestnicy kursu pochodzą z różnych krajów. Pracownicy uczelni Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do partnerskich uczelni za granicą w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych. Natomiast wszyscy pracownicy uczelni mogą się ubiegać o wyjazdy szkoleniowe do zagranicznych uczelni lub instytucji. Inne możliwości udziału pracowników w Erasmusie to m.in. uczestnictwo w projektach typu kursy intensywne oraz w projektach wielostronnych i sieciach tematycznych, w które są zaangażowane macierzyste jednostki pracowników. Terminologia związana z programem Erasmus Mobilność w programach europejskich: wyjazdy do innych krajów (pobyt czasowy) w celu studiowania, podjęcia pracy, odbycia praktyki, udziału w szkoleniach, prowadzenia zajęć dla studentów itp.; często synonim wymiany lub wyjazdów zagranicznych. Działania zdecentralizowane programu Erasmus to działania programu Erasmus, za których koordynację są odpowiedzialne narodowe agencje programu w poszczególnych krajach, a nie centralnie Komisja Europejska. Działania zdecentralizowane Erasmusa obejmują: wymianę studentów (Student mobility), wymianę pracowników uczelni (Staff mobility), realizację projektów typu kursy intensywne Erasmusa (Intensive Programmes, IP), organizację kursów językowych Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses, EILC). Działania (zdecentralizowane) typu mobilność :: wyjazdy studentów na część studiów, wyjazdy studentów na praktykę, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach, wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia. Działania scentralizowane podlegają bezpośredniemu nadzorowi Komisji Europejskiej; obsługę techniczną tych działań zapewnia powołana przez Komisję Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EACEA). Działania scentralizowane obejmują: Projekty wielostronne (Multilateral Projects) dotyczące: opracowywania programów nauczania (Curriculum Development/CD); modernizacji szkolnictwa wyższego (Modernisation of Higher Education); rozwoju współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (Cooperation between Higher Education Institutions and Enterprises); tworzenia wirtualnych kampusów (Virtual Campuses); Sieci (Networks): akademickie (academic); strukturalne (structural); Działania towarzyszące (Accompanying Measures). 7

9 Erasmus 27/8 w pigułce Wszystkie kraje uczestniczące Ponad 2 5 uczelni biorących udział w programie wyjazdów studentów, w tym wyjazdów na studia 2 2 wyjazdy na praktykę 32 4 wyjazdów pracowników uczelni, w tym wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia 252 projekty typu kursy intensywne programu Erasmus (IP) Polska 256 uczelni z przyznaną Kartą Uczelni Erasmusa 217 uczelni realizujących konkretne działania przewidziane w programie Erasmus w ramach umowy finansowej podpisanej z Narodową Agencją wyjazdy studentów, w tym wyjazdów na studia 975 wyjazdów na praktykę przyjazdów zagranicznych studentów, w tym przyjazdów na studia 311 przyjazdów na praktykę 2 46 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach 651 wyjazdów pracowników uczelni na szkolenia przyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w polskich uczelniach 155 przyjazdów pracowników zagranicznych uczelni na szkolenia w Polsce Ogółem w latach : wyjazdy polskich studentów w ramach Erasmusa przyjazdów zagranicznych studentów wyjazdów nauczycieli akademickich 8

10 Budżet programu w roku 27/8 Rok akademicki 27/8 był pierwszym rokiem realizacji Erasmusa jako jednego z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady na finansowanie programu Uczenie się przez całe życie w okresie przeznaczono 6,97 miliarda euro, a programu Erasmus mniej więcej 4% tej kwoty. W budżecie Erasmusa na rok akademicki 27/8 ogółem w Europie przeznaczono na działania zdecentralizowane (tj. zarządzane przez narodowe agencje programu w poszczególnych krajach) nieco ponad 372 miliony euro. Poniższa tabela przedstawia podział budżetu na poszczególne kraje. Tabela 1. Fundusze z budżetu programu Erasmus przyznane na działania zdecentralizowane poszczególnym krajom w roku akademickim 27/8. Erasmus funds for decentralised actions allocated to the participating countries in 27/8. Fundusze przyznane, w euro Allocated funds (EUR) 1 Niemcy DE Francja FR Hiszpania ES Włochy IT Wielka Brytania UK Polska PL Turcja TR Holandia NL Portugalia PT Rumunia RO Grecja GR Belgia BE Szwecja SE Czechy CZ Finlandia FI Węgry HU Austria AT Bułgaria BG Dania DK Irlandia IRL Litwa LT Norwegia NO Słowacja SK Łotwa LV

11 Fundusze przyznane, w euro Allocated funds (EUR) 25 Słowenia SI Estonia EE Cypr CY Islandia IS Malta MT Luksemburg LU Liechtenstein LI Ogółem (Total) Polska z budżetem przekraczającym 31 milionów euro plasuje się na szóstej pozycji wśród państw uczestniczących w programie. Taka wysokość kwoty dla naszego kraju jest wypadkową czynników uwzględnianych w algorytmie służącym do obliczania środków finansowych. Algorytm uwzględnia liczbę studentów, liczbę nauczycieli akademickich w przeliczeniu na pełne etaty, lokalizację kraju (średnio-ważona kwota ponoszona na sfinansowanie podróży), liczbę studentów i pracowników, którzy byli beneficjantami programu Erasmus w ostatnim okresie sprawozdawczym, liczbę projektów typu kurs intensywny koordynowanych przez uczelnie z danego kraju oraz liczbę kursów EILC zorganizowanych w ostatnim okresie sprawozdawczym i liczbę uczestniczących w nich studentów. Kwota przyznana Polsce na działania zdecentralizowane programu Erasmus została powiększona o euro dzięki przesunięciom z innego programu sektorowego. Łączna kwota po przesunięciu funduszy wyniosła euro, z czego wykorzystano euro, tj. 99,3%. Poniższa tabela prezentuje rozkład środków, które nie zostały wykorzystane przez polskie uczelnie lub podlegały zwrotowi w roku 27/8; środki te stanowiły niecałe,7% przyznanych funduszy. Tabela 2. Środki niewykorzystane w ramach poszczególnych działań programu Erasmus w Polsce w roku 27/8. Erasmus funds not used by the beneficiaries in Poland in 27/8. Rodzaj działania Symbol działania Kwota zadeklarowana w sprawozdaniu końcowym jako niewykorzystana lub należna do zwrotu w wyniku przeprowadzonej kontroli (w euro) Wyjazdy studentów na część studiów SMS Wyjazdy studentów na praktykę SMP Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych STT 2 73 Organizacja wymiany (zwrot był należny jeżeli liczba zrealizowanych wyjazdów była mniejsza niż liczba wyjazdów, na jaką przyznano dofinansowania OM OM Projekty typu kurs intensywny IP Kursy językowe EILC EILC Ogółem (Total)

12 Działania typu mobilność w roku akademickim 27/8 w Polsce Wnioski o dofinansowanie działań związanych z mobilnością złożyło do Narodowej Agencji 221 szkół wyższych, w tym 16 uczelni publicznych oraz 115 niepublicznych. We wniosku składanym do Narodowej Agencji, uczelnie mogły planować realizację jednego, kilku lub wszystkich wymienionych poniżej działań: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktykę, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych. Cztery uczelnie trzy niepubliczne i jedna państwowa wyższa szkoła zawodowa zrezygnowały z realizacji działań jeszcze przed podpisaniem umowy. W ramach podpisanych umów: 26 uczelni planowało organizację wyjazdów studentów na studia; 122 uczelnie planowały organizację wyjazdów studentów na praktykę; 23 uczelnie planowały organizację wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych; 165 uczelni planowało organizację wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych. Dane te dotyczą oddzielnie każdej kategorii wyjazdów, ale wiele uczelni prowadziło zarówno wymianę studentów, jak i pracowników. Wyjazdy studentów na praktyki mogły organizować jedynie uczelnie, które uzyskały tzw. rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa, uprawniającą nie tylko do prowadzenia standardowej wymiany studentów, lecz także do organizacji wyjazdów na praktyki. Wyjazdy studentów na praktykę za granicą oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych, wprowadzone do oferty programu Erasmus dopiero w roku 27/8, powinny zyskiwać na popularności w kolejnych latach. Można oczekiwać, że tego typu wyjazdy będą organizowane przez wszystkie lub ogromną większość uczelni uczestniczących w programie. Tabela 3. Stopień realizacji planowanych działań Erasmusa typu mobilność przez polskie uczelnie zestawienie ogólne. Implementation of planned mobility type activities by Polish universities in 27/8, an overview. Ogółem Total number of HEIs Publiczne Public HEIs Niepubliczne Non-public HEIs Liczba uczelni ubiegających się o dofinansowanie na realizację mobilności. Number of HEIs which planned mobility activities

13 Ogółem Total number of HEIs Publiczne Public HEIs Niepubliczne Non-public HEIs Liczba uczelni, które podpisały umowę finansową na realizację mobilności. Number of HEIs which signed the Financial Agreement with the NA. Liczba uczelni, które zorganizowały co najmniej jeden wyjazd. Number of HEIs which organised at least one mobility flow

14 Wymiana studentów w Europie SM Student mobility W roku akademickim 27/8 pierwszym roku realizacji Erasmusa w ramach programu Uczenie się przez całe życie z wyjazdów na część studiów lub na praktykę skorzystało studentów ze wszystkich krajów uczestniczących w programie. Około 56% tej liczby stanowili studenci studiów pierwszego stopnia lub pierwszych 3-4 lat studiów jednolitych (undergaduate students), 42% to studenci studiów drugiego stopnia lub ostatnich lat studiów jednolitych, a 2% doktoranci. Około 66% ogółu stypendystów stanowiły kobiety. Jak pokazuje poniższy wykres, liczba studentów korzystających z wymiany Erasmusa wciąż wzrasta. Wykres 1. Łączna liczba wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus w latach 1987/88-27/8. Erasmus student mobility 1987/88 27/ / / /9 199/ / /93 Erasmus 1987/88 89/9: Erasmus 199/ /95: Socrates I Erasmus 1995/ /2: Socrates II Erasmus 2/1 26/7: / / / / wyjazdów studentów, wyjazdy studentów, wyjazdy studentów, wyjazdów studentów / / /2 2/1 21/2 22/3 23/ Liczba wyjazdów studentów w ramach Erasmusa Number of Erasmus students 24/5 25/6 26/7 27/8 Wyjazdy studentów Jeśli wziąć pod uwagę łączną liczbę studentów wyjeżdżających na część studiów i na praktykę w roku 27/8, to wzrost liczby wyjeżdżających wyniósł 14,7%, a więc był dość wysoki między innymi dzięki wprowadzeniu nowej kategorii wyjazdów na praktykę. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie liczby studentów, którzy wyjechali na stypendium Erasmusa z poszczególnych krajów w roku 26/7 i 27/8. 13

15 Tabela 4. Wyjazdy studentów w programie Erasmus w roku 26/7 i 27/8. Outgoing Erasmus students in Europe in 26/7 and in 27/8. Kraj Country 26/27 27/28* Wzrost lub spadek w stosunku do r. 26/7 Rate of increase as compared with 26/7 Austria AT ,3% Belgia BE ,2% Bułgaria BG ,5% Cypr CY ,8% Czechy CZ ,% Dania DK ,8% Estonia EE ,3% Finlandia FI ,7% Francja FR ,9% Grecja GR ,1% Hiszpania ES ,9% Holandia NL ,% Irlandia IE ,2% Islandia IS ,3% Lichtenstein LI ,3% Litwa LT ,4% Luksemburg LU ,8% Łotwa LV ,1% Malta MT ,4% Niemcy DE ,1% Norwegia NO ,2% Polska PL ,6% Portugalia PT ,4% Rumunia RO ,9% Słowacja SK ,1% Słowenia SI ,6% Szwecja SE ,4% Turcja TR ,4% Węgry HU ,9% Wielka Brytania UK ,1% Włochy IT ,8% Ogółem (Total) ,7% *Liczba wyjazdów na studia i na praktyki. Prawie we wszystkich krajach z wyjątkiem Malty i Norwegii nastąpił wzrost liczby wyjazdów w stosunku do roku 26/7. Najwyższy wzrost miał miejsce w Luksemburgu (o ponad 1%), 14

16 Turcji (o 6%), na Łotwie (o 47%) i w Wielkiej Brytanii (o 42%). W Polsce liczba wyjazdów wzrosła o 14,6%, czyli była bliska średniej europejskiej. Wykres 2. Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów na studia i na praktykę. Mobility for studies and placements outgoing students per country. 27/ Niemcy DE Francja FR Hiszpania ES Włochy IT Polska PL Wielka Brytania UK Turcja TR Holandia NL Czechy CZ Belgia BE Portugalia PT Austria AT Finlandia FI Węgry HU Rumunia RO Litwa LT Szwecja SE Grecja GR Dania DK Irlandia IE Słowacja SK Słowenia SI Łotwa LV Norwegia NO Bułgaria BG Estonia EE Lichtenstein LI Luksemburg LU Islandia IS Cypr CY Malta MT Jak pokazuje powyższy wykres, w roku 27/8 Polska znajdowała się wśród krajów wysyłających najwięcej studentów do zagranicznych uczelni lub przedsiębiorstw w ramach Erasmusa. Niemcy, Francja i Hiszpania, czołówka na liście, to jednocześnie kraje, które wysłały na stypendia Erasmusa największą liczbę studentów od początku trwania programu (od 1987 r.). W roku 27/8 studenci Erasmusa stanowili ok.,85% populacji studentów krajów uczestniczących w programie. W 2 krajach proporcja ta była równa lub wyższa od średniej europejskiej. Polska znalazła się poniżej średniej wraz z 9 innymi państwami (Bułgaria, Grecja, Cypr, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania). Studenci, którzy wyjechali w ramach Erasmusa w roku 27/8 stanowili,6% populacji studentów w naszym kraju Wykres 3. Procentowy udział studentów Erasmusa wyjeżdżających na część studiów i na praktykę w populacji studentów, 27/8. Share of Erasmus students (studies, placements) in student population, 27/8. 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% 6,43% 1,77% 1,54% 1,41% 1,37% 1,37% 1,33% Lichtenstein LI Austria AT Czechy CZ Hiszpania ES Islandia IS Belgia BE Litwa LT Portugalia PT Finlandia FI Malta MT 1,3% 1,28% 1,19% 1,19% 1,15% Francja FR Niemcy DE Estonia EE Słowenia SI Procent studentów Erasmusa w danym kraju, 27/8 Share of Erasmus students in student population per country Średnia w roku 27/8. Average in 27/8 (,85%) 1,4% 1,3% 1,1%,95%,92%,9%,87%,86%,78%,68%,61%,6% Holandia NL Irlandia IE Łotwa LV Włochy IT Węgry HU Dania DK Słowacja SK Cypr CY Szwecja SE Polska PL Norwegia NO Bułgaria BG,54%,44%,43%,41%,36%,29% Wielka Brytania UK Grecja GR Rumunia RO Turcja TR 15

17 Zakładając, że program studiów trwa średnio 4-5 lat, można oszacować, że studenci Erasmusa w Europie stanowili ok. 4% studentów jednego rocznika (lub absolwentów), a w Polsce ok. 3%. Odsetek ten jest wciąż niższy od założeń strategicznych odnoszących się do mobilności Erasmusa. Tabela 5. Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów na część studiów i na praktykę w roku 27/8. Student mobility for studies and placements outgoing students per country, 27/8. Kraj Country Liczba studentów wyjeżdżających na część studiów Number of outgoing students studies Liczba studentów wyjeżdżających na praktykę Number of outgoing students placements Łączna liczba studentów wjeżdżających na część studiów i na praktykę Number of outgoing students studies and placements Austria AT Belgia BE Bułgaria BG Cypr CY Czechy CZ Dania DK Estonia EE Finlandia FI Francja FR Grecja GR Hiszpania ES Holandia NL Irlandia IRL Islandia IS Liechtenstein LI Litwa LT Luksemburg LU Łotwa LV Malta MT Niemcy DE Norwegia NO Polska PL Portugalia PT Rumunia RO Słowacja SK Słowenia SI Szwecja SE Turcja TR Węgry HU Wielka Brytania UK Włochy IT Ogółem (Total)

18 Wykres 4. Porównanie liczby wyjazdów studentów na część studiów i na praktykę. Share of student mobility for studies and for practical placements. 27/ Austria AT Belgia BE Bułgaria BG Cypr CY Czechy CZ Dania DK Estonia EE Finlandia FI Francja FR Grecja GR Hiszpania ES Holandia NL Irlandia IE Islandia IS Lichtenstein LI Litwa LT Luksemburg LU Łotwa LV Malta MT Niemcy DE Norwegia NO Polska PL Portugalia PT Rumunia RO Słowacja SK Słowenia SI Szwecja SE Turcja TR Węgry HU Wielka Brytania UK Włochy IT Liczba studentów wyjeżdżających na część studiów. Number of outgoing students studies Liczba studentów wyjeżdżających na praktykę. Number of outgoing students placements Wyjazdy na praktykę Erasmusa były najbardziej popularnie w Lichtensteinie (33% ogółu wyjazdów z tego kraju), Wielkiej Brytanii (27%), Holandii (21,5%), na Łotwie (18%) i w Finlandii (17%). W Polsce studenci wyjeżdżający na praktykę stanowili 7,6% ogółu naszych studentów wyjeżdżających w programie Erasmus. Proporcjonalnie najmniej studentów wysłały na praktykę Luksemburg (1,3% ogółu wyjeżdżających), Cypr (2,6%), Islandia (2,8%), Włochy (4,4%) i Norwegia (4,4%). Z uwagi na to, iż rok 27/8 był pierwszym rokiem realizacji praktyk w programie Erasmus, proporcje te w kolejnych latach mogą się zmienić na korzyść wyjazdów na praktyki. Przyjazdy Trzy kraje wysyłające najwięcej studentów były jednocześnie krajami, które przyjęły największą liczbę studentów z innych państw. Najbardziej popularnym krajem docelowym dla studentów była tak jak w poprzednich latach Hiszpania. 17

19 Wykres 5. Przyjazdy studentów na studia i na praktykę do poszczególnych krajów. Mobility for studies and placementns incoming students per country. 27/ Hiszpania ES Francja FR Niemcy DE Wielka Brytania UK Włochy IT Szwecja SE Holandia NL Finlandia FI Belgia BE Portugalia PT Dania DK Irlandia IE Polska PL Austria AT Czechy CZ Norwegia NO Grecja GR Węgry HU Turcja TR Rumunia RO Litwa LT Słowenia SI Słowacja SK Estonia EE Malta MT Bułgaria BG Łotwa LV Islandia IS Cypr CY Luksemburg LU Lichtenstein LI Liczba studentów wyjeżdżających była wyższa od liczby przyjeżdżających w 18 krajach, przy czym największą dysproporcję można było zaobserwować w Turcji, gdzie liczba przyjazdów stanowiła tylko ok. 28% liczby wyjazdów, w Rumunii (33%), na Łotwie (33%) i w Polsce (35%). Z kolei liczba przyjeżdżających studentów przewyższała liczbę wyjeżdżających w 13 krajach. Największa dysproporcja między bardzo dużą liczbą przyjeżdżających i znacznie mniejszą liczbą wyjeżdżających wystąpiła na Malcie (przyjazdy stanowiły 4% wyjazdów), w Szwecji (321%), w Danii (261%) i w Irlandii (249%). Wymiana studentów była najbardziej zrównoważona w Austrii, Grecji i Lichtensteinie, gdzie liczba przyjazdów stanowiła odpowiednio 96%, 93,3% i 93,2% liczby wyjazdów. Tabela 6. Wyjazdy z poszczególnych krajów i przyjazdy do poszczególnych krajów w ramach programu Erasmus (łączna liczba wyjazdów/przyjazdów na część studiów i na praktykę). Erasmus student mobility in Europe in 27/8: outgoing and incoming students per country (studies and practical placements). Kraj Country Liczba studentów wyjeżdżających Number of outgoing students Liczba studentów przyjeżdżających Number of incoming students Różnica między liczbą wyjazdów a liczbą przyjazdów Difference Stosunek liczby przyjeżdżających do wyjeżdżających (%) Incoming/outgoing students ratio (%) Austria AT ,9% Belgia BE ,3% Bułgaria BG ,% Cypr CY ,6% Czechy CZ ,6% Dania DK ,% 18

20 Estonia EE ,3% Finlandia FI ,3% Francja FR ,3% Grecja GR ,2% Hiszpania ES ,6% Holandia NL ,8% Irlandia IRL ,9% Islandia IS ,5% Lichtenstein LI ,3% Litwa LT ,7% Luksemburg LU ,9% Łotwa LV ,% Malta MT ,% Niemcy DE ,2% Norwegia NO ,7% Polska PL ,6% Portugalia PT ,5% Rumunia RO ,6% Słowacja SK ,9% Słowenia SI ,5% Szwecja SE ,2% Turcja TR ,8% Węgry HU ,6% Wielka Brytania UK ,% Włochy IT ,6% 19

21 Wyjazdy na studia SMS Student mobility for studies Ogólne podsumowanie danych statystycznych z krajów uczestniczących Łącznie na część studiów w ramach programu Erasmus wyjechało studentów; liczba wyjazdów wzrosła w stosunku do roku 26/7 o 2,1%; wzrost liczby wyjeżdżających był nieco niższy niż w poprzednim roku, w którym wyniósł 3,2%. Około 56% stypendystów wyjeżdżających na studia stanowili studenci studiów pierwszego stopnia (lub pierwszych 3-4 lat studiów jednolitych, undergaduate students), 42% studenci studiów drugiego stopnia (lub ostatnich lat studiów jednolitych, graduate students), a 2% doktoranci. Niemcy były krajem wysyłającym największą liczbę studentów; na kolejnych miejscach znalazły się Hiszpania, Francja, Włochy i Polska. Spadek liczby wyjeżdżających studentów odnotowano w Niemczech, Francji, Belgii, Grecji, Szwecji, Rumunii, Norwegii, Finlandii, na Malcie i w Lichtensteinie. Wzrost liczby wyjeżdżających studentów w stosunku do roku 26/7 był najwyższy w Luksemburgu i Turcji. Wzrost liczby wyjeżdżających studentów w krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 24 i 27 wyniósł średnio 5%. Hiszpania była nadal krajem przyjmującym najwięcej studentów zagranicznych, na kolejnych miejscach uplasowały się Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Liczba przyjeżdżających studentów wzrosła w 23 krajach; wzrostu nie odnotowały: Belgia, Niemcy, Grecja, Francja, Irlandia, Łotwa, Wielka Brytania i Islandia. W wielu krajach obserwowano ogromną dysproporcję między liczbą wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów; największą dysproporcję odnotowały m.in. Luksemburg, Turcja i Rumunia. Polska ma największą dysproporcję na niekorzyść przyjazdów w liczbach bezwzględnych (przyjazdów o mniej niż wyjazdów). W Austrii i w Estonii stosunek liczby studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających był najbardziej zrównoważony. Największa grupa studentów Erasmusa reprezentowała nauki społeczne, biznes i prawo; kolejne reprezentowane dziedziny to nauki humanistyczne, sztuka, nauki inżynieryjne, technologia produkcji. Natomiast dziedzinami niedoreprezentowanymi były nauki przyrodnicze, matematyka, inżynieria komputerowa, nauki medyczne, pedagogika/kształcenie nauczycieli i usługi. Pobyt studenta w uczelni zagranicznej trwał średnio 6,5 miesiąca. 62% stypendystów Erasmusa stanowiły kobiety. Dzięki wspólnym wysiłkom krajów uczestniczących średnie miesięczne stypendium Erasmusa wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 26% i wyniosło 242 euro (średnia europejska). Z wyjazdów Erasmusa skorzystało 161 studentów niepełnosprawnych, tj. o 14,2% więcej niż w roku 26/7. Studenci decydujący się na wyjazd bez stypendium (tzw. studenci z zerowym stypendium, zero- -grant students) stanowili 2,84% wszystkich wyjeżdżających studentów. 2

22 Tabela 7. Wyjazdy z poszczególnych krajów i przyjazdy do poszczególnych krajów na studia w roku 27/8. Erasmus outgoing and incoming students per country (student mobility for studies). Kraj Country Liczba studentów wyjeżdżających Number of outgoing students Liczba studentów przyjeżdżających Number of incoming students Różnica między liczbą wyjazdów a liczbą przyjazdów Difference Stosunek liczby przyjeżdżających do wyjeżdżających Incoming/outgoing students ratio (%) Austria AT ,4% Belgia BE ,9% Bułgaria BG ,% Cypr CY ,1% Czechy CZ ,9% Dania DK ,7% Estonia EE ,8% Finlandia FI ,7% Francja FR ,9% Grecja GR ,5% Hiszpania ES ,4% Holandia NL ,% Irlandia IRL ,1% Islandia IS ,5% Liechtenstein LI ,% Litwa LT ,3% Luksemburg LU ,3% Łotwa LV ,6% Malta MT ,% Niemcy DE ,6% Norwegia NO ,1% Polska PL ,8% Portugalia PT ,8% Rumunia RO ,6% Słowacja SK ,7% Słowenia SI ,% Szwecja SE ,1% Turcja TR ,7% Węgry HU ,1% Wielka Brytania UK ,3% Włochy IT ,3% Ogółem (Total)

23 Wykres 6. Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów na studia. Student mobility for studies outgoing students per country. 27/ Niemcy DE Hiszpania ES Francja FR Włochy IT Polska PL Wielka Brytania UK Turcja TR Czechy CZ Belgia BE Holandia NL Portugalia PT Austria AT Węgry HU Finlandia FI Rumunia RO Litwa LT Szwecja SE Grecja GR Dania DK Irlandia IE Słowacja SK Norwegia NO Bułgaria BG Słowenia SI Łotwa LV Estonia EE Luksemburg LU Islandia IS Cypr CY Malta MT Lichtenstein LI Wykres 7. Przyjazdy studentów do poszczególnych krajów na studia. Student mobility for studies incoming students per country. 27/ Hiszpania ES Francja FR Niemcy DE Wielka Brytania UK Włochy IT Szwecja SE Holandia NL Finlandia FI Portugalia PT Belgia BE Dania DK Polska PL Austria AT Irlandia IE Czechy CZ Norwegia NO Węgry HU Grecja GR Turcja TR Litwa LT Rumunia RO Słowenia SI Słowacja SK Estonia EE Bułgaria BG Malta MT Łotwa LV Islandia IS Cypr CY Luksemburg LU Lichtenstein LI 22

24 Średnie stypendium Tabela 8. Średnie miesięczne stypendium Erasmusa wypłacane studentom wyjeżdżającym na studia. Average monthly student grant student mobility for studies. Kraj Country Średnie miesięczne stypendium (wyjazdy na studia) Average monthly grant (studies) Austria AT 185 Belgia BE 218 Bułgaria BG 564 Cypr CY 545 Czechy CZ 165 Dania DK 23 Estonia EE 447 Finlandia FI 28 Francja FR 181 Grecja GR 428 Hiszpania ES 161 Holandia NL 257 Irlandia IRL 233 Islandia IS 418 Liechtenstein LI 326 Litwa LT 249 Luksemburg LU 268 Łotwa LV 48 Malta MT 659 Niemcy DE 194 Norwegia NO 353 Polska PL 338 Portugalia PT 279 Rumunia RO 412 Słowacja SK 334 Słowenia SI 342 Szwecja SE 374 Turcja TR 242 Węgry HU 316 Wielka Brytania UK 44 Włochy IT 21 23

25 Wykres 8. Średnie miesięczne stypendium w Europie wyjazdy studentów na studia. Average monthly grant in Europe student mobility for studies. 27/ Średnie stypendium w Europie 242 euro Average in Europe Malta MT Bułgaria BG Cypr CY Estonia EE Wielka Brytania UK Grecja GR Islandia IS Rumunia RO Łotwa LV Szwecja SE Norwegia NO Słowenia SI Polska PL Słowacja SK Lichtenstein LI Węgry HU Portugalia PT Luksemburg LU Holandia NL Litwa LT Turcja TR Irlandia IE Belgia BE Włochy IT Finlandia FI Dania DK Niemcy DE Austria AT Francja FR Czechy CZ Hiszpania ES Wykres 9. Średnie miesięczne stypendium w Europie w kolejnych latach wyjazdy studentów na studia. Average monthly student grant, by year mobility for studies /1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 24

26 Wyjazdy na praktykę SMP Student mobility for placements W programie Erasmus wyjazdy studentów na praktykę do przedsiębiorstw lub organizacji w innych krajach uczestniczących w programie były oferowane po raz pierwszy w roku 27/8. Praktyka Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy, musi być ściśle związana z dziedziną studiów i zostać zaliczona przez macierzystą uczelnię studenta jako praktyka obowiązkowa lub nieobowiązkowa. Ogólne podsumowanie danych statystycznych z krajów uczestniczących W roku 27/8 na praktyki Erasmusa wyjechało łącznie 2 2 studentów, co stanowiło 11% ogółu studentów Erasmusa w tym roku. Około 58% studentów, którzy wyjeżdżali na praktykę stanowili studenci studiów I stopnia (undergraduate students), 39% studenci studiów II stopnia (graduate students), a 2% doktoranci. Najwięcej studentów wyjechało na praktykę z Francji (prawie 17% ogółu wyjazdów studentów na praktykę w Europie), a następnie z Wielkiej Brytanii (13,8%) i z Niemiec (13,7%). Tak, jak w przypadku wyjazdów na studia, Hiszpania była najbardziej popularnym krajem docelowym dla studentów wyjeżdżających na praktykę, do hiszpańskich przedsiębiorstw przyjechało zagranicznych studentów, co stanowi 16,5% ogółu studentów, którzy wyjechali na praktykę w Europie; Wielka Brytania i Niemcy znalazły się na kolejnych miejscach; przyjęły odpowiednio: 3145 (15,7%) i 321 (15,1%) osób. W wielu krajach wystąpiła nierównowaga między liczbą studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających na praktyki. Wymiana studentów odbywających praktykę była najbardziej zrównoważona w Austrii, Niemczech i Portugalii. Średni czas trwania praktyki wyniósł 4,3 miesiąca. 62% stypendystów Erasmusa wyjeżdżających na praktykę stanowiły kobiety. Średnie miesięczne stypendium przyznawane na wyjazd na praktykę wyniosło 49 euro. Zagraniczną praktykę odbyło tylko 4 studentów niepełnosprawnych studentów wyjechało na praktykę bez stypendium (tzw. studenci z zerowym stypendium, zero-grant students), co stanowiło 6,94% wszystkich wyjazdów na praktykę w Erasmusie. Studentów Erasmusa przyjęło na praktykę około 15 przedsiębiorstw w Europie; małe przedsiębiorstwa stanowiły 44% ogółu firm przyjmujących studentów Erasmusa, średnie przedsiębiorstwa stanowiły 33% ogółu firm, a duże 22%. 25

27 Tabela 9. Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów i przyjazdy do poszczególnych krajów na praktykę w roku 27/8. Erasmus outgoing and incoming students per country student mobility for placements. Kraj Country Liczba studentów wyjeżdżających Number of outgoing students Liczba studentów przyjeżdżających Number of incoming students Różnica między liczbą wyjazdów a liczbą przyjazdów Difference Stosunek liczby przyjeżdżających do wyjeżdżających Incoming/outgoing students ratio (%) Austria AT ,8% Belgia BE ,9% Bułgaria BG ,8% Cypr CY ,% Czechy CZ ,4% Dania DK ,5% Estonia EE ,8% Finlandia FI ,1% Francja FR ,8% Grecja GR ,% Hiszpania ES ,7% Holandia NL ,2% Irlandia IRL ,9% Islandia IS ,7% Liechtenstein LI ,% Litwa LT ,5% Luksemburg LU ,% Łotwa LV ,4% Malta MT ,% Niemcy DE ,5% Norwegia NO ,2% Polska PL ,9% Portugalia PT ,1% Rumunia RO ,7% Słowacja SK ,2% Słowenia SI ,3% Szwecja SE ,% Turcja TR ,7% Węgry HU ,1% Wielka Brytania UK ,2% Włochy IT ,5% Ogółem (Total)

28 Wykres 1. Wyjazdy studentów z poszczególnych krajów na praktykę. Student mobility for placements outgoing students per country. 27/ Francja FR Wielka Brytania UK Niemcy DE Hiszpania ES Holandia NL Polska PL Turcja TR Włochy IT Finlandia FI Belgia BE Austria AT Węgry HU Rumunia RO Dania DK Irlandia IE Portugalia PT Litwa LT Czechy CZ Słowacja SK Łotwa LV Szwecja SE Słowenia SI Grecja GR Estonia EE Bułgaria BG Norwegia NO 1 6 Lichtenstein LI Malta MT 5 4 Islandia IS Luksemburg LU Cypr CY Wykres 11. Przyjazdy studentów na praktykę do poszczególnych krajów. Student mobility for placements incoming students per country. 27/ Hiszpania ES Wielka Brytania UK Niemcy DE Francja FR Włochy IT Belgia BE Holandia NL Irlandia IE Grecja GR Austria AT Szwecja SE Portugalia PT Czechy CZ Polska PL Finlandia FI Dania DK Norwegia NO Turcja TR Węgry HU Rumunia RO Luksemburg LU Malta MT Cypr CY Bułgaria BG Estonia EE Litwa LT Słowacja SK Słowenia SI Islandia IS Łotwa LV Lichtenstein LI Średnie stypendium Średnie miesięczne stypendium wypłacane studentom wyjeżdżającym na praktykę Erasmusa wyniosło 49 euro. Poniższy wykaz przedstawia średnie stypendia w poszczególnych krajach. 27

29 Tabela 1. Średnie miesięczne stypendium wypłacone w poszczególnych krajach studentom wyjeżdżającym na praktykę. Average monthly student grant student mobility for placements. Kraj Country Średnie miesięczne stypendium (praktyki) Average monthly grant (placements) Austria AT 24 Belgia BE 56 Bułgaria BG 877 Cypr CY 714 Czechy CZ 637 Dania DK 321 Estonia EE 478 Finlandia FI 394 Francja FR 437 Grecja GR 717 Hiszpania ES 499 Holandia NL 298 Irlandia IRL 713 Islandia IS 72 Liechtenstein LI 496 Litwa LT 647 Luksemburg LU 717 Łotwa LV 463 Malta MT 925 Niemcy DE 359 Norwegia NO 568 Polska PL 515 Portugalia PT 381 Rumunia RO 584 Słowacja SK 727 Słowenia SI 483 Szwecja SE 74 Turcja TR 835 Węgry HU 422 Wielka Brytania UK 258 Włochy IT

30 Wykres 12. Średnie miesięczne stypendium w Europie wyjazdy studentów na praktykę. Average monthly grant in Europe student mobility for placements. 27/ Średnie stypendium w Europie 49 euro Average in Europe Malta MT Bułgaria BG Turcja TR Szwecja SE Słowacja SK Islandia IS Grecja GR Luksemburg LU Cypr CY Irlandia IE Litwa LT Czechy CZ Włochy IT Rumunia RO Norwegia NO Polska PL Belgia BE Hiszpania ES Lichtenstein LI Słowenia SI Estonia EE Łotwa LV Francja FR Węgry HU Finlandia FI Portugalia PT Niemcy DE Dania DK Holandia NL Wielka Brytania UK Austria AT Źródło: raport Komisji Europejskiej pt. Statistical Overview of the Implementation of the Decentralised Actions in the Erasmus Programme in 27/28 (oparty na danych ze sprawozdań złożonych przez narodowe agencje), wrzesień 29 29

31 Wymiana studentów w Polsce SM Student mobility, Poland Wyjazdy polskich studentów Od początku udziału w Erasmusie (1998/99) do roku 27/8 włącznie z polskich uczelni wyjechało na stypendia Erasmusa studentów, przy uwzględnieniu łącznej liczby wyjazdów na studia i na praktyki w roku 27/8. Wykres 13. Liczba wyjazdów polskich studentów w programie Erasmus w kolejnych latach. Polish outgoing Erasmus students, by year / / 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 Tabela 11. Wyjazdy studentów polskich uczelni do poszczególnych krajów od 2 do 28 r. i łącznie w okresie 1998/99-27/8. Polish outgoing students from 2 to 28, and in the period 1998/99-27/8, by country of destination. 2 /1 21 /2 22 /3 23 /4 24 /5 25 /6 26 /7 27 /8* Ogółem w latach Austria AT Belgia BE Bułgaria BG Cypr CY Czechy CZ

32 2 /1 21 /2 22 /3 23 /4 24 /5 25 /6 26 /7 27 /8* Ogółem w latach Dania DK Estonia EE Finlandia FI Francja FR Grecja GR Hiszpania ES Holandia NL Irlandia IRL Islandia IS Liechtenstein LI Litwa LT Luksemburg LU Łotwa LV Malta MT Niemcy DE Norwegia NO Portugalia PT Rumunia RO Słowacja SK Słowenia SI Szwecja SE Turcja TR Węgry HU Wielka Brytania UK Włochy IT Ogółem (Total) *Dane z roku 27/8 obejmują wyjazdy na studia i na praktyki łącznie. 31

33 Wykres 14. Łączna liczba wyjazdów polskich studentów do poszczególnych krajów w latach Total number of outgoing Erasmus students in Poland, by host country, Niemcy DE Francja FR Hiszpania ES Włochy IT Wielka Brytania UK Dania DK Belgia BE Holandia NL Finlandia FI Portugalia PT Szwecja SE Austria AT Grecja GR Czechy CZ 1 17 Irlandia IE 797 Turcja TR 674 Słowacja SK 492 Norwegia NO 48 Litwa LT 383 Węgry HU 369 Słowenia SI 32 Bułgaria BG 226 Łotwa LV 141 Estonia EE 125 Rumunia RO 82 Cypr CY 75 Islandia IS 45 Malta MT 27 Luksemburg LU 5 Lichtenstein LI W zestawieniu krajów, do których wyjeżdżali polscy studenci w okresie 1998/99 27/8 pierwsze miejsce zajmują Niemcy, które przyjmują największą grupę studentów, a dalej plasują się: Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Dania i Belgia. Nowe państwa członkowskie UE znajdują się na dalszych miejscach głównie z uwagi na fakt, iż wymiana studentów między tymi krajami do których należy Polska rozpoczęła się dopiero po ich wejściu do Unii Europejskiej. 32

34 W roku akademickim 27/8 polskie uczelnie wykorzystały łącznie na wyjazdy studentów na studia i na praktyki kwotę 27,4 mln euro z programu Erasmus. Z wyjazdów Erasmusa skorzystało studentów ze 182 szkół wyższych. Tabela 12. Uczelnie, które wysłały najwięcej studentów na studia i na praktyki Erasmusa (łączna liczba wyjazdów). Polish universities with the highest number of outgoing Erasmus students (for studies and placements). Uczelnia Łączna liczba wyjazdów studentów na część studiów i na praktykę Number of outgoing students (studies and placements) Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW Uniwersytet Jagielloński PL KRAKOW1 865 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza PL POZNAN1 856 Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW1 63 Uniwersytet Łódzki PL LODZ1 39 Uniwersytet Mikołaja Kopernika PL TORUN1 341 Politechnika Warszawska PL WARSZAW2 329 Politechnika Łódzka PL LODZ2 327 Uniwersytet Śląski w Katowicach PL KATOWIC1 317 Szkoła Główna Handlowa PL WARSZAW3 313 Uniwersytet Gdański PL GDANSK1 293 Politechnika Wrocławska PL WROCLAW2 264 Politechnika Gdańska PL GDANSK2 247 Akademia Ekonomiczna w Krakowie PL KRAKOW4 244 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego PL WARSZAW5 242 Politechnika Śląska w Gliwicach PL GLIWICE1 24 Politechnika Poznańska PL POZNAN2 236 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu PL POZNAN3 226 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu PL POZNAN1 211 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie PL KRAKOW2 174 Poniższe zestawienie przedstawia liczbę wyjazdów studentów polskich uczelni do poszczególnych krajów. 33

35 Tabela 13. Wyjazdy studentów polskich uczelni na studia i na praktykę do poszczególnych krajów w roku 27/8. Polish outgoing students in 27/8 student mobility for studies and for practical placements, by host country. Kraj docelowy Host country Liczba wyjazdów studentów na część studiów Number of received Polish students (studies) Liczba wyjazdów studentów na praktykę Number of received Polish (placements) Łączna liczba wyjazdów studentów na część studiów i na praktykę Total number of received Polish students (studies and placements), 27/8 Procent łącznej liczby wyjazdów Proportion of the total number of outgoing Polish students Austria AT ,5% Belgia BE ,4% Bułgaria BG ,7% Cypr CY ,2% Czechy CZ ,3% Dania DK ,5% Estonia EE ,4% Finlandia FI ,7% Francja FR ,4% Grecja GR ,1% Hiszpania ES ,8% Holandia NL ,7% Irlandia IRL ,3% Islandia IS ,2% Liechtenstein LI b.d. b.d. b.d.,% Litwa LT ,1% Luksemburg LU 2 2,% Łotwa LV ,4% Malta MT ,1% Niemcy DE ,2% Norwegia NO ,2% Portugalia PT ,8% Rumunia RO ,3% Słowacja SK ,4% Słowenia SI ,9% Szwecja SE ,8% Turcja TR ,6% Węgry HU ,2% Wielka Brytania UK ,7% Włochy IT ,1% Ogółem (Total)

36 Wykres 15. Łączna liczba wyjazdów polskich studentów na studia i na praktykę. Student mobility for studies and placements - outgoing students, Poland. 27/ Niemcy DE Hiszpania ES Francja FR Włochy IT Wielka Brytania UK Dania DK Portugalia PT Belgia BE Finlandia FI Holandia NL Czechy CZ Grecja GR Szwecja SE Turcja TR Austria AT Słowacja SK Irlandia IE Węgry HU Norwegia NO Litwa LT Słowenia SI Bułgaria BG Estonia EE Łotwa LV Rumunia RO Cypr CY Islandia IS Malta MT Luksemburg LU Lichtenstein LI Najwięcej polskich studentów Erasmusa wyjechało w 27/8 roku do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Danii. Niemcy, które od początku uczestnictwa Polski w programie Erasmus zajmują niezmiennie pierwsze miejsce pod względem liczby przyjmowanych studentów, z roku na rok przyjmują jednak coraz mniejszy procent ogólnej liczby polskich studentów Erasmusa (np. 1998/99 35%, 24/5 27%; 27/8 19%). Tabela 14. Wyjazdy studentów polskich uczelni w roku 27/8 porównanie z rokiem 26/7. Polish outgoing students in 26/7 and 27/8. Kraj docelowy Host country Liczba wyjazdów studentów w roku 26/7 (studia) Outgoing students in 26/7 (only studies) Łączna liczba wyjazdów studentów na część studiów i na praktykę, 27/8 Outgoing students (studies and placements), 27/8 Wzrost lub spadek w stosunku do roku 26/7 r. Increase/decrease in comparison with 26/7 Austria AT ,29% Belgia BE ,88% Bułgaria BG ,39% Cypr CY ,5% Czechy CZ ,83% Dania DK ,88% Estonia EE ,47% Finlandia FI ,1% Francja FR ,85% Grecja GR ,59% 35

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Treść prezentacji Wybór danych statystycznych:

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Informacje ogólne ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM ERASMUS ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 Plany budżetowe KE na

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool

Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool Plan spotkania Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool Sesja IV przykłady prezentowania informacji dla zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1, MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU KONKURS 2018 R. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2008/09

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2008/09 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2008/09 2008 09 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2010 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2008/09 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12 2011 12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2013 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2018/2019

ERASMUS+ studia i praktyki 2018/2019 ERASMUS+ studia i praktyki 2018/2019 KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CHORWACJA CZECHY CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA HISZPANIA HOLANDIA IRLANDIA ISLANDIA LICHTENSTEIN LITWA

Bardziej szczegółowo

KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM

KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM ERASMUS+ KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CHORWACJA CZECHY CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA HISZPANIA HOLANDIA IRLANDIA ISLANDIA LICHTENSTEIN LITWA LUKSEMBURG ŁOTWA MACEDONIA (FYROM)

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 1. ERASMUS+ mobilność z krajami programu... 1 a. Ogólna kwota grantu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r.

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r. Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 01.06.2015 r. w sprawie: zasad rozdziału grantu w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 MOBILNOŚĆ

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 MOBILNOŚĆ ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KONKURS 2017 R. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU PROJEKTY KA103 CZĘŚĆ A:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU PROJEKTY KA103. Zasady stosuje

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2010/11

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2010/11 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2010/11 2010 11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2012 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2010/11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 28.06.2016 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 obowiązujące od dnia 1.06.2017 r. I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2015/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 08.09.2017 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR.

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2009/10

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2009/10 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2009/10 2009 10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2011 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2009/10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ Oferta programu Erasmus+ dla studentów Poznań, 18 marca 2016 r. HISTORIA PROGRAMU ERASMUS 1987 Erasmus 1995 1999 SOCRATES I 1998 Polska dołącza do programu 2000 2006

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018 PRAKTYKI 2017/2018 Program ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej jest koordynowany przez Uczelnianą Agencję Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (UAPE CWM) ul. Noakowskiego 18/20,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2013/14

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2013/14 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2013/14 2013 14 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa www.frse.org.pl www.erasmus.org.pl ISSN: 1734-9427 ISBN: 978-83-64032-82-0 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

dla Pracowników i Doktorantów

dla Pracowników i Doktorantów dla Pracowników i Doktorantów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRO COME GRAM E NIUS RASMUS

PROGRAM PRO COME GRAM E NIUS RASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie dla koordynatorów programu Erasmus Warszawa - Miedzeszyn, 24 25 maja 2012 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

na Wydziale Biologii Koordynatorzy Erasmus+ na Wydziale Biologii:

na Wydziale Biologii Koordynatorzy Erasmus+ na Wydziale Biologii: na Wydziale Biologii Koordynatorzy Erasmus+ na Wydziale Biologii: Nadzieja Drela Ewa Kozłowska ndrela@biol.uw.edu.pl ekozlowska@biol.uw.edu.pl Erasmus+ Program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo