SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011"

Transkrypt

1 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT dla Instytutu Adama Mickiewicza. Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza Dariusz Sobkowicz Warszawa, dnia 25 listopada 2011r. Kultura jest paradą wartości.

2 Art. 1. Zamawiający Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska Warszawa zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT Art. 2 Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078), zwanej dalej Ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Art Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu IT dla Instytutu Adama Mickiewicza. Zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2) Klasyfikacja i nazwa przedmiotu zamówienia według: CPV: RóŜny sprzęt komputerowy Części akcesoria i wyroby do komputera dysk magnetyczny Systemy operacyjne Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równowaŝnych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Art. 4 Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia naleŝy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Ul. Mokotowska 25, Warszawa, w terminie max 7 dni od podpisania umowy. 2. Transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zrealizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Art. 5 Warunki wymagane od wykonawców Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2

3 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złoŝonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Art Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1.1. W celu wykonania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, kaŝdy z Wykonawców winien przedłoŝyć wraz z ofertą zgodny z załączonym do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY załączniki nr 1 opracowany przez Zamawiającego oraz następujące oświadczenia i dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 1.2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi przedłoŝyć następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2.3 Zaakceptowany i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ -Specyfikacja Techniczna. 3. Przygotowanie oferty przez Wykonawcę: 3.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. 3.2 Ofertę naleŝy przygotować czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.3 Poświadczenia i podpisy Wykonawcy na dokumentach oferty muszą być opatrzone imienną pieczątką i podpisem Wykonawcy. W razie braku pieczątki imiennej konieczne jest złoŝenie CZYTELNEGO podpisu przez Wykonawcę (lub pełnomocnika) umoŝliwiającego weryfikację jego toŝsamości. 3.4 Pełnomocnictwo, które musi być udzielone na piśmie i podpisane zgodnie ze specyfikacją przez osoby wymienione w aktualnym rejestrze lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten powinien być załączony do oferty w oryginale lub jego wierzytelny odpis. Załączenie pełnomocnictwa w formie kserokopii, na której widnieją podpisy samego umocowanego nie zostanie uznane za waŝne. 3

4 3.5 Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane, a takŝe trwale spięte bądź zszyte. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w art. 6 ust. 2 pkt 2.2 niniejszego artykułu. 6. Zamawiający moŝe wezwać takŝe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym artykule. 7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Art. 7 Ogólne warunki składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie (w tym spółka cywilna): 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami). W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zobowiązani są dołączyć do oferty pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka cywilna dołącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza w/w pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 4. Dla uznania waŝności, oferta złoŝona przez konsorcja musi zawierać dokumenty wymienione w art. 6 lub/i w art. 8 niniejszej SIWZ. 5. Oferta złoŝona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 4

5 1) formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie naleŝy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 2) kaŝdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz, Ŝe konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust 1 Ustawy (oświadczenie dotyczące art. 22 ust 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 załącznik nr 4 podpisuje kaŝdy z członków konsorcjum oddzielnie); 3) dokumenty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2.2 niniejszej SIWZ obowiązują kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie - naleŝy złoŝyć odpowiednią ilość do liczby członków konsorcjum liczbę dokumentów podpisaną przez pełnomocnika lub wszystkich członków konsorcjum. 4) inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia podpisuje/parafuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. 5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występujący, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). JeŜeli oferta Wykonawców, o których mowa art. 7 zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Art. 8 Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej SWIZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o którym mowa ust. 1 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Art. 9 Osoby upowaŝnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 1. Osobą upowaŝnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Adam Guźmierski w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Katarzyna Kieloch w sprawach proceduralnych. 5

6 2. W/w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną. 3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty za pomocą faxu lub poczty elektronicznej to kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane na nr faksu lub adres podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się z treścią pisma. Art. 10 Termin związania z ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Art. 11 Przygotowanie oferty 1. Oferta, wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. JeŜeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia podpisu (parafy) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, to musi nastąpić to w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęć imienną. 3. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia większej liczby wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 4. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 5. Do formularza oferty (załącznik nr 1) naleŝy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowienia SIWZ w formie określonej w SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kaŝda zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęć imienna. 7. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowanie przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust. 11 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 9. Stron pustych nie naleŝy ani parafować, ani podpisywać. 10. Zaleca się, aby kaŝda strona lub kartka oferty była ponumerowana z zachowaniem ciągłości numeracji. 6

7 11. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami musza być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęć imienna. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert niezaleŝnie od wyniku postępowania. 13. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona. 14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępnione art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Art. 12 Wyjaśnienia oraz uzupełnienia i zmiany dotyczące SIWZ Wykonawcom zaleca się dokładne przestudiowanie treści SIWZ. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert). Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ. KaŜda modyfikacja będzie stanowić treść SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. Art. 13 Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złoŝonych ofert. 1. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany jak w art. 1 niniejszej SIWZ (tj. Instytut Adam Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, Warszawa) oraz oznaczone w następujący sposób: Oferta na: Dostawę sprzętu IT Sygnatura: Nie otwierać przed r., godz. 11:00 2. Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. W tym celu Wykonawca powinien złoŝyć zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w art. 14 ust. 1 z dopiskiem Zmiana lub Wycofanie 7

8 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie Wycofanie. 4. Wykonawca nie moŝe wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania oferty. Art. 14 Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska Warszawa, w recepcji 2. Termin składania ofert upływa z dniem r.o godz. 10:30 3. W przypadku, gdy Wykonawca złoŝy ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złoŝenia oferty Zamawiający będzie uznawać datę i godzinę wpływu oferty do recepcji Instytutu Adama Mickiewicza. UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 4. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Art. 15 Miejsce i termin otwarcia oferta 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 3. Do wiadomości obecnych zostaną podane: bezpośrednio przed otwarciem ofert - kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas otwarcia ofert - nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny. 4. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert) przekazuje się wykonawcom, na ich pisemny wniosek. Art. 16 Sposób obliczenia ceny 1. Wykonawca w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wypełni wszystkie rubryki tabeli podając dla kaŝdej pozycji: a) cenę jednostkową brutto, b) wartość brutto ogółem. Następnie Wykonawca zsumuje wartości brutto i poda wartość ogółem brutto za wszystkie sprzęty wyszczególnione w tabeli. 2. Ceny podane przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z dostawą, transportem i wniesieniem na miejsce przez upowaŝnionego pracownika Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 3. Wszystkie ceny naleŝy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 8

9 4. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 5.Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. Art. 17 Ocena oferty 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto 100 pkt 2. W kryterium cena najwyŝszą liczbę punktów (100), otrzyma oferta zawierająca najniŝszą wartość brutto ogółem, a kaŝda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Wartość punktowa "ceny" jest obliczona wg wzoru: C n X c = x 100pkt C of Gdzie: X c - wartość punktowa ceny C n - najniŝsza proponowana cena - cena oferty ocenianej C of 3. W toku oceny oferty Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie, SIWZ oraz będzie to oferta z najniŝszą ceną. 5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Art. 18 Zasady poprawy omyłek w tekście oferty Zamawiający poprawia w ofercie: 1).oczywiste omyłki pisarskie czyli bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów w szczególności: a) ewidentny błąd gramatyczny, b) mylna pisownia wyrazów, c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, d) ewidentny błąd rzeczowy, e) rozbieŝność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. 2). oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek w szczególności: a) nieprawidłowe obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 9

10 b) nieprawidłowe zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług 3). inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki o której mowa w ust. 1 pkt 3 podlega odrzuceniu. Art. 19 Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 ustawy. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Art. 20 UniewaŜnienie postępowania Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1 pkt1 Ustawy. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert 2) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania oferta podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Art. 21 Powiadomienie o wynikach postępowania i zawarciu umowy 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom. 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej: oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni o ewentualnym uniewaŝnieniu przetargu z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. 4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 6. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 10

11 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie równieŝ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej:www.iam.pl. Art. 22 Istotne warunki umowy Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 1) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 2) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3) w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie 4) w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego 5) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeŝeli tak zamiana leŝy w interesie publicznym 6) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania naleŝytej staranności., w szczególności istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem lub wystąpienia istotnych trudności w pozyskiwaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, jest zobowiązany zapoznać się z treścią załączonego do SIWZ wzorem umowy. Art. 23 Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo określone w dziale VI Ustawy. 2. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2). opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego Uwaga! wniesienie odwołania jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu w taki sposób Ŝeby mógł zapoznać się z jego treścią. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW 1. Druk FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 2. Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 do SIWZ 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 4 do SIWZ 5 Oświadczenia dotyczące art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku osób fizycznych Załącznik nr 5 do SIWZ 6 wzór umowy Załącznik nr 6 11

12 ... /Pieczęć Wykonawcy / FORMULARZ OFERTOWY Do Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa Załącznik NR 1 1. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu IT zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. w trybie przetargu nieograniczonego:... /pełna nazwa firmy Wykonawcy/ posiadającego siedzibę... ulica nr domu kod pocztowy miejscowość... województwo powiat... telefon fax... strona internetowa NIP... REGON... reprezentowana przez:... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy będących płatnikiem VAT 2. Oferujemy Wykonanie całego zamówienia na następujących warunkach: Lp. Przedmiot zamówienia ilość szt. Cena jedn. brutto (z VAT) 1 Serwer 1 2 Tablet 1 3 Tablet 1 4 Tablet 1 5 TV 52 3D 1 6 Dysk HDD 6 7 Monitor panoramiczny 18 8 Monitor panoramiczny 1 9 Monitor 1 10 Stacja dokująca do dysków HDD 2 11 Oprogramowanie Microsoft Windows 7 50 x64 12 Oprogramowanie Microsoft Windows 2 Server 2008 R2 Standard x64 13 Oprogramowanie Microsoft Office standard ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji) 14 Oprogramowanie Symantec 1 BackupExec Myszka optyczna Klawiatura QWERTY USB Słuchawki stereo z mikrofonem Digital AV Adapter do ipad 2 Wartość ogółem brutto Wartość brutto ogółem 12

13 Wartość brutto zamówienia (słownie).., w tym podatek VAT w kwocie zł Oświadczamy Termin gwarancji Poz.1....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.3....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.4....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.5....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.6....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.7....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.8....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.9....m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.10...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.11...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.12...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.13...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.14...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.15...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.16...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.17...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego Poz.18...m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego 3. Oświadczamy, Ŝe: 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń. 2) Dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie max do 7 dni od daty zawarcia umowy. 3) Dostarczymy przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w Specyfikacji Technicznej. 4) Uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 5) Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ 6) Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 i nr 161 poz 1078) 7) Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8) Oświadczamy, iŝ zamierzamy/nie zamierzamy * /niepotrzebne skreślić/ powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 9) Osoba upowaŝnioną (od strony Wykonawcy) do realizacji przedmiotu zamówienia jest.., tel.:, fax., e- mail.. Załącznikami do niniejszej oferty są : Podpisano... / uprawniony przedstawiciel Wykonawcy /..., dnia... 13

14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 do SIWZ Poz. 1 Serwer, 1 szt. Parametr / Wymagania minimalne: Obudowa: -Typu Rack do instalacji w standardowej szafie RACK 19 -wysokość nie więcej niŝ 1U -dostarczony serwer musi umoŝliwiać instalację 6 dysków hotplug 2,5cala typu SAS 2.0/SATA/SSD -obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera Płyta główna: -dedykowana płyta serwerowa, oparta o układ Intel 5500 lub nowszy o nie gorszej funkcjonalności -dwa gniazda procesora -minimum 12 banków pamięci obsługujące minimum 192GB pamięci DDR3 1333Mhz typu registered lub unbuffered, wsparcie dla pamięci DDR3 Low Voltage -min. 2 x PCI Express Gen.2 o prędkości x8, w tym minimum jedno gniazdo umoŝliwiające instalację kart pełnej wysokości -min. 1 x PCI Express Gen. 2 o prędkości x4, umoŝliwiające instalację kart PCI Express x8 -zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji BIOS: - moŝliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie - moŝliwość odczytania z BIOS serwera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), moŝliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorach (model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache) -moŝliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego slotów PCI Express/PCI -moŝliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej serwera zapewniające moŝliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (nieudana aktualizacja, ataki wirusów itp.) bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych Procesor: 1 szt. -osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 163 pkt. (SPECint_rate_base2006 min. 154 pkt.), wymagane załączenie do oferty pełnego protokołu z testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wraz z oferowanym procesorem. Pamięć RAM 16 GB 2 moduły 8 GB pamięci RAM typu 1333 MHz Registered w trybie niezaleŝnym -wsparcie dla technologii korekcji błędów Advanced ECC, scrubbing i SDDC -wsparcie sprzętowe dla aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci -moŝliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM Kontroler macierzowy: kontroler SAS 2.0 RAID 01,5,6,50,60: kontroler dysków typu SAS 2.0, minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB wraz z podtrzymaniem bateryjnym pamięci cache (w przypadku kontrolera niezintegrowanego wymagane jest, aby kontroler pochodził od producenta serwera i był przez niego w pełni wspierany w oferowanym modelu serwera wymagane oświadczenie producenta serwera) Napędy dyskowe: -5x HDD SAS 300 GB 6 Gbit/s 10k rpm 2,5 Enterprise -dyski hot-plug Napęd optyczny: -Zintegrowana nagrywarka DVD +/- RW Supermulti (obsługa DVD+R, DVD-R,DVD DL, DVD-RAM) Interfejsy sieciowe: 2x zintegrowana trwale karta sieciowa 1GBit/s dla komunikacji systemowej -minimum 2xRJ45 -wsparcie dla PXE, iscsi oraz iscsi boot, 14

15 -wsparcie dla akceleracji TCP/IP, wsparcie teamingu -moŝliwość wyłączenia karty sieciowej na poziomie BIOS -moŝliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 1x zintegrowana trwale karta sieciowa 10/100Mbit dedykowana dla kontrolera zdalnego zarządzania, moŝliwość przekierowania komunikacji kontrolera zarządzania na kartę 1Gbit, złącze RJ45 Interfejsy zintegrowane: -1 x RS-232-C (9 pin) (do uŝytku dla karty zarządzającej) -min.7 portów USB 2.0 (w tym min. 3 na panelu przednim, min. 1 wewnętrzne) -moŝliwość zainstalowania wewnętrznego klucza USB lub karty flash dla dedykowanego wirtualizatora Interfejsy kontrolne i serwisowe: -zintegrowany w obudowie na przednim panelu wyświetlacz ciekłokrystaliczny lub inne rozwiązanie równowaŝne oferujące moŝliwość bezpośredniej weryfikacji/identyfikacji (bez dostępu do wnętrzna obudowy oraz software zarządzającego), co najmniej: Model i numer seryjny serwera MAC address karty LAN i karty zarządzającej LAN Identyfikacja usterki magistrali PCI/karty PCI Identyfikacja usterki wentylatorów Identyfikacja usterki HDD lub kontrolera HDD Identyfikacja usterki zasilacza Identyfikacja usterki pamięci RAM Identyfikacja usterki CPU -wbudowana dioda identyfikacyjna przód/tył (moŝliwość zdalnego włączenia identyfikacji wizualnej serwera poprzez software zarządzający) Zarządzanie zdalne: -zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umoŝliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera -pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora -dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu -opcjonalna moŝliwość przekierowania konsoli tekstowej, graficznej (minimum 2 niezaleŝne połączenia) i mapowania napędów zdalnych, bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB) -połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL -monitorowanie zuŝycia energii serwera w trybie dziennym, miesięcznym, rocznym oraz wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych, kontrola zuŝycia energii w trybie rzeczywistym -funkcja konfiguracji i ograniczania zuŝycia energii elektrycznej przez serwer bezpośrednio z pozycji konsoli graficznej karty sprzętowej (tryby minimalnego zuŝycia energii, pełnej wydajności) -funkcja umoŝliwiająca konfigurację i automatyczne przełączanie się pomiędzy trybami zuŝycia energii w czasie, w ciągu tygodnia z dokładnością do godzin (wymagane z uwagi na róŝne obciąŝenie maszyny w czasie) -dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z moŝliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. -moŝliwość konfiguracji 16 niezaleŝnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności uŝytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP -wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarzadzającej online, bez konieczności restartu serwera -system umoŝliwiający automatyczną rekonfigurację maszyny w przypadku uszkodzenia takich komponentów jak pamięć lub procesor i dalszą pracę z ograniczoną wydajnością. -Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umoŝliwiające m.in.: -konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera -instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami -tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umoŝliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera zgodnie z zadanymi ustawieniami -zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umoŝliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.), przekierowanie informacji i alertów poprzez , bramkę SMS, popup. 15

16 -wykrywanie usterek z wyprzedzeniem -monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi Karta graficzna: -zintegrowana karta graficzna, minimum 32mb pamięci wideo -złącze VGA dostępne z tyłu i z przodu obudowy -obsługa rozdzielczości minimum 1600x1200 Bezpieczeństwo: -zintegrowany w obudowie slot do zabezpieczenia linką lub kłódką (zabezpieczający równieŝ zasilacze) Zasilanie i chłodzenie: -Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 770W na 1 zasilacz, typu hot plug o sprawności minimalnej 89% przy typowym obciąŝeniu 50% -Redundantny układ wentylatorów wymienny w czasie pracy serwera Gwarancja: -3 lata gwarancji onsite - reakcja serwisu max. w następny dzień roboczy -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji Certyfikowana zgodność z systemami operacyjnymi: -Microsoft Windows Server 2008 R2 -SUSE SLES 10 -RHEL 5 Wymagane potwierdzenie dostępne do wglądu na stronie producenta serwera (naleŝy podać adres strony) Certyfikaty, normy: -Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy - Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikat ISO9001 dla serwisu. Pozostałe: -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie naleŝy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: -konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Serwer musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce Poz. 2 Tablet, 1 szt. Parametr / Wymagania minimalne System operacyjny: Android 3.1 Honeycomb Wyświetlacz : 10.1 cali Rozdzielczość: 1280 x 800 pix Liczba kolorów: 16M Typ matrycy: TFT Ekran dotykowy: Tak Aparat fotograficzny: Obsługiwane rozdzielczości 2048 x 1 536, 1025 x 768 Lampa błyskowa: Tak, LED Przeglądarka: Google Chrome Lite Transmisja danych: - Bluetooth WiFi a/b/g/n Pamięć Ilość pamięci: 16 GB Czytnik kart pamięci microsd: USB OTG Pozostałe parametry i funkcje: - Odbiornik GPS - DLNA 16

17 - Videostreaming Obsługiwane formaty plików audio MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA Obsługiwane formaty wideo DivX, H.263, MPEG4, ASF, WMV Języki menu: Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Francuski, Chorwacki, Islandzki, Irlandzki, Włoski, Kazachski, Litewski, Norweski, Macedoński, Węgierski, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Słowacki, Słoweński, Fiński, Szwedzki, Turecki, Rosyjski, Ukraiński, Serbski, Koreański Wymiary: - 175,3 x 256,7 x 8,6 mm - Waga 565 g Kolor: czarny matowy Poz. 3 Tablet, 1 szt. Parametr / Wymagania minimalne: System operacyjny: Android 3.1 Honeycomb Wyświetlacz: 10.1-cali.; WXGA (1280x 800 pikseli150 pikseli / cal) HD 720p multidotykowy Dostępna pamięć (GB) 32 Procesor: Dwurdzeniowy, 1 GHz Nvidia Tegra 2 Pamięć RAM: 1GB Złącze kart pamięci: do 32GB Czujniki : Akcelerometryczny, oświetlenia Aparat fotograficzny: tył kamera HD 5MP, przód kamera do wideorozmów 2MP Czas pracy: do 10 godzin (9 godzin przy 3G) Czas czuwania: do miesiąca Transmisja Danych: - Bluetooth 2.1+EDR - GPRS, EDGE, UMTS, UMTS, HSDPA 7.2 Mb/s - Wi-Fi ( a/b/g/n) Wymiary i waga: Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość (mm) 12.9 Waga (g) 730 g Poz. 4 Tablet, 1 szt. Parametr / Wymagania minimalne: Procesor: dwurdzeniowy, 1GHz Dostępna pamięć: 32 GB Wyświetlacz: - Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekątnej 9,7 cala, z podświetleniem LED i błyszczącą powłoką, wykonany w technologii IPS - Rozdzielczość 1024 na 768 pikseli przy 132 pikselach na cal (ppi) - Powłoka oleofilowa odporna na odciski palców - Jednoczesne wyświetlanie informacji w wielu językach i zestawach znaków Interfejsy sieciowe: - UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) - Wi-Fi (802.11a/b/g/n) - Bluetooth EDR Multimedia: - Kamera tylna: do nagrywania wideo, HD (720p) do 30 klatek na sekundę z dźwiękiem; jako aparat fotograficzny z 5-krotnym zoomem cyfrowym - Kamera przednia: do nagrywania wideo, VGA do 30 klatek na sekundę z dźwiękiem; jako aparat fotograficzny o rozdzielczości VGA - Automatyczne dodawanie geoznaczników do zdjęć i wideo przy wykorzystaniu sieci Wi-Fi Czujniki: - śyroskop trójosiowy - Przyspieszeniomierz - Czujnik oświetlenia zewnętrznego Kolor: czarny 17

18 Futerał: łamany, magnetyczny zaczep, kolor szary Poz. 5 TV 52 3D, 1 szt. Parametr / Wymagania minimalne: Przekątna ekranu: Technologia podświetlenia matrycy: Obsługa technologii HD: Obsługa technologii 3D : Częstotliwość odświeŝania: Rozdzielczość ekranu: Sygnał wideo (HD): Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 16:9 Typ Tunera TV: - analogowy - DVB-S - DVB-S2 - DVB-C - DVB-T - Tuner HD H.264 (MPEG-4) System dźwięku: - Virtual Dolby Surround - Virtual Surround Moc głośnika niskotonowego: Telegazeta (pamięć) Czytnik kart pamięci: Bezprzewodowa karta sieciowa: Złącza / porty: - HDMI 4 szt. - SCART 1 szt. - D-Sub 1 szt. - Comp.(Y, Pb, Pr) 1 szt. - Composite (RCA) 1 szt. - USB szt. - cyfrowe wyjście optyczne audio 1 szt. - C.I. (Common Interface) 1 szt. - Ethernet RJ-45 1 szt. - AQUOS LINK - AQUOS NET Ethernet DLNA Dodatkowe funkcje: - MoŜliwość współpracy z komunikatorem Skype - Funkcja pauzy na Ŝywo wykorzystująca pamięć USB Wymiary: - Szerokość 1206 mm - Wysokość 787 mm - Głębokość 298 mm Kolor: czarny 52 cali Edge LED Full-HD Tak 200 Hz 1920 x 1080 pikseli 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, 24p 15 Wat 2000 stron SecureDigital Card IEEE a/b/g/n Poz. 6 Dysk HDD, 6 szt. Parametr / Wymagania minimalne: Dedykacja zastosowania: serwer, macierz, enterprise Wielkość fizyczna: 3,5 cali Pojemność dysku: 500 GB Interfejs: Serial ATA 300 Szybkość interfejsu dysku: 300 MB/s Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Pojemność pamięci podręcznej : 64 MB Max szybkość przesyłu danych sformatowanych: 300 MB/s 18

19 Liczba talerzy: 1 Liczba głowic danych: 2 Odporność na wstrząsy praca: 65G / spoczynek 350G Stopa błędów przy odczycie: 1:10E15 Głośność w czasie pracy: 2,9 B Głośność w czasie spoczynku: 2,8 B Szerokość: 101,6 mm Wysokość: 26,1 mm Długość : 147 mm Masa netto: 0,45 kg Poz. 7 Monitor panoramiczny, 18 szt. Parametr / Wymagania minimalne: Przekątna ekranu: 23 cali Wielkość plamki: 0,265 mm Typ panela LCD: TFT TN Technologia podświetlenia: LED Matryca "błyszcząca" (glare): Nie Natywna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli Częst. odświeŝania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz Widoczny obszar ekranu: 509 x 287 mm Czas reakcji matrycy: 5 ms Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1, :1 Kąt widzenia poziomy: 170 stopni Kąt widzenia pionowy: 170 stopni Certyfikaty: CE, ROHS, WEEE, TUV/GS, GOST, FCC-B, CUL, TCO-05, ENERGY STAR 5.0, ISO Głośniki wbudowane: Złącza wejściowe: - 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) - audio (stereo mini-jack) Wbudowany zasilacz: Pobór mocy (praca/spoczynek): MoŜliwość pochylenia panela (tilt): Panel obrotowy (pivot): Wymiary: - Szerokość 551 mm - Wysokość 393 mm - Głębokość 202 mm - Masa netto 4,1 kg Poz. 8 Monitor panoramiczny, 1 szt. Przekątna ekranu: Technologia podświetlenia: Matryca "błyszcząca" (glare): Natywna rozdzielczość: Jasność: Złącza wejściowe: - DVI-D - USB 2.0 MoŜliwość pochylenia panela (tilt): Poz. 9 Monitor, 1 szt. Parametr / Wymagania minimalne: Przekątna ekranu: Obrotowa podstawa monitora (swivel): Tak Złącza: Tak, 1.5 W Tak 21/- Wat Tak Nie 27 cali LED Nie 2560 x 1440 pikseli 300 cd/m2 Tak 19 cali D-SUB, DVI 19

20 Poz. 10 Stacja dokująca do dysków HDD, 2 szt. Parametr / Wymagania minimalne: Interfejs obudowy / stacji dokującej: USB Interfejs urządzenia: PATA/SATA/ SATA II/ SSD Obsługiwane urządzenia: Dysk twardy 2,5, 3,5 Diody LED sygnalizujące status oraz prace urządzenia Wsparcie dla : Win98SE/ME/2000/XP/Vista/7 i Mac OS Zasilanie: zewnętrzne, 230V Poz. 11 Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 x64 50 licencji Poz. 12 Oprogramowanie: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64-2 licencje Poz. 13 Oprogramowanie: Microsoft Office 2010 standard ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji) 75 lic. Poz. 14 Oprogramowanie: Symantec BackupExec licencja Agent do BackupExec 2010 dla SQL 1 licencja Agent do BackupExec 2010 dla Lotus Domino 1 licencja Agent do BackupExec 2010 dla Windows Serwer 1 licencja Poz. 15 Myszka optyczna, USB, czarna: 20 szt Poz Klawiatura QWERTY USB, czarna: 10 szt. Poz Słuchawki stereo z mikrofonem 10 szt. Poz Digital AV Adapter do ipad: 2 szt... /podpis, pieczęć wykonawcy / 20

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo