Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia r. do dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r."

Transkrypt

1 Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY obejmujący okres od dnia r. do dnia r. 7 maja 2012

2 Raport roczny zawiera: 1. List Prezesa Zarządu 2 2. Wybrane dane finansowe za 2011 rok.5 3. Oświadczenie Zarządu DM TMS Brokers S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.6 4. Oświadczenie Zarządu DM TMS Brokers S.A. w sprawie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego 7 5. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.8 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności DM TMS Brokers S.A 8 7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia r. do dnia r Informacja o łącznej wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DM TMS Brokers S.A. oraz Autoryzowanego Doradcy Spółki w 2011 r Informacja dotycząca wypełniania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect 10 2

3 1. LIST PREZESA ZARZĄDU Drodzy Akcjonariusze, w imieniu Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. pragnę oddać w Państwa ręce raport naszej Spółki za rok Miniony rok obfitował w wiele znaczących zdarzeń dla działalności i przyszłości TMS Brokers. Był to rok ważnych decyzji, wytężonej i satysfakcjonującej pracy, a także troski o konsekwentną realizację kolejnych naszych projektów. Przyjęta przez nas strategia umacniania i dywersyfikacji źródeł przychodów, świadczenia profesjonalnych usług doradczych, a także szerokiej współpracy z różnymi grupami uczestników rynku finansowego, zaowocowała satysfakcjonującymi wynikami finansowymi. Trudny dla rynków finansowych rok 2011 zakończyliśmy zyskiem netto w wysokości 15,4 mln PLN. Wśród kluczowych działań, które pozwoliły nam efektywnie realizować naszą strategię, należała między innymi dalsza dywersyfikacja portfolio oferowanych usług. W III kwartale 2011 r. miały miejsce dwa ważne wydarzenia: uruchomienie platformy transakcyjnej TMS MT4 oraz autorskiej platformy GOCash, umożliwiającej realizację transakcji walutowych drogą on-line. Pierwsza z oferowanych usług stanowi dopełnienie dotychczasowej oferty platform foreksowych naszego Domu Maklerskiego. TMS MT4 to narzędzie inwestycyjne oparte na modelu ECN, a działające w systemie NDD STP. Jest to produkt skierowany do zaawansowanych klientów, posiadających już doświadczenie na rynku Forex. Drugą nowością wprowadzoną do oferty TMS Brokers była w pełni autorska platforma GOCash, umożliwiająca realizację transakcji walutowych online, z ich jednoczesną fizyczną dostawą w formie przelewu na wybrane konto bankowe. Jest to pierwsza tego typu usługa na polskim rynku oferowana przez licencjonowany dom maklerski. Jej odbiorcami są zarówno klienci indywidualni (np. posiadacze kredytów walutowych), jak i instytucjonalni. Istotnym elementem naszej działalności było także poszerzenie i udoskonalanie funkcjonalności już istniejących produktów. Na szczególną uwagę zasługują m.in. dalsze działania mające na celu dynamiczny rozwój platformy transakcyjnej GO4X, która ma istotny udział w przychodach naszej Spółki i adresowana jest do początkujących inwestorów. Na uwagę zasługują również liczne nagrody i wyróżnienia potwierdzające wysoką pozycję TMS Brokers na polskim i międzynarodowych rynkach. Istotnym wydarzeniem 2011 roku było otrzymanie przez nasz Dom Maklerski tytułu Best FX Broker Central Europe 2011 w ramach cyklu nagród Foreign Exchange Award, przyznawanych przez prestiżowy magazyn World Finance. Nagroda ta świadczy o wysokiej ocenie naszego Domu Maklerskiego m.in. pod względem świadczonych usług i bezpieczeństwa, innowacyjności i oryginalności, pozycji na rynku, oferowanych platform transakcyjnych oraz infrastruktury technologicznej, poziomu przejrzystości regulacyjnej, a także jakości zarządzania. 3

4 Szczególnym osiągnięciem było także utrzymanie przez TMS Brokers w 2011 roku, pozycji niekwestionowanego lidera w rocznym rankingu prognoz walutowych dziennika Puls Biznesu. Już drugi rok z rzędu TMS Brokers okazał się niekwestionowanym zwycięzcą całego zestawienia, osiągając wiodącą pozycję w dwóch z trzech kategorii rankingu par walutowych EUR/PLN i CHF/PLN. Uzyskaliśmy także drugą lokatę pod względem prognoz pary walutowej USD/PLN. Na uwagę zasługuje także wysoka pozycja TMS Brokers w rankingach prognoz walutowych prestiżowego, brytyjskiego tygodnika FX Week. Jako jedyna instytucja finansowa z Polski i Europy Środkowo- Wschodniej zyskujemy uznanie redakcji biuletynu pod względem miesięcznych, trzymiesięcznych i rocznych przewidywań kursów 5 par walutowych (EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/USD i USD/CHF). Dziękując za zaangażowanie naszych pracowników, zaufanie klientów oraz akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A., chciałbym jednocześnie kontynuować naszą misję i zobowiązanie wobec uczestników rynku finansowego, polegające na kontynuacji strategii rozwoju biznesu i realizacji kolejnych, innowacyjne projekty. Z poważaniem, Mariusz Potaczała Prezes Zarządu DM TMS Brokers S.A. 4

5 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2011 ROK w tys. PLN w tys. EUR Opis Stan na Stan na Stan na Stan na Kapitał własny , , , ,5 Zobowiązania długoterminowe 17,4 19,7 3,9 5,0 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,7 Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu , , , ,8 Należności krótkoterminowe , , , ,7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,9 Liczba akcji na dzień bilansowy Wartość księgowa na akcję 8,6 7,0 2,0 1,8 w PLN w EUR w tys PLN w tys EUR Opis Okres od do Okres od do Okres od do Okres od do Przychody z działalności maklerskiej* 3 127, ,1 708, ,5 Amortyzacja 504,7 459,4 114,27 116,0 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,9 Zysk z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu* , , , ,6 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,7 Zysk/strata brutto , , , ,5 Zysk/strata netto , , , ,6 Wartość księgowa na akcję 4,4 4,8 1,0 1,2 *W związku z wejściem w życie przepisów MIFiD, Spółka w połowie 2010 roku wprowadziła nową klasyfikację usługi TMS Direct. Przed zmianą Spółka prezentowała przychody z wyżej wymienionej usługi w pozycji Przychody z działalności maklerskiej, zaś obecnie usługa ta jest ujęta w pozycji Przychody i Koszty z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. w PLN w EUR 5

6 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia roku do dnia roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny, sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Mariusz Potaczała Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński Członek Zarządu Marek Wołos Członek Zarządu 6

7 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod numerem 3355, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Mariusz Potaczała Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński Członek Zarządu Marek Wołos Członek Zarządu 7

8 5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Patrz: Załącznik Nr 1 Sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DM TMS BROKERS S.A. Patrz: Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 7. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Patrz: Załącznik Nr 3 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 8

9 8. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DM TMS BROKERS S.A. ORAZ AUTORYZOWANEGO DORADCY SPÓŁKI W 2011 ROKU. 1) Łączna wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu DM TMS Brokers S.A. w 2011 roku wyniosła ,00 zł. (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zaś łączna wartość brutto wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej DM TMS Brokers S.A. w 2011 roku wyniosła ,20 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 20/100). 2) Łączna wartość brutto wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki z tytułu świadczenia usług na rzecz DM TMS Brokers S.A. w 2011 roku wyniosła ,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych). 9

10 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYCH W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 1 Lp. ZASADA /NIE/ NIE DOTYCZY Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. (częściowo) KOMENTARZ Spółka nie stosowała zasady w części dotyczącej transmisji internetowej obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ze względu na wysokie koszty związane z realizacją tego działania. Wszelkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz dotyczące spraw poruszanych podczas obrad, Spółka publikowała w formie raportów bieżących i zamieszczała na swojej stronie internetowej. W najbliższym czasie Spółka nie zamierza wprowadzać zasady transmisji, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia. 2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Spółka realizowała zasadę w szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych. 3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności 3.2. opis działalności spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów 3.3. opis rynku na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki 3.5. informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki 3.6. dokumenty korporacyjne spółki 3.7. zarys planów strategicznych spółki 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na Prognozy finansowe zostały podane w 10

11 bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy) Dokumencie Informacyjnym Spółki, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D. Spółka odnosiła się do tych prognoz w raportach okresowych i raportach bieżących strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie kontakt do osoby która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami Skreślony opublikowane raporty bieżące i okresowe kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzenia tych operacji Spółka informowała o decyzjach i terminach wypłaty dywidendy w raportach bieżących skreślony pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania NIE W 2011 roku Spółka nie stosowała tej zasady, ponieważ nie był prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnych zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. W przekonaniu Zarządu Spółki, takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad Walnych Zgromadzeń informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę oświadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, NIE DOTYCZY W 2011 roku nie miała miejsca przerwa w obradach walnego zgromadzenia. 11

12 adresu strony internetowej, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta dokument informacyjny spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy Skreślony 4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim 5 Wykorzystywanie indywidualnej dla danej spółki sekcji relacji inwestorskich na stronie 6 Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania NIE Wszelkie informacje niezbędne dla inwestorów indywidualnych zamieszczane są na stronie internetowej Spółki i na bieżąco aktualizowane. 7 Niezwłoczne informowanie Autoryzowanego Doradcy o istotnym zdarzeniu 8 Zapewnienie Autoryzowanemu Doradcy dostępu do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy 9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej 9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta 10 Zapewnienie uczestnictwa członków zarządu i rady nadzorczej w obradach walnego zgromadzenia 11 Organizowanie przynajmniej dwa razy w roku publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami 12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia 13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych (częściowo) NIE DOTYCZY Spółka zorganizowała w 2011 roku jedno publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. W 2011 roku nie wystąpiło takie zdarzenie. 12

13 13a Możliwość zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy NIE DOTYCZY W 2011 roku nie wystąpiło takie zdarzenie. 14 Spełnianie wymogów dotyczących określania dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy 15 Spełnienie wymogów dotyczących uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej NIE DOTYCZY W 2011 roku czas pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy z dniem wypłaty dywidendy był możliwie najkrótszy, wynosił mniej niż 15 dni roboczych. W 2011 roku walne zgromadzenie nie podjęło takiej uchwały. 16 Publikowanie raportów miesięcznych NIE W 2011 roku Spółka nie stosowała tej zasady. Wszelkie informacje, mające lub mogące mieć istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki, były przekazywane do publicznej wiadomości w ramach raportów bieżących i okresowych oraz zamieszczane na stronie internetowej 16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego dokonanie publikacji uzasadnienia tego naruszenia NIE DOTYCZY Spółki. Spółka będzie stosowała się do tej zasady w razie zaistnienia zdarzenia to uzasadniającego. 17 Skreślony 13

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Załącznik nr 8 Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo