Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach Mirosław Juszczak PRACA KOŃCOWA Promotor Dr hab. Wawrzyniec Michalski Wrocław 2015 r.

2 Spis treści: Wstęp.3 Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem walutowym zagadnienia wstępne Podstawowe pojęcia związane z rynkiem walutowym Istota i rodzaje ryzyka walutowego Proces zarządzania ryzykiem walutowym Metody zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym..10 Rozdział 2. Znaczenie wprowadzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej dla polskich przedsiębiorstw Praktyka zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach Rola wspólnej waluty w rozliczeniach handlowych Skutki przyjęcia euro dla polskich podmiotów...25 Rozdział 3. Potencjalne korzyści i koszty dla przedsiębiorstw wynikające z przyszłego przystąpienia Polski do strefy euro Perspektywy przyjęcia euro w Polsce Korzyści z wprowadzenia euro dla przedsiębiorstw Koszty i zagrożenia związane z przyjęciem wspólnej waluty..38 Zakończenie..40 Bibliografia 42 str. 2

3 WSTĘP Wybór tematu pracy był spowodowany zarówno jego aktualnością oraz niejednoznaczną oceną konsekwencji wprowadzenia euro dla Polskich przedsiębiorstw, jak i chęcią podzielenia się autora doświadczeniami wieloletniej pracy w Bankach na stanowiskach związanych z szeroko pojętą obsługą przedsiębiorstw. W Trakcie swojej praktyki zawodowej autor spotkał się z różną oceną przedsiębiorców na temat efektów przystąpienia do Unii Walutowej oraz bardzo zróżnicowanym poziomem wiedzy na temat ryzyk związanych z rozliczaniami walutowymi i metod ich zabezpieczania. Wielokrotnie prowadził z przedsiębiorcami spotkania mające na celu podniesienie ich wiedzy w w/w zakresie. Celem pracy jest zaprezentowanie pojęć oraz analiza ryzyk występujących w Polskich Przedsiębiorstwach w związku z występowaniem rozliczeń walutowych a także wskazanie potencjalnych skutków przyjęcia euro dla polskich podmiotów gospodarczych. W pracy zastosowano metodę opisową oraz analizę opisową literatury zawierającej informacje istotne dla badanej kwestii. Źródłami danych pierwotnych były głównie informacje dostępne na poszczególnych portalach bankowych w części dotyczącej obsługi walutowej (platformy walutowe, stosowane spready, strategie i segmentacje firm oraz stosowane marże) oraz dane z GUS, a także zawarte w raportach NBP. Pojęcia zostały zdefiniowane na podstawie kilku źródeł zawartych w literaturze dotyczącej zakresu pracy, głownie pracy M. Burdy: Opcje walutowe. Warszawski Instytut Bankowości W- wa 1998, R. Kolby: Wszystko o instrumentach pochodnych WIG Pres W-wa 1997 oraz P. Misztala: Zabezpieczenia przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, W-wa 2004 Sygn W rozdziale pierwszym zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia związane z rynkiem walutowym; wyjaśniono na czym polega istota ryzyka walutowego, jakie występują rodzaje ryzyk oraz opisano procesy zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach, a także podstawowe metody zabezpieczania przed tym ryzykiem. str. 3

4 W rozdziale drugim przedstawiono praktyki zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach, opisano rolę wspólnej waluty w rozliczeniach handlowych oraz potencjalne skutki, jakie może wywołać w polskich firmach wprowadzenie euro. W rozdziale trzecim omówiono i przeanalizowano perspektywy wejścia Polski do strefy euro oraz związane z tym korzyści i zagrożenia dla krajowych przedsiębiorstw. Czekające nasz kraj zastąpienie waluty narodowej wspólną walutą europejską euro zgodnie z naszym zobowiązaniem zawartym w traktacie akcesyjnym jest ważną, strategiczną decyzją powodującą daleko idące dla wszystkich uczestników rynku skutki. Wymaga ono od przedsiębiorstw szczególnego przygotowania do zaabsorbowania potencjalnych negatywnych zjawisk z tym związanych. Przyjęcie euro wiąże się z wieloma szansami dla krajowych podmiotów gospodarczych. Warunkiem ich wykorzystania jest odpowiednie przygotowanie się firm do sytuacji, która powstanie po wprowadzeniu wspólnej waluty. Analizując konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej dla krajowych przedsiębiorstw należy pamiętać, że już samo pojawienie się euro jako waluty krajów Unii Walutowej przyniosło wiele korzyści polskim firmom biorącym udział w wymianie handlowej z krajami strefy euro. Przede wszystkim, możliwość posługiwania się jedną walutą zamiast kilkoma czy kilkunastoma walutami narodowymi zredukowała koszty ponoszone przy zakupie i sprzedaży tych walut. Jednocześnie zmniejszyły się koszty transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe, o czym będzie szerzej powiedziane w dalszej części pracy. Ze względu na konieczność dokonywania rozliczeń walutowych w handlu zagranicznym, polskie przedsiębiorstwa - zarówno eksporterzy, jak i importerzy - są narażeni na niekorzystne zmiany relacji naszej waluty do waluty rozliczeniowej. W związku z tym zarządzający firmami powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz świadomość ryzyk z tym związanych oraz efektywnie nimi zarządzać. str. 4

5 Rozdział 1 Zarządzanie ryzykiem walutowym zagadnienia wstępne 1. 1 Podstawowe definicje dotyczące rynku walutowego Rynek walutowy, określany również jako rynek forex lub po prostu FX (z ang. Foreign Exchange Market), to część rynku finansowego, na którym kontrahenci - osoby indywidualne, przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe - wymieniają jedną walutę w zamian za inną w określonym czasie i po określonej cenie. Kurs walutowy jest to cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej (np. ilość złotych płaconych za jedno euro). Cena na rynku walutowym jest wynikiem kształtowania się sił popytu i podaży. W jaki sposób banki ustalają ceny kupna i sprzedaży walut dla swoich Klientów? Banki ustalają kursy kupna i sprzedaży dla swoich Klientów w oparciu o stawki na rynku międzybankowym, którego są uczestnikami i gdzie zaopatrują się w walutę obcą. Na ostateczny kurs ma wpływ tzw. szerokość rynku (różnica ceny BID i ASK dla danej pary walutowej na rynku międzybankowym) + marża banku. Na szerokość rynku główny wpływ ma płynność na rynku (liczba transakcji dokonywanych w danej parze walutowej) oraz zmienność danej pary walutowej. 1 Walutowa Transakcja natychmiastowa (WTN) jest to najczęściej stosowana przez uczestników rynku transakcja kupna lub sprzedaży waluty po oferowanym przez Bank kursie, w których rozliczenie następuje najpóźniej w drugim dniu roboczym. W ramach WTN wyróżniamy transakcje z datą rozliczenia: na dziś (TD), na jutro (TM), na drugi dzień roboczy (SPOT). 1 P.Misztal: Zabezpieczenia przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, W-wa 2004 Sygn str. 5

6 Kontrakty Forward (rzeczywiste i nierzeczywiste) oraz kontrakty futures są umowami zawartymi w chwili bieżącej dotyczące bezwzględnego zrealizowania w przyszłości zobowiązań wynikających z konstrukcji kontraktu. 2 Innymi słowy, jest to porozumienie zawierane pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się zawrzeć transakcję finansową w określonym przyszłym (Forward) terminie, jest to umowa, w której jedna strona zobowiązuje się dostarczyć określoną kwotę waluty, w określonym momencie w przyszłości, po z góry określonym kursie. Transakcje Forward mogą mieć dwojaki charakter: transakcji rzeczywistych i nierzeczywistych. W Transakcjach rzeczywistych rozliczenie transakcji kończy się rzeczywistą, fizyczną dostawą lub zakupem określonej kwoty waluty w przyszłości. W Transakcjach nierzeczywistych rozliczeniu podlega jedynie różnica kursowa pomiędzy ceną w dniu zawarcia transakcji (kurs terminowy), a ceną a w dniu jej rozliczenia (kurs rozliczeniowy). Są to tzw. Transakcje NDF Non Deliverable Forward, czyli kontrakty, których rozliczenie nie wiąże się z fizyczną dostawą lub przyjęciem walut. Opcje walutowe są instrumentami finansowymi, dającymi nabywcy prawo, ale nie stwarzającymi obowiązku kupna lub sprzedaży instrumentu podstawowego, na jaki był wystawiony w ciągu ustalonego czasu lub w ustalonym terminie w przyszłości, po ustalonej cenie, zwanej zwykle ceną wykonania lub bazową( exercise price, strike price). 3, 4. Za to prawo nabywca płaci wystawcy premię Istota i rodzaje ryzyka walutowego Ryzyko walutowe może spowodować nieprzewidywalny przez uczestników wymiany zagranicznej towarów i usług wzrost kosztu importu (przy osłabieniu się waluty krajowej) oraz spadek przychodów z eksportu (przy umocnieniu się waluty krajowej). 2 Finansowe instrumenty pochodne. Pomiar ryzyka Rynkowego Bankowe abc 1998 nr 43 A. Fierla 3 R. Kolb: Wszystko o instrumentach pochodnych WIG Pres W-wa s I. Tymuła :Opcje walutowe Bank 1997 str. 6

7 Źródłem ryzyka jest fakt niemożności dokładnego przewidzenia kierunku i skali wahań kursu. W praktyce można wyróżnić trzy rodzaje tego ryzyka: ryzyko transakcyjne - występujące w przypadku zawierania transakcji rozliczanej w innej walucie niż waluta krajowa przedsiębiorstwa; ryzyko konwersji (ryzyko przeliczania walut) - definiowane jako różnica między całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych składników aktywów, a całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych zobowiązań; ryzyko ekonomiczne - jest to zmiana kursu która może trwale wpłynąć na konkurencyjność i rynkową wartość firmy; Z punktu widzenia bieżącego wpływu na działalność firm, najistotniejsze jest ryzyko transakcyjne 5. Ponieważ w praktyce zazwyczaj występuje przesunięcie czasowe pomiędzy zawarciem transakcji a jej rozliczeniem w walucie, jak również kalkulacja rentowności sprzedaży produkcji musi zawierać cenę jednostkową towaru oraz cenę rozliczeniową waluty, a ta jest nieznana w przyszłości, przedsiębiorca jest narażony na ryzyko utraty zysku z transakcji. O ile przedsiębiorstwo jest w stanie wyliczyć rentowną cenę sprzedaży lub zakupu importowanego lub eksportowanego produktu, o tyle druga składowa cena waluty rozliczeniowej, jest czynnikiem ryzyka, mogącym w skrajnym przypadku spowodować, że transakcja w efekcie końcowym będzie nierentowna. Zarządzanie ryzykiem kursowym polega nie tylko na określeniu aktualnej pozycji walutowej przedsiębiorstwa oraz wyborze odpowiedniego instrumentu zabezpieczającego, lecz jest również związane ze specyfiką danej firmy oraz otoczeniem fundamentalnym, w którym ona funkcjonuje. Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, oprócz obniżenia ryzyka transakcji, może mieć także na celu przyciągniecie szerszej rzeszy klientów, poprzez zaoferowanie im 5 Inwestycje-Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa.k.t Jajuga PWN W-wa 2004 str. 7

8 lepszych i stabilniejszych warunków transakcji. Sprzedawcy danego produktu, np. dealerzy samochodowi, nie zabezpieczając się przed ryzykiem kursowym nie mogą zagwarantować stałych cen aut w złotówkach, co często jest źle odbierane przez klientów. Firmy surowcowe ( np. KGHM PM S.A, ), których produkty podlegają wahaniom cen surowców notowanych na światowych giełdach surowcowych, dodatkowo narażone są na ryzyko niekorzystnych zmian wartości waluty, w której jest wyrażana cena danego surowca (głównie w USD), natomiast wielkość wydobycia oraz jego złożoność uniemożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się w tym zakresie trendy. 6 Ryzyko konwersji pojawia się zazwyczaj w przedsiębiorstwach i koncernach międzynarodowych w chwili konsolidacji sprawozdań finansowych zagranicznych podmiotów zależnych. Aby można było dokonać takiej konsolidacji, należy przeliczyć sprawozdania podmiotów zależnych i stowarzyszonych, które są zobowiązane prowadzić księgowość w walucie krajowej na walutę sprawozdania podmiotu dominującego. Na to ryzyko narażone są głównie pozycje bilansowe zawierające zobowiązania i należności zagraniczne, środki pieniężne oraz papiery wartościowe denominowane w walutach obcych. To ryzyko ma jedynie charakter księgowy i nie wpływa na wartość przepływów pieniężnych do momenty sprzedaży majątku. Istotą ryzyka ekonomicznego jest to, iż zmiana kursów walutowych może decydować o istotnym wzroście kosztów lub spadku planowanych dochodów od operacji zagranicznych związanych z działalnością firmy. W praktyce więc zawiera to ryzyko także częściowo ryzyko transakcyjne. 7, 1.3. Proces zarządzania ryzykiem walutowym Aby skutecznie zarządzać ryzykiem trzeba określić i wdrożyć ryzyko, zbadać i przeanalizować otoczenie firmy (makroekonomiczne, polityczne itp.), opracować i wdrożyć odpowiednią politykę zabezpieczającą (hedingową). 6 Daniel Śliwiński-istota i rodzaje ryzyka walutowego, Jacek Maliszewski :Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych, W-wa 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.s str. 8

9 Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie składa się z kilku elementów, do których zaliczamy: Identyfikację i prognozowanie ryzyka Oszacowanie wielkości ryzyka Opracowanie strategii zabezpieczającej Monitoring i kontrolę wykonania Zarządzanie ryzykiem kursowym wiążę się z ponoszeniem przez przedsiębiorstwa kosztów i późniejszą koniecznością ich kontroli. Istotne są identyfikacja i świadomość z występowania takich kosztów, ponieważ mają ważny wpływ na efektywność i dochodowość przedsiębiorstwa. 8 Do takich kosztów zaliczamy: spread, czyli różnica miedzy kursem kupna a sprzedaży waluty; skokowa zmiana kursu, czyli zmiany które występują czasie pomiędzy obserwacjami kursu; nieprzewidziana zmiana pozycji bazowej - może to być zarówno zmiana ilości jak i cen towarów; koszty premii występują tylko dla niektórych instrumentów pochodnych o których będzie szerzej mowa w dalszych częściach pracy; koszty dostępów do serwisów informacyjnych i rynkowych kursów walut; zmiany kursu w trakcie kwotowania; koszty pracowników analizujących na bieżąco sytuacje rynkową; koszty połączeń telefonicznych itp. Efektywne zarządzanie ryzykiem kursowym powinno przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa i wpływać na stabilizację wyniku finansowego firmy, pomimo zmiany kursu walut, utrzymywanie założonej marży handlowej oraz produkcyjnej niezależnie od 1. 8 R.Szczepański Metody zabezpieczania otwartej pozycji finansowej. Promocja, Poznań 1997, str str. 9

10 kształtowania się kursów oraz trzymanie zabezpieczenia pozycji bazowej czyli ograniczenie ryzyka. 9 Jeżeli Firma zdecyduje się na dynamiczne zarządzanie ryzykiem kursowym w jednej lub kilku formach oferowanych przez banki, omówionych w dalszej części pracy, może dodatkowo uzyskać korzyści, ponieważ będzie w stanie dynamicznie zareagować na zmieniające się warunki rynkowe, utrzymać stopień zabezpieczenia odzwierciedlający przewidywania prawdopodobieństwa zmiany kursu w przyszłości, korzystać zarówno ze wzrostu, jak i spadku kursu walut (np. forward partycypacyjny), krzyżowych transakcji opcyjnie oraz wykorzystywać zmiany kursowe do poprawy wyniku finansowego firmy Metody zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym W ostatniej dekadzie występowały częste i gwałtowne zmiany stóp procentowych, główne waluty światowe przeżywały swoje wzloty i upadki, a rynek akcji i obligacji przechodził okres zwiększonej wrażliwości. Wszystkie te zjawiska zmusiły instytucje finansowe do poszukiwania metod obniżenia ryzyka, z jakim się spotykały i jednocześnie wyjścia naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw dotyczących zabezpieczenia opłacalności transakcji rozliczeniowych swoich kontraktów zawartych w innych walutach. Metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym możemy podzielić na dwie kategorie: Metody wewnętrzne, czyli działania własne, do których należą: 1. Odwracanie ryzyka - polegające na przerzuceniu ryzyka transakcji na partnera, poprzez zastosowanie w rozliczeniu waluty krajowej. 2. Klauzule waloryzacyjne - zawierające w kontrakcie postanowienia o możliwości lub konieczności zmiany ceny towaru w wypadku istotnych, uzgodnionych zmian na rynku walutowym. 3. Podział ryzyka - jest to użycie klauzul o wspólnym ponoszeniu kosztów zmiany kursu lub zastosowanie do rozliczenia waluty kraju trzeciego. 9 Biuletyn Grupy Raiffesen Polska nr33 str. 10

11 4. Przyśpieszenie lub opóźnienie rozliczeń - jest to możliwość korekty terminu rozliczenia płatności w związku z prognozowanymi na rynku zmianami kursu walut. 5. Kompensata ryzyka - polega na zawieraniu rzeczywistych transakcji odwrotnych w tej samej walucie lub walutach o stabilnym kursie względem siebie (np. jednoczesny eksport i import w tej samej walucie). Metody zewnętrzne (odpłatne przerzucenie ryzyka): 1. Ubezpieczenie ryzyka - głownie przez towarzystwo ubezpieczeniowe, wówczas potencjalne zyski z różnic kursowych zostaną odprowadzone na rachunki towarzystwa. 2. Operacje na rynku pieniężnym - polegające na jednoczesnym zaciąganiu pożyczek w walutach i ich wymianie. Zysk lub strata z tego typu operacji związana ze zmianą kursu kompensuje zysk lub stratę z transakcji realnej. 3. Dyskonto weksli - jest to złożenie weksla w walucie obcej do dyskonta i wymiana na walutę krajową. 4. Faktoring i forfaiting - czyli sprzedaż należności. 5. Transakcje terminowe forward - ustalenie z góry kursu waluty. 6. Kontrakty terminowe futures zyski lub straty z kontraktu kompensują zyski lub straty z transakcji realnej. 7. Swapy walutowe - jest to wymiana waluty na inna z jednoczesnym zobowiązaniem do transakcji odwrotnej w przyszłości. 8. Opcje walutowe - zawiera się zazwyczaj, gdy nie ma jeszcze pewności w zakresie przepływów pieniężnych, także jednoczesna sprzedaż i zakup opcji. 10 Do podstawowych metod zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym zaliczamy instrumenty zwane derywatami finansowymi (financial derivates), do których zaliczamy: 1. Kontrakty terminowe Forward(rzeczywiste i nierzeczywiste) 2. Transakcje terminowe typu future 3. Opcje walutowe 4. Swap walutowy 10 Jacek Maliszewski :wyd cyt str 8 str. 11

12 Mimo dużego formalnego podobieństwa poszczególnych instrumentów, oferty poszczególnych instytucji mogą być bardzo zróżnicowane, zwłaszcza pod względem kosztów transakcji. Transakcje forward oraz future są transakcjami bezkosztowymi dla nabywców i wiążą się z obowiązkiem rozliczenia transakcji. 11 Głowna różnica pomiędzy kontraktem Forward i futures polega na standaryzacji. W przypadku pierwszego z nich, umowa tego typu nie jest zestandaryzowana, co pozwala na odpowiednie dopasowanie kontraktu do potrzeb stron. Odnosi się to zarówno do terminu rozliczenia, wielkości kontraktu, jak i sposobu jego realizacji. W przypadku futures dowolności takiej nie ma. Wspomniana różnica powoduje, że obydwa instrumenty są w obrocie na innych rynkach. Forward jest instrumentem bardzo popularnym na rynku międzybankowym, podczas gdy futures na rynkach regulowanych, którymi są giełdy. Istotną równicą jest także fakt, iż kontrakty futures zawsze są nierzeczywiste, co oznacza, że rozliczenie zobowiązań następuje tylko na drodze pieniężnej, poprzez przekazanie różnicy wynikającej z ceny kupna i sprzedaży kontraktu i jego ceny rozliczenia. W przypadku Forward większość kontraktów jest rzeczywista i następuje realne dostarczenie waluty objętej kontraktem, co pozwala przedsiębiorstwom na zrealizowanie potrzebnych rozliczeń handlowych. 12 Opcje walutowe Ze względu na obowiązek zapłaty premii dla wystawcy opcji, transakcja ta nie jest bezkosztowa dla przedsiębiorstwa, ale z góry jest znany koszt takiego zabezpieczenia. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opcji: Opcje kupna- Call, Opcje sprzedaży- Put Inwestor, który kupi opcje Call ma prawo (nie obowiązek) do zakupu w określonym terminie w przyszłości, określonej kwoty, po określonym z góry kursie. Nabywca opcji zaś ponosi koszt premii, traci wraz z upływem czasu; premia stanowi jego maksymalną stratę, natomiast zysk nabywcy jest teoretycznie nieograniczony. 11 W.Małecki Terminowe Rynki Finansowe Biblioteka Menedżera i Bankowca W-wa Str W.Małecki Terminowe Rynki Finansowe Biblioteka Menedzera i Bankowca W-wa Str 7-10 str. 12

13 Sprzedawca opcji natomiast zyskuje premię, która jednocześnie stanowi jego maksymalny zysk; strata jego może być teoretycznie nieograniczona, natomiast zyskuje wraz z upływem czasu. Inwestor, który kupi opcje Put ma prawo (nie obowiązek) do sprzedaży w określonym terminie w przyszłości określonej kwoty waluty, po określonym z góry kursie. Nabywca opcji nie musi jednak korzystać z przysługującego mu prawa do realizacji opcji, jeżeli w momencie rozliczenia opcji kursy rynkowe będą korzystniejsze niż te zagwarantowane w opcji. W przypadku, gdy nabywca opcji będzie chciał zrealizować opcję kupna lub sprzedaży, wystawca opcji ma obowiązek dostarczenia lub zakupu określonej waluty, niezależnie od sytuacji rynkowej. 13 Opcje są więc instrumentami charakteryzującymi się asymetrią praw i obowiązków. 14 Nabywca ma prawo do realizacji opcji, a ryzyko poniesienia strat zamyka się wysokością płaconej premii; wystawca z kolei (najczęściej bank), ma obowiązek realizacji opcji, a ryzyko potencjalnych strat jest praktycznie nieograniczone. 15 Swap walutowy Jest umową między dwiema lub więcej stronami obejmującymi wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe polegają na zamianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej i służą do zarządzania ryzykiem walutowym. Stosowane są różne formy rozliczeń wzajemnych zobowiązań stron. Oprócz wymiany sald, czasami dokonuje się wymiany nominalnych wielkości kontraktu. 16 Swap walutowy składa się z trzech elementów: Wymiana ustalonych kwot kapitału w jednej walucie na drugą, przy ustalonym kursie. Wymiana płatności odsetkowych od ustalonych kwot kapitału w regularnych odstępach czasu, bądź czasu, bądź w końcowej dacie swap a. Na koniec trwania Swap a ponowna wymiana kwot kapitału po tym samym kursie P. Kalwejt :Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym za pomocą opcji walutowych. Str Hedging i nowoczesne usługi finansowe red. M. Bagiński, A. Jonc, A E w Poznaniu Poznań 2001 str B. Bazym: Derywaty walutowe BRE/rynek terminowy Hedging i nowoczesne usługi finansowe red. M. Bagiński, A. Jonc, A E w Poznaniu Poznań 2001 str. 13

14 Jak widać w przedstawionych przykładach, przedsiębiorstwo lub inwestor ma do wyboru wiele instrumentów w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym. Są to zarówno metody wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wybór zaś które z nich są odpowiednie i adekwatne do potrzeb przedsiębiorców często zależy od wiedzy i skłonności do ryzyka osób zarządzających tą częścią firmy. Wprowadzenie euro w Polsce będzie miało bardzo istotne znaczenie dla w/w działań i ryzyk i będzie przedmiotem rozważań w następnych rozdziałach pracy Finansowe instrumenty pochodne. Pomiar ryzyka Rynkowego Bankowe abc 1998 nr 43 A. Fierla str. 14

15 Rozdział 2 Znaczenie wprowadzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej dla polskich przedsiębiorstw 2.1. Praktyka zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach Instytucje finansowe oferują Klientom produkty umożliwiające zabezpieczenie ryzyka walutowego, na które narażeni są klienci. W chwili obecnej wszystkie liczące się banki oferują klientom możliwość korzystania z wymiany walut oraz instrumentów zabezpieczających ryzyka walutowe przy pomocy: Dedykowanego dealera walutowego (doradcy), z którym zawierane są transakcje telefonicznie, po podpisaniu wcześniej odpowiednich umów na zawieranie transakcji kasowych i pochodnych. Dostępu do odpowiednich dla firmy platform walutowych o różnych stopniach zaawansowania. Wybór preferowanej ścieżki dostępu zależy od wielkości przedsiębiorstwa, ilości oraz częstotliwości wymiany walut, wiedzy i skłonności do ryzyka osób zarządzających firmą lub delegowanych do realizacji wymiany walut i zabezpieczeń związanych z tym ryzyk. Bank po ocenie klienta zarówno pod względem wiedzy z w/w zakresu (dyrektywa MiFiD - konieczność przeprowadzenia z klientem między innymi ankiety adekwatność), proponuje klientom odpowiedni dla nich sposób przewalutowań oraz ustala marżę bankową dla danej usługi. Klient wykonujący transakcje z dealerem, ma możliwość bieżącej negocjacji kursu, uzyskania porady oraz informacji rynkowych w momencie zawierania transakcji. Klient korzystający z platformy walutowej zazwyczaj ma dostęp do większej ilości informacji okołorynkowych zawartych w serwisach informacyjnych zintegrowanych z platformą, ma możliwość śledzenia kursów walut, zarówno historycznych jak i bieżących, pozbawiony jest natomiast możliwości negocjacji transakcji. str. 15

16 Zaznaczyć należy jednak, że zazwyczaj banki ustalają wcześniej marżę, z jaką ma być wykonana transakcja dla danej firmy i dedykowany dealer walutowy porusza się również w ramach tej marży, zatem możliwość negocjacji jest ograniczona, świadomości czego często klienci nie mają. tabela nr 1 pozwala porównać najpopularniejsze platformy walutowe dostępne na polskim rynku bankowym. Tabela 1 Godzin y Źródło cen Dwustr onne Kursy Punkty Swopo we Ilość par walu Citi Bank FX Puls e 8:00 do 17, zlece nia 24 h Citib ank BPH Dealin gnet 8:00-17:00 BPH na podsta wie interba nku ebhż Treas ury 8:30-16:30 Bank BGŻ Alior efxtrader ibrefx 24h/5 dni 8:00-17:00 Londyn interbank(alg orytmy) BRE Bank na podstaw ie interban ku TAK Nie Nie TAK tylko informa cyjnie KB Autode aling 9:00-16:30 B.D Milenium Forex Trader R- Dealer 9:00-17:00 8:00-19:00 Millenniu m na podst.inter banku b.d Nie Nie dla wybra nych klientó w Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie ponad str. 16

17 Algoryt m Kwota min. Transak cje termin owe Zleceni a z limitem TAK Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie 1 jedn. walu ty 5000 EUR 1EUR /1 USD 10PLN 1PLN 1000 EUR 1000EUR 5000 PLN TAK TAK TAK TAK TAK Nie TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK b.d TAK TAK Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert produktów zamieszczanych na stronach internetowych wymienionych w tabeli nr1 banków, Jak widać z powyższego zestawienia, zarówno ilość jak i funkcjonalność oferowanych platform pozwala klientom bez trudu dobrać odpowiedni produkt. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż marże ustawione dla danej firmy zależą nie tylko od zakresu przewalutowań, ale także od szerszej współpracy i korzystania z innych produktów bankowych. Jednocześnie korzystanie z określonej platformy może wiązać się z dodatkowymi korzyściami, np. darmowe przelewy zagraniczne wykonane do wysokości zrealizowanych przewalutowań (Kantor Walutowy Alior Bank). Najczęściej stosowanym przez firmy zabezpieczeniem ryzyka walutowego jest transakcja forward. TRANSAKCJA FORWARD Transakcja kupna lub sprzedaży waluty po oferowanym przez Bank kursie, w której strony ustalają termin rozliczenia transakcji. Transakcja ta przeprowadzana jest po to, aby uniknąć niekorzystnej zmiany ceny waluty rozliczeniowej w ustalonym przez strony transakcji ( Firma-Bank) przedziale czasowym. str. 17

18 Przedsiębiorstwo oczekujące dostawy lub mające zobowiązanie dostawy waluty w przyszłości, znając dziś kurs po którym ją sprzeda lub kupi, zabezpiecza się w ten sposób przed ryzykiem zmiany kursu. Transakcje te są zazwyczaj wykorzystywane w celu zabezpieczenia rzeczywistych i przewidywanych ekspozycji tak, żeby zabezpieczyć marżę zysku lub cenę sprzedaży (bardzo rzadko w celach spekulacyjnych, choć takie również nie są wykluczone). Przedsiębiorstwo z góry zna kurs, po którym rozliczy swoje transakcje, np. za 3 miesiące, i zapewnia sobie jej opłacalność na określonym poziomie, niezależnie jaki będzie w dniu rozliczenia kurs waluty. 18 Termin zapadalności transakcji terminowych liczy się od daty waluty spot. Popularne terminy transakcji forward i przypisana liczba dni do rozliczenia: SN (Spot Next) 1 dzień 1W 1 tydzień 1M 1 miesiąc 2M 2 miesiące 3M 3 miesiące 6M 6 miesięcy 1Y 1 rok Transakcje Forward są transakcjami bezkosztowymi, elastycznie dopasowanymi do potrzeb przedsiębiorstwa i jednocześnie stosunkowo mało skomplikowanymi, co pozwala zachęcić przedsiębiorców do ich stosowania. Większość banków oferuje swoim klientom bardziej zaawansowane sposoby zabezpieczenia kursu waluty, takie jak: 18 G. Zalewski: Kontrakty terminowe w praktyce WIG-Press W-wa 2000 str 10 str. 18

19 ZLECENIA WALUTOWE (zlecenia warunkowe, ordery) - jest to narzędzie umożliwiające Klientowi dokonanie transakcji po wybranej (lub lepszej) cenie, jeśli taka będzie dostępna dla Klienta. Zlecenia walutowe pomagają Klientom w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Podstawowe rodzaje takich zleceń to: ZLECENIE Z LIMITEM CENY TAKE PROFIT, gdzie klient wybiera kurs (lepszy od aktualnego), po którym chce kupić/sprzedać walutę oraz termin ważności danego zlecenia. Jeśli wybrany bądź lepszy kurs pojawi się w ofercie dla Klienta zlecenie zostanie zrealizowanie. ZLECENIE Z LIMITEM CENY STOP LOSS - w tym zleceniu klient wybiera kurs (gorszy od aktualnego), po którym chce kupić/sprzedać walutę oraz termin ważności danego zlecenia. Jeśli wybrany lub gorszy kurs pojawi się w ofercie dla Klienta, zlecenie zostanie zrealizowanie. Zlecenie to służy zabezpieczeniu się przed zmianą trendu kursu waluty (jeśli Klient ma zobowiązanie kupna/sprzedaży waluty może zabezpieczyć się na wypadek, gdyby kurs zaczął gwałtownie rosnąć/spadać poprzez wyznaczenie najgorszej dla niego ceny, po której jest skłonny dokonać transakcji). 19 Większość tych transakcji jest zawierana z dealerem walutowym, ale niektóre zaawansowane platformy walutowe również umożliwiają ich zawarcie(patrz tabela nr 1) Rola wspólnej waluty w rozliczeniach handlowych Z większością krajów Unii Europejskiej, niezależnie od tego czy są one w strefie euro, czy pozostają poza nią, rozliczenia handlowe polskich przedsiębiorstw odbywają się w euro. Wyjątkiem jest tutaj Wielka Brytania, z którą rozliczenia handlowe odbywają się zazwyczaj w GBF i stanowi ona ok. 4,2% naszego importu oraz 8,90% eksportu. 19 W.Małecki Terminowe Rynki Finansowe Biblioteka Menedżera i Bankowca W-wa 1992.str20-22 str. 19

20 Tabela 2 Polska wymiana handlowa z krajami UE w tys. Euro, rok 2012 import export import export saldo O G Ó Ł E M ,0 100,0 Kraje Austria ,0 2,5 Belgia ,9 2,7 Bułgaria ,4 0,5 Cypr ,2 0,2 Czechy ,4 8,3 Dania ,0 2,2 Estonia ,1 0,8 Finlandia ,5 1,0 Francja ,8 7,7 Grecja ,3 0,5 Hiszpania ,6 2,6 Holandia ,8 5,9 Irlandia ,0 0,4 Litwa ,0 2,1 Luksemburg ,3 0,2 str. 20

21 Łotwa ,3 0,9 Malta ,0 0,0 Niemcy ,1 3 3,1 Portugalia ,5 0,4 Rumunia ,1 2,0 Słowacja ,6 3,4 Słowenia ,6 0,4 Szwecja ,3 3,5 Węgry ,8 3,2 Wielka Brytania ,2 8,9 Włochy ,1 6,4 Niewyszczególniony kraj UE ,0 0,1 Źródło :Raport o handlu zagranicznym Polski w 2012 roku, Zespół głównego ekonomisty. W-wa str. 21

22 Strukturę rozliczeń walutowych polskich przedsiębiorstw przedstawia tabela 3. Eksport, import oraz saldo obrotów towarowych Polski w latach w różnych walutach (w mld). Tabela 3 Waluta Eksport zł 208,9 272,1 288,8 343,8 386,6 405,4 417,1 USD 53,6 73,8 89,4 109,6 138,8 171,9 133,6 euro 47,5 59,7 71,4 87,9 101,8 116,2 96,3 Import zł 265,1 325,6 328,2 394,0 456,8 497,0 454,8 USD 68,0 88,2 101,5 125,6 164,2 210,5 145,8 euro 60,4 71,4 81,2 100,8 120,4 142,4 105,0 Saldo zł -56,2-53,5-39,4-50,3-70,3-91,6-37,7 USD -14,4-14,4-12,2-16,1-25,4-38,6-12,1 euro -12,8-11,7-9,7-12,9-18,6-26,2-8,7 Źródło: Ministerstwo gospodarki, Polska 2010 Raport o stanie handlu zagranicznego, W-wa 2010, str 11 Wraz z wprowadzeniem euro, zniknie ryzyko związane z częstymi i nieprzewidywalnymi zmianami kursu euro do naszej waluty, które obrazują wykresy nr 1, 2 oraz 3, opisujące zachowanie się pary walutowej eur/pln w okresach ostatnich 3 miesięcy, jednego roku oraz 10 lat. str. 22

23 Wyk 1 zmiana kursu eur/pln, 3M Źródło: portal Money.pl,http://www.money.pl/-wykresy historyczne w zadanym okresie Wyk. 2 zmiana kursu eur/pln 1 Y str. 23

24 Źródło : portal Money.pl,http://www.money.pl/-wykresy historyczne w zadanym okresie Wyk.3 zmiana kursu eur/pln 10 Y Źródło : portal Money.pl,http://www.money.pl/-wykresy historyczne w zadanym okresie Jak widać na załączonych wykresach, rozliczenie transakcji handlowych w czasie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem wystąpienia niekorzystnego kursu rozliczeniowego, zarówno dla importerów, jak i eksporterów. str. 24

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo