Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku"

Transkrypt

1 Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

2 Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym składamy na Państwa ręce Opracowanie prezentujące wyniki analizy sytuacji finansowej i gospodarczej, a także perspektyw dalszego prowadzenia działalności spółki Jantar Development S.A., przeprowadzonej w grudniu 2012 roku. Na podstawie analizy publikowanych przez Emitenta informacji, dostarczonych dokumentów oraz dokonanych obliczeń sytuację finansową i gospodarczą Emitenta należy ocenić jako w pełni stabilną i dającą podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 września 2012 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności oraz firmy Emitenta Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności na rynku nieruchomości poprzez realizację inwestycji budowlanej, z której planuje osiągnąć znaczący zysk. Dotychczasowa działalność została w całości zaprzestana, dzięki czemu ograniczone zostały koszty bieżące, co powinno dodatkowo wpłynąć na poprawę osiąganych wyników finansowych. Proces fundamentalnych zmian objął także Zarząd, ponieważ Spółka zyskała nowego Prezesa, który posiada bogate doświadczenie oraz kontakty na rynku nieruchomości, co pozwoli Emitentowi na prowadzenie zyskownej działalności już od samego początku. Jednocześnie zmianie na korzyść akcjonariuszy uległa polityka odnośnie wypłaty dywidendy w przyszłości inwestorzy posiadający akcje Jantar Development S.A. będą mogli liczyć na udział w zyskach. Dodatkowo plany strategiczne zakładają systematyczny rozwój prowadzonej działalności w kolejnych latach oraz dynamiczną poprawę osiąganych wyników finansowych. Dlatego podsumowując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa i gospodarcza Jantar Development S.A., a także perspektywy prowadzonej przez nią działalności są obiecujące. Strona 2

3 Spis Treści: 1. Wprowadzenie Przedmiot Opracowania Podstawa prawna sporządzenia niniejszego Opracowania Sposób przeprowadzenia analizy Podmiot wykonujący analizę Zastrzeżenia podmiotu wykonującego analizę Podstawowe informacje o spółce Jantar Development S.A Podstawowe dane Emitenta Kapitał zakładowy Akcjonariusze posiadający ponad 5% w kapitale zakładowym Emitenta Władze Emitenta Powiązania osobowe Emitenta Historia Emitenta Zmiana profilu działalności Emitenta Czynniki ryzyka związane ze zmianą profilu działalności Emitenta Sytuacja gospodarcza Opis rynku, na którym działa Emitent i jego perspektywy Podmioty konkurencyjne wobec Emitenta Opis bieżącej działalności Emitenta Czynniki ryzyka związane z bieżącą działalnością Sytuacja finansowa Emitenta Wybrane dane finansowe Wydarzenia, które miały miejsce po sporządzeniu danych finansowych i mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe Metodologia obliczeń wskaźników finansowych Analiza sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta Perspektywy dalszego prowadzenia działalności operacyjnej Plany strategiczne Emitenta Strona 3

4 6.2. Wnioski z przeprowadzonej analizy Załączniki Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Jednolita treść Statutu Spółki Aktualny przedmiot działalności prowadzonej przez Jantar Development S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności Strona 4

5 1. Wprowadzenie 1.1.Przedmiot Opracowania Przedmiotem niniejszego studium jest przedstawienie wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki Jantar Development S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej także Spółka, Emitent ) oraz perspektyw prowadzenia przez nią działalności w przyszłości Podstawa prawna sporządzenia niniejszego Opracowania Spółka Jantar Development S.A. (dawniej 4Studio S.A.) zgodnie z Uchwałą nr 117/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta została zobowiązana do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinii co do możliwości kontynuowania działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Zarząd Emitenta w dniu 26 listopada 2012 roku podpisał umowę ze spółką Centrum IR Sp. z o.o. w zakresie sporządzenia wskazanej w przytoczonej powyżej uchwale Zarządu Giełdy analizy. 1.3.Sposób przeprowadzenia analizy Niniejsza analiza została dokonana na podstawie: informacji udostępnianych przez Spółkę poprzez Elektroniczną Bazę Informacji w raportach bieżących i okresowych, informacji udostępnianych przez Spółkę poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji, danych finansowych i dokumentów oraz innych informacji dostarczonych przez Zarząd Spółki. Podmiot dokonujący analizy nie przeprowadził niezależnej weryfikacji informacji dotyczących Spółki, ani składników majątku zawartych w niniejszej analizie. 1.4.Podmiot wykonujący analizę Nazwa (firma): Adres: Centrum IR Sp. z o.o. Telefon: Ul. Nowogrodzka 31, Warszawa Strona 5

6 Poczta Strona www: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: NIP: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 1.5.Zastrzeżenia podmiotu wykonującego analizę Niniejsza analiza nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podmiot sporządzający niniejszą analizę nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej analizy lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie niniejszej analizy ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Ponadto treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 2. Podstawowe informacje o spółce Jantar Development S.A. 2.1.Podstawowe dane Emitenta Nazwa (firma): Jantar Development S.A. Adres: ul. Świętojańska 114, Gdynia Telefon: Fax: Poczta Strona www: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS NIP: REGON: Strona 6

7 Data utworzenia Emitenta i czas, na jaki został utworzony Emitent został założony przez osoby fizyczne Aktem Notarialnym Repertorium A nr 2150/2006 z dnia 27 marca 2006 roku przed Notariuszem Barbarą Barwińską w Kancelarii Notarialnej w Ciechanowie pod nazwą 4Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z aktem założycielskim czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 6166/2011 w dniu 15 kwietnia 2011 roku przed asesorem notarialnym Michałem Kołpą zastępcą Notariusza Sławomira Strojnego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Emitent został przekształcony w Spółkę Akcyjną działającą pod nazwą 4Studio Spółka Akcyjna. Natomiast zgodnie z uchwałą nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 4Studio S.A. z dnia 17 września 2012 roku nazwa Spółki została zmieniona na Jantar Development S.A. Wskazana zmiana została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 23 listopada 2012 roku. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent rozpoczął również działalność na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Spółka 4Studio S.A. (obecnie Jantar Development S.A.) została wpisana z dniem 18 kwietnia 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania szczególnych zezwoleń. 2.2.Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia niniejszego Opracowania kapitał zakładowy Jantar Development S.A. wynosi zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na (słownie: siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, a mianowicie na: (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; Strona 7

8 Akcje serii A (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja akcji zwykłych na okaziciela serii A to akcje założycielskie, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Akcje obejmowane były przez Założycieli po wartości nominalnej. Akcje serii A zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 18 kwietnia 2011 roku. Akcje serii B akcji zwykłych na okaziciela serii B zostało wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Niepubliczna oferta objęcia akcji serii B została złożona 7 podmiotom, przez których następnie została przyjęta. Akcje serii B zostały nabyte po cenie emisyjnej 0,88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem groszy) w okresie od 20 kwietnia 2011 roku do 21 kwietnia 2011 roku. Akcje serii B zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 19 stycznia 2012 roku. Akcje serii C akcji zwykłych na okaziciela serii C zostało wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Akcje serii C zostały nabyte przez dwa podmioty po cenie emisyjnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za akcję w okresie od 9 października 2012 roku do 12 października 2012 roku. Akcje serii C zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 23 listopada 2012 roku. Do dnia sporządzenia niniejszej analizy do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect zostały wprowadzone akcje zwykłe na okaziciela serii A i B zgodnie z Uchwałą nr 58/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2012 roku. Dodatkowo należy wskazać, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 17 września 2012 roku, podjęta została decyzja odnośnie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, a także na dematerializację i złożenie do depozytu Strona 8

9 prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki Akcjonariusze posiadający ponad 5% w kapitale zakładowym Emitenta Na dzień sporządzenia niniejszego Opracowania skład akcjonariatu spółki Jantar Development S.A. z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym Emitenta przedstawiał się następująco: Lp. Imię i Nazwisko / Firma Liczba akcji Liczba głosów % w kapitale zakładowy m % w liczbie głosów na WZ 1 Dom Finansowy Plus Sp. z o.o ,37 55,37 2 Dom Finansowy Posterus Sp. z o.o ,50 12,50 3 Mariusz Kotecki ,31 6,31 4 Wojciech Szcześniak ,83 6,83 5 Pozostali ,99 18,99 Razem ,00 100,00 Zgodnie z raportem bieżącym nr 52/2012 akcjonariusze, którzy nabyli akcji zwykłych na okaziciela serii C zobowiązali się do niezbywania akcji przez okres 6 miesięcy od dnia ich objęcia. Zarząd 2.4.Władze Emitenta Zarząd Emitenta, zgodnie z 11 Statutu, składa się z jednego lub większej ilości członków, których kadencja trwa pięć lat. Zarówno o ich powołaniu, jak i odwołaniu przed upływem kadencji decyduje Rada Nadzorcza Spółki. W dniu 18 września 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu pana Mariusza Koteckiego, oraz pana Wojciecha Szcześniaka ze stanowiska Członka Zarządu. Tego samego dnia powołała na stanowisko Prezesa Zarządu pana Michaela Sadza. Pan Michael Sadza urodził się 4 grudnia 1983 r. w Kolonii, posiada wyższe wykształcenie i tytuł Bachelor of Arts (odpowiada polskiemu tytułowi licencjata) na kierunku Prawo Cywilne i Pracownicze Uniwersity of Applied Sciences Fresenius w Kolonii. Aktualnie Michael Sadza kontynuuje naukę na Fernuniversitat in Hagen kierunek Master of Laws (Prawo), gdzie uzyska tytuł MBA. Dodatkowo pan Michael Sadza posiada następujące tytuły ukończenia: 1) Kaufmann Asistent - Fachhochschule des Mobelhandels w Koloni (Architektura Wnętrz) 2) Technicher Asistent - Rheinische Akademie w Koloni (Informatyka) Strona 9

10 Bogate doświadczenie zawodowe pana Michaela Sadza obejmuje zarządzanie i sprzedaż na rynku nieruchomości na terenie Niemiec, w tym nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (biurowe, magazynowe oraz handlowe). Ponadto posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi w Niemczech. Zdobywał praktykę w urzędach państwowych i korporacjach. Pan Michael Sadza odbywał również praktykę w Polsce w instytucjach prawno-księgowych, gdzie zdobywał wiedzę na temat polskich przepisów prawa, jak również rynku nieruchomości. Zatem pan Michael Sadza jest odpowiednią osobą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Jantar Development S.A., ponieważ swoim doświadczeniem, a także kontaktami biznesowymi, będzie wspierał dynamiczny rozwój Spółki. Prokurent Zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 30 grudnia 2012 roku pani Maria Jolanta Sadza jest wpisana jako Prokurent na zasadzie prokury samoistnej. Jednak z informacji otrzymanych od Zarządu Spółki wynika, że pani Sadza zostala odwołana z tej funkcji w dniu 19 października 2012 roku, a Emitent w tym samym dniu złożył stosowny wniosek o jej wykreślenie do KRS. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z 15 Statutu, składa się z co najmniej pięciu członków, których kadencja trwa trzy lata. Wyboru członków Rady Nadzorczej w danej kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 września 2012 roku podjęło decyzję o odwołaniu dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej uchwałami nr 3-7, natomiast zgodnie z podjętymi uchwałami nr 8-12 powołało nowych Członków Rady Nadzorczej. W chwili obecnej skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: Sebastian Kołacz Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Janusz Olszewski Członek Rady Nadzorczej Posiada wykształcenie wyższe, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie przedsiębiorstwami hotelarskimi, turystycznymi, a także obiektami wielkopowierzchniowymi komercyjnymi. Barbara Marczak Członek Rady Nadzorczej Strona 10

11 Ukończyła studia prawnicze na wydziela Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim w roku 1984, egzamin sędziowski złożyła w 1986 roku. Po 8 latach kariery na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni uzyskała wpis na listę radców prawnych w 1994 roku. W 2005 roku została wpisana na listę adwokacką. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa upadłościowego i naprawczego, ponadto specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego. Grzegorz Pajko Członek Rady Nadzorczej Absolwent Polsko Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i reprezentacji przedstawicielstw firm Szwedzkich, Włoskich. Damian Wąsiewski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Atenum Szkoła Wyższa, na kierunku Europeistyka - specjalizacja: Samorządność Europejska i Organizacje Pozarządowe. Posiada doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych, w tym bankach zagranicznych. Zatem do Rady Nadzorczej powołane zostały osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedzin, które na codzień wykorzystywane są w bieżącej działalności Emitenta. Dzięki temu Zarząd w każdej chwili może zasięgnąć opinii ekspertów w wątpliwych kwestiach, a jednocześnie Członkowie Rady Nadzorczej stanowią obecnie odpowiednie grono do sprawowania należytej kontroli nad działaniami Zarządu Powiązania osobowe Emitenta Podstawowym powiązaniem osobowym w Jantar Development S.A. jest fakt, iż obecny Prezes Zarządu pan Michael Sadza jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz 100% udziałowcem spółki Dom Finansowy Plus Sp. z o.o., czyli głównego akcjonariusza Emitenta posiadającego 55,37% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto istnieje powiązanie osobowe dotyczące jednego z Członków Rady Nadzorczej pana Grzegorza Pajko. Jego żona pani Joanna Merk-Pajko jest Prezesem Zarządu spółki Dom Finansowy Posterus Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 12,50% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo pani Joanna Merk-Pajko jest Prezesem Zarządu spółki Kancelaria Posterus Sp. z o.o., która współpracuje z Emitentem w zakresie prowadzenia jego ksiąg rachunkowych. Jednocześnie Kancelaria Posterus Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem w spółce Alfa Bau Inwestment Sp. z o.o., która jest generalnym wykonawcą pierwszej inwestycji Jantar Development S.A. Należy także zaznaczyć, że Prezesem Zarządu spółki Alfa Bau Inwestment Sp. z o.o. jest pan Andrzej Sadza będący ojcem Michaela Sadza Prezesa Zarządu Emitenta. Strona 11

12 Poza wymienionymi powyżej nie istnieją żadne inne powiązania osobowe Spółki Historia Emitenta Emitent został utworzony 27 marca 2006 roku jako 4Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Akt notarialny zawiązujący spółkę został podpisany przed Notariusz Barbarą Barwińską w Kancelarii Notarialnej w Ciechanowie (Repertorium A 2150/2006). Spółka 4Studio Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 września 2006 roku pod numerem KRS Od momentu powstania Spółki jej działalność była związana z branżą informatyczną, ponieważ początkowo 4Studio Sp. z o.o. świadczyło usługi w zakresie tworzenia zarówno pojedynczych stron internetowych, jak i większych portali. Dodatkowo w 2007 roku Spółka zdecydowała o rozpoczęciu oferowania swoich usług także w oparciu o technologię ASP.NET, dzięki czemu tworzone strony działały szybciej i mogły zapewnić większą funkcjonalność niż wcześniej. Ponadto w tym samym roku Spółka rozpoczęła prace nad stworzeniem systemu zarządzania treścią własnego autorstwa, który został nazwany 4CMS. Po jego ukończeniu stał się stałym elementem realizowanych przez Spółkę projektów. W kolejnych latach zakres wykonywanych przez Spółkę usług został rozszerzony, ponieważ w 2009 roku 4Studio Sp. z o.o. rozpoczęło współpracę z wydawnictwem Bauer Sp. z o.o. Sp. k. polegającą na stworzeniu aplikacji pozwalającej na usprawnienie zarządzania, a także prezentowanie procesu planowania pracy drukarni. Natomiast rok później Spółka rozpoczęła wraz z CapePoint Group Sp. z o.o. tworzenie aplikacji stanowiącej zestaw narzędzi wspierających zarządzanie finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Rok 2010 przyniósł dodatkowo utworzenie przez 4Studio grupy kapitałowej, która w roku 2011 uległa dalszemu zwiększeniu, dzięki transakcjom kupna udziałów w dwóch spółkach. Najpierw pod koniec maja 2010 roku Emitent dokonał zakupu 40% udziałów w spółce Centix Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Następnie na początku 2011 roku nabył kolejne 20% udziałów w tej spółce, w wyniku czego 4Studio Sp. z o.o. stało się właścicielem łącznie 60% udziałów dających prawo do 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Centix Sp. z o.o. Działalność tej spółki obejmowała dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych, w tym projektowanie i instalację systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie firmy lub biura rachunkowego. Ponadto spółka oferowała usługi opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania. Jednocześnie 4Studio Sp. z o.o. w styczniu 2011 roku nabyło 100% udziałów w spółce 4Hosting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Działalność spółki polegała na świadczeniu, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, usług utrzymywania serwisów internetowych (hosting) i kont poczty elektronicznej. Ponadto spółka oferowała możliwość zarejestrowania i utrzymywania domen internetowych. Strona 12

13 Należy zaznaczyć, że ówcześni członkowie Zarządu Emitenta byli jednocześnie członkami Zarządów nabytych spółek, a dodatkowo panowie Mariusz Kotecki i Wojciech Szcześniak posiadali po 20% udziałów każdy w spółce Centix Sp. z o.o., dzięki czemu byli uprawnieni do wykonywania łącznie 40% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Początek drugiego kwartału 2011 roku przyniósł decyzję Zarządu Spółki o jej upublicznieniu. W związku z tym w dniu 15 kwietnia 2011 roku aktem notarialnym podpisanym przed Michałem Kołpą, zastępcą Notariusza Sławomira Strojnego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Repertorium A 6166/2011) forma prawna Spółki uległa zmianie na spółkę akcyjną. Wskazane zmiany zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 kwietnia 2012 roku, a spółka 4Studio S.A. otrzymała numer KRS W dniu 31 stycznia 2012 roku akcje serii A i B w łącznej ilości zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Kolejnym ważnym wydarzeniem było dokonanie w dniu 13 kwietnia 2012 roku istotnych zmian w jednej ze spółek zależnych Emitenta Centix Sp. z o.o. Obejmowały one przede wszystkim zmianę nazwy firmy na RST Group Sp. z o.o. Ponadto rozszerzeniu uległ zakres prowadzonej działalności, a także zwiększona została ilość osób wchodzących w skład Zarządu (teraz mógł liczyć minimum dwie i maksymalnie trzy osoby). Jednocześnie dotychczasowy Prezes Zarządu pan Mariusz Kotecki został odwołany, a w jego miejsce powołano Krzysztofa Karlewskiego, który dodatkowo nabył od Emitenta 12 udziałów spółki RST Group Sp. z o.o. stając się tym samym właścicielem łącznie 42 udziałów. Po tej transakcji Spółka posiadała 48 udziałów dających 48% głosów na Zgromadzeniu Wspólników RST Group Sp. z o.o. Główna działalność 4Studio S.A. od momentu jej debiutu na rynku NewConnect ulegała stopniowemu rozszerzeniu o kolejne usługi oraz rynki zbliżone do dotychczas obejmowanych. Od początku 2012 roku Spółka oferowała kompleksową obsługę e-marketingowa, gdyż specjalizowała się w profesjonalnym projektowaniu stron firmowych i produktowych, portali społecznościowych, sklepów internetowych oraz ich promocji w Internecie. Ponadto Spółka rozwijała się w zakresie działalności związanej z rynkiem Digital Signage w Polsce oraz działaniach typu SEM (Search Engine Optimization), czyli dotyczących jak najlepszego pozycjonowania danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek. Jednak opisana działalność nie przynosiła zadowalających wyników finansowych, dlatego na początku drugiej połowy 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu działań prowadzących do zmiany profilu działalności 4Studio S.A Zmiana profilu działalności Emitenta W raporcie bieżącym nr 33/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku Zarząd 4Studio S.A. poinformował, że prowadzi rozmowy z zewnętrznym partnerem na temat rozpoczęcia działalności przez Spółkę w nowym obszarze, nie związanym z dotychczasowymi branżami. Zarząd Emitenta już wówczas był przekonany o pozytywnym zakończeniu prowadzonych Strona 13

14 rozmów, ponieważ jednocześnie poinformowano, że umowy z częścią pracowników zostały już rozwiązane. Dodatkowo jako powód takiej decyzji wskazano także na osiągane dotychczas przez Spółkę wyniki finansowe. Kilka dni później, bo 20 sierpnia 2012 roku Zarząd opublikował ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 września 2012 roku, którego porządek obrad obejmował m.in. punkty dotyczące zmiany statutu 4Studio S.A. w zakresie zmiany przedmiotu działalności, firmy Spółki oraz jej siedziby. Następnie 6 września 2012 roku Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 38/2012 i 39/2012 o zawarciu umów sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółkach RST Group Sp. z o.o. oraz 4Hosting Sp. z o.o. Ponadto w dniu 22 września 2012 r. Emitent opublikował raport nr 48/2012, a w dniu 24 września 2012 r. raport nr 49/2012, w których uzupełnił informacje zawarte w raportach 38/2012 i 39/2012 o ceny sprzedaży wskazanych udziałów. Był to kolejny krok realizujący proces zmiany podstawowego zakresu działalności Emitenta, ponieważ działalność tych spółek zupełnie nie była związana z planowaną nową działalnością. 48 udziałów w spółce RST Group Sp. z o.o. dających 48% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, o łącznej wartości nominalnej złotych zostało sprzedanych za łączną kwotę złotych. Natomiast 100 udziałów w spółce 4Hosting Sp. z o.o. dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, o łącznej wartości nominalnej złotych zostało sprzedanych za łączną kwotę złotych. W rezultacie przeprowadzonych transakcji 4Studio S.A. nie posiadało żadnych udziałów w wymienionych wyżej spółkach i nie tworzyło już grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o Rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.). 17 września 2012 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym akcjonariusze podjęli szereg uchwał (ich pełna treść została opublikowana w raporcie bieżacym nr 41/2012) powodujących istotne zmiany. Przede wszystkim obejmowały one zakres działalności, który został rozszerzony o działalność związaną z realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, a także wszelkimi robotami temu towarzyszącymi (np. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, a także wykonywanie różnego rodzaju instalacji, itp.). Dodatkowo Emitent może zajmować się wykonywaniem prac wykończeniowych jak np.: tynkowanie, malowanie, szklenie, czy układanie posadzek. Ponadto Spółka może prowadzić sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, materiałów budowlanych i sanitarnych, a także wszelkich innych produktów wykorzystywanych do urządzania mieszkań i domów. Jednocześnie działalność Jantar Development S.A. może również obejmować usługi pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami oraz rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowe. Pełny zakres działalności Emitenta zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności został zaprezentowany w części z Załącznikami w punkcie 7.3. Strona 14

15 Jednocześnie zmieniona została nazwa Spółki z 4Studio S.A. na Jantar Development S.A., a siedziba z Olsztyna na Gdynię. Ponadto uchwalono również zmianę Statutu Emitenta w zakresie miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętą uchwałą może się ono odbywać w Gdyni lub Warszawie. Ponadto na wspomnianym Walnym Zgromadzeniu przyjęto uchwały, na mocy których dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Wszyscy dotychczasowi członkowie tego organu zostali odwołani, a na ich miejsce zostały powołane następujące osoby: Sebastian Kołacz Przewodniczący Rady Nadzorczej, Janusz Olszewski Członek Rady Nadzorczej, Barbara Marczak Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Pajko Członek Rady Nadzorczej, Damian Wąsiewski Członek Rady Nadzorczej. Ponadto na posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej odwołani zostali wszyscy członkowie Zarządu, a na ich miejsce powołano pana Michaela Sadza, który objął stanowisko Prezesa Zarządu. Należy także wskazać, że na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 17 września 2012 r. akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotego każda z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji w późniejszym terminie. Zgodnie z raportem 52/2012 z dnia 10 października 2012 r. cena została wyznaczona na poziomie wartości nominalnej, czyli 0,10 złotego. Zarząd, zgodnie z informacjami zawartymi w powyższym raporcie, ustalił cenę emisyjną akcji serii C z uwzględnieniem sytuacji Spółki, sytuacji na rynku kapitałowym, wielkości pozyskanych środków finansowych, a także przyjęcia przez adresata oferty zobowiązania do niezbywania akcji przez okres 6 miesięcy od dnia objęcia akcji (lock-up). Ponadto Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 14 wyraziło zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Subskrypcja prywatna, zgodnie z raportem 59/2012 z dnia 26 października 2012 r., została przeprowadzona w dniach 9 12 października 2012 roku. Redukcja zapisów nie wystąpiła, a umowy objęcia zostały zawarte ze spółkami: Dom Finansowy Plus Sp. z o.o. oraz Dom Finansowy Posterus Sp. z o.o. w dniu 12 października 2012 roku. Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych. Zarząd Emitenta w dniu 23 listopada 2012 roku (raporty bieżące nr 67/2011, 69/2012, 70/2012) powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Strona 15

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

JANTAR DEVELOPMENT S.A raport kwartalny Strona 1

JANTAR DEVELOPMENT S.A raport kwartalny Strona 1 RAPORT KWARTALNY JANTAR DEVELOPMENT S.A ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU KOREKTA Gdynia 2013 JANTAR DEVELOPMENT S.A raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MARCA 2017 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r. Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 27.12.2016r. Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. Uchwała nr 1 /NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawie uchylenia tajności

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Premium Fund S.A. w dniu dzień roku w Warszawie

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Premium Fund S.A. w dniu dzień roku w Warszawie Premium Fund S.A. 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 132/134, Budynek 134 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Premium Fund S.A. w dniu dzień 02.06.2017 roku w Warszawie Uchwała nr 1/06/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y KANCELARIA NOTARIALNA Mikołaj Borkowski notariusz 61-729 Poznań ulica Młyńska 4/7 tel. 61 853-02-06 fax. 61 853-00-22 Repertorium A nr 1136 / 2013 A K T N O T A R I A L N Y Dnia jedenastego marca dwa tysiące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Uchwała Nr I/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcyjna, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -- Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie w szczególności art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. Uchwała wchodzi w życie z chwilą

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

przeciwnych i wstrzymujących się

przeciwnych i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art.28

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Uchwała nr _ z dnia 31 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r.

Temat: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r. Raport bieżący nr Temat: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 08.02.2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:...

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. 2. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku z dnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego [Wybór Przewodniczącego]

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELECTROCERAMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 LIPCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELECTROCERAMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 LIPCA 2017 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELECTROCERAMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 LIPCA 2017 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 13564/2013 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer 13564/2013 AKT NOTARIALNY Repertorium A numer 13564/2013 AKT NOTARIALNY Osiemnastego lipca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz, dokonującej czynności w zastępstwie notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekty uchwał Uchwała Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo