Porady serwisowe. Rys.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porady serwisowe. Rys.1"

Transkrypt

1 Porady serwisowe Rys.1 3

2 Porady serwisowe pr yrząd KEL jest y do gniazda i rozpoczął aktualizacji, ekranie tejest pasek postęale pozostaje on cały na 0%. Pamięć USB zasilany napięciem z powodu iej rezystancji FL445 (przeo 5Ω). Patrz rysunek obok. a: Usunąćj FL445 i nałocyny (lutu) celem zwarcia iczych. Zadaniem FL445 pamięci USB przed nienym wzrostem na i cia z R.W. 4 SERWIS ELEKTRONIKI 10/2012

3 Porady serwisowe Send Command Fot. 2 AddCheckSunSEND CLEAR Calculator Edit View Help Fot. 3 Hex Dec Oct Bin Qword Dword Word Byte Inv Hyp Backspace CE C Fot. 4 F D6 00 3D 09 5A Fot. 5 7

4 Porady serwisowe Opcje, Opcje - 1 Fot. 3 Ustawienia wideo Fot. 1 Opcje, Opcje - 2 Fot. 4 Ustawienia audio Fot. 2 Fot. 5 8

5 Porady serwisowe Ustawienie strojenia Diagnostyka Fot. 6 Ustawienia źródeł sygnałów (gniazd) Fot. 8 Fot. 7 t 9

6 Porady serwisowe Fot. 2 Factory Reset Fot. 1 12

7 Porady serwisowe Panel tylny TV lub Bezprzewodowy adapter LAN firmy Samsung Fot. 1 I Store Display Mode: On Fot. 1 13

8 Porady serwisowe = Format pracuje z oprogramowaniem, = Oprogramowanie zmienia format zawartości w format rozpoznawany przez telewizor, = Format nie pracuje. Tabela 1. Przyporządkowanie formatów obrazu i muzyki do odpowiednich kodeków Note that this differs from entering th Format Nero VAIO Media Twonky Windows Windows VAIO Media Wymagania Integrated Media Media Media Media Plus Home 4 pomocy klienta Server Player 11 Player wersja DLNA ( ) Obrazy JPG Obowiązkowe PNG GIF BMP Muzyka WAV (LPCM) Obowiązkowe MP3 WMA MP2 AAC ATRAC AMR FLAC OGG 14

9 Porady serwisowe Tabela 2. Ciąg dalszy przyporządkowania formatów wideo i odpowiednich kodeków Format Twonky Media Windows Media Player 11 Windows Media Player 12 VAIO Media Integrated Server VAIO Media Plus Nero Media Home 4 Version Wymagania pomocy klienta DLNA Wideo MPEG2_PS_SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_TS_EU SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_TS_EUT SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_TS_EUISO SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_PS HD MPEG2 MPEG2_TS_EU HD MPEG2 MPEG2_TS_EUT HD MPEG2 MPEG2_TS_EUISO HD MPEG2 MPEG2_TS_EU H.264 ( ) MPEG2_TS_EUT SD H.264 ( ) MPEG2_TS_EUISO SD H.264 MPEG2_TS_EU HD H.264 ( ) MPEG2_TS_EUT HD H.264 ( ) MPEG2_TS_EUISO HD H.264 MPEG1 MP4 Divx ( ) MP4 H.264 ( ) AVI MPEG2 AVI DVC / DV Video AVI Divx ( ) ( ) AVI Xvid ( ) AVI H.264 ( ) WMV ( ) - Aby pracowało prawidłowo, w LAN, musi być zainstalowany Nero Media Home 4 z ograniczoną ilością urządzeń DLNA. Ustawienia transkodowania sygnału wideo muszą być skonfigurowane do automatycznego wykrywania formatu i rozdzielczości PAL lub NTSC. ( ) - Plik musi mieć rozszerzenie *.M2TS. ( ) - Do poprawnej pracy na PC muszą być zainstalowane właściwe kodeki. Ł.K. 15

10 Porady serwisowe, Fot. 1. Płyta sterowania + Y - SUS Fot. 2. Płyta sterowania + Z - ZSUS Fot Tuner silikonowy Fot. 2 Ł.K. Fot. 3. Płyta sterowania + X

11 Porady serwisowe Fot. 4. Wejście sygnałowe LVDS Fot. 5. Normalna końcówka odsysająca Sprawdzić napięcia wej. jeśli są różne Ustawić napięcia Końcówką pomiarową miernika sprawdzić punkty 5V, Va, Vs zgodnie z etykietą Sprawdzić bezpiecznik Ustawienie napięcia Vs (Vs : w zakresie 180 ~195 V) - wartość + wartość Kierunek regulacji Ustawić na pozycję normalne Ustawienie napięcia Va Va : w zakresie 55 ~65 V Fot. 6. Wykrywanie uszkodzeń 18

12 Porady serwisowe Normalna wartość diody= 0.6 (kierunek przewodzenia) Normalna wartość diody = OL (kierunek zaporowy) bezpiecznik 5V bezpiecznik Vs bezpiecznik Va Fot. 9. Sprawdzenie bezpiecznika na płycie Z- SUS punkt końcówki miernika OSC(X1) Sprawdzić oscylacje Zachować ostrożność na ewentulne porażenie prądem napięcie wej. diody LED D1 D2 D3 D4 D5 5 V 3.3 V 1..8 V DMM (GND) sprawdzić tranzystor FET Fot. 7. Wykrywanie uszkodzeń modułu sterowania normalna wartość diody = OL (k. zaporowy) normalna wartość diody = 0.4 (k. przewodzenia) Fot. 10. Sprawdzenie diody na wyjściu układu PFC na płycie Z-SUS 19

13 Porady serwisowe sprawdzić tutaj sprawdzić tutaj zasłonięty Fot. 11. Sprawdzenie złącza (1) sprawdzić tutaj pasek ciąg dalszy fot. 12 Sprawdzenie TCP. Sprawdzić, czy TCP nie jest przerwane, lub obcięte. TCP uszkodzony Fot. 12. Sprawdzenie złącza (2) Vsc punkt pomiarowy (mierzyć na R53) zasłonięty ustawić Vy Fot. 13. Uszkodzenie taśmy TCP ustawić Vset_dn punkt pomiarowy Vy (mierzyć na R78) bezpiecznik Vs ustawić Vset_up bezpiecznik 5V Fot. 14. Wykrywanie uszkodzeń na płycie Y-SUS 20

14 Porady serwisowe TCP IC pęknięty Fot. 15. Pęknięty układ scalony TCP Array Resistor 6 line MCM Buffer IC G1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A TC74AC VCC 19 G2 18 Y1 17 Y2 16 Y3 15 Y4 14 Y5 13 Y6 12 Y7 R - array Płyta sterowania MCM jest uszkodzona Moduł MCM nie może być zmieniony oddzielnie Należy wymienić płytę sterowania GND Y8 TCP (TOP VIEW) 192 Line output Fot. 16. Moduł sterowania przepływu danych adresowych jedna elektroda przerwana (na przewodzie taśmowym elastycznym) rozłączony linia pozioma jedna linia Fot. 19. Sprawdzenie złącza FPC Fot. 17. Defekt pojedynczej linii Linia otwarta lub zwarta w tej samej odległości. 21

15 Porady serwisowe rozłączony brak obrazu Fot. 20. Sprawdzenie złączy sterowników Fot. 23. Sprawdzenie diody na wyjściu układu skanowania Normalna wartość diody = 0.6 (k. przewodzenia) Normalna wartość diody = OL (k. zaporowy) Fot. 21. Sprawdzenie diody na wyjściu układu skanowania przerwa na elektrodzie FPC uszkodzona izolacja elektrody panelu jedna linia pozioma Fot. 22. Elektroda FPC przerwana / elektroda panelu uszkodzona 22

16 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Diody temperatury Pamiêæ Flash ROM # Dioda wyœwietlania temperatury Waga D15-8 D16-4 D17-2 D18-1 Regulator Dioda wyœwietlania temperatury mo e byæ sprawdzana. Obrazek z lewej strony pokazuje 7 okresów, które oznaczaj¹ normaln¹ temperaturê. Diody LED Napiêcie wejœciowe Punkt przy³o enia próbnika OSC (X1) Sprawdziæ stan oscylacji. Uwa aæ na pora enie pr¹dem Sprawdziæ tranzystor FET 5V 3.3V DMM (GND) 1 8V 27

17 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie MCM Regularne linie pionowe < MCM > Z³¹cze Ca³kowity lub czêœciowy brak wyœwietlania obrazu < Z³¹cze > < Czêœciowy brak obrazu > Oscylator Brak obrazu < Oscylator > Nieprawid³owy kontakt z³¹cza LVDS Nieprawid³owe wyœwietlanie obrazu < Czêœciowy brak obrazu > 28

18 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Przebieg Y z p³ytki 50X3 Y 110V 200V 110V 200V V s 80V < Miejsce pod³¹czenia sondy oscyloskopu do sprawdzenia kszta³tu przebiegu Z > Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Uszkodzenie zasilacza IPM Brak wyœwietlania obrazu (Jeœli jest uszkodzony ER IPM, na ekranie mo e byæ przez kilka minut wyœwietlany prawid³owy obraz) < Brak obrazu > Uszkodzony tranzystor FET Brak wyœwietlania obrazu (na p³ycie podtrzymania Y znajduje siê wiele tranzystorów FET) < Brak obrazu > Przepalony bezpiecznik Brak wyœwietlania obrazu * bezpiecznik 5V SMT * bezpieczniki ceramiczne Va, Vs Vs Va 5V < Brak obrazu > 29

19 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Schemat blokowy p³yty podtrzymania Y P³yta zasilacza (PSU) Otrzymuje 5V, Va, Vs Rozdziela napiêcia 5V, Va P³yta sterowania CTRL Zasilacz IPM tworzy sygna³ podtrzymania Wytwarza napiêcia Vsc, -Vy z napiêæ Vs i Va przez transformator Tranzystor FET wytwarza sygna³ Sygna³ informacji prze³¹czaj¹cej tranzystor FET Przenosi sygna³ do p³yty sterownika Y 5V, Va, Vs 5V, Va, Vs 5V, Va 5V 5V, Va Przep³yw napiêæ < Miejsce pod³¹czenia sondy oscyloskopu celem sprawdzenia przebiegu sygna³u Z > 30

20 działania wyświetlaczy plazmowych Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Uszkodzony zasilacz IPM Ciemny obraz < Ciemny obraz > Po³¹czenia kablowe Jeœli kabel nie by³ pod³¹czony, brak wyœwietlania obrazu < Brak obrazu > 31

21 działania wyświetlaczy plazmowych * 50X3 u ywa 12 uk³adów scalonych sterowników (góra i dó³ po 6 sztuk). VH SN HVO GND Uszkodzenia główne: uszkodzony układ scalony SCAN, połączenie Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Uszkodzony uk³ad scalony SCAN Poziomy pas < Poziomy pas > Po³¹czenia kablowe Jeœli kabel nie by³ pod³¹czony, brak wyœwietlania obrazu < Nieprawid³owy obraz > 32

22 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Napiêcie 5V i Va Sygna³ RGB z p³yty sterowania CTRL P³yta X prawa P³yta X œrodkowa P³yta X lewa Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Nieprawid³owe po³¹czenia Nieprawid³owe wyœwietlanie w pionie < Nieprawid³owe po³¹czenie > Nieprawid³owe wyœwietlanie w pionie Pionowa linia (podobna jak przy uszkodzeniu uk³adu scalonego Linia utworzona przez cz¹stki lub wady wstawiania 33

23 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Wspólny 768 linii (w przypadku 50 cali) < P³yta Z > < Sterownik Y > Z sus FFC (Flat Flexible Cable) p³aski kabel elastyczny ¹czy sygna³ logiczny wtyk 0.5 mm, typ 50-pinowy wtyk 0.5 mm, typ 30-pinowy Nieprawid³owe wy³adowanie spowodowane uszkodzeniem p³yty Deformacje obrazu z powodu nieprawid³owego wy³adowania 34

24 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Nieprawid³owe wy³adowanie w specyficznej skali szaroœci Niewygaszone nieprawid³owe wy³adowania 5. Wymieniæ p³ytê sterowania CTRL. Obraz z nieprawid³owymi wy³adowaniami Obraz z nieprawid³owymi wy³adowaniami ( PDP42X2A ) Objaw: Lokalizacja punktów kontrolnych: Ciemny ekran na skutek nieprawid³owych wy³adowañ Vscan TP GND Punkty pomiaru napiêcia Vscan 35

25 3 1 P N C O N N E C T O R 2 5 P N C O N N E C T AV_ROUT AV_LOUT MNT_L_OUT O R /W_PROTECT TX IR RF_S/W_1 5VST MNT_R_OUT MNT_L_OUT COMP2_SW COMP1_SW 6V AV_ROUT AV_LOUT V AT_TU_V PC_SYNC M_CVBS M_C_IN COMP_HS COMP_VS MAIN_Y/G_IN MAIN_U/B_IN MAIN_V/R_IN CAPTION SCL_CH2 SDA_CH2 AT/NT 2 Tuner SIF M_CVBS M_C_IN REC_CVBS_OUT IIC_CH Sound Proc (MSP4440K) AT_TU_V ATSC/NTSC Tuner (TDVS-H701F) HV_PC LPF Active LPF (FMS6407) System CPLD1 (XC95288XL) 2 SIF LPF (FMS6400) MAIN_Y/G_IN MAIN_U/B_IN MAIN_V/R_IN COMP_HS COMP_VS I2S I2S_MCLK ANALOG_L/R BUFFER (MC33078) IIC_CH1 0 C2 HV_pol MSP nd IF±(6M) IF_AGC TUNER_RF_AGC X-tal (24.576M) (µpd64011a) K4S H SDRAM 2MB 3 IIC-CH4_1 0 CC H,V,CLAMP FID H_pol CPU PWM MODULATOR (NSP2100A) AUDIO ADC (CS5331) X-tal (25M) FSA 1156 IIC_CH3 0 B8 PVSB (LGDT3303) ADC (mst9883) OR2 Reset YCbCr IIC-CH V Reg. IIC_CH4_ I2S Out Buffer I2S Out 3 HD-II (74LCX244) 3 RGB HDMI Rx 24 RXD[0:2]±, RXCLK± BSS8 SiL 9011 H,V, DDC(I2C) 2 BSS83 3 IIC-CH3 $ ,6 RX_HDMI 24LC02 7 CLK 8 SPDIF OR4 3 RF_AGC 16 3 H,V,CLK FID PWM_L/R I2S In CPU RF_AGC_CTRL 1 0 1C 24 3 OR1 OR4 OR2 System CPLD1 (XC95288XL) PWM AMP (TAS5122) HD-II VSB_DATA 11 YCbCr H,V, CLK OR OR1 OR4 H,V, CLK CS8415A YCbCr H,V,CLK FID OR 4 OR3 IIC A IIC B IIC C IIC D 9 TP/D1 H,V, System CPLD1 (XC95288XL) OR4 CLK REC_CVBS_OUT IR RF_S/W_1 /W_PROTECT CAPTION PC_SYNC COMP2_SW COMP1_SW I2C Hub (PCA9516) K4S641632H SDRAM 32MByte (8MB x4) 64-Bit I/F 1.8V Reg. HD2_MAIN_PWM HD-II (Ver2.3) -TP De-Mux -MPEG Decoding : -Format Converter -Host I/F, Memory I/F -Digital I/F -Video DAC, NTSC Encoder -AC-3 Decoder/SPDIF In/out IIC_CH µcom (M37151) EN[0:3(GPIO)] AH_SPDIFCLK HD2_SYS_CLK HD2_DAC_SCK/LRCK IIC-_CH System CPLD1 (XC95288XL) $2.3 SEL_I2C HD2_NT2CLK TPN_SYS_CLK EPLD_CLK SPDIF Receiver. (CS8415A) / 2 VCXO 27MHz $0.78 CY2305SC HV,Hact 3 30 FR_60 RGB RX_HDMI_SPDIF ucom (M37151) EEPROM (AT24LC512) ARM [S3C44BOX] -SDRAM Controller -Peripheral Controller -Local BUS I/F -Serial(2), GPIO, I2Cr HD2_VDPClk (74.25M) DOutClk LGDPLL (LGDT1901A) IIC C 0 1E IEP LGDT4411 HD2_ICE958_OUT IIC_CH IIC-CH IIC-CH Sil9011 PCI Bus DPLL_R[1:3] LVDS Tx. (THC63LVD103) 32Bit Bus I/F Reset KIA7029 $0.1 74LC14 Peripheral Bus Temp. Sensor (LM75) Port Expander (M62320) XDR_DATA_R/G/B[0:9] IIC C 0 1C TX[0:4]± TXC± 12 SPDIF_TX RS-232C (ST3232) SDRAM 64MB(32MBx2) Flash Memory 8MB(4MBx2) I I Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych NT & Composite Component & RGB DTV HDMI EEPROM (AT24LC16) 36

26 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych CPU (S3C44BOX) I2C Master CPLD (XC95288) CPU_I2C I2C_EN 4 CH1 CH2 I2C Hub (PCA9516) CH3 CH4 AT/NT Tuner 0xC2 Temp. Sensor (DS1621) 0x94 NT Decoder Main (µpd64011) 0xB8 Main MSP (MSP4440) 0x80 Port Expander (M62320) 0x74 IEP2 (LGDP4411) 0x1E U-Com (M37151) 0x50 SPDIF Receiver (CS8415A) 0x20 HDMI Receiver (SiI9011) 0x60/0x68 0x74 EEPROM (AT24C16) 0xA8 24LC512 0XA6 ADC (AD9883) 0x98 Level Shift AV Switch (CXA2069) 0x90 PDP Modul 0x1C DASP (NSP2100A) 0x6C (1) AV Switch (CXA2181) 0x84 I2C_CH1 (+5V) I2C_CH2 (+5V) 24LC02 I2C_CH3 (+3.3V) I2C_CH4 (+5V & +3.3V) VSB (LGDT3303) 0x1C (1) 37

27 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych NT/AT Tuner SIF External L/R INPUT Composite L/R Component 1 Component 2 RGB L/R IN 2nd_IF_P 2nd_IF_N LGDT3303 Analog L/R (2 4) CXA2069 (AV Switch) 9V & 5V SIF VSB_DATA (8) HD2_DAC_SCK HD2_DAC_LRCK HD2_DAC_LRCH HD ll (TP + Video + Audio) 74lcx244 (Buffer) CS5331A (ADC) 3.3V 5V HA_DAC_SCK HA_DAC_LRC K HA_DAC_LRC H I2S I2S AV_LOUT AV_ROUT I2S MC33078 (Buffer) MSP4440 (Multistandard Sound Processor) 9V & 5V 9V Analog L/R HD2_DAC_SCK HD2_DAC_LRCK HD2_IEC958_IN I2S CS8415A (SPDIF Rx) AUDIO_IN_SCK AUDIO_IN_LRCK AUDIO_IN_DATA_H I2S_SCK I2S_LRCK AN_LINE_LRCH HD2_IEC958_OUT I2S (S_BUS) 5V RX_HDMI_SPD IF NSP2100A (PWM Modulator) 3.3V & 1.8V Sil9011 (HDMI Rx) MNT_R_OUT MNT_L_OUT SPDIF output TMDS0_RX (8) TAS5112 (Power Amp) 19V HDMI MONITOR OUT STEREO L/R SPEAKER } 38

28 Tryb i funkcje serwisowe TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20 i GT20 (Uszkodzona p³yta A) Widok normalny Obraz odbity w pionie o 180 (Uszkodzona p³yta A) Rys.2. Funkcja Mirror efekty na ekranie 43

29 Tryb i funkcje serwisowe TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20 i GT20 P Nowoœæ w modelach z 2010roku A Rys.3. Zasada regulacji napięcia Vsus w odbiornikach TV plazmowych nie Dane nie mog¹ byæ zmieniane w tym trybie - OK Uwaga: Ustawienia mog¹ byæ zmieniane tylko w trybie Vsus Test. Vol+ lub Vol- Vol+ lub Vol- Vol+ lub Vol- 3 4 OK Dane nie mog¹ byæ zmieniane w tym trybie } 44

30

31

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120 Plena All-in-One 10 Watt pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-AIO10 Plena All-in-One 10 Watt Instrukcja Instalacji i Obsługi informacje o zabezpieczeniach pl Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07. Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. 52 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.2014 14:59 Instrukcja obsługi urządzenia Dziękujemy za zakup tabletu Colorovo

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Projekt inżynierski KIERUNEK INFORMATYKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Projekt inżynierski KIERUNEK INFORMATYKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Projekt inżynierski Adaptacja systemu operacyjnego Rockbox na odtwarzacz Sandisk Sansa Connect Autor: Tomasz Moń Kierujący

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System AN-CM-180-20-1-v1_2 Data aktualizacji: 07/2012r. 07/2012 AN-CM-180-20-1-v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo