Zapytanie Ofertowe sprzęt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe sprzęt"

Transkrypt

1 Wrocław, r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego do Biura Projektu. 3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. CAF PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST, o nr POKL /12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. II. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu w ramach projektu pt. CAF PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST, o nr POKL /12. Wykonawca może przedstawić ofertę tylko na całość przedmiotu zamówienia tj.: 1. Cyfrową kamerę wideo, 2. Drukarkę, 3. Ekran do projekcji, 4. Laptop, 5. Projektor, 6. Przenośny zestaw nagłośnieniowy 7. System mikrofonów bezprzewodowych. Nie dopuszczalne jest składanie ofert częściowych! Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. III. Termin i miejsce wykonania Zamówienia 1. Dostawa sprzętu powinna nastąpić w terminie do 26 czerwca 2013r. 2. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Biura Projektu Zamawiającego we Wrocławiu: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław IV. Sposób przygotowania oferty 1. Podpisaną ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Dopuszczalne jest złożenie oferty na druku Wykonawcy, przy czym oferta powinna zawierać co najmniej:

2 Nazwa i adres Wykonawcy Nr NIP, Nr Regon, dane kontaktowe: nr telefonu, e- mail, cena ofertowa brutto za wykonanie Zamówienia, data przygotowania oferty. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty faxem, lub mail-em) 3. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław Tel. 71/ Fax. 71/ V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Alicja Wierzbicka tel. 71/ VI. Sposób obliczania ceny Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę brutto za poszczególny przedmiot zamówienia (1 szt.) oraz całkowitą wartość brutto oferty stanowiącą sumę cen jednostkowych, będącą jednocześnie ceną ofertową. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia, np. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Na podstawie przedstawionych cen ofertowych Zamawiający wybierze dostawcę sprzętu. VII. Kryterium oceny oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny oferty pod względem zgodności z zapytaniem ofertowym. Oferty, które nie będą odpowiadały zapytaniu ofertowemu, zostaną odrzucone, oraz nie będą podlegały ocenie. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie jej niezgodności z formalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, oraz może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień co do złożonej oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie oferty lub nie złożenie wyjaśnień we wskazanym przez zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kryterium oceny poprawnie złożonych ofert będzie: cena 100 % Sposób wyliczenia ceny:

3 Cena porównywanej oferty / Cena oferty która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza cenę zaplanowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie podejmie negocjacji Zamawiający rozpocznie negocjacje z pozostałymi Wykonawcami. Jeżeli w wyniku negocjacji nie zostanie wyłoniony Wykonawca, któremu Zamawiający może udzielić zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i będzie miał prawo do ponownego rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy. VIII. Sposób rozliczenia z Zamawiającym Zamawiający zastrzega, iż za wyżej wskazane usługi przewiduje jedynie rozliczenie przelewem na podstawie rachunku/faktury, płatnej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. IX. Termin składania ofert Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na podpisanym Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 19 czerwca 2013r., godzina 12:00 na adres faksem na nr 71/ lub pocztą tradycyjną, na adres: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław Dopuszczalne jest złożenie oferty na formularzu Wykonawcy, z zastrzeżeniem minimalnego zakresu oferty opisanego w punkcie IV. X. Sposób rozstrzygnięcia Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie przekazana wszystkim oferentom. Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY sprzęt Pieczątka Oferenta Miejscowość, data Nazwa oferenta NIP REGON Telefon Fax Adres siedziby Cena brutto za cyfrową kamerę wideo cena brutto: cena słownie: Cena brutto za drukarkę cena brutto: cena słownie: Cena brutto za ekran cena brutto: cena słownie: Cena brutto za laptopa cena brutto:

5 cena słownie: Cena brutto za projektor cena brutto: cena słownie: Cena brutto za przenośny zestaw nagłośnieniowy cena brutto: cena słownie: Cena brutto za system bezprzewodowy mikrofonów cena brutto: cena słownie: RAZEM cena brutto: cena słownie:

6 Załącznik nr 2.. Pieczątka Oferenta... Miejscowość, data Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania... podpis

7 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cyfrowa kamera wideo wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI SYSTEM WIDEO Formaty nagrania AVCHD/MP4 32 GB wbudowanej pamięci Flash Nośnik zapisu Karty pamięci SDXC/SDHC/SD Możliwość nagrywania z przełączaniem Pamięć wewnętrzna: tryb AVCHD, 12 godz. 15 min Tryb MP4: 16 godz. 55 min Maksymalny czas nagrywania Karta SDXC 64 GB): tryb AVCHD, 24 godz. 30 min Tryb MP4: 33 godz. 55 min MATRYCA Typ CMOS 1/4,85 Całkowita liczba pikseli 3,28 megapiksela Efektywna liczba pikseli: film 2,07 megapiksela Efektywna liczba pikseli: zdjęcia 2,07 megapiksela (tryb 16:9) OBIEKTYW Zaawansowane zbliżenie Zbliżenie optyczne Zbliżenie cyfrowe Cyfrowy telekonwerter Ogniskowa Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm Maksymalna przysłona Minimalna odległość ogniskowania Stabilizator obrazu 51x 32x 1020x NIE 2,8 89,6 mm 38, mm Od f/1,8 do f/4,5 10 mm Optyczny stabilizator obrazu: Inteligentny IS dynamiczny, zasilany, statyw i makro PROCESOR OBRAZU

8 Technologia wykrywania twarzy TAK LCD Rozmiar ekranu Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale), widok 100% Liczba pikseli punktów Dotykowy ekran LCD TAK Regulacja ręczna Jasność, podświetlenie FUNKCJA WI-FI Funkcja Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN, DLNA) TAK ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY Zapis bezpośrednio na zewnętrznym dysku twardym TAK MINIMALNY POZIOM ŚWIATŁA Minimalna liczba luksów 4 luksy Tryb nocny Słabe oświetlenie (0,4 luksa) OSTROŚĆ Ustawianie automatyczne, ręczne Sterowanie Wsparcie ręcznej regulacji ostrości TAK/TAK AUTO: AF z wykrywaniem twarzy/tv AF RĘCZNE: dotykowy ekran LCD, ustawianie ostrości dotykiem TAK (powiększenie) TRYB AE Tryb Smart AUTO Programowa AE Zebra TAK (38 ujęć) AUTO; Tryb M: P, tryby tematyczne (Portrety, Sport, Śnieg, Plaża, Zachód słońca, Słabe oświetlenie, Sceny nocne, Światło punktowe, Sztuczne ognie); Tryb kinowy: P NIE KOMPENSACJA OŚWIETLENIA Z TYŁU Kompensacja oświetlenia z tyłu TAK (automatyczna lub sterowana przez użytkownika) BALANS BIELI

9 Typ TTL Automatycznie TAK Ustaw/Ustawienie wstępne TAK: Światło dzienne, żarówka CZAS OTWARCIA MIGAWKI Maksymalnie 1/1000 s Powoli 1/2 s EFEKT CYFROWY Wygaszanie Automatyczne wygaszanie, zmazywanie Efekt NIE STEROWANIE NIESTANDARDOWE Sterowanie niestandardowe TAK (sterowanie za pomocą panelu dotykowego) ZDJĘCIA Rozmiar obrazu 1920 x 1080 (oprócz trybu kinowego) Wykonywanie zdjęć w trybie ciągłym NIE Bracketing automatycznej regulacji ekspozycji NIE Jednoczesny zapis zdjęć i wideo TAK Wybór funkcji ramki AF NIE Histogram NIE Przycisk Photo Dotykowy ekran LCD Funkcja serii zdjęć NIE SAMOWYZWALACZ Samowyzwalacz 10 s NAGRYWANIE PRZEGLĄD/NAGRYWANIE WYSZUKAJ NAGRYWANIE przegląd/nagrywanie wyszukaj TAK/NIE TRYB NAGRYWANIA Tryb LP 5 trybów jakości nagrywania AVCHD¹. MXP: 1920 x 1080, 24 Mb/s²; FXP: 1920 x 1080, 17 Mb/s²; XP+: 1440 x 1080, 12 Mb/s; SP: 1440 x 1080, 7 Mb/s; LP: 1440 x 1080, 5 Mb/s 2 tryby jakości nagrywania MP4

10 1280 x 720, 9 Mb/s; 1280 x 720, 4 Mb/s; Tryb filmowania progresywnego TAK (25p) x.v.color TAK Migawki wideo TAK Tryb Pre REC TAK Wykres kolorów i sygnał testowy NIE WYSZUKIWANIE Zdjęcia NIE Data TAK KARTA PAMIĘCI Karta MMC NIE Karta SD SD / SDHC / SDXC Nagrywanie filmów TAK FILM: tak (z pamięci wewnętrznej na kartę) Wewnętrzne przekazywanie danych ZDJĘCIA: tak (z pamięci wewnętrznej na kartę) SYSTEM System Dolby Digital, 2 kanały (AC-3, 2 kanały) Wybór scen audio NIE Mikrofon NIE Ręczna regulacja poziomu nagrywania TAK ZŁĄCZE Słuchawki TAK Mikrofon NIE USB TAK (Mini-AB, USB 2.0 Hi-Speed, tylko wyjście) DV NIE Drukowanie bezpośrednie NIE Wejście analogowe NIE AV TAK (tylko wyjście) S-video NIE Komponentowe NIE HDMI TAK (mini złącze HDMI : 1.3, tylko wyjście, obsługa CEC) LANC NIE Wbudowana ładowarka TAK

11 ZESTAW DO ŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM Kabel USB TAK SIEĆ WEB Proste przesyłanie do sieci Web TAK Konwersja HD->SD TAK AKUMULATOR Typ Litowo-jonowy Akumulator dołączony do zestawu TAK Maksymalny czas nagrywania (dołączony akumulator) 1 godz. WYMIARY Masa maksymalnie 250g STATYW Płynne przesuwanie i pochylanie podczas gdy śruby blokujące są odblokowane Płynne zatrzymywanie i rozpoczynanie ponownego przesunięcia i pochylenia statywu Głowica olejowa pasująca do standardowych statywów Wysokość statywu po rozłożeniu Minimalna wysokość statywu Waga Ilość sekcji 3 Szerokość nogi Zalecane obciążenie Kompatybilny z lustrzankami cyfrowymi wraz z założonym obiektywem TAK TAK TAK minimum 146 cm 58 cm maksymalnie 1.3 kg ok. 20 mm do 2 kg do 200 mm

12 Laserowa drukarka wielofunkcyjna kolorowa wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie Szybkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 20 str./min Szybkość druku w kolorze: Tryb normalny: Do 20 str./min Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) Czerń: W ciągu 17 s Kolor: W ciągu 17 s Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) Do stron Jakość druku w czerni (najwyższa) Minimum 600 x 600 dpi Jakość druku w kolorze (najwyższa) Minimum 600 x 600 dpi Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej minimum 8,5 cm Szybkość procesora Minimum 600 MHz Pamięć Minimum192 MB Możliwość pracy bezprzewodowej Wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi b/g/n Łączność 1 port Hi-Speed USB 2.0

13 1 port hosta USB (panel przedni) 1 port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX 1 interfejs Wi-Fi b/g Standardowa pojemność podajnika papieru Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy Standardowa pojemność odbiornika papieru Odbiornik papieru na 150 arkuszy Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo) Obsługiwane systemy operacyjne Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Microsoft Windows 7 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Vista w wersji 32- i 64-bitowej, Windows XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym) Instalacja samych sterowników obsługiwana w systemach: Microsoft Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy) z dodatkiem SP3 lub nowszym Mac OS X v10.5, v10.6 Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą wbudowanego pakietu) SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, , , 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora) HPUX 11 i Solaris 8/9 Skaner Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Format pliku zawierającego zeskanowany obraz PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF Rozdzielczość skanowania, optyczna Do 300 dpi (w kolorze i monochromatycznie, automatyczny podajnik dokumentów); Do 600 dpi (w kolorze, skaner płaski); Do 1200 dpi (monochromatycznie, skaner płaski); Maks. format skanowania (skaner płaski) 216 x 297 mm Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) 216 x 356 mm Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów Tak Pojemność automatycznego podajnika dokumentów

14 Standardowo 50 arkuszy Kopiarka Szybkość kopiowania (tryb normalny) Czerń:Do 20 kopii/min Kolor:Do 20 kopii/min Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) Do 300 x 300 dpi Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) Do 300 x 300 dpi Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień 25 do 400% Kopie, maks. Do 99 kopii Faks Prędkość przesyłania faksu 33,6 kb/s Pamięć faksu Do 250 stron Rozdzielczość faksu Do 300 x 300 dpi Maks. liczba numerów szybkiego wybierania Do 120 numerów

15 Ekran do projekcji rozwijany elektrycznie wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Rodzaj produktu: Ekran projekcyjny Przeznaczenie: Ekran do projekcji obrazu wideo i komputerowego Sposób rozwijania/zwijania: Elektryczny z pilota lub z przewodu Przekątna: ok. 120 cali Wymiary produktu: Materiał: ok. 250 x 200 cm, Obraz: ok. 245 x 185 cm Stosunek długości boków ekranu: 4:3 Sterowanie: Pilot bezprzewodowy oraz pilot na przewodzie Grubość materiału: ok. 0,4 mm Współczynnik odbicia: g=1,0 Kąt widzenia: ok. 130 stopni Kolor ekranu: Matowy biały Mocowanie: Do sufitu lub do ściany Materiał wykonania obudowy: Metal, lakierowany proszkowo Wymiary obudowy: ok. 280 x 10 x 10 cm Inne cechy: Materiał 3 warstwowy odporny na zabrudzenia, niepalny Inne cechy: Ciężar powierzchni projekcyjnej 500 g/m2 Gwarancja: 24 miesiące

16 Komputer przenośny Laptop wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Zastosowanie Obsługa multimedialna sali konferencyjnej Typ procesora Klasa x84, obsługujący 64-bitowe instrukcje, osiągający wydajność nie mniej niż 3825 punktów w teście Performance Test, zoptymalizowany do pracy mobilnej. Pamięć RAM minimum 8 GB Dysk twardy minimum 500 GB SATA Karta graficzna Podwójny układ kart graficznych (energooszczędny) o wydajności nie mniej niż 840 punktów w teście Performance Test, dedykowany do pracy mobilnej. Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona Typ ekranu LED Przekątna ekranu minimum 15,4 " maksimum 15,6" Nominalna rozdzielczość minimum 1366 x 768 Napęd optyczny DVD+/-RW Komunikacja Karta LAN 10/100 Mbps Karta WLAN b/g/n Bluetooth Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa Złącza Min. 1x HDMI Min. 1x RJ-45 (LAN) Min. 1x VGA (D-sub) Min. 1x wejście mikrofonowe Min. 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe Min. 2x USB 3.0 Min. 1x USB 2.0 Wyposażenie dodatkowe Kamera internetowa minimum 1.0 Mpix Czytnik kart pamięci Bateria Minimum 6-komorowa System operacyjny System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika w języku polskim wraz z systemem pomocy. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez jego producenta, dotyczący wsparcia technicznego i rozwoju w szczególności w zakresie

17 Gwarancja Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa na co najmniej 2 lat od daty zakupu oraz dostęp do biuletynów technicznych, opisów poprawek w języku polskim, bezpłatnego lub płatnego (jak za połączenie lokalne) telefonicznego wsparcia a także możliwość dostępu, instalacji i aktualizacji systemu w trybie automatycznym. System musi wykorzystywać całą dostępna pamięć RAM w komputerze. Minimum 24 miesiące Komputer przenośny musi mieć zainstalowany: - Edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do robienia notatek, program pocztowy. - Pakiet ten musi być zgodny z już istniejącymi instalacjami oprogramowania biurowego tj. Microsoft Office od wersji 2000 do 2010 włącznie. Pełna zgodność z nowymi formatami docx, xlsx, pptx zapis ww. formatów bez konwersji. - Pakiet ten musi być w wersji polskiej. - Licencja typu OEM.

18 Projektor wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Rozdzielczość nominalna XGA (1024 x 768) Jasność 4000 ANSI lumenów Współczynnik kontrastu 5300:1 Kolor ekranu 1,07 miliarda kolorów Obiektyw F=2.59~2.87, f= Format obrazu 4:3 Natywna (5 proporcji do wyboru) Odległość ekran - projektor ok. 2m Rozmiar obrazu (przekątna) od 25 do 300 Współczynnik powiększania 1.3:1 Tryb lampy (Normalny/Tryb oszczędny) 3000/4000h Regulacja zniekształcenia trapezowego TAK Częstotliwość pozioma khz Odświeżanie pionowe Hz Współpraca z komputerem VGA(640 x 480) to UXGA (1600x1200) Współpraca z telewizorami HD 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Współpraca video NTSC, PAL, SECAM D-sub HDMI Composite Video Interfejsy S-Video LAN USB RS232 Audio (wejście, wyjście) Złącze kontroli RS232 RJ45 Ciężar maksymalnie 4 kg Zasilanie od 100 do 240 V, 50/60 Hz Zużycie energii 398W Tryb standby < 0,5W Języki menu ekranowego Polski Pilot z bateriami, kabel VGA(D-sub), Akcesoria (standardowe) Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, wbudowany głośnik (minimum 10W) - Uchwyt umożliwiający zamocowanie projektora do sufitu Akcesoria (dodatkowe) - Markowy kabel HDMI 15m - Markowy kabel VGA(D-sub) 15m - Natynkowe gniazdo multimedialne (HDMI, VGA (D-sub)

19 Przenośny zestaw nagłośnieniowy wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI KOLUMNY Głośniki: o 1 x woofer 10" o 1 x tweeter 1.2" o Wbudowana flansza na statyw 35 mm o Materiał: plastik WZMACNIACZ Moc: 500 W Klasa: D Kanały: 8 (4 x mikrofonowy/liniowy, 2 x stereo) Kontrolery: o Potencjometr barwy tonu na każdy kanał o Level o Reverb Send o Master Volume o Master Tone o 20db Pad Efekty: Reverb Pętla efektów Wejścia: o MIC: 6 x XLR o LINE: 6 x Jack 1/4" o STEREO: 2 x Jack 1/8" o L/MONO: 2 x Jack 1/4" o RIGHT: 2 x Jack 1/4" o POWER AMP IN: Jack 1/4" Wyjścia: o STEREO: 1 x Jack 1/8" o PRE OUT: 1 x Jack 1/4" o SUB OUT: 1 x Jack 1/4" Port USB (Port USB, który pozwala nagrywać swoje występy w jakości CD (. Wav) wprost do pamięci USB, Odtwarzanie plików WAV i MP3) Waga: 20 kg DANE OGÓLNE: Wbudowane złącze dokujące do nadajnika bezprzewodowego

20 System kontroli zasięgu minimalizujący efekt feedback Schowek na kable Uchwyt transportowy Akcesoria w zestawie: o 2 x kabel kolumnowy o Kabel zasilający Waga transportowa zestawu: maksymalnie 28 kg WYPOSAŻENIE DODATKOWE: Statyw kolumnowy (2 sztuki) - wysokiej jakości, standardowy statyw kolumnowy z pojedynczym wzmocnieniem nóg zapewniający stabilność i bezpieczeństwo. waga statywu maksymalnie 4,70 kg materiał stal rozstaw nóg ok. 1200mm płynna regulacja wysokości 1320mm do 2100mm (minimalny zakres) średnica rury 35mm maksymalne obciążenie minimum 40kg kolor - czarny

21 System bezprzewodowy mikrofonów (2 sztuki) wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Właściwości ogólne: Częstotliwość nośna: - T10: MHz Nadajnik: Pasmo przenoszenia: od 45 Hz do 15 khz Moc wyjściowa nadajnika: do 30 mw Dynamika: powyżej 100 db Przycisk wyciszający (mute) Ponad 8 godzin pracy na baterii Waga: max 325g Odbiornik: Wbudowane anteny odbiorcze 10 zmiennych częstotliwości Wskaźnik zajętego kanału Tone Key Squelch Wyświetlacz siedmiosegmentowy 3-pozycyjne LED dla poziomu Audio oraz sygnału HF Wyjście XLR Urządzenie do odciążenia kabla zasilającego W zestawie również: uchwyt mikrofonowy bateria 9V zasilacz sieciowy markowy kabel mikrofonowy XLR-XLR 2m (2 sztuki)

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 6-37 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya w Poznaniu (6-37), spółka

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych

Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych Wrocław, 02.01.2012r. Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny laptop KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) Ekran Przekątna ekranu 15 cali Karta graficzna 1GB Technologia LED Specyfikacja Procesor Intel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania minimalne parametry techniczne sprzętu

I. Wymagania minimalne parametry techniczne sprzętu Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania minimalne parametry techniczne sprzętu 1. Notebook - komputer przenośny z matrycą LCD 17,3 Przekątna ekranu LCD: min. 17,3 ; Parametry Typ ekranu:

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dostawa zestawu konferencyjnego oraz urządzenie wielofunkcyjnego

Zapytanie Ofertowe Dostawa zestawu konferencyjnego oraz urządzenie wielofunkcyjnego Wrocław, 19.03.2013 r. Zapytanie Ofertowe Dostawa zestawu konferencyjnego oraz urządzenie wielofunkcyjnego I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Wrocław, dnia 15.12.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer stacjonarny, ilość 3 szt. Komputer stacjonarny o parametrach: Zastosowanie Typ procesora Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Napęd optyczny Komunikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr umowy POIS.08.01.00-00-009/10 Sprzęt komputerowy do sali konferencyjnej - dostawa i montaż Komputer przenośny - 1szt. Typ: Komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (OGŁOSZENIE)

ZAPYTANIE OFERTOWE (OGŁOSZENIE) Bałtów, dnia 04.09.2012 r. Numer sprawy: 11/2012 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Motyw Bałtów 32/2A 27-423 Bałtów Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej,,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Us.262.1.1.2016.RPO. Jastrzębie- Zdrój, dn. 05.01.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Us.262.1.1.2016.RPO. Jastrzębie- Zdrój, dn. 05.01.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Us.262.1.1.2016.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn. 05.01.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę, konfiguracje i montaż sprzętu RTV w ramach realizacji projektu O krok do przodu realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój-

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego)

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego) Szkoła Podstawowa w Czernikowie Czerników 11 99-120 Piątek tel/fax 24 7221044 tel. 605 148 861 e-mail: szkolaczernikow@interia.pl Czerników, dnia 19 marca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Postępowanie nr: BZP.2420.1.2015.JS Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu W postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1.3 do SIWZ Wyposażenie sprzęt RTV, komputerowy, multimedialny - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do wskazanych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Zgierz (woj.

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe ROZEZNANIE CENOWE 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Adelfi Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup sprzętu multimedialnego, w ramach Zadania nr 1 : Utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych dla 48 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie SP2.W.2710.10.2015 Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie Władysławowo, 16.11.2015 r. ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 2 84-120 Władysławowo Zapytanie ofertowe nr 10/2015 Zamawiający Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Projekt Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. druk O F E R T A. pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. druk O F E R T A. pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) Nr sprawy: RZP-I-WI/64/DZP-1/2011 druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa Ja/My niżej podpisany/i

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo