Sprawozdanie. z wykonania budżetu. Gminy Lelkowo. za 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z wykonania budżetu. Gminy Lelkowo. za 2014 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2014 rok

2 Dane ogólne Plan budżetu na 2014 rok uchwalono w wysokości : - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł o kwotę ,35 zł, zwiększenia zmniejszenia 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dział ,64 - dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,64 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 2. TURYSTYKA - dział ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko- Mazurskie ,00 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział , ,00 - dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst ,00 zmniejszono - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst ,00 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział ,00 - dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2,00 - wpływy z usług 8 800,00 5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział ,00 - dotację celową na zadania zlecone -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00

3 - dotacja celowa - wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692,00 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział ,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 800,00 7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,00 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział podatek rolny - osoby fizyczne ,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 8. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział , ,00 zmniejszono - subwencję oświatową ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 3 603,50 9. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział ,75 - dotację celową na zadania własne - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,00 - dotację celową na zadania własne - inne formy wychowania przedszkolnego ,00 - dotację celową na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 2 449, OCHRONA ZDROWIA - dział 851 1,00 zmniejszono - dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych 1, POMOC SPOŁECZNA - dział , ,94 dotacje celowe na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną ,00 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia społeczne - dodatek energetyczny 4 550,00 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 - kartę dużej rodziny 894,00 - utrzymanie GOPS 1 800,00

4 dotacje celowe na zadania własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 873,00 - zasiłki i pomoc w naturze ,00 - zasiłki stałe ,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 - wspieranie rodziny ,00 - utrzymanie GOPS 5 391,00 zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną ,00 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia społeczne - dodatek energetyczny 1 319,94 - kartę dużej rodziny 447,00 dotacje celowe na zadania własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 992,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze ,00 - zasiłki stałe ,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 12. SPOŁECZNEJ - dział ,20 - dotację celową w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich - "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Lelkowo" - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych" , EDUKACYJNNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział ,00 dotację celową na zadania własne: - pomoc materialna dla uczniów ,00 - pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna , GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział , ,41 - grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 - wpływy z różnych opłat 4 664,46 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,94

5 zmniejszono - wpływy z różnych opłat ,06 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 622, KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO - dział ,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a wrt.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 Plan dochodów po zmianach wynosi ,14 dochody bieżące dochody majątkowe ,14 zł ,00 zł W planie dochodów po zmianach: a) dochody własne stanowią 29,06 % ogólnego planu i wynoszą ,49 b) subwencje ogólne stanowią 24,6 % ogólnego planu i wynoszą ,00 c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 31,85 % ogólnego planu i wynoszą ,45 d) dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 9,83% ogólnego planu i wynoszą ,20 e) środki z innych źródeł stanowią 4,66 % ogólnego wykonania i wynoszą ,00 Plan wydatków po zmianach wynosi ,14 zł, a) wydatki bieżące stanowią 88,84 % ogólnego planu i wynoszą ,14 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 33,83 % planu wydatków bieżących i wynoszą ,78 - wydatki na obsługę długu stanowią 1,23 % planu wydatków bieżących i wynoszą ,00 - dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 3,41 % planu wydatków bieżących i wynoszą ,00 - pozostałe wydatki bieżące stanowią 61,53 % planu wydatków bieżących i wynoszą ,36 b) wydatki majątkowe stanowią 11,16% ogólnego planu i wynoszą ,00 zł, - wydatki inwestycyjne ,00

6 Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów: 1. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkowie 5 000,00 1. Kredyt z BISE zaciągnięty w r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie ,29 2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach ,00 3. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lelkowie, chodniki Kwiatkowo i Lelkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich ,00 4. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach ,00 5. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich BPBS ,00 6. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie ,00 7. Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - BPBS ,00 Razem ,29 Budżet Gminy Lelkowo na 2014r. zamknął się deficytem w wysokości ,79 DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetowe za 2014 r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów kształtuje się następująco: - dochody własne stanowią 24,96 % ogólnego wykonania i wynoszą ,86 - subwencje ogólne stanowią 28,24 % ogólnego wykonania i wynoszą ,00 - dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 35,46 % ogólnego wykonania i wynoszą ,07 - środki z innych źródeł stanowią 5,36 % ogólnego wykonania i wynoszą ,07

7 - dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 5,98 % ogólnego wykonania i wynoszą ,34 Razem wykonanie dochodów ,34 - dochody bieżące ,23 - dochody majątkowe ,11 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział , , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , , LEŚNICTWO ,00 0, TURYSTYKA , ,52 43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 000, , dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe, za lokale , , użytkowe i dzierżawa gruntów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe) , , pozostałe odsetki 1 500, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział , , dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , wpływy z usług , , środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy , ,33 77

8 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział , , dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców 560,00 560, dotacja celowa otrzymana na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , , dotacja celowa otrzymana na wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , dział 754 dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 800, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział , ,84 95 a) dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , , podatek od środków transportowych 3 000, , podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 500, ,81 68 b) dochody od osób fizycznych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny 5 000, , podatek od środków transportowych 3 000, , podatek od spadków i darowizn , , opłata targowa 1 000,00 0,00 0

9 - podatek od czynności cywilnoprawnych , , wpływy z różnych opłat 3 000, , odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat , ,90 83 c) wpływy z opłaty skarbowej , ,00 92 d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,74 93 e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz śmieci) , ,40 76 f) wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,07 99 g) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób prawnych , ,07 41 Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania. 9. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział , , część oświatowa subwencji ogólnej , , część wyrównawcza subwencji ogólnej , , część równoważąca subwencji ogólnej , , różne rozliczenia finansowe - odsetki , , OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział , , odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 317,40 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- inne formy pomocy dla uczniów 2 449, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- inne formy wychowania przedszkolnego , , OCHRONA ZDROWIA - dział ,00 30,00 54 dotacja celowa na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych 56,00 30,00 54

10 12. POMOC SPOŁECZNA - dział , , dotacja celowa na zadania własne - wspieranie rodziny , , dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne , , dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki , , dotacja celowa na zadania zlecone i własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające , ,62 95 niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze , , dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny 3 230, , dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe , , dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - opiekun prawny 1 800,00 0, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 727,65 - dotacja celowa na zadania zlecone - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , , dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, , , środki z Unii Europejskiej , , środki krajowe , , odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 302, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział , ,76 89 dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów , ,76 89 dotacje celowe na zadania bieżące - wyprawka szkolna , ,00 95

11 15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział , , wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 000, , grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 482, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 966,40 0, , , DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - dział , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a wrt.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział , , zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział , , dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział , ,00 76 aktualizacja rejestru wyborców 560,00 560, dotacja celowa otrzymana na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , ,00 69

12 dotacja celowa otrzymana na wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692, , OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 2 449, , OCHRONA ZDROWIA - dział ,00 30, pozostała działalność 6. POMOC SPOŁECZNA - dział , , świadczenia rodzinne , , składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , , dodatek energetyczny 3 230, , dotacja dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 1 800,00 0, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , , rządowy program - karta dużej rodziny dla rodzin wielodzietnych 447,00 107,16 24 Razem dochody zadań zleconych , ,38 97 WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe wykonano w 90 % i było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych. Wydatki ogółem ,13 - wydatki bieżące ,38 - wydatki majątkowe ,75 - wydatki inwestycyjne ,75 Wydatki bieżące stanowią 94,37 %, natomiast wydatki majątkowe 5,63% ogólnego wykonania budżetu.

13 W wydatkach bieżących: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 38,72 % wykonania i wynoszą ,48 b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,42 % wykonania i wynoszą ,64 c) dotacje stanowią 3,99% wykonania i wynoszą ,77 d) pozostałe wydatki stanowią 55,87 % wykonania i wynoszą ,49 Wydatki bieżące przedstawiają się następująco: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział , , melioracje wodne 5 000,00 0, wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej , , pozostała działalność, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , , wynagrodzenia i pochodne 5 461, , LEŚNICTWO - dział 020 -( wydatek majątkowy) ,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział , , remont dróg gminnych , , modernizacja dróg gminnych - (wydatek majątkowy) , , lokalny transport drogowy , , TURYSTYKA - dział , , wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE - trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko- Mazurskie (wydatek majątkowy) , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział , , dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na wydatki bieżące , , Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 7. - gospodarka gruntami i nieruchomościami - energia, remonty, wyceny budynków i działek, zakup materiałów do remontu , ,72 82

14 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym , , remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Dębowcu-(wydatek majątkowy) , , budowa wiaty drewnianej w Wilknitach- (wydatek majątkowy) 7 000, , termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lelkowie (wydatek majątkowy) , , modernizacja budynku świetlicy w Wyszkowie (wydatek majątkowy) , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział , , plan zagospodarowania przestrzennego 7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział , ,25 93 a) Urząd Wojewódzki , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki rzeczowe 2 200, ,86 99 b) Rada Gminy , ,38 99 c) Urząd Gminy , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki rzeczowe , , wydatki majątkowe (modernizacja sprzętu komputerowego) , , d) promocja gminy , ,86 50 e) pozostała działalność , , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , wydatki rzeczowe , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział , , aktualizacja stałego rejestru wyborców 560,00 560, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , ,00 69 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692, , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 651, ,15 100

15 9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział , , utrzymanie czterech jednostek OSP , , zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wojewódzkie Komendy Straży Pożarnej 5 000, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział , ,64 98 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 11. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział ,00 0,00 nierozdysponowana rezerwa celowa 12. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział , ,51 97 Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy a) dowożenie uczniów do szkół , , wynagrodzenia bezosobowe , , wydatki rzeczowe , ,47 94 b) awans zawodowy nauczycieli 690,00 680, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 560,00 560, wydatki rzeczowe 130,00 120,36 93 Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lelkowie stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania. Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania. 13. OCHRONA ZDROWIA - dział , , zwalczanie narkomanii 2 000, , przeciwdziałanie alkoholizmowi , , pozostała działalność 56,00 30, POMOC SPOŁECZNA - dział , ,70 97 Wydatki realizowane przez Urząd Gminy: a) świadczenia rodzinne , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , świadczenia rodzinne i alimentacyjne , , wydatki rzeczowe , ,33 99

16 b) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy , ,40 93 c) dodatki mieszkaniowe , ,72 99 d) dodatki energetyczne 3 230, ,26 91 e) prace społeczno-użyteczne , , f) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , ,00 97 g) karta dużej rodziny 447,00 107,16 24 Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania. 15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział , , Wydatki realizowane przez Urząd Gminy: - wpłaty na PFRON , , wydatki realizowane przez GOPS , , modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych , , zakup usług pozostałych 1 170, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział , ,20 88 pomoc materialna dla ucznióww tym: - wydatki realizowane przez Urząd Gminy , , wydatki realizowane przez ZS Lelkowo i SP Zagaje , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział , , gospodarka odpadami , ,56 95 w tym : - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , opłaty za wywóz odpadów komunalnych , , oczyszczanie miast i wsi , , oświetlenie ulic, placów i dróg , , wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, , pozostała działalność - koszt utrzymania psów w schronisku , , przebudowa dróg w m. Sówki i Zagaje w zakresie budowy chodników -(wydatek majątkowy) , ,00 40

17 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział , , dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie , , dotacja dla Biblioteki w Lelkowie , , Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury stanowi załącznik Nr KULTURA FIZYCZNA - dział , , dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw (wydatek majątkowy) , Na dzień zobowiązania ogółem wynoszą ,00 w tym wymagalne 0,00 zł Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014r. przedstawiają się następująco: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział , , zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - wynagrodzenia i pochodne 5 461, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział , , Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział , , rejestr wyborców 560, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , , wynagrodzenia i pochodne 2 918, , wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692, , wynagrodzenia i pochodne 1 651, , OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział , , a)wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

18 5. OCHRONA ZDROWIA - dział ,00 30,00 0 pozostała działalność 6. POMOC SPOŁECZNA - dział , ,05 97 a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne , , wynagrodzenia i pochodne , ,53 92 b) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , ,40 93 c) dodatek energetyczny 3 230, ,26 91 d) środki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 1 800,00 0,00 0 e) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , ,00 97 f) karta dużej rodziny 447,00 107,16 24 Razem wydatki zadań zleconych , ,38 97

19 INWESTYCJE Plan i wykonanie przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % 1. Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego ,00 0, Modernizacja dróg gminnych na odcinkach: Krzekoty - Perwilty, Kwiatkowo- Kwiatkowo kolonia, Krzekoty- Wyszkowo , , Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie , , Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Wilknity 7 000, , Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dębowcu , , Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lelkowie , , Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszkowo , , Modernizacja sprzętu komputerowego - zakup licencji oraz komputerów , , Przebudowa dróg w miejscowości Sówki i Zagaje w zakresie budowy chodników , , Budowa placu zabaw w miejscowości Dębowiec ,00 0, Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST -Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000, , Razem , ,75 45

20 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK Dochody budżetowe wykonano w wysokości ,34 - dochody bieżące ,23 - dochody majątkowe ,11 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w wysokości ,59 Wydatki budżetowe wykonano w wysokości ,13 -wydatki bieżące ,38 - wydatki majątkowe ,75 W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu wykonano ,64 Przychody budżetu plan wykonanie są to planowane pożyczki i kredyty 0,00 0,00 Rozchody budżetu plan wykonanie są to spłaty rat kredytów i pożyczek 5 000, ,00 Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła ,79 Kwota długu wynosi ,29 Spłaty rat kredytów i pożyczek za 2014 rok przedstawia się następująco : 1. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkowie 5 000,00 Na koniec 2014 roku gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek : 1. Kredyt z BISE zaciągnięty w r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie - termin spłaty r ,29 2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach - termin spłaty r ,00 3. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lelkowie, chodniki Kwiatkowo i Lelkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - termin spłaty r ,00 4. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach- termin spłaty r ,00

21 5. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - termin spłaty r ,00 6. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie - termin spłaty ,00 7. Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- termin spłaty r ,00 Razem ,29

22 PROJEKTY, PROGRAMY I. Projekty współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Lelkowo" realizowany przez GOPS w Lelkowie Plan i wykonanie przedstawia się następująco : Plan Wykonanie % - środki z budżetu Unii Europejskiej , , środki z budżetu krajowego 5 541, , Razem , ,57 76 Projekt pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych" Plan i wykonanie przedstawia się następująco : Plan Wykonanie % - środki z budżetu Unii Europejskiej , , środki z budżetu krajowego , , Razem , , Projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko - Mazurskie" Plan i wykonanie przedstawia się następująco : Plan Wykonanie % - środki z budżetu Unii Europejskiej , , środki z budżetu krajowego , ,53 43 Razem , ,52 43

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo