Iława, dnia r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011"

Transkrypt

1 Iława, dnia r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie: Zapytanie 1 Mam zapytanie dotyczące pkt.14) Oprogramowanie Autodesk Education Master Suite 16 stanowisk, otóż w sprzedaży posiadamy jedynie Autodesk Education Master Suite Pack oraz 25pack. Tak, więc mogłabym zaproponować Państwu zakup dwóch Autodesk Education Master Suite pack, czyli w sumie mieliby Państwo 20 stanowisk. Proszę o przeanalizowanie czy taka oferta odpowiadałaby Państwu, jeżeli tak prosiłabym informacje czy oferta ma zawierać również subskrypcję i na ile stanowisk. Odpowiedź 1 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie na 16 stanowisk, w związku z tym zamawiający nie może nabywać większych ilości niż wskazane w SIWZ. Wykonawca może wycenić np. pakiet 10 stanowisk + 6 stanowisk pojedynczych, tak, aby dostarczyć wymaganą ilość licencji, W związku z tym, iż oprogramowanie Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM z subskrypcją na 1 rok. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy Zapytanie 2 Proszę o sprecyzowanie, na ile stanowisk wymagany jest pakiet antywirusowy, ponieważ występuje rozbieżność w tym zakresie między ogłoszeniem i treścią SIWZ par. IV (17 stanowisk), a Formularzem oferty, tabela Lp.17. (16 stanowisk). Odpowiedź 2 Zamawiający informuje, że prawidłowy jest zapis zawarty w IV SIWZ. Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Zapytanie 3 Prosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego przedstawienia oświadczenia producenta notebooka oraz zestawu komputerowego i monitora o przejęciu przez niego wszelkich zobowiązań związanych z serwisem, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej. Pragniemy nadmienić, iż producent nie jest Stroną w przedmiotowym postępowaniu, natomiast Zamawiający może żądać dokumentów wyłącznie od Wykonawcy, którym według art. 2 ust. 11 ustawy Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Co więcej, żądanie takiego dokumentu znacznie Ogranicza uczciwą konkurencie i eliminuje większość wykonawców mogących złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, ponieważ to producent decyduje o tym, której firmie wystawi tego typu oświadczenie. Natomiast pozostali wykonawcy nie będą w stanie złożyć swojej oferty bez narażania się na jej odrzucenie tylko i wyłącznie z powodu braku oświadczenia producenta sprzętu. Postępowanie znak ZP.341-1/ Strona 1 z 26

2 Odpowiedź 3 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przedmiotowe oświadczenie znajduje się w VII SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oznacza to, że to wykonawca ma przedstawić oświadczenie producenta na potwierdzenie spełniania, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiającego, w tym przypadku dotyczących serwisu gwarancyjnego. Powyższe oznacza, iż to nie producent ma załączać do oferty przedmiotowe oświadczenie, ale wykonawca ma uzyskać je od producenta i załączyć do oferty. Ponadto zamawiający informuje, że żądanie przedmiotowego oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza konkurencji, ani też nie stanowi złamania zasady równego traktowania wykonawców (art.7 ust.1 Pzp), a służy ono ochronie interesu zamawiającego w zakresie serwisu gwarancyjnego poprzez wyeliminowanie dostaw pochodzących z nieustalonych źródeł. Jednakże zamawiający przychylając się do prośby wykonawcy informuje, że wykreśla się w VII ust.1 pkt. 7 lit. b) o następującej treści: Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Zapytanie 4 W związku z tym, iż obecnie nie ma w sprzedaży oprogramowania Office Enterprise 2007 w formie licencji zbiorczej dla Edukacji, chciałbym zapytać czy zamawiający dopuści zaoferowanie Office Professional Plus, jako aktualnie dostępnej wersji tego oprogramowania. Odpowiedź 4 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w formularzu oferty wzór nr 1 określił minimalne parametry sprzętu i oprogramowania. W związku z tym, iż oprogramowanie OfficeProfessional Plus 2010 SNGL OLP NL Acdmc jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania OfficeProfessional Plus 2010 SNGL OLP NL Acdmc. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Zapytanie 5 W związku z tym, iż obecnie nie ma w sprzedaży wersji X4 oprogramowania CorelDraw Graphics Suite, chciałbym zapytać czy zamawiający dopuści zaoferowanie CorelDRAW Graphics Suite w wersji X5. Chciałbym również zapytać czy zamawiający jest podmiotem uprawnionym do zakupu licencji typu Classroom. Z informacji na stronie firmy Corel wynika, że licencje typu Classroom (15+1) dostępne są WYŁĄCZNIE dla szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Odpowiedź 5 W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w formularzu oferty wzór nr 1 określił minimalne parametry sprzętu i oprogramowania. W związku z tym, iż oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite w wersji X5 jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite w wersji X5. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Ponadto zamawiający informuje, że posiada status jednostki edukacyjnej na zasadach szkoły średniej i znajduje się na liście Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Zapytanie 6 W związku z tym iż obecnie nie ma w sprzedaży programu Autodesk Education Master Suite w wersji 2010 proszę o informacje czy zamawiający dopuści wersje 2011, czy tez chce domówić Autodesk Education Master Suite Education Subscription (1 year) 1-24 Seats, która to umożliwi używanie wersji wcześniejszych. Dodatkowa subskrypcja na 2 lata zapewni również Zamawiającemu dostęp do najnowszych uaktualnień programu. Odpowiedź 6 W odpowiedzi zamawiający informuje, że w formularzu oferty wzór nr 1 określił minimalne parametry sprzętu i oprogramowania. W związku z tym, iż oprogramowanie Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM jest oprogramowaniem nowszą wersją oprogramowania opisanego w SIWZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM z subskrypcją na 1 rok. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy. Treść wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. W związku z koniecznością uwzględnienia wyjaśnień i zmian w ofertach przygotowywanych przez Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert (określony w XII ust.1 SIWZ) wyznaczając go na r. godz Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ: 1. XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia do godz XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu r. o godz XI ust.1 pkt.17 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie: koperta zewnętrzna - nieoznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie Postępowanie znak ZP.341-1/ nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj godz Postępowanie znak ZP.341-1/ Strona 2 z 26

3 4. w XV ust.5 po pkt.5 dodaje się pkt. 6) o następującej treści: Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Ponadto zamawiający informuje, że dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Załączniki: 1. poprawiony wzór nr 1 formularz ofertowy Postępowanie znak ZP.341-1/ Strona 3 z 26

4 FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Wzór Nr 1 - formularz ofertowy (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... nr faxu..., adres mail, na który będą przesyłane wnioski lub oświadczenia (korespondencja).. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni budownictwa w ramach projektu pn. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie. Postępowanie znak: ZP.341-1/2011, składam(y) niniejszą ofertę: Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 4 z 26

5 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:... w tym: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Opis spełniania wymagań 1. Notebook Producent. MODEL. 16 szt. x Ekran Matryca o przekątnej w przedziale 15,4"-15,6 Procesor procesor zalecany do pracy w komputerach przenośnych osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2296 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) Pamięć RAM 4 GB z możliwością rozbudowy do 8GB Dysk twardy Min. 500 GB SATA Karta graficzna Zintegrowana, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader Model 4.0, Open GL 2.1 Umożliwiająca płynną pracę w natywnej rozdzielczości matrycy Audio Karta dźwiękowa zintegrowana, stereo, głośniki stereo. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps RJ 45 Łączność bezprzewodowa Porty/złącza Wireless LAN a/b/g/n, obsługująca standardy IEEE Wbudowany moduł Bluetooth VGA, HDMI, 3 x USB 2.0, 1 x esata/usb 2.0, złącze słuchawek, złącze liniowe, złącze typu Kensington Slot, czytnik kart (SD, SDHC, SDHD, MMC, MS/MS Pro, xd) kamera min 1.0 Mpix. Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 5 z 26

6 Klawiatura i touchpad Napęd optyczny Klawiatura (układ US QWERTY) min. 102 klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną Touchpad DVD+/- RW z możliwością zapisu dwuwarstwowego z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania Bateria Min. 6-cell, czas pracy na baterii min. 3 godziny System operacyjny Certyfikaty i standardy Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit), zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Certyfikat ISO 9001:2000 producenta sprzętu na proces projektowania i produkcji Certyfikat ISO dla producenta sprzętu Energy Star 5.0 Deklaracja CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Powyższe dokumenty nie są wymagane do oferty Waga Waga z baterią 6-cell max. 3,1 kg Gwarancja Zastosowanie 3 lata gwarancji producenta - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. - Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty) - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. (należy dołączyć do oferty) Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych oraz oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 6 z 26

7 2. 3. Inne Torby do laptopów Mysz laserowa USB oraz rolką (scroll) min 1000dpi 16 szt. x Rodzaj torby torba na notebooka 15''/16.4'' Materiał zewnętrzny Poliester Wymiary wew. przedziału Min. 390 x 290 x 50.0 mm komputerowego Pasek na ramię Tak Paski wew. do przypięcia Tak notebooka Rodzaj zapięcia Podwójny (obustronny) suwak Kolor Czarny Dodatkowe kieszenie Zestaw komputerowy Dodatkowy przedział na dokumenty, Zamortyzowany przedział dla Notebooka Producent. MODEL. Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PCMark05 CPU Score wynik min.: 6804 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie ) 1 szt. x Pamięć RAM 4GB (2x2048MB) Dysk twardy Min. 250 GB Karta graficzna Zintegrowana wspierana technologią DirectX w wersji 9 i OpenGL w wersji 1.4. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort; min. 6 x USB, w tym 6 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 7 z 26

8 konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz Mysz laserowa USB oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do Napęd optyczny nagrywania płyt Typu Mini Tower Obudowa Zasilacz o mocy max. 320W Microsoft Windows 7 Professional (32-bit), zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą System operacyjny telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem BIOS - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych oraz oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy Certyfikaty Certyfikat ISO 9001:2000 producenta sprzętu na proces projektowania i produkcji Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 8 z 26

9 Gwarancja Wsparcie techniczne 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub Powyższe dokumenty nie są wymagane do oferty 3-letnia gwarancja producenta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. (należy dołączyć do oferty) Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. MONITOR 1 szt. X Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 18,5-20,0 Jasność Min. 250 cd/m2 Kontrast Min. 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni Czas reakcji matrycy Max. 5ms Rozdzielczość maksymalna Częstotliwość odświeżania poziomego 1366 x 768 przy 60Hz khz Częstotliwość odświeżania Hz Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 9 z 26

10 pionowego Zużycie energii Max. 19 W(typowe); max. 23 W(maksymalnie), 4. Złącze 15-stykowe złącze D-Sub Gwarancja Certyfikaty Wsparcie techniczne Drukarka atramentowa A3 3-letnia gwarancja producenta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (załączone do oferty) Energy Star, ISO lub ISO 9241, TCO 03 Powyższe dokumenty nie są wymagane do oferty Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Producent. MODEL. 1 szt. X Klasa produktu Drukarka atramentowa Technologia druku atramentowa Druk w kolorze Tak Maks. rozmiar nośnika A3 Rozdzielczość w pionie (mono) Rozdzielczość w poziomie (mono) Rozdzielczość w pionie (kolor) 1200 dpi 1200 dpi 4800 dpi Rozdzielczość w poziomie 1200 dpi Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 10 z 26

11 (kolor) Maksymalna szybkość druku (mono) Maksymalna szybkość druku (kolor) 33 str./min. (a4); 12 str/min (A3) 33 str./min. 12 str/min (A3) Wydajność Min str./mies. Pojemność podajnika papieru 250 szt. Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. Obsługiwane nośniki papier A3+, papier A3, papier A4, papier B5, papier A6, papier B5, Papier B6, Papier C4, Papier C5, papier C6, folia, papier zwykły, papier foto, koperty Zainstalowana pamięć Min.32 MB Maksymalna wielkość pamięci Min. 32 MB USB szt. Wyposażenie Drukarka musi być wyposażana w kpl. Tuszy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania tuszy startowych, nośnik ze sterownikami, 5. Certyfikaty Deklaracja CE - dokument nie jest wymagany do oferty Gwarancja Min.12 m-cy Obsługiwane systemy operacyjne Ekran projekcyjny na trójnogu Microsoft Windows XP (32-bitowe i 64-biotowy), Microsoft Windows Vista, Producent. MODEL. Parametry 1 szt. x Metalowa obudowa regulacja efektu Kestone współczynnik odbicia 1,1 Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 11 z 26

12 przekątna: min. 250 cm powierzchnia użytkowa: min. 195x146 cm max wysokość ekranu: 360 cm długość kasety: max. 215 cm powierzchnia Matt-White Szerokość Minimum 200 cm Wysokość Minimum 150 cm 6. Gwarancja Min. 12 m-cy Flipchart Producent. MODEL. Tablica magnetyczna, suchościeralna z zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, na kółkach 1 szt. x Regulowany rozstaw haków do mocowania bloków papierowych zacisk do mocowania bloków Regulowana wysokość 3 stopnie rozmiar tablicy min. 96x70cm Gwarancja min. 12 m-cy 7. regulowane uchwyty na bloki, bloki w standardzie EURO 65x100cm Plotter A2 1 szt. x Producent. MODEL. Obsługiwane formaty A2+, A2, US C, A3+/Super A3, A3, 12 x 12", US B, B4, Legal (8,5 x 14"), Lettre (8,5 x 11"), A4, B5, A5, Demi-lettre, A6, 11 x 14", 20 x 25 cm (8 x 10"), 11 x 17", 13 x 18 cm (5 x 7"), 10 x 15 cm (4 x 6"), 16:9 duży format, 9 x 13 cm (3,5 x Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 12 z 26

13 8. Papier Rozdzielczość Informatyczny interfejs Kartridże 5"), długość personalizowana aż do 37.4" Błyszczący papier Photo Premium, pól-błyszczący papier Photo Premium, nabłyszczony papier Photo Premium, tradycyjny papier foto, gruby papier matowy, papier Mat- Archival, papier dwustronny, matowy papier do plakatów, papier do akwareli-ekstra biały, papier Art Velvet, bardzo gładki papier, biały papier pól-matowy, warstwowy papier Photo, biały błyszczący papier, tradycyjny papier Premium do drukarki tuszowej Max. do x dpi USB 2.0 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 9 kolorów na bazie pigmentu Certyfikaty Deklaracja CE - dokument nie jest wymagany do oferty 9 oddzielnym kartridży tuszu, CD instalacyjne i oprogramowanie, podstawowy przewodnik użytkowania, przewodnik instalacji sieciowej, przewodnik uruchomienia, gwarancja, kabel zasilania, zamawiający nie dopuszcza stosowania kartridży startowych Gwarancja Min. 24 miesiące PROJEKTOR multimedialny do tablicy interaktywnej Producent. MODEL. 1 szt. x Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768) Rozdzielczość skompresowana 1600x1200 (UXGA) (kompresja) Jasność - tryb Jasny Min (1900 w trybie ekonomicznym) Kontrast Min. 750 : 1 Żywotność lampy Min.3000h Cyfrowa korekcja trapezu w pionie: +15 / -15 Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 13 z 26

14 Funkcje: Auto-strojenie, Kod PIN, Menu w j. polskim, Projekcja odwrócona, Projekcja sufitowa, Projekcja tylna, Stop-Klatka, Zabezpieczenie Kensington, Zarządzanie przez sieć Ethernet Zoom/fokus Ręczny Ogniskowa obiektywu (f) 6.9 mm Jasność obiektywu (F) Stosunek odległości projekcyjnej do szerokości ekranu 2.6 mm 0.6:1 Wielkość obrazu m Dystans projekcyjny m WYJŚCIA Audio Standardowe akcesoria Gwarancja na lampę Gwarancja 2 x VGA (DB-15), 1 x S-Video (4pinowe mini DIN), 1 x Composite Video (RCA Chinch), 1 x HDMI, 1 x RS232, 1 x Lan (RJ45) Wejście audio 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) Osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, podręcznik użytkownika na płycie CD, gwarancja, karta WEEE, Uchwyt przeznaczony do mocowania ściennego projektorów krótkoogniskowych, Wysięgnik z regulacją odległości do 170 cm, kolor jasno szary, Okablowanie (VGA 10m, zasilenie 10m Min. 6 miesięcy lub 1000h - w zależności co wystąpi wcześniej Gwarancja polska min 36 miesięcy UCHWYT DO PROJEKTORA Uchwyt przeznaczony do mocowania ściennego projektorów krótkoogniskowych, Wysięgnik z regulacją odległości do 170 cm, kolor jasno szary. Okablowanie (VGA 10m, zasilenie 10m) Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 14 z 26

15 9. ROUTER sieciowy Producent. MODEL. 1 szt. x Klasa produktu Router (bramka internetowa) Porty WAN 1x 10/100/1000 (RJ45) Porty LAN 4x 10/100/1000 (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Obsługiwane protokoły i standardy podstawowa konfiguracja poprzez WWW IEEE n, IEEE g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz, IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseFX, ACL - Access Control List, QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości), NAT - Network Address Translation, PPTP - Point to Point Tunneling Protocol, L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol, IPSec - IP Security (szyfrowanie) Obsługa WLAN TAK Obsługiwane sieci IEEE n, IEEE g - Wireless LAN WirelessLAN 54Mbps, 2.4GHz, IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz Szyfrowanie WPA - Wi-Fi Protected Access, WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys), WEP - Wired Equivalent Privacy, WEP - Wired Equivalent Privacy Złącze anteny zewnętrznej Tak Typ złącza anteny zewnętrznej RP-SMA Wyposażenie Zasilacz, kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5 standardowe Gwarancja Min. 24 miesiące 10. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Producent. MODEL. 1 szt. x Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 15 z 26

16 Podstawowe funkcje urządzenia Drukarka, kopiarka, skaner Technologia druku laserowa Maks. rozmiar nośnika A3 Maksymalna szybkość druku (mono) Min. 20 str./min. Druk w kolorze Nie Zainstalowana pamięć Min. 64 MB Maksymalna wielkość pamięci Min. 64 MB Wydajność Min str./mies. Obsługiwane języki drukarek Rozdzielczość w poziomie (mono) Rozdzielczość w pionie (mono) Pojemność podajnika papieru GDI 600 dpi 600 dpi 250 szt. Pojemność tacy odbiorczej 250 szt. Obsługiwane nośniki Obsługiwane systemy operacyjne Wyposażenie papier A3, papier A4, papier B4, papier B5, koperty, folia Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Kabel zasilający, nośnik ze sterownikami, toner, zamawiający nie dopuszcza zastosowania tonera startowego Typ skanera monochromatyczny Optyczna rozdzielczość skanowania Maksymalna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi Poziomy wymiar obszaru 297 mm Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 16 z 26

17 11. skanowania Pionowy wymiar obszaru skanowania Certyfikaty 420 mm Deklaracja CE - dokument nie jest wymagany do oferty Złącze zewnętrzne USB 2.0 Gwarancja TABLICA INTERAKTYWNA ze statywem Min. 12 miesięcy Producent. MODEL. Przekątna wymiaru interaktywnego 198 cm, (78 ") Wymiar zewnętrzny min. 163,8 x 122,3 cm Obszar interaktywny min. 158,9 x 119,2 cm Technologia pozycjonowania wg wzorca punktowego, obsługa tablicy pisakiem Materiał wykonany z ceramicznej powłoki Wytrzymała, profesjonalna powierzchnia projekcyjna wykonana, za pomocą nanotechnologii; odporna na zadrapania. Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji i pisania markerami permanentnymi i suchościeralnymi Kalibracja min. 9 punktów Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Tablica niewymagająca zasilania Bezprzewodowe połączenie z komputerem za pomocą technologii Bluetooth W zestawie: 1 bezprzewodowe pióro interaktywne, 1 zestaw do montażu naściennego, 1 płyta instalacyjna CD, ze statywem (zawierająca w sobie sterowniki, bibliotekę załączników oraz oprogramowanie do obsługi tablicy). Gwarancja min. 24 miesiące Certyfikaty produktu CE Certyfikaty producenta ISO9001, ISO szt. x Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 17 z 26

18 12. Sieciowy serwer plików Producent. MODEL. Typ obudowy urządzenia Pojemność zainstalowanej pamięci Ilość zainstalowanych dysków Maksymalna ilość dysków Pojemność zainstalowanych dysków Poziomy RAID Interfejsy Obsługiwane protokoły i standardy zarządzanie backup bezpieczeństwo media streaming Gwarancja Obsługiwane systemy operacyjne 1 szt. x Tower 256 MB 2 szt. 2 szt. 2 TB (2x1 TB) 0,1,X-RAID 3 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN) USB 2.0, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, NFS, FTP - protokół transmisji plików, http, CIFS, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, AFP, SSL - Secure Sockets Laser, UPnP - Universal plugand-play Logowanie alarmów i zdarzeń, Opcje wydajności, Status / temperatura komponentów, SSH Backup z/do CIFS/NFS/FTP/HTTP/RSYNC, Backup z/do USB, Programowalny przycisk backup, Zintegrowany backup manager Encrypted network logins, Secure Socket Layer (SSL) DLNA - UPnP AV, SONOS Digital Music Centem, Microsoft XBOX 360, Windows MCE, Network DVD player Min.24 miesiące Windows 2000/XP/XP64/Vista Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 18 z 26

19 13. Bezprzewodowy serwer druku Producent. MODEL. Typ serwera druku Zewnętrzny Sposób połączenia z 2 USB, 1 x parallel drukarką Liczba portów Min. 3 Typy portów sieciowych Nway RJ-45, IEEE g, IEEE b Liczba portów sieciowych Min. 1 Typy sieci Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX, 802.3), g Wireless Ethernet, b Wireless Ethernet Obsługiwane protokoły i standardy Wbudowana pamięć Zarządzanie przez WWW, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, IPX/SPX, NETBEUI, AppleTalk, LPR Printing, IPP - Internet Printing Protocol, Raw Printing + Unix Logical print, Apple Rendezvous, AppleTalk, IPv6 Min. 2MB Zawartość zestawu zewnętrzny zasilacz DC 12V /1A Gwarancja Min. 12 miesięcy 1 szt. x 14. Autodesk Education Master Suite 2011 Education New SLM pakiet na 16 stanowisk wraz z nośnikiem oraz subskrypcją na 1 rok 1 kpl TAK/NIE* 15. OfficeProfessional Plus 2010 SNGL OLP NL Acdmc wraz z nośnikiem pakiet na 16 stanowisk 1 kpl. TAK/NIE* 16. CorelDraw Graphics Suite X5 PL Classroom pakiet na 16 stanowisk lub nowsza wersja 1 kpl. TAK/NIE* Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 19 z 26

20 17. Program antywirusowy pakiet na 17 stanowisk licencja 2 letnia 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/PC Tablet/Vista/ /Windows Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 4. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim Pomoc w programie (help) w języku polskim. 5. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 6. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 8. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 9. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 10. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 11. System powinien oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak nie wykonywało danego zadania. 12. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 13. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów 14. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 15. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 16. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). 17. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 18. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 19. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). 20. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook 1 kpl. TAK/NIE* Postępowanie znak ZP.341-1/2011 Strona 20 z 26

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Stacje i serwery Windows 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows NT 4.0 z sp6 /2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/Windows

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup dla 1393 użytkowników przedłużenia licencji, posiadanej przez Zamawiającego, do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODR 8/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I. Licencja na 20 zdalnych dostępów (pulpit zdalny RDP) do serwera Windows 2008 serwer, określonych numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Tabela 1 (Marcin Wolniewicz - Warszawa) Komputer przenośny.

Pakiet 1. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Tabela 1 (Marcin Wolniewicz - Warszawa) Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 Tabela 1 (Marcin Wolniewicz - Warszawa) Komputer przenośny 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ Załącznik nr 1 do SIWZ zam. publiczne nr PUP.AO.271.7.2013.MZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ I KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ Obudowa maksymalna wysokość 1U umożliwiająca montaż w szafie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt.

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Załącznik Nr 1 1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. TYP Wymagane minimalne parametry techniczne stacji roboczej Stacja robocza komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo