Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych"

Transkrypt

1 Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Dobrze zaprojektowany i wykonany system BIP realizuje następujące funkcje: 1. prowadzi bazę danych dokumentów i informacji publicznych publikowanych w BIP zgodnie z Ustawą o Dostępie do Informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198) i innymi aktami prawnymi, 2. publikuje w Internecie odpowiednio sformatowane strony WWW, na których petenci mogą zapoznać się z informacjami zapisanymi w bazie, 3. umożliwia pracownikom urzędów modyfikowanie istniejących oraz wprowadzanie nowych informacji publicznych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 2002 r. poz. 619) wskazuje na Internet jako medium publikacji BIP i określa standardy wykonania, wdrożenia i eksploatacji Biuletynu Informacji Publicznej. Definiuje też wymagania odnośnie infrastruktury oraz kontroli bezpieczeństwa i administracji systemem. Jak wynika z 2. Rozporządzenia - Biuletyn Informacji Publicznej: publikowany jest w Internecie pod wydzielonym adresem strony WWW, zorganizowany jest w postaci baz danych, a udostępnianie informacji odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych, a więc elementy oprogramowania serwera pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie, zawiera moduł administracyjny - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do Biuletynu w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie. Dotyczy to zarówno strony głównej jak i stron podmiotowych. Wytyczne te określają podstawowe założenia do projektu informatycznego BIP. Kolejne informacje do sformułowania założeń wynikają z treści Ustawy: Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198) nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązek udostępnienia informacji i dokumentów zdefiniowanych jako publiczne. Ustawa określa przedmiot informacji publicznej, a także zakres przedmiotowy oraz tryb i terminy wdrożenia urzędowego informatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej. W kolejnych artykułach czytamy: Art Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy (...). Art Udostępnieniu podlega informacja publiczna (...) - i tu ustawodawca wymienia szczegółowo jakie informacje muszą być publikowane w BIP nie ograniczając podmiotów prowadzących BIP co do publikowania innych informacji publicznych). Art Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Strona 1 z 7

2 Z lektury Ustawy należy wyprowadzić wniosek, że system informatyczny BIP musi zapewnić możliwość publikacji ogromnej ilości dokumentów oraz informacji wynikającej z pracy urzędów administracji publicznej. Przykładowo: średniej wielkości urząd miejski tworzy pomiędzy dokumentów rocznie, załatwiając przy tym kilkanaście tysięcy spraw wszczynanych na wniosek bądź z urzędu. System Informatyczny BIP musi zapewnić możliwość organizacji hierarchicznych struktur katalogów i odnośników (menu przedmiotowe) oraz zróżnicowane tryby prezentacji dokumentów, aby gwałtownie rosnąca zawartość systemu zachowała spójność i łatwość dostępu. Musi też zapewnić możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb urzędu oraz pozwalać na poprawę pomyłek zarówno w tworzeniu struktur dostępu jak i w treści publikowanych dokumentów. Kolejnym aspektem niezbędnym przy projektowaniu systemu informatycznego BIP jest charakterystyka jego użytkowników. Rozdział pkt 1. Rozporządzenia mówi: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za (...) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu. A więc interfejs modułu administracyjnego musi być tak zaprojektowany i wykonany, aby pracownik urzędu, np. gminnego, nie będący informatykiem był w stanie efektywnie i odpowiedzialnie wprowadzać treści na stronę WWW, jaką jest BIP. Od osób zajmujących się wprowadzaniem danych do BIP w urzędzie można wymagać znajomości obsługi komputera PC, umiejętności pracy z edytorem tekstu (np. Microsoft Word) oraz umiejętności poruszania się po Internecie za pomocą przeglądarki internetowej, a więc podstawowego obycia z typowym środowiskiem pracy na komputerze. Optymalnym rozwiązaniem jest wyposażenie modułu administracyjnego w edytor tekstu jak najbardziej zbliżony funkcjonalnie i wizualnie do edytora Word najbardziej popularnego narzędzia do edycji tekstów. Dodatkowo warto użytkownikowi umożliwić wklejanie do BIP gotowych tekstów przygotowanych uprzednio w programie Word. System BIP powinien umożliwić przydzielanie uprawnień do wprowadzania i modyfikacji dokumentów w BIP pracownikom w taki sposób, że mają oni dostęp jedynie do stron publikujących wybrane dane, zaś cała reszta jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem. W ten sposób ogranicza się ryzyko i zwiększą kontrolę odpowiedzialności za publikowane treści. Z drugiej strony, użytkownikiem stron BIP będzie obywatel RP, interesant poszukujący informacji, a dysponujący bardzo zróżnicowana infrastrukturą teleinformatyczną. Z punktu widzenia systemu informatycznego BIP publikacja musi działać na wielu zróżnicowanych przeglądarkach internetowych, takich jak Internet Explorer, Nescape, Opera, Mozilla i inne, poza tym w różnych wersjach. Niewielu będzie korzystać z łącz szerokopasmowych, raczej należy spodziewać się korzystania z numerów dostępowych i transmisji w granicach 30 kb/sek. Publikowane dokumenty muszą wiec być lekkie i nie mogą wymagać do ich otwarcia komercyjnie licencjonowanych programów. Pierwszy etap wdrażania BIP to głównie zaprojektowanie przez urząd struktury dostępu do informacji poprzez zdefiniowanie menu przedmiotowego, a następnie wprowadzenie wymaganych ustawą dokumentów. Wiele z nich istnieje w urzędach w postaci elektronicznej lub papierowej i system informatyczny powinien umożliwiać łatwą ich konwersję na język html (np. uchwały i zarządzenia) lub wprowadzanie do bazy danych zeskanowanych obrazów dokumentów (np. oświadczenia majątkowe). W dalszej eksploatacji systemu pojawi się kwestia kontroli wersji dokumentów pomiędzy aktami w urzędzie i w BIP. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wszelkie dokumenty będą opracowywane dwukrotnie raz w normalnym trybie prac urzędu i ponownie na użytek BIP. Projektując system informatyczny trzeba założyć współistnienie czterech modułów (Rys. 1), których funkcje dostępne są przez przeglądarkę internetową i które komunikują się z bazą danych: Strona 2 z 7

3 moduł konfiguracji BIP odpowiedzialny za tworzenie struktur drzewiastych menu przedmiotowego oraz nadawanie uprawnień edycyjnych, moduł wprowadzania danych odpowiedzialny za umieszczanie w bazie danych dokumentów w postaci plików html oraz innych obiektów, np. plików graficznych, rtf lub pdf, moduł edycji dokumentów html odpowiedzialny za udostępnienie modyfikacji treści dokumentów html w bazie danych, moduł publikacji danych odpowiedzialny za tworzenie i publikowanie stron WWW na podstawie danych zawartych w systemie BIP. Rys. 1. Model funkcjonalny modułu administracyjnego treści publikowanych w BIP. Odpowiednio elastyczne zaprojektowanie modułów umożliwia rozwój systemu BIP w kierunku integracji z innymi aplikacjami. Na przykład w celu umożliwienia automatycznego wprowadzania niektórych danych do systemu BIP poprzez integrację z systemem obsługującym biuro zamówień publicznych (automatyczna publikacja ogłoszeń o przetargach), z systemem kancelaryjnym (automatyczna publikacja uchwał i zarządzeń), z systemem obiegu dokumentów (automatyczna aktualizacja informacji o stanie i kolejności załatwianych spraw) itd. Moduł Wprowadzania Danych powinien wykorzystywać tryb edytora do ręcznego wprowadzania dokumentów, z drugiej zaś strony obsługiwać (w przyszłości) konwersję dokumentów z innych systemów. Po wdrożeniu w urzędzie systemu zarządzania dokumentami, np. modułu kancelaryjnego i modułu obsługi spraw, zdecydowana większość dokumentów przechowywana będzie w elektronicznym repozytorium zorganizowanym zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt. Zasilanie bazy danych BIP powinno być zautomatyzowane, zaś Moduł Publikacji Danych powinien umożliwiać swobodne udostępnianie dokumentów w Internecie na stronach BIP. Moduł ten może zawierać opcje sterowania czasem publikacji dokumentów, co będzie szczególnie przydatne w ogłoszeniach przetargów lub w publikacji uchwał w datach ich obowiązywania. W zamierzeniu ustawodawcy BIP stanie się bardzo pomocnym serwisem dla interesantów i usprawni pracę urzędów. W przyszłości, gdy urzędy wdrożą internetowe biura obsługi interesanta, BIP stanie się platformą wymiany dokumentów pomiędzy urzędami i interesantami. Są to istotne kroki w kierunku tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Strona 3 z 7

4 Główne funkcje i cechy dobrego systemu BIP: Swobodne definiowanie struktury kategorii i podkategorii (struktury całego serwisu), w tym swobodne dodawanie kategorii i podkategorii w menu serwisu Definiowalna struktura katalogów plików Definiowanie stylów wyświetlania dokumentów Edytor graficzny (z możliwościami swobodnego formatowania tekstów jak w Wordzie) Auto konwersja dokumentów z Worda z zachowaniem formatowania Wprowadzanie odnośników (linków) w dowolnym miejscu w dokumentach i kategoriach Wprowadzanie odnośników (linków) w dowolnym miejscu w dokumentach i kategoriach Możliwość załączania druków do pobrania Stwarza nieograniczone możliwości rozwoju serwisu zgodnie z wymaganiami I, II i III etapu wdrażania BIP wg ustawy, a także wg indywidualnych potrzeb Urzędu (np. obsługa publikacji informacji o zamówieniach publicznych) oraz stwarza możliwość konfiguracji wyglądu serwisu BIP w sposób najbardziej adekwatny do zawartości treściowej wprowadzanej przez Urząd i zgodnie z priorytetami publikowanych informacji (np. informacja o sprawach Unii Europejskiej może być czasowo na pierwszym miejscu w menu) Pozwala użytkownikom zachować porządek w dużych zbiorach dokumentów w BIP tak, aby użytkownicy nie zmieniali sobie wzajemnie wprowadzonych danych Pozwala na dobór najbardziej właściwego stylu wyświetlania informacji w zależności czy jest to krótki tekst czy rozbudowany dokument. Opcja ta pozwala na wprowadzanie nowych stylów, jakie będą niezbędne w II i III etapie wdrażania BIP Zaawansowany technologicznie edytor tekstów pozwala na pracę w trybie Worda lub innego znanego edytora tekstów. A więc tekst formatowany widziany jest w formie jak do druku, zaś system automatycznie konwertuje go na język HTML. Dokumenty wyglądają elegancko i czytelnie. Edytor oferuje również tryb pracy html, a więc osoba znająca html jest w stanie dowolnie zaprojektować i sformatować podstrony serwisu BIP. Niezwykle przydatna opcja pozwalająca wprowadzać do BIP dokumenty sformatowane w Wordzie za pomocą ikon KOPIUJ i WKLEJ. Formatowanie (wygląd) tekstu zostaje zachowane. Bardzo ważna możliwość wprowadzania odnośników w tekstach informacji publicznych. Jest to światowy standard dla właściwego publikowania tekstów w Internecie, ułatwia internautom czytanie i korzystanie z informacji. Bardzo ważna możliwość wprowadzania odnośników w tekstach informacji publicznych. Jest to światowy standard dla właściwego publikowania tekstów w Internecie, ułatwia internautom czytanie i korzystanie z informacji. Dla interesantów odwiedzających serwis BIP wizyta w Urzędzie w celu załatwienia sprawy ogranicza się do jednego razu. Interesant najpierw ściąga z serwisu BIP niezbędne Strona 4 z 7

5 Wyłączanie (z widoku w Internecie) wybranych elementów serwisu w trakcie prac nad dokumentami Swobodne formatowanie szaty graficznej dokumentów (kolory, czcionki, formatowanie tekstu) 2 tryby pracy interfejsu zarządzania treścią (CMS): pełny z opcjami konfiguracji całego serwisu i uproszczony do edycji pojedynczych dokumentów Nadawanie uprawnień do modyfikacji serwisu dla wielu użytkowników Wykorzystanie kilku szablonów wizualnych strony Na stronie BIP baner informacyjny i serwis wiadomości bieżących Wyszukiwarka Szyfrowanie sesji z CMS protokołem SSL wersja 3 i uwierzytelnianie serwera formularze, wypełnia je i składa gotowe wnioski w Urzędzie. Brak tej opcji powodowałby, że wersje robocze serwisu i dokumentów będą widoczne dla internautów. Jest to nie do przyjęcia, gdyż nie ma kontroli i możliwości zatwierdzania informacji publikowanych w BIP. Serwis BIP stanie się najważniejszym źródłem przekazywania informacji od Urzędu do obywateli za pośrednictwem Internetu. Wygląd dokumentów świadczy o Urzędzie i możliwość nadania im właściwej formy jest co najmniej pożądana. Pełny CMS umożliwia przeszkolonym osobom konfigurowanie całego serwisu. Wersja uproszczona dla użytkowników otwiera strony BIP tak jak je widać w Internecie i oferuje edycję konkretnych dokumentów wyświetlanych aktualnie na stronie. Bardzo przydatne w układzie przydzielenia uprawnień do edycji dla kilku użytkowników = pracowników Urzędu lub jednostek budżetowych. Funkcja o kapitalnym znaczeniu przy udostępnianiu BIP gminy lub powiatu dla jednostek budżetowych. Każdy użytkownik ma prawo edycji wyłącznie wydzielonych fragmentów BIP. Zapewnia to kontrolę dostępu i optymalny podział pracy. Pozwala to na dopasowanie wyglądu strony BIP do indywidualnych oczekiwań gmin i powiatów. Serwis BIP nie powinien być statycznym archiwum i powinien umożliwiać pracownikom Urzędu przekazywanie istotnych informacji publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych i stosowanych jako standard w Internecie form przekazu. Pozwala na efektywne przeszukiwanie zasobów BIP i ułatwia poruszanie się po serwisie. Zastosowany protokół szyfrowania sesji pracy z CMS (podobnie jak transmisje w bankowości internetowej) oraz uwierzytelnianie serwera jest dodatkową gwarancją bezpieczeństwa transmisji danych. Szereg systemów dla BIP oferowanych na rynku zapewnia jedynie minimalną funkcjonalność niezbędną do uruchomienia publikacji informacji publicznych w podstawowym zakresie wymaganym Ustawą w I etapie wdrażania BIP. Nierzadko systemy te bazują na założeniach przyjętych przez informatyków działających w oderwaniu od realiów pracy urzędów i bez praktycznej weryfikacji pracy systemu z kompletnie załadowaną bazą danych. Klasycznym przykładem są oferty typowego hostingu z tzw. pakietem podstawowym, tj. sztywną ramą menu przedmiotowego, ustalonym trybem publikacji i bardzo elementarnym trybem edycji. Często pierwszy pozyskany klient (urząd) jest pierwszym wdrożeniem i królikiem doświadczalnym dla systemu. Strona 5 z 7

6 Prezentowana charakterystyka modelowego rozwiązania informatycznego dla wdrażania Biuletynu Informacji Publicznych opiera się na wynikach rocznej pracy kilkunastoosobowego zespołu programowo-projektowego, w skład którego wchodzili projektanci i programiści ZETO Koszalin i Maxus Net Communications, oraz przedstawiciele czterech urzędów reprezentujących jednostki administracji publicznej. Pierwotne założenia zmieniły się dwukrotnie i wersja systemu ostatecznie wprowadzona do wdrożeń okazała się być trzecią wersją, napisaną praktycznie od początku. Okazuje się bowiem, że Biuletyn Informacji Publicznej to nie tylko oprogramowanie umożliwiające prezentację informacji w sieci Internet i ich modyfikację przez użytkowników, lecz również jego zawartość merytoryczna, która implikuje działanie systemu informatycznego. Posiadając długoletnie doświadczenie wynikające ze współpracy z urzędami administracji publicznej podjęliśmy się zadania stworzenia wzorcowych dokumentów, które powinny być publikowane w BIP-ie. We współpracy z urzędami administracji różnych szczebli utworzyliśmy zestaw wzorcowych dokumentów dla: urzędów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych (projekt zakończony) starostw powiatowych (projekt zakończony) urzędów wojewódzkich (projekt w końcowej fazie wdrożenia). System informatyczny został wykonany przez zespół specjalistów Maxus Net Communications z wykorzystaniem ich autorskiego systemu do tworzenia aplikacji internetowych Maxus NetLogic System. W celu maksymalnego ograniczenia kosztów wdrożenia i eksploatacji dla jednostek administracji, zdecydowano się na środowisko systemu operacyjnego Linux i bazę danych PostgreSQL. Tak więc użytkownik nie musi kupować żadnych dodatkowych licencji w celu użytkowania systemu BIP. Proces wdrożenia uwzględnia statystycznie słabe przygotowanie urzędów i ich pracowników do redagowania BIP. Dla każdego urzędu tworzone są dwa niezależne biuletyny, zawierające pełny zestaw dokumentów wzorcowych. Jeden z nich służy do nauki posługiwania się oprogramowaniem administracyjnym, drugi zaś to biuletyn docelowy. Wdrożenie w pierwszej fazie polega przede wszystkim na modyfikacji dokumentów wzorcowych, celem przystosowania ich do warunków lokalnych (np. wprowadzenie informacji o numerze telefonu, bądź nazwisku osoby pełniącej określone funkcje). Kiedy urząd przygotuje swój biuletyn do publikacji, zgłasza do nas ten fakt. Wdrożenie tak przygotowanego systemu może się zamknąć w okresie jednego miesiąca. Obok własnych wdrożeń ZETO Koszalin i Maxus Net Communications, do współpracy w zakresie dystrybucji, wdrażania i hostingu systemu BIP pozyskaliśmy następujące firmy: ZETO Sp. z o.o. w Olsztynie ZETO Sp z o.o. w Lublinie ZETO we Wrocławiu Sp z o.o. ZETO Świdnica Sp. z o.o. ZETO Rzeszów Sp z o.o. Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Obecnie system BIP jest wdrażany w ponad 140 urzędach administracji publicznej różnych szczebli na terenie całej Polski. System BIP spełniający przedstawione wymagania i kryteria można zobaczyć na stronie Strona 6 z 7

7 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie działa na polskim rynku usług informatycznych od ponad 35 lat. W latach był Przedsiębiorstwem Państwowym, a od 1 kwietnia 1999 został sprywatyzowany i działa pod nazwą ZETO Koszalin Spółka z o.o. Oferujemy: Przeprowadzanie analiz informatyzacji urzędów administracji oraz przedsiębiorstw. Opracowywanie koncepcji systemów informatycznych. Projektowanie i programowanie systemów informatycznych. Doradztwo i wdrażanie systemów informatycznych. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz użytkowania systemów informatycznych. Prowadzenie serwisu oprogramowania. Przetwarzanie danych oraz udostępnianie zasobów baz danych (mainframe). Usługi internetowe. Prowadzenie serwisu technicznego. Sprzedaż profesjonalnego sprzętu komputerowego. Autorskie systemy informatyczne: POWIAT rozwiązanie wspomagające zarządzanie Powiatem i jednostkami podległymi. SEZAM rozwiązanie wspomagające pracę większych urzędów miast we wszystkich podstawowych dziedzinach. BIP/G system do prowadzenia i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej. GMINA rozwiązanie wspomagające pracę urzędów miast i gmin we wszystkich podstawowych działalnościach. OPIEKA system wspomagający pracę Ośrodków Pomocy Społecznej w pełnym zakresie. Kontakt: KOSZALIN, ul. 4 Marca 38, Prezes: (0-94) Centrala: (0-94) , , Faks: (0-94) , Maxus Net Communications od 1998 roku tworzy rozwiązania i produkty informatyczne wykorzystując technologie internetowe i multimedialne. Strategicznym obszarem działalności firmy są autorskie rozwiązania internetowe wdrażane w jednostkach administracji publicznej. Firma prowadzi również obsługę internetową oraz świadczy usługi w zakresie outsourcingu dla klientów korporacyjnych. Oferujemy: Projektowanie i wykonanie serwisów internetowych, Instalacja systemów zarządzania zawartością serwisów internetowych, Usługi w zakresie zarządzania zawartością serwisów internetowych, Projektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnych, Usługi hostingowe i ASP, Autorskie systemy informatyczne: MAXUS NetLogic System system do tworzenia aplikacji internetowych, CMS system do prowadzenia i aktualizacji serwisów WWW, BIP/G system do prowadzenia i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej, MAXUS Meeting Manager otwarty system zarządzania spotkaniami dla dowolnych organizacji i grup roboczych Kontakt: Maxus Net Communications Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 Bud. A lok. 77, Warszawa tel: (0-22) /32, faks: (0-22) , e- mail: Strona 7 z 7

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (iboi) Ustawa i BIP precyzuje zasady i warunki umieszczania ważnych urzędowych informacji w Internecie. Ustawodawca określił strukturę informacyjną BIP. Jak wiadomo

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Zarządzenie Adm 0010-39/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie oraz wprowadzenia Regulaminu publikacji i aktualizacji informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie"

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie Starosty Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie" 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. z dnia 16 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. z dnia 16 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania

Bardziej szczegółowo

MAGISTRAT.pl. Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT

MAGISTRAT.pl. Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT MAGISTRAT.pl Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT 1.1 Wprowadzenie 1.1.1 Biuletyn Informacji Publicznej - co to takiego? Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Instrukcja publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Instrukcja publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejsza instrukcja określa zasady i sposób

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r.

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Wspólny intranet dla KPRM, ministerstw i urzędów centralnych Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Jak dołączyć do wspólnego intranetu? Przekazywanie raz w miesiącu katalogu służbowych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

Wzorzec Centrali Systemu Krzemienny

Wzorzec Centrali Systemu Krzemienny Klient: Fundacja Partnerstwo Krzemienny Krąg Wzorzec Centrali Systemu Krzemienny Krąg - Net Projekt: Prace analityczne Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP Krzemienny Krąg - Net Wersja: 1.00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP 1. Informacje o biuletynie 1.1. Mapa serwisu - zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0 Opis administracji terminali v.1.5.0 System terminalowy jest scentralizowany oznacza to, że Użytkownik stacji roboczej (terminala) jest całkowicie uzależniony od konfiguracji wprowadzonej przez Administratora.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 Program Aktywności Samorządowej - PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo