SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni"

Transkrypt

1 SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Rynki transportowe i towarowe w gospodarce globalnej wyzwania logistyczne Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, Prof. zw. AMG Opis seminarium: Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania wybranego tematu i przedstawienia go w formie pracy magisterskiej, spełniającej wymogi zarówno merytoryczne i metodyczne, jak również formalno-redakcyjne określone dla tego typu prac. Przy wsparciu merytorycznym i metodycznym promotora, student w ramach seminarium podejmuje się samodzielnego rozwiązania wybranego zagadnienia oraz przedstawienia wyników uzyskanych badań, a także wniosków i rekomendacji. Pogłębia w ten sposób swoją wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem opracowania, stając się specjalistą w dziedzinie analizy mechanizmów funkcjonowania globalnych rynków towarowych, transportowych i logistycznych. Nabywa jednocześnie umiejętności oraz odpowiednie kompetencje zawodowe i społeczne konieczne do realizacji międzynarodowych projektów z tego zakresu. W rezultacie tego, student posiada nie tylko wymagane obecnie na rynku pracy kwalifikacje zawodowe i predyspozycje społeczne do zajmowania stanowisk operacyjnych i menedżerskich w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, ale również podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze transportu, handlu i logistyki, jak też pogłębiania swej wiedzy i umiejętności w formule studiów MBA oraz studiów doktoranckich. Przykładowe tematy prac dyplomowych: Analiza rozwoju rynku morskich przewozów kontenerowych w gospodarce globalnej. Wpływ globalizacji na rozwój rynków sektora TSL w poszczególnych krajach. Logistyczne uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w UE. Wpływ koniunktury gospodarczej na rozwój globalnych i regionalnych rynków towarowych oraz transportowych. Współczesne wyzwania logistyczne rozwoju globalnego handlu i transportu morskiego Szanse i bariery rozwoju rynków towarowych i transportowych w Polsce na tle tendencji globalnych. Czynniki i uwarunkowania rozwoju rynku sektora TSL w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych. Mechanizmy regulacji globalnej przestrzeni transportowej i logistycznej. Przedsiębiorstwa transportowe wobec wyzwań globalnych.

2

3 Studia stacjonarne Przedmiot: Seminarium magisterskie Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Temat: Biznes elektroniczny oraz technologie ICT w zarządzaniu Charakterystyka tematyki seminarium licencjackiego: Seminarium obejmuje problematykę ebiznesu oraz zastosowań technologii informacyjnych w zarządzaniu. Prace licencjackie pisane w ramach seminarium koncentrują się na: -projektowaniu rozwiązań wykorzystujących technologie internetowe do wspomagania zarządzania; -badaniu i prognozowaniu rynków e-biznesu; -ocenie procesów projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informacyjnych w firmach i organizacjach gospodarczych; -analizie i ocenie modeli biznesu oraz strategii firm działających na rynku e-biznesu; -analizie i ocenie szans i zagrożeń dla funkcjonujących w praktyce systemów informacyjnych; -projektowaniu rozwiązań techniczno-organizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi informatyki; -analizie i ocenie systemów zarządzania wiedzą, eksploracji danych, baz i hurtowni danych; -narzędzia ICT w logistyce; -narzędzia ICT w finansach

4 SEMINARIUM MAGISTERSKIE Kierunek : Innowacyjna gospodarka Tytuł Usługi organizacja i marketing seminarium: Prowadzący: Prof. dr hab. Barbara Marciszewska Tematyka: Propozycje tematyczne: Usługa jako produkt i jej specyfika w wybranych branżach; doskonalenie jakości usług; marka produktu a wizerunek firmy; formy promocji produktu usługowego (w tym turystycznego), marketing usług dla różnych branż; zastosowanie marketingu w hotelarstwie, gastronomii, w sektorze usług turystycznych; analiza SWOT produktów i usług, w tym turystyce; determinanty uczestnictwa w różnych usługach organizacji czasu wolnego (kultury i kultury masowej, rozrywki, sportowych i innych); kreatywność i innowacyjność w turystyce, rekreacji, kulturze i sztuce; ambient marketing, marketing emocjonalny w sektorze usług. Marka i wizerunek firmy a jakość świadczonych usług Promocja produktu turystycznego z rejonu jezior Raduńskich Korzyści zastosowania marketingu w turystyce i hotelarstwie Kreowanie wizerunku podmiotu turystycznego a jego promocja 5. Marketing relacji a turystyka biznesowa w Marketing usług turystyczno-hotelarskich na przykładzie wybranego hotelu Zastosowanie marketingu w hotelarstwie na przykładzie Hotelu X Wykorzystanie sztuki (sztuki ulicy) w marketingu społecznym/marketingu usług 9. Marketing emocjonalny a etyka biznesu na przykładzie Kreatywność i jej rola w rozwoju przedsiębiorczości w sektorze usług 11.Determinanty konsumpcji turystycznej, usług

5 rekreacyjnych/w kulturze na przykładzie Zarządzanie usługami organizacji czasu 13.Innowacyjne podejścia do świadczenia usług na przykładzie Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w usługach na przykładzie Zarządzanie procesami w usługach na przykładzie...

6 Przedmiot: Seminarium magisterskie (rozpoczęcie w roku akademickim 2016/2017) Temat: Systemy informatyczne w logistyce Prowadzący: dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw. AMG Charakterystyka tematyki seminarium magisterskiego: Seminarium obejmuje problematykę dotyczącą możliwości wykorzystywania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach sektora TSL, jak również ukazania ich wpływu na procesy zachodzące w tych przedsiębiorstwach. Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mieszczącymi się w tematyce seminarium, jak również stworzenie forum wymiany informacji i wiedzy, umożliwiające zgłębienie szczegółowych zagadnień, poruszanych w przygotowywanych pracach. Zakłada się, iż studenci posiądą niezbędną wiedzę z zakresu wybranych grup systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach sektora TSL, pozwalającą im w przyszłości wykorzystać ją w swojej pracy zawodowej. Przykładowe zagadnienia, które będą mogły być rozwijane w ramach prac magisterskich: Technologie gromadzenia i przesyłania danych EDI Technologie mobilne Technologie GIS, GPS, itp. Systemy automatycznej identyfikacji Zintegrowane systemy informacyjne Systemy wspomagające zarządzanie transportem Systemy wspomagające zarządzanie magazynem Systemy wspomagające zarządzanie dokumentami Systemy wspomagające zarządzanie przepływem pracy Systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientem Systemy wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych Modelowanie procesów biznesowych przedsiębiorstw Modele i strategie e-biznesu wykorzystywane przez przedsiębiorstwa sektora TSL Szeroko rozumiana e-logistyka Logistyczne serwisy internetowe Platformy handlowe B2B, giełdy transportowe, itp.

7 SEMINARIUM MAGISTERSKIE Kierunek Innowacyjna gospodarka Tytuł seminarium: Zarządzanie przedsiębiorstwem w innowacyjnej gospodarce Prowadzący (promotor): prof. dr hab. Marek Grzybowski Krótki opis tematyki: Głównym celem seminarium jest umożliwienie studentom zastosowania zdobytej wiedzy do zarządzania przedsiębiorstwem lub jego częścią w gospodarce opartej na wiedzy na rynku globalnym, a szczególnie jednolitym rynku Unii Europejskiej. W trakcie seminarium studenci uczą się samodzielnie rozpoznawać i badać rynki docelowe, analizować silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia firm działających w warunkach rynkowych. W trakcie pisania pracy student nauczy się samodzielnie stosować wiedzę z zakresu ekonomii menedżerskiej, nauk o zarządzaniu, ekonomii, marketingu, badań marketingowych i marketingu operacyjnego. W pracach preferowane będą badania związane z analizą wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa. W czasie prowadzenia badań i pisania pracy kwalifikacyjnej student samodzielnie rozwiązuje problem badawczy, weryfikuje hipotezę badawczą, rozwiązuje problemy badawcze i realizuje cel pracy. Przykładowe tematy prac magisterskich 1. Innowacje organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku B2B 2. Innowacje produktowe w zarządzaniu firmą na rynku B2C 3. Innowacje marketingowe w zarządzaniu firmą na rynku B2C 4. Innowacje procesowe w zarządzaniu firmą na rynku B2B 5. Zarządzanie marketingiem firmy na konkurencyjnym rynku 6. Zarządzanie relacjami z klientem 7. Zarządzanie e-przedsiębiorstwem 8. Marketing firmy na rynku detalicznym w warunkach rynku europejskiego 9. Marketing przedsiębiorstwa na rynku biznesowym 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach jednolitego rynku Unii Europejskiej 11. Zarządzanie firmą usługową na rynku Unii Europejskiej 12. Strategia marketingowa firmy na rynku europejskim 13. Organizacja firmy handlowej w Unii Europejskiej 14. Zarządzanie firmą usługową na rynku detalicznym UE

8 SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Funkcjonowanie logistycznych i rozwój przedsiębiorstw na rynkach transportowych i Prowadzący: Dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG Opis seminarium: Seminarium umożliwia przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej o wybranym temacie, mieszczącym się w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem oraz rozwojem przedsiębiorstw działających na rynkach transportowych i logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w funkcjonowaniu systemów społecznogospodarczych. Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Transport jako element współczesnego rynku pracy 2. Narzędzia i metody oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa transportowego 3. Sektor transportu i logistyki jako obszar aktywności funduszy inwestycyjnych 4. Globalizacja jako czynnik kształtujący współczesne rynki usług logistycznych 5. Rola transportu w tworzenie produktu krajowego brutto w Polsce i Europie 6. Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu jako element kształtujący pozycję konkurencyjną firmy transportowej 7. Wpływ nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej na strukturę podmiotową rynku przewozów morskich na Bałtyku 8. Aktywność konglomeratów w obszarze usług transportowych i logistycznych w wymiarze globalnym 9. Procesy koncentracji wertykalnej na rynkach transportowych i logistycznych 10. Rola mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie.

9 SEMINARIUM MAGISTERSKIE st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Współczesna gospodarka w świetle koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju (w tym aspekty transportowe i logistyczne) Prowadzący: dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. AMG Opis seminarium: Seminarium stwarza możliwość przygotowania pracy magisterskiej w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki w świetle paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju. W ramach seminarium podejmowane będą w szczególności takie zagadnienia, jak: procesy rozwoju lokalnego i regionalnego w świetle aktualnych megatrendów, specjalizacje regionalne, europejskie procesy integracji gospodarczej, integracja i współpraca gospodarcza w regionie Morza Bałtyckiego, handel międzynarodowy, globalizacja procesów transportowych i logistycznych, tendencje rozwojowe w transporcie (w tym konteneryzacja), porty morskie w systemach transportowych i łańcuchach logistycznych, polityka transportowa UE, a także problematyka miast przyszłości (koncepcja smart city) i zrównoważonej mobilności. Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Procesy rozwoju lokalnego i regionalnego w świetle aktualnych megatrendów 2. Specjalizacje regionalne współczesne podejścia 3. Zrównoważony rozwój systemów transportowych i logistycznych - koncepcje, instrumenty, finansowanie 4. Globalizacja gospodarki światowej i systemów transportowo-logistycznych 5. Trendy rozwoju wymiany handlowej 6. Spedycja w handlu międzynarodowym 7. Transport w integracji europejskiej 8. Innowacje w transporcie i logistyce 9. Systemy transportowe a zagospodarowanie przestrzenne w polskich regionach 10. Miasta przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności

10 SEMINARIUM MAGISTERSKIE st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG sem. IV Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Zrównoważony transport i logistyka Prowadzący: dr Magdalena Klopott Opis seminarium: Seminarium stwarza możliwości przygotowania pracy dyplomowej o dowolnym temacie, mieszczącym się w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem transportu międzynarodowego i logistyki w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Gospodarka odpadami w portach morskich 2. System gospodarki odpadami w mieście X. 3. Wpływ regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na funkcjonowanie żeglugi. 4. Porty morskie i ich działania proekologiczne. 5. Alternatywne paliwa w żegludze 6. Logistyka w gospodarce opakowaniami (opakowania zwrotne, recykling itp.) 7. Innowacyjność w transporcie i logistyce na rzecz zrównoważonego rozwoju. 8. Zielona (proekologiczna) żegluga na Bałtyku. 9. Recykling statków morskich 10. Proekologiczne inicjatywy przewoźników i operatorów logistycznych. 11. Ograniczanie emisji dwutlenku węgla w transporcie instrumenty ekonomiczne

11 SEMINARIUM MAGISTERSKIE st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG sem. IV Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Współczesne tendencje w rozwoju globalnych łańcuchów dostaw i logistyczne aspekty ich funkcjonowania Prowadzący: dr Joanna Miklińska Opis seminarium: Globalne łańcuchy dostaw stanowią złożone, wielopodmiotowe struktury, które w wyniku odziaływania szeregu czynników podlegają ciągłym zmianom. W ich strategiach odzwierciedlenie znajdują wszelkie trendy i wyzwania światowej gospodarki. Realizacja przepływu dóbr (także informacji) oraz inne operacje, w ramach tych łańcuchów, wymagają zapewnienia wsparcia logistycznego, w tym odpowiedniej infrastruktury logistycznej. Tematyka seminarium obejmuje szeroko pojętą problematykę zarządzania łańcuchami dostaw oraz wyzwań i kierunków zmian, jakim te łańcuchy aktualnie podlegają. W ramach seminarium podejmowane są, w odniesieniu do różnych sektorów, zagadnienia rozwiązań logistycznych w globalnych łańcuchach i sieciach dostaw. Przykładowe tematy prac magisterskich: 1. Indywidualizacja produktu w zarządzaniu łańcuchem dostaw na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego 2. Funkcje operatorów logistycznych w łańcuchach dostaw 3. Globalne łańcuchy dostaw w sektorze motoryzacyjnym 4. Megatrendy światowej gospodarki i ich wpływ na strategie łańcuchów dostaw 5. Łańcuchy dostaw w sektorze usługowym 6. Zielone łańcuchy dostaw 7. Specyfika rozwiązań logistycznych łańcuchów dostaw w sektorze odzieżowym 8. Kształtowanie infrastruktury logistycznej dla realizacji zrównoważonych łańcuchów dostaw 9. Orkiestracja globalnego łańcucha dostaw 10. Uwarunkowania rekonfiguracji globalnych łańcuchów dostaw 11. Nowoczesne rozwiązania ostatniej mili w globalnych łańcuchach dostaw 12. Koncepcja port-centric logistics a zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw 13. Rola terminali kontenerowych jako ogniw globalnych łańcuchów dostaw 14. Funkcje nowoczesnych obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw

12 SEMINARIUM MAFISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG, II sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Prowadzący : Transport w handlu międzynarodowym dr Ilona Urbanyi-Popiołek Krótki opis tematyki: Transakcje i warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym Kierunki rozwoju polskiego i światowego handlu zagranicznego Organizacja transportu międzynarodowego Rynek przewozów kontenerowych Spedycja międzynarodowa Żunkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych i transportowych na rynku globalnym Rynek eglugi promowej. egluga liniowa w regionie Morza Bałtyckiego. Przykładowe tematy prac dyplomowych Organizacja procesu transportowego na przykładzie wybranej firmy. Zarządzanie gestią transportową w wybranym przedsiębiorstwie Analiza opłacalności warunków dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Analiza rozwoju rynek usług spedycyjnych w Polsce. Zastosowanie rozwiązań logistycznych w firmie spedycyjnej/transportowej /na przykładzie wybranej firmy/. 6. Procesy dostosowawcze wybranej gałęzi transportu do wymagań UE. 7. Warunki rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego w Polsce. 8. Kierunki rozwoju eglugi kontenerowej studium przypadku. 9. Turystyka morska w Regionie Morza Bałtyckiego. 10. Rynek usług eglugi promowej

13 Gdynia, 10 stycznia 2012 r. Dr Andrzej Pogorzelski Seminarium dyplomowe magisterskie FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW / RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA PRZEDSIEBIORSTW Oferta dla studiów na kierunku INNOWACYJNA GOSPODARKA: Tematyka prac dyplomowych może nawiązywać do programów nauczania następujących, przewidzianych w planie studiów, przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów Sprawozdawczość finansowa, Analiza finansowa, Wycena przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów, Przykładowa tematyka prac dyplomowych: 1. Analiza sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorstwa (kompleksowa). 2. Tzw. problemowe (cząstkowe) analizy sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw analizy wyników, analiza kosztów, analiza przepływów pieniężnych, analiza aktywów, analiza finansowania (pasywów). 3. Analiza porównawcza głównych relacji ekonomicznych (wskaźników) w wybranych branżach (sekcjach PKD) na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. 4. Wycena wybranych aktywów lub pasywów podstawy teoretyczne i prawne oraz polityka przykładowych przedsiębiorstw w tym zakresie. 5. Prezentacja i ocena rachunku kosztów w przykładowym przedsiębiorstwie. 6. Kalkulacja kosztów w przykładowym przedsiębiorstwie. 7. Finansowanie obce strategie przykładowych przedsiębiorstw w tym zakresie. 8. Współpraca przedsiębiorstw z bankami na wybranych przykładach. 9. Ocena ekonomiczno finansowa przykładowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 10. Wycena wybranego przedsiębiorstwa metodami majątkowymi i dochodowymi.

14 SEMINARIUM MAGISTERSKIE Rok akademicki 2016/2017 Studia stacjonarne Tytuł seminarium: Ewidencja i wykorzystanie informacji finansowych w działalności. Prowadzący (promotor): dr Violetta Skrodzka Tematyka seminarium jest związana z metodologią rozwiązywania problemów decyzyjnych, przy których to problemach konieczne jest użycie miary wartości i zastosowanie koncepcji sterowania ekonomicznego. Przedmiotem zainteresowania mogą być zagadnienia szczegółowe jak i kompleksowe. Każda kategoria ukazana zarówno w istniejącym systemie ewidencyjnym jak i sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego może być przedmiotem zainteresowania studenta w kontekście odpowiednio postawionego celu pracy. Prace winny bazować na literaturze przedmiotu i materiałach źródłowych pochodzących z wybranych jednostek prowadzących działalność. Przykładowe tematy prac magisterskich: 1. Wynik finansowy, a dochód podatkowy w przedsiębiorstwie X 2. Ocena systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie X 3. Podatek VAT w działalności gospodarczej 4. Polityka rachunkowości, a wycena różnic kursowych w przedsiębiorstwie X 5. Polityka rachunkowości, a wynik finansowy netto w przedsiębiorstwie 6. Rola inwentaryzacji w wycenie składników majątkowych przedsiębiorstwa X 7. Amortyzacja podatkowa i bilansowa w przedsiębiorstwie X 8. Ocena kosztów kredytu w wybranych bankach 9. Wycena składników majątkowych w podmiocie gospodarczym 10. Podatek dochodowy w działalności małego przedsiębiorstwa 11. Ewolucja zmian w przepisach dotyczących rachunkowości

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. niestacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. niestacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. niestacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Rynki transportowe i towarowe w gospodarce globalnej wyzwania logistyczne

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. stacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych

Bardziej szczegółowo

Tematyka proponowanych seminariów magisterskich

Tematyka proponowanych seminariów magisterskich Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni Tematyka proponowanych seminariów magisterskich Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Studia II stopnia Prowadzący: PROF. DR HAB. ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Propozycje seminariów dla studentów stacjonarnych

Propozycje seminariów dla studentów stacjonarnych dr Michał Igielski Katedra Ekonomi i Zarządzania Propozycje seminariów dla studentów stacjonarnych Nazwa seminarium: Wykorzystania dofinansowania zewnętrznego jako narzędzia rozwoju przedsiębiorstw w XXI

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne. Przedmiot: Seminarium licencjackie Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Studia stacjonarne. Przedmiot: Seminarium licencjackie Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Studia stacjonarne Przedmiot: Seminarium licencjackie Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Temat: Nowoczesne technologie i narzędzia zarządzania Charakterystyka tematyki seminarium licencjackiego:

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM LICENCJACKIE Rok akademicki 2016/2017 Studia niestacjonarne

SEMINARIUM LICENCJACKIE Rok akademicki 2016/2017 Studia niestacjonarne SEMINARIUM LICENCJACKIE Rok akademicki 2016/2017 Studia niestacjonarne Tytuł seminarium: Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych Prowadzący (promotor): dr Agnieszka Hajduk Tematyka seminarium

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Studia: II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Rok naboru: 20/2016 Program zatwierdzony przez RWPiT dnia 18.06.20r.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII I PRAWA GOSPODARCZEGO

KATEDRA EKONOMII I PRAWA GOSPODARCZEGO KATEDRA EKONOMII I PRAWA GOSPODARCZEGO 1. Obszary badawcze 2. Przykładowe tematy prac dyplomowych Dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP Dr Danuta Andrzejczyk Dr Czesław Giryn Dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 198 Studia niestacjonarne I stopnia, WIECZOROWE ćwiczeń 30 Rok III laboratoriów 60 Kierunek: Zarządzanie 288 Specjalność: Procesy i projekty logistyczne (PiPL) 1. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1. Ekonomika miast i regionów K 7 18 10 E 2. Planowanie przestrzenne K 7 18 10 E 3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania K 5 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst

AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Informatyka Gospodarcza AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst Statystyka opisowa KEiZ E2 27 9 9 9 6 462 33 Bazy danych KSI Z 27 9 18 3 34 Ergonomia witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 29 116 93 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ KONOMII I ZARZĄDZANIA Adres: Kampus A, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra Tel.: (68) 328 2550, fax: (68) 328 2554 -mail: Sekretariat@wz.zu.zgora.pl Strona internetowa: http://www.wz.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

210/ECTS 210/ECTS (Z4: P1510, D960, M640)

210/ECTS 210/ECTS (Z4: P1510, D960, M640) Załącznik do uchwały nr 162/I/2011 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 16 września 2011 r. SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNKU ZARZĄDZANIE Zarządzanie przedsiębiorstwem Finanse i ryzyko w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Semestr Wymiar godzinowy Punkty Nazwa przedmiotu przedmiotu 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA MAGISTERSKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Ekonomika turystyki i rekreacji

Ekonomika turystyki i rekreacji Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 881013 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej 18 Październik - 5 Lipiec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo