S P E C Y F I K A C J A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP /13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE UL. KANONICZA 25, Kraków Tel/fax.: /012/ w Zadanie: Dostawa i montaż sprzętu do sali telewizyjnej, montażowej i dydaktycznej Studia telewizyjnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i podobny Urządzenia komputerowe Usługi projektów graficznych 1

2 Informacje ogólne: 1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się: Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz OFERTY wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami: załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia Rozdział IV - Formularz cenowy Rozdział V - Istotne postanowienia umowy 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Pzp. 3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 5. Zamawiający: a) nie przewiduje umów ramowych, b) nie przewiduje aukcji elektronicznych, c) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, d) nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp. e) nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 7. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, tj. na trzy ZADANIA opisane w Rozdziale III Opisie przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego ZADANIA) niniejszej siwz 8. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. że zastosowane przez Wykonawcę inne niż wymienione w SIWZ rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Pzp). Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów (rozwiązań) 2

3 równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt (rozwiązanie) posiada oraz załączy dokumenty potwierdzające daną równoważność. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. Zastosowane technologie oraz użyte materiały powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy i być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zakres zamówienia Szczegółowy zakres zamówienia został omówiony w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia 2. Opis sposobu przygotowania ofert Zaleca się, aby oferta składana przez wykonawcę była sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej siwz Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 4 niniejszej instrukcji 2.3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz Formularz cenowy, zostaną wypełnione przez wykonawcę według postanowień niniejszej specyfikacji W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona kopii winna być opatrzona klauzulą poświadczam zgodność z oryginałem (lub podobnej treści) i podpisana przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający dopuszcza parafowanie kopii przez jedną z osób upoważnionych do podpisania oferty Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" 2.6. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Zaleca się, aby przynajmniej wszystkie zapisane strony oferty w tym wszystkie załączniki były ponumerowane przez wykonawcę. Ponadto zaleca się, aby wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany były parafowane przez osobę do tego uprawnioną. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie, posiadającej oznaczenie:... (nazwa Zamawiającego)... (adres Zamawiającego łącznie z oznaczeniem numeru pokoju)... (nazwa Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) 3

4 OFERTA NA WYPOSAŻENIE STUDIA TV NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10:00 Kopertę należy opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy oraz adresem, numerami telefonu i faksu. Niewłaściwe opakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia pod warunkiem, iż opakowanie uniemożliwia dostęp do treści oferty przed otwarciem ofert. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być oznaczone jak w punkcie 2.8. oraz dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty (złożone wcześniej) z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 3.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 4

5 4. Wykaz dokumentów / oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, do oferty należy załączyć: 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 1 do formularza oferty (oryginał) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 Pzp, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp załącznik nr 2 do formularza ofertowego (oryginał); 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 3 do formularza ofertowego(wymagany art. 26 ust. 2d Pzp) (oryginał) 3. aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli jest wymagane. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa powyżej, zastępuje się je 5

6 dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. D. Do oferty należy także załączyć: 1. Wypełniony formularz OFERTY 2. Formularz cenowy 3. oryginały pełnomocnictw lub kopie poświadczone przez notariusza, jeśli umocowanie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, ze będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą 5. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym montaż sprzętu odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż do 31 sierpnia 2013 roku. 6. Kryterium oceny i wyboru oferty Cena brutto zadania % Oferty będą ocenione wg wzoru Pi = Cmin/ Ci x 100 gdzie: P - ilość otrzymanych punktów i - oznacza numer danej oferty Cmin - najniższa zaoferowana cena Ci - cena i-tej oferty Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tą, która uzyska największą ilość punktów 7. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wadium 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6

7 9. Miejsce i termin składania ofert 9.1. Oferty należy składać w: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, Kraków, Biuro Zamówień Publicznych (dziedziniec parter) 9.2. Termin składania ofert: do godz. 09: Termin otwarcia ofert : o godz. 10:00 w: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, Kraków, Sala Senacka 9.4. Oferty złożone po terminie wymienionym w punkcie 9.2, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oferty oraz ewentualne uzupełnienia oferty składa się wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez niego na faks lub podany w ofercie przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania należy składać: faks (12) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający udzieli wyjaśnień i zamieści je na stronie internetowej oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zmawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 7

8 10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści ją na stronie internetowej. 11. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy nie powoduje utraty wadium, jeżeli jest wymagane Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli dotyczy) 12. Otwarcie i ocena ofert Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania oraz nazwy (firmy), adresy wykonawców, ceny, termin wykonania, okres gwarancji oraz informacje dotyczące warunków płatności. Informacje te przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 13. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 13.1 jest niezgodna z ustawą; 13.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 13.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 13.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 13.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 13.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 8

9 13.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 14. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: Paulina Guzik, tel w godz. 9:00 15: Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca poda cenę obejmującą zakres wybranego/wybranych przez siebie ZADAŃ zamówienia od I do III opisanych w Rozdziale III - Opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien podać wartość netto, wartość VAT i wartość brutto wykonania wybranego/wybranych przez siebie ZADAŃ na Formularzu cenowym oraz odpowiednio, cenę brutto na formularzu OFERTY Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do pełnych groszy/tj. do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę: a) w dół - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, b) w górę jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi liczbowo i słownie, za poprawną i obowiązującą uznaje się cenę podaną słownie Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie. 16. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zajdą przesłanki wymienione w art. 93 Pzp. 17. Informacja o zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 18. Warunki dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. 19. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz kryterium wyboru oferty O odrzuceniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 9

10 określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem(meilem) zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 20. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty odwołującego. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu podpisania umowy: 20.1 W przypadku wygrania przetargu przez wykonawców występujących wspólnie, koniecznym będzie przed podpisaniem umowy przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę (np. umowy konsorcjum) Zamawiający w Rozdziale III-Opisie przedmiotu zamówienia wskazuje dokumenty /oświadczenia jakie wymaga od Wykonawcy na potwierdzenie, że dostarczony przez niego sprzęt posiada stosowne dla swojego przeznaczenia np. atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa (jeżeli są dla danego artykułu wymagane prawem). Często jest przy nich dopisek: (załączyć do oferty) lub podobnej treści. Dokumenty/oświadczenia te, jak również inne, np. wskazanie stron internetowych, linków, Wykonawca odpowiednio dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 10

11 (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonwców) Rozdział II - OFERTA Do: (nazwa, adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na... My, niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) województwo... powiat... Tel:.... kom: fax : NIP... REGON Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Cena brutto ZADANIA I -... zł (sprzęt do sali TV) sł.:... złotych 2. Cena brutto ZADANIA II -... zł (sprzęt komputerowy) sł.:... złotych 11

12 3. Cena brutto ZADANIA III -... zł (grafika) sł.:... złotych 3. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym montaż sprzętu odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 roku. 4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. Udzielamy gwarancji na przedmiot dostawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia 6. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 9*. Zamówienie zrealizujemy sami / za pomocą podwykonawców (wg załącznika nr. do OFERTY) 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i w całości akceptujemy jej wszystkie warunki. 11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią Rozdział V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach określonych w tym Rozdziale, zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informację/ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie są zawarte na stronach od.. do.. i oznaczone klauzulą: Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" Wszelką korespondencję w sprawie mniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 12

13 15. Załącznikami do niniejszej oferty są: * niepotrzebne skreślić dn. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 13

14 Załącznik nr 1 do formularza OFERTY O Ś W I A D C Z E N I E My, niżej podpisani.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :.... oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym.: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 2 do formularza OFERTY O Ś W I A D C Z E N I E My, niżej podpisani.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :..... oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 3 do formularza OFERTY OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) Ja/My, niżej podpisani (imię i nazwisko):.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :..... * nie należę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.); *należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: (podać nazwę) Listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej przedstawiam w załączeniu do niniejszego oświadczenia. *niepotrzebne skreślić dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 16

17 Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Dostawa i montaż sprzętu do sali telewizyjnej, montażowej i dydaktycznej Studia telewizyjnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na 3 ZADANIA. Wykonawca może sobie wybrać jedno, dwa lub trzy ZADANIA i na nie złożyć ofertę. Wykonawca składający ofertę na wybrane przez siebie ZADANIE lub ZADANIA musi złożyć ofertę na wszystkie wymienione przez Zamawiającego pozycje w danym zadaniu. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na dane ZADANIE osobno (spośród złożonych na dane zadanie) na podstawie kryterium oceny ofert. W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko w danym ZADANIU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE I - dostawa i montaż sprzętu w sali telewizyjnej montażowej i dydaktycznej Studia telewizyjnego Zamawiającego oraz dostawa licencji wraz z nośnikami. 1. Kamera HD (5szt) Kod CPV: Kamera HD wyposażona w przetwornik CMOS 1/2,9 cala typu Exmor i kodek MPEG HD422. Waga Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Zasilanie Pobór mocy Temperatura podczas pracy Temperatura przechowywania Czas pracy na baterii Około 1,5 kg (korpus) Około 1,8 kg (z osłoną obiektywu, muszlą oczną, baterią BP-U30, kartą pamięci SxS) 167 x 164 x 278 mm (bez dodatków) DC 12 V Około 12 W (podczas nagrywania z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i IO Select w trybie Off) Około 14 W (podczas nagrywania z włączonym wizjerem, włączonym monitorem LCD i IO Select w trybie HD SDI & HD HDMI) 0 do +40 C -20 do +60 C Około 2 godz. na baterii BP-U30 (podczas nagrywania w trybie HQ i, z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i I/O Select w trybie Off) 17

18 Około 4 godz. na baterii BP-U60 (podczas nagrywania w trybie HQ i, z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i I/O Select w trybie Off) Około 6 godz. na baterii BP-U90 (podczas nagrywania w trybie HQ i, z włączonym wizjerem, wyłączonym monitorem LCD i I/O Select w trybie Off) Format zapisu (wideo) - tryb HD422: CBR, maks. przepływność: 50 Mb/s, MPEG-2 - tryb HD420: VBR, 35 Mb/s, MPEG-2 - tryb DVCAM: DVCAM Format zapisu (audio) Parametry nagrywania - tryb HQ 1920: VBR, 35 Mb/s, MPEG-2 - tryb HQ 1440: VBR, 35 Mb/s, MPEG-2 - tryb SP 1440: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 - tryb DVCAM: DVCAM - tryb HD422: LPCM, 24 bity, 48 khz, 4 kanały - Pozostałe tryby: LPCM, 16 bitów, 48 khz, 4 kanały - tryb HD: LPCM 16 bitów, 48 khz, 4 kanały - tryb SD: LPCM 16 bitów, 48 khz, 2 kanały tryb HD422: MPEG-2 50Mbps/ CBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p tryb HD420: MPEG-2 35Mbps/ VBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p x720/ 59.94p, 50p, 23.98p tryb DVCAM - 720x480/ 59.94i, 29.97PsF - 720x576/ 50i, 25PsF tryb HQ 1920: MPEG-2 35Mbps/ VBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p tryb HQ 1440: MPEG-2 35Mbps/ VBR x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p tryb HQ 1280: MPEG-2 35Mbps/ VBR x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p tryb SP 1440: MPEG-2 25Mbps/ CBR 18

19 - 1440x1080/ 59.94i, 50i, 23.98p (2-3 pull down) tryb DVCAM - 720x480/ 59.94i, 29.97PsF - 720x576/ 50i, 25PsF Czas nagrywania/odtwarzania tryb HD 422 około 120 min. na karcie pamięci SBP-64/ SBS- 64G1A (64 GB) około 60 min. na karcie pamięci SBP-32/ SBS- 32G1A (32 GB) około 30 min. na karcie pamięci SBP-16 (16 GB) tryb HD 420: około 180 min. na karcie pamięci SBP-64/ SBS- 64G1A (64 GB) około 90 min. na karcie pamięci SBP-32/ SBS- 32G1A (32 GB) około 45 min. na karcie pamięci SBP-16 (16 GB) tryb DVCAM: około 260 min. na karcie pamięci SBP-64/ SBS- 64G1A (64 GB) około 130 min. na karcie pamięci SBP-32/ SBS- 32G1A (32 GB) około 65 min. na karcie pamięci SBP-16 (16 GB) Mocowanie Na stałe Zoom Długość ogniskowej 10x (optyczny), sterowanie silnik/ręczne f = 5,4-54 mm (odpowiednik mm obiektywu 35 mm) Przysłona F1,8 - F2,9 wybór auto/ręcznie Ustawianie ostrości AF/MF selectable,10 mm to (Wide),800 mm to (Tele) Stabilizator obrazu Wybór ON/OFF, przesunięcie soczewek Średnica filtra M37 mm, skok 0,75 mm Przetwornik (typ) 1/2,9 cala, typ CMOS Single-chip Exmor Efektywna liczba pikseli 1920 (wys.) x 1080 (szer.) Minimalne oświetlenie 0.40 luksa (typowe) (tryb 1920 x 1080/59.94i, F1,8, wzmocnienie +18 db, z akumulacją 64- klatkową, wyłączoną krzywą Gamma, 100% poziomu obrazu) 0.08 luksa (typowe) (tryb 1920 x 1080/59.94i, F1,8, wzmocnienie +18 db, z akumulacją 64- klatkową, włączoną krzywą Gamma, 50% poziomu obrazu) Czas otwarcia migawki 1/32 s do 1/2000 s Slow Shutter (SLS) Akumulacja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 i 64- klatkowa Funkcja Slow & Quick Motion 720p: wybór od 1 do 60 klatek/s (od 1 do 50 klatek/s w ustawieniach PAL w 19

20 trybie UDF) 1080p: wybór od 1 do 30 klatek/s (od 1 do 25 klatek/s w ustawieniach PAL w trybie UDF) Balans bieli Ustawienie fabryczne (3200K), Pamięć A, Pamięć B/ATW Wzmocnienie -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 db, AGC Krzywa gamma Wejście audio Wyjście kompozytowe Wyjście wideo Wybór XLR,- 3-pinowe (żeńskie) (x2), wybór line/mic/mic +48 V Line: +4dBu Mic: -30dBu--70dBu Złącze multi AV, NTSC lub PAL BNC (x1), HD-Y/Kompozytowe 1.0Vp-p, 75Ω (przełączane na wejście sygnału Genlock) Wyjście audio złącze Multi A/V -10dBu (poziom referencyjny), 47kΩ Wyjście SDI BNC (x1), wybór HD/SD standardy SMPTE 292M/259M i.link IEEE 1394, 4-pinowe (x1), HDV (HDV 1080i) / Wejście sygnału Timecode Wejście sygnału Timecode wejście/wyjście DV, S400 BNC (x1) (przełączane na TC out) SMPTE 12M standard 0.5V-1.8Vp-p, 10kΩ BNC (x1) (przełączane na TC in) SMPTE 12M standard 1.0Vp-p, 10kΩ Wejście sygnału Genlock BNC (x1) (przełączane na wyjście wideo) 1.0 Vp-p, 75Ω USB Urządzenie USB, mini-b (x1) Wyjście słuchawkowe Stereo mini jack (x1) -18dBu 16Ω Wyjście głośnikowe Monofoniczne, 250mW Wejście DC Jack DC Wyjście HDMI Typ A (x1) Wizjer typ 0,24 cala, kolorowy, LCD: 392 (wys.) x 224 (szer.), 16:9 Wbudowany monitor LCD typ 3,5 cala, kolorowy, LCD: 852 (wys.) x 3 (RGB) x 480 (szer.), 16:9 Wbudowany mikrofon Typ gniazda pamięci ExpressCard/34 (x 2) Dookólny, stereofoniczny, elektretowy mikrofon pojemnościowy 2. Sterowanie do kamery (2szt) 20

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo