PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JAREJ FORMY PSZENICY TWARDEJ. Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JAREJ FORMY PSZENICY TWARDEJ. Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń. Wstęp"

Transkrypt

1 PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JAREJ FORMY PSZENICY TWARDEJ Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wstęp Pszenica twarda wywodzi się z dziko rosnącej formy Triticum dicoccoides, wprowadzonej do uprawy ok. 8 tys. lat p.n.e. W czasach nowożytnych pierwsza wzmianka o tym gatunku pochodzi z XVI w, a w roku 1800 francuski botanik Desfontaines posłużył się po raz pierwszy łacińską nazwą Triticum durum. Pszenica twarda zaczęła cieszyć się popytem na początku ubiegłego stulecia [GĄSIOROWSKI, OBUCHOWSKI 1978]. Hodowla intensywnych odmian T. durum, zwłaszcza po 1960 roku, przyczyniła się do poszerzenia światowego areału uprawy i wzrostu produkcji potrzebnego dla przemysłu ziarna tego gatunku [SZWED-URBAŚ 1998]. W Polsce uprawę tej pszenicy zaniechano w latach powojennych ze względu na brak własnych, plennych odmian. Zapotrzebowanie krajowego przemysłu spożywczego na pszenicę twardą pokrywane jest w całości ziarnem importowanym. Wysokie ceny tego surowca na rynku międzynarodowym oraz rosnący popyt spowodowały, że w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie uprawą pszenicy twardej nie tylko w tradycyjnych rejonach jej uprawy, ale przede wszystkim w krajach, w których pszenicy tej nie uprawiano lub uprawa miała marginalny charakter, np. Węgry, Niemcy czy Polska [RACHOŃ, SZUMIŁO 2006; SZWED-URBAŚ i in. 1997; 2000]. Czynnikiem decydującym o tym, że ziarno pszenicy durum osiąga wysoką cenę i jest poszukiwanym artykułem na rynku międzynarodowym, jest jego wysoka jakość [RACHOŃ i in. 2002a]. Do wskaźników jakościowych uwzględnianych przy ocenie towaroznawczej ziarna tego gatunku należą m.in.: wyrównanie, szklistość, masa 1000 ziarn i gęstość usypna [GĄSIOROWSKI, OBUCHOWSKI 1978]. Literatura dotycząca produktywności i jakości ziarna odmian pszenicy twardej pochodzących ze wschodu Europy, a uprawianych w warunkach glebowo-klimatycznych naszego kraju jest stosunkowo uboga. W związku z tym podjęto badania, których celem była ocena plonowania, elementów struktury plonu oraz wybranych parametrów jakościowych ziarna odmian ukraińskich i linii polskiej jarej pszenicy twardej w porównaniu z jarą pszenicą zwyczajną.

2 Materiał i metody Badania polowe przeprowadzono w latach w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pole doświadczalne zlokalizowane było na glebie wytworzonej z pyłów pochodzenia lessowego, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Eksperyment prowadzono metodą bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Badaniami objęto jarą pszenicę twardą (Triticum durum Desf.) odmiany ukraińskie: Kharkivska 27, Kharkivska 39, Kharkivska 41, Izolda, Chado i linię LGR 896/23 oraz jarą pszenicę zwyczajną (Triticum aestivum L.) odmianę Torka. Linia LGR 896/23 została wyselekcjonowana w Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin UP w Lublinie, a wstępnie przeprowadzone badania wskazują na zadowalający poziom plonowania i dużą wartość technologiczną jej ziarna. Uprawa roli była typowa dla systemu płużnego. Przedsiewnie wniesiono nawożenie: P 26, K 66 i N 40,0 kg ha -1. Drugą dawkę azotu (40,0 kg ha -1 ) zastosowano na początku fazy strzelania w źdźbło. Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 10 m 2. Siew w ilości 500 ziarn na 1 m 2 wykonywano w stanowisku po rzepaku ozimym. Zachwaszczenie regulowano stosując herbicydy Puma Uniwersal 069 EW (1,2 dm 3 ha -1 ) i Chwastox Trio 540 SL (2,0 dm 3 ha -1 ) w fazie krzewienia pszenicy. Do ochrony przed wyleganiem wykorzystywano Stabilan 750 SL (1,8 dm 3 ha -1 ) na początku strzelania w źdźbło. Choroby grzybowe i szkodniki zwalczano w fazie kłoszenia przy użyciu preparatów odpowiednio Alert 375 SC (1,0 dm 3 ha -1 ) i Decis 2,5 EC (250 cm 3 ha -1 ). Przed zbiorem określono liczbę kłosów na powierzchni 1 m 2. Po uzyskaniu przez ziarno dojrzałości pełnej dokonano kombajnowego zbioru zbóż oraz ustalono: plon ziarna, liczbę i masę ziarn z kłosa oraz masę 1000 ziarn. Określono także gęstość ziarna w stanie zsypnym zgodnie z normą PN-73/R-74007, wyrównanie ziarna wg BN-69/ i szklistość ziarna wg PN-70/R Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji, oceniając istotność różnic testem Tukeya na poziomie p=0,05. Wyniki i dyskusja Przeprowadzone doświadczenie wskazuje (tab. 2), że odmiana Torka pszenicy zwyczajnej plonowała istotnie wyżej (o 7,5 16,4%) od wszystkich badanych odmian ukraińskich i linii polskiej Triticum durum. Na mniejszy potencjał plonowania pszenicy twardej niż pszenicy zwyczajnej wskazują także inni autorzy [RACHOŃ 1994; RACHOŃ i

3 in. 2002b; RACHOŃ, SZUMIŁO 2006; WOŹNIAK 2006], jednak w literaturze przedmiotu różnica w plonowaniu wymienionych gatunków jest większa i waha się od 18 do 30%. Wyższy poziom produktywności pszenicy zwyczajnej w porównaniu z pszenicą twardą wynikał przede wszystkim z istotnie większej obsady kłosów Triticum aestivum, na co zwrócono uwagę również w innych pracach [RACHOŃ 1997; 1999a; 1999b; RACHOŃ, DZIAMBA 1999; WOŹNIAK 2006]. Wśród odmian pszenicy twardej wysokim plonem ziarna wyróżniała się odmiana Kharkivska 27 (6,83 t ha -1 ), a do najniżej plonujących należały odmiany Kharkivska 39 i Izolda (odpowiednio 6,17 i 6,27 t ha -1 ). Natomiast linia LGR 896/23 plonowała na poziomie 6,19 t ha -1. Rozkład opadów atmosferycznych i średnie temperatury powietrza w okresie wegetacji zbóż jarych przedstawiono w tabeli 1. W trzyletnim cyklu doświadczeń, najmniej sprzyjające warunki pogodowe dla wegetacji pszenicy jarej panowały w 2006 r. W czerwcu tego roku odnotowano niewielką sumę opadów atmosferycznych, a suchy i gorący lipiec pogłębił niedobory wody w glebie. Najkorzystniejszym dla plonowania pszenicy jarej był rok 2007, kiedy to w okresie od maja do lipca notowano wysokie temperatury, a opady atmosferyczne, wyraźnie przewyższające normę wieloletnią, sprzyjały intensywnemu wzrostowi i rozwojowi roślin. Ostatni rok badań wyróżniał się znacznym nadmiarem opadów w maju, a ich niedoborem w czerwcu w porównaniu do średniej z wielolecia. Wszystkie badane odmiany i linia pszenicy były mniej produktywne i tworzyły mniej kłosów w 2006 r. niż w 2007 r. Z analizy statystycznej wynika (tab. 3), że pszenica twarda cechowała się istotnie większą masą 1000 ziarn i masą ziarn z kłosa w porównaniu do odmiany pszenicy zwyczajnej. Badania przeprowadzone przez RACHONIA [1994] oraz RACHONIA i in. [2002b] również wskazują na większą masę 1000 ziarn pszenicy twardej niż pszenicy zwyczajnej, a zdaniem WOŹNIAKA [2006] pszenica durum odznacza się większą masą ziarn z kłosa. Wśród porównywanych genotypów pszenicy twardej, odmiana Kharkivska 27 charakteryzowała się istotnie największą masą 1000 ziarn i dużą masą ziarn z kłosa. Podobnie RACHOŃ [1997] wykazał, że najwyżej plonujące genotypy pszenicy twardej tworzyły dobrze wykształcone ziarno. W badaniach własnych najmniejszą masę ziarn z kłosa stwierdzono u linii LGR 896/23. Odmiana Kharkivska 27 i linia LGR 896/23 wyróżniały się istotnie mniejszą liczbą ziarn z kłosa niż odmiany Chado i Torka. W 2008 r. odnotowano istotnie większą MTZ i masę ziarn z kłosa, a mniejszą liczbę ziarn z kłosa niż w roku W 2006 r. pszenica twarda wytworzyła istotnie mniej dorodne ziarno, a większą liczbę ziarn z kłosa w odniesieniu do 2008 r.

4 Gęstość ziarna w stanie zsypnym decyduje o wartości przemiałowej. Duża wartość tej cechy prognozuje wysoki plon mąki, zaś mała świadczy o pomarszczeniu ziarna i słabym wykształceniu bielma [WOŹNIAK 2005]. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia gęstość ziarna w stanie zsypnym odmian ukraińskich pszenicy twardej kształtowała się w granicach od 778 do 793 kg m -3 (tab. 4), a istotnie niższą wartość tego parametru stwierdzono u linii LGR 896/23. Wśród parametrów jakościowych, również szklistość ziarna w dużej mierze oddziałuje na jego wartość przemiałową [MAKOWSKA i in. 2008]. Mieląc szkliste ziarno uzyskuje się gruboziarniste kaszki (semolinę), niezbędne do produkcji wysokiej jakości makaronów. Odmiana Kharkivska 27 i polska linia pszenicy twardej cechowały się większą szklistością ziarna, a mniejszym jego wyrównaniem niż pozostałe odmiany tego gatunku pszenicy. Wszystkie analizowane odmiany i linia pszenicy twardej wyróżniały się ziarnem bardziej wyrównanym i większym udziałem ziarn szklistych w porównaniu z odmianą pszenicy zwyczajnej średnio odpowiednio o 15,1% i 33,0%. W innych badaniach [CIOŁEK, MAKARSKA 2004; RACHOŃ 1999a; RACHOŃ, SZUMIŁO 2002], różnica w szklistości ziarna pszenicy twardej i pszenicy zwyczajnej wynosiła od 14,1 do 41,3%. Warunki pogodowe panujące w latach badań miały wpływ na przydatność technologiczną ziarna pszenicy twardej i zwyczajnej. Świadczy o tym istotne zróżnicowanie wartości wskaźników jakościowych badanego ziarna w zależności od sezonu wegetacyjnego. Ziarno o największej gęstości w stanie zsypnym, wyrównaniu i szklistości zebrano w 2008 r. Natomiast 2006 r. był najmniej korzystny pod względem gęstości ziarna w stanie zsypnym i wyrównania ziarna. Stwierdzono interakcję między odmianami i linią a latami badań. W 2006 r. ziarno pszenicy twardej, z wyjątkiem odmiany Izolda, było istotnie mniej wyrównane i wykazywało mniejszą gęstość w stanie zsypnym niż w kolejnych latach badań. Ziarno pszenicy twardej i zwyczajnej zebrane w 2008 r. było bardziej szkliste od ziarna uzyskanego w 2007 r., a zależność ta nie była statystycznie istotna tylko w przypadku odmiany Kharkivska 39. Wnioski 1. Plon ziarna odmian ukraińskich i linii polskiej pszenicy twardej był niższy, średnio o 12,9% niż plon ziarna pszenicy zwyczajnej, co wynikało głównie z istotnie mniejszej obsady kłosów. 2. Pszenica twarda przewyższała pszenicę zwyczajną pod względem masy ziarn z kłosa.

5 3. Wśród porównywanych genotypów pszenicy twardej, odmiana Kharkivska 27 wyróżniała się wysokim plonem oraz największą masą 1000 ziarn i dużym udziałem ziarn szklistych. Literatura CIOŁEK A., MAKARSKA E Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony chemicznej na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy twardej (Triricum durum Desf.). Annales UMCS, Sec. E 59(2): GĄSIOROWSKI H., OBUCHOWSKI W Pszenica makaronowa durum (Triticum durum). Post. Nauk Roln. 1/78: MAKOWSKA A., OBUCHOWSKI W., SULEWSKA H., KOZIARA W., PASCHKE H Effect of nitrogen fertilization of durum wheat varieties on some characteristics important for pasta production. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 7(1): RACHOŃ L Porównanie plonowania jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) z jarą pszenicą zwyczajną (Triticum aestivum ssp. vulgare). Annales UMCS, Sec. E 49: RACHOŃ L Plonowanie i jakość niektórych odmian pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Biul. IHAR 204: RACHOŃ L. 1999a. Plonowanie i jakość pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) nawożonej zróżnicowanymi dawkami azotu. Pam. Puł. 118: RACHOŃ L. 1999b. Porównanie plonowania i jakości jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) oraz pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) przy opóźnionym terminie siewu. Mat. konf. nauk. Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych. Warszawa, 1-2 VI 1999: RACHOŃ L., DZIAMBA SZ Wpływ przedsiewnej biostymulacji nasion światłem na plonowanie i jakość pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Pam. Puł. 118: RACHOŃ L., DZIAMBA SZ., OBUCHOWSKI W., KOŁODZIEJCZYK P. 2002a. Ocena przydatności ziarna odmian pszenicy twardej (Triticum durum) i zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) do produkcji makaronu. Annales UMCS, Sec. E 57: RACHOŃ L., SZUMIŁO G Plonowanie i jakość niektórych polskich i zagranicznych odmian i linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Pam. Puł. 130: RACHOŃ L., SZUMIŁO G Plonowanie a opłacalność uprawy pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Pam. Puł. 142:

6 RACHOŃ L., SZWED-URBAŚ K., SEGIT Z. 2002b. Plonowanie nowych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od poziomu nawożenia azotem i ochrony roślin. Annales UMCS, Sec. E 57: SZWED-URBAŚ K Zakres i metody oceny materiałów kolekcyjnych Triticum durum Desf. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463: SZWED-URBAŚ K., SEGIT Z., MAZUREK H Parametry jakościowe ziarna krajowych linii pszenicy twardej. Biul. IHAR 204: SZWED-URBAŚ K., SEGIT Z., ZALEWSKI D Ocena ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej cech ilościowych u wybranych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Biul. IHAR 216: WOŹNIAK A Wpływ przedplonów na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Annales UMCS, Sec. E 60: WOŹNIAK A Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od poziomu agrotechniki. Acta Agrophys. 8(3): Słowa kluczowe: plon ziarna, elementy struktury plonu, jakość ziarna, pszenica twarda, pszenica jara Streszczenie Badania polowe przeprowadzono w latach na terenie Gospodarstwa Doświadczalnego Felin UP w Lublinie na glebie kompleksu pszennego dobrego. Celem podjętych badań było porównanie plonowania, elementów struktury plonu oraz wybranych parametrów jakościowych ziarna odmian ukraińskich i linii polskiej jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) z odmianą jarej pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Plon odmian ukraińskich i linii polskiej pszenicy twardej był niższy średnio o 12,9% niż plon pszenicy zwyczajnej, co wynikało głównie z istotnie mniejszej obsady kłosów. Pszenica twarda przewyższała pszenicę zwyczajną pod względem masy ziarn z kłosa. Wśród porównywanych genotypów pszenicy twardej, odmiana Kharkivska 27 wyróżniała się wysokim plonem oraz największą masą 1000 ziarn i dużym udziałem ziarn szklistych. COMPARISON OF YIELDING OF SOME SPRING DURUM WHEAT CULTIVARS AND LINE WITH COMMON WHEAT

7 Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń Department of Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin Key words: grain yield, yield components, grain quality, hard wheat, spring wheat Summary The field studies were performed in in The Experimental Farm Felin, University of Life Sciences, Lublin, on good wheat complex soils. The study aimed at comparing the yielding, yield structure elements, as well as selected qualitative parameters of grain of Ukrainian varieties and Polish durum spring wheat line (Triticum durum Desf.) with common spring wheat (Triticum aestivum L.). Yields of Ukrainian varieties and Polish line of durum wheat were lower by 12.9% than that of common wheat, which mainly resulted from significantly lower spike density. Durum wheat had higher grain weight per spike as compared to the common one. Among compared genotypes of durum wheat, Kharkivska 27 cv. was distinguished by high yields as well as the highest 1000-grain weight and large percentage of vitreous grains. Dr inż. Grzegorz Szumiło Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka Lublin

8 Tabela 1. Opady i temperatury powietrza wg Obserwatorium Meteorologicznego w Felinie Table 1. Rainfalls and air temperatures according to the Meteorological Observatory at Felin Rok Miesiąc; Month Year III IV V VI VII VIII III VIII Opady; Rainfalls [mm] Suma; Sum ,0 30,3 59,5 37,9 6,8 198,3 379, ,2 17,4 81,5 87,8 87,0 37,6 341, ,8 55,8 101,6 25,9 77,1 45,0 370,2 z lat for ,8 40,6 58,3 65,8 78,0 69,7 338,2 Temperatura; Temperature [ o C] ; ,0 8,7 13,6 16,9 21,9 17,4 12, ,2 8,7 15,0 18,1 19,2 18,4 14, ,4 9,3 12,8 17,7 18,3 19,3 13,5 z lat for ,0 7,5 13,0 16,5 17,9 17,3 12,2

9 Tabela 2. Plon ziarna i liczba kłosów pszenicy jarej Table 2. The grain yield and number of ears of spring wheat Odmiany i linia Cultivars and line Plon ziarna Yield of grain [t ha -1 ] Liczba kłosów na 1 m 2 Number of ears per 1 m 2 Chado 5,98 7,38 6,51 6, Izolda 5,79 6,74 6,28 6, Kharkivska 27 6,03 7,63 6,84 6, Kharkivska 39 5,44 6,77 6,31 6, Kharkivska 41 5,62 7,48 6,30 6, LGR 896/23 5,32 7,02 6,25 6, Torka 6,58 8,01 7,54 7, dla lat 5,82 7,29 for years 6, NIR 0,05 LSD 0.05 a 0,321 24,1 b 0,166 12,5 a b 0,556 41,8 a dla odmian i linii; for cultivars and line b dla lat; for years a b dla interakcji odmiany i linia lata; for interaction cultivars and line years

10 Odmiany i linia Cultivars and line MTZ Weight of 1000 grains [g] Tabela 3. Elementy struktury plonu pszenicy jarej Table 3. Yield structure elements of spring wheat Liczba ziarn z kłosa Number of kernels per ear Masa ziarn z kłosa Weight of grains per ear [g] Chado 42,8 47,9 49,9 46,9 40,0 37,3 36,5 37,9 1,715 1,785 1,818 1,773 Izolda 42,5 46,4 47,5 45,5 40,5 35,8 34,7 37,0 1,721 1,661 1,647 1,676 Kharkivska 27 47,5 52,1 56,0 51,9 39,2 34,1 33,7 35,7 1,862 1,779 1,885 1,842 Kharkivska 39 44,9 49,9 51,8 48,9 41,4 35,0 35,3 37,2 1,855 1,749 1,827 1,810 Kharkivska 41 44,0 50,6 52,5 49,0 40,2 36,1 35,4 37,3 1,771 1,828 1,856 1,818 LGR 896/23 41,7 45,7 48,9 45,4 37,4 36,9 32,7 35,7 1,557 1,686 1,599 1,614 Torka 38,1 34,8 38,3 37,1 38,3 39,3 36,6 38,1 1,458 1,369 1,402 1,410 dla lat for years 43,1 46,8 49,3 39,6 36,4 35,0 1,706 1,694 1,719 NIR 0,05 LSD 0.05 a 1 0,85 1,78 0,0370 b 2 0,44 0,92 0,0191 a b 3 1,46 3,09 0,0638 1, 2, 3 Objaśnienia w tabeli 2; Explanations in table 2

11 Odmiany i linia Cultivars and line Gęstość ziarna w stanie zsypnym Test weight [kg m -3 ] Tabela 4. Cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej Table 4. Quality of spring wheat grain Wyrównanie ziarna Grain uniformity [%] Szklistość ziarna Grain vitreosity [%] Chado ,7 92,7 97,5 91,3 72,5 85,0 93,3 83,6 Izolda ,2 89,3 92,3 90,2 82,5 79,7 85,5 82,6 Kharkivska ,7 90,2 95,1 87,3 89,0 83,0 92,8 88,3 Kharkivska ,6 93,8 98,0 90,5 76,3 81,0 85,3 80,8 Kharkivska ,5 94,2 95,7 91,5 85,3 75,7 85,5 82,1 LGR 896/ ,4 83,6 94,5 85,9 86,8 82,7 88,8 86,1 Torka ,7 68,3 77,8 74,3 59,8 40,0 53,0 50,9 dla lat for years ,4 87,4 93,0 78,9 75,3 83,4 NIR 0,05 LSD 0.05 a 1 8,6 2,02 3,32 b 2 4,4 1,04 1,71 a b 3 14,8 3,49 5,75 1, 2, 3 Objaśnienia w tabeli 2; Explanations in table 2

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Reakcja wybranych gatunków pszenicy ozimej na termin siewu

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Reakcja wybranych gatunków pszenicy ozimej na termin siewu ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (4) SECTIO E 2008 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20 950 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (3) SECTIO E 2009 * Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20 950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZESZYT PLONOWANIE A OPŁACALNOŚĆ UPRAWY PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.)

ZESZYT PLONOWANIE A OPŁACALNOŚĆ UPRAWY PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.) P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie PLONOWANIE A OPŁACALNOŚĆ UPRAWY PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA WIELKOŚĆ PLONU ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM Desf.)

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA WIELKOŚĆ PLONU ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM Desf.) Fragm. Agron. 30(2) 2013, 68 75 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA WIELKOŚĆ PLONU ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM Desf.) Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ul. Skromna 8, Lublin 3 Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, Lublin

ul. Skromna 8, Lublin 3 Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, Lublin Acta Agrophysica, 2008, 11(2), 539-544 JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W RÓśNYCH SYSTEMACH NASTĘPSTWA ROŚLIN Andrzej Woźniak 1, Marta Wesołowska-Trojanowska 2, Dariusz Gontarz 3 1 Katedra

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVII(1) SECTIO E 2012 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM

OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM Acta Agrophysica, 2011, 18(2), 481-489 OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM Andrzej Woźniak 1, Dariusz Gontarz 2 1

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza ul Akademicka 13, Lublin

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza ul Akademicka 13, Lublin Acta Agrophysica, 2007, 9(3), 809-816 PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.) W ZALEśNOŚCI OD JEJ UDZIAŁU W ZMIANOWANIU Andrzej Woźniak, Michał Staniszewski Katedra Ogólnej Uprawy

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (2) SECTIO E 2013 Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15,

Bardziej szczegółowo

Ocena zmienności i współzależności cech ilościowych w kolekcji jarej pszenicy twardej pochodzenia afgańskiego

Ocena zmienności i współzależności cech ilościowych w kolekcji jarej pszenicy twardej pochodzenia afgańskiego NR 264 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 ANETA KRAMEK KRYSTYNA SZWED-URBAŚ ZBIGNIEW SEGIT Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ocena

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Andrzej Woźniak WSTĘP

Andrzej Woźniak WSTĘP Acta Agrophysica, 2010, 16(1), 229-235 JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY LLOYD W ZALEśNOŚCI OD UPRAWY ROLI I PRZEDPLONU Andrzej Woźniak Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIX(4) SECTIO E 2014 Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU AGROTECHNIKI 1

PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU AGROTECHNIKI 1 FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 58 67 PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU AGROTECHNIKI 1 MAREK KOŁODZIEJCZYK, ALEKSANDER SZMIGIEL, BOGDAN KULIG Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Określenie reakcji nowych rodów i odmian

Bardziej szczegółowo

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej 41 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 41-46 Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej Grażyna Podolska, Alicja Sułek Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów NR 236 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 ANDRZEJ OLEKSY ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta

Bardziej szczegółowo

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 140 2005

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 140 2005 P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 140 2005 1 GRAŻYNA CACAK-PIETRZAK, 1 ALICJA CEGLIŃSKA, 2 ALICJA SUŁEK 1 Zakład Technologii Zbóż Katedry Technologii Żywności SGGW Warszawa 2 Zakład Uprawy Roślin

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.) ODMIANY LLOYD UPRAWIANEJ W ZMIANOWANIACH O RÓśNYM JEJ UDZIALE.

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.) ODMIANY LLOYD UPRAWIANEJ W ZMIANOWANIACH O RÓśNYM JEJ UDZIALE. Acta Agrophysica, 2008, 12(3), 825-833 PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.) ODMIANY LLOYD UPRAWIANEJ W ZMIANOWANIACH O RÓśNYM JEJ UDZIALE Andrzej Woźniak Katedra Ogólnej Uprawy

Bardziej szczegółowo

PLON I JAKOŚĆ ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI I TERMINU STOSOWANIA AZOTU

PLON I JAKOŚĆ ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI I TERMINU STOSOWANIA AZOTU Fragm. Agron. 28(4) 2011, 7 15 PLON I JAKOŚĆ ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI I TERMINU STOSOWANIA AZOTU Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro, Wacław Jarecki Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA DOI: 10.2478/v10081-011-0010-z ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVI (4) SECTIO E 2011 Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LULIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 0-033 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 JERZY GRABIŃSKI JAN MAZUREK Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 SZYMON DZIAMBA 1 MICHAŁ DZIAMBA JOANNA DZIAMBA 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedsiewnej biostymulacji

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wykorzystanie nawożenia azotem przez

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA 32 L. RACHOŃ, G. SZUMIŁO, H. MACHAJ ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIX (3) SECTIO E 2014 Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie interakcji genotypowo-środowiskowej na plonowanie i cechy składowe plonu u wybranych gatunków zbóż ozimych

Znaczenie interakcji genotypowo-środowiskowej na plonowanie i cechy składowe plonu u wybranych gatunków zbóż ozimych NR 253 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 PAWEŁ DOPIERAŁA 1 LESZEK KORDAS 2 1 KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. 2 Katedra Kształtowania Agroekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 7 14 PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW JAN BUCZEK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, EWA SZPUNAR-KROK, RENATA TOBIASZ-SALACH Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare: 1. NAWRA

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTENSYWNOŚCI UPRAWY NA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA ORAZ WYBRANE CECHY FIZYCZNE ZIARNA PSZENICY JAREJ *

WPŁYW INTENSYWNOŚCI UPRAWY NA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA ORAZ WYBRANE CECHY FIZYCZNE ZIARNA PSZENICY JAREJ * FRAGM. AGRON. 26(4) 2009, 55 64 WPŁYW INTENSYWNOŚCI UPRAWY NA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA ORAZ WYBRANE CECHY FIZYCZNE ZIARNA PSZENICY JAREJ * MAREK KOŁODZIEJCZYK, ALEKSANDER SZMIGIEL, ANDRZEJ OLEKSY Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 PIOTR NIERÓBCA JERZY GRABIŃSKI Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Architektura łanu żyta

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wpływ gęstości

Bardziej szczegółowo

Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem

Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 GRAŻYNA PODOLSKA SŁAWOMIR STANKOWSKI Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Akademia Rolnicza, Szczecin Plonowanie i jakość

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY JAREJ ODMIANY KOKSA W RÓśNYCH SYSTEMACH UPRAWY ROLI. Andrzej Woźniak

JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY JAREJ ODMIANY KOKSA W RÓśNYCH SYSTEMACH UPRAWY ROLI. Andrzej Woźniak Acta Agrophysica, 2009, 14(1), 233-241 JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY JAREJ ODMIANY KOKSA W RÓśNYCH SYSTEMACH UPRAWY ROLI Andrzej Woźniak Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Plonowanie i jakość ziarna jarej pszenicy orkisz w zależności od zastosowanego materiału siewnego

Plonowanie i jakość ziarna jarej pszenicy orkisz w zależności od zastosowanego materiału siewnego 9 Polish Journal of Agronomy 2015, 20, 9 14 Plonowanie i jakość ziarna jarej pszenicy orkisz w zależności od zastosowanego materiału siewnego rzegorz zumiło, Leszek Rachoń Katedra Technologii Produkcji

Bardziej szczegółowo

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG Puławy 2. Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów IUNG Puławy

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG Puławy 2. Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów IUNG Puławy P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 139 2005 1 GRAŻYNA PODOLSKA, 2 SŁAWOMIR STANKOWSKI, 3 BOGUSŁAW PODOLSKI 1 Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG Puławy 2 Katedra Biometrii i Doświadczalnictwa AR

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 5, 43 48 Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych Grażyna Podolska, Marta Wyzińska Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

Zakład Technologii Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR. Fragm. Agron. 30(3) 2013, 159 171 Wpływ intensywności uprawy na plonowanie i jakość ziarna nowych linii ozimej pszenicy twardej wyniki wstępne * Radosław Spychaj 1, Zygmunt Gil 1, Jarosław Bojarczuk 2

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ NAGOZIARNISTYCH I OPLEWIONYCH ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA

ODDZIAŁYWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ NAGOZIARNISTYCH I OPLEWIONYCH ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA Acta Agrophysica, 2006, 8(2), 501-508 ODDZIAŁYWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ NAGOZIARNISTYCH I OPLEWIONYCH ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń Katedra

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Fragm. Agron. 31(1) 2014, 25 31 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Bogusława Jaśkiewicz 1 Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (4) SECTIO E 2008 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: szur@ap.siedlce.pl BARBARA

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych NR 253 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 GRAŻYNA PODOLSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Reakcja odmian pszenicy ozimej na

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Porównanie reakcji

Bardziej szczegółowo

Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w zmianowaniach o różnym jej udziale

Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w zmianowaniach o różnym jej udziale NR 242 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ANDRZEJ WOŹNIAK DARIUSZ GONTARZ MICHAŁ STANISZEWSKI MAREK GOS Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Plonowanie

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare:

Bardziej szczegółowo

Plonowanie, struktura plonu oraz kształtowanie się morfotypu pszenżyta jarego w zależności od odmiany i ilości wysiewu

Plonowanie, struktura plonu oraz kształtowanie się morfotypu pszenżyta jarego w zależności od odmiany i ilości wysiewu NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ELŻBIETA PISULEWSKA MAREK KOŁODZIEJCZYK ROBERT WITKOWICZ Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Plonowanie, struktura

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie

Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie NR 246 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 EDWARD PAŁYS MIROSŁAW KORZENIOWSKI PIOTR KRASKA BEATA KRUSIŃSKA ZOFIA RYŃ Katedra Ekologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ poziomu

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE JĘCZMIENIA OZIMEGO DWURZĘDOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI I TERMINU SIEWU

PLONOWANIE JĘCZMIENIA OZIMEGO DWURZĘDOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI I TERMINU SIEWU Fragm. Agron. 34(1) 2017, 40 48 PLONOWANIE JĘCZMIENIA OZIMEGO DWURZĘDOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI I TERMINU SIEWU Danuta Leszczyńska 1, Kazimierz Noworolnik Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach NR 0 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 00 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy

Bardziej szczegółowo

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Fragm. Agron. 28(4) 2011, 52 59 PORÓWNANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW WARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ PSZENICY ZWYCZAJNEJ (TRITICUM AESTIVUM SSP. VULGARE), TWARDEJ (TRITICUM DURUM) I ORKISZOWEJ (TRITICUM AESTIVUM SSP.

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów 11 Polish Journal of Agronomy 2015, 23, 11 17 Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze Bogusława Jaśkiewicz Zakład Uprawy Roślin Zbożowych,

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU Fragm. Agron. 30(3) 2013, 123 131 PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU Kazimierz Noworolnik Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU ZIARNA I DOKARMIANIA DOLISTNEGO MOCZNIKIEM NA WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU PSZENICY JAREJ

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU ZIARNA I DOKARMIANIA DOLISTNEGO MOCZNIKIEM NA WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU PSZENICY JAREJ Fragm. Agron. 29(1) 2012, 34 40 WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU ZIARNA I DOKARMIANIA DOLISTNEGO MOCZNIKIEM NA WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU PSZENICY JAREJ Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY ZE ZBIORÓW Z LAT Sylwia Stępniewska

WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY ZE ZBIORÓW Z LAT Sylwia Stępniewska Acta Agrophysica, 2016, 23(1), 105-117 WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY ZE ZBIORÓW Z LAT 2012-2014 Sylwia Stępniewska Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytut Biotechnologii Przemysłu

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Pszenżyta ozime siewne

Pszenżyta ozime siewne Pszenżyta ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 Pszenżyto PALERMO - stabilny, wysoki plon! Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie. Wykazuje nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie

Bardziej szczegółowo