Zapytanie Ofertowe sprzęt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe sprzęt"

Transkrypt

1 Wrocław, r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego do Biura Projektu. 3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. CAF PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST, o nr POKL /12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. II. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu w ramach projektu pt. CAF PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST, o nr POKL /12. Wykonawca może przedstawić ofertę tylko na całość przedmiotu zamówienia tj.: 1. Cyfrową kamerę wideo, 2. Drukarkę, 3. Ekran do projekcji, 4. Laptop, 5. Projektor, 6. Przenośny zestaw nagłośnieniowy 7. System mikrofonów bezprzewodowych. Nie dopuszczalne jest składanie ofert częściowych! Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. III. Termin i miejsce wykonania Zamówienia 1. Dostawa sprzętu powinna nastąpić w terminie do 26 czerwca 2013r. 2. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Biura Projektu Zamawiającego we Wrocławiu: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław IV. Sposób przygotowania oferty 1. Podpisaną ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Dopuszczalne jest złożenie oferty na druku Wykonawcy, przy czym oferta powinna zawierać co najmniej:

2 Nazwa i adres Wykonawcy Nr NIP, Nr Regon, dane kontaktowe: nr telefonu, e- mail, cena ofertowa brutto za wykonanie Zamówienia, data przygotowania oferty. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty faxem, lub mail-em) 3. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław Tel. 71/ Fax. 71/ V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Alicja Wierzbicka tel. 71/ VI. Sposób obliczania ceny Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę brutto za poszczególny przedmiot zamówienia (1 szt.) oraz całkowitą wartość brutto oferty stanowiącą sumę cen jednostkowych, będącą jednocześnie ceną ofertową. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia, np. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Na podstawie przedstawionych cen ofertowych Zamawiający wybierze dostawcę sprzętu. VII. Kryterium oceny oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny oferty pod względem zgodności z zapytaniem ofertowym. Oferty, które nie będą odpowiadały zapytaniu ofertowemu, zostaną odrzucone, oraz nie będą podlegały ocenie. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie jej niezgodności z formalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, oraz może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień co do złożonej oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie oferty lub nie złożenie wyjaśnień we wskazanym przez zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kryterium oceny poprawnie złożonych ofert będzie: cena 100 % Sposób wyliczenia ceny:

3 Cena porównywanej oferty / Cena oferty która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza cenę zaplanowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie podejmie negocjacji Zamawiający rozpocznie negocjacje z pozostałymi Wykonawcami. Jeżeli w wyniku negocjacji nie zostanie wyłoniony Wykonawca, któremu Zamawiający może udzielić zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i będzie miał prawo do ponownego rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy. VIII. Sposób rozliczenia z Zamawiającym Zamawiający zastrzega, iż za wyżej wskazane usługi przewiduje jedynie rozliczenie przelewem na podstawie rachunku/faktury, płatnej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. IX. Termin składania ofert Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na podpisanym Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 19 czerwca 2013r., godzina 12:00 na adres faksem na nr 71/ lub pocztą tradycyjną, na adres: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok Wrocław Dopuszczalne jest złożenie oferty na formularzu Wykonawcy, z zastrzeżeniem minimalnego zakresu oferty opisanego w punkcie IV. X. Sposób rozstrzygnięcia Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie przekazana wszystkim oferentom. Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY sprzęt Pieczątka Oferenta Miejscowość, data Nazwa oferenta NIP REGON Telefon Fax Adres siedziby Cena brutto za cyfrową kamerę wideo cena brutto: cena słownie: Cena brutto za drukarkę cena brutto: cena słownie: Cena brutto za ekran cena brutto: cena słownie: Cena brutto za laptopa cena brutto:

5 cena słownie: Cena brutto za projektor cena brutto: cena słownie: Cena brutto za przenośny zestaw nagłośnieniowy cena brutto: cena słownie: Cena brutto za system bezprzewodowy mikrofonów cena brutto: cena słownie: RAZEM cena brutto: cena słownie:

6 Załącznik nr 2.. Pieczątka Oferenta... Miejscowość, data Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania... podpis

7 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cyfrowa kamera wideo wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI SYSTEM WIDEO Formaty nagrania AVCHD/MP4 32 GB wbudowanej pamięci Flash Nośnik zapisu Karty pamięci SDXC/SDHC/SD Możliwość nagrywania z przełączaniem Pamięć wewnętrzna: tryb AVCHD, 12 godz. 15 min Tryb MP4: 16 godz. 55 min Maksymalny czas nagrywania Karta SDXC 64 GB): tryb AVCHD, 24 godz. 30 min Tryb MP4: 33 godz. 55 min MATRYCA Typ CMOS 1/4,85 Całkowita liczba pikseli 3,28 megapiksela Efektywna liczba pikseli: film 2,07 megapiksela Efektywna liczba pikseli: zdjęcia 2,07 megapiksela (tryb 16:9) OBIEKTYW Zaawansowane zbliżenie Zbliżenie optyczne Zbliżenie cyfrowe Cyfrowy telekonwerter Ogniskowa Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm Maksymalna przysłona Minimalna odległość ogniskowania Stabilizator obrazu 51x 32x 1020x NIE 2,8 89,6 mm 38, mm Od f/1,8 do f/4,5 10 mm Optyczny stabilizator obrazu: Inteligentny IS dynamiczny, zasilany, statyw i makro PROCESOR OBRAZU

8 Technologia wykrywania twarzy TAK LCD Rozmiar ekranu Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale), widok 100% Liczba pikseli punktów Dotykowy ekran LCD TAK Regulacja ręczna Jasność, podświetlenie FUNKCJA WI-FI Funkcja Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN, DLNA) TAK ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY Zapis bezpośrednio na zewnętrznym dysku twardym TAK MINIMALNY POZIOM ŚWIATŁA Minimalna liczba luksów 4 luksy Tryb nocny Słabe oświetlenie (0,4 luksa) OSTROŚĆ Ustawianie automatyczne, ręczne Sterowanie Wsparcie ręcznej regulacji ostrości TAK/TAK AUTO: AF z wykrywaniem twarzy/tv AF RĘCZNE: dotykowy ekran LCD, ustawianie ostrości dotykiem TAK (powiększenie) TRYB AE Tryb Smart AUTO Programowa AE Zebra TAK (38 ujęć) AUTO; Tryb M: P, tryby tematyczne (Portrety, Sport, Śnieg, Plaża, Zachód słońca, Słabe oświetlenie, Sceny nocne, Światło punktowe, Sztuczne ognie); Tryb kinowy: P NIE KOMPENSACJA OŚWIETLENIA Z TYŁU Kompensacja oświetlenia z tyłu TAK (automatyczna lub sterowana przez użytkownika) BALANS BIELI

9 Typ TTL Automatycznie TAK Ustaw/Ustawienie wstępne TAK: Światło dzienne, żarówka CZAS OTWARCIA MIGAWKI Maksymalnie 1/1000 s Powoli 1/2 s EFEKT CYFROWY Wygaszanie Automatyczne wygaszanie, zmazywanie Efekt NIE STEROWANIE NIESTANDARDOWE Sterowanie niestandardowe TAK (sterowanie za pomocą panelu dotykowego) ZDJĘCIA Rozmiar obrazu 1920 x 1080 (oprócz trybu kinowego) Wykonywanie zdjęć w trybie ciągłym NIE Bracketing automatycznej regulacji ekspozycji NIE Jednoczesny zapis zdjęć i wideo TAK Wybór funkcji ramki AF NIE Histogram NIE Przycisk Photo Dotykowy ekran LCD Funkcja serii zdjęć NIE SAMOWYZWALACZ Samowyzwalacz 10 s NAGRYWANIE PRZEGLĄD/NAGRYWANIE WYSZUKAJ NAGRYWANIE przegląd/nagrywanie wyszukaj TAK/NIE TRYB NAGRYWANIA Tryb LP 5 trybów jakości nagrywania AVCHD¹. MXP: 1920 x 1080, 24 Mb/s²; FXP: 1920 x 1080, 17 Mb/s²; XP+: 1440 x 1080, 12 Mb/s; SP: 1440 x 1080, 7 Mb/s; LP: 1440 x 1080, 5 Mb/s 2 tryby jakości nagrywania MP4

10 1280 x 720, 9 Mb/s; 1280 x 720, 4 Mb/s; Tryb filmowania progresywnego TAK (25p) x.v.color TAK Migawki wideo TAK Tryb Pre REC TAK Wykres kolorów i sygnał testowy NIE WYSZUKIWANIE Zdjęcia NIE Data TAK KARTA PAMIĘCI Karta MMC NIE Karta SD SD / SDHC / SDXC Nagrywanie filmów TAK FILM: tak (z pamięci wewnętrznej na kartę) Wewnętrzne przekazywanie danych ZDJĘCIA: tak (z pamięci wewnętrznej na kartę) SYSTEM System Dolby Digital, 2 kanały (AC-3, 2 kanały) Wybór scen audio NIE Mikrofon NIE Ręczna regulacja poziomu nagrywania TAK ZŁĄCZE Słuchawki TAK Mikrofon NIE USB TAK (Mini-AB, USB 2.0 Hi-Speed, tylko wyjście) DV NIE Drukowanie bezpośrednie NIE Wejście analogowe NIE AV TAK (tylko wyjście) S-video NIE Komponentowe NIE HDMI TAK (mini złącze HDMI : 1.3, tylko wyjście, obsługa CEC) LANC NIE Wbudowana ładowarka TAK

11 ZESTAW DO ŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM Kabel USB TAK SIEĆ WEB Proste przesyłanie do sieci Web TAK Konwersja HD->SD TAK AKUMULATOR Typ Litowo-jonowy Akumulator dołączony do zestawu TAK Maksymalny czas nagrywania (dołączony akumulator) 1 godz. WYMIARY Masa maksymalnie 250g STATYW Płynne przesuwanie i pochylanie podczas gdy śruby blokujące są odblokowane Płynne zatrzymywanie i rozpoczynanie ponownego przesunięcia i pochylenia statywu Głowica olejowa pasująca do standardowych statywów Wysokość statywu po rozłożeniu Minimalna wysokość statywu Waga Ilość sekcji 3 Szerokość nogi Zalecane obciążenie Kompatybilny z lustrzankami cyfrowymi wraz z założonym obiektywem TAK TAK TAK minimum 146 cm 58 cm maksymalnie 1.3 kg ok. 20 mm do 2 kg do 200 mm

12 Laserowa drukarka wielofunkcyjna kolorowa wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie Szybkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 20 str./min Szybkość druku w kolorze: Tryb normalny: Do 20 str./min Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) Czerń: W ciągu 17 s Kolor: W ciągu 17 s Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) Do stron Jakość druku w czerni (najwyższa) Minimum 600 x 600 dpi Jakość druku w kolorze (najwyższa) Minimum 600 x 600 dpi Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej minimum 8,5 cm Szybkość procesora Minimum 600 MHz Pamięć Minimum192 MB Możliwość pracy bezprzewodowej Wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi b/g/n Łączność 1 port Hi-Speed USB 2.0

13 1 port hosta USB (panel przedni) 1 port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX 1 interfejs Wi-Fi b/g Standardowa pojemność podajnika papieru Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy Standardowa pojemność odbiornika papieru Odbiornik papieru na 150 arkuszy Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo) Obsługiwane systemy operacyjne Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Microsoft Windows 7 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Vista w wersji 32- i 64-bitowej, Windows XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym) Instalacja samych sterowników obsługiwana w systemach: Microsoft Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy) z dodatkiem SP3 lub nowszym Mac OS X v10.5, v10.6 Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą wbudowanego pakietu) SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, , , 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora) HPUX 11 i Solaris 8/9 Skaner Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Format pliku zawierającego zeskanowany obraz PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF Rozdzielczość skanowania, optyczna Do 300 dpi (w kolorze i monochromatycznie, automatyczny podajnik dokumentów); Do 600 dpi (w kolorze, skaner płaski); Do 1200 dpi (monochromatycznie, skaner płaski); Maks. format skanowania (skaner płaski) 216 x 297 mm Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) 216 x 356 mm Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów Tak Pojemność automatycznego podajnika dokumentów

14 Standardowo 50 arkuszy Kopiarka Szybkość kopiowania (tryb normalny) Czerń:Do 20 kopii/min Kolor:Do 20 kopii/min Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) Do 300 x 300 dpi Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) Do 300 x 300 dpi Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień 25 do 400% Kopie, maks. Do 99 kopii Faks Prędkość przesyłania faksu 33,6 kb/s Pamięć faksu Do 250 stron Rozdzielczość faksu Do 300 x 300 dpi Maks. liczba numerów szybkiego wybierania Do 120 numerów

15 Ekran do projekcji rozwijany elektrycznie wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Rodzaj produktu: Ekran projekcyjny Przeznaczenie: Ekran do projekcji obrazu wideo i komputerowego Sposób rozwijania/zwijania: Elektryczny z pilota lub z przewodu Przekątna: ok. 120 cali Wymiary produktu: Materiał: ok. 250 x 200 cm, Obraz: ok. 245 x 185 cm Stosunek długości boków ekranu: 4:3 Sterowanie: Pilot bezprzewodowy oraz pilot na przewodzie Grubość materiału: ok. 0,4 mm Współczynnik odbicia: g=1,0 Kąt widzenia: ok. 130 stopni Kolor ekranu: Matowy biały Mocowanie: Do sufitu lub do ściany Materiał wykonania obudowy: Metal, lakierowany proszkowo Wymiary obudowy: ok. 280 x 10 x 10 cm Inne cechy: Materiał 3 warstwowy odporny na zabrudzenia, niepalny Inne cechy: Ciężar powierzchni projekcyjnej 500 g/m2 Gwarancja: 24 miesiące

16 Komputer przenośny Laptop wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Zastosowanie Obsługa multimedialna sali konferencyjnej Typ procesora Klasa x84, obsługujący 64-bitowe instrukcje, osiągający wydajność nie mniej niż 3825 punktów w teście Performance Test, zoptymalizowany do pracy mobilnej. Pamięć RAM minimum 8 GB Dysk twardy minimum 500 GB SATA Karta graficzna Podwójny układ kart graficznych (energooszczędny) o wydajności nie mniej niż 840 punktów w teście Performance Test, dedykowany do pracy mobilnej. Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona Typ ekranu LED Przekątna ekranu minimum 15,4 " maksimum 15,6" Nominalna rozdzielczość minimum 1366 x 768 Napęd optyczny DVD+/-RW Komunikacja Karta LAN 10/100 Mbps Karta WLAN b/g/n Bluetooth Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa Złącza Min. 1x HDMI Min. 1x RJ-45 (LAN) Min. 1x VGA (D-sub) Min. 1x wejście mikrofonowe Min. 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe Min. 2x USB 3.0 Min. 1x USB 2.0 Wyposażenie dodatkowe Kamera internetowa minimum 1.0 Mpix Czytnik kart pamięci Bateria Minimum 6-komorowa System operacyjny System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika w języku polskim wraz z systemem pomocy. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez jego producenta, dotyczący wsparcia technicznego i rozwoju w szczególności w zakresie

17 Gwarancja Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa na co najmniej 2 lat od daty zakupu oraz dostęp do biuletynów technicznych, opisów poprawek w języku polskim, bezpłatnego lub płatnego (jak za połączenie lokalne) telefonicznego wsparcia a także możliwość dostępu, instalacji i aktualizacji systemu w trybie automatycznym. System musi wykorzystywać całą dostępna pamięć RAM w komputerze. Minimum 24 miesiące Komputer przenośny musi mieć zainstalowany: - Edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do robienia notatek, program pocztowy. - Pakiet ten musi być zgodny z już istniejącymi instalacjami oprogramowania biurowego tj. Microsoft Office od wersji 2000 do 2010 włącznie. Pełna zgodność z nowymi formatami docx, xlsx, pptx zapis ww. formatów bez konwersji. - Pakiet ten musi być w wersji polskiej. - Licencja typu OEM.

18 Projektor wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Rozdzielczość nominalna XGA (1024 x 768) Jasność 4000 ANSI lumenów Współczynnik kontrastu 5300:1 Kolor ekranu 1,07 miliarda kolorów Obiektyw F=2.59~2.87, f= Format obrazu 4:3 Natywna (5 proporcji do wyboru) Odległość ekran - projektor ok. 2m Rozmiar obrazu (przekątna) od 25 do 300 Współczynnik powiększania 1.3:1 Tryb lampy (Normalny/Tryb oszczędny) 3000/4000h Regulacja zniekształcenia trapezowego TAK Częstotliwość pozioma khz Odświeżanie pionowe Hz Współpraca z komputerem VGA(640 x 480) to UXGA (1600x1200) Współpraca z telewizorami HD 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Współpraca video NTSC, PAL, SECAM D-sub HDMI Composite Video Interfejsy S-Video LAN USB RS232 Audio (wejście, wyjście) Złącze kontroli RS232 RJ45 Ciężar maksymalnie 4 kg Zasilanie od 100 do 240 V, 50/60 Hz Zużycie energii 398W Tryb standby < 0,5W Języki menu ekranowego Polski Pilot z bateriami, kabel VGA(D-sub), Akcesoria (standardowe) Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, wbudowany głośnik (minimum 10W) - Uchwyt umożliwiający zamocowanie projektora do sufitu Akcesoria (dodatkowe) - Markowy kabel HDMI 15m - Markowy kabel VGA(D-sub) 15m - Natynkowe gniazdo multimedialne (HDMI, VGA (D-sub)

19 Przenośny zestaw nagłośnieniowy wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI KOLUMNY Głośniki: o 1 x woofer 10" o 1 x tweeter 1.2" o Wbudowana flansza na statyw 35 mm o Materiał: plastik WZMACNIACZ Moc: 500 W Klasa: D Kanały: 8 (4 x mikrofonowy/liniowy, 2 x stereo) Kontrolery: o Potencjometr barwy tonu na każdy kanał o Level o Reverb Send o Master Volume o Master Tone o 20db Pad Efekty: Reverb Pętla efektów Wejścia: o MIC: 6 x XLR o LINE: 6 x Jack 1/4" o STEREO: 2 x Jack 1/8" o L/MONO: 2 x Jack 1/4" o RIGHT: 2 x Jack 1/4" o POWER AMP IN: Jack 1/4" Wyjścia: o STEREO: 1 x Jack 1/8" o PRE OUT: 1 x Jack 1/4" o SUB OUT: 1 x Jack 1/4" Port USB (Port USB, który pozwala nagrywać swoje występy w jakości CD (. Wav) wprost do pamięci USB, Odtwarzanie plików WAV i MP3) Waga: 20 kg DANE OGÓLNE: Wbudowane złącze dokujące do nadajnika bezprzewodowego

20 System kontroli zasięgu minimalizujący efekt feedback Schowek na kable Uchwyt transportowy Akcesoria w zestawie: o 2 x kabel kolumnowy o Kabel zasilający Waga transportowa zestawu: maksymalnie 28 kg WYPOSAŻENIE DODATKOWE: Statyw kolumnowy (2 sztuki) - wysokiej jakości, standardowy statyw kolumnowy z pojedynczym wzmocnieniem nóg zapewniający stabilność i bezpieczeństwo. waga statywu maksymalnie 4,70 kg materiał stal rozstaw nóg ok. 1200mm płynna regulacja wysokości 1320mm do 2100mm (minimalny zakres) średnica rury 35mm maksymalne obciążenie minimum 40kg kolor - czarny

21 System bezprzewodowy mikrofonów (2 sztuki) wskazane parametry są parametrami MINIMALNYMI Właściwości ogólne: Częstotliwość nośna: - T10: MHz Nadajnik: Pasmo przenoszenia: od 45 Hz do 15 khz Moc wyjściowa nadajnika: do 30 mw Dynamika: powyżej 100 db Przycisk wyciszający (mute) Ponad 8 godzin pracy na baterii Waga: max 325g Odbiornik: Wbudowane anteny odbiorcze 10 zmiennych częstotliwości Wskaźnik zajętego kanału Tone Key Squelch Wyświetlacz siedmiosegmentowy 3-pozycyjne LED dla poziomu Audio oraz sygnału HF Wyjście XLR Urządzenie do odciążenia kabla zasilającego W zestawie również: uchwyt mikrofonowy bateria 9V zasilacz sieciowy markowy kabel mikrofonowy XLR-XLR 2m (2 sztuki)

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK B. Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego zawiera: 116 załączników, 161 stron

ZAŁĄCZNIK B. Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego zawiera: 116 załączników, 161 stron ZAŁĄCZNIK B Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego zawiera: 116 załączników, 161 stron Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej ZAŁĄCZNIK 1 Wydział Technologii Chemicznej ul. Berdychowo 4, 60-965

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę Zamawiający: Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Nr sprawy: ZP.382-34/2011 Załącznik nr 1 Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A ZESTAW KOMPUTEROWY SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA MINIMALNE (24 SZTUKI) KOMPUTER Procesor Chłodzenie Procesora Pamięć 2 rdzeniowy, powinien osiągać w teście wydajności

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo