Iława, dnia r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011"

Transkrypt

1 Iława, dnia r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie: Zapytanie 1 Mam zapytanie dotyczące pkt.14) Oprogramowanie Autodesk Education Master Suite 16 stanowisk, otóż w sprzedaży posiadamy jedynie Autodesk Education Master Suite Pack oraz 25pack. Tak, więc mogłabym zaproponować Państwu zakup dwóch Autodesk Education Master Suite pack, czyli w sumie mieliby Państwo 20 stanowisk. Proszę o przeanalizowanie czy taka oferta odpowiadałaby Państwu, jeżeli tak prosiłabym informacje czy oferta ma zawierać również subskrypcję i na ile stanowisk. Odpowiedź 1 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie na 16 stanowisk, w związku z tym zamawiający nie może nabywać większych ilości niż wskazane w SIWZ. Wykonawca może wycenić np. pakiet 10 stanowisk + 6 stanowisk pojedynczych, tak, aby dostarczyć wymaganą ilość licencji, W związku z tym, iż oprogramowanie Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM z subskrypcją na 1 rok. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy Zapytanie 2 Proszę o sprecyzowanie, na ile stanowisk wymagany jest pakiet antywirusowy, ponieważ występuje rozbieżność w tym zakresie między ogłoszeniem i treścią SIWZ par. IV (17 stanowisk), a Formularzem oferty, tabela Lp.17. (16 stanowisk). Odpowiedź 2 Zamawiający informuje, że prawidłowy jest zapis zawarty w IV SIWZ. Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Zapytanie 3 Prosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego przedstawienia oświadczenia producenta notebooka oraz zestawu komputerowego i monitora o przejęciu przez niego wszelkich zobowiązań związanych z serwisem, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej. Pragniemy nadmienić, iż producent nie jest Stroną w przedmiotowym postępowaniu, natomiast Zamawiający może żądać dokumentów wyłącznie od Wykonawcy, którym według art. 2 ust. 11 ustawy Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Co więcej, żądanie takiego dokumentu znacznie Ogranicza uczciwą konkurencie i eliminuje większość wykonawców mogących złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, ponieważ to producent decyduje o tym, której firmie wystawi tego typu oświadczenie. Natomiast pozostali wykonawcy nie będą w stanie złożyć swojej oferty bez narażania się na jej odrzucenie tylko i wyłącznie z powodu braku oświadczenia producenta sprzętu. Postępowanie znak ZP.341-1/ Strona 1 z 26

2 Odpowiedź 3 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przedmiotowe oświadczenie znajduje się w VII SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oznacza to, że to wykonawca ma przedstawić oświadczenie producenta na potwierdzenie spełniania, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiającego, w tym przypadku dotyczących serwisu gwarancyjnego. Powyższe oznacza, iż to nie producent ma załączać do oferty przedmiotowe oświadczenie, ale wykonawca ma uzyskać je od producenta i załączyć do oferty. Ponadto zamawiający informuje, że żądanie przedmiotowego oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza konkurencji, ani też nie stanowi złamania zasady równego traktowania wykonawców (art.7 ust.1 Pzp), a służy ono ochronie interesu zamawiającego w zakresie serwisu gwarancyjnego poprzez wyeliminowanie dostaw pochodzących z nieustalonych źródeł. Jednakże zamawiający przychylając się do prośby wykonawcy informuje, że wykreśla się w VII ust.1 pkt. 7 lit. b) o następującej treści: Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Zapytanie 4 W związku z tym, iż obecnie nie ma w sprzedaży oprogramowania Office Enterprise 2007 w formie licencji zbiorczej dla Edukacji, chciałbym zapytać czy zamawiający dopuści zaoferowanie Office Professional Plus, jako aktualnie dostępnej wersji tego oprogramowania. Odpowiedź 4 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w formularzu oferty wzór nr 1 określił minimalne parametry sprzętu i oprogramowania. W związku z tym, iż oprogramowanie OfficeProfessional Plus 2010 SNGL OLP NL Acdmc jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania OfficeProfessional Plus 2010 SNGL OLP NL Acdmc. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Zapytanie 5 W związku z tym, iż obecnie nie ma w sprzedaży wersji X4 oprogramowania CorelDraw Graphics Suite, chciałbym zapytać czy zamawiający dopuści zaoferowanie CorelDRAW Graphics Suite w wersji X5. Chciałbym również zapytać czy zamawiający jest podmiotem uprawnionym do zakupu licencji typu Classroom. Z informacji na stronie firmy Corel wynika, że licencje typu Classroom (15+1) dostępne są WYŁĄCZNIE dla szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Odpowiedź 5 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w formularzu oferty wzór nr 1 określił minimalne parametry sprzętu i oprogramowania. W związku z tym, iż oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite w wersji X5 jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite w wersji X5. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Ponadto zamawiający informuje, że posiada status jednostki edukacyjnej na zasadach szkoły średniej i znajduje się na liście Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Zapytanie 6 W związku z tym iż obecnie nie ma w sprzedaży programu Autodesk Education Master Suite w wersji 2010 proszę o informacje czy zamawiający dopuści wersje 2011, czy tez chce domówić Autodesk Education Master Suite Education Subscription (1 year) 1-24 Seats, która to umożliwi używanie wersji wcześniejszych. Dodatkowa subskrypcja na 2 lata zapewni również Zamawiającemu dostęp do najnowszych uaktualnień programu. Odpowiedź 6 W odpowiedzi zamawiający informuje, że w formularzu oferty wzór nr 1 określił minimalne parametry sprzętu i oprogramowania. W związku z tym, iż oprogramowanie Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM z subskrypcją na 1 rok. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Treść wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. W związku z koniecznością uwzględnienia wyjaśnień i zmian w ofertach przygotowywanych przez Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert (określony w XII ust.1 SIWZ) wyznaczając go na r. godz Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ: 1. XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia do godz XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu r. o godz XI ust.1 pkt.17 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie: koperta zewnętrzna - nieoznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie Postępowanie znak ZP.341-1/ nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj godz Postępowanie znak ZP.341-1/ Strona 2 z 26

3 4. w XV ust.5 po pkt.5 dodaje się pkt. 6) o następującej treści: Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Ponadto zamawiający informuje, że dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Załączniki: 1. poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy Postępowanie znak ZP.341-1/ Strona 3 z 26

4 FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Wzór Nr 1 - formularz ofertowy (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... nr faxu..., adres mail, na który będą przesyłane wnioski lub oświadczenia (korespondencja).. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie. Postępowanie znak: ZP.341-1/2011, składam(y) niniejszą ofertę: Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 4 z 26

5 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:... w tym: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Opis spełniania wymagań 1. Notebook Producent. MODEL. 16 szt. x Ekran Matryca o przekątnej w przedziale 15,4"-15,6 Procesor procesor zalecany do pracy w komputerach przenośnych osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2296 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) Pamięć RAM 4 GB z możliwością rozbudowy do 8GB Dysk twardy Min. 500 GB SATA Karta graficzna Zintegrowana, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader Model 4.0, Open GL 2.1 Umożliwiająca płynną pracę w natywnej rozdzielczości matrycy Audio Karta dźwiękowa zintegrowana, stereo, głośniki stereo. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps RJ 45 Łączność bezprzewodowa Porty/złącza Wireless LAN a/b/g/n, obsługująca standardy IEEE Wbudowany moduł Bluetooth VGA, HDMI, 3 x USB 2.0, 1 x esata/usb 2.0, złącze słuchawek, złącze liniowe, złącze typu Kensington Slot, czytnik kart (SD, SDHC, SDHD, MMC, MS/MS Pro, xd) kamera min 1.0 Mpix. Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 5 z 26

6 Klawiatura i touchpad Napęd optyczny Klawiatura (układ US QWERTY) min. 102 klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną Touchpad DVD+/- RW z możliwością zapisu dwuwarstwowego z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania Bateria Min. 6-cell, czas pracy na baterii min. 3 godziny System operacyjny Certyfikaty i standardy Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit), zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Certyfikat ISO 9001:2000 producenta sprzętu na proces projektowania i produkcji Certyfikat ISO dla producenta sprzętu Energy Star 5.0 Deklaracja CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Powyższe dokumenty nie są wymagane do oferty Waga Waga z baterią 6-cell max. 3,1 kg Gwarancja Zastosowanie 3 lata gwarancji producenta - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. - Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty) - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. (należy dołączyć do oferty) Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych oraz oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 6 z 26

7 2. 3. Inne Torby do laptopów Mysz laserowa USB oraz rolką (scroll) min 1000dpi 16 szt. x Rodzaj torby torba na notebooka 15''/16.4'' Materiał zewnętrzny Poliester Wymiary wew. przedziału Min. 390 x 290 x 50.0 mm komputerowego Pasek na ramię Tak Paski wew. do przypięcia Tak notebooka Rodzaj zapięcia Podwójny (obustronny) suwak Kolor Czarny Dodatkowe kieszenie Zestaw komputerowy Dodatkowy przedział na dokumenty, Zamortyzowany przedział dla Notebooka Producent. MODEL. Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PCMark05 CPU Score wynik min.: 6804 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) 1 szt. x Pamięć RAM 4GB (2x2048MB) Dysk twardy Min. 250 GB Karta graficzna Zintegrowana wspierana technologią DirectX w wersji 9 i OpenGL w wersji 1.4. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort; min. 6 x USB, w tym 6 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 7 z 26

8 konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz Mysz laserowa USB oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do Napęd optyczny nagrywania płyt Typu Mini Tower Obudowa Zasilacz o mocy max. 320W Microsoft Windows 7 Professional (32-bit), zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą System operacyjny telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem BIOS - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych oraz oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy Certyfikaty Certyfikat ISO 9001:2000 producenta sprzętu na proces projektowania i produkcji Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 8 z 26

9 Gwarancja Wsparcie techniczne 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub Powyższe dokumenty nie są wymagane do oferty 3-letnia gwarancja producenta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. (należy dołączyć do oferty) Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. MONITOR 1 szt. X Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 18,5-20,0 Jasność Min. 250 cd/m2 Kontrast Min. 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni Czas reakcji matrycy Max. 5ms Rozdzielczość maksymalna Częstotliwość odświeżania poziomego 1366 x 768 przy 60Hz khz Częstotliwość odświeżania Hz Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 9 z 26

10 pionowego Zużycie energii Max. 19 W(typowe); max. 23 W(maksymalnie), 4. Złącze 15-stykowe złącze D-Sub Gwarancja Certyfikaty Wsparcie techniczne Drukarka atramentowa A3 3-letnia gwarancja producenta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (załączone do oferty) Energy Star, ISO lub ISO 9241, TCO 03 Powyższe dokumenty nie są wymagane do oferty Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Producent. MODEL. 1 szt. X Klasa produktu Drukarka atramentowa Technologia druku atramentowa Druk w kolorze Tak Maks. rozmiar nośnika A3 Rozdzielczość w pionie (mono) Rozdzielczość w poziomie (mono) Rozdzielczość w pionie (kolor) 1200 dpi 1200 dpi 4800 dpi Rozdzielczość w poziomie 1200 dpi Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 10 z 26

11 (kolor) Maksymalna szybkość druku (mono) Maksymalna szybkość druku (kolor) 33 str./min. (a4); 12 str/min (A3) 33 str./min. 12 str/min (A3) Wydajność Min str./mies. Pojemność podajnika papieru 250 szt. Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. Obsługiwane nośniki papier A3+, papier A3, papier A4, papier B5, papier A6, papier B5, Papier B6, Papier C4, Papier C5, papier C6, folia, papier zwykły, papier foto, koperty Zainstalowana pamięć Min.32 MB Maksymalna wielkość pamięci Min. 32 MB USB szt. Wyposażenie Drukarka musi być wyposażana w kpl. Tuszy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania tuszy startowych, nośnik ze sterownikami, 5. Certyfikaty Deklaracja CE - dokument nie jest wymagany do oferty Gwarancja Min.12 m-cy Obsługiwane systemy operacyjne Ekran projekcyjny na trójnogu Microsoft Windows XP (32-bitowe i 64-biotowy), Microsoft Windows Vista, Producent. MODEL. Parametry 1 szt. x Metalowa obudowa regulacja efektu Kestone współczynnik odbicia 1,1 Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 11 z 26

12 przekątna: min. 250 cm powierzchnia użytkowa: min. 195x146 cm max wysokość ekranu: 360 cm długość kasety: max. 215 cm powierzchnia Matt-White Szerokość Minimum 200 cm Wysokość Minimum 150 cm 6. Gwarancja Min. 12 m-cy Flipchart Producent. MODEL. Tablica magnetyczna, suchościeralna z zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, na kółkach 1 szt. x Regulowany rozstaw haków do mocowania bloków papierowych zacisk do mocowania bloków Regulowana wysokość 3 stopnie rozmiar tablicy min. 96x70cm Gwarancja min. 12 m-cy 7. regulowane uchwyty na bloki, bloki w standardzie EURO 65x100cm Plotter A2 1 szt. x Producent. MODEL. Obsługiwane formaty A2+, A2, US C, A3+/Super A3, A3, 12 x 12", US B, B4, Legal (8,5 x 14"), Lettre (8,5 x 11"), A4, B5, A5, Demi-lettre, A6, 11 x 14", 20 x 25 cm (8 x 10"), 11 x 17", 13 x 18 cm (5 x 7"), 10 x 15 cm (4 x 6"), 16:9 duży format, 9 x 13 cm (3,5 x Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 12 z 26

13 8. Papier Rozdzielczość Informatyczny interfejs Kartridże 5"), długość personalizowana aż do 37.4" Błyszczący papier Photo Premium, pól-błyszczący papier Photo Premium, nabłyszczony papier Photo Premium, tradycyjny papier foto, gruby papier matowy, papier Mat- Archival, papier dwustronny, matowy papier do plakatów, papier do akwareli-ekstra biały, papier Art Velvet, bardzo gładki papier, biały papier pól-matowy, warstwowy papier Photo, biały błyszczący papier, tradycyjny papier Premium do drukarki tuszowej Max. do x dpi USB 2.0 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 9 kolorów na bazie pigmentu Certyfikaty Deklaracja CE - dokument nie jest wymagany do oferty 9 oddzielnym kartridży tuszu, CD instalacyjne i oprogramowanie, podstawowy przewodnik użytkowania, przewodnik instalacji sieciowej, przewodnik uruchomienia, gwarancja, kabel zasilania, zamawiający nie dopuszcza stosowania kartridży startowych Gwarancja Min. 24 miesiące PROJEKTOR multimedialny do tablicy interaktywnej Producent. MODEL. 1 szt. x Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768) Rozdzielczość skompresowana 1600x1200 (UXGA) (kompresja) Jasność - tryb Jasny Min (1900 w trybie ekonomicznym) Kontrast Min. 750 : 1 Żywotność lampy Min.3000h Cyfrowa korekcja trapezu w pionie: +15 / -15 Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 13 z 26

14 Funkcje: Auto-strojenie, Kod PIN, Menu w j. polskim, Projekcja odwrócona, Projekcja sufitowa, Projekcja tylna, Stop-Klatka, Zabezpieczenie Kensington, Zarządzanie przez sieć Ethernet Zoom/fokus Ręczny Ogniskowa obiektywu (f) 6.9 mm Jasność obiektywu (F) Stosunek odległości projekcyjnej do szerokości ekranu 2.6 mm 0.6:1 Wielkość obrazu m Dystans projekcyjny m WYJŚCIA Audio Standardowe akcesoria Gwarancja na lampę Gwarancja 2 x VGA (DB-15), 1 x S-Video (4pinowe mini DIN), 1 x Composite Video (RCA Chinch), 1 x HDMI, 1 x RS232, 1 x Lan (RJ45) Wejście audio 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) Osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, podręcznik użytkownika na płycie CD, gwarancja, karta WEEE, Uchwyt przeznaczony do mocowania ściennego projektorów krótkoogniskowych, Wysięgnik z regulacją odległości do 170 cm, kolor jasno szary, Okablowanie (VGA 10m, zasilenie 10m Min. 6 miesięcy lub 1000h - w zależności co wystąpi wcześniej Gwarancja polska min 36 miesięcy UCHWYT DO PROJEKTORA Uchwyt przeznaczony do mocowania ściennego projektorów krótkoogniskowych, Wysięgnik z regulacją odległości do 170 cm, kolor jasno szary. Okablowanie (VGA 10m, zasilenie 10m) Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 14 z 26

15 9. ROUTER sieciowy Producent. MODEL. 1 szt. x Klasa produktu Router (bramka internetowa) Porty WAN 1x 10/100/1000 (RJ45) Porty LAN 4x 10/100/1000 (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Obsługiwane protokoły i standardy podstawowa konfiguracja poprzez WWW IEEE n, IEEE g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz, IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseFX, ACL - Access Control List, QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości), NAT - Network Address Translation, PPTP - Point to Point Tunneling Protocol, L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol, IPSec - IP Security (szyfrowanie) Obsługa WLAN TAK Obsługiwane sieci IEEE n, IEEE g - Wireless LAN WirelessLAN 54Mbps, 2.4GHz, IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz Szyfrowanie WPA - Wi-Fi Protected Access, WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys), WEP - Wired Equivalent Privacy, WEP - Wired Equivalent Privacy Złącze anteny zewnętrznej Tak Typ złącza anteny zewnętrznej RP-SMA Wyposażenie Zasilacz, kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5 standardowe Gwarancja Min. 24 miesiące 10. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Producent. MODEL. 1 szt. x Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 15 z 26

16 Podstawowe funkcje urządzenia Drukarka, kopiarka, skaner Technologia druku laserowa Maks. rozmiar nośnika A3 Maksymalna szybkość druku (mono) Min. 20 str./min. Druk w kolorze Nie Zainstalowana pamięć Min. 64 MB Maksymalna wielkość pamięci Min. 64 MB Wydajność Min str./mies. Obsługiwane języki drukarek Rozdzielczość w poziomie (mono) Rozdzielczość w pionie (mono) Pojemność podajnika papieru GDI 600 dpi 600 dpi 250 szt. Pojemność tacy odbiorczej 250 szt. Obsługiwane nośniki Obsługiwane systemy operacyjne Wyposażenie papier A3, papier A4, papier B4, papier B5, koperty, folia Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Kabel zasilający, nośnik ze sterownikami, toner, zamawiający nie dopuszcza zastosowania tonera startowego Typ skanera monochromatyczny Optyczna rozdzielczość skanowania Maksymalna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi Poziomy wymiar obszaru 297 mm Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 16 z 26

17 11. skanowania Pionowy wymiar obszaru skanowania Certyfikaty 420 mm Deklaracja CE - dokument nie jest wymagany do oferty Złącze zewnętrzne USB 2.0 Gwarancja TABLICA INTERAKTYWNA ze statywem Min. 12 miesięcy Producent. MODEL. Przekątna wymiaru interaktywnego 198 cm, (78 ") Wymiar zewnętrzny min. 163,8 x 122,3 cm Obszar interaktywny min. 158,9 x 119,2 cm Technologia pozycjonowania wg wzorca punktowego, obsługa tablicy pisakiem Materiał wykonany z ceramicznej powłoki Wytrzymała, profesjonalna powierzchnia projekcyjna wykonana, za pomocą nanotechnologii; odporna na zadrapania. Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji i pisania markerami permanentnymi i suchościeralnymi Kalibracja min. 9 punktów Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Tablica niewymagająca zasilania Bezprzewodowe połączenie z komputerem za pomocą technologii Bluetooth W zestawie: 1 bezprzewodowe pióro interaktywne, 1 zestaw do montażu naściennego, 1 płyta instalacyjna CD, ze statywem (zawierająca w sobie sterowniki, bibliotekę załączników oraz oprogramowanie do obsługi tablicy). Gwarancja min. 24 miesiące Certyfikaty produktu CE Certyfikaty producenta ISO9001, ISO szt. x Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 17 z 26

18 12. Sieciowy serwer plików Producent. MODEL. Typ obudowy urządzenia Pojemność zainstalowanej pamięci Ilość zainstalowanych dysków Maksymalna ilość dysków Pojemność zainstalowanych dysków Poziomy RAID Interfejsy Obsługiwane protokoły i standardy zarządzanie backup bezpieczeństwo media streaming Gwarancja Obsługiwane systemy operacyjne 1 szt. x Tower 256 MB 2 szt. 2 szt. 2 TB (2x1 TB) 0,1,X-RAID 3 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN) USB 2.0, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, NFS, FTP - protokół transmisji plików, http, CIFS, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, AFP, SSL - Secure Sockets Laser, UPnP - Universal plugand-play Logowanie alarmów i zdarzeń, Opcje wydajności, Status / temperatura komponentów, SSH Backup z/do CIFS/NFS/FTP/HTTP/RSYNC, Backup z/do USB, Programowalny przycisk backup, Zintegrowany backup manager Encrypted network logins, Secure Socket Layer (SSL) DLNA - UPnP AV, SONOS Digital Music Centem, Microsoft XBOX 360, Windows MCE, Network DVD player Min.24 miesiące Windows 2000/XP/XP64/Vista Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 18 z 26

19 13. Bezprzewodowy serwer druku Producent. MODEL. Typ serwera druku Zewnętrzny Sposób połączenia z 2 USB, 1 x parallel drukarką Liczba portów Min. 3 Typy portów sieciowych Nway RJ-45, IEEE g, IEEE b Liczba portów sieciowych Min. 1 Typy sieci Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX, 802.3), g Wireless Ethernet, b Wireless Ethernet Obsługiwane protokoły i standardy Wbudowana pamięć Zarządzanie przez WWW, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, IPX/SPX, NETBEUI, AppleTalk, LPR Printing, IPP - Internet Printing Protocol, Raw Printing + Unix Logical print, Apple Rendezvous, AppleTalk, IPv6 Min. 2MB Zawartość zestawu zewnętrzny zasilacz DC 12V /1A Gwarancja Min. 12 miesięcy 1 szt. x 14. Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM pakiet na 16 stanowisk wraz z nośnikiem oraz subskrypcją na 1 rok 1 kpl TAK/NIE* 15. OfficeProfessional Plus 2010 SNGL OLP NL Acdmc wraz z nośnikiem pakiet na 16 stanowisk 1 kpl. TAK/NIE* 16. CorelDraw Graphics Suite X5 PL Classroom pakiet na 16 stanowisk lub nowsza wersja 1 kpl. TAK/NIE* Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 19 z 26

20 17. Program antywirusowy pakiet na 17 stanowisk licencja 2 letnia 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/PC Tablet/Vista/ /Windows Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 4. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim Pomoc w programie (help) w języku polskim. 5. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 6. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 8. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 9. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 10. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 11. System powinien oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak nie wykonywało danego zadania. 12. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 13. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów 14. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 15. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 16. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). 17. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 18. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 19. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). 20. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook 1 kpl. TAK/NIE* Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 20 z 26

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr 1 Procesor Wersja BOX, z rodziny x86, dwurdzeniowy, 2MB

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo