INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓ W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓ W"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓ W URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE CHRZANÓW, MARZEC 2014 ROK

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... str.3-4 Część I - Mienie komunalne ogółem 1. Tabela nr 1 - mienie komunalne ogółem... str Wykres nr 1 do tabeli nr 1 - struktura mienia komunalnego ogółem... str Wykres nr 2 do tabeli nr 1 - struktura wartości mienia komunalnego ogółem... str. 7 Część II - Mienie o uregulowanym w całości stanie prawnym, jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie 1. Tabela nr 2 łączna wartość mienia o uregulowanym w całości stanie prawnym -jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie... str Wykres nr 1 do tabeli nr 2 - struktura mienia o uregulowanym w całości stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie... str.9 3. Wykres nr 2 do tabeli nr 2 - wartość mienia o uregulowanym w całości stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie... str Tabela nr 3 - struktura i zmiany mienia o uregulowanym w całości stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie... str Wykres nr 1 do tabeli nr 3 - struktura mienia o uregulowanym stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie... str Wykres nr 2 do tabeli nr 3 - struktura wartości mienia o uregulowanym w całości 7. stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie... str Tabela nr 4 struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie... str Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych... slt Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Publicznego Gimnazjum... str Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostek budżetowych - Przedszkoli Samorządowych... str Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostek budżetowych - Zespołów Szkół... str Tabela nr 5 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie... str Tabela nr 6 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego w Chrzanowie... str Tabela nr 7 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków, w których sprzedano lokale mieszkalne z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - zasób odpowiadający nie sprzedanym lokalom... str ló.tabela nr stan na r. Wykaz budynków, w których sprzedano lokale mieszkalne z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - zasób odpowiadający nie sprzedanym lokalom... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków o uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków o uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości... str Tabela nr stan na 01.01,2013r. Wykaz budynków, w których wszystkie lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego stanowią własność podmiotów trzecich... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków, w których wszystkie lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego stanowią własność podmiotów trzecich... str Tabela nr 8 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Krytej Pływalni... str Tabela nr 9 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie... str Tabela nr 10 - struktura i zmiany mienia Urzędu Miejskiego w Chrzanowie... str.36 1

3 25.Tabela nr 10.1 Udziały Gminy Chrzanów w obcych podmiotach gospodarczych - akcje i udziały... str.37 Część III-M ie n ie w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie 1. Tabela nr 11 struktura i zmiany mienia w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie... str Tabela nr Nieruchomości w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - stan na r... str.39 Część IV - Mienie, w którym Gmina Chrzanów posiada udział 1. Tabela nr 12 - łączna wartość mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział... str Tabela nr struktura i zmiany mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział... str Tabela nr struktura i zmiany mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział - Zespół Szkół nr 2... str Tabela nr struktura i zmiany mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział, w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków, w których Gmina Chrzanów posiada udział, w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków, w których Gmina Chrzanów posiada udział, w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków, w których sprzedano lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą udziału w gruncie... str Tabela nr stan na r. Wykaz budynków, w których sprzedano lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą udziału w gruncie... str Część V -M ien ie o nie uregulowanym stanie prawnym - mienie posiadane 1. Tabela nr 13 - łączna wartość mienia posiadanego (o nie uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym)... str Tabela nr struktura i zmiany mienia posiadanego... str Tabela nr struktura i zmiany mienia posiadanego w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie... str.52 Część VI - Dodatkowe informacje o mieniu 1. Tabela nr 14 - Nieruchomości oddane w trwały zarząd... str Tabela nr Informacja o gruntach o uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości... str Tabela nr Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział... str Tabela nr Informacja o mieniu posiadanym Gminy Chrzanów... str Informacja o drogach gminnych i sieciach oświetleniowych za okres r r... str Opis rzeczowy do tabel 15.1, 15.2, str Należności przysługujące Gminie Chrzanów z tytułu dochodów z m ienia... str Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Chrzanów... str. 62 Część VII - Dochody z mienia Dochody z m ienia... str.63 Część VIII - Mienie użyczone i oddane w użytkowanie 1. Mienie użyczone na czas oznaczony i nie oznaczony -stan na r... str

4 WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest ustalenie stanu mienia komunalnego Gminy Chrzanów na r. oraz przedstawienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od r. do r. zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013r., poz. 885 ze zm.). Nabycie mienia komunalnego dokonuje się w drodze: komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy - w trybie przepisów ustawy z 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz z późn.zm.), przejścia z mocy prawa za odszkodowaniem w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133. poz z późn. zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 201 Or. Nr 102, poz z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.l 187 ze zm.) umów cywilno prawnych, darowizn i spadków, rewindykacji finansowych. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe wg wartości księgowej zestawione w poniższy sposób: A.Aktywa trwałe: I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe 1.Środki trwałe 1.1.Grunty 1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3.Urządzenia techniczne i maszyny 1.4.Środki transportu 1.5.Inne środki trwałe 2.Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 3.Środki przekazane na poczet inwestycji III.Należności długoterminowe IV.Długoterminowe aktywa finansowe 1.1. Akcje i udziały 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek Jednocześnie dla przejrzystości niniejszego opracowania pominięto w poszczególnych tabelach drukowanie wierszy, w których w całości wykazywano wartości zerowe. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2010r. Nr 242, poz. 1622). Całość opracowania obejmuje, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013r., poz. 885 ze zm.): a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, -posiadania, 3

5 c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia r. d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. 1. Dane o mieniu komunalnym przedstawiono w podziale na : - o uregulowanym w całości stanie prawnym, - gdzie Gmina Chrzanów posiada udział, - posiadanym. 2. Informację o dochodach uzyskiwanych przez Gminę Chrzanów z tytułu wykonywania prawa własności. Mienie komunalne zostało przedstawione ogółem, z podziałem na mienie jednostek organizacyjnych gminy. Aktualnie w Gminie Chrzanów działają następujące jednostki organizacyjne 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie 2. Pięć Szkół Podstawowych 3. Jedno Publiczne Gimnazjum 4. Jedenaście Przedszkoli Samorządowych 5. Cztery Zespoły Szkół 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie 7. Żłobek Miejski w Chrzanowie 8. Kryta Pływalnia 9. Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie 10. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie 11. Urząd Miejski w Chrzanowie, 12. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie 13. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 14. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Jednostki organizacyjne wymienione w punkcie: - od nr 1 do nr 10 funkcjonują w formie jednostek budżetowych, - od nr 12 do nr 14 funkcjonują w formie instytucji kultury, w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.406). Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie gospodaruje nieruchomościami gminnymi oddanymi mu do używania na podstawie umów użyczenia oraz przekazanymi mu w użytkowanie na podstawie umowy oddania nieruchomości w użytkowanie, zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 10 grudnia 2013 roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie gospodaruje nieruchomościami gminnymi oddanymi im do używania na podstawie umów użyczenia. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich jest właścicielem budynku nr 14 przy ul. Mickiewicza w Chrzanowie oraz nr 16 przy al. Henryka w Chrzanowie, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, a do gruntów pod tymi budynkami Muzeum przysługuje prawo użytkowania wieczystego. 4

6 Część I Mienie komunalne ogółem

7 Tabela nr 1 - M ienie komunalne ogółem Gm ina C hrzanów w całości L.p. 1. W yszczególnienie Brutto Stan na dzień r. Umorzenie Netto Brutto Stan na dzień r. Umorzenie Netto Zmiany netto w okresie / (+/-) Jednostki budżetowe, Urząd Miejski w Chrzanowie Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - mienie oddane 2. w użytkowanie Razem: Gm ina C hrzanów w udziale I \M ienie posiadan e \ \ OGÓŁEM:

8 W ykres n r 1 do tabeli n r 1 STRUKTURA MIENIA KO M UNALNEGO OGÓŁEM Gmina Chrzanów w całości - 96,588% Gmina Chrzanów w udziale - 1,934 % 0 Mienie posiadane - 1,478%

9 Wykres nr 2 do tabeli 1 STRUKTURA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM o Gmina Chrzanów w całości - 96,588% Gmina Chrzanów w udziale -1,934 % Mienie posiadane -1,478% -7-

10 Część II Mienie o uregulowanym w całości stanie prawnym -jednostki budżetowe, Urząd Miejski w Chrzanowie

11 Tabela nr 2 - Łączna wartość mienia o uregulowanym w całości stanie prawnym jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie Lp. Nazwa jednostki Brutto Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / (+/-) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkól i Przedszkoli w Chrzanowie Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazja Przedszkola Samorządowe Zespoły Szkół Ośrodek Pomocy Społecznej w 6 Chrzanowie Żłobek Miejski w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Kryta Pływalnia Centrum Usług Socjalnych w 10 Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie Razem:

12 Wykres n r 1 do tabeli nr 2 STRUKTURA MIENIA o uregulowanym w całości stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie - 0,009 % Szkoły Podstawowe - 0,639% H Publiczne Gimnazja - 0,429 % m Przedszkola Samorządowe - 0,795 % Zespoły Szkół - 1,543 % HOśrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie - 0,005% HŻłobek Miejski w Chrzanowie - 0,088 % Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie 2,671 % Kryta Pływalnia - 1,494% Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie - 0,200 % Urząd Miejski w Chrzanowie - 92,128 %

13 Wykres n r 2 do tabeli n r 2 WARTOŚĆ MIENIA o uregulowanym w całości stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkot i Przedszkoli w Chrzanowie - 0,009 % Szkoły Podstawowe - 0,639% H Publiczne Gimnazja - 0,429 % 01 Przedszkola Samorządowe - 0,795 % Zespoły Szkót - 1,543 % Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie - 0,005% Żłobek Miejski w Chrzanowie - 0,088 % Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie - 2,671 % Kryta Pływalnia - 1,494% Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie - 0,200 % Urząd Miejski w Chrzanowie - 92,128 % -10-

14 Tabela nr 3 - Struktura i zmiany mienia o uregulowanym w całości stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazja Przedszkola Samorządowe Zespoły Szkół Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie Żłobek Miejski w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Kryta Pływalnia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie II.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazja Przedszkola Samorządowe Zespoły Szkół Żłobek Miejski w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Kryta Pływalnia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie

15 1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazja Przedszkola Samorządowe Zespoły Szkół Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie Żłobek Miejski w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Kryta Pływalnia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie Urządzenia techniczne i maszyny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazja Przedszkola Samorządowe Zespoły Szkół Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie Żłobek Miejski w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Kryta Pływalnia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie Środki transportu Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie Kryta Pływalnia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie

16 1.5.Inne środki trwałe Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazja Przedszkola Samorządowe Zespoły Szkół Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie Żłobek Miejski w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Kryta Pływalnia Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie nwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Urząd Miejski w Chrzanowie Srodki przekazane na poczet inwestycji lii.nałeżności długoterminowe Urząd Miejski w Chrzanowie IV.Długoterminowe aktywa finansowe Akcje udziały Urząd Miejski w Chrzanowie

17 Wykres nr 1 do tabeli nr 3 Struktura mienia o uregulowanym w całości stanie prawnym - jednostki budżetowe i Urząd Miejski w Chrzanowie I.Wartości niematerialne i prawne - 0,005% 96,485% I II.Rzeczowe aktywa trwałe - 96,485% III.Należności długoterminowe - 0,000% IV. Długoterminowe aktywa finansowe - 3,510% 0,005% 0,000% 3,510% -14-

18 -15-

19 Tabela nr 4 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / (+/-) Brutto Nazwa jednostki A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe Inwestycje rozpoczete (środki trwałe w budowie)

20 Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostek budżetowych - Szkól Podstawowych Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie / (+/-) Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto Nazwa jednostki A.Aktywa trwałe I.W artości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe

21 Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostek budżetowych - Publicznych Gimnazjów Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne o II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty o 1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3.Urządzenia techniczne i maszyny o 1.5.Inne środki trwałe

22 Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostek budżetowych - Przedszkoli Samorządowych Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe I.W artości niematerialne i praw ne II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe

23 Tabela nr struktura i zmiany mienia jednostek budżetowych - Zespołów Szkół Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe

24 Tabela nr 5 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe ? 7 7 A Z l o / Grunty o 1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

25 Tabela nr 6 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej - Żłobka M iejskiego w Chrzanowie Stan rta dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki A.Aktywa trwałe (+/-) I.Wartości niematerialne i prawne o II.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty o 1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3.Urządzenia techniczne i maszyny o 1.4.Środki transportu o 1.5.Inne środki trwałe

26 Tabela nr 7 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej M iejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Stan ta dzień r. Stan na dzień r. w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwale I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

27 Tabela stan na r. W ykaz budynków, w których sprzedano lokale m ieszkalne z oddaniem w użytkowanie w ieczyste ułam kowej części gruntu - zasób odpow iadajacy nie sprzedanym lokalom Lp. Ulica N r Pow. gruntu /m 2/ W artość gruntu Wartość Udział w nieruchomości wspólnej Pow. przypadająca Gminie Chrzanów odpowiadając a udziałowi gminy w gruntu przypadająca Gminie Chrzanów odpowiadając a udziałowi gminy w przynależny nieruchomości nieruchomości Gminie Chrzanów wspólnej /ha/ wspólnej Ilość lokali ogółem mieszkalne ogółem użytkowe ogółem sprzedane ogółem w zasobie ogółem mieszkalne w 1 29 Listopada ,3240 0, Listopada ,0959 0, Listopada ,0570 0, i 4 29 Listopada 28b ,1830 0, Listopada 28c ,2031 0, Listopada ,5082 0, Maja ,2450 0, zasobie 8 3 Maja ,4155 0, Aleja Henryka ,2859 0, Aleja Henryka 41a ,3180 0, Aleja Henryka ,1540 0, Broniewskiego ,0920 0, Broniewskiego 10A ,1510 0, Broniewskiego ,0390 0, Broniewskiego ,0400 0, Broniewskiego ,2860 0, Marszałka F.Focha ,1977 0, Marszałka F.Focha ,0779 0, Marszałka F.Focha ,0340 0, nabycie udział u 1/2 w lokalu w 20 Grunwaldzka ,3390 0, Grzybowa ,1860 0, Kochanowskiego ,0830 0,

28 2 _ _1_ 2 _1_ a 20c ,3992 0, ,2370 0, ,1600 0, ,6960 0, ,1980 0, ,1190 0, ,0554 0,0068! ,2400 0, ,2400 0, ,2200 0, ,0360 0, ,2410 0, ,0700 0, ,0530 0, ,2010 0, ,0790 0, ,1260 0, ,0000 0, ,3500 0, ,0659 0, ,0900 0, ,0440 0, ,2400 0, ,2715 0, ,1540 0, ,0803 0, ,2100 0, ,1384 0, ,1100 0, ,1150 0, ,1150 0, , _8 17 J7 _8 5 2_ 2 M! u_ I 25

29 Tabela stan na r. W ykaz budynków, w których sprzedano lokale mieszkalne z oddaniem w użytkowanie w ieczyste ułamkowej części gruntu - zasób odpow iadajacy nie sprzedanym lokalom Lp. Ulica N r Pow. gruntu /m 2/ Wartość gruntu Udział w nieruchomości wspólnej przynależny Gminie Chrzanów Pow. przypadająca Gmmie Chrzanów odpowiadająca udziałowi gminy w nieruchomości wspólnej /ha/ Wartość gruntu przypadająca Gminie Chrzanów odpowiadająca udziałowi gminy w nieruchomości wspólnej 1 29 Listopada ,2820 0, Listopada , Listopada ,0370 0, Listopada 28b ,1830 0, Listopada 28c ,2031 0, Listopada ,5082 0, Maja ,1730 0, Maja ,3752 0, Ilość lokali ogółem mieszkalne ogółem użytkowe ogółem sprzedane ogółem w zasobie ogółem mieszkalne użytkowe w zasobie 9 Aleja Henryka ,2859 0, Aleja Henryka 41a ,2730 0, S 0 II Aleja Henryka ,1540 0, Broniewskiego ,0920 0, Broniewskiego 10A ,1510 0, Broniewskiego ,0400 0, Broniewskiego ,2740 0, Marszałka F.Focha ,1977 0, Marszałka F.Focha ,0454 0, Marszałka F.Focha ,0340 0, nabycie udzi< iłu 1/2 w lokalu w drodze padkobrania 0 20 Grunwaldzka ,3390 0, Grzybowa ,1680 0, Kochanowskiego ,3992 0, Kopernika ,2370 0,

30 Lp. Ulica N r Pow. gruntu /m 2/ Wartość gruntu Udział w nieruchomości wspólnej przynależny Gminie Chrzanów Pow. przypadająca Gminie Chrzanów odpowiadająca udziałowi gminy w nieruchomości wspólnej /ha/ Wartość gruntu przypadająca Gminie Chrzanów odpowiadająca udziałowi gminy w nieruchomości wspólnej 24 Kościuszki ,1600 0, o 25 Krakowska ,6960 0, o Ilość lokali ogółem mieszkalne ogółem użytkowe ogółem sprzedane ogółem w zasobie ogółem mieszkalne użytkowe 26 Krasickiego ,1980 0, Krasickiego ,1190 0, Mieszka ,0554 0, o 29 Mieszka I ,2260 0, Mieszka I ,2400 0, o 31 Mieszka I ,2200 0, o 32 Mieszka I ,0310 0, Mieszka I ,2410 0, Oświęcimska ,0700 0, q 35 Piastowska ,0380 0, J.Piłsudskiego ,2010 0, o 37 Księdza J.Popiełuszki ,0830 0, o 38 Słowackiego ,3500 0, o 39 Wodzińska ,0219 0, o 40 Wojska Polskiego ,0900 0, o 41 Wojska Polskiego ,2110 0, o 42 Wojska Polskiego ,2715 0, o 43 Wojska Polskiego ,1540 0, Wojska Polskiego ,2100 0, Kardynała Wyszyńskiej ,1280 0, o 46 Zielona 20a ,0900 0, Zielona 20c ,1150 0, Zielona ,1150 0,0190 0,

31 Tabela stan na r. Wykaz budynków o uregulowanym na rzecz Gm iny Chrzanów stanie prawnym w całości Lp. Ulica Nr Pow. gruntu /m2/ Wartość gruntu Ilość lokali mieszkalne użytkowe 1 29 Listopada Listopada Listopada 15a Listopada Maja Maja Maja Aleja Henryka Aleja Henryka 3a Aleja Henryka Aleja Henryka 12A Aleja Henryka Aleja Henryka 31a Aleja Henryka Aleja Henryka 39a Aleja Henryka Aleja Henryka 5b Balińska Balińska Berka Joselewicza 5a Zabudowania podworskie w 21 Kościelcu Dom Gromadzki w 22 Luszowicach Fabryczna Fabryczna-garaż Garncarska Garncarska Krakowska Grunwaldzka 14a Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka 9a Jagiellońska Jagiellońska 13a Jagiellońska Jagiellońska 2a Jagiellońska Jagiellońska erka Joselewicza Cadłubek Cadlubek Kadłubek lsa Cadłubek Colonia Stella Colonia Stella 3a Crakowska 12a Krakowska 21 b Krakowska 23b Croczymiech 2f Kroczymiech - garaż

32 52 Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż Kusocińskiego - kiosk nr 3 plac Lipowiecka Luszowice, ul. 21 Stycznia Ogrodowa Ogrodowa Ogrodowa Ogrodowa Oświęcimska Oświęcimska Piłsudskiego Pogorzyce -Dwór Rynek Rynek Rynek Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Sikorskiego kiosk Sokoła Sokoła 7a Stara Huta Szpitalna 6a Śląska 49a Śląska Świętokrzyska Świętokrzyska 9a Świętokrzyska Wodzińska Wyszyńskiego -garaże Zielona Zielona 5a Razem

33 Tabela stan na r. W ykaz budynków o uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości Lp. Ulica Nr Pow. gruntu /m2/ Wartość gruntu Ilość lokali mieszkalne użytkowe 1 29 Listopada Listopada Listopada 15a Listopada Maja Maja Maja Aleja Henryka Aleja Henryka 3a Aleja Henryka Aleja Henryka 12A Aleja Henryka Aleja Henryka 31a Aleja Henryka Aleja Henryka 39a Aleja Henryka Aleja Henryka 5b Balińska Balińska Berka Joselewicza 5a Zabudowania podworskie w 21 Kościelcu Dom Gromadzki w 22 Luszowicach Fabryczna Fabryczna-garaż Garncarska Krakowska Grunwaldzka 14a Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Jagiellońska Jagiellońska 13a Jagiellońska Jagiellońska 2a Jagiellońska Jagiellońska Berka Joselewicza Kadłubek Kadłubek 15a Kadłubek Kolonia Stella Kolonia Stella-garaż Kościuszki-garaż Krakowska 12a Krakowska Krakowska 23b Kroczymiech 2f Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż Kroczymiech - garaż

34 58 Kroczymiech - garaż Kusocińskiego - kiosk nr 3 plac Ogrodowa Ogrodowa Ogrodowa Ogrodowa Oświęcimska Oświęcimska Piłsudskiego Pogorzyce -Dwór Rynek Rynek Rynek Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Sikorskiego kiosk Sokola Szpitalna 6a Śląska 49a Śląska Świętokrzyska Świętokrzyska 9a Świętokrzyska Wodzińska Wyszyńskiego -garaże Wyszyńskiego -garaż Wyszyńskiego -garaż Zielona Zielona 5a Razem

35 Tabela stan na r. W ykaz budynków, w których sprzedano wszystkie lokale m ieszkalne z oddaniem w użytkowanie w ieczyste ułamkowej części gruntu - dane odp. lokalom sprzedanym Lp. Ulica Nr Pow. gruntu /m 2/ Wartość gruntu Udział w nieruchomości wspólnej przynależny właścicielom lokali mieszkalnych Pow. przypadająca właścicielom lokali mieszkalnych, odpowiadająca ich udziałowi w nieruchomości wspólnej /ha/ Wartość gruntu przypadająca właścicielom lokali mieszkalnych, odpowiadająca ich udziałowi w nieruchomości wspólnej Ilość lokali ogółem mieszkalne ogółem użytkowe 1 29 Listopada ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Garncarska ,0000 0, Piłsudskiego ,0000 0, W.Puchalskiego ,0000 0, W ojska Polskiego ,0000 0, Henryka ,0000 0, Listopada 28a ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Mieszka I 13A ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Oświęcimska ,0000 0, Szafera 10A 12 ogółem ,0000 0, W.Puchalskiego ,0000 0, Sienna ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Razem ,

36 Tabela stan na r. W ykaz budynków, w których sprzedano wszystkie lokale m ieszkalne z oddaniem w użytkowanie w ieczyste ułamkowej części gruntu - dane odp. lokalom sprzedanym Wartość gruntu Udział w nieruchomości wspólnej Pow. przypadająca właścicielom lokali mieszkalnych, odpowiadająca ich przypadająca właścicielom lokali mieszkalnych, odpowiadająca ich Pow. gruntu Wartość gruntu przynależny udziałowi w udziałowi w właścicielom lokali nieruchomości nieruchomości wspólnej Ilość lokali mieszkalne użytkowe Lp. Ulica N r /m 2/ mieszkalnych wspólnej /ha/ ogółem ogółem ogółem 1 29 Listopada ,0000 0, Garncarska ,0000 0, Piłsudskiego ,0000 0, W.Puchalskiego ,0000 0, Wojska Polskiego ,0000 0, Henryka ,0000 0, Listopada 28a ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Mieszka I 13A ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Oświęcimska ,0000 0, Szafera 10A ,0000 0, W.Puchalskiego ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Kochanowskiego ,0000 0, Broniewskiego ,0000 0, Wojska Polskiego ,0000 0, Wojska Polskiego ,0000 0, Razem ,

37 Tabela nr 8 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej -Krytej Pływalni Stan na dzień r. Stan na dzień /r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe U Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe

38 Tabela nr 9 - struktura i zmiany mienia jednostki budżetowej -Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe / Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe

39 Tabela nr 10 - struktura i zmiany mienia Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki Izy izy izy izy izy (+/-) A.Aktywa trwałe I.Wartośei niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Sr odki przekazane na poczet inwestycji 0 III.Należności długoterminowe 0 0 IV.Długoterminowe aktywa finansowe Akcje i udziały

40 Tabela nr 10.1 Udziały Gminy Chrzanów w obcych podmiotach gospodarczych - akcje i udziały Lp. Podmiot Gospodarczy Stan na r. Stan na r. Zmiany netto w okresie / (+/-) Uwagi 1 TBS sp. z o.o wartość udziałów objętych za wkład pieniężny, udziały w środkach trwałych - aport udziały pieniężne Gminy Chrzanów, Zakłady Mięsne Czechowice udziały Gminnego - Dziedzice Sp z o.o. Funduszu Ochrony ul.legionów 244, Środowiska i Czechowice Dziedzice Gospodarki Wodnej Zakłady Mięsne Maćko - Zabrze Sp. z o.o. 3 ul.puławskiego 17, Zabrze udziały pieniężne Gminy Chrzanów, udziały Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Chrzanów 4 Rynek Akcje 0 Gminy Chrzanów Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. zo.o. w 5 Chrzanowie Razem: wartość udziałów w środkach trwałych -37-

41 Część III Mienie w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

42 Tabela nr 11 - struktura i zmiany mienia w użytkowaniu M iejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto okresie / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny

43 Tabela nr grunty w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Lp Ulica Nr Działka 1 Kusocińskiego 2 Stan na r. Pow. /ha/ Wartość gruntu gminnego Stan na r. Pow. /ha/ Wartość gruntu gminnego Zmiany w okresie / (+/-) 1156/497, 1156/ Broniewskiego / / / / / / / / / / / Sokoła / / boiska Sikorskiego 416/176, / Leśna basen i 3102/ zaplecze 3102/ / / / / / / / / / Razem:

44 Część IV Mienie, w którym Gmina Chrzanów posiada udział

45 Tabela nr 12 -łączna wartość mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwale II.Rzeczowe aktywa trwałe Sr odki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

46 Tabela nr struktura i zmiany mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe II.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Urząd Miejski w Chrzanowie Zespół Szkół nr Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Zespół Szkół nr Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

47 Tabela nr struktura i zmiany mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział Zespół Szkół nr 2 Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto okresie / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwałe Il.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

48 Tabela nr struktura i zmiany mienia, w którym Gmina Chrzanów posiada udział, w adm inistracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie St in na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / Nazwa jednostki (+/-) A.Aktywa trwale Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

49 Tabela stan na r. Wykaz budynków, w których Gmina Chrzanów posiada udział w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie oraz w dyspozycji osób trzecich L.P. Położenie budynku Powierzchnia gruntu pod budynkiem /ha/ Wartość gruntu Powierzchnia udziału o_ uregulowany Wartość gruntu o_ uregulowań Powierzchni a udziału o. nie uregulowań Wartość gruntu o nie uregulowany m na rzecz vm na rzecz ym na rzecz m na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym /ha/ Gminy Chrzanów stanie prawnym Gminy Chrzanów stanie prawnym /ha/ Gminy Chrzanów stanie prawnym w administracji MZZK Powierzchnia udziału o_ uregulowany m na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym /ha/ Wartość udziau o. m na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym Powierzchnia udziału o nie uregulowany m na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym /ha/ Wartość gruntu o nie uregulowany m na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w dyspozycji osób trzecie h ogółem mieszkalne 1 Aleja Henryka 2/4 0, , , ul.stara Huta lb -?6 2 magazyny 0, , , Aleja Henryka 14 A 0, , , Krakowska 5 0, , , Konopnickiej 14 0, , , Śląska 17c 0, , , Razem: 0, , , , ,

50 Tabela stan na r. Wykaz budynków, w których G m ina Chrzanów posiada udział w adm inistracji Miejskiego Z arządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie oraz w dyspozycji osób trzecich L.P. Położenie budynku Powierzchni a gruntu pod budynkiem /ha/ Wartość gruntu Powierzchnia udziału o_ uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym /ha/ Wartość gruntu o_ uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym Powierzchnia udziału o nie uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym /ha/ w adm inistracji MZZK Wartość gruntu o nie uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym Powierzchnia udziału o_ uregulowanym na rzecz Gminy Wartość udziau o. uregulowanym na rzecz Gminy Powierzchnia udziału o nie uregulowanym W artość gruntu o nie uregulowanym Chrzanów Chrzanów na rzecz Gminy na rzecz Gminy stanie stanie Chrzanów Chrzanów prawnym prawnym stanie prawnym stanie prawnym /ha/ /ha/ w posiadaniu osób trzecich ogółem mieszkalne użytkowe 1 Aleja Henryka 2/4 0, , , ul.stara Huta lb - magazyny 0, , , Aleja Henryka 14 A 0, , , Krakowska 5 0, , , Konopnickiej 14 0, , , Śląska 17c 0, , , M ajora Grzybowskiego 12a 0, , , Razem: 0, , , , ,

51 Tabela stan na r. W ykaz budynków, w których sprzedano lokale m ieszkalne w raz ze sprzedażą udziału w gruncie Lp. Ulica Nr Pow. gruntu /m 2/ Wartość 1 m2 Udział w gruncie Gminy Chrzanów Pow. gruntu po przeliczeniu udziału Gminy Chrzanów /ha/ Wartość gruntu Ilość lokali ogółem mieszkalne ogółem użytkowe ogółem sprzedane ogółem mieszkalne w 1 29 Listopada ,2280 0, Maja ,8477 0, Maja ,8067 0, Maja ,6163 0, Aleja Henryka ,3622 0, Aleja Henryka ,3344 0, Aleja Henryka 52a ,1657 0, Dobczycka l i c ,6568 0, Dobczycka lid ,2567 0, Garncarska ,1223 0, Grunwaldzka ,7177 0, Grunwaldzka ,1790 0, Fabryczna 29A ,4690 0, Jagiellońska ,5367 0, Jagiellońska ,4002 0, Kadłubek ,1683 0, Kolonia Stella ,3275 0, Kolonia Stella ,0414 0, Kolonia Stella ,2085 0, Kolonia Stella ,2932 0, Kolonia Stella ,4097 0, Kolonia Stella ,4365 0, Kolonia Stella ,3513 0, Kolonia Stella ,1080 0, Kolonia Stella ,0695 0, Kolonia Stella ,2024 0, Kolonia Stella ,3476 0, Kolonia Stella ,1871 0, zasobie 46

52 29 Kolonia Stella ,0585 0, Kolonia Stella ,4934 0, Kolonia Stella ,3835 0, Kolonia Stella ,6630 0, Kościuszki ,0459 0, Kroczymiech 2g ,5399 0, Kroczymiech 2d ,2500 0, Kroczymiech 2a ,1457 0, Kroczymiech 2b ,1409 0, Kroczymiech 2c ,1300 0, Mieszka I ,0682 0, Mydlana ,2232 0, l 41 Oświęcimska ,4100 0, Józefa Patelskiego ,1124 0, Józefa Patelskiego ,2230 0, Popiełuszki ,0416 0, W.Puchalskiego ,1246 0, W.Puchalskiego ,1454 0, Sądowa ,5366 0, Sądowa ,1758 0, Słowackiego ,1053 0, Słowackiego ,7926 0, Śląska ,2637 0, Śląska 52a ,1859 0, Śląska 56a ,1423 0, Śląska ,3677 0, Śląska 58a ,2898 0, Śląska ,1121 0, Śląska ,3179 0, Śląska ,3083 0, Śląska ,1920 0, Słowackiego ,1457 0, I Razem ,

53 Tabela stan na r. W ykaz budynków, w których sprzedano lokale m ieszkalne w raz ze sprzedażą udziału w gruncie Ulica Nr Pow. gruntu /m 2/ Wartość 1 m2 Udział w gruncie Gminy Chrzanów Pow. gruntu po przeliczeniu udziału Gminy Chrzanów /ha/ W artość gruntu Ilość lokali ogółem mieszkalne ogółem użytkowe ogółem sprzedane ogółem w zasobie ogółem mieszkalne w zasobie użytkowe w 1 3 Maja ,8477 0, Maja ,8067 0, Maja ,6163 0, Aleja Henryka ,3622 0, Aleja Henryka 52a ,1657 0, Dobczycka l i c ,6568 0, Grunwaldzka ,7177 0, Grunwaldzka ,1315 0, Fabryczna 29A ,4690 0, Jagiellońska ,5367 0, Jagiellońska ,4002 0, Kadłubek ,0189 0, Kolonia Stella ,3275 0, Kolonia Stella ,2085 0, Kolonia Stella ,2932 0, Kolonia Stella ,4097 0, Kolonia Stella ,4365 0, Kolonia Stella ,3513 0, Kolonia Stella ,1080 0, Kolonia Stella ,0695 0, Kolonia Stella ,2024 0, Kolonia Stella ,3476 0, U Kolonia Stella ,1871 0, Kolonia Stella ,0585 0, Kolonia Stella ,4934 0, Kolonia Stella ,3217 0, Kolonia Stella ,6630 0, Kościuszki ,0459 0, Kroczymiech 2g ,5399 0, zasobie 48

54 Lp. Ulica Nr Pow. gruntu /m 2I Wartość 1 m2 Udział w gruncie Gminy Chrzanów Pow. gruntu po przeliczeniu udziału Gminy Chrzanów /ha/ Wartość gruntu Ilość lokali ogółem mieszkalne ogółem użytkowe ogółem sprzedane ogółem w zasobie ogółem mieszkalne w zasobie użytkowe w 30 Kroczymiech 2d ,2500 0, Kroczymiech 2a ,1457 0, Kroczymiech 2b ,1409 0, Kroczymiech 2c ,1300 0, M ieszka I ,0449 0, Mydlana ,2232 0, Oświęcimska ,4100 0, Józefa Patelskiego ,1124 0, Józefa Patelskiego ,2003 0, Księdza J.Popiełuszki ,0610 0, Popiełuszki ,0416 0, W.Puchalskiego ,1246 0, W.Puchalskiego ,1454 0, Sądowa ,5366 0, Sądowa ,1758 0, Słowackiego ,1053 0, Słowackiego ,7926 0, Śląska ,2637 0, Śląska 52a ,1859 0, Śląska 56a ,1423 0, Śląska ,3677 0, Śląska 58a ,2898 0, Śląska ,3083 0, Śląska ,1920 0, Szarych Szeregów 8a ,0030 0, nabycie udziału 1/2 w lokalu nr 26 w drodze spadkobrania Razem , zasobie 49

55 Część V Mienie o nie uregulowanym stanie prawnym - mienie posiadane

56 Tabela nr 13 - łączna wartość mienia posiadanego (o nie uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym) Stan na dzień r. CO ^ f 2 ł o Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie / (+/-) Nazwa jednostki Brutto Umorzenie Netto Umorzenie Netto A.Aktywa trwałe II.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

57 Tabela nr struktura i zmiany mienia posiadanego Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w Nazwa jednostki Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto okresie / (+/-) A.Aktywa trwale Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

58 Tabela nr struktura i zmiany mienia posiadanego w administracji M iejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany netto w okresie Nazwa jednostki Brutto Umorzenie Netto Brutto Umorzenie Netto / (+/-) A.Aktywa trwale II.Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

59 Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

60 Tabela 14. Nieruchomości oddane w trwały zarząd Lp. Nazwa jednostki budżetowej Adres Nr działki Pow. gruntu /m2/ Wartość gruntu /zl/ I Grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym - własność: Szkoła Podstawowa Nr 1 Ul. Borelowskiego / Zespół Szkół nr 3 Al. Henryka / Szkoła Podstawowa Nr 5 Ul. Fabryczna 23 a 4005/ Szkoła Podstawowa Nr 6 Ul. Dworska 5 108/ Zespół Szkół nr 1 Ul. Pogorska 8 C 4640/ / Szkoła Podstawowa w Balinie Ul. Jaworznicka / Zespół Szkół w Płazie Ul. Wiosny Ludów / Szkoła Podstawowa w Luszowicach Ul. Przybyszewskiego 6 583/ Publiczne Gimnazjum Nr 1 Ul. Zielona / / /488 OO >/~ł / / Przedszkole Samorządowe Nr 1 Ul. Śląska 74 b 2548/ II Przedszkole Samorządowe Nr 2 Ul. Dworska 2 90/ Przedszkole Samorządowe Nr 4 Ul. Wyszyńskiego 5 424/ Przedszkole Samorządowe Nr 5 Ul. Kościuszki / / / Przedszkole Samorządowe Nr 7 Ul. Ofiar Faszyzmu / Przedszkole Samorządowe Nr 8 Ul. Kościuszki / Przedszkole Samorządowe Nr 9 Ul. Brzezina Przedszkole Samorządowe Nr 10 Ul. Sikorskiego 6 416/ / / Przedszkole Samorządowe Nr 11 Ul. Fabryczna / Przedszkole Samorządowe Nr 13 Ul. E. Narodowej 7 522/ / / / Przedszkole Samorządowe Nr 15 Ul. Wiosny Ludów 16a II Grunty oddane w trwały zarząd pozostałym jednostkom budżetowym: Żłobek Miejski w Chrzanowie Ul. Mieszka 14A 1216/ Kryta pływalnia Ul. Mydlana 20 3 Droga do Krytej Pływalni i Zespołu Szkół nr 1 4 Centrum Usług Socjalnych - Ul.Kol.Stella 14, Ul. Fabryczna 29B 5 MZZK Ul. Garncarska / / / / / / / / Razem I + II: III Grunty oddane w trwały zarząd jednostce oświatowej - współwłasność: Zespół Szkół nr 2 Ul. Wyszyńskiego / / IV Grunty oddane w trwały zarząd Urzędowi Miejskiemu w Chrzanowie Urząd Miejski Al.Henryka 20 i Ogółem I + II + III + IV:

61 Tabela Informacja o gruntach o uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Powierzchnia Wartość Powierzchnia Wartość /m2/ /m2/ Zmiany netto w okresie r / r.(+/-) I ZASÓB Drogi gminne \ Drogi gminne będące 1.1 własnością Gminy Chrzanów Droga gminna oddana w trwały zarząd Krytej Pływalni oraz Zespołowi Szkół nr 1 w 1.2 Chrzanowie Tereny nie zabudowane w użyczeniu Stowarzyszeniu Ogrodów Działkowych 2.1 "Kopanina" w użytkowaniu ogrodów 2.2 działkowych W użyczeniu Szkoły 2.3 Muzycznej Pozostałe tereny w użyczeniu Tereny zabudowane, w 3 tym: W administracji MZZK w 3.1 Chrzanowie YV administracji M ZZA w Chrzanowie - odpowiadające W trwałym zarządzie Szkół Podstawowych, Przedszkoli Samorządowych i Zespołów Szkół W trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego w Chrzanowie W trwałym zarządzie Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie W trwałym zarządzie MZZK W użyczeniu MOKSiR w 3.7 Chrzanowie W użyczeniu Muzeum w Chrzanowie W użyczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie W trwałym zarządzie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Chrzanowie) W trwałym zarządzie Krytej Pływalni W użyczeniu - OSP W użyczeniu - LKS W użyczeniu - Towarzystwa 4.4 Wędkarskie

62 4.5 W użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie U Lasy Parki, tereny zadrzewione i zakrzewione Prawo użytkowania wieczystego przysługujące 6 Gminie Chrzanów II. TERENY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Ogrodom działkowym Osobom fizycznym i 2 osobom prawnym Drogi oddane w użytkowanie 3 wieczyste Grunty leśne przekazane w 4 użytkowanie wieczyste Parki, tereny zadrzewione i zakrzewione oddane w 5 użytkowanie wieczyste Tereny w użytkowaniu wieczystym, odpowiadające udziałowi osób fizycznych w nieruchomości wspólnej - dotyczy lokali sprzedanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części do gruntu Ogółem I + II, w tym: Oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym Oddane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Klutury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Ogółem bez mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom budżetowym oraz bez mienia oddanego w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

63 Tabela Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Powierzchnia Stan na r. Powierzchnia Zmiany netto w okresie r łmh Wartość /m2/ Wartość / r.(+/-) 1 T ereny zab u d ow an e w tym : Grunty pod budynkami, w których sprzedano lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą udziału w gruncie II III 1. w administracji MZZK w Chrzanowie - grunt pod budynkami, w których Gmina Chrzanów posiada udział pod budynkami, w których gmina posiada udział w dyspozycji osób trzecich w trwałym zarządzie Zespół Szkół nr T ereny nie za b u d ow an e, w tym: D rogi, będące w e w spółw łasn ości G m iny C hrzanów O ddane w u życzenie IV P ow iatow i C hrzanow skiem u Grunty leśne we współwłasności -tereny niezabudowane V Grunty leśne na terenach zabudowanych- dotyczy bud.,w których sprzedano lok.mieszkałne wraz Z udziałem własnosci w gruncie VI Parki, zadrzewienia i zakrzewienia- niezabudowane O gółem : Oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym Ogółem bez PU W oraz trwałego zarządu przekazanego do ewidencji księgowej poszczególnym jednostkom

64 Tabela Informacja o mieniu posiadanym Gminy Chrzanów L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiany netto w okresie Powierzchnia /m2/ Wartość Powierzchnia /m2/ Wartość r / r.(+/-) 1. W administracji MZZK w Chrzanowie - grunty pod budynkami o nie uregulowany w całości stanie prawnym na rzecz Gminy Chrzanów Tereny nie zabudowane Drogi gimnne Ogółem:

65 Informacja o drogach gminnych Rodzaj nawierzchni dróg Ilość dróg na terenie obrębów miejskich /km/ Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiany w Ilość dróg na okresie Ilość dróg na terenie obrębów Ilość dróg na / terenie obrębów miejskich terenie obrębów Ogółem wiejskich /km/ Ogółem /km/ /km/ wiejskich /km/ /km/ /km/ Bitumiczna 55,4 58,2 113,6 55,4 58,2 113,6 0,0 Betonowa 1,0 0,1 1,1 1,0 0,1 1,1 0,0 Kostka 3,5 0,2 3,7 3,5 0,2 3,7 0,0 Tłuczniowa 1,5 0,4 1,9 1,5 0,4 1,9 0,0 Gruntowa 3,8 4,9 8,7 3,8 4,9 8,7 0,0 Razem 65,2 63,8 129,0 65,2 63,8 129,0 0,0 Informacja o sieciach oświetleniowych Rodzaj nawierzchni dróg Stan na dzień r. /km/ Stan na dzień r. /km/ Zmiany w okresie / /km/ Kilometraż sieci oświetleniowych przy drogach 15,919 15,919 0,

66 Opis rzeczowy do tabel: 15.1,15.2,15.3, dotyczących zm ian powierzchni i wartości gruntów ujętych w gminnej ewidencji zasobu gminnego G m iny Chrzanów w okresie od r. do r. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabelach 15.1, 15.2 niniejszej informacji powierzchnia gruntów gminnych, którą stanowią nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów (tj. nieruchomości, będące własnością Gminy; nieruchomości, w których Gmina posiada udział; nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy Chrzanów) oraz nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chrzanów, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste wynosi: 883,4 ha. Powierzchnia gruntów ulega ciągłym zmianom, które zachodzą na skutek komunalizacji z mocy prawa, na wniosek Gminy, w wyniku obrotu cywilno prawnego, ewentualnych darowizn i innych. Ogółem powierzchnia gruntów gminnych zwiększyła się o 25,9 ha, w tym gruntów gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów o około 13,3 ha, przy czym sytuację ukształtowały zmiany powstałe na skutek obrotu nieruchomościami, w tym głównie nabywanie gruntów w drodze komunalizacji z mocy praw a terenów niezabudowanych. W okresie od r. do r, w wyniku obrotu nieruchomościami zaszły między innymi zmiany wykazane poniżej: zwiększenie zasobu gminnego głównie na skutek: > komunalizacji z mocy prawa terenów nie zabudowanych- 8,30 ha, > nabycia gruntów pod drogi gminne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. nr 133. Poz z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - ok. 0,18 ha, > nabycie w drodze umów cywilno - prawnych (kupna-sprzedaży, darowizny) nieruchomości niezabudowanych - 4,20 ha, nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 18 przy ul. Krakowskiej w Chrzanowie - 0,01 ha, > nabycia w drodze postępowań sądowych nieruchomości niezabudowanych - 0,24 ha, > przyjęcia do zasobu gruntów, które z dniem ostateczności wydanych decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych stały się własnością Gminy Chrzanów - w myśl przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz ze zm.) - 2,70 ha. zmniejszenie zasobu gminnego głównie na skutek: > sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych - 1,06 ha, nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 4 przy ul. Kadłubek w Chrzanowie -0,02 ha oraz zbycie w drodze rokowań (po zakończeniu przetargów wynikiem negatywnym) nieruchomości zabudowanych budynkami nr 18 przy ul. Lipowieckiej w Płazie i nr 9a przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie - 0,42 ha, > sprzedaży terenów przyległych - 0,09 ha, > przeniesienia prawa własności w drodze aportu - 0,28 ha, > sprzedaży w drodze przetargu udziałów w gruntach w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych - 0,17 ha > postanowień sądowych, w tym postanowień o zasiedzeniu nieruchomości przez osoby fizyczne - 0,23 ha, > zwrotów nieruchomości w oparciu o decyzje Starosty Chrzanowskiego - 0,03 ha, > pomniejszenie o grunty, które z dniem ostateczności wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością innych jednostek samorządu terytorialnego - w myśl przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz ze zm.) - 0,41 ha 59

67 Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste zwiększyła się o 12,6 ha (stan na r. - 91,97 ha, stan na r ,56 ha). Powyższą sytuację ukształtowały w ciągu okresu sprawozdawczego: a) komunalizacja z mocy prawa nieruchomości niezabudowanych z prawem użytkowania wieczystego w gruncie przysługującym Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa S.A.- 12,90 ha, b) sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - 0,08 ha, c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności głównie na wnioski osób fizycznych -0,26 ha, d) ujawnienia w księgach wieczystych wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego - 0,10 ha. Zgodnie z informacją zawartą w tabeli nr 15.3 powierzchnia gruntów o nie uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym - mienie posiadane - kształtowała się na poziomie 41,84 ha. Na powierzchnię tę składają się przede wszystkim tereny zabudowane (w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie) - ok. 0,02 ha i tereny nie zabudowane ok. 36,41 ha. Do grupy tej należą również tereny zajęte pod gminne drogi publiczne, urządzone na gruntach prywatnych (ok. 5,41 ha). Ogólna powierzchnia gruntów o nie uregulowanym stanie prawnym uległa zmniejszeniu w porównaniu z powierzchnią podaną w poprzedniej informacji za rok 2012 o ok. 0,04 ha. Powyższe kształtowały zarówno weryfikacja powierzchni gruntów niezabudowanych, będących od co najmniej kilkunastu lat w posiadaniu samoistnym Gminy Chrzanów, w odniesieniu do których rozpoczęto proces regulacji stanu prawnego, jak również zakończenie procesu regulacji stanu prawnego niektórych z nieruchomości oraz uzyskanie przez Gminę Chrzanów na tę okoliczność dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości. Powierzchnia nieuregulowanych gruntów, zajętych pod gminne drogi publiczne jest na podobnym poziomie jaki został wykazany na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. na r. Część gruntów zajętych pod drogi została uregulowana w oparciu o przepis art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Proces regulacji dotyczący dróg wymaga sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, co leży w gestii Wojewody M ałopolskiego oraz wypłacenia odszkodowania na rzecz poprzednich właścicieli, jeżeli wnioski o odszkodowanie zostały wniesione w terminie do r. Procesowi regulacji w tym trybie będą poddawane sukcesywnie kolejne drogi gminne i będzie on rozciągnięty w czasie. 60

68 Należności przysługujące Gm inie Chrzanów z tytułu dochodów z mienia w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.: Jednostka organizacyjna Rodzaj należności Stan na r. Stan na r kwota należności w tym zaległości kwota należności w tym zaległości Urząd Miejski w Chrzanowie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: Z tytułu najmu lokali pozostających w użytkowaniu jednostek budżetowych Zespoły Szkół Szkoły Podstawowe Przedszkola Samorządowe Publiczne Gimnazja Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych Kryta Pływalnia Żłobek Miejski w Chrzanowie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Centrum Usług Socjalnych Ośrodek Pomocy Społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Razem:

69 o Gmina Chrzanów posiada: Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Chrzanów stan na r. a) pięć hipotek zwykłych ustanowionych na łączną kwotę 7830,62 zł dla potrzeb zabezpieczenia przysługujących Gminie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez 4 osoby fizyczne oraz 1 osobę prawną b) dwie hipoteki zwykłe ustanowione na łączną kwotę 8219,34 zł dla potrzeb zabezpieczenia przysługujących Gminie należności z tytułu dzierżawy gruntów przez 2 osoby fizyczne. Hipoteki zostały ustanowione w związku z długotrwałym zaleganiem przez w/w osoby z płatnościami, po bezskutecznej egzekucji należności w oparciu o wystawiane nakazy zapłaty, o Służebności przysługujące Gminie Chrzanów: a) służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jedn. ewid. Chrzanów miasto obręb Chrzanów nr 2872/3, stanowiącej własność osoby fizycznej, dla potrzeb przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 2905/8, 2966, 2880, 2879, w okolicy ul. Śląskiej 62b w Chrzanowie, b) służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jedn. ewid. Chrzanów miasto obręb Chrzanów nr 3546/325, zabudowanej budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 19 w Chrzanowie, dla potrzeb przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 5170 w okolicy ul. Kościuszki w Chrzanowie, c) służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jedn. ewid. Chrzanów miasto obręb Chrzanów nr 3546/357, będącej w własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie, dla potrzeb przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 5170 w okolicy ul. Siennej w Chrzanowie, d) służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na obciążeniu działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jedn. ewid. Chrzanów obszar wiejski obręb Luszowice nr 1700 i 1699, będących własnością osób fizycznych, dla potrzeb przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1698 w rejonie ul. Powstańców Warszawy w Luszowicach. 62

70 Część VII Dochody z mienia

71 Dochody z mienia Poniższa tabela przedstawia dochody z mienia uzyskane przez gminne jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski w Chrzanowie w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. oraz Dochód uzyskany za okres do r. Planowany dochód na 2014 r. Wyszczególnienie dochodów z mienia Z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Z tytułu sprzedaży składników majątkowych - drewna w lasach gminnych i mienia ruchomego (dochody majątkowe) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody majątkowe) Z tytułu najmu lokali pozostających w użytkowaniu jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych Z tytułu najmu lokali pozostających w użytkowaniu jednostek budżetowych - Samorządowych Przedszkoli Z tytułu najmu lokali pozostających w użytkowaniu jednostek budżetowych - Publicznych Gimnazjów Z tytułu najmu lokali pozostających w użytkowaniu jednostek budżetowych - Centrum Usług Socjalnych Z tytułu najmu lokali pozostających w użytkowaniu jednostek budżetowych - Żłobek Miejski w Chrzanowie Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych pozostających w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Z tytułu najmu lokali użytkowych pozostających w użytkowaniu Krytej Pływalni oraz z tytułu reklam Razem:

72 Część VIII Mienie użyczone

73 Z e s ta w ie n ie g ru n tó w o d d a n y ch w u ży czen ie i u ży tk o w a n ie na czas o k r e ślo n y - stan na r. Położenie Oznaczenie działki Powierzchnia gruntu /m2/ Wartość gruntu Data obowiązywania umowy użyczenia Rodzaj umowy i nazwa podmiotu Wartość początkowa użyczonych środków trwałych Umorzenie środków trwałych Obręb Chrzanów 4233/2 1897, ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z OSP Chrzanów Obręb Luszowice 1766/8 2708, ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z OSP Luszowice Obręb Balin 2259/ , ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z OSP Balin Obręb Płaza 1501/3 Suma 8717, , /6 1500/ , r. Umowa użyczenia z Ludowym Klubem Sportowym TEMPO w Płazie Obręb Balin Cz.2259/ , , r. Umowa użyczenia z Ludowym Klubem Obręb Luszowice 2243/ , ,00 Sportowym ORZEŁ w Balinie lr. Umowa użyczenia z Ludowym Klubem Sportowym POLONIA w Luszowicach Obręb Pogorzyce 734/8 cz.734/6 8530, ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z Ludowym Klubem Sportowym "POGORZANKA" w Pogorzycach Obręb Kościelec 694/ ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z Klubem Sportowym w Chrzanowie Suma 88479, ,00 Obręb Pogorzyce 817/3 1910, , Umowa użyczenia z Towarzystwem Wędkarskim Pogorzyce Obręb Kościelec cz.694/ / , , Umowa użyczenia z Towarzystwem Wędkarskim Kościelec Suma 15752, ,00 64

74 Obręb Kościelec 601/3, 598/10, 606/5 1800, ,00 czas nie oznaczony Umowa użyczenia z Parafią Rzymskokatolicką Świętej Rodziny Suma 1800, ,00 Obręb Balin 369/1 2353, , / , ,00 cz. dz. 1156/ , ,00 cz. dz. 1156/ , ,00 cz. dz. 1156/336 40, , /489 40, ,00 cz. dz. 1156/68 18, ,00 Obręb Chrzanów , ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie Plaża , , /1 361, ,00 192/2 245, ,00 Suma 7707, ,00 Obręb Chrzanów 1156/443 27, ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekracji w 1156/ , ,00 Chrzanowie Suma 5727, ,00 Obręb Kościelec cz.dz.884/6 55, ,00 Obręb Chrzanów cz.dz. 1837/5 12, ,00 Obręb Chrzanów 3627/ , ,00 Obręb Kościelec 707/2 40, ,00 Czas nie oznaczony Umowa użyczenia z Muzeum w Chrzanowie Umowa użyczenia z Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Suma 16644, ,00 Obręb Chrzanów cz. 3569/4 21, , r. Umowa użyczenia ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP w Chrzanowie (lokal użytkowy Suma 21, ,38 Grunwaldzka 1) Obręb Chrzanów cz.3837/125 2,00 160, r. Umowa użyczenia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Suma 2,00 160, Obręb Chrzanów cz.dz. 424/ , , r. 5080, ,00 Umowa użyczenia z Powiatem Chrzanowskim

75 Obręb Chrzanów 3095/2 cz.dz.3102/ , , r. Umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem Ogródków Działkowych "Kopanina" 0 0 Obręb Chrzanów 3100 mienie posiadane 8682, , r. Umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem Ogródków Działkowych "Kopanina" 0 0 Sum a , ,00 Płaza, Ch- Pogorzyce,Balin /62 3, czas nie oznaczony S u m a 3, ,0 0 Umowa użyczenia z RPWiK w Chrzanowie - dla potrzeb ustawienia tablic pamiątkowych) - GGN /2009 z 27 stycznia 2010 roku 0 0 Chrzanów cz. dz , ,00 Umowa użyczenia z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Chrzanowie, ul. czas me oznaczony 0 Mickiewicza 12 - GGN /11 z 0 cz. dz. 40/6 150, ,00 dn lr. Sum a 220, ,00 Uzyczenie sprzętu komputerowego Użyczenie sprzętu (motopompa pożarnicza) Użyczenie sprzętu (motopompa pożarnicza, aparaty powietrz, nadciśn.) Użyczenie sprzętu komputerowego Użyczenie sprzętu komputerowego Użyczenie sprzętu komputerowego Użyczenie sprzętu komputerowego Umowa użyczenia z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chrzanowie Umowa użyczenia z OSP Pogorzyce Umowa użyczenia z OSP Płaza Umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem Diabetyków Umiowa uzyczenia z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów Umowa użyczenia ze Żłobkiem Miejskim w Chrzanowie Umowa użyczenia z WOPR Użyczenie sprzętu komputerowego wiaty przystankowe Razem : Umowa użyczenia z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego Umowa Użyczenia ze Związkiem Komunikacji "Komunikacja

Tabela nr 2 - łączna wartość mienia jednostek budżetowych o uregulowanym w całości stanie prawnym

Tabela nr 2 - łączna wartość mienia jednostek budżetowych o uregulowanym w całości stanie prawnym Tabela nr 2 - łączna wartość mienia jednostek budżetowych o uregulowanym w całości stanie prawnym Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Zarząd Szkół i Przedszkoli w Szkoły Podstawowe Publiczne Gimnazja Przedszkola Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓW

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓW URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE CHRZANÓW, MARZEC 2015 ROK SPIS T R E ŚC I.... str.3-4 1.W stęp... Część I - M ienie kom unalne ogółem 1 Tabela nr 1 - mienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/606/2014 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia 28 października 2014 roku

Kraków, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/606/2014 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia 28 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 6125 UCHWAŁA NR XLVIII/606/2014 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 28 października 2014 roku o zasadach wynajmowania lokali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2005 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Indykatywne ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów

Załącznik nr 3 Indykatywne ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów S t r o n a 1 Załącznik nr 3 Indykatywne ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów S t r o n a 2 Tabela 1 projektów podstawowych, termin i potencjalne źródła ich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Nr 1. CHRZANÓW 1 kamienica mieszkalna 2. Aleja Henryka 2/4 kamienica mieszkalna 3. 3 kamienica mieszkalna 4. 5 kamienica mieszkalna 5. 6 dom mieszkalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOM ICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE

STATUT ZESPOŁU EKONOM ICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE Załącznik do Uchwały Nr V/36/l 1 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOM ICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia...

U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne oraz zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych przysługującego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. Łagów, marzec 2014. W S T Ę P Gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU Załącznik do Zarządzenie Nr F.3023.1.2014.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2014 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2010 rok W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2016 - przygotowano na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z d n ia r.

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z d n ia r. Proiekt z dnia 14 października 2016 r. Zatwierdzony p rzez... UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z d n ia... 2016 r. o wspólnej obsłudze jednostek oświatowych Gminy Chrzanów i Żłobka Miejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK Informację o stanie mienia Gminy Miasto Płock sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ 31.12.2015 R. I. Wstęp Poniższą informację stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2015 przygotowano

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym 1. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 25 października 2017 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 25 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz. 4528 OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawieart. 33 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Tczew w 2009r. oraz planowany dochód z mienia w 2010r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Tczew w 2009r. oraz planowany dochód z mienia w 2010r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Tczew w 2009r. oraz planowany dochód z mienia w 2010r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2009 Wójta Gminy Tczew z dnia 10 listopada 2009r. Gmina Tczew obejmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres Urząd Miasta Łodzi Druk Nr... z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Łódź, marzec 2016 r. SPIS TREŚCI W S T Ę P...1 I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia... w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości

UCHWAŁA NR... z dnia... w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... Projekt! E w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Miedźna w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 gru 2014 r. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050. 69.2015 Wójta Gminy z 16 marca 2015 roku 1. Przysługujące Gminie prawo własności Własność gminy ogółem stan na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.106.2015 Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XX/246/2017 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r.

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka. Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2, pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ 31.12.2012 R. I. Wstęp Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2012 - przygotowano

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. Kościerzyna, 2017.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 724,4401 ha wartość : 36.946.445,10 zł. -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/210/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 marca 2016r.

UCHWAŁA Nr XVI/210/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 marca 2016r. UCHWAŁA Nr XVI/210/2016 RADY MIASTA SOPOTU w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIX/564/2014 Rady Miasta Sopotu Prezydenta Miasta Sopotu udziałów i akcji Gminy Miasta Sopotu w spółkach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E na dzień 31 grudnia 2011 r. Skąpe, 26 marca 2012 r. Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Dane o majątku komunalnym Gminy Skąpe

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ( część opisowa )

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ( część opisowa ) STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ( część opisowa ) Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje dane o majątku Gminy Czechowice-Dziedzice wg

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Rudziniec. Informacja o stanie mienia komunalnego

Wójt Gminy Rudziniec. Informacja o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy Rudziniec Informacja o stanie mienia komunalnego Rudziniec, listopad 2009 I. WPROWADZENIE Niniejsza Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudziniec obejmuje zestawienie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2015, marzec 2016 Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 19 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie Planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 1.Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,użytkowaniu wieczystym. Zestawienie zbiorcze:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo