ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA""

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA" ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

2 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE - SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE - SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA KOMENTARZ ZARZĄDU DO DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INPRO W PIERWSZYM KWARTALE 2015 ROKU...12 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA...14 Nota 1 Informacje ogólne...14 Nota 2 Skład Grupy Kapitałowej INPRO SA...15 Nota 3 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej...17 Nota 4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego...17 Nota 5 Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości...17 Nota 6 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej...18 Nota 7 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach...18 Nota 8 Sezonowość działalności Grupy INPRO SA w prezentowanym okresie...19 Nota 9 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych...19 Nota 10 Czynniki wpływające na wyniki Grupy w kolejnych kwartałach...20 Nota 11 Zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej...20 Nota 12 Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez INPRO SA lub jednostkę zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe...20 Nota 13 Informacja o udzielonych przez jednostkę dominującą lub jednostki od niej zależne poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta...21 Nota 14 Ocena możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników na dany rok...21 Nota 15 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta...21 Nota 16 Istotne wydarzenia po dniu bilansowym...22 Nota 17 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych...22 Nota 18 Przychody i koszty...27 Nota 19 Podatek dochodowy...28 Nota 20 Zysk przypadający na jedną akcję...28 Nota 21 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty...29 Strona 2 z 64

3 Nota 22 Rzeczowe aktywa trwałe...29 Nota 23 Zapasy...30 Nota 24 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności...31 Nota 25 Środki pieniężne...32 Nota 25.1 Nota objaśniająca do sprawozdania z przepływów pieniężnych...32 Nota 26 Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich odwrócenie...34 Nota 27 Kapitał zakładowy...34 Nota 28 Udziały niekontrolujące...35 Nota 29 Rezerwy...35 Nota 30 Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, wyemitowane obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego...36 Nota 31 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu...41 Nota 32 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania...44 Nota 33 Zobowiązania i należności warunkowe...45 Nota 34 Zabezpieczenia ustanowione przez spółki Grupy...46 Nota 35 Istotne sprawy sądowe...47 Nota 36 Instrumenty finansowe...47 Nota 37 Transakcje z podmiotami powiązanymi...49 SKRÓCONE DANE FINANSOWE INPRO SA SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU...56 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU...57 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU...59 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU...61 Nota 1 Zapasy...61 Nota 2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności...62 Nota 3 Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, wyemitowane obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego...62 Nota 4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług...64 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu Elżbieta Marks odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Gdańsk, dnia r. Strona 3 z 64

4 WYBRANE DANE FINANSOWE - SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK INPRO SA w tys. PLN w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 (51) 9 (12) 0,0438 0,0381 0,0105 0, (527) (6 145) (127) (1 467) (27 217) (733) (6 560) (175) Przepływy pieniężne netto (24 763) (5 969) w tys. PLN w tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym Liczba akcji w szt Wartość księgowa na 1 akcję 5,2153 5,1705 1,2754 1,2131 KURSY WYMIANY ZŁOTEGO NA EURO średni kurs EUR w okresie średni kurs EUR na dzień ,1489 4,0890 średni kurs EUR w okresie średni kurs EUR na dzień ,1894 4,2623 Strona 4 z 64

5 WYBRANE DANE FINANSOWE - SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO SA w tys. PLN w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,0867 0,0849 0,0209 0,0203 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 679) (13 568) (405) (3 239) (26 271) 179 (6 332) 43 Przepływy pieniężne netto (22 944) (5 530) w tys. PLN w tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Liczba akcji w szt Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN/EUR) 5,1718 5,0851 1,2648 1,1930 KURSY WYMIANY ZŁOTEGO NA EURO średni kurs zł w okresie średni kurs zł na dzień ,1489 4,0890 średni kurs zł w okresie średni kurs zł na dzień ,1894 4,2623 Strona 5 z 64

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 Nota (niebadane) w tys. PLN (niebadane) w tys. PLN Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 18.2 (24 247) (33 353) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży 18.2 (1 132) (1 012) Koszty ogólnego zarządu 18.2 (4 112) (3 832) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (90) (192) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (592) (945) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (498) (349) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM Zysk (strata) netto przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym 39 (51) Całkowity dochód ogółem przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym 39 (51) Strona 6 z 64

7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 AKTYWA Nota (niebadane) (badane) Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW Strona 7 z 64

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 (CIĄG DALSZY) PASYWA Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Nota (niebadane) (badane) Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitały przypisane akcjonariuszom niekontrolującym Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązania bieżące z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania handlowe i pozostałe Stan zobowiązań ogółem SUMA PASYWÓW Strona 8 z 64

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA (niebadane) w tys. PLN (niebadane) w tys. PLN Zysk/(strata) netto Korekty o pozycje: Zysk/(strata) kapitałów nie dających kontroli 39 (51) Amortyzacja Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Zapłacony podatek dochodowy (226) (928) Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych (12) - Odsetki i dywidendy Zysk/ (strata) na działalności inwestycyjnej (5) (20) Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu należności (4 335) Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zapasów (962) Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań (8 553) Zwiększenie/ (zmniejszenie) rozliczeń międzyokresowych kosztów (917) (731) Zmiana stanu rezerw (662) (493) Pozostałe - 1 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (niebadane) w tys. PLN (niebadane) w tys. PLN Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Otrzymane odsetki 4 1 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (666) (6 181) (527) (6 145) Strona 9 z 64

10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 (CIĄG DALSZY) (niebadane) w tys. PLN (niebadane) w tys. PLN Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Płatności z tytułu umów leasingu finansowego (118) (106) Spłata pożyczek/kredytów (11 933) (8 863) Odsetki zapłacone (979) (1 226) Wykup dłużnych papierów wartościowych (obligacje) (20 000) - Inne wydatki finansowe (15) - Inne wpływy finansowe 1 - Środki pieniężne netto z działalności finansowej (27 217) (733) Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (24 763) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Strona 10 z 64

11 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski zatrzymane Przypisane akcjonariuszom niekontrolującym Razem Stan na Zysk (strata) netto za rok obrotowy Stan na Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski zatrzymane Przypisane akcjonariuszom niekontrolującym Razem Stan na Zysk (strata) netto za rok obrotowy (51) Stan na Strona 11 z 64

12 KOMENTARZ ZARZĄDU DO DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INPRO W PIERWSZYM KWARTALE 2015 ROKU Pierwszy kwartał roku 2015, pomimo wyższych wymogów dla nabywców mieszkań dotyczących wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów, to okres utrzymującego się wysokiego trendu sprzedażowego. Projekty prowadzone w ramach działalności całej Grupy Kapitałowej spotkały się z wysokim poziomem zainteresowania ze strony klientów. Narastająco za pierwsze trzy miesiące 2015 roku Grupa sprzedała łącznie 98 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest niemal identycznie jak w okresie porównywalnym (przez trzy miesiące ubiegłego roku Grupa sprzedała 99 lokali). INPRO SA podpisała w okresie sprawozdawczym 84 umowy przedwstępne netto. Dla porównania, w analogicznym okresie 2014 roku Spółka zawarła 80 umów netto. Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje - City Park i Czwarty Żagiel ze względu na atrakcyjną lokalizację w przystępnej cenie oraz Wróbla Staw Domy Wielorodzinne z uwagi na dostępność w programie Mieszkanie dla Młodych. Spółka zależna - Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA zawarła w pierwszym kwartale 2015 roku 14 umów przedwstępnych netto. Za pierwsze trzy miesiące 2015 roku Grupa INPRO zanotowała spadek przychodu ze sprzedaży do poziomu tys. zł, czyli o 22% w porównaniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym samym okresie o 3% do wartości tys. zł. Choć w pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa wydała mniej mieszkań niż w roku poprzednim, to na sprzedaży zrealizowano wyższą marżę rentowność sprzedaży brutto wzrosła z 18 % do 24%, a rentowność netto wzrosła z 4 % do 6 %. W pierwszym kwartale br. Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 76 lokali (w tym INPRO SA wydała 68 lokali) i było to o 30% mniej niż w I kwartale 2014 roku, kiedy to Grupa wydała 108 mieszkań. Niska liczba wydań wynika bezpośrednio z cyklu deweloperskiego w roku 2015 zakończenie budów, a tym samym wydanie pozwolenia na użytkowanie budynków będą miały miejsce w drugiej połowie roku. W okresie sprawozdawczym INPRO SA oddała do użytkowania 7 domów jednorodzinnych na osiedlu Wróbla Staw. W kwietniu bieżącego roku Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku E na osiedlu City Park. Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na drugą połowę roku 2015, kiedy to, przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe- budynek nr 12 i 14, Osiedle City Park budynek F, Osiedle Chmielna Park budynek B, Osiedle Wróbla Staw Domy wielorodzinne etap II (5 budynków mieszkalnych), Osiedle Wróbla Staw Domy wielorodzinne etap I (5 budynków mieszkalnych), Domy jednorodzinne na Osiedlu Wróbla Staw etap D oraz na osiedlu Golf Park. Przychód z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w 2015 roku powinien oscylować w przedziale mln zł. W styczniu 2015 roku INPRO SA rozpoczęła się sprzedaż 118 mieszkań z I etapu osiedla Wróbla Staw Domy Wielorodzinne. Natomiast w kwietniu i w maju do oferty wprowadzono trzy projekty: 18 domów jednorodzinnych z etapu H na osiedlu Wróbla Staw, budynek C na osiedlu Chmielna Park (130 lokali) oraz osiedle Kwartał Uniwersytecki (175 lokali). Do końca roku Grupa planuje jeszcze uruchomić sprzedaż w następujących lokalizacjach: - Osiedle Harmonia Oliwska (90 lokali); - Osiedle Azymut w Gdyni (100 lokali); - Golf Park w Tuchomiu (36 domów); - Osiedle Leszczynowe w Gdańsku, budynki nr 14 (24 lokale) i nr 17 (28 lokali). Strona 12 z 64

13 Grupa Kapitałowa INPRO SA Za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2015 Grupa wypracowała niższe przychody aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego, wyniosły one bowiem około 32 mln zł i były niższe o około 8,9 mln zł (czyli o 22%). Jak wyżej wyjaśniono, w 2015 roku Grupa wydała o 30 % mniej lokali niż w okresie porównywalnym. Na wydanych lokalach zrealizowano jednak zdecydowanie lepszą marżę: rentowność sprzedaży brutto wzrosła z 18 % do 24%, a rentowność netto wzrosła z 4 % do 6 %. Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu utrzymały się na zbliżonym poziomie. W rachunku przepływów pieniężnych za trzy miesiące 2015 roku, zarówno na działalności inwestycyjnej, jak i finansowej, Grupa zanotowała ujemne przepływy. Działalność podstawowa wygenerowała środki pieniężne w wysokości około 3 mln zł. Ujemne przepływy na działalności inwestycyjnej wynikają przede wszystkim z nakładów na środki trwałe Hotelu Mikołajki i modernizację zakładu produkcyjnego w inbet Natomiast ujemne przepływy na działalności finansowej wynikają z przedterminowego całkowitego wykupu obligacji oraz ze spłaty zadłużenia z umów kredytowych. Udział poszczególnych segmentów działalności w przychodach Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2015 r. przedstawia poniższy wykres: INPRO SA Podobnie jak Grupa Kapitałowa, Spółka INPRO zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2015 roku w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego (26,3 mln zł w odniesieniu do 36,5 mln zł, spadek o 28%). Pomimo osiągnięcia niższego przychodu niż w okresie porównywalnym, zyskowność Spółki za pierwsze trzy miesiące jest wyższa, zarówno w wartości nominalnej, jak i w wartości względnej. Zysk brutto ze sprzedaży za pierwszy kwartał roku 2015 wyniósł około 7 mln zł i był w związku z tym o 2% wyższy niż w analogicznym okresie roku Zysk netto osiągnął pułap 3,5 mln zł (wobec 3,4 mln zł w 2014 roku). Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł w 2015 roku 27%, natomiast rentowności netto 13% (porównywalnie w I kwartale 2014 roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 19% i 9%). Strona 13 z 64

14 Wskaźnik zadłużenia netto na dzień roku liczony jako iloraz łącznego zadłużenia finansowego pomniejszonego o środki pieniężne i ich ekwiwalenty (w tym zaliczki wpłacone na rachunki powiernicze) do kapitałów własnych wyniósł 0,08. Rachunek przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał 2015 roku INPRO SA kształtuje się następująco: jedynie działalność podstawowa generuje dodatnie przepływy. Działalność inwestycyjna generuje ujemne przepływy z uwagi na pożyczkę udzieloną spółce Hotel Mikołajki. Przepływy na działalności finansowej są ujemne w związku ze spłatą zadłużenia z tytułu transakcji kredytowych (City Park budynki E i F oraz Wróbla Staw Domy Wielorodzinne etap I) oraz wyemitowanych obligacji. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Nota 1 Informacje ogólne Grupa Kapitałowa INPRO SA ( Grupa ) składa się z jednostki dominującej INPRO SA i jej spółek zależnych (patrz Nota 2). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje dane finansowe za trzy miesiące zakończone 31 marca 2015 roku wraz z danymi porównawczymi za trzy miesiące zakończone 31 marca 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest działalność deweloperska, to jest budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych (INPRO SA i PB Domesta ). Pozostałe spółki w ramach Grupy zajmują się: - usługami hotelowymi (Dom Zdrojowy i Hotel Mikołajki ) - produkcją prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetonowych; wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych dla budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunalnego (inbet ) INPRO SA ( Spółka dominująca, Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 6 kwietnia 1987 roku jako Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych Budownictwa INPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 29 maja 2008 roku nastąpiła zmiana formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Siedziba Spółki dominującej mieści się w Gdańsku przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku Grupa nie zaniechała żadnego rodzaju prowadzonej działalności. W okresie sprawozdawczym kapitał zakładowy INPRO SA nie uległ żadnym zmianom i na dzień roku wynosił ,00 zł i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda. Według stanu na dzień 15 maja 2015 roku, 31 marca 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca: Strona 14 z 64

15 Podmiot (imię i nazwisko) Piotr Stefaniak- Prezes Zarządu Zbigniew Lewiński- Wiceprezes Zarządu Krzysztof Maraszek- Wiceprezes Zarządu ING OFE Akcjonariusze poniżej 5% głosów Seria STRUKTURA AKCJONARIATU Ilość akcji Wartość nominalna w PLN Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział w liczbie głosów A ,13% ,13% A ,63% ,63% A % % A ,93% B ,93% B ,31% ,31% RAZEM % % W porównaniu do stanu na dzień roku nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w strukturze akcjonariatu do dnia roku. W okresie po dniu roku, do dnia przekazania niniejszego raportu akcjonariusze nie informowali o zmianie stanu posiadania akcji INPRO SA. W okresie tym nie nastąpiła również żadna zmiana w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające. Członkowie organu nadzorującego INPRO SA nie posiadają akcji Spółki. Nota 2 Skład Grupy Kapitałowej INPRO SA Jednostki zależne od INPRO SA objęte konsolidacją na dzień 31 marca 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku: l.p. Nazwa jednostki inbet Dom Zdrojowy P.B. Domesta Hotel Mikołajki Siedziba Kolbudy, ul. Przemysłowa 10 Gdańsk, ul. Piastowska 1 Miejsce prowadzenia podstawowej działalności odbywa się w hotelu pod adresem: Jastarnia, ul. Kościuszki 2 Gdańsk, ul. Cementowa 5-9 Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8. Działalność prowadzona jest w Mikołajkach, al. Spacerowa 11 Zakres działalności Produkcja elementów żelbetonowych, betonowych i stalowych Udział w kapitale zakładowym % Udział w prawach głosu % Cena nabycia udziałów 58,74%* 58,74%* Usługi hotelowe 100,00% 100,00% Działalność deweloperska, generalne wykonawstwo budynków wielorodzinnych mieszkalnych 54,26% 54,26% Usługi hotelowe 100,00% 100,00% Strona 15 z 64

16 *Na dzień roku udział INPRO SA w kapitale inbet wynosił 51%; podwyższenie udziału do poziomu 58,74% nastąpiło z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału inbet, o czym mowa poniżej Kapitał podstawowy poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy INPRO według stanu na roku: Podmiot Kapitał podstawowy na dzień r. INPRO SA Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA 301 inbet Dom Zdrojowy Hotel Mikołajki Na dzień 31 marca 2015 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Na dzień 31 marca 2015 roku (podobnie jak na dzień roku) wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte konsolidacją metodą pełną. W spółkach zależnych od INPRO SA nie występują udziały w podmiotach niekontrolowanych. W okresie 3 miesięcy 2015 roku skład Grupy Kapitałowej INPRO SA nie uległ żadnym zmianom. Zmieniła się natomiast wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym inbet z uwagi na to, iż w dniu roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki inbet (na dzień Zgromadzenia RUGBY Prefabrykaty ) podjęło uchwałę, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy spółki z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł, w drodze ustanowienia nowych udziałów o wartości 56 zł każdy z wyłączeniem prawa pierwszeństwa wspólnika Andrzeja Meronk do objęcia nowo ustanowionych udziałów. Kapitał został pokryty wkładem pieniężnym i w całości objęty przez INPRO SA. W wyniku podwyższenia kapitału ilość udziałów w spółce w posiadaniu INPRO SA wynosi udziały, tj. 58,74% w kapitale zakładowym. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez KRS w dniu roku. Poza wyżej wymienionymi powiązaniami INPRO SA jest powiązana ze Spółkami: Hotel Oliwski, która jest jednostką powiązaną osobowo poprzez Pana Piotra Stefaniaka udziały o wartości nominalnej 10 tys. zł każdy (100% udziałów w kapitale tej jednostki), Przedsiębiorstwo Instalacyjne ISA (akcjonariusze INPRO SA są udziałowcami w Przedsiębiorstwo Instalacyjne ISA Struktura właścicielska spółki przedstawia się następująco: Piotr Stefaniak posiada 90 udziałów, co stanowi 22,5% ogółu udziałów w Spółce; Krzysztof Maraszek posiada 90 udziałów, co stanowi 22,5% ogółu udziałów w Spółce; Zbigniew Lewiński posiada 90 udziałów, co stanowi 22,5% ogółu udziałów w Spółce), Spółka cywilna INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek i Piotr Stefaniak. Strona 16 z 64

17 Nota 3 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu jednostki dominującej był następujący: - Piotr Stefaniak - Prezes Zarządu - Zbigniew Lewiński - Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Maraszek - Wiceprezes Zarządu W przedmiotowym okresie nie nastąpiły żadne zmiany w składzie organu. Stan posiadania akcji przez członków Zarządu- patrz struktura akcjonariatu- nota 1. Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej był następujący: - Jerzy Glanc - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Gąsak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Robert Maraszek - Członek Rady Nadzorczej - Szymon Lewiński - Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej W przedmiotowym okresie nie nastąpiły żadne zmiany w składzie organu. Nota 4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 15 maja 2015 roku. Nota 5 Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 5.1 Podstawa sporządzenia Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 r. zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. Niniejsze niezbadane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w konwencji kosztu historycznego oraz przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. Strona 17 z 64

18 5.2 Nowe i zmienione standardy i interpretacje zastosowane przez Grupę Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku za wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2015: - KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowano dnia roku, obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się roku lub później, w UE mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się roku lub później) - Poprawki do MSSF- cykl (opublikowano dnia roku, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się roku lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2015 roku lub później) Wyżej wymienione zmiany nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową i wyniki działalności Grupy, jak również na zakres informacji prezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie po dniu bilansowym. W ocenie Spółki wdrożenie standardów i interpretacji zatwierdzonych i opublikowanych przez UE, które weszły lub wejdą w życie po dniu bilansowym oraz standardów i interpretacji oczekujących na zatwierdzenie przez UE nie będzie mieć istotnego wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. Nota 6 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu EURO 4,0890 4,2623 Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie EURO 4,1489 4,1894 Nota 7 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 7.1 Profesjonalny osąd W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując się subiektywną oceną, określa i stosuje zasady rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie: prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy pieniężne, odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji, obiektywne, sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, kompletne we wszystkich istotnych aspektach. Strona 18 z 64

19 Subiektywna ocena dokonana na dzień 31 marca 2015 roku dotyczy rezerw na roszczenia i sprawy sądowe oraz zobowiązań warunkowych. 7.2 Niepewność szacunków Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, jako że wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 31 marca 2015 roku mogą zostać w przyszłości zmienione. Główne szacunki zostały opisane poniżej: Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych Podatek dochodowy Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych Rodzaj ujawnionej informacji O ile istnieją przesłanki Grupa przeprowadza weryfikację odzyskiwalności poszczególnych należności handlowych i na jej podstawie dokonuje oszacowania wysokości odpisów aktualizujących. Grupa rozpoznaje składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Okres ekonomicznej użyteczności oraz metodę amortyzacji aktywów weryfikuje się co najmniej na koniec każdego roku finansowego. Nota 8 Sezonowość działalności Grupy INPRO SA w prezentowanym okresie Działalność deweloperska Grupy nie charakteryzuje się sezonowością, a wielkość osiąganych przychodów uzależniona jest bezpośrednio od długości i charakteru cyklu deweloperskiego. Działalność hotelarska spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej to działalność cechująca się sezonowością osiąganych przychodów ze sprzedaży. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano znaczących odchyleń w porównaniu do innych okresów wynikających z sezonowości. Nota 9 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W dniu 26 stycznia 2015 r. Zarząd INPRO SA podjął uchwałę nr 1/2015 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu przez Spółkę obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 16/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku oraz uchwały nr 18/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLINPRO Emisja przedmiotowych Obligacji została opisana w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dnia roku Przedterminowy wykup dotyczył wszystkich sztuk obligacji zwykłych, na okaziciela, nie posiadających formy dokumentu, serii A, o wartości nominalnej ,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł. Dniem ustalenia prawa do świadczeń z obligacji był 3 marca 2015 roku, zaś dniem wypłaty świadczeń z obligacji- 11 marca 2015 roku. Wykup sfinansowany został ze środków własnych Spółki, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Szczegóły dotyczące wykupu obligacji zostały przedstawione w raportach bieżących nr 4/2015, 7/2015, 11/2015 i 13/2015. Strona 19 z 64

20 Nota 10 Czynniki wpływające na wyniki Grupy w kolejnych kwartałach W kolejnych kwartałach na wyniki finansowe Grupy wpływać będą przede wszystkim: - -sytuacja makroekonomiczna w kraju i na świecie, - - -rozwój rynku deweloperskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego konkurencyjności (rosnąca oferta mieszkaniowa), - -działania regulacyjne rządu, w szczególności prace nowelizacyjne nad ustawą o ochronie praw nabywców mieszkań, uchwalenie we wrześniu 2013 roku ustawy dotyczącej programu Mieszkanie dla młodych, wejście w życie rekomendacji S3, -możliwość pozyskania różnorodnych decyzji i pozwoleń administracyjnych, -polityka Narodowego Banku Polskiego dotycząca kształtowania wartości stóp procentowych na rynku bankowym, -polityka banków finansujących deweloperów i nabywców mieszkań, -poprawa sytuacji w branży hotelowej. Zarząd INPRO SA uważa, iż kontynuacja działalności Grupy nie jest zagrożona. Nota 11 Zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Istotne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy za pierwszy kwartał 2015 roku: -przedsprzedaż Grupy w pierwszym kwartale 2015 r., rozumiana jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto, była niemal identyczna jak w porównywalnym okresie roku ubiegłego (w 2015 roku zawarto 98 umów, a w 2014 roku zawarto 99 umów). Ten wysoki poziom sprzedaży związany był z jednej strony z dobrą strukturą oferty sprzedażowej Grupy, z drugiej strony wynikał z ogólnych tendencji na rynku deweloperskim. Dużym powodzeniem cieszyły się mieszkania dostępne w programie Mieszkanie dla Młodych. -w związku ze specyficznym charakterem cyklu deweloperskiego, przychody z działalności księgowane są po okresie około 2 lat od daty rozpoczęcia projektu deweloperskiego, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i wydaniu lokali kupującym. W okresie styczeń-marzec 2015 roku INPRO SA oddała do użytkowania jedynie 7 domów jednorodzinnych na osiedlu Wróbla Staw, zaś księgowane przychody dotyczyły głównie lokali oddanych do użytkowania w poprzednich latach. Na wzrost rentowności w pierwszym kwartale 2015 roku w porównaniu do ubiegłego roku wpłynęła struktura wydawanych lokali duży ich procent stanowiły bowiem lokale z projektów cieszących się dużym zainteresowaniem: IV Żagiel i Wróbla Staw domy wielorodzinne etap III, na których zrealizowano zadawalającą marżę. -poprawa rentowności spółki Dom Zdrojowy z uwagi na przeprowadzoną rozbudowę o 24 pokoje hotelowe oraz poprawa rentowności spółki Hotel Mikołajki w naturalny sposób, po ponad roku działalności, obiekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. - działania podjęte w ubiegłych latach przez osoby zarządzające inbet (ograniczenia kosztów, koncentracja na najbardziej dochodowych obszarach działalności, modernizacja zakładu) przyniosły pierwsze efekty za pierwsze trzy miesiące 2015 roku spółka zanotowała zysk netto w wysokości około 337 tys. zł. Nota 12 Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez INPRO SA lub jednostkę zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę lub jednostki od niej zależne z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawiony został w nocie 37. Strona 20 z 64

21 Nota 13 Informacja o udzielonych przez jednostkę dominującą lub jednostki od niej zależne poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta W dniu 25 lutego 2015 roku INPRO SA jako pożyczkodawca podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą umowę udzielenia krótkoterminowej pożyczki w kwocie ,00 zł przeznaczonej na finansowanie działalności operacyjnej. Oprocentowanie pożyczki oparte jest na stawce WIBOR 3M + marża. Odsetki płatne są z dołu wraz ze spłatą kwoty pożyczki. Pierwotny termin spłaty ustalono na dzień roku. Źródłem spłaty pożyczki mają być m.in. środki pozyskane ze sprzedaży apartamentu w obiekcie hotelowo apartamentowym w Mikołajkach. W dniu roku podpisany został aneks nr 1 do przedmiotowej umowy pożyczki wydłużający termin spłaty do dnia roku. Przedmiotowa umowa opisana została w raportach bieżących Spółki nr 8/2015 z dnia roku oraz nr 15/2015 z dnia roku. Nota 14 Ocena możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników na dany rok Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok obrotowy Nota 15 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta a) W dniu roku Zarząd Hotelu Mikołajki Sp. z o. o. wystosował do mleasing Sp. z o.o. oficjalne pismo z wyjaśnieniem przyczyn rezygnacji z dalszego prowadzenia rozmów odnośnie transakcji leasingu finansowego nieruchomości stanowiących kompleks hotelowy Hotel Mikołajki 5* w Mikołajkach, a tym samym o rezygnacji z podpisania umowy leasingu. List intencyjny dotyczący transakcji zawarty przez strony został opisany w raporcie bieżącym nr 28/2014 z roku. b) W dniu roku INPRO SA podpisała z SGB Bank SA aneks do umowy kredytu obrotowego w kwocie tys. zł finansującego budowę III etapu osiedla Wróbla Staw domy wielorodzinne. Na mocy aneksu Bank wyraził zgodę na uporządkowanie wpisów w dziale czwartym ksiąg wieczystych nieruchomości, na których prowadzona jest inwestycja, w związku z dokonanym geodezyjnym podziałem działek. c) W dniu roku Zarząd INPRO SA podjął uchwałę w przedmiocie przedterminowego całkowitego wykupu sztuk obligacji wprowadzonych do alternatywnego obrotu na rynku Catalyst. Zarząd określił, iż dniem ustalenia prawa do świadczeń z obligacji będzie roku, a dniem wypłaty świadczeń z obligacji będzie roku. d) W dniu roku Zarząd INPRO SA podpisał z czterema osobami fizycznymi przedwstępną umowę zakupu gruntu położonego w Gdańsku, przy ul. Stężyckiej. Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr 5/2015 z roku. e) Z dniem roku zakończył się na wniosek Spółki okres wykorzystania kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie kosztów budowy osiedla City Park budynki E i F, zaciągniętego w konsorcjum banków: BPS SA z siedzibą w Warszawie oraz Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie. Pierwsza przedterminowa częściowa spłata kredytu nastąpiła roku. f) W dniu roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 3/2015, na mocy której podwyższone zostało stałe miesięczne wynagrodzenie Zarządcy INPRO SA panów: Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak wspólników spółki cywilnej INPRO MANAGEMENT do kwoty zł netto od dnia roku, to jest o kwotę zł netto w stosunku do kwoty dotychczas obowiązującej. g) Z dniem roku pozwolenie na budowę osiedla Kwartał Uniwersytecki w Gdańsku uzyskało klauzulę prawomocności. h) W dniu roku INPRO SA podpisała z konsorcjum banków: SGB Bank SA oraz Bankiem Spółdzielczym w Tczewie umowę kredytu obrotowego w kwocie 5 mln zł, przeznaczonego na finansowanie kosztów budowy osiedla Wróbla Staw Domy Wielorodzinne etap I. Umowa kredytowa została opisana w raporcie bieżącym nr 9/2015 z roku. Strona 21 z 64

22 i) W dniu roku Dom Zdrojowy dokonał całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 tys. zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki SA. j) W dniu roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/ /5 dwóch hipotek umownych: pierwsza do kwoty tys. zł a druga do kwoty tys. zł, na aktywach INPRO SA, stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w kwocie tys. zł udzielonego przez konsorcjum banków: SGB-Bank S.A oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie, opisanego w punkcie h) powyżej. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia, nie opisane powyżej, istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego. Nota 16 Istotne wydarzenia po dniu bilansowym a) W dniu roku Spółka dokonała całkowitej przedterminowej spłaty kredytu obrotowego podpisanego z konsorcjum banków: Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie oraz Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie, przeznaczonego na finansowanie budynków E i F osiedla City Park. b) W dniu roku Spółka podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA umowę o przelew wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia majątkowego przedsiębiorstw (w zakresie związanym z ubezpieczeniem budynku biurowego w Gdańsku, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8). Umowa stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 10 mln zł udzielonego przez Bank i została opisana w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia roku. c) W dniu roku Zarząd Spółki postanowił, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 0,09 zł na każdą akcję. Uchwała Zarządu w sprawie dywidendy została podjęta w dniu 14 maja 2015 roku. d) W dniu roku zostało wydane pozwolenie na użytkowanie budynku E na osiedlu City Park w Gdańsku. e) W dniu 14 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki inbet Sp. z o.o. podjęło uchwałę, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy spółki z kwoty zł do kwoty zł to jest o kwotę zł w drodze ustanowienia nowych udziałów o wartości 56 zł każdy z wyłączeniem prawa pierwszeństwa wspólnika do objęcia nowo ustanowionych udziałów. Kapitał został pokryty wkładem pieniężnym i w całości objęty przez INPRO SA. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość udziałów w spółce w posiadaniu INPRO SA wynosić będzie udziały, tj. 72% w kapitale zakładowym. Nota 17 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na segmenty w oparciu o oferowane produkty i usługi. Grupa prowadzi działalność w ramach następujących segmentów operacyjnych: 1) działalność deweloperska (INPRO SA, PB Domesta, sprzedaż apartamentów w spółce Hotel Mikołajki ) 2) usługi hotelowe (Dom Zdrojowy i Hotel Mikołajki ) 3) produkcja elementów betonowych, żelbetonowych i stalowych (inbet ) Działalność w wyżej wymienionych segmentach prowadzona jest na terenie Polski. W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres obrotowy zakończony odpowiednio 31 marca 2015 roku, 31 marca 2014 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. Strona 22 z 64

23 Dane za okres Działalność deweloperska Działalność kontynuowana Usługi hotelowe Produkcja prefabrykatów Razem Wyłączenia Działalność ogółem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (2 039) - Przychody segmentu ogółem (2 039) Zysk (strata) segmentu (256) (152) Koszty sprzedaży (914) (218) - (1 132) - (1 132) Koszty ogólnego zarządu (2 349) (1 489) (274) (4 112) - (4 112) Pozostałe przychody/koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 756) (152) Przychody z tytułu odsetek (183) 100 Koszty z tytułu odsetek (204) (471) (1) (676) 183 (493) Pozostałe przychody /koszty finansowe netto Zysk (strata) przed opodatkowaniem (86) (13) - (99) - (99) (2 236) (152) Podatek dochodowy (859) (527) 29 (498) Zysk (strata) netto za rok obrotowy -w tym przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących (1 914) (123) Strona 23 z 64

24 Działalność kontynuowana Dane na dzień Działalność deweloperska Usługi hotelowe Produkcja prefabrykatów Razem Wyłączenia Działalność ogółem Aktywa i zobowiązania Aktywa segmentu (97 631) Aktywa ogółem (97 631) Kapitały własne ogółem (50 118) Zobowiązania segmentu (47 513) Zobowiązania i kapitały ogółem (97 631) Pozostałe informacje dotyczące segmentów za I kwartał 2015 Działalność deweloperska Usługi hotelowe Produkcja prefabrykatów Razem Wyłączenia Działalność ogółem Zwiększenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych w okresie Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Ogółem odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na dzień roku (365) (1 085) (33) (1 483) 16 (1 467) (41) (111) (260) (412) 21 (391) Strona 24 z 64

25 DANE PORÓWNAWCZE: Dane za okres Działalność deweloperska Działalność kontynuowana Usługi hotelowe Produkcja prefabrykatów Razem Wyłączenia Działalność ogółem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (2 165) - Przychody segmentu ogółem (2 165) Zysk (strata) segmentu (701) Koszty sprzedaży (879) (133) - (1 012) - (1 012) Koszty ogólnego zarządu (2 196) (1 486) (150) (3 832) - (3 832) Pozostałe przychody/koszty operacyjne 69 (63) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 383) (54) Przychody z tytułu odsetek (227) 23 Koszty z tytułu odsetek (146) (623) (4) (773) 227 (546) Pozostałe przychody /koszty finansowe netto Zysk (strata) przed opodatkowaniem (396) (3) - (399) - (399) (3 008) (58) Podatek dochodowy (636) (307) (42) (349) Zysk (strata) netto za rok obrotowy -w tym przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących (2 679) (58) (51) Strona 25 z 64

26 Działalność kontynuowana Dane na dzień Działalność deweloperska Usługi hotelowe Produkcja prefabrykatów Razem Wyłączenia Działalność ogółem Aktywa i zobowiązania Aktywa segmentu (95 267) Aktywa ogółem (95 267) Kapitały własne ogółem (49 996) Zobowiązania segmentu (45 271) Zobowiązania i kapitały ogółem (95 267) Pozostałe informacje dotyczące segmentów za rok 2014 Działalność deweloperska Usługi hotelowe Produkcja prefabrykatów Razem Wyłączenia Działalność ogółem Zwiększenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych w okresie Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Ogółem odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na dzień roku (1 457) (4 355) (141) (5 953) 100 (5 853) (41) (117) (260) (418) 21 (397) Strona 26 z 64

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po trzech kwartałach 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ INPRO SA

GRUPY KAPITAŁOWEJ INPRO SA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INPRO SA SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2014

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA"

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA" ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki w 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa INPRO SA

Grupa Kapitałowa INPRO SA Grupa Kapitałowa INPRO SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA SZEŚĆ MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2012 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA" ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU SPIS TREŚCI WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA"

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA" ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI WYBRANE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa INPRO SA

Grupa Kapitałowa INPRO SA Grupa Kapitałowa INPRO SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA"

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR 34 "ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA" ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU SPIS TREŚCI WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. 1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzeci kwartał 2005 roku kończący się. Raport kwartalny Spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo