ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Znak sprawy: OR Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Zatwierdzam do stosowania Wicestarosta /-/ Dariusz Kucharski Dzierżoniów, 3 grudnia 2013 r. 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział: 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Wymagania dotyczące wadium 9. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert 10. Termin związania ofertą 11. Opis sposobu przygotowania ofert 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty 14. Opis kryteriów przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17. Istotne postanowienia umowy 18. Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom postępowania 19. Informacje dodatkowe 20. Wykaz załączników i formularzy do SIWZ 2

3 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego Dzierżoniów, Rynek 27 tel fax strona internetowa: bip.pow.dzierzoniow.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U r., poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. 2. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: OR Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak postępowania. 6. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego, bądź można ją otrzymać, po wcześniejszym zamówieniu i na wniosek, w siedzibie zamawiającego; Dzierżoniów, Rynek 27, pokój nr 308, tel: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do siedziby Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania (części): Zadanie nr 1 dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym, Zadanie nr 2 dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowo-rodzajowym dla każdego z zadań zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na oba zadania. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy sprzęt komputerowy i/lub oprogramowanie z odpowiednimi instrukcjami obsługi w języku polskim. 5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek na zasadach określonych w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne na dostarczany sprzęt. 7. Wykonawca wskaże w ofercie nazwę producenta i model zaoferowanego sprzętu i/lub oprogramowania. 8. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w danym zadaniu, a zamawiającym dokonane będzie na podstawie wartości brutto za całość 3

4 realizacji zamówienia wynikającej z cen jednostkowych brutto zawartych w zestawieniach ilościowo-rodzajowych załączonych do oferty (formularz nr 4 dla zadania nr 1 i formularz nr 5 dla zadania nr 2 do SIWZ). Zestawienia ilościowo-rodzajowe zostaną dołączone do umowy. 9. Wykonawca powinien podać ceny z uwzględnieniem kosztu opakowania, dowozu, wraz z rozładunkiem, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu oraz z uwzględnieniem kosztów związanych z odbiorem i zwrotem towarów wadliwych. 10. Zasady realizacji zamówienia zostały zawarte w SIWZ oraz wzorach umów (załącznik nr 3 do SIWZ dla zadania nr 1 oraz załącznik nr 4 do SIWZ dla zadania nr 2). 11. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu dostawy. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury. 12. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Urządzenia komputerowe Systemy i serwery Stacje robocze Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 13. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy wykonaniu zamówienia. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie (dostarczyć przedmiot zamówienia) do 30 grudnia WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 2. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 4

5 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Z udziału w postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca określił rodzaj, sposób i zakres udostępnienia tych zasobów. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 5 ust. 1 SIWZ, wykonawcy muszą złożyć wraz z formularzem ofertowym (formularz nr 1) następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 (zawarte w formularzu nr 1 do SIWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (formularz nr 2 do SIWZ). 5

6 (W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wykonawca składa - oprócz wypełnionego formularza nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (formularz nr 3). 4. Do oferty dołączyć należy: a) wypełnione zestawienie ilościowo-rodzajowe sprzętu komputerowego z wyszczególnieniem cen jednostkowych każdego produktu - wg formularza nr 4, które będzie również załącznikiem do umowy - w przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia na realizację zadania nr 1, b) wypełnione zestawienie ilościowo-rodzajowe oprogramowania wraz z akcesoriami z wyszczególnieniem ich cen wg formularza nr 5, które będzie również załącznikiem do umowy - w przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia na realizację zadania nr 2, c) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwa muszą być dołączone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 6

7 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 6. Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków na podstawie dokumentów wymienionych powyżej w następujący sposób: brak dokumentów lub nieprawidłowy dokument - nie spełnia, dokument prawidłowy - spełnia. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych, należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że zobowiązania ich co do oferty oraz co do wykonania zamówienia są solidarne. Oferta taka musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnikiem może być jeden z podmiotów wyznaczony jako lider konsorcjum odpowiedzialny do reprezentowania tych podmiotów, a jego upoważnienie do reprezentowania będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 9. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako oferty najkorzystniejszej, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 10. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca określił rodzaj, sposób i zakres udostępnienia tych zasobów. 7

8 11. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, w odpowiedzi na ww. wezwanie, może skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane będą pisemnie, faksem lub środkami komunikacji elektronicznej (w tym pocztą elektroniczną), a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem ust 2. Dane kontaktowe do zamawiającego podano w rozdziale 1 niniejszej SIWZ. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 3. Wykonawca potwierdza każdorazowo fakt otrzymania dokumentu poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na adres lub numer faksu: (74) Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ w celu sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie. 5. Stosownie do przepisu art. 38 ustawy Pzp, zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące SIWZ, przesyłając jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w postępowaniu (bez ujawnienia źródeł zapytania) chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Zamawiający wskazuje do kontaktu z wykonawcami jako osoby uprawnione: 8

9 a) w sprawach formalnych Panią Ewę Hubisz dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Dzierżoniów, Rynek 27, pok. 309, b) w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia: Pana Piotra Wielgosa oraz Pana Jacka Kozłowskiego informatyków w Wydziale Organizacyjnym, Dzierżoniów, Rynek 27, pok Osoby te udzielają informacji w godzinach pracy urzędu. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2200,-zł (słownie: dwa tysiące dwieście) na obydwa zadania (części zamówienia) lub: a) 2000,-zł (słownie: dwa tysiące), jeśli wykonawca ubiega się wyłącznie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1, b) 200,-zł (słownie: dwieście), jeśli wykonawca ubiega się wyłącznie o udzielenie zamówienia na zadanie nr Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie - Nr z zaznaczeniem: Wadium do przetargu OR na zadanie nr... (należy podać numer/numery zadań, które wykonawca zamierza realizować). 4. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w siedzibie zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, Dzierżoniów, w kasie zamawiającego na II piętrze (pok. nr 211), a jego kopia w złożonej ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. 9

10 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie do 11 grudnia 2013 roku do godz akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, b) spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. 3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki, polegające na niezgodności ofert z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie i niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta powinna spełniać wymogi określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ: 1. Oferta powinna być kompletna. 10

11 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawcy zobowiązani są do określenia w złożonej ofercie, które z dołączonych dokumentów są niejawne lub stanowią tajemnicę firmy. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.) oraz załączone do oferty oddzielnie. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca powziął działania w celu dochowania ich poufności. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 5. Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres wykonawcy oraz datę przygotowania, b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i formularze zgodnie z przedstawionymi wyżej wykazem. 6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wzorami formularzy. 7. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w formularzach, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. 8. Jeżeli pytanie postawione w formularzu nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać ''nie dotyczy''. 9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 10. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (np. kopercie). Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: Oferta przetargowa na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z dopiskiem: Znak sprawy OR i zamieszczeniu adresu oraz miejsca złożenia oferty, tj.: Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego Rynek Dzierżoniów 12. Jeżeli wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która wcześniej została złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z napisem: Zmiana oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Koperty oznaczone słowem "Zmiana..." zostaną otwarte po otwarciu oferty wykonawcy, który zmianę 11

12 wprowadził i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 13. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty przed upływem terminu składania ofert, według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian do oferty zamieszczając na kopercie adnotację: "Wycofanie". Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 14. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 15. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 16. Na ofertę składają się: a) formularz ofertowy - formularz nr 1, b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - formularz nr 2, c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - formularz nr 3, e) zestawienie ilościowo-rodzajowe sprzętu komputerowego z wyszczególnieniem cen jednostkowych (dla zadania nr 1) - formularz nr 4, f) zestawienie ilościowo-rodzajowe oprogramowania z wyszczególnieniem cen jednostkowych (dla zadania nr 2) - formularz nr 5, g) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwa muszą być dołączone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 17. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego Dzierżoniów, Rynek 27 Pokój nr 1 na parterze 2. Termin składania ofert upływa o godz. 8:30 w dniu 11 grudnia 2013 r. 3. Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego: Dzierżoniów, Rynek 27, pokój nr 201, II piętro. 4. Termin otwarcia ofert: godz. 9:00 dnia 11 grudnia 2013 r. 5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12

13 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i będzie stanowiła maksymalną wartość umowy i podstawę do rozliczeń w okresie trwania umowy. 14. OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Ocena ofert będzie polegała na uporządkowaniu ofert w kolejności od oferty z najniższą ceną do oferty z najwyższą ceną. Najkorzystniejszą ofertą jest pierwsza spośród tak uporządkowanych ofert, czyli oferta z najniższą ceną. 2. Kryterium: cena oferty (z podatkiem VAT) znaczenie 100% 3. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców przedstawi identyczną cenę, zamawiający zwróci się do nich o złożenie ofert dodatkowych. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, jeżeli nie będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na warunkach określonych we wzorze umowy dla: zadania nr 1 określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, zadania nr 2 określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zmian istotnych postanowień umowy. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy. 13

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo