Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD, 2011-12"

Transkrypt

1 Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD,

2 Referencje S.Wildermuth: Essen%al Windows Phone 7.5: Applica%on Development with Silverlight. Adison- Wesley 2012 M.Iantosca: Introduc%on to Mobile Applica%on Development Using Silverlight (hips://www.microsok.com/ educalon/facultyconneclon/arlcles/arlcledetails.aspx?cid=2368&c1=en- us&c2=0) Windows Phone Development (hip://msdn.microsok.com/en- us/library/ff402535%28vs.92%29.aspx) Ch.Petzold: Programming Windows Phone 7 Series. MicrosoK Press 2010 (hip://www.charlespetzold.com/phone)

3 Wprowadzenie

4 Windows CE Windows CE (Embedded Compact) Początkowo przycięta wersja Windows 95 (pierwsze netbooki?) Obecnie system operacyjny dla minimalistycznych komputerów i systemów osadzonych (inny niż Windows XP/7 Embedded) Oparty na architekturze komponentowej System czasu rzeczywistego Możliwość działania z 1 MB RAM i bez dysku Component- based, embedded, real- %me OS Możliwość skonfigurowania jako system zamknięty (bez rozszerzeń i aplikacji użytkownika, zapisane w ROM- ie) Baza dla wielu różnych pla1orm - - Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003,, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6

5 Historia Windows CE Windows CE 7.0 March 2011 Windows Phone 7.0 / 7.5

6 Windows CE 6.0 Nowe cechy systemowe 32 tys. procesów, 2GB pamięci wirtualnej na proces (poprzednio 32 procesy, 32MB pamięci wirtualnej na proces) System pliów ExFAT (bez ograniczenia 32GB na wolumen i 2GB na plik, dostosowany do pamięci flash) Wsparcie dla 512MB RAM Nowe cechy użytkowe Silverlight for Windows Embedded IE Embedded (panning/zooming) Flash Lite Dotyk i gesty Przeglądarki MS Office i PDF Windows Mobile 6.x bazuje na Windows CE 5.0 (5.2) z 2004!

7 Windows CE 7.0 Nowe cechy systemowe Wsparcie dla procesorów dual- core (ARM) Wsparcie dla 3GB RAM (pamięć fizyczna) Nowe cechy użytkowe Bluetooth 3.0 DLNA (Digital Living Network Alliance) MTP (Media Transfer Protocol) Windows Phone 7 IE z Flash Podstawa dla Windows Phone 7.x

8 Windows Phone 7/7.5 Pla1orma programowa i sprzętowa Nowy UI (Metro) z koncentratorami zawartości (content hubs), aktywne ikony (live %les) i wielo- dotykiem Tworzenie aplikacji tylko w.net (C# i VB) Silverlight (wersja 4) XNA Aplikacje zatwierdzane przez MS i dostępne w Windows Phone Marketplace Aktualizacje systemu udostępniane przez MS (niezależne od producentów sprzętu i operatorów) 7.1 == 7.5 Windows Phone OS/SDK 7.1 ale Windows Phone Pla1orm (Mango) 7.5

9 Pla1orma sprzętowa Dokładna specyfikacja sprzętowa przygotowana przez MS (Hardware Chasis)

10 Pla1orma sprzętowa Mechanizmy do wprowadzania informacji

11 Metro UI koncentratory Grupują wybrane typy informacji (podejście data- driven zamiast applica%on- driven) Wsparcie ze strony API (kontrolka Panorama)

12 Przykłady koncentratorów Metro UI koncentratory

13 Metro UI aktywne ikony Podstawowy element ekranu startowego Możliwość wyświetlania dynamicznie zmieniającej się informacji Aktualizacja ikon przez aplikacje i usługi Ikony dwustronne oraz pozwalające na przejście do wybranych części (okien) w aplikacji (deep links) Wsparcie ze strony API

14 Rozpowszechnianie aplikacji Windows Phone Marketplace Obsługa płatności 70% zysku dla autora aplikacji Automatyczna aktualizacja aplikacji (darmowych i płatnych) Udostępnianie wersji demonstracyjnych i możliwość przejścia do wersji pełnej Koszt roczny 99$ 100 aplikacji darmowych, nieograniczona liczba aplikacji płatnych Autoryzacja 5 telefonów deweloperskich Możliwość autoryzacji telefonu bez konieczności uczestnictwa w Markteplace (?)

15 Wymagania dla aplikacji w Marketplace Odpowiednia jakość aplikacji Wyświetlenie początkowego ekranu w ciągu 5 sekund, pełne uruchomienie w ciągu 20 sekund Poprawna obsługa nawigacji za pomocą klawisza Back Bezpieczne zakończenie działania w razie wystąpienia wyjątku Zgodność z base applica%on policies Pełna funkcjonalność po instalacji aplikacji Informacja o konieczności ściągnięcia większej porcji danych (> 50MB) Rozmiar aplikacji do 500MB (20MB dla instalacji OTA) Zgodność z legal usage policies Płatności tylko w ramach Marketplace Zgoda użytkownika w wybranych sytuacjach (np. udostępnienie informacji osobistej, powiadomienia, dodatkowe zakupy) Reklamy zgodne z wytycznymi MS Zgodność z content policies

16 Technologie deweloperskie Silverlight Dla aplikacji użytkowych zamiast Windows Forms Pochodna WPF (Windows PresentaLon FoundaLon) Połączenie kodu i znaczników (XAML - - Extensible ApplicaLon Markup Language) Wersja 5 dla pla1orm desktopowych (Windows/ Mac), wersja 4 dla WP7.5 XNA (XNA is Not an Acronym) Pla1orma do programowania gier (2D, 3D) Pętla gry zamiast zdarzeń Dostępna dla Windows, Xbox oraz WP7 Możliwość połączenia obu technologii

17 Narzędzia deweloperskie Windows Phone SDK 7.1 Visual Studio 2010 Express for Windows Phone Środowisko samodzielnie Integracja z Visual Studio 2010 Professional (lub lepszym) MicrosoK Expression Blend Narzędzie do wizualnego projektowania interfejsu Windows Phone Emulator Wymaga DirectX 10 oraz sterowników WDDM 1.1! Silverlight for Windows Phone Toolkit (hip://silverlight.codeplex.com/) Dodatkowy zestaw kontrolek rozszerzający SDK

18 MicrosoK Expression Blend Otwieranie, modyfikacja oraz uruchamianie projektów stworzonych w Visual Studio

19 Windows Phone Emulator Możliwość symulacji zmiany fizycznego położenia oraz lokalizacji geograficznej

20 Hello, World!

21 Struktura aplikacji Ramka (PhoneApplicationFrame) Kontener najwyższego poziomu Jeden w aplikacji Strona (PhoneApplicationPage) Reprezentuje jeden ekran Jedna lub więcej w aplikacji Wyświetlana w ramce Elementy strony Pole systemowe (system tray) Tytuł aplikacji Tytuł strony Zawartość Pasek aplikacji (applica%on bar)

22 Elementy projektu

23 App.xaml / App.xaml.cs Zasoby wspólne dla całej aplikacji Deklaracja metod związanych z obsługą cyklu życia aplikacji Klasa implementująca aplikację (App) singleton (Application.Current) Metody związane z cyklem życia Metody obsługujące nieobsłużone wyjątki oraz błędy w nawigacji App.xaml à App.g.cs

24 MainPage.xaml / MainPage.xaml.cs Projekt (opis) UI dla aktualnej strony (nazwa pliku odpowiada nazwie klasy) Kod związany z obsługą zdarzeń na stronie Kod łączący wybrane elementy UI z obiektami.net (elementy z nazwami) MainPage.xaml à MainPage.g.cs

25 WMAppManifest.xml Ustawienia konfiguracyjne specyficzne dla aplikacji WP7.5 Meta dane Wymagane uprawnienia Strona startowa Zadania uruchamiane w tle Rozszerzenia koncentratorów Definicje aktywnych ikon

26 Format.XAP Format paczki z aplikacją dla WP7 Archiwum ZIP (łatwy dostęp po zmianie rozszerzenia pliku)

27 Projektowanie UI

28 Rozmieszczenie kontrolek na stronie Elementy UI rozmieszczane na stronie za pomocą kontenerów Możliwość wielokrotnego zagnieżdżania kontenerów

29 Kontrolki standardowe Proste (simple controls) TextBox RichTextBox PasswordBox Slider ProgressBar Z zawartością (content controls) możliwość zagnieżdżania XML- a Button CheckBox RadioButton HyperlinkButton tylko do odczytu! Listy (list controls) Możliwość wyświetlania kolekcji dowolnych danych (właściwość ItemSource) Możliwość definiowana szablonów dla wyświetlanych elementów ListBox

30 SIP (SoK Input Panel) Możliwość określenia rodzaju wirtualnej klawiatury (SIP) dla specyficznych typów informacji (właściwość InputScope)

31 Kontrolka Panorama Obszar (canvas) większy niż wyświetlacz Złożony z jednego lub wielu paneli (PanoramaItem) Możliwość dowolnego przewijania Wykorzystany do implementacji koncentratorów

32 Kontrolka Pivot Obszar większy niż wyświetlacz Złożony z jednego lub wielu paneli (PivotItem) Każdy panel zajmuje całą stronę Możliwość przechodzenia (skokowego) do sąsiednich paneli

33 Kontrolki z Silverlight Toolkit Dodatkowe kontrolki rozszerzające standardowy zestaw AutoCompleteBox ContextMenu DatePicker TimePicker ListPicker LongListSelector PerformanceProgressBar ToggleSwitch ExpanderView PhoneTextBox WrapPanel

34 Mechanizm Data Binding Powiązanie źródła danych z kontrolką UI Automatyczne ustawianie wartości kontrolki Automatyczna aktualizacja źródła danych Możliwość określenia mechanizmu konwersji oraz formatowania między źródłem danych a kontrolką UI Możliwość wiązania ze sobą kontrolek UI

35 Nawigacja w aplikacji

36 Nawigacja w aplikacji dla WP7 Aplikacja dla WP7 składa się z jednej lub kilku stron identyfikowanych za pomocą URI Nawigacja (oraz przekazywanie parametrów) zbliżona do nawigacji po stronach WWW Stos odwiedzonych stron Możliwość cofnięcia się do poprzedniej strony (przycisk Back) Cofnięcie się poza pierwszą stronę kończy aplikację /Views/SecondPage.xaml

37 Klasa NavigationService Udostępniona jako PhoneApplicationPage.NavigationService Funkcjonalność dostępna w PhoneApplicationFrame Metody do nawigacji NavigationService.Navigate(new Uri( MainPage.xaml, UriKind.Relative) NavigationService.GoBack() Dostęp do stosu odwiedzonych stron (tylko do odczytu) NavigationService.BackStack Możliwość usunięcia ostatnio odwiedzonej strony NavigationService.RemoveBackEntry() Wykorzystywana przez kontrolkę HyperlinkButton

38 Obsługa nawigacji Zestaw metod wirtualnych (nie zdarzeń!) w klasie PhoneApplicationPage OnNavigatingFrom(NavigatingCancelEventArgs e) Wywoływana w trakcie opuszczania strony Możliwość zablokowania przejścia OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs e) OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) Parametry z URI dostępne jako NavigationContext.QueryString (tablica asocjacyjna)

39 Obsługa nawigacji MainPage.xaml.cs SecondPage.xaml.cs

40 UriMappings i UriMapper Bardziej czytelne URI oraz automatyczna konwersja ich fragmentów na parametry zapytania App.xaml.cs App.xaml MainPage.xaml

41 Cykl życia aplikacji

42 Stany aplikacji Tombstoning zamiast tradycyjnej wielozadaniowości Aplikacje usypiane lub wstrzymywane w wyniku deaktywacji Odtwarzanie stanu aplikacji podczas jej ponownej aktywacji Launching Uruchomienie aplikacji przez użytkownika Closing Zakończenie aplikacji przez użytkownika

43 Klasa PhoneApplicationService Singleton dostępny jako PhoneApplicationService.Current Obsługa cyklu życia aplikacji oraz przechowywanie danych użytkownika między deaktywacją a aktywacją aplikacji Obsługa poszczególnych zdarzeń w klasie App Application_Launching Application_Closing Application_Activated Application_Deactivated 10 sekund na aktywację! Dane użytkownika przechowywane w słowniku PhoneApplicationService.State (string à object) Automatyczny zapis i odczyt ustawień związanych z nawigacją (stos stron, ostatnio odwiedzona strona)

44 Wielo- dotyk i gesty

45 Poziomy obsługi wielo- dotyku Obsługa na poziomie klasy Touch i zdarzenia FrameReported Obsługa na poziomie klasy UIElement i zdarzeń związanych z gestami pinch/stretch i drag ManipulationStarted ManipulationCompleted ManipulationDelta Obsługa na poziomie klasy UIElement i gestów Tap Double- tap Hold

46 Zdarzenie FrameReported Opis zdarzenia dostępny w FrameReportedEventArgs GetPrimaryTouchPoint informacja o pierwszym dotkniętym punkcie (współrzędne względem wskazanej kontrolki) GetTouchPoints informacja o wszystkich punktach dotyku (współrzędne względne) Dla każdego punktu dotyku (TouchPoint) dostępna informacja o jego stanie, położeniu oraz dotykanej kontrolce

47 Zdarzenie ManipulationDelta Opis zdarzenia ManipulationDelta dostępny w ManipulationDeltaEventArgs (ManipulationDelta) Informacja o przesunięciu (transla%on) i skali (scale) Wielkości skumulowane dla całej manipulacji Zmiana w stosunku do ostatniego zdarzenia Informacja o kontrolce, której dotyczy manipulacja Informacja zagregowana brak rozróżnienia na poszczególne punkty dotyku

48 Integracja z funkcjami telefonu

49 Launchers i Choosers Uruchomienie wybranej funkcji telefonu Chooser pozwala na przekazanie pewnej informacji do aplikacji (zdarzenie wywoływane po zakończeniu choosera)

50 Przykłady wykorzystania Uwaga na tombstoning!

51 Obsługa kamery Klasa PhotoCamera możliwość wykonywania zdjęć z poziomu aplikacji (bez choosera) Konfiguracja kamery (fokus, redukcja czerwonych oczu) Przechwytywanie wykonanych zdjęć Klasa CaptureSource niskopoziomowy dostęp (na żywo) do kamery i mikrofonu AudioSink przetwarzanie danych z mikrofonu VideoSink przetwarzanie danych z kamery Dostęp do poszczególnych ramek danych

52 Aktywne ikony

53 Aktywne ikony Głowna ikona (main live %le) przypięta przez użytkownika do ekranu startowego i uruchamiająca aplikację Stan początkowy ikony opisany w WMAppManifest.xml, późniejsza możliwość zmiany z poziomu aplikacji Dodatkowe ikony (secondary %les) dodane z poziomu aplikacji i pozwalające na przejście do wskazanego ekranu (deep- link)

54 Przykład realizacji WMAppManifest.xml MainPage.xaml.cs DeepLink.xaml.cs

55 Pliki i bazy danych

56 Isolated Storage Wirtualny system plików dla każdej aplikacji (pełna izolacja bez współdzielenia informacji!) Klasa IsolatedStorageSettings słownik (string à object) pozwalający na zapis ustawień dla aplikacji Singleton IsolatedStorageSeetings.ApplicationSettings Wykorzystanie XML- a do serializacji Klasa IsolatedStorageFile dostęp do wirtualnego systemu plików (a nie pliku!) Instancja klasy zwracana przez IsolatedStorageFile. GetUserStoreForApplication Wsparcie dla typowych operacji IO (tworzenie, usuwanie plików i katalogów)

57 Przykładowe wykorzystanie

58 Baza danych SQL Server CE wbudowany w system Brak bezpośredniego dostępu za pomocą SQL (LINQ to SQL) Podejście code- first generacja schematu bazy danych na podstawie klas z odpowiednimi adnotacjami Plik bazy danych (.sdf) przechowywany w isolated storage (do 512 MB)

59 Przykładowe wykorzystanie

60 Pozostałe możliwości Definiowanie zależności 1:n i dostęp do obiektów nadrzędnych/podrzędnych adnotacja Association Aktualizacja schematu bazy danych (z poziomu aplikacji) klasa DatabaseSchemaUpdaterClass Szyfrowanie zawartości bazy danych i zabezpieczenie dostępu hasłem (hasło podawane jako element connec%on string)

61 Co jeszcze?

62 Inne ciekawostki Dostęp do koncentratorów i możliwość rejestracji aplikacji jako ich rozszerzenia Ograniczona wielozadaniowość agent działający w tle i wykonujący zlecone zadania (klasa ScheduledTaskAgent) PeriodicTask krótki, cyklicznie powtarzające się zadanie ResourceIntensiveTask dłuższe, jednorazowe zadanie wymagające wybranych zasobów (zewnętrzne zasilanie, połączenie WiFi, zablokowany ekran) Wysyłanie i pobieranie danych w tle Background Transfer Service (BTS) z wykorzystaniem HTTP/HTTPS (POST/GET)

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo