S P E C Y F I K A C J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP /13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE UL. KANONICZA 25, Kraków Tel/fax.: /012/ w Zadanie: Dostawa i montaż sprzętu do sali telewizyjnej, montażowej i dydaktycznej Studia telewizyjnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i podobny Urządzenia komputerowe Usługi projektów graficznych 1

2 Informacje ogólne: 1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się: Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz OFERTY wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami: załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia Rozdział IV - Formularz cenowy Rozdział V - Istotne postanowienia umowy 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Pzp. 3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 5. Zamawiający: a) nie przewiduje umów ramowych, b) nie przewiduje aukcji elektronicznych, c) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, d) nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp. e) nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 7. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, tj. na trzy ZADANIA opisane w Rozdziale III Opisie przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego ZADANIA) niniejszej siwz 8. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. że zastosowane przez Wykonawcę inne niż wymienione w SIWZ rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Pzp). Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów (rozwiązań) 2

3 równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt (rozwiązanie) posiada oraz załączy dokumenty potwierdzające daną równoważność. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. Zastosowane technologie oraz użyte materiały powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy i być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zakres zamówienia Szczegółowy zakres zamówienia został omówiony w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia 2. Opis sposobu przygotowania ofert Zaleca się, aby oferta składana przez wykonawcę była sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej siwz Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 4 niniejszej instrukcji 2.3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz Formularz cenowy, zostaną wypełnione przez wykonawcę według postanowień niniejszej specyfikacji W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona kopii winna być opatrzona klauzulą poświadczam zgodność z oryginałem (lub podobnej treści) i podpisana przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający dopuszcza parafowanie kopii przez jedną z osób upoważnionych do podpisania oferty Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" 2.6. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Zaleca się, aby przynajmniej wszystkie zapisane strony oferty w tym wszystkie załączniki były ponumerowane przez wykonawcę. Ponadto zaleca się, aby wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany były parafowane przez osobę do tego uprawnioną. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie, posiadającej oznaczenie:... (nazwa Zamawiającego)... (adres Zamawiającego łącznie z oznaczeniem numeru pokoju)... (nazwa Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) 3

4 OFERTA NA WYPOSAŻENIE STUDIA TV NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10:00 Kopertę należy opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy oraz adresem, numerami telefonu i faksu. Niewłaściwe opakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia pod warunkiem, iż opakowanie uniemożliwia dostęp do treści oferty przed otwarciem ofert. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być oznaczone jak w punkcie 2.8. oraz dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty (złożone wcześniej) z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 3.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 4

5 4. Wykaz dokumentów / oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, do oferty należy załączyć: 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 1 do formularza oferty (oryginał) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 Pzp, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp załącznik nr 2 do formularza ofertowego (oryginał); 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 3 do formularza ofertowego(wymagany art. 26 ust. 2d Pzp) (oryginał) 3. aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli jest wymagane. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa powyżej, zastępuje się je 5

6 dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. D. Do oferty należy także załączyć: 1. Wypełniony formularz OFERTY 2. Formularz cenowy 3. oryginały pełnomocnictw lub kopie poświadczone przez notariusza, jeśli umocowanie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, ze będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą 5. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym montaż sprzętu odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż do 31 sierpnia 2013 roku. 6. Kryterium oceny i wyboru oferty Cena brutto zadania % Oferty będą ocenione wg wzoru Pi = Cmin/ Ci x 100 gdzie: P - ilość otrzymanych punktów i - oznacza numer danej oferty Cmin - najniższa zaoferowana cena Ci - cena i-tej oferty Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tą, która uzyska największą ilość punktów 7. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wadium 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6

7 9. Miejsce i termin składania ofert 9.1. Oferty należy składać w: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, Kraków, Biuro Zamówień Publicznych (dziedziniec parter) 9.2. Termin składania ofert: do godz. 09: Termin otwarcia ofert : o godz. 10:00 w: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, Kraków, Sala Senacka 9.4. Oferty złożone po terminie wymienionym w punkcie 9.2, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oferty oraz ewentualne uzupełnienia oferty składa się wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez niego na faks lub podany w ofercie przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania należy składać: faks (12) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający udzieli wyjaśnień i zamieści je na stronie internetowej oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zmawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 7

8 10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści ją na stronie internetowej. 11. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy nie powoduje utraty wadium, jeżeli jest wymagane Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli dotyczy) 12. Otwarcie i ocena ofert Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania oraz nazwy (firmy), adresy wykonawców, ceny, termin wykonania, okres gwarancji oraz informacje dotyczące warunków płatności. Informacje te przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 13. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 13.1 jest niezgodna z ustawą; 13.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 13.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 13.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 13.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 13.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 8

9 13.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 14. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: Paulina Guzik, tel w godz. 9:00 15: Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca poda cenę obejmującą zakres wybranego/wybranych przez siebie ZADAŃ zamówienia od I do III opisanych w Rozdziale III - Opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien podać wartość netto, wartość VAT i wartość brutto wykonania wybranego/wybranych przez siebie ZADAŃ na Formularzu cenowym oraz odpowiednio, cenę brutto na formularzu OFERTY Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do pełnych groszy/tj. do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę: a) w dół - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, b) w górę jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi liczbowo i słownie, za poprawną i obowiązującą uznaje się cenę podaną słownie Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie. 16. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zajdą przesłanki wymienione w art. 93 Pzp. 17. Informacja o zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 18. Warunki dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. 19. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz kryterium wyboru oferty O odrzuceniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 9

10 określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem(meilem) zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 20. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty odwołującego. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu podpisania umowy: 20.1 W przypadku wygrania przetargu przez wykonawców występujących wspólnie, koniecznym będzie przed podpisaniem umowy przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę (np. umowy konsorcjum) Zamawiający w Rozdziale III-Opisie przedmiotu zamówienia wskazuje dokumenty /oświadczenia jakie wymaga od Wykonawcy na potwierdzenie, że dostarczony przez niego sprzęt posiada stosowne dla swojego przeznaczenia np. atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa (jeżeli są dla danego artykułu wymagane prawem). Często jest przy nich dopisek: (załączyć do oferty) lub podobnej treści. Dokumenty/oświadczenia te, jak również inne, np. wskazanie stron internetowych, linków, Wykonawca odpowiednio dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 10

11 (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonwców) Rozdział II - OFERTA Do: (nazwa, adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na... My, niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) województwo... powiat... Tel:.... kom: fax : NIP... REGON Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Cena brutto ZADANIA I -... zł (sprzęt do sali TV) sł.:... złotych 2. Cena brutto ZADANIA II -... zł (sprzęt komputerowy) sł.:... złotych 11

12 3. Cena brutto ZADANIA III -... zł (grafika) sł.:... złotych 3. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym montaż sprzętu odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 roku. 4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. Udzielamy gwarancji na przedmiot dostawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia 6. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 9*. Zamówienie zrealizujemy sami / za pomocą podwykonawców (wg załącznika nr. do OFERTY) 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i w całości akceptujemy jej wszystkie warunki. 11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią Rozdział V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach określonych w tym Rozdziale, zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informację/ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie są zawarte na stronach od.. do.. i oznaczone klauzulą: Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" Wszelką korespondencję w sprawie mniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 12

13 15. Załącznikami do niniejszej oferty są: * niepotrzebne skreślić dn. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 13

14 Załącznik nr 1 do formularza OFERTY O Ś W I A D C Z E N I E My, niżej podpisani.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :.... oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym.: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 2 do formularza OFERTY O Ś W I A D C Z E N I E My, niżej podpisani.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :..... oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 3 do formularza OFERTY OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) Ja/My, niżej podpisani (imię i nazwisko):.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :..... * nie należę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.); *należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: (podać nazwę) Listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej przedstawiam w załączeniu do niniejszego oświadczenia. *niepotrzebne skreślić dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 16

17 Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Dostawa i montaż sprzętu do sali telewizyjnej, montażowej i dydaktycznej Studia telewizyjnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na 3 ZADANIA. Wykonawca może sobie wybrać jedno, dwa lub trzy ZADANIA i na nie złożyć ofertę. Wykonawca składający ofertę na wybrane przez siebie ZADANIE lub ZADANIA musi złożyć ofertę na wszystkie wymienione przez Zamawiającego pozycje w danym zadaniu. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na dane ZADANIE osobno (spośród złożonych na dane zadanie) na podstawie kryterium oceny ofert. W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko w danym ZADANIU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE I - dostawa i montaż sprzętu w sali telewizyjnej montażowej i dydaktycznej Studia telewizyjnego Zamawiającego oraz dostawa licencji wraz z nośnikami. 1. Kamera HD (5szt) Kod CPV: Kamera HD wyposażona w przetwornik CMOS 1/2,9 cala typu Exmor i kodek MPEG HD422. Waga Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Zasilanie Pobór mocy Temperatura podczas pracy Temperatura przechowywania Czas pracy na baterii Około 1,5 kg (korpus) Około 1,8 kg (z osłoną obiektywu, muszlą oczną, baterią BP-U30, kartą pamięci SxS) 167 x 164 x 278 mm (bez dodatków) DC 12 V Około 12 W (podczas nagrywania z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i IO Select w trybie Off) Około 14 W (podczas nagrywania z włączonym wizjerem, włączonym monitorem LCD i IO Select w trybie HD SDI & HD HDMI) 0 do +40 C -20 do +60 C Około 2 godz. na baterii BP-U30 (podczas nagrywania w trybie HQ i, z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i I/O Select w trybie Off) 17

18 Około 4 godz. na baterii BP-U60 (podczas nagrywania w trybie HQ i, z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i I/O Select w trybie Off) Około 6 godz. na baterii BP-U90 (podczas nagrywania w trybie HQ i, z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i I/O Select w trybie Off) Format zapisu (wideo) - tryb HD422: CBR, maks. przepływność: 50 Mb/s, MPEG-2 - tryb HD420: VBR, 35 Mb/s, MPEG-2 - tryb DVCAM: DVCAM Format zapisu (audio) Parametry nagrywania - tryb HQ 1920: VBR, 35 Mb/s, MPEG-2 - tryb HQ 1440: VBR, 35 Mb/s, MPEG-2 - tryb SP 1440: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 - tryb DVCAM: DVCAM - tryb HD422: LPCM, 24 bity, 48 khz, 4 kanały - Pozostałe tryby: LPCM, 16 bitów, 48 khz, 4 kanały - tryb HD: LPCM 16 bitów, 48 khz, 4 kanały - tryb SD: LPCM 16 bitów, 48 khz, 2 kanały tryb HD422: MPEG-2 50Mbps/ CBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p tryb HD420: MPEG-2 35Mbps/ VBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p x720/ 59.94p, 50p, 23.98p tryb DVCAM - 720x480/ 59.94i, 29.97PsF - 720x576/ 50i, 25PsF tryb HQ 1920: MPEG-2 35Mbps/ VBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p tryb HQ 1440: MPEG-2 35Mbps/ VBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p tryb HQ 1280: MPEG-2 35Mbps/ VBR x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p tryb SP 1440: MPEG-2 25Mbps/ CBR 18

19 - 1440x1080/ 59.94i, 50i, 23.98p (2-3 pull down) tryb DVCAM - 720x480/ 59.94i, 29.97PsF - 720x576/ 50i, 25PsF Czas nagrywania/odtwarzania tryb HD 422 około 120 min. na karcie pamięci SBP-64/ SBS- 64G1A (64 GB) około 60 min. na karcie pamięci SBP-32/ SBS- 32G1A (32 GB) około 30 min. na karcie pamięci SBP-16 (16 GB) tryb HD 420: około 180 min. na karcie pamięci SBP-64/ SBS- 64G1A (64 GB) około 90 min. na karcie pamięci SBP-32/ SBS- 32G1A (32 GB) około 45 min. na karcie pamięci SBP-16 (16 GB) tryb DVCAM: około 260 min. na karcie pamięci SBP-64/ SBS- 64G1A (64 GB) około 130 min. na karcie pamięci SBP-32/ SBS- 32G1A (32 GB) około 65 min. na karcie pamięci SBP-16 (16 GB) Mocowanie Na stałe Zoom Długość ogniskowej 10x (optyczny), sterowanie silnik/ręczne f = 5,4-54 mm (odpowiednik mm obiektywu 35 mm) Przysłona F1,8 - F2,9 wybór auto/ręcznie Ustawianie ostrości AF/MF selectable,10 mm to (Wide),800 mm to (Tele) Stabilizator obrazu Wybór ON/OFF, przesunięcie soczewek Średnica filtra M37 mm, skok 0,75 mm Przetwornik (typ) 1/2,9 cala, typ CMOS Single-chip Exmor Efektywna liczba pikseli 1920 (wys.) x 1080 (szer.) Minimalne oświetlenie 0.40 luksa (typowe) (tryb 1920 x 1080/59.94i, F1,8, wzmocnienie +18 db, z akumulacją 64- klatkową, wyłączoną krzywą Gamma, 100% poziomu obrazu) 0.08 luksa (typowe) (tryb 1920 x 1080/59.94i, F1,8, wzmocnienie +18 db, z akumulacją 64- klatkową, włączoną krzywą Gamma, 50% poziomu obrazu) Czas otwarcia migawki 1/32 s do 1/2000 s Slow Shutter (SLS) Akumulacja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 i 64- klatkowa Funkcja Slow & Quick Motion 720p: wybór od 1 do 60 klatek/s (od 1 do 50 klatek/s w ustawieniach PAL w 19

20 trybie UDF) 1080p: wybór od 1 do 30 klatek/s (od 1 do 25 klatek/s w ustawieniach PAL w trybie UDF) Balans bieli Ustawienie fabryczne (3200K), Pamięć A, Pamięć B/ATW Wzmocnienie -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 db, AGC Krzywa gamma Wejście audio Wyjście kompozytowe Wyjście wideo Wybór XLR,- 3-pinowe (żeńskie) (x2), wybór line/mic/mic +48 V Line: +4dBu Mic: -30dBu--70dBu Złącze multi AV, NTSC lub PAL BNC (x1), HD-Y/Kompozytowe 1.0Vp-p, 75Ω (przełączane na wejście sygnału Genlock) Wyjście audio złącze Multi A/V -10dBu (poziom referencyjny), 47kΩ Wyjście SDI BNC (x1), wybór HD/SD standardy SMPTE 292M/259M i.link IEEE 1394, 4-pinowe (x1), HDV (HDV 1080i) / Wejście sygnału Timecode Wejście sygnału Timecode wejście/wyjście DV, S400 BNC (x1) (przełączane na TC out) SMPTE 12M standard 0.5V-1.8Vp-p, 10kΩ BNC (x1) (przełączane na TC in) SMPTE 12M standard 1.0Vp-p, 10kΩ Wejście sygnału Genlock BNC (x1) (przełączane na wyjście wideo) 1.0 Vp-p, 75Ω USB Urządzenie USB, mini-b (x1) Wyjście słuchawkowe Stereo mini jack (x1) -18dBu 16Ω Wyjście głośnikowe Monofoniczne, 250mW Wejście DC Jack DC Wyjście HDMI Typ A (x1) Wizjer typ 0,24 cala, kolorowy, LCD: 392 (wys.) x 224 (szer.), 16:9 Wbudowany monitor LCD typ 3,5 cala, kolorowy, LCD: 852 (wys.) x 3 (RGB) x 480 (szer.), 16:9 Wbudowany mikrofon Typ gniazda pamięci ExpressCard/34 (x 2) Dookólny, stereofoniczny, elektretowy mikrofon pojemnościowy 2. Sterowanie do kamery (2szt) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny :

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny : Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szydłowo, dnia 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL/2014

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KAMERY CYFROWEJ HD Z WYPOSAŻENIEM

DOSTAWA KAMERY CYFROWEJ HD Z WYPOSAŻENIEM DOSTAWA KAMERY CYFROWEJ HD Z WYPOSAŻENIEM 1.1 Kamera cyfrowa HD: ilość 1 szt. 1.1.1 Parametry użytkowe: 1. Matryca: CMOS, 35mm (pełna ramka) 2. Minimalna liczba efektywnych pikseli matrycy: 8 megapikseli

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę telewizora LCD

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę telewizora LCD Świdnik, dnia 03 lutego 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na dostawę telewizora LCD I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 21-040

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DEKODER CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ 1. dekoder, 3. przewód połączeniowy EURO-EURO. 1. obsługa DVB- T MPEG-4; 2. kompatybilność video NTSC, PAL;

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.upjp2.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.upjp2.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.upjp2.edu.pl Kraków: Dostawa i montaż sprzętu do sali telewizyjnej, montażowej i dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 25 lutego 2011 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Podstawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zstrzeszow.pl/zamowienia Rzeszów: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania: Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 Gdańsk, dnia 13.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Ul. Tysiąclecia 13 A 80-351 Gdańsk tel. 58 325 24 48 e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2013 z dn. 18.03.2013 r. na kamery cyfrowej wraz z zestawem

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2013 z dn. 18.03.2013 r. na kamery cyfrowej wraz z zestawem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2013 z dn. 18.03.2013 r. na kamery cyfrowej wraz z zestawem W związku z realizacją projektu pn. UCZĘ SIĘ I PRACUJĘ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II ZP.27.29.202 Postomino, 202--29 Wykonawcy dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa niklu - nikiel katoda 10 ton Numer ogłoszenia: 149462-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształceni... 1 Gdańsk: Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1w Gdańsku, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo