Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych"

Transkrypt

1 Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Dobrze zaprojektowany i wykonany system BIP realizuje następujące funkcje: 1. prowadzi bazę danych dokumentów i informacji publicznych publikowanych w BIP zgodnie z Ustawą o Dostępie do Informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198) i innymi aktami prawnymi, 2. publikuje w Internecie odpowiednio sformatowane strony WWW, na których petenci mogą zapoznać się z informacjami zapisanymi w bazie, 3. umożliwia pracownikom urzędów modyfikowanie istniejących oraz wprowadzanie nowych informacji publicznych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 2002 r. poz. 619) wskazuje na Internet jako medium publikacji BIP i określa standardy wykonania, wdrożenia i eksploatacji Biuletynu Informacji Publicznej. Definiuje też wymagania odnośnie infrastruktury oraz kontroli bezpieczeństwa i administracji systemem. Jak wynika z 2. Rozporządzenia - Biuletyn Informacji Publicznej: publikowany jest w Internecie pod wydzielonym adresem strony WWW, zorganizowany jest w postaci baz danych, a udostępnianie informacji odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych, a więc elementy oprogramowania serwera pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie, zawiera moduł administracyjny - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do Biuletynu w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie. Dotyczy to zarówno strony głównej jak i stron podmiotowych. Wytyczne te określają podstawowe założenia do projektu informatycznego BIP. Kolejne informacje do sformułowania założeń wynikają z treści Ustawy: Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198) nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązek udostępnienia informacji i dokumentów zdefiniowanych jako publiczne. Ustawa określa przedmiot informacji publicznej, a także zakres przedmiotowy oraz tryb i terminy wdrożenia urzędowego informatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej. W kolejnych artykułach czytamy: Art Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy (...). Art Udostępnieniu podlega informacja publiczna (...) - i tu ustawodawca wymienia szczegółowo jakie informacje muszą być publikowane w BIP nie ograniczając podmiotów prowadzących BIP co do publikowania innych informacji publicznych). Art Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Strona 1 z 7

2 Z lektury Ustawy należy wyprowadzić wniosek, że system informatyczny BIP musi zapewnić możliwość publikacji ogromnej ilości dokumentów oraz informacji wynikającej z pracy urzędów administracji publicznej. Przykładowo: średniej wielkości urząd miejski tworzy pomiędzy dokumentów rocznie, załatwiając przy tym kilkanaście tysięcy spraw wszczynanych na wniosek bądź z urzędu. System Informatyczny BIP musi zapewnić możliwość organizacji hierarchicznych struktur katalogów i odnośników (menu przedmiotowe) oraz zróżnicowane tryby prezentacji dokumentów, aby gwałtownie rosnąca zawartość systemu zachowała spójność i łatwość dostępu. Musi też zapewnić możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb urzędu oraz pozwalać na poprawę pomyłek zarówno w tworzeniu struktur dostępu jak i w treści publikowanych dokumentów. Kolejnym aspektem niezbędnym przy projektowaniu systemu informatycznego BIP jest charakterystyka jego użytkowników. Rozdział pkt 1. Rozporządzenia mówi: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za (...) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu. A więc interfejs modułu administracyjnego musi być tak zaprojektowany i wykonany, aby pracownik urzędu, np. gminnego, nie będący informatykiem był w stanie efektywnie i odpowiedzialnie wprowadzać treści na stronę WWW, jaką jest BIP. Od osób zajmujących się wprowadzaniem danych do BIP w urzędzie można wymagać znajomości obsługi komputera PC, umiejętności pracy z edytorem tekstu (np. Microsoft Word) oraz umiejętności poruszania się po Internecie za pomocą przeglądarki internetowej, a więc podstawowego obycia z typowym środowiskiem pracy na komputerze. Optymalnym rozwiązaniem jest wyposażenie modułu administracyjnego w edytor tekstu jak najbardziej zbliżony funkcjonalnie i wizualnie do edytora Word najbardziej popularnego narzędzia do edycji tekstów. Dodatkowo warto użytkownikowi umożliwić wklejanie do BIP gotowych tekstów przygotowanych uprzednio w programie Word. System BIP powinien umożliwić przydzielanie uprawnień do wprowadzania i modyfikacji dokumentów w BIP pracownikom w taki sposób, że mają oni dostęp jedynie do stron publikujących wybrane dane, zaś cała reszta jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem. W ten sposób ogranicza się ryzyko i zwiększą kontrolę odpowiedzialności za publikowane treści. Z drugiej strony, użytkownikiem stron BIP będzie obywatel RP, interesant poszukujący informacji, a dysponujący bardzo zróżnicowana infrastrukturą teleinformatyczną. Z punktu widzenia systemu informatycznego BIP publikacja musi działać na wielu zróżnicowanych przeglądarkach internetowych, takich jak Internet Explorer, Nescape, Opera, Mozilla i inne, poza tym w różnych wersjach. Niewielu będzie korzystać z łącz szerokopasmowych, raczej należy spodziewać się korzystania z numerów dostępowych i transmisji w granicach 30 kb/sek. Publikowane dokumenty muszą wiec być lekkie i nie mogą wymagać do ich otwarcia komercyjnie licencjonowanych programów. Pierwszy etap wdrażania BIP to głównie zaprojektowanie przez urząd struktury dostępu do informacji poprzez zdefiniowanie menu przedmiotowego, a następnie wprowadzenie wymaganych ustawą dokumentów. Wiele z nich istnieje w urzędach w postaci elektronicznej lub papierowej i system informatyczny powinien umożliwiać łatwą ich konwersję na język html (np. uchwały i zarządzenia) lub wprowadzanie do bazy danych zeskanowanych obrazów dokumentów (np. oświadczenia majątkowe). W dalszej eksploatacji systemu pojawi się kwestia kontroli wersji dokumentów pomiędzy aktami w urzędzie i w BIP. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wszelkie dokumenty będą opracowywane dwukrotnie raz w normalnym trybie prac urzędu i ponownie na użytek BIP. Projektując system informatyczny trzeba założyć współistnienie czterech modułów (Rys. 1), których funkcje dostępne są przez przeglądarkę internetową i które komunikują się z bazą danych: Strona 2 z 7

3 moduł konfiguracji BIP odpowiedzialny za tworzenie struktur drzewiastych menu przedmiotowego oraz nadawanie uprawnień edycyjnych, moduł wprowadzania danych odpowiedzialny za umieszczanie w bazie danych dokumentów w postaci plików html oraz innych obiektów, np. plików graficznych, rtf lub pdf, moduł edycji dokumentów html odpowiedzialny za udostępnienie modyfikacji treści dokumentów html w bazie danych, moduł publikacji danych odpowiedzialny za tworzenie i publikowanie stron WWW na podstawie danych zawartych w systemie BIP. Rys. 1. Model funkcjonalny modułu administracyjnego treści publikowanych w BIP. Odpowiednio elastyczne zaprojektowanie modułów umożliwia rozwój systemu BIP w kierunku integracji z innymi aplikacjami. Na przykład w celu umożliwienia automatycznego wprowadzania niektórych danych do systemu BIP poprzez integrację z systemem obsługującym biuro zamówień publicznych (automatyczna publikacja ogłoszeń o przetargach), z systemem kancelaryjnym (automatyczna publikacja uchwał i zarządzeń), z systemem obiegu dokumentów (automatyczna aktualizacja informacji o stanie i kolejności załatwianych spraw) itd. Moduł Wprowadzania Danych powinien wykorzystywać tryb edytora do ręcznego wprowadzania dokumentów, z drugiej zaś strony obsługiwać (w przyszłości) konwersję dokumentów z innych systemów. Po wdrożeniu w urzędzie systemu zarządzania dokumentami, np. modułu kancelaryjnego i modułu obsługi spraw, zdecydowana większość dokumentów przechowywana będzie w elektronicznym repozytorium zorganizowanym zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt. Zasilanie bazy danych BIP powinno być zautomatyzowane, zaś Moduł Publikacji Danych powinien umożliwiać swobodne udostępnianie dokumentów w Internecie na stronach BIP. Moduł ten może zawierać opcje sterowania czasem publikacji dokumentów, co będzie szczególnie przydatne w ogłoszeniach przetargów lub w publikacji uchwał w datach ich obowiązywania. W zamierzeniu ustawodawcy BIP stanie się bardzo pomocnym serwisem dla interesantów i usprawni pracę urzędów. W przyszłości, gdy urzędy wdrożą internetowe biura obsługi interesanta, BIP stanie się platformą wymiany dokumentów pomiędzy urzędami i interesantami. Są to istotne kroki w kierunku tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Strona 3 z 7

4 Główne funkcje i cechy dobrego systemu BIP: Swobodne definiowanie struktury kategorii i podkategorii (struktury całego serwisu), w tym swobodne dodawanie kategorii i podkategorii w menu serwisu Definiowalna struktura katalogów plików Definiowanie stylów wyświetlania dokumentów Edytor graficzny (z możliwościami swobodnego formatowania tekstów jak w Wordzie) Auto konwersja dokumentów z Worda z zachowaniem formatowania Wprowadzanie odnośników (linków) w dowolnym miejscu w dokumentach i kategoriach Wprowadzanie odnośników (linków) w dowolnym miejscu w dokumentach i kategoriach Możliwość załączania druków do pobrania Stwarza nieograniczone możliwości rozwoju serwisu zgodnie z wymaganiami I, II i III etapu wdrażania BIP wg ustawy, a także wg indywidualnych potrzeb Urzędu (np. obsługa publikacji informacji o zamówieniach publicznych) oraz stwarza możliwość konfiguracji wyglądu serwisu BIP w sposób najbardziej adekwatny do zawartości treściowej wprowadzanej przez Urząd i zgodnie z priorytetami publikowanych informacji (np. informacja o sprawach Unii Europejskiej może być czasowo na pierwszym miejscu w menu) Pozwala użytkownikom zachować porządek w dużych zbiorach dokumentów w BIP tak, aby użytkownicy nie zmieniali sobie wzajemnie wprowadzonych danych Pozwala na dobór najbardziej właściwego stylu wyświetlania informacji w zależności czy jest to krótki tekst czy rozbudowany dokument. Opcja ta pozwala na wprowadzanie nowych stylów, jakie będą niezbędne w II i III etapie wdrażania BIP Zaawansowany technologicznie edytor tekstów pozwala na pracę w trybie Worda lub innego znanego edytora tekstów. A więc tekst formatowany widziany jest w formie jak do druku, zaś system automatycznie konwertuje go na język HTML. Dokumenty wyglądają elegancko i czytelnie. Edytor oferuje również tryb pracy html, a więc osoba znająca html jest w stanie dowolnie zaprojektować i sformatować podstrony serwisu BIP. Niezwykle przydatna opcja pozwalająca wprowadzać do BIP dokumenty sformatowane w Wordzie za pomocą ikon KOPIUJ i WKLEJ. Formatowanie (wygląd) tekstu zostaje zachowane. Bardzo ważna możliwość wprowadzania odnośników w tekstach informacji publicznych. Jest to światowy standard dla właściwego publikowania tekstów w Internecie, ułatwia internautom czytanie i korzystanie z informacji. Bardzo ważna możliwość wprowadzania odnośników w tekstach informacji publicznych. Jest to światowy standard dla właściwego publikowania tekstów w Internecie, ułatwia internautom czytanie i korzystanie z informacji. Dla interesantów odwiedzających serwis BIP wizyta w Urzędzie w celu załatwienia sprawy ogranicza się do jednego razu. Interesant najpierw ściąga z serwisu BIP niezbędne Strona 4 z 7

5 Wyłączanie (z widoku w Internecie) wybranych elementów serwisu w trakcie prac nad dokumentami Swobodne formatowanie szaty graficznej dokumentów (kolory, czcionki, formatowanie tekstu) 2 tryby pracy interfejsu zarządzania treścią (CMS): pełny z opcjami konfiguracji całego serwisu i uproszczony do edycji pojedynczych dokumentów Nadawanie uprawnień do modyfikacji serwisu dla wielu użytkowników Wykorzystanie kilku szablonów wizualnych strony Na stronie BIP baner informacyjny i serwis wiadomości bieżących Wyszukiwarka Szyfrowanie sesji z CMS protokołem SSL wersja 3 i uwierzytelnianie serwera formularze, wypełnia je i składa gotowe wnioski w Urzędzie. Brak tej opcji powodowałby, że wersje robocze serwisu i dokumentów będą widoczne dla internautów. Jest to nie do przyjęcia, gdyż nie ma kontroli i możliwości zatwierdzania informacji publikowanych w BIP. Serwis BIP stanie się najważniejszym źródłem przekazywania informacji od Urzędu do obywateli za pośrednictwem Internetu. Wygląd dokumentów świadczy o Urzędzie i możliwość nadania im właściwej formy jest co najmniej pożądana. Pełny CMS umożliwia przeszkolonym osobom konfigurowanie całego serwisu. Wersja uproszczona dla użytkowników otwiera strony BIP tak jak je widać w Internecie i oferuje edycję konkretnych dokumentów wyświetlanych aktualnie na stronie. Bardzo przydatne w układzie przydzielenia uprawnień do edycji dla kilku użytkowników = pracowników Urzędu lub jednostek budżetowych. Funkcja o kapitalnym znaczeniu przy udostępnianiu BIP gminy lub powiatu dla jednostek budżetowych. Każdy użytkownik ma prawo edycji wyłącznie wydzielonych fragmentów BIP. Zapewnia to kontrolę dostępu i optymalny podział pracy. Pozwala to na dopasowanie wyglądu strony BIP do indywidualnych oczekiwań gmin i powiatów. Serwis BIP nie powinien być statycznym archiwum i powinien umożliwiać pracownikom Urzędu przekazywanie istotnych informacji publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych i stosowanych jako standard w Internecie form przekazu. Pozwala na efektywne przeszukiwanie zasobów BIP i ułatwia poruszanie się po serwisie. Zastosowany protokół szyfrowania sesji pracy z CMS (podobnie jak transmisje w bankowości internetowej) oraz uwierzytelnianie serwera jest dodatkową gwarancją bezpieczeństwa transmisji danych. Szereg systemów dla BIP oferowanych na rynku zapewnia jedynie minimalną funkcjonalność niezbędną do uruchomienia publikacji informacji publicznych w podstawowym zakresie wymaganym Ustawą w I etapie wdrażania BIP. Nierzadko systemy te bazują na założeniach przyjętych przez informatyków działających w oderwaniu od realiów pracy urzędów i bez praktycznej weryfikacji pracy systemu z kompletnie załadowaną bazą danych. Klasycznym przykładem są oferty typowego hostingu z tzw. pakietem podstawowym, tj. sztywną ramą menu przedmiotowego, ustalonym trybem publikacji i bardzo elementarnym trybem edycji. Często pierwszy pozyskany klient (urząd) jest pierwszym wdrożeniem i królikiem doświadczalnym dla systemu. Strona 5 z 7

6 Prezentowana charakterystyka modelowego rozwiązania informatycznego dla wdrażania Biuletynu Informacji Publicznych opiera się na wynikach rocznej pracy kilkunastoosobowego zespołu programowo-projektowego, w skład którego wchodzili projektanci i programiści ZETO Koszalin i Maxus Net Communications, oraz przedstawiciele czterech urzędów reprezentujących jednostki administracji publicznej. Pierwotne założenia zmieniły się dwukrotnie i wersja systemu ostatecznie wprowadzona do wdrożeń okazała się być trzecią wersją, napisaną praktycznie od początku. Okazuje się bowiem, że Biuletyn Informacji Publicznej to nie tylko oprogramowanie umożliwiające prezentację informacji w sieci Internet i ich modyfikację przez użytkowników, lecz również jego zawartość merytoryczna, która implikuje działanie systemu informatycznego. Posiadając długoletnie doświadczenie wynikające ze współpracy z urzędami administracji publicznej podjęliśmy się zadania stworzenia wzorcowych dokumentów, które powinny być publikowane w BIP-ie. We współpracy z urzędami administracji różnych szczebli utworzyliśmy zestaw wzorcowych dokumentów dla: urzędów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych (projekt zakończony) starostw powiatowych (projekt zakończony) urzędów wojewódzkich (projekt w końcowej fazie wdrożenia). System informatyczny został wykonany przez zespół specjalistów Maxus Net Communications z wykorzystaniem ich autorskiego systemu do tworzenia aplikacji internetowych Maxus NetLogic System. W celu maksymalnego ograniczenia kosztów wdrożenia i eksploatacji dla jednostek administracji, zdecydowano się na środowisko systemu operacyjnego Linux i bazę danych PostgreSQL. Tak więc użytkownik nie musi kupować żadnych dodatkowych licencji w celu użytkowania systemu BIP. Proces wdrożenia uwzględnia statystycznie słabe przygotowanie urzędów i ich pracowników do redagowania BIP. Dla każdego urzędu tworzone są dwa niezależne biuletyny, zawierające pełny zestaw dokumentów wzorcowych. Jeden z nich służy do nauki posługiwania się oprogramowaniem administracyjnym, drugi zaś to biuletyn docelowy. Wdrożenie w pierwszej fazie polega przede wszystkim na modyfikacji dokumentów wzorcowych, celem przystosowania ich do warunków lokalnych (np. wprowadzenie informacji o numerze telefonu, bądź nazwisku osoby pełniącej określone funkcje). Kiedy urząd przygotuje swój biuletyn do publikacji, zgłasza do nas ten fakt. Wdrożenie tak przygotowanego systemu może się zamknąć w okresie jednego miesiąca. Obok własnych wdrożeń ZETO Koszalin i Maxus Net Communications, do współpracy w zakresie dystrybucji, wdrażania i hostingu systemu BIP pozyskaliśmy następujące firmy: ZETO Sp. z o.o. w Olsztynie ZETO Sp z o.o. w Lublinie ZETO we Wrocławiu Sp z o.o. ZETO Świdnica Sp. z o.o. ZETO Rzeszów Sp z o.o. Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Obecnie system BIP jest wdrażany w ponad 140 urzędach administracji publicznej różnych szczebli na terenie całej Polski. System BIP spełniający przedstawione wymagania i kryteria można zobaczyć na stronie Strona 6 z 7

7 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie działa na polskim rynku usług informatycznych od ponad 35 lat. W latach był Przedsiębiorstwem Państwowym, a od 1 kwietnia 1999 został sprywatyzowany i działa pod nazwą ZETO Koszalin Spółka z o.o. Oferujemy: Przeprowadzanie analiz informatyzacji urzędów administracji oraz przedsiębiorstw. Opracowywanie koncepcji systemów informatycznych. Projektowanie i programowanie systemów informatycznych. Doradztwo i wdrażanie systemów informatycznych. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz użytkowania systemów informatycznych. Prowadzenie serwisu oprogramowania. Przetwarzanie danych oraz udostępnianie zasobów baz danych (mainframe). Usługi internetowe. Prowadzenie serwisu technicznego. Sprzedaż profesjonalnego sprzętu komputerowego. Autorskie systemy informatyczne: POWIAT rozwiązanie wspomagające zarządzanie Powiatem i jednostkami podległymi. SEZAM rozwiązanie wspomagające pracę większych urzędów miast we wszystkich podstawowych dziedzinach. BIP/G system do prowadzenia i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej. GMINA rozwiązanie wspomagające pracę urzędów miast i gmin we wszystkich podstawowych działalnościach. OPIEKA system wspomagający pracę Ośrodków Pomocy Społecznej w pełnym zakresie. Kontakt: KOSZALIN, ul. 4 Marca 38, Prezes: (0-94) Centrala: (0-94) , , Faks: (0-94) , Maxus Net Communications od 1998 roku tworzy rozwiązania i produkty informatyczne wykorzystując technologie internetowe i multimedialne. Strategicznym obszarem działalności firmy są autorskie rozwiązania internetowe wdrażane w jednostkach administracji publicznej. Firma prowadzi również obsługę internetową oraz świadczy usługi w zakresie outsourcingu dla klientów korporacyjnych. Oferujemy: Projektowanie i wykonanie serwisów internetowych, Instalacja systemów zarządzania zawartością serwisów internetowych, Usługi w zakresie zarządzania zawartością serwisów internetowych, Projektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnych, Usługi hostingowe i ASP, Autorskie systemy informatyczne: MAXUS NetLogic System system do tworzenia aplikacji internetowych, CMS system do prowadzenia i aktualizacji serwisów WWW, BIP/G system do prowadzenia i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej, MAXUS Meeting Manager otwarty system zarządzania spotkaniami dla dowolnych organizacji i grup roboczych Kontakt: Maxus Net Communications Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 Bud. A lok. 77, Warszawa tel: (0-22) /32, faks: (0-22) , e- mail: Strona 7 z 7

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo