Umowa handlu na itrend

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa handlu na itrend"

Transkrypt

1 Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia, Bułgaria, numer firmy , reprezentowanym przez menadżerów, którymi są Plamen Valkanov Peychev i Konstantin Vassilev Vassilev, dalej jako Avus Capital i 2... zwanego dalej Klientem w dalszej części razem wymienianymi jako Strony Niniejszy dokument (dalej definiowany jako Umowa ) został sporządzony zgodnie z warunkami licencji przyznanej firmie Avus Capital przez bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego. 1. Główne pojęcia Konto oznacza konto otwarte w Avus Capital w imieniu Klienta, które służy do handlu parami walutowymi, akcjami, indeksami i towarami. Wszelkie zapisy na tym koncie mogą być dokonywane tylko na podstawie niniejszej Umowy; Para walutowa oznacza instrument spekulacyjny na rynkach walutowych. Para walutowa to korelacja pomiędzy walutami dwóch krajów, np. GBP/USD; Kontrakt na różnicę lub CFD jako skrót, ma znaczenie opisane w punkcie 11.1 niniejszej Umowy; Godziny handlu oznacza przedział czasowy, w którym odbywa się handel na rynkach finansowych zgodnie z informacją na naszej stronie: Podczas godzin handlu Klient ma prawo składać zamówienia na handel instrumentami finansowymi, które w danym momencie są otwarte; Zlecenie oznacza zlecenie zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych (pary walutowe i CDF) złożone przez Klienta za pomocą elektronicznej platformy transakcyjnej na lub telefonicznie; Minimalna Wpłata oznacza minimalną kwotę wpłaty, którą Klient musi wpłacić zgodnie z tabelą Warunki i Opłaty Avus Capital; Zainwestowane środki to wszystkie środki Klienta, które zostały zablokowane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji i Zlecenia automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss). Zainwestowane środki nie mogą zostać wypłacone lub użyte do otwarcia innej pozycji. 1/11

2 Wolne środki to wszystkie środki Klienta, które nie zostały zablokowane do zabezpieczenia Otwartych pozycji i Zleceń automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss). Wolne środki mogą zostać wypłacone lub można je zainwestować; "Kapitał" oznacza bieżącą wartość netto rachunku. Jest to suma Wolnych środków, Zainwestowanej kwoty i Wyniku na żywo. Indeks oznacza kontrakt na różnicę cenową ustaloną na podstawie indeksu giełdowego; Pozycja długa oznacza zakup instrumentu finansowego przez Klienta; Pozycja krótka oznacza sprzedaż instrumentu finansowego przez Klienta; Akcja oznacza udział firmy, która jest zarejestrowana do handlu na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych. 2. Przedmiot niniejszej Umowy 2.1. Klient niniejszym upoważnia Avus Capital do przyjmowania i zrealizowania transakcji na kontraktach na różnice kursowe (CFD) na podstawie pkt 3.1 niniejszej Umowy na koszt i ryzyko Klienta za pośrednictwem elektronicznej platformy handlowej, do której dostęp otrzymuje poprzez stronę Niniejsza Umowa zostaje zawarta zgodnie z Zasadami Ogólnymi i Tabelą Opłat i Prowizji dostępnymi na stronie: Avus Capital klasyfikuje Klienta jako nieprofesjonalistę. Klient ma prawo do uzyskania odszkodowania z bułgarskiego Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów. W tym celu Avus Capital wpłata do wymienionego funduszu składki, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim swoim klientom zgodnie z wymogami prawa Wszystkie transakcje będące przedmiotem niniejszej umowy powinny być dokonywane za pomocą konta Klienta w Avus Capital Każda transakcja powinna być dokonana tylko przez Klienta według jego własnego uznania, a zlecenie powinno być dokonane wyłącznie przez Klienta na jego własne ryzyko oraz koszt. Avus Capital nie może doradzać Klientowi i nie ponosi odpowiedzialności za inwestycyjne decyzje Klienta. Handel parami walutowymi i kontraktami CFD wiąże się w wysokim ryzykiem finansowym. Klient może stracić wszystkie pieniądze, które posiada na swoim koncie Avus Capital powinien dostarczyć Klientowi informację o możliwych konsekwencjach zgodnie z artykułem 27, ust. 3, artykułem 27, ust. 5, artykułami 36 i 37 Przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych, a także artykułami 8, 9, 10, 18 i 32 Zarządzenia Nr 38 z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących działalności Pośredników Inwestycyjnego (Zarządzenie nr 38), a także inne informacje, które odnoszą się do tej umowy. Informacja ta zawarta jest w Ogólnych Warunkach Przepisów Wykonania Zleceń Klientów, a także Przekazywania/Umieszczania zleceń Avus Capital. Umowa oparta jest na wewnętrznych zasadach, przepisach i ogólnych warunkach podpisywania umów z klientami. Są one ważne do momentu jej wygaśnięcia. 2/11

3 Ogólne Warunki, które zostały wyżej wymienione, są dostępne na stronie i będą odnosić się do wszystkich niewyjaśnionych kwestii. 3. Usługi dostarczane przez Avus Capital oraz Zasady Biznesowe 3.1. Usługi, jakie dostarcza Avus Capital Klientowi zgodnie z przedmiotem tej umowy odnoszą się do otrzymywania i przekazywania zleceń na: a) handel kontraktami na różnicę (CFD) dla par walutowych; b) handel kontraktami na różnicę (CFD) dla akcji i indeksów; c) handel kontraktami na różnicę (CFD) dla kontraktówfutures i towarów Avus Capital utworzy konto w imieniu Klienta w euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD), funtach brytyjskich (GBP) i innych walutach krajowych. Niniejsza umowa rozpoczyna swój bieg w momencie wpłacenia przez Klienta środków na swoje konto prowadzone przez Avus Capital. Depozyt nie może być mniejszy niż ten, jaki określono w tabeli warunków i prowizji dostępnej na stronie Klient zyska lub straci w wyniku transakcji wykonanych przez Klienta, zgodnie z punktem 3.1. Wszystkie zyski i straty zostają natychmiastowo przeliczone na walutę, w której zostało otwarte konto zgodnie z zapisami w punkcie Klient deklaruje, że będzie dokonywał transakcji jedynie w swoim imieniu i na własny koszt Zlecenie Klienta zostaje uznane za złożone, w momencie, gdy Avus Capital potwierdza jego odebranie poprzez elektroniczną platformę handlową lub telefonicznie. W przypadku opisanym w poprzednim zdaniu, obowiązują wymagania z Zarządzenia Nr Prawa i zobowiązania Stron 4.1. Klient ma prawo do otrzymywania wyceny w godzinach handlu, które zostały wskazane w punkcie 1 niniejszego Kontraktu Klient ma prawo otrzymywać informacje odnośnie wykonanych transakcji, a także odnośnie rachunku swojego konta Avus Capital może przekazywać Klientowi informacje odnośnie rynku poprzez elektroniczną platformę handlową zgodnie z punktem 2.1, tj. informacje na wykresach, bieżącą informację o statusie instrumentu lub rynku, na którym odbywa się handel, kalendarz, wiadomości, analizy, materiały szkoleniowe (włącznie ze szkoleniem w formie filmów wideo), nastroje rynkowe, wskaźniki techniczne, a także inne informacje, jednak klient powinien być wyraźnie poinformowany, że nie jest to ani porada, ani też rekomendacja do wykonania konkretnej transakcji. 3/11

4 4.4. Klient jest zobowiązany do monitorowania swoich otwartych pozycji jako, że Klient jest świadomy, że ponosi ryzyko straty poprzez handel całością pieniędzy jakie ma na swoim koncie; 4.5. Avus Capital powinien dostarczać Klientowi codziennie, poprzez elektroniczną platformę transakcyjną zgodnie z punktem 2.1, rachunek oraz potwierdzenie jego transakcji, jak również stan konta i zapis wszystkich transakcji przypisanych do konta Klienta zawierających elementy oraz warunki ustalone w Zarządzeniu Nr 38. Klient jest zobowiązany do codziennego sprawdzania elektronicznych rachunków otrzymywanych od Avus Capital i do poinformowania Avus Capital, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieścisłości Klient wyraża zgodę na rejestrowanie wszystkich zleceń przekazywanych do Avus Capital przez telefon oraz późniejsze odtwarzanie nagrań w przypadku sporów pomiędzy Stronami Wszystkie transakcje w ramach tej Umowy, które odnoszą się do instrumentów będących przedmiotem obrotu na giełdzie lub innych rynkach regulowanych powinny być prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na odpowiednim rynku. Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w wyniku zmiany warunków handlu na danej giełdzie lub na rynku walutowym Avus Capital nie zaakceptuje zleceń na wykonanie transakcji, gdy: a) odpowiedni rynek jest zamknięty dla handlu; b) Klient nie ma na swoim koncie wystarczającej ilości pieniędzy, aby zrealizować transakcję; c) jest to skutkiem działania siły wyższej; 4.9. Avus Capital może zamknąć część lub całość usług bez wcześniejszego ostrzeżenia, w przypadkach, gdy: a) Avus Capital stwierdzi, że zaistniało działanie siły wyższej; b) podejrzewa, że Klient może być zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy i/lub finansowanie terroryzmu; c) Avus Capital podejrzewa, że Klient może działać na szkodę Avus Capital lub istnieje dowód o takim działaniu Klienta; d) Avus Capital podejrzewa, że Klient wykorzystuje praktyki wyprzedzające (tzw. front running practices) lub otrzymał i wykorzystał informacje poufne w sposób niewłaściwy lub jakichkolwiek inne informacje chronione prawem lub praktyki rynkowe. W takich przypadkach Avus Capital ma prawo do odmowy wykonania zamówienia Klienta lub instrukcji oraz unieważnienia wszystkich transakcji Klienta, nawet jeśli zostały już zaakceptowane przez Avus Capital, nie uzasadniając odpowiednio swej decyzji. W tym przypadku Avus Capital ma prawo do nie wypłacenia kwot przekazanych na konto Klienta w wyniku takich zamówień; e) W powyższych przypadkach Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta Klient akceptuje fakt, iż czasami mogą wystąpić problemy techniczne lub błędy związane z platformą handlową. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się Avus Capital i poprosić o informację odnośnie cen instrumentów lub złożyć zlecenie telefonicznie. 4/11

5 4.11. Klient wyraża zgodę na uruchomienie wszystkich jego Zleceń automatycznego zamknięcia i zleceń rynkowych w cenie innej (większej lub miejszej) niż wskazana za pośrednicetwem elektronicznej platformy w momencie składania zlecenia w przypadku wystąpienia mocnych wahań ceny instrumentu Podpisując tę umowę Klient jest poinformowany, że mogą wystąpić błędy w cenach konkretnych instrumentów, do których ma on dostęp poprzez elektroniczną platformę transakcyjną, jako rezultat błędów technicznych lub opóźnień w odebraniu istotnych informacji, które to mogą spowodować, że wycena nie będzie prawidłowa, ponieważ wycena według tej Umowy winna zostać wykonana z użyciem wycen wielu zagranicznych firm inwestycyjnych i banków, które są uzyskiwane przez protokół DDE. Mechanizm identyfikowania błędów objaśniony jest w sekcji XI A Ogólnych Warunków dotyczących umowy z klientami W przypadku wystąpienia zdarzenia z poprzedniego paragrafu, które jest konsekwencją oczywistego błędu w konkretnej wycenie, Avus Capital ma prawo do anulowania transakcji (wykonanej po błędnej wycenie) oraz odpowiednich konsekwencji czyli zysku lub straty Klienta nie później niż 2 dni po wykonaniu transakcji. Jeżeli anulowanie następuje później niż wskazany termin końcowy, Avus Capital winien być odpowiedzialny za straty jakie odczuł Klient w wyniku anulowania (jeżeli takie wystąpiły) i jednocześnie winien być zobligowany do zrekompensowania Klientowi środków do kwoty jaką utracił Avus Capital winien być odpowiedzialny (włącznie z dwudniowym okresem wymienionym w punkcie powyżej) za stratę poniesioną przez Klienta (jeżeli taka wystąpi) do wysokości poniesionej straty, związanej z błędnie podawanymi cenami, których można było uniknąć zachowując należytą staranność lub spowodowane były celowym działaniem pracowników Avus Capital włącznie z sytuacjami gdy zostały one spowodowane ze względu na wady elektronicznej platformy lub doszło do błędu w wycenie, jak zaznaczono w punkcie Podpisując tę umowę Klient zostanie powiadomiony i potwierdza, że elektroniczna platforma transakcyjna oraz Avus Capital mogą zaprzestać podawania wyceny w pewnych momentach gdy występują tymczasowe problemy techniczne lub występują okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzanie transakcji na wskazanym rynku, a jednocześnie podawania notowań. W tym przypadku Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta Inne prawa i zobowiązania stron, które służą by określić odpowiedzialność Avus Capital za straty poniesione przez klienta w innych, hipotetycznych sytuacjach, jak również inne klauzule i konkretne aspekty Umowy są stosowane wg przepisów Sekcji XI A Ogólnych Warunków dotyczących umowy z klientami Podpisując niniejszą Umowę Klient deklaruje, że: a) zapoznał się i akceptuje ogólne warunki Avus Capital; b) zapoznał się z Warunkami Użytkowania dostępnymi na stronie: c) zapoznał się z tabelą warunków i prowizji Avus Capital, które zawierają wszelkie koszty wykonywania zleceń; d) winien dostarczyć Avus Capital swoje dane osobowe niezbędne do wykonania tej Umowy i zgadza się, że dane będą traktowane przez Avus Capital zgodnie Ustawą Prawo o Ochronie Danych Osobowych ; 5/11

6 4.15. Klient świadomie deklaruje, że wyraża chęć otrzymywania wszelkich informacji, które Avus Capital zobowiązany jest przekazać Klientowi elektronicznymi środkami komunikacji, w tym poprzez elektroniczną platformę transakcyjną Avus Capital nie powinien ponosić odpowiedzialności za żadne straty Klienta, które mają związek z decyzjami inwestycyjnymi (zleceniami) wykonanymi przez Klienta z użyciem usług opisanych w Umowie. Avus Capital jest jednak odpowiedzialny przed Klientem za poprawne wykonanie jego zleceń za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej w punkcie Zgodnie z Przepisami dotyczącymi Rynków Instrumentów Finansowych oraz innymi wprowadzonymi odpowiednio regulacjami, Avus Capital winien zapewnić bezpieczeństwo Klientowi oraz działać w najlepszym interesie Klienta Klient jest zobligowany do śledzenia przepisów podatkowych dotyczących dochodu uzyskanego za pomocą transakcji z niniejszej umowy z transakcji na CDF Avus Capital winien sporządzić, na życzenie Klienta, oficjalny rachunek wskazujący na konkretny dochód tak jak opisano w punkcie Klient ma prawo bez uzyskiwania rekompensaty lub kary oraz bez podania przyczyny do zakończenia niniejszej Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia oraz aby go zakończyć Klient jest zobowiązany do zamknięcia swoich otwartych pozycji. 5. Zainwestowane środki 5.1. "Zainwestowane środki " to wszystkie środki Klienta, które są zablokowane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji i Zleceń automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss). Zainwestowane środki nie mogą być wypłacone lub użyte do zawarcja transkacji. Informacja o bieżących poziomach marginesu znajduje się na stronie: Klient zobowiązany jest do utrzymania w każdej chwili Zlecenia automatycznego zamknięcia (Zlecenia stop/loss) dla każdej otwartej pozycji. Maksymalna strata ze Zlecenia automatycznego zamknięcia będzie wynosić najwyżej tyle co kwota wolnych środków na koncie Klient winien mieć prawo do wypłaty środków ze swojego konta do wysokości wolnych środków na tym koncie. Nie jest dopuszczalne wypłacanie środków osobom trzecim. Podobnie nie jest dopuszczalne wykonywanie przelewów bankowych do osób trzecich. Klient powinien mieć prawo do wpłaty środków na konto Avus Capital jedynie po podpisaniu umowy z Avus Capital. 6. Instrukcje i komunikacja pomiędzy Stronami 6.1. Klient składa zlecenia poprzez platformę handlową na stronie: po zidentyfikowaniu swojej osoby poprzez podanie adresu mailowego i hasła. 6/11

7 6.2. Klient może także wprowadzić zlecenie przez telefon z użyciem numerów telefonów dostarczonych przez Avus Capital po potwierdzeniu swojej tożsamości podając swoje imię i nazwisko oraz adresu mailowego użytego podczas rejestracji Avus Capital nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane złożeniem przez Klienta nieprawidłowego zlecenia, przerwanie połączenia lub awarii środków komunikacji. 7. Składanie Zleceń. Rodzaje Zleceń Transakcje pomiędzy Stronami powinny być wykonywane poprzez użycie środków komunikacji określonych w punkcie Dla każdej transakcji Klient otrzymuje wycenę z platformy itrend.com lub telefonicznie. Wycena jest aktualna do momentu zastąpienia jej przez nową Avus Capital i Klient nie mogą anulować wykonanego już zlecenia biorąc pod uwagę, że zostało ono wykonane w prawidłowej cenie, a Klient potwierdził, że kupuje lub sprzedaje odpowiednią ilość konkretnego instrumentu Avus Capital winien podać dwie ceny dla każdego instrumentu poprzez platformę itrend.com lub telefon: cenę KUP i cenę SPRZEDAJ. Klient kupuje w cenie KUP, a sprzedaje w cenie SPRZEDAJ Klient może złożyć następujące rodzaje zleceń: a) Zlecenie Rynkowe to zlecenie jest realizowane po aktualnej cenie rynkowej. b) Zlecenie automatycznego zamknięcia (Auto Close) to jest zlecenie, które aktywowane jest przy ustalonym przez Klienta w docelowym zysku lub stracie. Docelowy zysk i strata nie są gwarantowane i mają charakter orientacyjny. Zlecenie automatycznego zamknięcia jest używane do zamykania pozycji z zyskiem lub ze stratą Wszystkie transakcje zawierane są zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, stosując rodzajekomunikacji określonej w pkt Odsetki, Opłaty i Prowizje 8.1. Avus Capital nie płaci żadnych odsetek związanych ze środkami Klienta Za każdy dzień, kiedy Klient ma otwartą pozycję powinien zapłacić lub otrzymać Swap odsetkowy jak określono w Tabeli Warunków i Prowizji Opłaty związane z poprzednimi punktami mogą ulec zmianie. Nowe opłaty za wykonywanie zleceń wchodzą w życie po ogłoszeniu na stronie: wraz z Tabelą Warunków i Prowizji na niej umieszczonych. 7/11

8 8.4. Inne wydatki związane z wykonaniem zleceń, które są pokrywane przez Klienta, są pobierane z jego konta, a jeżeli swapy odsetkowe są dodatnie winny być przesłane na konto Klienta. 9. Raportowanie 9.1. Podpisując ten Kontakt Klient deklaruje, że chce otrzymywać informacje, które Avus Capital ma obowiązek przesyłać na trwałym nośniku, poprzez elektroniczne formy komunikacji, ze stroną internetową włącznie, lub poprzez Klienta Klient musi sprawdzać swój rachunek po jego otrzymaniu i informować Avus Capital, jeżeli pojawią się jakiekolwiek błędy lub nieścisłości. Rachunki pozostają nieskorygowane i stają się ostateczne w momencie, gdy Klient nie poinformuje Avus Capital o nieścisłościach w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania rachunku. 10. Handel CFD na Parach Walutowych Cena pary walut ukazuje kurs wymiany dwóch walut, którymi się handluje. Zakupienie pary walut oznacza zakupienie pierwszej waluty z pary i sprzedaż drugiej. Sprzedaż pary walut oznacza sprzedaż pierwszej z walut i zakupienie drugiej. Transakcje parami walut nie są związane z dostarczaniem realnej waluty. Handel odbywa się wyłącznie w celach spekulacyjnych Klient jest świadomy, że ceny par walutowych są przedstawiane przez elektroniczną platformę transakcyjną Trading212.com i mogą wystąpić w nich różnice w stosunku do cen podawanych przez innych pośredników inwestycyjnych Zyski i straty generowane przez handel parą waluty oblicza się zawsze w drugiej z walut z pary. Na przykład: Klient dokonuje transakcji EUR/USD. Będzie zatem generować zyski i straty w dolarach amerykańskich Avus Capital może wskazać Strefy Cen Zakazanych, w których Klient nie może umieszczać zleceń oczekujących. Z reguły są to ceny zbyt bliskie lub zbyt dalekie cenom rynkowym instrumentu. 11. Handel CFD na Akcjach i Indeksach Kontrakt na różnicę cenową (z ang. Contract for Difference, lub CFD) jest instrumentem finansowym stworzonym na podstawie akcji, indeksu, kontraktu terminowego futures lub innego instrumentu finansowego (instrumentu bazowego). Kontrakty na różnicę stworzone są w celu umożliwienia klientowi spekulacji cenowej na akcjach, indeksach oraz kontraktach terminowych futures bez konieczności fizycznego zakupienia instrumentu Handlując kontaktami CFD Klient i Avus Capital jednoznacznie potwierdza następujące warunki: 8/11

9 a) żadna ze Stron nie będzie żądać fizycznie instrumentu bazowego zakupionego w formie kontraktu CFD; b) żadna ze Stron nie jest zobligowana do zakupu, sprzedaży lub dostarczenia konkretnego instrumentu bazowego, który jest dopuszczony do handlu jako kontrakt na różnicę cenową; Ceny, odsetki i prowizje Ceny kontraktu CFD zmieniają się codziennie i są zbliżone bądź identyczne z ceną wymiany konkretnego instrumentu bazowego akcji, indeksu lub kontraktu futures Aby handlować CFD Klient musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia na koncie (zainwestowane środki) informacja o aktualnym stanie zainwestowanych środków dostępna jest na stronie Dla każdej otwartej pozycji muszą zostać spełnione wymagania z punktów Gdy Klient otworzył pozycję długą, zapłaci ze swojego konta odsetki za każdy dzień, gdy pozycja jest otwarta według tabeli Warunków i Prowizji Avus Capital Gdy Klient otworzył pozycję krótką, do jego konta zostaną dopisane odsetki za każdy dzień, gdy pozycja jest otwarta według tabeli Warunków i Prowizji Avus Capital Konto Klienta zostanie obciążone kosztami wykonania każdej transakcji na kontrakty na różnicę cenową zgodnie z tabelą Warunków i Prowizji Avus Capital Wypłaty dywidend za akcje, które są oparte na CFD: a) w przypadku, gdy Klient posiada pozycję długą na ten konkretny CFD, zgadza się on na otrzymanie 100% dywidendy netto na jego konto; b) w przypadku, gdy Klient posiada pozycję krótką na ten konkretny CFD, zapłaci on ze swojego konta 100% dywidendy brutto Jeżeli firma dzieli lub łączy swoje akcje Klient winien zostać poinformowany, a także wyraża zgodę na to, że ilość CFD w pozycji Klienta zostanie zwiększona lub zmniejszona Jeżeli firma bankrutuje lub zostaje skreślona z konkretnej giełdy Klient winien zostać poinformowany, że jego pozycje na ten CFD zostaną zamknięte oraz wyraża zgodę na cenę zamknięcia W przypadku dużych wahań ceny instrumentu Avus Capital może zmienić poziom zabezpieczenia dla tego instrumentu i może poprosić Klienta o dodatkowe środki (margines) by zabezpieczyć tę pozycję HANDEL CFD NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH W przypadku handlu kontraktami terminowymi CFD obowiązują wszystkie przepisy z punktów Handel każdym kontraktem terminowym odbywa się przez określony czas. Data zakończenia jest zawarta w nazwie kontraktu, np. Oil-19Jul13. 9/11

10 Klient wyraża zgodę na to by jego pozycja została automatycznie zamknięta w momencie utraty ważności kontraktu terminowego Klient wyraża zgodę na ceny, po których jego pozycje zostaną zamknięte w momencie utraty ważności kontraktu terminowego HANDEL CFD NA ZŁOCIE I SREBRZE Handel CFD na złocie i srebrze oparty jest na cenach spot i nie zawiera w sobie fizycznego dostarczenia ilości, które zostały kupione lub sprzedane Podczas handlu CFD na złocie i srebrze, ceny metali szlachetnych wskazują na proporcję, w jakiej odbywa się ich handel w stosunku do innych walut, Klient potwierdza, że jest świadomy, iż ceny CFD na złocie i srebrze są wskazywane przez elektroniczną platformę transakcyjną na itrend.com i mogą nieznacznie różnić się w porównaniu z cenami podawanymi przez innych pośredników inwestycyjnych Avus Capital może określić strefy cen zakazanych, w których Klient nie może umieszczać zleceń oczekujących. Zwykle są to ceny zbyt bliskie lub zbyt dalekie od ceny rynkowej instrumentu. 12. Warunek Efektywności, Efekt i Rozwiązanie Umowy Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wchodzi w życie w momencie, gdy klient dokona wpłaty i zostanie ona otrzymana przez Avus Capital (w kwocie wskazanej w punkcie 3.2) za pomocą jednej z metod wskazanych na stronie Umowa może być zakończona w następujących przypadkach: Za obustronnym pisemnym porozumieniem stron; Za czternastodniowym okresem wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze Stron. W przypadku gdy Klient ma otwarte pozycje, Avus Capital ma prawo je zamknąć; Przez Avus Capital bez wcześniejszego ostrzeżenia: jeżeli Klient narusza prawo lub jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 13. Inne Przepisy Dla wszystkich postanowień, które nie są określone w niniejszej Umowie, winny obowiązywać Ogólne Warunki Avus Capital Podpisując tę Umowę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia firmy Avus Capital w przypadku zmian dotyczących deklarowanych informacji. 10/11

11 13.3. Avus Capital winien przestrzegać swoich obowiązków nałożonych przez Przepisy dot. Rynków Instrumentów Finansowych. Jest również zobowiązany do wprowadzania przepisów, włącznie z zastosowaniem niniejszej Umowy w kwestiach przekazywania i wykonywania zleceń oraz wprowadzaniem odpowiedniej kontroli w stosunku do wykonywania zleceń Klientów. Zlecenia te powinny być wykonywane w sposób ciągły i z zachowaniem najwyższej jakości zgodnie z zapisami umowy Zgodnie z niniejszą Umową, Avus Capital winien zagwarantować: że środki Klientów będą możliwe do zidentyfikowania i przechowywane przez firmę osobno niż środki własne Avus Capital, włącznie utrzymane z kontem analitycznym jak w punkcie 3.2 niniejszego kontraktu Wszelkie spory winny być rozstrzygane przez porozumienie Stron. Jeżeli porozumienie nie może zostać osiągnięte spór winien być przekazany do odpowiedniego bułgarskiego sądu Niniejsza Umowa może być również podpisany przez Strony z użyciem komunikacji zdalnej ( i strona internetowa ). W tym przypadku Kontrakt zostanie zawarty jako dokument elektroniczny zgodnie z przepisami prawnymi dot. świadczenia usług finansowych na odległość jak również przepisów dot. dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego. 11/11

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo