Umowa handlu na itrend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa handlu na itrend"

Transkrypt

1 Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia, Bułgaria, numer firmy , reprezentowanym przez menadżerów, którymi są Plamen Valkanov Peychev i Konstantin Vassilev Vassilev, dalej jako Avus Capital i 2... zwanego dalej Klientem w dalszej części razem wymienianymi jako Strony Niniejszy dokument (dalej definiowany jako Umowa ) został sporządzony zgodnie z warunkami licencji przyznanej firmie Avus Capital przez bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego. 1. Główne pojęcia Konto oznacza konto otwarte w Avus Capital w imieniu Klienta, które służy do handlu parami walutowymi, akcjami, indeksami i towarami. Wszelkie zapisy na tym koncie mogą być dokonywane tylko na podstawie niniejszej Umowy; Para walutowa oznacza instrument spekulacyjny na rynkach walutowych. Para walutowa to korelacja pomiędzy walutami dwóch krajów, np. GBP/USD; Kontrakt na różnicę lub CFD jako skrót, ma znaczenie opisane w punkcie 11.1 niniejszej Umowy; Godziny handlu oznacza przedział czasowy, w którym odbywa się handel na rynkach finansowych zgodnie z informacją na naszej stronie: Podczas godzin handlu Klient ma prawo składać zamówienia na handel instrumentami finansowymi, które w danym momencie są otwarte; Zlecenie oznacza zlecenie zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych (pary walutowe i CDF) złożone przez Klienta za pomocą elektronicznej platformy transakcyjnej na lub telefonicznie; Minimalna Wpłata oznacza minimalną kwotę wpłaty, którą Klient musi wpłacić zgodnie z tabelą Warunki i Opłaty Avus Capital; Zainwestowane środki to wszystkie środki Klienta, które zostały zablokowane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji i Zlecenia automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss). Zainwestowane środki nie mogą zostać wypłacone lub użyte do otwarcia innej pozycji. 1/11

2 Wolne środki to wszystkie środki Klienta, które nie zostały zablokowane do zabezpieczenia Otwartych pozycji i Zleceń automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss). Wolne środki mogą zostać wypłacone lub można je zainwestować; "Kapitał" oznacza bieżącą wartość netto rachunku. Jest to suma Wolnych środków, Zainwestowanej kwoty i Wyniku na żywo. Indeks oznacza kontrakt na różnicę cenową ustaloną na podstawie indeksu giełdowego; Pozycja długa oznacza zakup instrumentu finansowego przez Klienta; Pozycja krótka oznacza sprzedaż instrumentu finansowego przez Klienta; Akcja oznacza udział firmy, która jest zarejestrowana do handlu na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych. 2. Przedmiot niniejszej Umowy 2.1. Klient niniejszym upoważnia Avus Capital do przyjmowania i zrealizowania transakcji na kontraktach na różnice kursowe (CFD) na podstawie pkt 3.1 niniejszej Umowy na koszt i ryzyko Klienta za pośrednictwem elektronicznej platformy handlowej, do której dostęp otrzymuje poprzez stronę Niniejsza Umowa zostaje zawarta zgodnie z Zasadami Ogólnymi i Tabelą Opłat i Prowizji dostępnymi na stronie: Avus Capital klasyfikuje Klienta jako nieprofesjonalistę. Klient ma prawo do uzyskania odszkodowania z bułgarskiego Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów. W tym celu Avus Capital wpłata do wymienionego funduszu składki, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim swoim klientom zgodnie z wymogami prawa Wszystkie transakcje będące przedmiotem niniejszej umowy powinny być dokonywane za pomocą konta Klienta w Avus Capital Każda transakcja powinna być dokonana tylko przez Klienta według jego własnego uznania, a zlecenie powinno być dokonane wyłącznie przez Klienta na jego własne ryzyko oraz koszt. Avus Capital nie może doradzać Klientowi i nie ponosi odpowiedzialności za inwestycyjne decyzje Klienta. Handel parami walutowymi i kontraktami CFD wiąże się w wysokim ryzykiem finansowym. Klient może stracić wszystkie pieniądze, które posiada na swoim koncie Avus Capital powinien dostarczyć Klientowi informację o możliwych konsekwencjach zgodnie z artykułem 27, ust. 3, artykułem 27, ust. 5, artykułami 36 i 37 Przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych, a także artykułami 8, 9, 10, 18 i 32 Zarządzenia Nr 38 z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących działalności Pośredników Inwestycyjnego (Zarządzenie nr 38), a także inne informacje, które odnoszą się do tej umowy. Informacja ta zawarta jest w Ogólnych Warunkach Przepisów Wykonania Zleceń Klientów, a także Przekazywania/Umieszczania zleceń Avus Capital. Umowa oparta jest na wewnętrznych zasadach, przepisach i ogólnych warunkach podpisywania umów z klientami. Są one ważne do momentu jej wygaśnięcia. 2/11

3 Ogólne Warunki, które zostały wyżej wymienione, są dostępne na stronie i będą odnosić się do wszystkich niewyjaśnionych kwestii. 3. Usługi dostarczane przez Avus Capital oraz Zasady Biznesowe 3.1. Usługi, jakie dostarcza Avus Capital Klientowi zgodnie z przedmiotem tej umowy odnoszą się do otrzymywania i przekazywania zleceń na: a) handel kontraktami na różnicę (CFD) dla par walutowych; b) handel kontraktami na różnicę (CFD) dla akcji i indeksów; c) handel kontraktami na różnicę (CFD) dla kontraktówfutures i towarów Avus Capital utworzy konto w imieniu Klienta w euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD), funtach brytyjskich (GBP) i innych walutach krajowych. Niniejsza umowa rozpoczyna swój bieg w momencie wpłacenia przez Klienta środków na swoje konto prowadzone przez Avus Capital. Depozyt nie może być mniejszy niż ten, jaki określono w tabeli warunków i prowizji dostępnej na stronie Klient zyska lub straci w wyniku transakcji wykonanych przez Klienta, zgodnie z punktem 3.1. Wszystkie zyski i straty zostają natychmiastowo przeliczone na walutę, w której zostało otwarte konto zgodnie z zapisami w punkcie Klient deklaruje, że będzie dokonywał transakcji jedynie w swoim imieniu i na własny koszt Zlecenie Klienta zostaje uznane za złożone, w momencie, gdy Avus Capital potwierdza jego odebranie poprzez elektroniczną platformę handlową lub telefonicznie. W przypadku opisanym w poprzednim zdaniu, obowiązują wymagania z Zarządzenia Nr Prawa i zobowiązania Stron 4.1. Klient ma prawo do otrzymywania wyceny w godzinach handlu, które zostały wskazane w punkcie 1 niniejszego Kontraktu Klient ma prawo otrzymywać informacje odnośnie wykonanych transakcji, a także odnośnie rachunku swojego konta Avus Capital może przekazywać Klientowi informacje odnośnie rynku poprzez elektroniczną platformę handlową zgodnie z punktem 2.1, tj. informacje na wykresach, bieżącą informację o statusie instrumentu lub rynku, na którym odbywa się handel, kalendarz, wiadomości, analizy, materiały szkoleniowe (włącznie ze szkoleniem w formie filmów wideo), nastroje rynkowe, wskaźniki techniczne, a także inne informacje, jednak klient powinien być wyraźnie poinformowany, że nie jest to ani porada, ani też rekomendacja do wykonania konkretnej transakcji. 3/11

4 4.4. Klient jest zobowiązany do monitorowania swoich otwartych pozycji jako, że Klient jest świadomy, że ponosi ryzyko straty poprzez handel całością pieniędzy jakie ma na swoim koncie; 4.5. Avus Capital powinien dostarczać Klientowi codziennie, poprzez elektroniczną platformę transakcyjną zgodnie z punktem 2.1, rachunek oraz potwierdzenie jego transakcji, jak również stan konta i zapis wszystkich transakcji przypisanych do konta Klienta zawierających elementy oraz warunki ustalone w Zarządzeniu Nr 38. Klient jest zobowiązany do codziennego sprawdzania elektronicznych rachunków otrzymywanych od Avus Capital i do poinformowania Avus Capital, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieścisłości Klient wyraża zgodę na rejestrowanie wszystkich zleceń przekazywanych do Avus Capital przez telefon oraz późniejsze odtwarzanie nagrań w przypadku sporów pomiędzy Stronami Wszystkie transakcje w ramach tej Umowy, które odnoszą się do instrumentów będących przedmiotem obrotu na giełdzie lub innych rynkach regulowanych powinny być prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na odpowiednim rynku. Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w wyniku zmiany warunków handlu na danej giełdzie lub na rynku walutowym Avus Capital nie zaakceptuje zleceń na wykonanie transakcji, gdy: a) odpowiedni rynek jest zamknięty dla handlu; b) Klient nie ma na swoim koncie wystarczającej ilości pieniędzy, aby zrealizować transakcję; c) jest to skutkiem działania siły wyższej; 4.9. Avus Capital może zamknąć część lub całość usług bez wcześniejszego ostrzeżenia, w przypadkach, gdy: a) Avus Capital stwierdzi, że zaistniało działanie siły wyższej; b) podejrzewa, że Klient może być zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy i/lub finansowanie terroryzmu; c) Avus Capital podejrzewa, że Klient może działać na szkodę Avus Capital lub istnieje dowód o takim działaniu Klienta; d) Avus Capital podejrzewa, że Klient wykorzystuje praktyki wyprzedzające (tzw. front running practices) lub otrzymał i wykorzystał informacje poufne w sposób niewłaściwy lub jakichkolwiek inne informacje chronione prawem lub praktyki rynkowe. W takich przypadkach Avus Capital ma prawo do odmowy wykonania zamówienia Klienta lub instrukcji oraz unieważnienia wszystkich transakcji Klienta, nawet jeśli zostały już zaakceptowane przez Avus Capital, nie uzasadniając odpowiednio swej decyzji. W tym przypadku Avus Capital ma prawo do nie wypłacenia kwot przekazanych na konto Klienta w wyniku takich zamówień; e) W powyższych przypadkach Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta Klient akceptuje fakt, iż czasami mogą wystąpić problemy techniczne lub błędy związane z platformą handlową. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się Avus Capital i poprosić o informację odnośnie cen instrumentów lub złożyć zlecenie telefonicznie. 4/11

5 4.11. Klient wyraża zgodę na uruchomienie wszystkich jego Zleceń automatycznego zamknięcia i zleceń rynkowych w cenie innej (większej lub miejszej) niż wskazana za pośrednicetwem elektronicznej platformy w momencie składania zlecenia w przypadku wystąpienia mocnych wahań ceny instrumentu Podpisując tę umowę Klient jest poinformowany, że mogą wystąpić błędy w cenach konkretnych instrumentów, do których ma on dostęp poprzez elektroniczną platformę transakcyjną, jako rezultat błędów technicznych lub opóźnień w odebraniu istotnych informacji, które to mogą spowodować, że wycena nie będzie prawidłowa, ponieważ wycena według tej Umowy winna zostać wykonana z użyciem wycen wielu zagranicznych firm inwestycyjnych i banków, które są uzyskiwane przez protokół DDE. Mechanizm identyfikowania błędów objaśniony jest w sekcji XI A Ogólnych Warunków dotyczących umowy z klientami W przypadku wystąpienia zdarzenia z poprzedniego paragrafu, które jest konsekwencją oczywistego błędu w konkretnej wycenie, Avus Capital ma prawo do anulowania transakcji (wykonanej po błędnej wycenie) oraz odpowiednich konsekwencji czyli zysku lub straty Klienta nie później niż 2 dni po wykonaniu transakcji. Jeżeli anulowanie następuje później niż wskazany termin końcowy, Avus Capital winien być odpowiedzialny za straty jakie odczuł Klient w wyniku anulowania (jeżeli takie wystąpiły) i jednocześnie winien być zobligowany do zrekompensowania Klientowi środków do kwoty jaką utracił Avus Capital winien być odpowiedzialny (włącznie z dwudniowym okresem wymienionym w punkcie powyżej) za stratę poniesioną przez Klienta (jeżeli taka wystąpi) do wysokości poniesionej straty, związanej z błędnie podawanymi cenami, których można było uniknąć zachowując należytą staranność lub spowodowane były celowym działaniem pracowników Avus Capital włącznie z sytuacjami gdy zostały one spowodowane ze względu na wady elektronicznej platformy lub doszło do błędu w wycenie, jak zaznaczono w punkcie Podpisując tę umowę Klient zostanie powiadomiony i potwierdza, że elektroniczna platforma transakcyjna oraz Avus Capital mogą zaprzestać podawania wyceny w pewnych momentach gdy występują tymczasowe problemy techniczne lub występują okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzanie transakcji na wskazanym rynku, a jednocześnie podawania notowań. W tym przypadku Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta Inne prawa i zobowiązania stron, które służą by określić odpowiedzialność Avus Capital za straty poniesione przez klienta w innych, hipotetycznych sytuacjach, jak również inne klauzule i konkretne aspekty Umowy są stosowane wg przepisów Sekcji XI A Ogólnych Warunków dotyczących umowy z klientami Podpisując niniejszą Umowę Klient deklaruje, że: a) zapoznał się i akceptuje ogólne warunki Avus Capital; b) zapoznał się z Warunkami Użytkowania dostępnymi na stronie: c) zapoznał się z tabelą warunków i prowizji Avus Capital, które zawierają wszelkie koszty wykonywania zleceń; d) winien dostarczyć Avus Capital swoje dane osobowe niezbędne do wykonania tej Umowy i zgadza się, że dane będą traktowane przez Avus Capital zgodnie Ustawą Prawo o Ochronie Danych Osobowych ; 5/11

6 4.15. Klient świadomie deklaruje, że wyraża chęć otrzymywania wszelkich informacji, które Avus Capital zobowiązany jest przekazać Klientowi elektronicznymi środkami komunikacji, w tym poprzez elektroniczną platformę transakcyjną Avus Capital nie powinien ponosić odpowiedzialności za żadne straty Klienta, które mają związek z decyzjami inwestycyjnymi (zleceniami) wykonanymi przez Klienta z użyciem usług opisanych w Umowie. Avus Capital jest jednak odpowiedzialny przed Klientem za poprawne wykonanie jego zleceń za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej w punkcie Zgodnie z Przepisami dotyczącymi Rynków Instrumentów Finansowych oraz innymi wprowadzonymi odpowiednio regulacjami, Avus Capital winien zapewnić bezpieczeństwo Klientowi oraz działać w najlepszym interesie Klienta Klient jest zobligowany do śledzenia przepisów podatkowych dotyczących dochodu uzyskanego za pomocą transakcji z niniejszej umowy z transakcji na CDF Avus Capital winien sporządzić, na życzenie Klienta, oficjalny rachunek wskazujący na konkretny dochód tak jak opisano w punkcie Klient ma prawo bez uzyskiwania rekompensaty lub kary oraz bez podania przyczyny do zakończenia niniejszej Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia oraz aby go zakończyć Klient jest zobowiązany do zamknięcia swoich otwartych pozycji. 5. Zainwestowane środki 5.1. "Zainwestowane środki " to wszystkie środki Klienta, które są zablokowane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji i Zleceń automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss). Zainwestowane środki nie mogą być wypłacone lub użyte do zawarcja transkacji. Informacja o bieżących poziomach marginesu znajduje się na stronie: Klient zobowiązany jest do utrzymania w każdej chwili Zlecenia automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss) dla każdej otwartej pozycji. Maksymalna strata ze Zlecenia automatycznego zamknięcia będzie wynosić najwyżej tyle co kwota wolnych środków na koncie Klient winien mieć prawo do wypłaty środków ze swojego konta do wysokości wolnych środków na tym koncie. Nie jest dopuszczalne wypłacanie środków osobom trzecim. Podobnie nie jest dopuszczalne wykonywanie przelewów bankowych do osób trzecich. Klient powinien mieć prawo do wpłaty środków na konto Avus Capital jedynie po podpisaniu umowy z Avus Capital. 6. Instrukcje i komunikacja pomiędzy Stronami 6.1. Klient składa zlecenia poprzez platformę handlową na stronie: po zidentyfikowaniu swojej osoby poprzez podanie adresu mailowego i hasła. 6/11

7 6.2. Klient może także wprowadzić zlecenie przez telefon z użyciem numerów telefonów dostarczonych przez Avus Capital po potwierdzeniu swojej tożsamości podając swoje imię i nazwisko oraz adresu mailowego użytego podczas rejestracji Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane złożeniem przez Klienta nieprawidłowego zlecenia, przerwanie połączenia lub awarii środków komunikacji. 7. Składanie Zleceń. Rodzaje Zleceń Transakcje pomiędzy Stronami powinny być wykonywane poprzez użycie środków komunikacji określonych w punkcie Dla każdej transakcji Klient otrzymuje wycenę z platformy itrend.com lub telefonicznie. Wycena jest aktualna do momentu zastąpienia jej przez nową Avus Capital i Klient nie mogą anulować wykonanego już zlecenia biorąc pod uwagę, że zostało ono wykonane w prawidłowej cenie, a Klient potwierdził, że kupuje lub sprzedaje odpowiednią ilość konkretnego instrumentu Avus Capital winien podać dwie ceny dla każdego instrumentu poprzez platformę itrend.com lub telefon: cenę KUP i cenę SPRZEDAJ. Klient kupuje w cenie KUP, a sprzedaje w cenie SPRZEDAJ Klient może złożyć następujące rodzaje zleceń: a) Zlecenie Rynkowe to zlecenie jest realizowane po aktualnej cenie rynkowej. b) Zlecenie automatycznego zamknięcia (Auto Close) to jest zlecenie, które aktywowane jest przy ustalonym przez Klienta w docelowym zysku lub stracie. Docelowy zysk i strata nie są gwarantowane i mają charakter orientacyjny. Zlecenie automatycznego zamknięcia jest używane do zamykania pozycji z zyskiem lub ze stratą Wszystkie transakcje zawierane są zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, stosując rodzajekomunikacji określonej w pkt Odsetki, Opłaty i Prowizje 8.1. Avus Capital nie płaci żadnych odsetek związanych ze środkami Klienta Za każdy dzień, kiedy Klient ma otwartą pozycję powinien zapłacić lub otrzymać Swap odsetkowy jak określono w Tabeli Warunków i Prowizji Opłaty związane z poprzednimi punktami mogą ulec zmianie. Nowe opłaty za wykonywanie zleceń wchodzą w życie po ogłoszeniu na stronie: wraz z Tabelą Warunków i Prowizji na niej umieszczonych. 7/11

8 8.4. Inne wydatki związane z wykonaniem zleceń, które są pokrywane przez Klienta, są pobierane z jego konta, a jeżeli swapy odsetkowe są dodatnie winny być przesłane na konto Klienta. 9. Raportowanie 9.1. Podpisując ten Kontakt Klient deklaruje, że chce otrzymywać informacje, które Avus Capital ma obowiązek przesyłać na trwałym nośniku, poprzez elektroniczne formy komunikacji, ze stroną internetową włącznie, lub poprzez Klienta Klient musi sprawdzać swój rachunek po jego otrzymaniu i informować Avus Capital, jeżeli pojawią się jakiekolwiek błędy lub nieścisłości. Rachunki pozostają nieskorygowane i stają się ostateczne w momencie, gdy Klient nie poinformuje Avus Capital o nieścisłościach w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania rachunku. 10. Handel CFD na Parach Walutowych Cena pary walut ukazuje kurs wymiany dwóch walut, którymi się handluje. Zakupienie pary walut oznacza zakupienie pierwszej waluty z pary i sprzedaż drugiej. Sprzedaż pary walut oznacza sprzedaż pierwszej z walut i zakupienie drugiej. Transakcje parami walut nie są związane z dostarczaniem realnej waluty. Handel odbywa się wyłącznie w celach spekulacyjnych Klient jest świadomy, że ceny par walutowych są przedstawiane przez elektroniczną platformę transakcyjną Trading212.com i mogą wystąpić w nich różnice w stosunku do cen podawanych przez innych pośredników inwestycyjnych Zyski i straty generowane przez handel parą waluty oblicza się zawsze w drugiej z walut z pary. Na przykład: Klient dokonuje transakcji EUR/USD. Będzie zatem generować zyski i straty w dolarach amerykańskich Avus Capital może wskazać Strefy Cen Zakazanych, w których Klient nie może umieszczać zleceń oczekujących. Z reguły są to ceny zbyt bliskie lub zbyt dalekie cenom rynkowym instrumentu. 11. Handel CFD na Akcjach i Indeksach Kontrakt na różnicę cenową (z ang. Contract for Difference, lub CFD) jest instrumentem finansowym stworzonym na podstawie akcji, indeksu, kontraktu terminowego futures lub innego instrumentu finansowego (instrumentu bazowego). Kontrakty na różnicę stworzone są w celu umożliwienia klientowi spekulacji cenowej na akcjach, indeksach oraz kontraktach terminowych futures bez konieczności fizycznego zakupienia instrumentu Handlując kontaktami CFD Klient i Avus Capital jednoznacznie potwierdza następujące warunki: 8/11

9 a) żadna ze Stron nie będzie żądać fizycznie instrumentu bazowego zakupionego w formie kontraktu CFD; b) żadna ze Stron nie jest zobligowana do zakupu, sprzedaży lub dostarczenia konkretnego instrumentu bazowego, który jest dopuszczony do handlu jako kontrakt na różnicę cenową; Ceny, odsetki i prowizje Ceny kontraktu CFD zmieniają się codziennie i są zbliżone bądź identyczne z ceną wymiany konkretnego instrumentu bazowego akcji, indeksu lub kontraktu futures Aby handlować CFD Klient musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia na koncie (zainwestowane środki) informacja o aktualnym stanie zainwestowanych środków dostępna jest na stronie Dla każdej otwartej pozycji muszą zostać spełnione wymagania z punktów Gdy Klient otworzył pozycję długą, zapłaci ze swojego konta odsetki za każdy dzień, gdy pozycja jest otwarta według tabeli Warunków i Prowizji Avus Capital Gdy Klient otworzył pozycję krótką, do jego konta zostaną dopisane odsetki za każdy dzień, gdy pozycja jest otwarta według tabeli Warunków i Prowizji Avus Capital Konto Klienta zostanie obciążone kosztami wykonania każdej transakcji na kontrakty na różnicę cenową zgodnie z tabelą Warunków i Prowizji Avus Capital Wypłaty dywidend za akcje, które są oparte na CFD: a) w przypadku, gdy Klient posiada pozycję długą na ten konkretny CFD, zgadza się on na otrzymanie 100% dywidendy netto na jego konto; b) w przypadku, gdy Klient posiada pozycję krótką na ten konkretny CFD, zapłaci on ze swojego konta 100% dywidendy brutto Jeżeli firma dzieli lub łączy swoje akcje Klient winien zostać poinformowany, a także wyraża zgodę na to, że ilość CFD w pozycji Klienta zostanie zwiększona lub zmniejszona Jeżeli firma bankrutuje lub zostaje skreślona z konkretnej giełdy Klient winien zostać poinformowany, że jego pozycje na ten CFD zostaną zamknięte oraz wyraża zgodę na cenę zamknięcia W przypadku dużych wahań ceny instrumentu Avus Capital może zmienić poziom zabezpieczenia dla tego instrumentu i może poprosić Klienta o dodatkowe środki (margines) by zabezpieczyć tę pozycję HANDEL CFD NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH W przypadku handlu kontraktami terminowymi CFD obowiązują wszystkie przepisy z punktów Handel każdym kontraktem terminowym odbywa się przez określony czas. Data zakończenia jest zawarta w nazwie kontraktu, np. Oil-19Jul13. 9/11

10 Klient wyraża zgodę na to by jego pozycja została automatycznie zamknięta w momencie utraty ważności kontraktu terminowego Klient wyraża zgodę na ceny, po których jego pozycje zostaną zamknięte w momencie utraty ważności kontraktu terminowego HANDEL CFD NA ZŁOCIE I SREBRZE Handel CFD na złocie i srebrze oparty jest na cenach spot i nie zawiera w sobie fizycznego dostarczenia ilości, które zostały kupione lub sprzedane Podczas handlu CFD na złocie i srebrze, ceny metali szlachetnych wskazują na proporcję, w jakiej odbywa się ich handel w stosunku do innych walut, Klient potwierdza, że jest świadomy, iż ceny CFD na złocie i srebrze są wskazywane przez elektroniczną platformę transakcyjną na itrend.com i mogą nieznacznie różnić się w porównaniu z cenami podawanymi przez innych pośredników inwestycyjnych Avus Capital może określić strefy cen zakazanych, w których Klient nie może umieszczać zleceń oczekujących. Zwykle są to ceny zbyt bliskie lub zbyt dalekie od ceny rynkowej instrumentu. 12. Warunek Efektywności, Efekt i Rozwiązanie Umowy Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wchodzi w życie w momencie, gdy klient dokona wpłaty i zostanie ona otrzymana przez Avus Capital (w kwocie wskazanej w punkcie 3.2) za pomocą jednej z metod wskazanych na stronie Umowa może być zakończona w następujących przypadkach: Za obustronnym pisemnym porozumieniem stron; Za czternastodniowym okresem wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze Stron. W przypadku gdy Klient ma otwarte pozycje, Avus Capital ma prawo je zamknąć; Przez Avus Capital bez wcześniejszego ostrzeżenia: jeżeli Klient narusza prawo lub jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 13. Inne Przepisy Dla wszystkich postanowień, które nie są określone w niniejszej Umowie, winny obowiązywać Ogólne Warunki Avus Capital Podpisując tę Umowę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia firmy Avus Capital w przypadku zmian dotyczących deklarowanych informacji. 10/11

11 13.3. Avus Capital winien przestrzegać swoich obowiązków nałożonych przez Przepisy dot. Rynków Instrumentów Finansowych. Jest również zobowiązany do wprowadzania przepisów, włącznie z zastosowaniem niniejszej Umowy w kwestiach przekazywania i wykonywania zleceń oraz wprowadzaniem odpowiedniej kontroli w stosunku do wykonywania zleceń Klientów. Zlecenia te powinny być wykonywane w sposób ciągły i z zachowaniem najwyższej jakości zgodnie z zapisami umowy Zgodnie z niniejszą Umową, Avus Capital winien zagwarantować: że środki Klientów będą możliwe do zidentyfikowania i przechowywane przez firmę osobno niż środki własne Avus Capital, włącznie utrzymane z kontem analitycznym jak w punkcie 3.2 niniejszego kontraktu Wszelkie spory winny być rozstrzygane przez porozumienie Stron. Jeżeli porozumienie nie może zostać osiągnięte spór winien być przekazany do odpowiedniego bułgarskiego sądu Niniejsza Umowa może być również podpisany przez Strony z użyciem komunikacji zdalnej ( i strona internetowa ). W tym przypadku Kontrakt zostanie zawarty jako dokument elektroniczny zgodnie z przepisami prawnymi dot. świadczenia usług finansowych na odległość jak również przepisów dot. dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego. 11/11

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN Październik 2015 Promocja HotForex Poland odbywa się na rachunkach live i oferuje Klientom możliwość zdobycia jednej z 3 nagród: ipad Air, iphone 6 lub MacBook Air, po

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014 OFERTA DLA FIRM Sierpień 2014 FX4Biz Oferta dla firm Sierpień 2014 USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ PLATFORMY FX4BIZ Dokonywanie przelewów na konta osób trzecich... Otrzymywanie przelewów z kont osób trzecich...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! Odzyskanie czeku Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Umowa proszę wypełnić i podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas. - Wyraźna kopia dowodu osobistego - Oryginał przeterminowanego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE PRZEWALUTOWANIE

AUTOMATYCZNE PRZEWALUTOWANIE AUTOMATYCZNE PRZEWALUTOWANIE Handel na giełdach zagranicznych bez konieczności posiadania waluty obcej Opisane zmiany dotyczą akcji, obligacji oraz ETF-ów dla zdefiniowanych przez DM walut (EUR, USD, CHF,

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: Eurobrokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 223B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego Możliwość korzystania ze spadku kursów ograniczona do określonego poziomu Brak kosztów związanych z zawarciem transakcji Strategia opcyjna KORYTARZ, wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365 Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 13 lipca 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: W Rozdziale 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo