Marta Agnieszka Kroczek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marta Agnieszka Kroczek"

Transkrypt

1 Marta Agnieszka Kroczek Preferencje i poziom wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczące korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor: dr Zbigniew Binek Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski Zielona Góra, 2015 r.

2 Marta Agnieszka Kroczek Preferences and level of knowledge of politicians of the Civic Platform and the Law and Justice on the benefits and costs of the introduction of the euro in Poland Diploma Thesis Supervisor dr Zbigniew Binek University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management Postgraduate Studies: The mechanisms of the Euro Area Project part-financed by the National Bank of Poland Zielona Góra, 2015 r. 2

3 Streszczenie Celem niniejszej pracy dyplomowej jest poznanie i ukazanie poziomu wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczący korzyści i kosztów (strat) wprowadzenia euro w Polsce oraz czy ich osobisty stosunek do tej waluty jest determinowany przynależnością partyjną. Cała praca bazuje na specjalnie przeprowadzonych w tym celu badaniach. Wynika z nich, że integracja ze strefą euro będzie mimo wszystko korzystna. Jednocześnie wskazane zostały: czas przyjęcia euro w Polsce, obawy i pozytywne konsekwencje z tym związane. Motywem przewodnim rozważań, prowadzonych w oparciu o wykorzystanie literatury przedmiotu, jest wykazanie prawdziwości hipotez, które wskazują, że wprowadzenie waluty euro w Polsce przyniesie więcej korzyści niż kosztów w krótkim i długim okresie. 3

4 SPIS TREŚCI Strony Wstęp.5 ROZDZIAŁ 1 Problematyka wprowadzenia euro w Polsce oraz jego istota 1.1. Wymagania unijne wobec wdrożenia euro przez Polskę Korzyści wprowadzenia euro w Polsce Koszty (straty) wprowadzenia euro w Polsce..11 ROZDZIAŁ 2 Polska scena polityczna charakterystyka wybranych partii 2.1. Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość...15 ROZDZIAŁ 3 Metodyka badań własnych 3.1. Uzasadnienie wybranego tematu i cel badań Problemy i hipotezy badawcze Metody, techniki i narzędzia badawcze Teren badań oraz zbiorowość badań własnych 19 ROZDZIAŁ Analiza przeprowadzonych badań.1. Wyniki badań Wnioski z badań własnych.31 Zakończenie..32 Spis literatury...3 Spis stron internetowych.35 Spis rysunków..35 Spis tabel...35 Spis wykresów..36 Aneksy 1. Kwestionariusz ankiety..37

5 Wstęp Każdy z nas zna długą i burzliwą historię Polski. Targana przez stulecia wieloma wojnami, spustoszeniami, podziałami, Polska zawsze musiała i umiała podnosić się z upadku, odbudowywać swe granice, pozycję na arenie międzynarodowej. Mimo, iż od 200 roku Polska należy do Unii Europejskiej, mimo integracji, w dalszym ciągu uznawana jest za kraj doganiający pozostałe państwa członkowskie. Przynależność do UE zobowiązuje w dalszej perspektywie do przystąpienia do strefy (obszaru) euro. Kraj nad Wisłą przygotowując się do wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), musi odpowiedzieć sobie na pytanie w jaki sposób i kiedy wejść do Eurolandu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla Polski, ponieważ członkostwo w UGW, prócz utrzymywania waluty w systemie ERM2, wymaga spełnienia pięciu kryteriów z Maastricht. Obecnie wśród społeczeństwa oraz w polskim parlamencie trwa ostra dyskusja wokół powszechnie akceptowanego pieniądza. Głównie opiera się ona na przytaczaniu argumentów za, przynoszących wiele korzyści, ale nie brakuje też przeciwników wskazujących, iż wspólna waluta wiąże się również z pewnym ryzykiem. W pracy autor stara się przybliżyć wymogi niezbędne do wprowadzenia euro w Polsce oraz przedstawia bilans korzyści i kosztów wprowadzenia wspólnej waluty. Dokonuje charakterystyki dwóch największych polskich partii, będących w opozycji, co przyczynia się do poznania poglądów dotyczących między innymi Unii Europejskiej oraz jej pieniądza. Rozdział pierwszy przedstawia problematykę wprowadzenia euro w Polsce oraz jego istotę. Autor skupiła się na wymaganiach unijnych wobec wdrożenia euro przez Polskę, korzyściach oraz kosztach (stratach) wprowadzenia euro w Polsce. Drugi rozdział zawiera charakterystykę wybranych partii politycznych na polskiej scenie politycznej. Opisana zostaje Platforma Obywatelska jako partia rządząca oraz Prawo i Sprawiedliwość partia opozycyjna, zmierzająca do wygrania wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Trzeci rozdział poświęcony jest części metodycznej. Tu następuje uzasadnienie w jakim celu autor zajął się danym zagadnieniem, określenie przedmiotu i obiektu badań bez pominięcia problemów i hipotez badawczych. Następnie przedstawione 5

6 zostają metody, techniki oraz narzędzia badawcze, przechodząc do próby badawczej i terenu badań. Czwarty ostatni rozdział skupia się na przedstawieniu i analizie wyników badań. Część rozdziału poświęcona jest podsumowaniu zawierającym wnioski wynikające z analizy badań. Tematyka związana z wprowadzeniem euro w Polsce jest bardzo złożona i wymaga odpowiedzi na wiele pytań kiedy najbezpieczniej wprowadzić nową walutę, kto będzie decydował o tym fakcie Parlament czy referendum, jakie będą konsekwencje. Istotne jest, by przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną o euro oraz uzyskać poparcie społeczeństwa. Wejście do strefy euro będzie dla Polski korzystne, już samo spełnienie kryteriów członkostwa będzie korzystne. I dlatego trzeba do tego dążyć, ale nie chodzi tu o jednorazową sytuację. Warunki trzeba spełniać w sposób trwały Marek Belka ( ) 6

7 ROZDZIAŁ 1 Problematyka wprowadzenia euro w Polsce oraz jego istota 1.1. Wymagania unijne wobec wdrożenia euro przez Polskę Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej obliguje nasz kraj (tak jak każdy kraj członkowski) do przyjęcia wspólnej waluty euro ( ). Walutę tą przyjęło już dziewiętnaście państw z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii, które mogą wprowadzić euro, ale nie muszą. Wszelkie zasady i wymogi ekonomiczne wprowadzenia wspólnej waluty określa Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht. Jest to umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, podpisana 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii. Powołując się na powyższy traktat, autor wysuwa następujące kryteria korwengencji, zwane również kryteriami zbieżności: kryterium fiskalne, kryterium stabilności cen, kryterium długoterminowej stopy procentowej, kryterium walutowe. W zakresie warunków koniecznych do przyjęcia wspólnej waluty euro, oprócz zapewnienia zgodności prawnej oraz niezależności banku centralnego, kraje ubiegające się o przystąpienie do UGiW zobowiązane są wypełnić kryteria fiskalne oraz monetarne 2. Kryterium fiskalne (deficytu budżetowego, długu publicznego) stanowi, że państwo członkowskie w momencie dokonywania oceny nie może być objęte procedurą nadmiernego deficytu 3. Kryteria fiskalne ukazują jak w kraju akcesyjnym przestrzegana jest dyscyplina finansowa w zakresie środków publicznych oraz jak dzięki tym kryteriom gospodarki w krajach należących już do strefy euro stabilizują się. Decyzje o nałożeniu tej procedury podejmuje Rada Ecofin w sytuacji, gdy faktyczny lub planowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) w relacji do PKB przekracza wartość 3% lub dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wartość 60% PKB. Przez kryterium stabilności cen rozumie się sytuację, gdy średnioroczna inflacja, liczona jako 12-miesięczna średnia ruchoma tzw. wskaźnika HICP dla daneg kraju, nie przekracza pewnego ograniczenia górnego wartości referencyjnej. 5 2 Z. Binek, Spełnienie kryteriów z Maastricht jako warunek wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] Integracja walutowa, pod red. Z. Binka, P. Szudry, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013, s Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej art ( r.) 5 P. Boguszewski, Konwergencja nominalna i realna a integracja walutowa w kryzysie [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, pod red. P. Kowalewskiego, G. Tchorka, J. Górskiego, NBP, Warszawa 201, s. 26 7

8 Nie może ona przekraczać o więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw członkowskich Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach. Kryterium długoterminowej stopy procentowej stanowi, że w okresie jednego roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać o więcej niż o 2 punkty procentowe średniej z analogicznych stóp procentowych w trzech państwach członkowskich o najbardziej stabilnych cenach 6. Ostatnim kryterium jest kryterium walutowe. Wymaga ono uczestnictwa krajowej waluty w Europejskim Mechanizmie Kursowym (ERM II) przez co najmniej przez 2 lata oraz polega na utrzymywaniu wahań kursu waluty w stosunku do euro w określonych granicach (+/- 15%) wokół pewnej ustalonej wartości - parytetu centralnego Korzyści wprowadzenia euro w Polsce Przystąpienie Polski do Eurolandu stwarza nowe możliwości pojawienia się dobrobytu społecznego oraz wiąże się z licznymi korzyściami. Aby jednak tak było, należy zastosować pozytywne wzorce krajów, które wcześniej przystąpiły do strefy euro oraz przeanalizować jakie kroki poczynić by uniknąć negatywnych zjawisk związanych w związku ze zmianą waluty 7. Korzyści dzielą się na bezpośrednie, czyli takie, które jesteśmy w stanie zauważyć od razu, od momentu wprowadzenia oraz pośrednie (długookresowe) o charakterze warunkowym, trudniejsze do oszacowania, rozpatrywane w kategorii szans. Wprowadzenie euro prowadzi do zniesienia ryzyka kursowego i kosztów ubezpieczenia tego ryzyka, wyeliminowania kosztów transakcyjnych, zwiększenia przejrzystości i porównywalności cen, integracji z jednolitym rynkiem finansowym UE, zwiększenia makroekonomicznej stabilności, wyższego wzrostu gospodarczego, obniżenia stóp procentowych, wzmocnionej pozycji przetargowej w skali międzynarodowej i korzyści z seniorażu, zwiększenia wiarygodności instytucji prowadzących politykę finansową i samej polityki. Zwiększa się wpływ Polski na decyzje Eurogrupy oraz Europejskiego Banku Centralnego. Najważniejszymi z powyższych korzyści, które nastąpią niemal automatycznie w momencie wymiany waluty krajowej na euro, są wyeliminowanie niepewności co do 6 ( r.) 7 Z. Binek, Koszty wprowadzenia euro w Polsce w krótkim i długim okresie, [w:] Systemy Gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego, pod red. S. Swadźby, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 79 8

9 wahań kursów oraz likwidacja kosztów transakcyjnych, ponoszonych przy wymianie jednej waluty na drugą. Euro jest drugą walutą na świecie, w porównaniu do polskiego złotego cieszy się zaufaniem, jest stabilna oraz wzmacnia swą pozycję w międzynarodowym systemie finansowym. Posiadanie tej waluty traktowane jest jako przywilej, co powoduje potencjalnie więcej korzyści z posiadania pieniądza międzynarodowego, niż krajowego. Likwidacja kosztów transakcyjnych odgrywa wielką rolę dla polskich przedsiębiorstw, którym zależy na wymianie handlowej z zagranicą, ponieważ wprowadzenie euro umożliwi ich eliminację, co oznacza znaczne oszczędności, poprawienie pozycji konkurencyjnej, a także znacznie ułatwia i poprawia warunki prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej przedsiębiorcom. Dzięki zmniejszeniu ryzyka związanego z kursami walut nastąpi obniżenie stóp procentowych oraz zwiększenie makroekonomicznej stabilności. Stopy procentowe traktowane są jako podstawowe zmienne ekonomiczne dla całej gospodarki oraz dla pojedynczych podmiotów gospodarczych, a ich spadek obniża koszt pozyskiwania kapitału na realizację inwestycji, co skutkuje zwiększeniem wartości bieżącej netto projektów inwestycyjnych. Wzrost wiarygodności kredytowej doprowadzi do realizacji przedsięwzięć, które do tej pory nie zostały zrealizowane ze względu na problemy z finansowaniem. Integracja finansowa sprawia, że rynki zagraniczne będą bardziej otwarte dla inwestorów z Polski oraz da możliwość zaistnienia polskim firmom w pozostałych krajach członkowskich, jak i poza Unią Europejską. Dzięki niższemu kosztowi kapitału i łatwiejszemu dostępowi do zagranicznych oszczędności koszty inwestycji ponoszone przez polskie przedsiębiorstwa powinny się zmniejszyć, co może przyczynić się do ich wzrostu. Rosnąca intensywność wymiany handlowej uważana jest za jeden z najważniejszych czynników wpływających na wzrost gospodarczy, co ma szczególne znaczenie dla Polski, jako kraju rozwijającego się 8. Wspólny rynek finansowy spowoduje wzrost, napływ nowych inwestycji. Konkurencyjność rynku powoduje mobilizację wśród producentów, którym będzie zależeć żeby konsumenci kupowali właśnie ich produkty. Doprowadzi to do poprawy jakości produktów sprzedawanych, efektywności i obniżeniu cen. Nastąpi wtedy rozwój technologii oraz intensyfikacja procesu wprowadzania innowacji. Dzięki efektom uczenia się i naśladownictwa wzrost powiązań handlowych z rozwiniętymi krajami 8 P. Gajewski, Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, pod red. P. Kowalewskiego, G. Tchorka, J. Górskiego, NBP, Warszawa 201, str

10 wspólnego obszaru walutowego umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z nowych technologii i wykorzystywanie zgromadzonych zasobów wiedzy. Autor jako jedną z korzyści przytacza także porównywalność cen wyrażonych w tej samej walucie. Dzięki przyjęciu euro mała gospodarka zyskuje wiarygodność całej unii walutowej. Przyczynia się bowiem do podejmowania optymalnych decyzji dotyczących miejsca sprzedaży, zakupu towarów i usług. Natomiast większe zróżnicowanie dóbr, usług i ich lepsze przystosowanie do potrzeb klientów uczyni rynek bardziej płynnym. Wszystkie korzyści są ze sobą ściśle powiązane. Przedstawia to wykres poniżej. Rysunek 1. Korzyści przyjęcia euro Przystąpienie Polski do strefy euro spadek ryzyka makroekonomicznego, integracja rynku finansowego, wzrost konkurencji zniesienie kursu wymiany eliminacja ryzyka kursowego ożywienie wymiany handlowej eliminacja kosztów transakcyjnych spadek stóp procentowych wzrost stopy inwestycji akumulacja kapitału i wzrost wydajności czynników produkcji wzrost PKB per capita Źródło: opracowanie własne na podstawie wykładu prof. Cezarego Wójcika 10

11 1.3. Koszty (straty) wprowadzenia euro w Polsce Każdy proces ma swoje dobre i złe strony. Także przyjęcie przez Polskę europejskiej waluty, wiąże się koniecznością poniesienia pewnych kosztów oraz pociąga za sobą ryzyko pewnych zagrożeń. Ma to charakter potencjalny, ponieważ nie da się precyzyjnie wyliczyć ile strat się poniesie. Jednym z najistotniejszych kosztów jest utrata autonomii w prowadzeniu niezależnej polityki pieniężnej i kursowej. Narodowy Bank Polski zostanie zastąpiony przez Europejski Bank Centralny i to on będzie decydującym organem w sprawie ustalenia wysokości inflacji, czy też stóp procentowych na poziomie nieodpowiednim dla polskiej gospodarki. Autonomiczna polityka pieniężna ogranicza negatywne skutki wstrząsów gospodarczych, do których można w popycie zewnętrznym oraz zmian relacji cen handlu zagranicznego 9. zaliczyć nieoczekiwane i gwałtowne wydarzenia pochodzących ze sfery gospodarki lub polityki, które mają znaczący wpływ na podstawowe zmienne makroekonomiczne. Płynny kurs walutowy, pozwala złagodzić wahania produkcji i zatrudnienia, w szczególności w sytuacji wstrząsów Koszt utraty polityki pieniężnej w dużym stopniu będzie, zatem zależeć od prawdopodobieństwa występowania wstrząsów o charakterze asymetrycznym. Im większe prawdopodobieństwo, że wstrząsy będą mieć charakter asymetryczny, tym większy będzie koszt rezygnacji z autonomicznej polityki pieniężnej. Skalę kosztów będzie determinować również skuteczność prowadzonej autonomicznej polityki pieniężnej w amortyzowaniu wstrząsów o charakterze asymetrycznym. W razie jej niewielkiej skuteczności koszty również będą niewielkie 10. Zagrożenia płynące z przyjęcia euro mogą wiązać się z możliwością pogorszenia konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej spowodowanej szybkim wzrostem cen. Wpływ na zmiany cen mogą mieć czynniki zarówno podażowe jak i popytowe preferencji konsumentów. Towarzyszy temu fakt, iż Polska w dalszym ciągu jest krajem doganiającym pozostałe kraje członkowskie, bardziej rozwinięte. Związane z tym wyższe tempo wzrostu wydajności pracy prowadzi do wzrostu płac, a to przełoży się na wzrost cen. Powyższe zagrożenia mają charakter warunkowy, gdyż zależą od początkowego stanu gospodarki przystępującej do 9 ( r.) 10 ( r.) 11

12 Eurolandu, jak też od działań podejmowanych przed przystąpieniem i później, mających na celu zwiększenie przyszłej konkurencyjności tej gospodarki. Wzrost cen, spowodowany głównie zaokrąglaniem cen w górę w momencie ich przeliczania, w krajach członkowskich jest błędnie odbierany czego przejawem jest, tzw. iluzja euro, czyli wzrost postrzeganej przez społeczeństwo inflacji, znacznie przekraczający dynamikę oficjalnego wskaźnika. Wśród przyczyn pojawienia się iluzji euro w literaturze najczęściej przytaczane są mechanizmy psychologiczne, min.: trudności z przywyknięciem do nowego nominalnego poziomu cen, powodujące nawyk przeliczania na ceny w walucie narodowej i w konsekwencji porównywanie z cenami sprzed wielu lat. Dlatego dobrym i praktykowanym rozwiązaniem jest podawanie dwóch cen w starej walucie oraz aktualnej wyrażonej w euro. Pozostałe koszty (techniczne i administracyjne) związane już są z samym procesem wprowadzania nowej waluty. Dotyczy to sektora publicznego oraz prywatnego. Proces ten polega na zaopatrzeniu w monety i banknoty euro, dostosowaniu systemów informatycznych, modernizacji maszyn i urządzeń, przystosowaniu bankomatów, przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat euro, szkoleniu pracowników w zakresie nowych zadań, przechowywaniu i niszczeniu wycofywanych z obiegu monet i banknotów, dostosowaniu systemów płatności, nowelizacji obowiązujących aktów prawnych. Autor, dla lepszego zrozumienia i przyswojenia, poniżej przedstawia zestawienie najważniejszych kosztów wprowadzenia euro. 12

13 Rysunek 2. Koszty oraz zagrożenia związane z wprowadzeniem euro KOSZTY DŁUGOOKRESOWE utrata krajowej polityki pieniężnej i kursowej trudne do oszacowania spadają w miarę upływu czasu KRÓTKOOKRESOWE dostosowanie ekonomiczne, techniczne i organizacyjne są w pewnym stopniu policzalne ujawniają się w krótkim okresie czasu ZAGROŻENIA ŚREDNIO I DŁUGOOKRESOWE Ryzyko ustalenia nieoptymalnego kursu konwersji Ryzyko boomu kredytowego i nadmiernego zadłużenia Ryzyko wzrostu inflacji, utraty konkurencyjności, wzrostu bezrobocia Ryzyko przenoszenia wstrząsów na rynkach finansowych Ryzyko nieskutecznego funkcjonowania mechanizmów alternatywnych wobec polityki pieniężnej Źródło: opracowanie własne na podstawie element.ekon-element /c/ pdf. 13

14 ROZDZIAŁ 2 Polska scena polityczna charakterystyka wybranych partii 2.1. Platforma Obywatelska Powstanie Platformy Obywatelskiej przypada na 2 stycznia 2001 roku. Do głównych założycieli zalicza się Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płażyńskiego z AWS i Donalda Tuska z Unii Wolności. Od 2007 Platforma Obywatelska stanowi większość w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Ewy Kopacz. Deklarowaną ideologią polityczną Platformy Obywatelskiej jest chrześcijańska demokracja, centryzm, konserwatywny liberalizm. W kwestiach społecznych prezentuje konserwatywne stanowisko, przez co chce przywrócić blask tradycyjnym ideałom republikańskim. Państwo jest dobrem wspólnym i strażnikiem sprawiedliwości dającym poczucie bezpieczeństwa. Ma wspierać rodzinę i tradycyjne normy obyczajowe, dzięki którym rodzina staje się trwała i podlega ciągłemu rozwojowi. Obywatel według Platformy Obywatelskiej jest osobą wolną i odpowiedzialną za los swój i swojej rodziny. Sprzeciwia się legalizacji związków partnerskich, eutanazji, aborcji choć w ustawie wskazuje pewne warunki dopuszczalności przerywania ciąży. Brak natomiast jednolitego stanowiska w sprawie zapłodnienia in vitro. W kwestiach gospodarczych panuje umiarkowany liberalizm. Partia ta poparła ograniczenie stawek podatkowych do dwóch 18 i 32%, opowiada się za ograniczeniem deficytu budżetowego, wprowadzeniem podatku liniowego oraz budżetu zadaniowego. Bardzo ważne jest to, że członkowie PO postulują za możliwie szybkim przyjęciem euro, co pociągnęło za sobą tworzenie struktur odpowiedzialnych za ten proces. Według programu Platforma opowiada się również za obniżeniem klina podatkowego i dokończeniem prywatyzacji. Platforma deklaruje także chęć poprawy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie poprzez likwidację biurokratycznych barier ograniczających przedsiębiorczość 11. Rząd PO-PSL podjął też działania ograniczające emerytury pomostowe oraz podwyższono stawki podatku VAT. 11 ( r.) 1

15 2.3. Prawo i Sprawiedliwość Prawo i Sprawiedliwość to partia polityczna zarejestrowana 13 czerwca 2001roku. Została założona przez braci Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Ideologia partii łączy ze sobą konserwatyzm, chrześcijańską demokrację oraz wartości republikańskie. PiS było partią rządzącą w latach w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin. Jeden z założycieli partii, Lech Kaczyński, sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestiach społecznych PiS stoi na stanowisku zaostrzenia kar dla przestępców dokonujących zamachu na życie, zdrowie i mienie oraz postukuje zwiększenie praw dla ofiar przestępstw. Nie zgadza się na radykalne cięcia w sferze socjalnej. Jest zwolennikiem bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach państwowych. Główną wartością dla członków Prawa i Sprawiedliwości jest rodzina. Opowiada się za szeroko pojętym programem wspierania polskiej rodziny. W tym celu proponuje opracowanie i przyjęcie kompleksowego programu polityki prorodzinnej 12. Podobnie jak Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się legalizacji eutanazji, aborcji na życzenie. Niedopuszczalne według PiS jest rejestracja związków homoseksualnych oraz legalizacja tzw. miękkich narkotyków. W sferze gospodarczej progresywna skala podatkowa jest najwłaściwszą formą opodatkowania. Razem z przedstawicielami PO, posłowie partii PiS poparli redukcję stawek podatkowych do dwóch 18 i 32%, deklarują wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Partia postuluje gruntowną reformę finansów publicznych, proponuje wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, sprzeciwia się pochopnie przeprowadzanej prywatyzacji (spółki o strategicznym znaczeniu mają zostać pod kontrolą państwa). Partia popiera integrację z Unią Europejską, zaznaczając przy tym, że do Eurolandu nie wolno się spieszyć. Według Beaty Szydło wejście do strefy euro w tym momencie byłoby. Trzeba być finansowym kamikadze, w tej chwili niektóre państwa zaczynają się zastanawiać, czy nie wyjść ze strefy wspólnej waluty zaznaczyła ( r.) 13 ( r.) 15

16 ROZDZIAŁ 3 Metodyka badań własnych 3.1. Uzasadnienie wybranego tematu i cel badań Każda czynność człowieka, każde jego działanie powinno być zaplanowane i celowe. Teoria ta również sprawdza się na polu naukowym, gdyż w badaniach naukowych nie ma miejsca na przypadkowość. W luźnym rozumowaniu cel określić można jako to coś, do czego dążymy, to co chcemy osiągnąć. M. Łobocki za cel badań uważa poznanie prawdy, czyli ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy i to bez względu na przykre następstwa, jakie on może powodować w życiu. Chodzi tu o poszukiwanie prawdy jak i jej opisywanie 1. Poznanie naukowe powinno opierać się na zdobyciu wiedzy pewnej, ścisłej, ogólnej, zawierającej jak najwięcej informacji. Celem niniejszej pracy jest poznanie poziomu wiedzy oraz osobistego stosunku polityków do waluty euro Problemy i hipotezy badawcze Następnym etapem po ustaleniu celu i przedmiotu badań niezbędnym i podstawowym warunkiem badań jest określenie problemu badawczego. Pod pojęciem problemów badawczych kryją się zagadnienia wymagające rozwiązania. Mają one postać pytań, które mogą dotyczyć cech przedmiotu, zjawiska, ich własności. Mogą być też pytania o rodzaj związków między cechami zjawiska o rodzaj zależności między zjawiskami, wtedy zmuszają badacza do szerszych poszukiwań. M. Łobocki problemy badawcze definiuje jako pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych 15. Analizując wszystkie definicje traktujące o problemach badawczych wskazują, iż jest to pojęcie złożone, a wszystkie te definicje uzupełniają się, przenikają wzajemnie. Głównym problemem badawczym pracy jest to, jaki jest poziom wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczący korzyści i kosztów (strat) wprowadzenia euro w Polsce oraz czy i jak przynależność do konkretnej partii wpływa na ich osobisty stosunek do waluty euro? 1 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych., Warszawa 1978, PWN, str Tamże, str.56 16

17 Problemy szczegółowe dotyczyć zaś będą: 1. Jaki jest poziom wiedzy o tematyce euro w odczuciu samych ankietowanych? 2. Czy ankietowani są za czy przeciw wprowadzenia euro w Polsce? 3. Kiedy jest według polityków najwłaściwszy moment wprowadzenia euro w Polsce?. Jakie będą konsekwencje wprowadzenia euro dla Polski według polityków? 5. Ile, według polityków, wprowadzenie euro w Polsce przyniesie konsekwencji pozytywnych, a ile negatywnych? 6. Jakie respondenci mają obawy związane z wprowadzeniem euro w Polsce? 7. Jakie pozytywne konsekwencje mogą wystąpić w Polsce po wprowadzeniu euro według badanych? Kolejnym etapem pracy badawczej jest sformułowanie hipotez nawiązujących ba problemów badawczych. Hipoteza jest zdaniem nie w pełni uzasadnionym opartym na prawdopodobieństwie, wymagającym sprawdzenia. Ma na celu odkrycie nieznanych zjawisk lub praw. Może być zdaniem twierdzącym lub przeczącym. Wg Z. Skornego hipoteza jest przypuszczalną, przewidywaną odpowiedzią na pytanie zawarte w problemie badań 16. Im bardziej trafna, poprawna teoretycznie i metodologicznie hipoteza badawcza, tym większa skuteczność przeprowadzonych badań oraz możliwość wykrycia rzeczywistych uwarunkowań, struktur i dynamiki badanych zjawisk czy rzeczy. W pracy autor wysuwa następujące hipotezy: 1. Członkowie obu ugrupowań politycznych uważają, że ich wiedza na temat waluty euro jest na poziomie średnim. 2. Większość ankietowanych z obu partii jest za wprowadzeniem euro w Polsce. 3. Respondenci z partii PiS uważają, że trzeba wprowadzić euro w naszym kraju możliwie jak najpóźniej.. Politycy z PO wskazują więcej korzyści, niż kosztów wprowadzenia euro w Polsce. 5. Ankietowani PiS-u wskazują więcej negatywów wprowadzenia euro w Polsce. 6. Respondenci obu partii nie są w stanie określić towarzyszących im obaw z wprowadzenia euro w Polsce. 16 Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 198, str

18 7. Główną pozytywną konsekwencją wspólnej waluty będzie rozwój turystyki Metody, techniki i narzędzia badawcze Podejmując się prowadzenia badań, należy zdecydować jakie wybrać podejście ilościowe lub jakościowe. Badania ilościowe polegają na opisie i analizie badanych faktów, procesów i zjawisk w sposób ilościowy. Zapisu danych dokonuje się w postaci matematycznych, obliczeń i zestawień statystycznych. Stosowane są przede wszystkim do badania rzeczy mierzalnych, dających się policzyć, dotknąć i zobaczyć. Dysponują także uporządkowanymi zestawieniami danych i obliczeniami statystycznymi. Materiał, który gromadzą jest więc przeanalizowany statystycznie i opisany ilościowo. Istotnym elementem badań ilościowych jest pomiar. Za jego pomocą badania ilościowe są bardzo konkretne i ścisłe 17. Wiele źródeł podaje różne klasyfikacje metod i technik badawczych. Są one zbieżne, uzupełniają się wzajemnie, ale trzeba pamiętać, że to, co dla jednego autora jest metodą, dla innego jest techniką i odwrotnie. Określonym metodom badawczym są przypisane odpowiednie techniki. Techniki badawcze to czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów. Literatura podaje wiele techniki. Niniejsza praca powstała na podstawie ankiety. Polega ona na rozdawaniu respondentom kwestionariuszy z pytaniami z prośbą o ich wypełnienie. Ankieta w odróżnieniu od kwestionariusza jest anonimowa i zawiera pytania zamknięte (z kafeterią), półotwarte lub otwarte. Kafeterie bywają zamknięte (ograniczony zestaw odp.) i półotwarte (odp. określone i jedna do wpisania) oraz koniunktywne (kilka odpowiedzi w jednym pytaniu, daje możliwość obliczenia częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi) dysjunktywne. Zazwyczaj stosowana jest jednak przede wszystkim w metodach ilościowych. Jest niezastąpiona w badaniach poznawania zbiorowości, faktów, opinii o zdarzeniach, danych liczbowych. Narzędziem badawczym nazywamy każdy przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badań. Takim przedmiotem może być kwestionariusz, dyktafon, a nawet długopis czy ołówek. 17 pedagogika/15382 metody_bada%c5%8_pedagogicznych.html 18

19 3.. Teren badań oraz zbiorowość badań własnych Teren badań według T. Pilcha to przede wszystkim typologia wszystkich zagadnień, cech i wskaźników, jakie muszą być zbadane, odnalezienie ich na odpowiednim terenie u odpowiednich grup społecznych i następnie wytypowanie rejonu, grup, zjawisk i instytucji, jako obiektu naszego zainteresowania 18. Przed przystąpieniem do badań właściwych, przeprowadzone zostały badania pilotażowe w celu wykluczenia ewentualnych błędów merytorycznych w kwestionariuszu ankiety. Ankietowani nie zgłaszali żadnych uwag, co do czytelności ankiety. Wszystkie ankiety zostały wypełnione w wersji papierowej. Zebranie wypełnionych ankiet rozciągnęło się w czasie. Największą trudność sprawiały pytania wielokrotnością odpowiedzi. W badaniu brało udział łącznie 0 polityków z Zielonej Góry oraz Nowej Soli. Dwudziestu należało do Platformy Obywatelskiej, druga połowa do Prawa i Sprawiedliwości. Były to zarówno kobiety jak i mężczyźni. Badania wykazały, iż liczba ankietowanych mężczyzn w obu partiach przewyższała liczbę kobiet. Wykres 1. Płeć PIS 1 7 PO 13 Kobiety Mężczyźni Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet. Badaniom poddano osoby w przedziale wiekowym 18 powyżej 60 lat. Platformę Obywatelską reprezentowały głównie osoby między 1, a 50 rokiem życia oraz powyżej 60-tki. Ankietowani z Prawa i Sprawiedliwości osiągali wiek między 1, a 60. Niewielka liczba respondentów osiągała wiek od 18 do 0 lat. 18 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, s

20 Wykres 2. Wiek ankietowanych więcej 0 PIS PO Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet. Przeszło połowa ankietowanych (55 %) PO posiadała wykształcenie średnie. Wykształcenie wyższe wyniosło 35 %. Osoby posiadające wykształcenie zawodowe i podstawowe stanowi po 5 %, czyli po jednej osobie. Żaden respondent PiS nie posiada wykształcenia podstawowego. Szkołę zawodową ukończyło 20 %, zaś świadectwami szkół średnich oraz uczelni wyższych legitymuje się po 0 % badanych. Wykres 3. Wykształcenie ankietowanych podstawowe 6 zawodowe średnie wyższe PIS PO Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet. 20

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na drodze do wspólnej waluty. Doświadczenia krajów strefy euro

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na drodze do wspólnej waluty. Doświadczenia krajów strefy euro Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na drodze do wspólnej waluty Doświadczenia krajów strefy euro Przeprowadzone na potrzeby Raportu analizy NBP (2009) wskazują, że: w perspektywie długookresowej przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Warunki uzyskania zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej Współpraca gospodarcza i walutowa w państwach UE, której efektem jest posługiwanie się wspólną walutą euro ( ) jest jedną z największych osiągnięć integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska

Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Korzyści oraz koszty przystąpienia do strefy euro na podstawie porównania przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługodawstwem w Gubinie oraz przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Konwergencja nominalna a konwergencja realna kiedy będzie możliwe wprowadzenie euro? Joanna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed Polską gospodarką Paweł Kruk Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 04-12-2014 r. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o : Pieniądze

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl Czy opłaca się wejść do strefy euro? 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne D Huto UTtt rozsieneoia o Somne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 Wstęp 9 ROZDZIAŁ I Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej 15 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne 15 1.1. Unia monetarna

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ogólnopolskie badanie ankietowe opinii ekonomistów wstępne wyniki Od stycznia do kwietnia 0 roku Zakład Polityki Gospodarczej SGH wraz z Instytutem Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego dr Grzegorz Tchorek Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Narodowy Bank Polski Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Poglądy wyrażone przez autora nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej STABILIZACJA KURSU WALUTOWEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STREFY EURO Joanna Stryjek, SGH Wejście

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO

Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa - opis przedmiotu

Unia walutowa - opis przedmiotu Unia walutowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Unia walutowa Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD-UW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia menedżerska Profil

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy CELE LEKCJI: Ogólny: - poznanie waluty euro. Szczegółowe: - uczeń zna

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA PRZYJĘCIA EURO PRZEZ POLSKĘ MATERIAŁ INFORMACYJNY

MAPA DROGOWA PRZYJĘCIA EURO PRZEZ POLSKĘ MATERIAŁ INFORMACYJNY MINISTERSTWO FINANSÓW MAPA DROGOWA PRZYJĘCIA EURO PRZEZ POLSKĘ MATERIAŁ INFORMACYJNY Warszawa, październik 2008 r. Poniższy dokument ma posłużyć ustaleniu kolejności niezbędnych działań w ramach procesu

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy są zdecydowanymi zwolennikami pozostania Polski w Unii. Gdyby referendum w sprawie pozostania lub wystąpienia Polski z Unii odbyło się dziś, 85%

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Endogeniczność kryteriów OOW/ Otwartość gospodarki i kurs walutowy

Endogeniczność kryteriów OOW/ Otwartość gospodarki i kurs walutowy Endogeniczność kryteriów OOW/ Otwartość gospodarki i kurs walutowy Do połowy lat 90. badania empiryczne nie potwierdzały hipotezy o negatywnym wpływie wahań kursów na handel zagraniczny Obstfeld (1997),

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań 1) Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację po 16 latach transformacji ustrojowej w Polsce? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: Wykres 1 11% 12% 34% 18% 25% niekorzystnie

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie Polski do strefy euro - kiedy taki scenariusz może się zrealizować i co oznaczałby on dla polskiej gospodarki

Przystąpienie Polski do strefy euro - kiedy taki scenariusz może się zrealizować i co oznaczałby on dla polskiej gospodarki Przystąpienie Polski do strefy euro - kiedy taki scenariusz może się zrealizować i co oznaczałby on dla polskiej gospodarki W ostatnich tygodniach na nowo rozgorzała debata nad perspektywami przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Integracja walutowa w Europie: geneza EMU

Integracja walutowa w Europie: geneza EMU Integracja walutowa w Europie: geneza EMU Wykład 13 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright Gabriela Grotkowska 2 Wykład 13 Europejska integracja gospodarcza: podstawowe fakty Integracja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec obietnic wyborczych PiS NR 139/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec obietnic wyborczych PiS NR 139/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 139/2016 ISSN 2353-5822 Polacy wobec obietnic wyborczych PiS Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? NR 97/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? NR 97/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 97/2017 ISSN 2353-5822 O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP Raport TNS Polska dla Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Globalizacja 7 4 Podsumowanie i wnioski 5 Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji 12

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Euro wspólny pieniądz

Euro wspólny pieniądz Euro wspólny pieniądz dr Agnieszka Kłos Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl Teoria optymalnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY stwierdzająca, że Portugalia nie podjęła skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Chęć nieszczególna i moc umiarkowana, czyli polska droga do euro wprowadzenie do dyskusji

Chęć nieszczególna i moc umiarkowana, czyli polska droga do euro wprowadzenie do dyskusji Chęć nieszczególna i moc umiarkowana, czyli polska droga do euro wprowadzenie do dyskusji Dr Maciej Krzak Uczelnia Łazarskiego i CASE V Konferencja ZPPMB, Serock, 22 maja 2013 Uzasadnienie panelu Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Proponowany przebieg zajęć Po wykonaniu tego ćwiczenia będziesz znał obawy i nadzieje, jakie wiązali Szwedzi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Unia Gospodarcza i Pieniężna

Unia Gospodarcza i Pieniężna Unia Gospodarcza i Pieniężna Polityka gospodarcza i pieniężna (art. 119 TfUE) Dla osiągnięcia celów określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują,

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/160/2012 OPINIE O PRAWIE ABORCYJNYM

Warszawa, grudzień 2012 BS/160/2012 OPINIE O PRAWIE ABORCYJNYM Warszawa, grudzień 2012 BS/160/2012 OPINIE O PRAWIE ABORCYJNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo