SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania Usługi opracowania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego Sprzęt telemetryczny Przyrządy i aparatura nastawna i kontrolna Serwery Komputery Monitory Roboty sanitarne Przepustnice Roboty instalacyjne elektryczne Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne Usuwanie i obróbka odpadów 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest wykonanie Systemu telemechaniki i telemetrii sieci ciepłowniczej pracującego w standardzie GSM/GPRS oraz Ethernet. Zakres prac obejmuje: - dostawę, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania,

2 - demontaż istniejących zasuw i zaworów o połączeniach kołnierzowych w ilości 26 szt. wraz z demontażem istniejącej izolacji termicznej z wełny mineralnej w płaszczu z papy asfaltowej z wkładką foliową aluminiową w miejscach prowadzenia robót montażowych w lokalizacjach wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB, - dostawę i montaż przepustnic z napędami elektrycznymi w ilości 32 szt. zgodnie z projektem budowlanym ( Załącznik nr 7), - dostawę i montaż licznika energii pary w ZM Pekpol Ostrołęka z przetwornikiem ciśnienia, - wykonanie zasilania elektrycznego do wskazanych lokalizacji, wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB, - dostawę i montaż aparatury pomiarowej zgodnie z projektami budowlanymi (Załącznik nr 7) i pkt. 3 STWiORB, - dostawę, montaż i okablowanie kompletnych skrzynek telemetrycznych o ilości wejść/wyjść według doboru i założeń z częścią siłową zasilania i zabezpieczenia napędów przepustnic, - udostępnienie bazy danych dla potrzeb systemu Termis, Unisoft oraz Vector, - dostawę i montaż przetworników ciśnienia z wyjściem ma i przetworników temperatury 4..20mA, - wykonanie wentylacji komór ciepłowniczych zgodnie z projektem budowlanym, - wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej po robotach montażowych we wskazanych lokalizacjach, wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB, - uzupełnienie tynków i malowanie w komorach, - wymiana istniejących włazów kanałowych w komorach wyszczególnionych w pkt. 3 STWiORB na włazy przystosowane do montażu zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich, - dostawę i montaż serwera wraz z oprogramowaniem szt. 1 - dostawę i montaż jednostki roboczej PC wraz z monitorem kpl. 1 Zakres zamówienia obejmuje również przekazanie instrukcji, gwarancji i licencji umożliwiających późniejszą eksploatację, administrowanie i rozbudowę oprogramowania. Wykonawca dostarczy materiały instalacyjne oprogramowania (wymagane są przenośne nośniki pamięci), sporządzi dokumentacje powykonawczą oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania. Zakres wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z opracowanymi Projektami Budowlanymi, stanowiącymi załącznik nr 7 Przebudowa sieci

3 ciepłowniczej ENERGA OPEC w Ostrołęce w celu ograniczenia strat przesyłu dla potrzeb realizacji zadania nr 8 - System telemechaniki i telemetrii sieci ciepłowniczej Dobrane w projektach urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów zostały przyjęte celem rzetelnego ich opracowania, umożliwiającego ich jednoznaczne odczytanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462 ). Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, spełniających warunki określone w SIWZ, STWiORB i dokumentacji budowlanej. 2. Opis przedmiotu zamówienia. System powinien być oparty o urządzenia swobodnie programowalne i oprogramowanie nadzorcze typu SCADA. Ze względu na dużą rozległość jako medium komunikacyjne wykorzystać sieci GSM/GPRS oraz Ethernet (dotyczy ENERGA ELEKTROWNIE Ostrołęka S.A.). Wszystkie sterowniki komunikacyjne dla poszczególnych lokalizacji będą posiadać możliwość komunikacji w tych standardach. Sterowniki na obiektach muszą być synchronizowane z wykorzystaniem serwera czasu rzeczywistego. Wymagana dokładność synchronizacji nie mniejsza niż 15 msek dla wszystkich obiektów. Lokalizacje dla których przewidywana jest telemechanika i telemetria zostaną objęte kanałem komunikacyjnym GPRS i Ethernet (dotyczy EEO S.A.), a moduły wejść i wyjść sterownika zostaną tak dobrane, aby możliwe było zarówno sterowanie siłownikami przepustnic na sieci, jak i monitorowanie i gromadzenie pomiarów sieci z danego punktu. Do tego celu zostaną odpowiednio zaprojektowane i skompletowane szafki telemetryczne nie ujęte w dokumentacji budowlanej (w pozostałych lokalizacjach szafki telemetryczne zostały ujęte w projektach budowlanych), zawierające sterownik komunikacyjny i moduły wejść/wyjść w odpowiedniej dla danego punktu ilości. Do zasilania skrzynek automatyki komór cieplnych przewiduje się napięcie 230VAC. Warunki, projekty zasilania znajdują się w oddzielnym opracowaniu. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

4 2.1. Dostarczy i uruchomi oprogramowanie informatyczne obejmujące monitoring w wybranych lokalizacjach parametrów pracy sieci cieplnej i źródła ciepła oraz zdalne sterowanie dostarczonymi i zamontowanymi przepustnicami Funkcjonalność programu do telemetrii i telemechaniki sieci cieplnej ma zapewnić: a) Praca w trybie on-line - monitorowanie w trybie on-line parametrów sieci cieplnej np: temperatura, ciśnienie, przepływ, - monitorowanie w trybie on-line urządzeń nadzorujących warunki środowiska w komorach ciepłowniczych np: stężenie gazu, poziom wody, - monitorowanie w trybie on-line urządzeń nadzorujących stan techniczny sieci cieplnej (detektory alarmowe sieci preizolowanych), - zdalne sterowanie urządzeniami takimi jak: napędy przepustnic z graficzną prezentacją położenia elementu regulowanego, - praca w trybie on-line monitorowania powinna odbywać się z konfigurowalnym przez operatora interwałem czasowym pobierania danych w zakresie od 5 do 900 sek. oraz na żądanie operatora, - system ma pobierać dane pomiarowe z sytemu monitorującego pracę źródła co 5 sek. (z oprogramowania Ovatin, lub Systemu Enterprise Server System ESS II) za pośrednictwem interfejsu OPC z wykorzystaniem ethernetowej sieci korporacyjnej) należy przewidzieć pobieranie danych z min. 30 punktów pomiarowych, - pobieranie danych z 2 liczników energii cieplnej w parze za pośrednictwem modułu telemetrycznego GSM/GPRS, - komunikacja z pozostałymi obiektami powinna być wykonana za pośrednictwem modułów telemetrycznych, lub sterowników PLC z modemami w technologii GSM/GPRS, - jednym z modułów oprogramowania powinien być serwer OPC z możliwością komunikacji przez sieć ethernet z urządzeniami z protokołami modbus RTU, m-bus. b) Alarmy - sygnalizacja przekroczenia definiowalnych przez operatora progów alarmowych monitorowanych parametrów, nieautoryzowane naruszenie stref chronionych, - sygnalizacja przekroczenia stężenia gazów i poziomu wody,

5 - sygnalizacja alarmu detektora nadzorującego stan techniczny sieci cieplnej, - system powinien alarmować utratę komunikacji z obiektami zdalnymi, - sygnalizowane alarmy powinny być przedstawione w formie zestawienia tabelarycznego uwzględniającego przyczynę oraz czas wystąpienia alarmu - wykrywanie wszelkich zakłóceń transmisji danych z urządzeń w komorach ciepłowniczych i w sposób jednoznaczny uwidocznić zarówno sam fakt zakłócenia jak i jego lokalizację ( tzn. między modułem komunikacyjnym a serwerem, czy między modułem komunikacyjnym a urządzeniami komory ciepłowniczej), c) Archiwizacja, analiza, raportowanie i udostępnianie danych - archiwizację w bazie danych i udostępnianie ich systemom zainstalowanym w siedzibie zamawiającego (system modelowania sieci ciepłowniczej Termis, system bilingowy Unisoft oraz system monitorowania pracy węzłów Vector), - generowania raportów, - eksport wybranych parametrów z raportu do pliku wynikowego *.xls, - tworzenie graficznej analizy i prezentacji danych w trybie bieżącym i historycznym, w formie tabel i wykresów, d) Synoptyka i wizualizacja rejestrowanych danych - rejestrowane dane powinny być przedstawiane na schematach graficznych monitorowanych obiektów dostępnych poprzez przeglądarkę www, - budowa obrazów graficznych powinna zawierać mapę synoptyczną obejmującą cały obszar monitoringu, z zaznaczonymi poszczególnymi obiektami oraz moduł szybkiego ich wyszukiwania, - na głównej mapie synoptycznej powinny być umieszczone elementy aktywne umożliwiające otwieranie schematów poszczególnych obiektów z naniesionymi punktami pomiarowymi, graficznym przedstawieniem stanu przepustnic, aktywnymi przyciskami sterującymi napędy, otwieranie wykresów, zestawień tabelarycznych alarmów, tabelarycznych zestawień parametrów mierzonych, - komunikaty o wskazanych przez Zamawiającego alarmach powinny być wyświetlane w oknach informacyjnych z atrybutem zawsze na wierzchu e) Dostęp do korzystania z aplikacji

6 - oprogramowanie powinno posiadać definiowane poziomy dostępu dla administratorów oraz użytkowników, - użytkownicy powinni być identyfikowani za pomocą haseł, - oprogramowanie powinno umożliwiać zdalny dostęp do obrazów synoptycznych, wykresów, raportów oraz sygnalizacji alarmów za pomocą sieci Internet i przeglądarek stron www, f) Edycja, rozbudowa i dokumentacja - oprogramowanie powiano być systemem otwartym umożliwiającym współdzielenie baz danych i wymianę informacji za pomocą interfejsu OPC, ODBC, - oprogramowanie należy dostarczyć z niezbędnymi licencjami, - należy dostarczyć zamawiającemu instrukcje w zakresie obsługi, administrowania i edycji sytemu w języku polskim, - wykonawca zobowiązany jest na dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanego sytemu, - oprogramowanie musi umożliwiać rozszerzanie systemu o kolejne urządzenia telemetryczne i lokalizacje, 2.2. Dostarczy i uruchomi na serwerze w siedzibie zamawiającego oprogramowanie umożliwiające pozyskanie danych z Systemu Enterprise Server (ESS II ) firmy Transition Technologies S.A. System ESS II zainstalowany jest w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., gdzie realizuje między innymi akwizycję danych z systemem automatyki blokowej DCS Ovation W ramach realizacji oprogramowania należy uwzględnić następujące wymagania: - wykorzystać do przesyłania danych z Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. do siedziby zamawiającego łącza Ethernet, - przeprowadzić konfiguracje dostarczonego oprogramowania, w tym konfigurację listy punktów procesowych podlegających akwizycji z systemu ESS II, - standard udostępnienia danych OLE for process control ( OPC Data Access ver. 2.0 lub wyższa ), - czas skanowania ( odświeżania ) 5 sekund,

7 - maksymalna liczba punktów podlegających akwizycji - 30 szt., - dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą m. in. instrukcję eksploatacji dostarczonego oprogramowania Dostarczy, zamontuje i uruchomi sterowniki klasy PLC 5 szt Wymagania techniczne sterownika PLC w punkcie monitorowania: a) Wejścia analogowe: - każdy przetwornik ciśnienia będzie przyłączony do wejścia analogowego zestawu sterownika. Sygnałem standardowym będzie sygnał prądowy 4 20 ma, - czujniki termometryczne PT-100 będą przyłączone przez przetwornik temperatury z sygnałem wyjściowym prądowym 4 20 ma, - ewentualne inne przyłączane w przyszłości urządzenia pomiarowe będą mogły być przyłączane następująco: - do wejść analogowych, w standardzie napięciowym V lub ,5 V lub sygnałem prądowym 4 20 ma, - do magistrali komunikacyjnej modbus RTU, m-bus, obsługiwanej przez zestaw sterownika; b) Wejścia dwustanowe: - sygnały stanu przepustnic; - sygnalizator poziomu wycieków z zestykami przełącznymi zasilanymi napięciem 12 VDC lub bezpotencjałowe, - czujnik otwarcia włazu do studni telekomunikacyjnej (nap. 12 VDC) lub bezpotencjałowe, - inne sygnały wejściowe dwustanowe; c) Wyjścia dwustanowe - typu open collector, - mogą być wyposażone w przekaźniki lub triaki w celu zwiększenia wartości prądu sterującego Dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenia telemetryczne 12 szt Wymagania: - programowane funkcje logiczne i obliczeniowe, - komunikacja kanałem GPRS,

8 - własna pamięć FLASH modułu do buforowania danych, - opcjonalny port komunikacyjny M-BUS pozwalający na podłączenie urządzeń rozliczeniowych (liczniki ciepła, energii elektrycznej, wodomierze) oraz dodatkowe moduły wejść/wyjść, - protokół komunikacyjny MODBUS RTU, - tryb transparentny pozwalający na pracę jako konwerter RS485/GPRS, - wbudowane własne wejścia/wyjścia (2xAI, 3xDI, 4xDO) i wejście budzenia, - zegar czasu rzeczywistego (RTC), - konwerter protokołów transmisji, - wbudowana funkcjonalność Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych, - mapowanie zasobów urządzeń zewnętrznych, - tryb programowej obsługi dowolnego protokółu szeregowego, - router pakietów, - system ochrony dostępu, - system samodzielnego logowania do sieci GPRS, - system autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED, - układ "watchdog" (automatyczny reset stanów nieprawidłowych), - procesor zdarzeniowej transmisji GPRS, - zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS, - praca z dowolnym operatorem GSM i kartą SIM z usługą GPRS, - praca z dowolnym APN, - przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, - rozłączane listwy zaciskowe Dostarczy i zamontuje przepustnice o połączeniach spawanych wraz z napędami elektrycznymi szt Wymagania dla przepustnic: - korpus staliwny odlewany, - końcówki do spawania, - metalowy lamelowy pierścień osadzony w dysku wymienny, - potrójna mimośrodowość zamknięcia; beztarciowe domknięcie dysku, - 100% szczelności w dwóch kierunkach,

9 - gniazdo w korpusie ze stali nierdzewnej, - gniazdo stanowi mechaniczny ogranicznik ruchu, - szczelność zamknięcia uzyskiwana za pomocą momentu obrotowego, - jednoczęściowa konstrukcja trzpienia, - niewrażliwość na zmiany temperatury, - wysokość trzpienia odpowiednia do wykonania izolacji termicznej, - swobodny dostęp do elementów dławicy, - dławica uszczelniona wkładkami grafitowymi, - napęd wyposażony w samohamowną przekładnię mechaniczną, - możliwość montażu napędów elektrycznych na zamontowanych (pracujących) na rurociągu przepustnicach bez ich demontażu, - dysk wykonany ze staliwa GP240GH Wymagania dla napędów elektrycznych: - napędy będą wymiarowane na co najmniej cykli przestawień stanu armatury odcinającej bez przeglądu i zabiegów konserwacyjnych. Ponadto napędy dla armatury odcinającej będą przystosowane do pracy w trybie minimum S2-15min a dla armatury regulacyjnej S4-25% (1200 cykli na godzinę), - napęd będzie automatycznie zatrzymany przy zaniku napięcia zasilania, zaś przy zaniku sygnału sterującego przejdzie w ustalony, wskazany kąt ustawienia armatury; - napięcie zasilania : 1x 230VAC/50Hz lub 3x400VAC/50Hz, - napędy winny być odporne na wahania napięcia sieci zasilającej w zakresie minimum +/- 10%, a krótkotrwale do +/- 20% oraz na zmianę częstotliwości sieci zasilającej w zakresie 40Hz do 70Hz, - automatyczna korekcja kolejności faz, - prąd rozruchowy napędu mniejszy od prądu znamionowego, - stopień ochrony IP67 lub wyższy (opcjonalnie IP68), - temperatury pracy w zakresie : -20 O C do +60 O C, - obudowa napędu i sterownika wykonana z materiału nierdzewnego, - napędy będą wyposażone w grzałki antykondensacyjne, - sygnalizację położeń krańcowych drogowych w kierunku otwierania i zamykania, - sygnalizację od przekroczenia nastawionej wartości momentu obrotowego w kierunku otwierania i zamykania,

10 - możliwość niezależnego ustawienia prędkości pracy zarówno w kierunku otwierania jak i zamykania, możliwość łatwej zmiany prędkości na obiekcie pracy, - dodatkowy napęd ręczny, - napędy o masie przekraczającej 10 kg będą wyposażone w uchwyty do transportu Dla napędów regulacyjnych i odcinających należy przewidzieć możliwość wykorzystania takich funkcji inteligentnych jak: - możliwość programowego uruchamiania poszczególnych funkcji, - pełną elektroniczną ochronę armatury z możliwością generowania krzywych momentów oporów zaworów wraz z ich archiwizacją w ogólnodostępnym oprogramowaniu, - możliwość komunikacji cyfrowej ModBus RTU, - możliwość programowania parametrów, w przypadku konieczności wymiany na nową, wgrania ustawień napędu do głowicy wymienionej, Ponadto napęd powinien być wyposażony w zintegrowany układ sterownia z panelem sterowania miejscowego z poziomu obsługi wraz z układem diagnostyki oraz posiadający takie funkcje jak: - wbudowany procesor, umożliwiający automatyczne, niezależne nastawienie położeń krańcowych i zakresu, - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (odporny na działanie temperatury) pokazujący położenie armatury, - możliwość sprawdzenia stanu armatury poprzez ściągnięcie krzywych momentu dla drogi od zamknięcia do otwarcia armatury, - menu sterownika i oprogramowanie parametryzujące w języku polskim, - przyciski funkcyjne głowicy sterowniczej odizolowane galwanicznie od wnętrza sterownika (brak możliwości rozszeczelnienia głowicy), - podwójne uszczelnienie wtyczki elektrycznej (zdjęcie wtyczki elektrycznej nie może powodować rozszczelnienia napędu), - komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem parametryzującym umożliwiającym zdalne programowanie napędu,np. laptop z programem parametryzującym,

11 - w ramach dostawy Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzeń oraz dostarczy odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne z urządzeniem parametryzującym (np. laptop); - przekładnie mechaniczne ślimakowe wyposażone w mechaniczny wskaźnik położenia Dostarczy i zamontuje licznik energii ciepła pary (nie zintegrowany przetwornik ciśnienia) 1 kpl Wymagania techniczne dotyczące licznika ciepła pary: a) Zakresy pomiarowe: - zakres pomiaru przepływu ( ) kg/h, - temperatura pary do 250 C, - ciśnienie absolutne do 15 bar. b) Wyświetlane parametry: - strumień przepływu masy pary - [ t/h], [kg/h], - suma przepływu masowego - [ t ], [ kg ], - moc cieplna pary - [MW], [kw], [ GJ/h], - suma energii pary - [GJ], [MJ], - ciśnienie pary - [ MPa], - temperatura pary - [ C ], c) Dokładność pomiaru przepływu masy pary i energii <0,2%, d) Zapis danych bieżących z częstotliwością co 10 min. temperatury, ciśnienia, przepływu, mocy, e) Rejestracja wartości mocy średnich godzinowych, f) Zasilanie 230 V z podtrzymaniem min. 1 godz., g) Warunki pracy 5 50 C, wilgotność : 0 90%, h) Obudowa z tworzywa niepalnego, i) Stopień ochrony - min. IP 54, j) Komunikacja z systemem nadrzędnym: port RS-485, protokół Modbus RTU lub MBus, k) Pomiar ciśnienia za pomocą dostarczonego przetwornika ciśnienia,

12 l) Pomiar temperatury może być zintegrowany z przetwornikiem różnicy ciśnienia w innym przypadku dostarczy i zamontuje przetwornik temperatury Dostarczy i zamontuje przetworniki ciśnienia na sieci 44 szt Wymagania techniczne: - zakres pomiarowy 0 1,6 MPa, - sygnał wyjściowy 4 20 ma, - błąd podstawowy 0,4%, - stopień ochrony obudowy IP 65, - temperatura otoczenia 5 80 C Dostarczy i zamontuje czujniki temperatury z przetwornikami temperatury 43 kpl Wymagania techniczne dla czujników temperatury: - zakres pomiarowy C, - błąd pomiarowy 0,1%, - stopień ochrony IP 65, - oddalenie głowicy czujnika należy dobrać tak, aby temperatura głowicy nie przekraczała 80 C przy zastosowaniu przetwornika elektronicznego Wymagania dla przetworników temperatury: - ma być zintegrowany z czujnikiem temperatury, - sygnał wyjściowy 4 20 ma, - napięcie zasilania 7,5 30 V DC, - sygnalizacja przerwy czujnika, - błąd pomiarowy 0,1/10 C, - temperatura otoczenia C.

13 2.9. Wykonawca dostarczy, wykona montaż, zainstaluje niezbędne oprogramowanie i skonfiguruje serwer w siedzibie Zamawiającego Wymagania techniczne dotyczące serwera: a) Opis systemu: klasa produktu: systemy operacyjne serwer system operacyjny PL 64 bit, kompatybilny z oprogramowaniem będącym przedmiotem przetargu, np. Windows 2008 Server Standard lub równoważny wersja językowa: Polska wersja produktu: OEM typ licencji: nowa licencja licencja na liczbę użytkowników: 5 licencja na liczbę stacji roboczych: 1 typ nośnika: płyta DVD dodatkowe informacje: 1 serwer (1-4 CPU), R2, 64 bit b) opis serwera: typ obudowy serwera: Rack (maksymalnie 2U) ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. częstotliwość procesora: 2,4 GHz częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz ilość zainstalowanych dysków: 3 szt. pojemność zainstalowanego dysku: 300 GB typ zainstalowanego dysku: SAS zainstalowane sterowniki dysków: 8 x SATA/SAS sterowniki macierzy: PERC H700 SAS RAID 0/1/5/6/10/50/ MB with BBU pojemność zainstalowanej pamięci: 12 GB rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3 częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz elementy Hot - Swap: dyski twarde, zasilacze karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW interfejsy: min. 6 x USB 2.0 ilość zasilaczy: 2 szt. moc zasilacza (zasilaczy): 750 Wat

14 dołączone wyposażenie: kabel zasilający dodatkowe informacje: dyski skonfigurowane w RAID Wykonawca dostarczy, wykona montaż, zainstaluje niezbędne oprogramowanie i skonfiguruje stanowiskową jednostkę PC wraz z monitorem w siedzibie Zamawiającego Wymagania techniczne dotyczące jednostki PC: a) specyfikacja komputera: - ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. - częstotliwość procesora: 3,3 GHz - ilość zainstalowanych dysków: 1 szt. - pojemność zainstalowanego dysku: 500 GB - typ zainstalowanego dysku: SATA II - zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA - pojemność zainstalowanej pamięci: 4096 MB - rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3 - ilość banków pamięci: 4 szt. - zintegrowana karta graficzna: Tak (uwaga *1 ) - zintegrowana karta dźwiękowa: Tak - zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s - ilość slotów PCI-E 1x: min. 1 szt. - ilość slotów PCI-E 16x: min. 2 szt. - interfejsy:1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor); 1 x DisplayPort; min. 8 x USB2.0; 1 x RJ-45 (LAN); 1 x Serial;PS/2 (klawiatura);ps/2 (mysz); 1x wyjście słuchawkowe; 1 x wejście na mikrofon; 1 x wejście liniowe; 1x wyjście liniowe; - napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+DVD-RAM) Dual Layer - system operacyjny PL 64 bit, kompatybilny z oprogramowaniem będącym przedmiotem przetargu, np. MS Windows 7 Pro lub równoważny - dodatkowe informacje o gwarancji: 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu uwaga *1 wymagana dodatkowa karta graficzna o specyfikacji: - szyna pamięci: 64-bitowa - rodzaj pamięci: DDR III

15 - zainstalowana pamięć wideo: 1024 MB - częstotliwość RAMDAC: 400 MHz taktowanie pamięci: 600 MHz maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli typ złącza magistrali: PCI-E 16x złącze zewnętrzne: 15 pin VGA; 1 x DVI-I;1 x HDMI obsługiwane standardy: DirectX 10.1;OpenGl 3.2 cechy dodatkowe: Low-Profile (niskoprofilowa); chłodzenie pasywne; box; Monitor: a) Ekran: - Przekątna obrazu cm / cale: 229/90 - Rozdzielczość panelu: 1920 x Technologia panelu 3D - Częstotliwość odświeżania: 120 Hz - Kontrast dynamiczny: : 1 - Kąty widzenia: 176º H / 176º V - Aspect Ratio: 16:9 b) System odbioru: - Tuner SDTV, HDTV (MPEG4, H.264) - Tuner DVB-S, DVB-S2 - Tuner DVB-C - Tuner DVB-T - Tuner analogowy - System NTSC (przez wejście AV), PAL, SECAM c) System audio: - Wzmacniacz cyfrowy - System automatycznego sterowania głośnością (AVC) - System Virtual, Dolby Surround - Liczba głośników (bez subwoofera): 2 - Głośniki: moc wyjściowa (W): Liczba subwooferów: 1 - System dźwięku B/G, D/K, I, L/L' - Kompatybilność z systemem dźwięku HD: MPEG4 AVC, MPEG4 AAC

16 d) Multimedia: - Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów, zdjęć, muzyki - Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów, zdjęć, muzyki - Odtwarzacz plików Divx HD, DivX - Skype ready e) Gniazda podłączeniowe: - HDMI - zwrotny kanal audio (ARC) - SCART: 1 - Wejścia AV, Component - Wyjście: słuchawkowe, analogowe audio - Gniazdo cyfrowe optyczne - Gniazdo CI+: TAK - VGA, RS-232C - WLAN, LAN, USB f) kabel HDMI dł. min. 5m g) Uchwyt do mocowania na ścianie 3. Zestawienie lokalizacji punktów telemetrii i telemechaniki wraz z urządzeniami. l.p. lokalizacja urządzenia ilość uwagi 1 EEO oprogramowanie pobierania danych z 1 szt. EEO Sterownik PLC 1 szt. ilość i rodzaj wej/wyj zgodna z projektem budowlanym Moduł komunikacyjny 2 Węzeł WR GSM/GPRS 1 szt. Ilość przepustnic z Roboty sanitarne i napędami elektrycznymi elektryczne zgodnie z zgodne z projektem projektem budowlanym budowlanym

17 Przepustnice z napędem elektrycznym 4 szt. DN 200 Sterownik PLC 1 szt. WEJŚCIA 12 AI Komunikacja modbus rtu 3 SOP Moduł komunikacyjny GSM/GPRS 1 szt. Przetwornik ciśnienia 6 szt. Przetwornik temperatury 6 szt. Zasilanie elektryczne rozdzielnia 1 szt. Uwzględnić podłączenie detektora sygnalizacji Roboty sanitarne i alarmowej sieci elektryczne zgodnie z preizolowanej. Ilość 4 Komora M1 projektem budowlanym przepustnic z napędami elektrycznymi zgodne z projektem budowlanym Sterownik PLC z ilość i rodzaj wej/wyj komunikacja 1 szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym Roboty sanitarne i Ilość przepustnic z elektryczne zgodnie z napędami elektrycznymi 5 Komora PS9 projektem budowlanym Sterownik PLC z zgodne z projektem budowlanym ilość i rodzaj wej/wyj komunikacja 1 szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym

18 Uwzględnić podłączenie 6 Komora ul. Goworowska Roboty sanitarne i elektryczne zgodnie z projektem budowlanym detektora sygnalizacji alarmowej sieci preizolowanej. Ilość przepustnic z napędami elektrycznymi zgodne z projektem budowlanym Sterownik PLC z ilość i rodzaj wej/wyj komunikacja 1szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym Roboty sanitarne i elektryczne zgodnie z Komora projektem budowlanym 7 K-13 ul. Jaracza urządzenie ilość i rodzaj wej/wyj telemetryczne 1szt. zgodna z projektem GSM/GPRS budowlanym Rozbudowa urządzenia telemetrycznego Vector dodatkowe wejścia Rozbudowa o 4 AI. Przewidzieć podłączenie detektora 8 Szpital Węzeł cieplny Przetwornik temperatury 1 szt. Przetwornik ciśnienia 1 szt. Z czytanie sygnałów do 9 Szpital kotłownia bazy danych z istniejącego urządzenia pomiarowego

19 urządzenie ilość i rodzaj wej/wyj telemetryczne 1 szt. zgodna z projektem Komora GSM/GPRS budowlanym 10 ul. Roboty sanitarne i Żeromskiego elektryczne zgodnie z Przewidzieć podłączenie projektem budowlanym detektora 5 AI 11 Komora ul. Grota - urządzenie telemetryczne GSM/GPRS 1 szt. 6 DI Uwzględnić podłączenie detektora sygnalizacji alarmowej sieci Roweckiego preizolowanej Zabezpieczenie zasilania urządzeń w energię elektryczną urządzenie Odczyt danych z licznika telemetryczne 1 szt. Pary, uwzględnić GSM/GPRS dodatkowo 1AI 12 Zakłady mięsne Licznik ciepła zawartego w parze wodnej 1 szt. MBUS, MODBUS RTU Przetwornik ciśnienia 1 szt. urządzenie Odczyt danych z licznika telemetryczne 1 szt. Pary MBUS, uwzględnić 13 Proszkownia mleka GSM/GPRS dodatkowo 1AI Przetwornik ciśnienia 1 szt.

20 4. Dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego prosimy o przedstawienie: a) graficznego schematu ideowego, opisania sposobu działania oraz przedstawienia koncepcji zabezpieczeń pracy Systemu, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, STWiORB oraz dokumentacji budowlanej, b) opisu urządzeń technicznych, koncepcji ich zastosowania oraz instrukcji obsługi w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. 5. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 5.1.Wykonawca winien dysponować sprzętem do wykonywania robót: - elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych, - sprzęt zapewniający bezpieczne wykonanie robót, 5.2. Wymagania dotyczące wykonywania robót Dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych. winien być ustanowiony kierownik robót legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami Kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o podjęciu swej funkcji Zasilanie placu budowy w energię elektryczną wykonawca zapewnia we własnym zakresie Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych mogą wykonywać osoby legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robót elektrycznych w określonym zakresie Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych, poziomych i pionowych Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i

21 w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych Końce przewodów wielodrutowych (Iink) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym Pomiary powykonawcze pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania), izolacji odbiorników, kabli zasilających. Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 5.4 Kontrola urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - instrukcje pracy i obsługi urządzeń, - dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), - szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, - atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli Dokumenty odniesienia-stanowiące podstawę wykonania robót - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - PN- IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. - PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. - PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo