SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania Usługi opracowania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego Sprzęt telemetryczny Przyrządy i aparatura nastawna i kontrolna Serwery Komputery Monitory Roboty sanitarne Przepustnice Roboty instalacyjne elektryczne Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne Usuwanie i obróbka odpadów 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest wykonanie Systemu telemechaniki i telemetrii sieci ciepłowniczej pracującego w standardzie GSM/GPRS oraz Ethernet. Zakres prac obejmuje: - dostawę, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania,

2 - demontaż istniejących zasuw i zaworów o połączeniach kołnierzowych w ilości 26 szt. wraz z demontażem istniejącej izolacji termicznej z wełny mineralnej w płaszczu z papy asfaltowej z wkładką foliową aluminiową w miejscach prowadzenia robót montażowych w lokalizacjach wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB, - dostawę i montaż przepustnic z napędami elektrycznymi w ilości 32 szt. zgodnie z projektem budowlanym ( Załącznik nr 7), - dostawę i montaż licznika energii pary w ZM Pekpol Ostrołęka z przetwornikiem ciśnienia, - wykonanie zasilania elektrycznego do wskazanych lokalizacji, wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB, - dostawę i montaż aparatury pomiarowej zgodnie z projektami budowlanymi (Załącznik nr 7) i pkt. 3 STWiORB, - dostawę, montaż i okablowanie kompletnych skrzynek telemetrycznych o ilości wejść/wyjść według doboru i założeń z częścią siłową zasilania i zabezpieczenia napędów przepustnic, - udostępnienie bazy danych dla potrzeb systemu Termis, Unisoft oraz Vector, - dostawę i montaż przetworników ciśnienia z wyjściem ma i przetworników temperatury 4..20mA, - wykonanie wentylacji komór ciepłowniczych zgodnie z projektem budowlanym, - wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej po robotach montażowych we wskazanych lokalizacjach, wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB, - uzupełnienie tynków i malowanie w komorach, - wymiana istniejących włazów kanałowych w komorach wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB na włazy przystosowane do montażu zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich, - dostawę i montaż serwera wraz z oprogramowaniem szt. 1 - dostawę i montaż jednostki roboczej PC wraz z monitorem kpl. 1 Zakres zamówienia obejmuje również przekazanie instrukcji, gwarancji i licencji umożliwiających późniejszą eksploatację, administrowanie i rozbudowę oprogramowania. Wykonawca dostarczy materiały instalacyjne oprogramowania (wymagane są przenośne nośniki pamięci), sporządzi dokumentacje powykonawczą oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania. Zakres wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z opracowanymi Projektami Budowlanymi, stanowiącymi załącznik nr 7 Przebudowa sieci

3 ciepłowniczej ENERGA OPEC w Ostrołęce w celu ograniczenia strat przesyłu dla potrzeb realizacji zadania nr 8 - System telemechaniki i telemetrii sieci ciepłowniczej Dobrane w projektach urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów zostały przyjęte celem rzetelnego ich opracowania, umożliwiającego ich jednoznaczne odczytanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462 ). Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, spełniających warunki określone w SIWZ, STWiORB i dokumentacji budowlanej. 2. Opis przedmiotu zamówienia. System powinien być oparty o urządzenia swobodnie programowalne i oprogramowanie nadzorcze typu SCADA. Ze względu na dużą rozległość jako medium komunikacyjne wykorzystać sieci GSM/GPRS oraz Ethernet (dotyczy ENERGA ELEKTROWNIE Ostrołęka S.A.). Wszystkie sterowniki komunikacyjne dla poszczególnych lokalizacji będą posiadać możliwość komunikacji w tych standardach. Sterowniki na obiektach muszą być synchronizowane z wykorzystaniem serwera czasu rzeczywistego. Wymagana dokładność synchronizacji nie mniejsza niż 15 msek dla wszystkich obiektów. Lokalizacje dla których przewidywana jest telemechanika i telemetria zostaną objęte kanałem komunikacyjnym GPRS i Ethernet (dotyczy EEO S.A.), a moduły wejść i wyjść sterownika zostaną tak dobrane, aby możliwe było zarówno sterowanie siłownikami przepustnic na sieci, jak i monitorowanie i gromadzenie pomiarów sieci z danego punktu. Do tego celu zostaną odpowiednio zaprojektowane i skompletowane szafki telemetryczne nie ujęte w dokumentacji budowlanej (w pozostałych lokalizacjach szafki telemetryczne zostały ujęte w projektach budowlanych), zawierające sterownik komunikacyjny i moduły wejść/wyjść w odpowiedniej dla danego punktu ilości. Do zasilania skrzynek automatyki komór cieplnych przewiduje się napięcie 230VAC. Warunki, projekty zasilania znajdują się w oddzielnym opracowaniu. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

4 2.1. Dostarczy i uruchomi oprogramowanie informatyczne obejmujące monitoring w wybranych lokalizacjach parametrów pracy sieci cieplnej i źródła ciepła oraz zdalne sterowanie dostarczonymi i zamontowanymi przepustnicami Funkcjonalność programu do telemetrii i telemechaniki sieci cieplnej ma zapewnić: a) Praca w trybie on-line - monitorowanie w trybie on-line parametrów sieci cieplnej np: temperatura, ciśnienie, przepływ, - monitorowanie w trybie on-line urządzeń nadzorujących warunki środowiska w komorach ciepłowniczych np: stężenie gazu, poziom wody, - monitorowanie w trybie on-line urządzeń nadzorujących stan techniczny sieci cieplnej (detektory alarmowe sieci preizolowanych), - zdalne sterowanie urządzeniami takimi jak: napędy przepustnic z graficzną prezentacją położenia elementu regulowanego, - praca w trybie on-line monitorowania powinna odbywać się z konfigurowalnym przez operatora interwałem czasowym pobierania danych w zakresie od 5 do 900 sek. oraz na żądanie operatora, - system ma pobierać dane pomiarowe z sytemu monitorującego pracę źródła co 5 sek. (z oprogramowania Ovatin, lub Systemu Enterprise Server System ESS II) za pośrednictwem interfejsu OPC z wykorzystaniem ethernetowej sieci korporacyjnej) należy przewidzieć pobieranie danych z min. 30 punktów pomiarowych, - pobieranie danych z 2 liczników energii cieplnej w parze za pośrednictwem modułu telemetrycznego GSM/GPRS, - komunikacja z pozostałymi obiektami powinna być wykonana za pośrednictwem modułów telemetrycznych, lub sterowników PLC z modemami w technologii GSM/GPRS, - jednym z modułów oprogramowania powinien być serwer OPC z możliwością komunikacji przez sieć ethernet z urządzeniami z protokołami modbus RTU, m-bus. b) Alarmy - sygnalizacja przekroczenia definiowalnych przez operatora progów alarmowych monitorowanych parametrów, nieautoryzowane naruszenie stref chronionych, - sygnalizacja przekroczenia stężenia gazów i poziomu wody,

5 - sygnalizacja alarmu detektora nadzorującego stan techniczny sieci cieplnej, - system powinien alarmować utratę komunikacji z obiektami zdalnymi, - sygnalizowane alarmy powinny być przedstawione w formie zestawienia tabelarycznego uwzględniającego przyczynę oraz czas wystąpienia alarmu - wykrywanie wszelkich zakłóceń transmisji danych z urządzeń w komorach ciepłowniczych i w sposób jednoznaczny uwidocznić zarówno sam fakt zakłócenia jak i jego lokalizację ( tzn. między modułem komunikacyjnym a serwerem, czy między modułem komunikacyjnym a urządzeniami komory ciepłowniczej), c) Archiwizacja, analiza, raportowanie i udostępnianie danych - archiwizację w bazie danych i udostępnianie ich systemom zainstalowanym w siedzibie zamawiającego (system modelowania sieci ciepłowniczej Termis, system bilingowy Unisoft oraz system monitorowania pracy węzłów Vector), - generowania raportów, - eksport wybranych parametrów z raportu do pliku wynikowego *.xls, - tworzenie graficznej analizy i prezentacji danych w trybie bieżącym i historycznym, w formie tabel i wykresów, d) Synoptyka i wizualizacja rejestrowanych danych - rejestrowane dane powinny być przedstawiane na schematach graficznych monitorowanych obiektów dostępnych poprzez przeglądarkę www, - budowa obrazów graficznych powinna zawierać mapę synoptyczną obejmującą cały obszar monitoringu, z zaznaczonymi poszczególnymi obiektami oraz moduł szybkiego ich wyszukiwania, - na głównej mapie synoptycznej powinny być umieszczone elementy aktywne umożliwiające otwieranie schematów poszczególnych obiektów z naniesionymi punktami pomiarowymi, graficznym przedstawieniem stanu przepustnic, aktywnymi przyciskami sterującymi napędy, otwieranie wykresów, zestawień tabelarycznych alarmów, tabelarycznych zestawień parametrów mierzonych, - komunikaty o wskazanych przez Zamawiającego alarmach powinny być wyświetlane w oknach informacyjnych z atrybutem zawsze na wierzchu e) Dostęp do korzystania z aplikacji

6 - oprogramowanie powinno posiadać definiowane poziomy dostępu dla administratorów oraz użytkowników, - użytkownicy powinni być identyfikowani za pomocą haseł, - oprogramowanie powinno umożliwiać zdalny dostęp do obrazów synoptycznych, wykresów, raportów oraz sygnalizacji alarmów za pomocą sieci Internet i przeglądarek stron www, f) Edycja, rozbudowa i dokumentacja - oprogramowanie powiano być systemem otwartym umożliwiającym współdzielenie baz danych i wymianę informacji za pomocą interfejsu OPC, ODBC, - oprogramowanie należy dostarczyć z niezbędnymi licencjami, - należy dostarczyć zamawiającemu instrukcje w zakresie obsługi, administrowania i edycji sytemu w języku polskim, - wykonawca zobowiązany jest na dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanego sytemu, - oprogramowanie musi umożliwiać rozszerzanie systemu o kolejne urządzenia telemetryczne i lokalizacje, 2.2. Dostarczy i uruchomi na serwerze w siedzibie zamawiającego oprogramowanie umożliwiające pozyskanie danych z Systemu Enterprise Server (ESS II ) firmy Transition Technologies S.A. System ESS II zainstalowany jest w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., gdzie realizuje między innymi akwizycję danych z systemem automatyki blokowej DCS Ovation W ramach realizacji oprogramowania należy uwzględnić następujące wymagania: - wykorzystać do przesyłania danych z Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. do siedziby zamawiającego łącza Ethernet, - przeprowadzić konfiguracje dostarczonego oprogramowania, w tym konfigurację listy punktów procesowych podlegających akwizycji z systemu ESS II, - standard udostępnienia danych OLE for process control ( OPC Data Access ver. 2.0 lub wyższa ), - czas skanowania ( odświeżania ) 5 sekund,

7 - maksymalna liczba punktów podlegających akwizycji - 30 szt., - dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą m. in. instrukcję eksploatacji dostarczonego oprogramowania Dostarczy, zamontuje i uruchomi sterowniki klasy PLC 5 szt Wymagania techniczne sterownika PLC w punkcie monitorowania: a) Wejścia analogowe: - każdy przetwornik ciśnienia będzie przyłączony do wejścia analogowego zestawu sterownika. Sygnałem standardowym będzie sygnał prądowy 4 20 ma, - czujniki termometryczne PT-100 będą przyłączone przez przetwornik temperatury z sygnałem wyjściowym prądowym 4 20 ma, - ewentualne inne przyłączane w przyszłości urządzenia pomiarowe będą mogły być przyłączane następująco: - do wejść analogowych, w standardzie napięciowym V lub ,5 V lub sygnałem prądowym 4 20 ma, - do magistrali komunikacyjnej modbus RTU, m-bus, obsługiwanej przez zestaw sterownika; b) Wejścia dwustanowe: - sygnały stanu przepustnic; - sygnalizator poziomu wycieków z zestykami przełącznymi zasilanymi napięciem 12 VDC lub bezpotencjałowe, - czujnik otwarcia włazu do studni telekomunikacyjnej (nap. 12 VDC) lub bezpotencjałowe, - inne sygnały wejściowe dwustanowe; c) Wyjścia dwustanowe - typu open collector, - mogą być wyposażone w przekaźniki lub triaki w celu zwiększenia wartości prądu sterującego Dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenia telemetryczne 12 szt Wymagania: - programowane funkcje logiczne i obliczeniowe, - komunikacja kanałem GPRS,

8 - własna pamięć FLASH modułu do buforowania danych, - opcjonalny port komunikacyjny M-BUS pozwalający na podłączenie urządzeń rozliczeniowych (liczniki ciepła, energii elektrycznej, wodomierze) oraz dodatkowe moduły wejść/wyjść, - protokół komunikacyjny MODBUS RTU, - tryb transparentny pozwalający na pracę jako konwerter RS485/GPRS, - wbudowane własne wejścia/wyjścia (2xAI, 3xDI, 4xDO) i wejście budzenia, - zegar czasu rzeczywistego (RTC), - konwerter protokołów transmisji, - wbudowana funkcjonalność Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych, - mapowanie zasobów urządzeń zewnętrznych, - tryb programowej obsługi dowolnego protokółu szeregowego, - router pakietów, - system ochrony dostępu, - system samodzielnego logowania do sieci GPRS, - system autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED, - układ "watchdog" (automatyczny reset stanów nieprawidłowych), - procesor zdarzeniowej transmisji GPRS, - zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS, - praca z dowolnym operatorem GSM i kartą SIM z usługą GPRS, - praca z dowolnym APN, - przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, - rozłączane listwy zaciskowe Dostarczy i zamontuje przepustnice o połączeniach spawanych wraz z napędami elektrycznymi szt Wymagania dla przepustnic: - korpus staliwny odlewany, - końcówki do spawania, - metalowy lamelowy pierścień osadzony w dysku wymienny, - potrójna mimośrodowość zamknięcia; beztarciowe domknięcie dysku, - 100% szczelności w dwóch kierunkach,

9 - gniazdo w korpusie ze stali nierdzewnej, - gniazdo stanowi mechaniczny ogranicznik ruchu, - szczelność zamknięcia uzyskiwana za pomocą momentu obrotowego, - jednoczęściowa konstrukcja trzpienia, - niewrażliwość na zmiany temperatury, - wysokość trzpienia odpowiednia do wykonania izolacji termicznej, - swobodny dostęp do elementów dławicy, - dławica uszczelniona wkładkami grafitowymi, - napęd wyposażony w samohamowną przekładnię mechaniczną, - możliwość montażu napędów elektrycznych na zamontowanych (pracujących) na rurociągu przepustnicach bez ich demontażu, - dysk wykonany ze staliwa GP240GH Wymagania dla napędów elektrycznych: - napędy będą wymiarowane na co najmniej cykli przestawień stanu armatury odcinającej bez przeglądu i zabiegów konserwacyjnych. Ponadto napędy dla armatury odcinającej będą przystosowane do pracy w trybie minimum S2-15min a dla armatury regulacyjnej S4-25% (1200 cykli na godzinę), - napęd będzie automatycznie zatrzymany przy zaniku napięcia zasilania, zaś przy zaniku sygnału sterującego przejdzie w ustalony, wskazany kąt ustawienia armatury; - napięcie zasilania : 1x 230VAC/50Hz lub 3x400VAC/50Hz, - napędy winny być odporne na wahania napięcia sieci zasilającej w zakresie minimum +/- 10%, a krótkotrwale do +/- 20% oraz na zmianę częstotliwości sieci zasilającej w zakresie 40Hz do 70Hz, - automatyczna korekcja kolejności faz, - prąd rozruchowy napędu mniejszy od prądu znamionowego, - stopień ochrony IP67 lub wyższy (opcjonalnie IP68), - temperatury pracy w zakresie : -20 O C do +60 O C, - obudowa napędu i sterownika wykonana z materiału nierdzewnego, - napędy będą wyposażone w grzałki antykondensacyjne, - sygnalizację położeń krańcowych drogowych w kierunku otwierania i zamykania, - sygnalizację od przekroczenia nastawionej wartości momentu obrotowego w kierunku otwierania i zamykania,

10 - możliwość niezależnego ustawienia prędkości pracy zarówno w kierunku otwierania jak i zamykania, możliwość łatwej zmiany prędkości na obiekcie pracy, - dodatkowy napęd ręczny, - napędy o masie przekraczającej 10 kg będą wyposażone w uchwyty do transportu Dla napędów regulacyjnych i odcinających należy przewidzieć możliwość wykorzystania takich funkcji inteligentnych jak: - możliwość programowego uruchamiania poszczególnych funkcji, - pełną elektroniczną ochronę armatury z możliwością generowania krzywych momentów oporów zaworów wraz z ich archiwizacją w ogólnodostępnym oprogramowaniu, - możliwość komunikacji cyfrowej ModBus RTU, - możliwość programowania parametrów, w przypadku konieczności wymiany na nową, wgrania ustawień napędu do głowicy wymienionej, Ponadto napęd powinien być wyposażony w zintegrowany układ sterownia z panelem sterowania miejscowego z poziomu obsługi wraz z układem diagnostyki oraz posiadający takie funkcje jak: - wbudowany procesor, umożliwiający automatyczne, niezależne nastawienie położeń krańcowych i zakresu, - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (odporny na działanie temperatury) pokazujący położenie armatury, - możliwość sprawdzenia stanu armatury poprzez ściągnięcie krzywych momentu dla drogi od zamknięcia do otwarcia armatury, - menu sterownika i oprogramowanie parametryzujące w języku polskim, - przyciski funkcyjne głowicy sterowniczej odizolowane galwanicznie od wnętrza sterownika (brak możliwości rozszeczelnienia głowicy), - podwójne uszczelnienie wtyczki elektrycznej (zdjęcie wtyczki elektrycznej nie może powodować rozszczelnienia napędu), - komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem parametryzującym umożliwiającym zdalne programowanie napędu,np. laptop z programem parametryzującym,

11 - w ramach dostawy Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzeń oraz dostarczy odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne z urządzeniem parametryzującym (np. laptop); - przekładnie mechaniczne ślimakowe wyposażone w mechaniczny wskaźnik położenia Dostarczy i zamontuje licznik energii ciepła pary (nie zintegrowany przetwornik ciśnienia) 1 kpl Wymagania techniczne dotyczące licznika ciepła pary: a) Zakresy pomiarowe: - zakres pomiaru przepływu ( ) kg/h, - temperatura pary do 250 C, - ciśnienie absolutne do 15 bar. b) Wyświetlane parametry: - strumień przepływu masy pary - [ t/h], [kg/h], - suma przepływu masowego - [ t ], [ kg ], - moc cieplna pary - [MW], [kw], [ GJ/h], - suma energii pary - [GJ], [MJ], - ciśnienie pary - [ MPa], - temperatura pary - [ C ], c) Dokładność pomiaru przepływu masy pary i energii <0,2%, d) Zapis danych bieżących z częstotliwością co 10 min. temperatury, ciśnienia, przepływu, mocy, e) Rejestracja wartości mocy średnich godzinowych, f) Zasilanie 230 V z podtrzymaniem min. 1 godz., g) Warunki pracy 5 50 C, wilgotność : 0 90%, h) Obudowa z tworzywa niepalnego, i) Stopień ochrony - min. IP 54, j) Komunikacja z systemem nadrzędnym: port RS-485, protokół Modbus RTU lub MBus, k) Pomiar ciśnienia za pomocą dostarczonego przetwornika ciśnienia,

12 l) Pomiar temperatury może być zintegrowany z przetwornikiem różnicy ciśnienia w innym przypadku dostarczy i zamontuje przetwornik temperatury Dostarczy i zamontuje przetworniki ciśnienia na sieci 44 szt Wymagania techniczne: - zakres pomiarowy 0 1,6 MPa, - sygnał wyjściowy 4 20 ma, - błąd podstawowy 0,4%, - stopień ochrony obudowy IP 65, - temperatura otoczenia 5 80 C Dostarczy i zamontuje czujniki temperatury z przetwornikami temperatury 43 kpl Wymagania techniczne dla czujników temperatury: - zakres pomiarowy C, - błąd pomiarowy 0,1%, - stopień ochrony IP 65, - oddalenie głowicy czujnika należy dobrać tak, aby temperatura głowicy nie przekraczała 80 C przy zastosowaniu przetwornika elektronicznego Wymagania dla przetworników temperatury: - ma być zintegrowany z czujnikiem temperatury, - sygnał wyjściowy 4 20 ma, - napięcie zasilania 7,5 30 V DC, - sygnalizacja przerwy czujnika, - błąd pomiarowy 0,1/10 C, - temperatura otoczenia C.

13 2.9. Wykonawca dostarczy, wykona montaż, zainstaluje niezbędne oprogramowanie i skonfiguruje serwer w siedzibie Zamawiającego Wymagania techniczne dotyczące serwera: a) Opis systemu: klasa produktu: systemy operacyjne serwer system operacyjny PL 64 bit, kompatybilny z oprogramowaniem będącym przedmiotem przetargu, np. Windows 2008 Server Standard lub równoważny wersja językowa: Polska wersja produktu: OEM typ licencji: nowa licencja licencja na liczbę użytkowników: 5 licencja na liczbę stacji roboczych: 1 typ nośnika: płyta DVD dodatkowe informacje: 1 serwer (1-4 CPU), R2, 64 bit b) opis serwera: typ obudowy serwera: Rack (maksymalnie 2U) ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. częstotliwość procesora: 2,4 GHz częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz ilość zainstalowanych dysków: 3 szt. pojemność zainstalowanego dysku: 300 GB typ zainstalowanego dysku: SAS zainstalowane sterowniki dysków: 8 x SATA/SAS sterowniki macierzy: PERC H700 SAS RAID 0/1/5/6/10/50/ MB with BBU pojemność zainstalowanej pamięci: 12 GB rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3 częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz elementy Hot - Swap: dyski twarde, zasilacze karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW interfejsy: min. 6 x USB 2.0 ilość zasilaczy: 2 szt. moc zasilacza (zasilaczy): 750 Wat

14 dołączone wyposażenie: kabel zasilający dodatkowe informacje: dyski skonfigurowane w RAID Wykonawca dostarczy, wykona montaż, zainstaluje niezbędne oprogramowanie i skonfiguruje stanowiskową jednostkę PC wraz z monitorem w siedzibie Zamawiającego Wymagania techniczne dotyczące jednostki PC: a) specyfikacja komputera: - ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. - częstotliwość procesora: 3,3 GHz - ilość zainstalowanych dysków: 1 szt. - pojemność zainstalowanego dysku: 500 GB - typ zainstalowanego dysku: SATA II - zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA - pojemność zainstalowanej pamięci: 4096 MB - rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3 - ilość banków pamięci: 4 szt. - zintegrowana karta graficzna: Tak (uwaga *1 ) - zintegrowana karta dźwiękowa: Tak - zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s - ilość slotów PCI-E 1x: min. 1 szt. - ilość slotów PCI-E 16x: min. 2 szt. - interfejsy:1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor); 1 x DisplayPort; min. 8 x USB2.0; 1 x RJ-45 (LAN); 1 x Serial;PS/2 (klawiatura);ps/2 (mysz); 1x wyjście słuchawkowe; 1 x wejście na mikrofon; 1 x wejście liniowe; 1x wyjście liniowe; - napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+DVD-RAM) Dual Layer - system operacyjny PL 64 bit, kompatybilny z oprogramowaniem będącym przedmiotem przetargu, np. MS Windows 7 Pro lub równoważny - dodatkowe informacje o gwarancji: 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu uwaga *1 wymagana dodatkowa karta graficzna o specyfikacji: - szyna pamięci: 64-bitowa - rodzaj pamięci: DDR III

15 - zainstalowana pamięć wideo: 1024 MB - częstotliwość RAMDAC: 400 MHz taktowanie pamięci: 600 MHz maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli typ złącza magistrali: PCI-E 16x złącze zewnętrzne: 15 pin VGA; 1 x DVI-I;1 x HDMI obsługiwane standardy: DirectX 10.1;OpenGl 3.2 cechy dodatkowe: Low-Profile (niskoprofilowa); chłodzenie pasywne; box; Monitor: a) Ekran: - Przekątna obrazu cm / cale: 229/90 - Rozdzielczość panelu: 1920 x Technologia panelu 3D - Częstotliwość odświeżania: 120 Hz - Kontrast dynamiczny: : 1 - Kąty widzenia: 176º H / 176º V - Aspect Ratio: 16:9 b) System odbioru: - Tuner SDTV, HDTV (MPEG4, H.264) - Tuner DVB-S, DVB-S2 - Tuner DVB-C - Tuner DVB-T - Tuner analogowy - System NTSC (przez wejście AV), PAL, SECAM c) System audio: - Wzmacniacz cyfrowy - System automatycznego sterowania głośnością (AVC) - System Virtual, Dolby Surround - Liczba głośników (bez subwoofera): 2 - Głośniki: moc wyjściowa (W): Liczba subwooferów: 1 - System dźwięku B/G, D/K, I, L/L' - Kompatybilność z systemem dźwięku HD: MPEG4 AVC, MPEG4 AAC

16 d) Multimedia: - Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów, zdjęć, muzyki - Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów, zdjęć, muzyki - Odtwarzacz plików Divx HD, DivX - Skype ready e) Gniazda podłączeniowe: - HDMI - zwrotny kanal audio (ARC) - SCART: 1 - Wejścia AV, Component - Wyjście: słuchawkowe, analogowe audio - Gniazdo cyfrowe optyczne - Gniazdo CI+: TAK - VGA, RS-232C - WLAN, LAN, USB f) kabel HDMI dł. min. 5m g) Uchwyt do mocowania na ścianie 3. Zestawienie lokalizacji punktów telemetrii i telemechaniki wraz z urządzeniami. l.p. lokalizacja urządzenia ilość uwagi 1 EEO oprogramowanie pobierania danych z 1 szt. EEO Sterownik PLC 1 szt. ilość i rodzaj wej/wyj zgodna z projektem budowlanym Moduł komunikacyjny 2 Węzeł WR GSM/GPRS 1 szt. Ilość przepustnic z Roboty sanitarne i napędami elektrycznymi elektryczne zgodnie z zgodne z projektem projektem budowlanym budowlanym

17 Przepustnice z napędem elektrycznym 4 szt. DN 200 Sterownik PLC 1 szt. WEJŚCIA 12 AI Komunikacja modbus rtu 3 SOP Moduł komunikacyjny GSM/GPRS 1 szt. Przetwornik ciśnienia 6 szt. Przetwornik temperatury 6 szt. Zasilanie elektryczne rozdzielnia 1 szt. Uwzględnić podłączenie detektora sygnalizacji Roboty sanitarne i alarmowej sieci elektryczne zgodnie z preizolowanej. Ilość 4 Komora M1 projektem budowlanym przepustnic z napędami elektrycznymi zgodne z projektem budowlanym Sterownik PLC z ilość i rodzaj wej/wyj komunikacja 1 szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym Roboty sanitarne i Ilość przepustnic z elektryczne zgodnie z napędami elektrycznymi 5 Komora PS9 projektem budowlanym Sterownik PLC z zgodne z projektem budowlanym ilość i rodzaj wej/wyj komunikacja 1 szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym

18 Uwzględnić podłączenie 6 Komora ul. Goworowska Roboty sanitarne i elektryczne zgodnie z projektem budowlanym detektora sygnalizacji alarmowej sieci preizolowanej. Ilość przepustnic z napędami elektrycznymi zgodne z projektem budowlanym Sterownik PLC z ilość i rodzaj wej/wyj komunikacja 1szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym Roboty sanitarne i elektryczne zgodnie z Komora projektem budowlanym 7 K-13 ul. Jaracza urządzenie ilość i rodzaj wej/wyj telemetryczne 1szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym Rozbudowa urządzenia telemetrycznego Vector dodatkowe wejścia Rozbudowa o 4 AI. Przewidzieć podłączenie detektora 8 Szpital Węzeł cieplny Przetwornik temperatury 1 szt. Przetwornik ciśnienia 1 szt. Z czytanie sygnałów do 9 Szpital kotłownia bazy danych z istniejącego urządzenia pomiarowego

19 urządzenie ilość i rodzaj wej/wyj telemetryczne 1 szt. zgodna z projektem Komora GSM/GPRS budowlanym 10 ul. Roboty sanitarne i Żeromskiego elektryczne zgodnie z Przewidzieć podłączenie projektem budowlanym detektora 5 AI 11 Komora ul. Grota - urządzenie telemetryczne GSM/GPRS 1 szt. 6 DI Uwzględnić podłączenie detektora sygnalizacji alarmowej sieci Roweckiego preizolowanej Zabezpieczenie zasilania urządzeń w energię elektryczną urządzenie Odczyt danych z licznika telemetryczne 1 szt. Pary, uwzględnić GSM/GPRS dodatkowo 1AI 12 Zakłady mięsne Licznik ciepła zawartego w parze wodnej 1 szt. MBUS, MODBUS RTU Przetwornik ciśnienia 1 szt. urządzenie Odczyt danych z licznika telemetryczne 1 szt. Pary MBUS, uwzględnić 13 Proszkownia mleka GSM/GPRS dodatkowo 1AI Przetwornik ciśnienia 1 szt.

20 4. Dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego prosimy o przedstawienie: a) graficznego schematu ideowego, opisania sposobu działania oraz przedstawienia koncepcji zabezpieczeń pracy Systemu, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, STWiORB oraz dokumentacji budowlanej, b) opisu urządzeń technicznych, koncepcji ich zastosowania oraz instrukcji obsługi w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. 5. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 5.1.Wykonawca winien dysponować sprzętem do wykonywania robót: - elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych, - sprzęt zapewniający bezpieczne wykonanie robót, 5.2. Wymagania dotyczące wykonywania robót Dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych. winien być ustanowiony kierownik robót legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami Kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o podjęciu swej funkcji Zasilanie placu budowy w energię elektryczną wykonawca zapewnia we własnym zakresie Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych mogą wykonywać osoby legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robót elektrycznych w określonym zakresie Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych, poziomych i pionowych Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i

21 w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych Końce przewodów wielodrutowych (Iink) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym Pomiary powykonawcze pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania), izolacji odbiorników, kabli zasilających. Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 5.4 Kontrola urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - instrukcje pracy i obsługi urządzeń, - dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), - szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, - atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli Dokumenty odniesienia-stanowiące podstawę wykonania robót - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - PN- IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. - PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. - PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 7/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa Kiełpino w Gdańsku Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno-Techniczny Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych. ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 13.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo