TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi."

Transkrypt

1 Instrukcja mnta u i bs³ugi TRZ 1 T/W / RBPL paÿdziernik '97 Prawid³we dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prsimy drêczenie tych materia³ów klientwi. Z krzyœci¹ dla ludzi i œrdwiska

2 TRZ 1 T/W 1 b a c d e i h g f 3 min.0,3m mm 0,6m 1,-1,m 0,3m j b j k listwa zaciskwa w urz¹dzeniu AC V TRZ 1 T/W 1 3 puszka przy- ³¹czeniwa ZW 0 A L L L 1 L A

3 TRZ 1 T/W 1 Wskazówki dtycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Przed pd³¹czeniem nale y d³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce (0 V, 0 Hz) d kt³a lub d regulatra. Regulatr m e byæ pd³¹czny d kt³a tylk zgdnie ze schematem przy³¹czeniwym. Regulatr m e byæ pd³¹czny tylk d kt³a ZB/ZWB lub K..-8P. ie wln g pd³¹czaæ d napiêcia sieciweg. P pd³¹czeniu regulatra nale y zamntwaæ s³nê i przykrêciæ j¹ za pmc¹ œruby (zabezpieczenie przed dtkniêciem). Zastswanie Regulatr temperatury w pmieszczeniu TRZ1T/W wypsa ny jest w czaswy w³¹cznik prgramu grzewania w dzieñ d dwupunktwej regulacji palników w kt³ach jednstpniwych raz d sterwania pmpami biegwymi itp. Regulatr TRZ1T wypsa ny jest we w³¹cznik prgramu dbweg, a regulatr TRZ1W we w³acznik prgramu tygdniweg. Urz¹dzenie grzewcze Schemat elektryczny ZW 0 rys. K..-8 P rys. 6 K...-6 rys. 7 Inny prducent rys. 7 3 Dane techniczne Wyskœæ Szerkœæ G³êbkœæ apiêcie znaminwe regulatra Prze³¹cznik czaswy Pr¹d znaminwy, styk za³¹czaj¹cy Zakres regulacji Wyjœcie regulatra Dpuszcz. temperatura tczenia Czas pdtrzymania pamiêci Klasa chrny/ klasa kntrlna Min. czas za³¹czania uzyskany certyfikat VDE 8 mm 16 mm mm 0 V, 0 Hz V DC 3 (1,) A O C -punktwe, beznapiêciwe C 0 h II/II 90 sek. Mnta Przed rzpczêciem pracy nale y d³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce (0 V, 0 Hz) d kt³a..1 Wskazówki gólne Dla prawid³weg dzia³ania regulatra TRZ1T/W wa ny jest dbór miejsca mnta u. Pmieszczenie, w ktrym ma byæ zamntwany regulatr temperatury, pwinn byæ dpwiednie d regulacji temperatury w ca³ej instalacji grzewczej. a zamntwanych w nich grzejnikach nie nale y mcwaæ zawrów termstatycznych. Lepszym rzwi¹zaniem jest zamntwanie nastawinych wstêpnie zawrów przygrzejnikwych, aby graniczyæ d wartœci bliczeniwych mc grzejników w pmieszczeniu, w którym zsta³ zainstalwany regulatr temperatury TRZ1T/W. Regulatr najlepiej zamntwaæ na œcianie wewnêtrznej zwracaj¹c uwagê, aby nie ddzia³ywa³y na nieg przeci¹gi i strumienie ciep³a. Pd regulatrem nale y pzstawiæ wlne miejsce um liwiaj¹ce swbdny dp³yw pwietrza przez twór wentylacyjny (rys. ). 3

4 TRZ 1 T/W. Mnta pdstawki regulatra Przed mnta em regulatra nale y zdj¹æ z pdstawki (b) jeg grón¹ czêœæ (i) (rys. 1). Pdstawka (b) regulatra TRZ 1 T/W (rys. 3) m e byæ mntwana za pmc¹ dwóch œrub (j) na dstêpnej w handlu pdtynkwej puszce przy³¹czeniwej (k) ( mm) lub za pmc¹ dwóch k³ków (6 mm) i œrub (z ³bem sczewkwym ) bezpœredni na œcianie (rys., w za³¹czeniu szabln twrów). Przy³¹cze elektryczne ale y zastswaæ kable elektryczne typu YM z uwzglêdnieniem bwi¹zuj¹cych przepisów. ale y pamiêtaæ nastêpuj¹cych wymiarach: - przy³¹cze d sieci: 1, mm - regulatr: 1, mm Przed pd³¹czeniem urz¹dzenia d sieci elektrycznej nale y zdj¹æ s³nê (d). W tym celu pluzwaæ œrubê (c) (rys. 1). P zakñczeniu tej czynnœci s³nê (d) nale y zamntwaæ pnwnie..1 Pd³¹czenie d ZW0 Regulatry nale y pd³¹czaæ za pmc¹ kabla trzy y³weg zgdnie ze schematem przedstawinym na rys.. Instalacje grzewcze zamntwane w miejscu nara nym na dzia³anie silneg mrzu nale y zabezpieczyæ mstkuj¹c zaciski 8i9.. Pd³¹czenie d K..-8 P Regulatry nale y pd³¹czaæ zgdnie ze schematem przedstawinym na rys Pd³¹czenie d urz¹dzeñ innych firm Regulatry nale y pd³¹czaæ zgdnie ze schematem przedstawinym na rys Obs³uga Legenda d rys. 189, i : a e f g h l m n p s³na zegara instrukcja bs³ugi prze³¹cznik trybu pracy pkrêt³ dla trybu pracy nrmalnej pkrêt³ dla trybu pracy bni nej szybka z twrzywa sztuczneg z nadrukwanym wskaÿnikiem pkrêt³ prze³¹cznika zegarweg wsuwka czerwna lub niebieska znacznik czasu miejsce na ddatkwe wsuwki 6.1 Prze³¹cznik trybu pracy autmatyczne prze³¹czanie pracy nrmalnej w dzieñ na pracê bni n¹ w ncy w czasie nastawinym na prze³¹czniku zegarwym ci¹g³a regulacja temperatury w pmieszczeniu d wartœci nastawinej na pkrêtle... (g) (np. party) ci¹g³a regulacja temperatury w pmieszczeniu d wartœci zadanej na pkrêtle... (h) (np. ferie) 6. Pkrêt³ dla trybu pracy nrmalnej Wymagana temperatura w pmieszczeniu w trybie pracy nrmalnej w dzieñ m e byæ nastawiana w zakresie 6-30 C. 6.3 Pkrêt³ dla trybu pracy bni nej Wymagana temperatura w pmieszczeniu w trybie pracy bni nej w ncy m e byæ nastawiana w zakresie 6-30 C. 6. Pkrêt³ prze³¹cznika zegarweg Czerwna wsuwka za³¹cza tryb pracy nrmalnej, a niebieska bni nej. Wsuwki nale y wk³adaæ naprzemiennie czerwna/niebieska. W celu zaprgramwania prze³¹cznika zegarweg nale y zdj¹æ s³nê (a) (rys. 1). Wskazówkê minutw¹ przekrêciæ w kierunku zgdnym z ruchem wskazówek zegara. Pkrêt³a prze³¹cznika zegarweg (m) nie m na przekrêciæ. Rzeczywisty czas zegarwy m na dczytaæ na pdstawie znacznika () na pkrêtle prze³¹cznika zegarweg (m). Przyk³ad: rys. 8 wskazuje gdz..0 (nie 1.0) rys. 9 wskazuje pi¹tek (V), gdz. 1.0 (nie.0) Prgramwanie prze³¹cznika zegarweg - Czerwne wsuwki uruchamiaj¹ pracê nrmaln¹. - iebieskie wsuwki uruchamiaj¹ pracê bni n¹. Wsuwki nale y umieszczaæ zawsze naprzemiennie: czerwna/niebieska itd. Wsuwki (n) w³ yæ w pkrêt³ prze³¹cznika zegarweg (m). iewykrzystane wsuwki przechwywaæ w sbnym przewidzianym d teg miejscu (p).

5 TRZ 1 T/W 6..1 Prze³¹cznik zegarwy dla prgramu dbweg regulatra TRZ1T (rys. 8) ajmniejsza przerwa miêdzy za³¹czeniami wynsi k. 0 min., tzn. najkrótsza dleg³œæ miêdzy wsuwk¹ pracy nrmalnej i bni nej wynsi k. 0 min. Odleg³œæ miêdzy dwiema s¹siednimi wsuwkami wynsi k. min, tzn. punkt za³¹czania m e byæ wyznaczny z dk³adnœci¹ d k. min. 6.. Prze³¹cznik zegarwy dla prgramu dbweg regulatra TRZ1W (rys. 9) ajmniejsza przerwa miêdzy za³¹czeniami wynsi k. gdz., tzn. najkrótsza dleg³œæ miêdzy wsuwk¹ pracy nrmalnej i bni nej wynsi k. gdz. Odleg³œæ miêdzy dwiema s¹siednimi wsuwkami wynsi k. 30 min, tzn. punkt za³¹czania m e byæ wyznaczny z dk³adnœci¹ d k. 30 min. 7 Wskazówki gólne... i wskazówki dtycz¹ce szczêdzania energii: Obni enie temperatury w pmieszczeniu w dzieñ i w ncy prwadzi d du ych szczêdnœci energii. Obni enie temperatury w pmieszczeniu 1K(C) daje prawie % ni sze zu ycie energii. ie nale y jednak bni aæ temperatury pni ej +1 C, pniewa d mcneg grzania wych³dznych œcian ptrzeba wiêcej energii, ni przy sta³ym zaptrzebwaniu na ciep³. Przy dbrej izlacji cieplnej budynku temperatura w pmieszczeniu nie spadnie prawdpdbnie d wartœci zredukwanej. Mim t wy³¹czenie grzewania gwarantuje mniejsze zu ycie energii. W tym przypadku m na tak e ustawiæ punkt za³¹czania trybu pracy bni nej. ie pzstawiaæ uchylnych kien, pniewa ciep³ wydstaje siê z pmieszczenia. Zamiast teg przewietrzyæ gruntwnie pmieszczenie (twrzyæ kna na ca³¹ szerkœæ). Pdczas wietrzenia regulatr temperatury ustawiæ na ni sz¹ wartœæ. Pmieszczenie (wzrcwe), w którym ma byæ zamntwany regulatr, kreœla temperaturê w pzsta³ych pmieszczeniach. Temperatura w pmieszczeniu wzrcwym jest wartœci¹ zadan¹ dla ca³ej instalacji c.. Z teg pwdu zamntwane w pmieszczeniu wzrcwym termstatyczne zawry przygrzejnikwe nale y ca³kwicie twrzyæ. W przeciwnym wypadku zawry bêd¹ zmniejszaæ ilœæ dp³ywaj¹ceg ciep³a, chcia regulatr bêdzie sygnalizwa³ craz wiêksze na nie zaptrzebwanie. Je eli w s¹siednich pmieszczeniach temperatura ma byæ ni sza lub ma byæ ca³kwicie wy³¹czny grzejnik, termstatyczne zawry przygrzejnikwe nale y ustawiæ zgdnie z instrukcj¹ bs³ugi pdan¹ przez prducenta zawrów. Pniewa pmieszczenie wzrcwe, w którym ma byæ zamntwany regulatr temperatury, m e byæ grzewane innymi Ÿród³ami ciep³a (np. prmieniwanie s³neczne, piec kaflwy itd.), c spwduje niedgrzanie pzsta³ych pmieszczeñ (grzejniki bêd¹ zimne). 8 Zak³ócenia i pstêpwanie Objaw nastawina temperatura w pmieszczeniu nie zsta³a si¹gniêta nastawina temperatura w pmieszczeniu zsta³a przekrczna zbyt du e wahania temperatury w pmieszczeniu Przyczyna termstat kt³a ustawiny na zbyt nisk¹ temperaturê lub zawry termstatyczne zamntwane w pmieszczeniu, w którym znajduje siê regulatr niew³aœciwe miejsce mnta u regulatra, np. na œcianie zewnêtrznej, w pbli u kna itd. chwilwy wp³yw innych Ÿróde³ ciep³a na regulatr, np. prmieniwanie s³neczne, œwietlenie, telewizr lub kminek itd. Pstêpwanie termstat kt³a nastawiæ na wy sz¹ temperaturê lub zawry termstatyczne ca³kwicie twrzyæ lub wymntwaæ wybraæ lepsze miejsce mnta u wybraæ lepsze miejsce mnta u

6 TRZ 1 T/W 6 TRZ 1 T/W 7 TRZ K..-8P 3 TRZ1 6 (3) () () 0V AC 1 3 L 0V, 0Hz 8 9

7 Rbert Bsch Sp. z.. ul. Pleczki Warszawa

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, -8-7 e-mail biuro@semicool.com.pl www.semicool.com.pl Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW Tadeusz MALINOWSKI 1 SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW 1. Wstêp Od pocz¹tku dzia³alnoœci Polskiej Izby In ynierów Budownictwa zakres uprawnieñ budowlanych elektryków wg interpretacji

Bardziej szczegółowo