ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Znak sprawy: OR Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Zatwierdzam do stosowania Wicestarosta /-/ Dariusz Kucharski Dzierżoniów, 3 grudnia 2013 r. 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział: 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Wymagania dotyczące wadium 9. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert 10. Termin związania ofertą 11. Opis sposobu przygotowania ofert 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty 14. Opis kryteriów przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17. Istotne postanowienia umowy 18. Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom postępowania 19. Informacje dodatkowe 20. Wykaz załączników i formularzy do SIWZ 2

3 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego Dzierżoniów, Rynek 27 tel fax strona internetowa: bip.pow.dzierzoniow.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U r., poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. 2. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: OR Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak postępowania. 6. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego, bądź można ją otrzymać, po wcześniejszym zamówieniu i na wniosek, w siedzibie zamawiającego; Dzierżoniów, Rynek 27, pokój nr 308, tel: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do siedziby Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania (części): Zadanie nr 1 dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym, Zadanie nr 2 dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowo-rodzajowym dla każdego z zadań zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na oba zadania. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy sprzęt komputerowy i/lub oprogramowanie z odpowiednimi instrukcjami obsługi w języku polskim. 5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek na zasadach określonych w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne na dostarczany sprzęt. 7. Wykonawca wskaże w ofercie nazwę producenta i model zaoferowanego sprzętu i/lub oprogramowania. 8. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w danym zadaniu, a zamawiającym dokonane będzie na podstawie wartości brutto za całość 3

4 realizacji zamówienia wynikającej z cen jednostkowych brutto zawartych w zestawieniach ilościowo-rodzajowych załączonych do oferty (formularz nr 4 dla zadania nr 1 i formularz nr 5 dla zadania nr 2 do SIWZ). Zestawienia ilościowo-rodzajowe zostaną dołączone do umowy. 9. Wykonawca powinien podać ceny z uwzględnieniem kosztu opakowania, dowozu, wraz z rozładunkiem, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu oraz z uwzględnieniem kosztów związanych z odbiorem i zwrotem towarów wadliwych. 10. Zasady realizacji zamówienia zostały zawarte w SIWZ oraz wzorach umów (załącznik nr 3 do SIWZ dla zadania nr 1 oraz załącznik nr 4 do SIWZ dla zadania nr 2). 11. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu dostawy. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury. 12. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Urządzenia komputerowe Systemy i serwery Stacje robocze Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 13. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy wykonaniu zamówienia. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie (dostarczyć przedmiot zamówienia) do 30 grudnia WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 2. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 4

5 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Z udziału w postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca określił rodzaj, sposób i zakres udostępnienia tych zasobów. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 5 ust. 1 SIWZ, wykonawcy muszą złożyć wraz z formularzem ofertowym (formularz nr 1) następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 (zawarte w formularzu nr 1 do SIWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (formularz nr 2 do SIWZ). 5

6 (W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wykonawca składa - oprócz wypełnionego formularza nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (formularz nr 3). 4. Do oferty dołączyć należy: a) wypełnione zestawienie ilościowo-rodzajowe sprzętu komputerowego z wyszczególnieniem cen jednostkowych każdego produktu - wg formularza nr 4, które będzie również załącznikiem do umowy - w przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia na realizację zadania nr 1, b) wypełnione zestawienie ilościowo-rodzajowe oprogramowania wraz z akcesoriami z wyszczególnieniem ich cen wg formularza nr 5, które będzie również załącznikiem do umowy - w przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia na realizację zadania nr 2, c) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwa muszą być dołączone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 6

7 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 6. Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków na podstawie dokumentów wymienionych powyżej w następujący sposób: brak dokumentów lub nieprawidłowy dokument - nie spełnia, dokument prawidłowy - spełnia. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych, należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że zobowiązania ich co do oferty oraz co do wykonania zamówienia są solidarne. Oferta taka musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnikiem może być jeden z podmiotów wyznaczony jako lider konsorcjum odpowiedzialny do reprezentowania tych podmiotów, a jego upoważnienie do reprezentowania będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 9. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako oferty najkorzystniejszej, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 10. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca określił rodzaj, sposób i zakres udostępnienia tych zasobów. 7

8 11. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, w odpowiedzi na ww. wezwanie, może skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane będą pisemnie, faksem lub środkami komunikacji elektronicznej (w tym pocztą elektroniczną), a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem ust 2. Dane kontaktowe do zamawiającego podano w rozdziale 1 niniejszej SIWZ. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 3. Wykonawca potwierdza każdorazowo fakt otrzymania dokumentu poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na adres lub numer faksu: (74) Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ w celu sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie. 5. Stosownie do przepisu art. 38 ustawy Pzp, zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące SIWZ, przesyłając jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w postępowaniu (bez ujawnienia źródeł zapytania) chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Zamawiający wskazuje do kontaktu z wykonawcami jako osoby uprawnione: 8

9 a) w sprawach formalnych Panią Ewę Hubisz dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Dzierżoniów, Rynek 27, pok. 309, b) w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia: Pana Piotra Wielgosa oraz Pana Jacka Kozłowskiego informatyków w Wydziale Organizacyjnym, Dzierżoniów, Rynek 27, pok Osoby te udzielają informacji w godzinach pracy urzędu. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2200,-zł (słownie: dwa tysiące dwieście) na obydwa zadania (części zamówienia) lub: a) 2000,-zł (słownie: dwa tysiące), jeśli wykonawca ubiega się wyłącznie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1, b) 200,-zł (słownie: dwieście), jeśli wykonawca ubiega się wyłącznie o udzielenie zamówienia na zadanie nr Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie - Nr z zaznaczeniem: Wadium do przetargu OR na zadanie nr... (należy podać numer/numery zadań, które wykonawca zamierza realizować). 4. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w siedzibie zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, Dzierżoniów, w kasie zamawiającego na II piętrze (pok. nr 211), a jego kopia w złożonej ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. 9

10 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie do 11 grudnia 2013 roku do godz akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, b) spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. 3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki, polegające na niezgodności ofert z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie i niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta powinna spełniać wymogi określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ: 1. Oferta powinna być kompletna. 10

11 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawcy zobowiązani są do określenia w złożonej ofercie, które z dołączonych dokumentów są niejawne lub stanowią tajemnicę firmy. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.) oraz załączone do oferty oddzielnie. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca powziął działania w celu dochowania ich poufności. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 5. Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres wykonawcy oraz datę przygotowania, b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i formularze zgodnie z przedstawionymi wyżej wykazem. 6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wzorami formularzy. 7. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w formularzach, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. 8. Jeżeli pytanie postawione w formularzu nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać ''nie dotyczy''. 9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 10. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (np. kopercie). Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: Oferta przetargowa na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z dopiskiem: Znak sprawy OR i zamieszczeniu adresu oraz miejsca złożenia oferty, tj.: Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego Rynek Dzierżoniów 12. Jeżeli wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która wcześniej została złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z napisem: Zmiana oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Koperty oznaczone słowem "Zmiana..." zostaną otwarte po otwarciu oferty wykonawcy, który zmianę 11

12 wprowadził i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 13. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty przed upływem terminu składania ofert, według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian do oferty zamieszczając na kopercie adnotację: "Wycofanie". Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 14. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 15. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 16. Na ofertę składają się: a) formularz ofertowy - formularz nr 1, b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - formularz nr 2, c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - formularz nr 3, e) zestawienie ilościowo-rodzajowe sprzętu komputerowego z wyszczególnieniem cen jednostkowych (dla zadania nr 1) - formularz nr 4, f) zestawienie ilościowo-rodzajowe oprogramowania z wyszczególnieniem cen jednostkowych (dla zadania nr 2) - formularz nr 5, g) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwa muszą być dołączone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 17. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego Dzierżoniów, Rynek 27 Pokój nr 1 na parterze 2. Termin składania ofert upływa o godz. 8:30 w dniu 11 grudnia 2013 r. 3. Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego: Dzierżoniów, Rynek 27, pokój nr 201, II piętro. 4. Termin otwarcia ofert: godz. 9:00 dnia 11 grudnia 2013 r. 5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12

13 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i będzie stanowiła maksymalną wartość umowy i podstawę do rozliczeń w okresie trwania umowy. 14. OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Ocena ofert będzie polegała na uporządkowaniu ofert w kolejności od oferty z najniższą ceną do oferty z najwyższą ceną. Najkorzystniejszą ofertą jest pierwsza spośród tak uporządkowanych ofert, czyli oferta z najniższą ceną. 2. Kryterium: cena oferty (z podatkiem VAT) znaczenie 100% 3. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców przedstawi identyczną cenę, zamawiający zwróci się do nich o złożenie ofert dodatkowych. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, jeżeli nie będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na warunkach określonych we wzorze umowy dla: zadania nr 1 określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, zadania nr 2 określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zmian istotnych postanowień umowy. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy. 13

14 19. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i w SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, udzielania zamówień uzupełniających. 20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY DO SIWZ Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościoworodzajowym dla zadania nr 1 Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościoworodzajowym dla zadania nr 2 Załącznik nr 3 wzór umowy na realizację zadania nr 1 Załącznik nr 4 wzór umowy na realizację zadania nr 2 Formularz nr 1 formularz ofertowy Formularz nr 2 oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu Formularz nr 3 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 / informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Formularz nr 4 zestawienie ilościowo-rodzajowe sprzętu komputerowego z wyszczególnieniem cen jednostkowych (dla zadania nr 1) Formularz nr 5 zestawienie ilościowo-rodzajowe oprogramowania z wyszczególnieniem cen jednostkowych (dla zadania nr 2) 14

15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZESTAWIENIEM ILOŚCIOWO-RODZAJOWYM DLA ZADANIA NR 1 Załącznik nr 1 1. Serwer 13OR01 [1kpl.]: Wymagana jest pełna kompatybilność zespołu elementów i rozwiązań kwalifikowanych Jednostka systemowa: certyfikat Microsoft Logo, standard Energy Star, zgodność ACPI 2.0b, wsparcie: PXE, WOL, bezpieczeństwo: TPM 1.2, hasło Power-on, hasło Administrator (administracyjne), kontrola portu szeregowego, konfiguracja oparta na modelu prekonfigurowanym fabrycznie (ang. Factory Preconfigured Model), gwarantującym wysoką wydajność, stabilność i niezawodność platformy sprzętowo-programowej systemu, konstrukcja dedykowana i zoptymalizowana do pracy ciągłej, obsługa procesorów: 1 2, 2 24 rdzeni, obsługa pamięci operacyjnej: 24 sloty DIMM, 12 slotów DIMM/procesor, 4 kanały/procesor, 3 sloty DIMM/kanał, maks. łączna wielkość obsługiwanej pamięci 768GB moduły: typ: LRDIMM, RDIMM, UDIMM, HDIMM, rodzaj: DDR3-1066/1333/1600MHz, wielkość: 2, 4, 8, 16 i 32GB, bloki danych: Single Rank (1R), Dual Rank (2R), Quad Rank (4R), bezpieczeństwo: Advanced ECC, Rank Spare, Memory Lockstep, SMART, chipset (minimalne wymagania): proces technologiczny 65nm, obsługa technologii Intel: VT-d, vpro, RSTe, TXT, AMT, Anti-Theft lub równoważnych, interfejsy: DMI2 (20GTps) procesora, PCI2.3 (32-bit, 33MHz), porty: 2 SATA 1.5/3/6Gbps, 4 SATA 1.5/3Gbps, 14 portów USB 2.0, kontrolery: 1GbE, HD Audio, szyna PCIe 2.0 x8 (5GTps), kontoler pamięci masowej: wbudowany (szyna PCIe 3.0 x8), obsługa dysków: fizycznych (dysków twardych) 8: 6Gbps SAS ( 1.2TB), 6Gbps SATA ( 1TB), SSD, logicznych 64, RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0, 64-bitowe adresowanie pamięci hosta (z obsługą obszaru pamięci systemu większym niż 4GB), 2 wewnętrzne złącza SAS 4X, pamięć cache 2GB FBWC DDR3-1333MHz ECC, kontroler sieci: 4-portowy 1GbE (4 złącza RJ-45), obsługa: protokoły: 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3ad, 802.1Q, 802.3az, IEEE 1588, 802.1as, LOM, TCP Checksum & Segmentation, MSI/MSI-X, Jumbo Frames, wirtualizacja: VMWare NetQueue, Microsoft VMQ, zgodność Large Send and Receive offload, 15

16 dedykowane złącze szyny PCIe x4, opcjonalne podwyższenie do standardu 10GbE poprzez wymianę (ang. replaceable upgrade), karta graficzna: zintegrowana, chipset 128-bit DualBus (proces technologiczny 350nm), paleta kolorów: 32-bit (1280x1024), 16-bit (1920x1200), akcelaracja sprzętowa MPEG1/MPEG2, porty zintegrowane: zlokalizowane w obrębie panelu przedniego obudowy: 2 USB 2.0, Video (złącze DE-15), zlokalizowane w obrębie panelu tylnego obudowy: 4 USB 2.0, Video (złącze DE-15), szeregowy (złącze DB9), dedykowany 1GbE Lights-Out (złącze RJ-45), zlokalizowane wewnątrz obudowy: USB 2.0, SD (slot), gniazda rozszerzeń: 6 (nieobsadzonych, numerowanych) slotów PCIe: riser 1 (pełna funkcjonalność): PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8, PCIe 2.0 x4, riser 2 (pełna funkcjonalność): PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8, PCIe 3.0 x8, podsystem zasilania: redundancja: typ 1+1, tryby: single supply, redundant supplies in load-balanced mode, redundant supplies in high-efficiency, zatoka wspólnego gniazda (ang. Common Slot Bay) zasilaczy Hot-Plug (w układzie pionowym) Procesor: krotność 2 (kpl), dedykowany dla serwerów (Efficient Performance), stacji roboczych i platform HPC, gniazdo Socket R (LGA 2011), 8-rdzeniowość (16 wątków), proces technologiczny 32nm, pamięć podręczna: 32kB FLC (L1) dla instrukcji i danych na każdy rdzeń, 256kB współdzielonej MLC (L2) dla instrukcji/danych na każdy rdzeń, 2,5MB współdzielonej LLC (L3) dla instrukcji/danych na każdy rdzeń (łącznie 20MB), VID 0,60 1,35V, maks. TDP 95W, T CASE 77,4 C, taktowanie: nominalne 2,0GHz, zwielokrotnione 2,8GHz, przestrzeń adresowa: 46-bitowa fizyczna, 48-bitowa wirtualna, 2 magistrale komunikacyjne: przepustowość 8.0GTps (dynamicznie skalowalna), 20 linii DATA i linia CLK, zintegrowane technologie RAS (reliability, availability, serviceability), bezpośrednia komunikacja pomiędzy procesorami, bezpośrednia komunikacja z podzespołami systemu komputerowego, zintegrowany kontroler pamięci: 4 kanały, tryby pracy: 16

17 independent channel, lockstep, obsługa modułów pamięci: DDR3-800/1066/1333/1600MHz, Registered, Unbuffered, ECC, 8 Ranks/channel, 1/2/4 Ranks/DIMM, standard I/O voltage (1,5V), low I/O voltage (1,35V), UDIMM(1/2/4GB x8/x16), RDIMM(1/2/4GB x4/x8), LRDIMM(2/4GB x4/x8), maks. łączna wielkość obsługiwanej pamięci (w zależności od rodzaju) 384GB, monitoring temperatury, maks. przepustowość pamięci 51,2GBps, obsługa izochronicznego dostępu QoS (natywne platformy 1/2-procesorowe), zintegrowane podwóje kontrolery (master) SMBus, zintegrowany kontroler PCIe: 40 linii PCIe 3.0 (8.0GTps) konfigurowalnych dla 10 niezależnych portów, 4 linie PCIe 2.0 (5.0GTps) zamiennie z DMI2, wsparcie: NTB (na porcie 3a/IOU1), ATS 1.0, PME, MSI/MSI-X, APIC (DMI2), VC (DMI2), obsługa technologii Intel: Enhanced SpeedStep, HT, VT-x, VT-x with EPT, VT-d, Turbo Boost 2.0, TXT, AES-NI, SSE4.1, SSE4.2, AVX, vpro, DBS, DPT, IPT, 64 lub równoważnych, obsługa: Execute Disable Bit, 1GB large page (dla aplikacji serwerowych), wieloprocesorowość (maks. 2 procesory), interfejs PECI, zarządzanie: moc, temperatura, radiator (dedykowany dla danej aplikacji) Pamięć operacyjna: krotność 4 (szt.), moduł 8GB Single Rank x4 DDR3-1600MHz Registered DIMM CAS-11, łącznie 32GB (8GB/kanał, 16GB/procesor) Dysk twardy: krotność 4 (kpl), klasa Enterprise (3-letnia gwarancja producenta), wewnętrzny, fabrycznie osadzony w kieszeni Hot-Swap Tray, format SFF (2,5 ), typ: 6Gbps SAS, Hot-Plug, rpm, pojemność 600GB (fizycznie: 512B/sektor, bloków logicznych), czas wyszukiwania (przy odczycie): pojedyncza ścieżka 0,3ms, średnio 4,0ms, pełny przeskok 8,0ms, temperatura pracy (mierzona na wlocie układu) C, obsługa SMART, identyfikatory LED: nie usuwać, aktywność (na ścianie frontowej kieszeni), 1.5. Napęd optyczny: wewnętrzny, osadzony w zatoce 5,25 napędu optycznego obudowy (ang. Slim Optical Bay), obudowa Slim, interfejs SATA 1.5Gbps, bufor 0,5MB (min.), typ DVD+/-RW (Super-Multi Drive), obsługa dysków: DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, CD-ROM XA, CD-ROM Mode-1, CD-ROM Mode-2, CD-I, Photo CD, CD Audio, CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-RW, prędkość transferu danych przy odczycie: DVD-ROM 8x, DVD+/-R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RW 8x, DVD+R/-R DL 8x, DVD-RAM 5x, CD-ROM 24x, CD-R/RW 24x, prędkość transferu danych przy zapisie: DVD+/-R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R/-R DL 6x, DVD-RAM 5x, CD-R/RW 24x, czas 17

18 dostępu (typowy): losowo: CD-ROM <110ms, DVD-ROM <120ms, pełny przeskok: CD-ROM <210ms, DVD-ROM <250ms, rozruchu <15s, taca ładowana ręcznie, MTBF POH (przy cyklu pracy 1/4), środowisko: praca: temperatura 5 50 C, wilgotność względna 10 80%, przechowywanie: temperatura C, wilgotność względna 5 90%, 1.6. Zasilacz: krotność 2 (kpl), obsługa: Hot-Plug, PLC, inteligentne systemy dystrybucji mocy, zasilanie z sieci 230( )VAC/50(50 60)Hz, znamionowy prąd na wejściu 3,6A (przy napięciu 230VAC), maks. moc (przy napięciu 230VAC): 750W na wyjściu, 808W na wejściu, sprawność 92,8% (przy napięciu 230VAC), maks. cieplny wydatek energetyczny 2758BTU/h (przy napięciu 230VAC), środowisko: praca: temperatura 5 50 C, wilgotność względna 5 95%, przechowywanie: temperatura C, wilgotność względna 5 95%, klasyfikacja emisji elektromagnetycznej (EMC) FCC Class B, identyfikator LED Power Obudowa: format Rack 19 2U, dopuszczalna głębokość całkowita (z maskownicą) 699mm, wentylatory: 6, wewnętrzne, Hot-Plug, redundancja N+1, zatoka 5,25 napędu optycznego w obudowie Slim (ang. Slim Optical Bay), klatka z 8 numerowanymi zatokami dysków SFF (ang. SFF Drive Bay) 2,5, Hot-Plug, SAS/SATA, z dostępem z zewnątrz, identyfikatory LED: CPU1 2, NIC1 4, DIMM1 24, FAN1 6, PS1 2, POWER CAP, OVER TEMP, AMP (Advanced Memory Protection), UID, SYSTEM HEALTH, znacznik zasobu (ang. Asset Tag), przycisk UID, 6 slotów kart PCIe pełnej wysokości (w układzie poziomym), 6 zaślepek kieszeni dysków (ang. hard drive blank) SFF (2,5 ), zestaw instalacyjny (Rack): szyny teleskopowe (ang. Ball Bearing Rail Kit), ramię kablowe (ang. Cable Management Arm) Środowisko: ważony poziom mocy akustycznej LWAd (przy temperaturze otoczenia 23 C, bez dysków twardych): na biegu jałowym (ang. Idle State) 4,1B, przy obciążeniu (ang. Operating State) 5,0B, klasyfikacja emisji elektromagnetycznej (EMC): FCC Class A, standardy normatywne: CISPR 22, EN55022, EN55024, FCC CFR 47 Part 15, ICES- 003, CNS13438, GB9254, K22, K24, EN , EN , EN , IEC , praca: temperatura C (przy/na wysokości 0m n.p.m.), wilgotność względna 10 90%, przechowywanie: temperatura C, wilgotność względna 5 95%, 1.9. Zarządzanie: 18

19 kompleksowy zestaw wbudowanych funkcji zarządzania Lights-Out, zapewniający obsługę pełnego cyklu pracy serwera (od początkowej fazy wdrażania, poprzez bieżące zarządzanie, do usług powiadamiania i zdalnego wsparcia): dedykowany procesor systemu zarządzania Lights-Out, bezagentowy monitoring i powiadamianie o stanie systemu (od chwili podłączenia zasilania i Ethernetu), permanentny monitoring (ukierunkowany na zwiększenie stabilności systemu i skrócenie czasu ewentualnych przestojów) z kompletną historią konfiguracji oraz możliwością eksportu i przesłania zdarzeń do pomocy technicznej, narzędzie instalacji (wstępnie załadowanego na serwerze) oprogramowania sprzętowego, sterowników i narzędzi serwera i ich aktualizacji bezpośrednio z internetu, bez udziału systemu operacyjnego, dostęp, wdrażanie i zarządzanie serwerem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z wybranych urządzeń mobilnych, kompleksowy zestaw narzędzi aktualizacji oprogramowania sprzętowego i systemowego serwera z poziomu systemu operacyjnego Gwarancja i wsparcie producenta: wsparcie systemów operacyjnych i środowisk wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server (w tym Hyper-V), Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Linux, Oracle Solaris, VMWare, Citrix XenServer, diagnostyka i naprawa serwera (obejmująca wszystkie podzespoły serwera prekonfigurowanego fabrycznie): 3 lata (od daty zakupu), w miejscu instalacji serwera, najpóźniej w następny dzień roboczy, wsparcie dla oprogramowania i wstępna konfiguracja: 90 dni (od daty zakupu), pakiet usług: zdalny monitoring 24x7, proaktywne powiadomienia i rozwiązywanie problemów, spersonalizowane centrum obsługi klienta online (w tym: zdarzenia serwisowe, zgłoszenia, umowy i gwarancje) System operacyjny: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64 Polish 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P ). 2. Serwer 13GK01 [1 kpl.]: Wymagana jest pełna kompatybilność zespołu elementów i rozwiązań kwalifikowanych Jednostka systemowa: certyfikat Microsoft Logo, standard Energy Star, zgodność ACPI 2.0b, wsparcie: PXE, WOL, bezpieczeństwo: TPM 1.2, hasło Power-on, hasło Administrator (administracyjne), kontrola portu szeregowego, konfiguracja oparta na modelu prekonfigurowanym fabrycznie (ang. Factory Preconfigured Model), gwarantującym wysoką wydajność, stabilność i niezawodność platformy sprzętowo-programowej systemu, konstrukcja dedykowana i zoptymalizowana do pracy ciągłej, obsługa procesorów: 1 2, 2 24 rdzeni, obsługa pamięci operacyjnej: 24 sloty DIMM, 12 slotów DIMM/procesor, 4 kanały/procesor, 3 sloty DIMM/kanał, maks. łączna wielkość obsługiwanej pamięci 768GB moduły: typ: LRDIMM, RDIMM, UDIMM, HDIMM, rodzaj: DDR3-1600/1866MHz, wielkość: 2, 4, 8, 16 i 32GB, 19

20 bloki danych: Single Rank (1R), Dual Rank (2R), Quad Rank (4R), bezpieczeństwo: Advanced ECC, Rank Spare, Memory Lockstep, SMART, chipset (minimalne wymagania): proces technologiczny 65nm, obsługa technologii Intel: VT-d, vpro, RSTe, TXT, AMT, Anti-Theft lub równoważnych, interfejsy: DMI2 (20GTps) procesora, PCI2.3 (32-bit, 33MHz), porty: 2 SATA 1.5/3/6Gbps, 4 SATA 1.5/3Gbps, 14 portów USB 2.0, kontrolery: 1GbE, HD Audio, szyna PCIe 2.0 x8 (5GTps), kontoler pamięci masowej: wbudowany (szyna PCIe 3.0 x8), obsługa dysków: fizycznych (dysków twardych) 8: 6Gbps SAS ( 1.2TB), 6Gbps SATA ( 1TB), SSD, logicznych 64, RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0, 64-bitowe adresowanie pamięci hosta (z obsługą obszaru pamięci systemu większym niż 4GB), 2 wewnętrzne złącza SAS 4X, pamięć cache 2GB FBWC DDR3-1333MHz ECC, kontroler sieci: 2-portowy 10GbE (2 złącza RJ-45), pamięć 256MB, obsługa: protokoły: 802.3, 802.3x, 802.3ad, 802.1Q, 802.1Qaz, 802.1Qau, 802.1Qbb, 802.1Qbg, 802.1ax, 802.2x, IEEE 1588, LOM, Ipv6, TCP Checksum & Segmentation, TCP/IP Stateless Offloading, TCP/IP Offload Engine, MSI/MSI-X, PXE, RSS, Network Adapter Teaming, Jumbo Frames, wirtualizacja: SR-IOV, VMWare NetQueue, Microsoft VMQ, dedykowane złącze szyny PCIe 2.0 x8, okablowanie kat.6a UTP, monitoring temperatury chipsetu, opcjonalne podwyższenie standardu poprzez wymianę (ang. replaceable upgrade), karta graficzna: zintegrowana, chipset 128-bit DualBus (proces technologiczny 350nm), paleta kolorów: 32-bit (1280x1024), 16-bit (1920x1200), akcelaracja sprzętowa MPEG1/MPEG2, porty zintegrowane: zlokalizowane w obrębie panelu przedniego obudowy: 2 USB 2.0, Video (złącze DE-15), zlokalizowane w obrębie panelu tylnego obudowy: 4 USB 2.0, Video (złącze DE-15), szeregowy (złącze DB9), dedykowany 1GbE Lights-Out (złącze RJ-45), zlokalizowane wewnątrz obudowy: USB 2.0, SD (slot), gniazda rozszerzeń: 6 (nieobsadzonych, numerowanych) slotów PCIe: 20

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Tucholskiej Grupy Zakupowej OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 270918-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 198928-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo