Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku"

Transkrypt

1 Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

2 Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym składamy na Państwa ręce Opracowanie prezentujące wyniki analizy sytuacji finansowej i gospodarczej, a także perspektyw dalszego prowadzenia działalności spółki Jantar Development S.A., przeprowadzonej w grudniu 2012 roku. Na podstawie analizy publikowanych przez Emitenta informacji, dostarczonych dokumentów oraz dokonanych obliczeń sytuację finansową i gospodarczą Emitenta należy ocenić jako w pełni stabilną i dającą podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 września 2012 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności oraz firmy Emitenta Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności na rynku nieruchomości poprzez realizację inwestycji budowlanej, z której planuje osiągnąć znaczący zysk. Dotychczasowa działalność została w całości zaprzestana, dzięki czemu ograniczone zostały koszty bieżące, co powinno dodatkowo wpłynąć na poprawę osiąganych wyników finansowych. Proces fundamentalnych zmian objął także Zarząd, ponieważ Spółka zyskała nowego Prezesa, który posiada bogate doświadczenie oraz kontakty na rynku nieruchomości, co pozwoli Emitentowi na prowadzenie zyskownej działalności już od samego początku. Jednocześnie zmianie na korzyść akcjonariuszy uległa polityka odnośnie wypłaty dywidendy w przyszłości inwestorzy posiadający akcje Jantar Development S.A. będą mogli liczyć na udział w zyskach. Dodatkowo plany strategiczne zakładają systematyczny rozwój prowadzonej działalności w kolejnych latach oraz dynamiczną poprawę osiąganych wyników finansowych. Dlatego podsumowując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa i gospodarcza Jantar Development S.A., a także perspektywy prowadzonej przez nią działalności są obiecujące. Strona 2

3 Spis Treści: 1. Wprowadzenie Przedmiot Opracowania Podstawa prawna sporządzenia niniejszego Opracowania Sposób przeprowadzenia analizy Podmiot wykonujący analizę Zastrzeżenia podmiotu wykonującego analizę Podstawowe informacje o spółce Jantar Development S.A Podstawowe dane Emitenta Kapitał zakładowy Akcjonariusze posiadający ponad 5% w kapitale zakładowym Emitenta Władze Emitenta Powiązania osobowe Emitenta Historia Emitenta Zmiana profilu działalności Emitenta Czynniki ryzyka związane ze zmianą profilu działalności Emitenta Sytuacja gospodarcza Opis rynku, na którym działa Emitent i jego perspektywy Podmioty konkurencyjne wobec Emitenta Opis bieżącej działalności Emitenta Czynniki ryzyka związane z bieżącą działalnością Sytuacja finansowa Emitenta Wybrane dane finansowe Wydarzenia, które miały miejsce po sporządzeniu danych finansowych i mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe Metodologia obliczeń wskaźników finansowych Analiza sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta Perspektywy dalszego prowadzenia działalności operacyjnej Plany strategiczne Emitenta Strona 3

4 6.2. Wnioski z przeprowadzonej analizy Załączniki Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Jednolita treść Statutu Spółki Aktualny przedmiot działalności prowadzonej przez Jantar Development S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności Strona 4

5 1. Wprowadzenie 1.1.Przedmiot Opracowania Przedmiotem niniejszego studium jest przedstawienie wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki Jantar Development S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej także Spółka, Emitent ) oraz perspektyw prowadzenia przez nią działalności w przyszłości Podstawa prawna sporządzenia niniejszego Opracowania Spółka Jantar Development S.A. (dawniej 4Studio S.A.) zgodnie z Uchwałą nr 117/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta została zobowiązana do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinii co do możliwości kontynuowania działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Zarząd Emitenta w dniu 26 listopada 2012 roku podpisał umowę ze spółką Centrum IR Sp. z o.o. w zakresie sporządzenia wskazanej w przytoczonej powyżej uchwale Zarządu Giełdy analizy. 1.3.Sposób przeprowadzenia analizy Niniejsza analiza została dokonana na podstawie: informacji udostępnianych przez Spółkę poprzez Elektroniczną Bazę Informacji w raportach bieżących i okresowych, informacji udostępnianych przez Spółkę poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji, danych finansowych i dokumentów oraz innych informacji dostarczonych przez Zarząd Spółki. Podmiot dokonujący analizy nie przeprowadził niezależnej weryfikacji informacji dotyczących Spółki, ani składników majątku zawartych w niniejszej analizie. 1.4.Podmiot wykonujący analizę Nazwa (firma): Adres: Centrum IR Sp. z o.o. Telefon: Ul. Nowogrodzka 31, Warszawa Strona 5

6 Poczta Strona www: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: NIP: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 1.5.Zastrzeżenia podmiotu wykonującego analizę Niniejsza analiza nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podmiot sporządzający niniejszą analizę nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej analizy lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie niniejszej analizy ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Ponadto treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 2. Podstawowe informacje o spółce Jantar Development S.A. 2.1.Podstawowe dane Emitenta Nazwa (firma): Jantar Development S.A. Adres: ul. Świętojańska 114, Gdynia Telefon: Fax: Poczta Strona www: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS NIP: REGON: Strona 6

7 Data utworzenia Emitenta i czas, na jaki został utworzony Emitent został założony przez osoby fizyczne Aktem Notarialnym Repertorium A nr 2150/2006 z dnia 27 marca 2006 roku przed Notariuszem Barbarą Barwińską w Kancelarii Notarialnej w Ciechanowie pod nazwą 4Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z aktem założycielskim czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 6166/2011 w dniu 15 kwietnia 2011 roku przed asesorem notarialnym Michałem Kołpą zastępcą Notariusza Sławomira Strojnego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Emitent został przekształcony w Spółkę Akcyjną działającą pod nazwą 4Studio Spółka Akcyjna. Natomiast zgodnie z uchwałą nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 4Studio S.A. z dnia 17 września 2012 roku nazwa Spółki została zmieniona na Jantar Development S.A. Wskazana zmiana została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 23 listopada 2012 roku. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent rozpoczął również działalność na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Spółka 4Studio S.A. (obecnie Jantar Development S.A.) została wpisana z dniem 18 kwietnia 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania szczególnych zezwoleń. 2.2.Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia niniejszego Opracowania kapitał zakładowy Jantar Development S.A. wynosi zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na (słownie: siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, a mianowicie na: (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; Strona 7

8 Akcje serii A (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja akcji zwykłych na okaziciela serii A to akcje założycielskie, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Akcje obejmowane były przez Założycieli po wartości nominalnej. Akcje serii A zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 18 kwietnia 2011 roku. Akcje serii B akcji zwykłych na okaziciela serii B zostało wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Niepubliczna oferta objęcia akcji serii B została złożona 7 podmiotom, przez których następnie została przyjęta. Akcje serii B zostały nabyte po cenie emisyjnej 0,88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem groszy) w okresie od 20 kwietnia 2011 roku do 21 kwietnia 2011 roku. Akcje serii B zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 19 stycznia 2012 roku. Akcje serii C akcji zwykłych na okaziciela serii C zostało wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Akcje serii C zostały nabyte przez dwa podmioty po cenie emisyjnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za akcję w okresie od 9 października 2012 roku do 12 października 2012 roku. Akcje serii C zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 23 listopada 2012 roku. Do dnia sporządzenia niniejszej analizy do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect zostały wprowadzone akcje zwykłe na okaziciela serii A i B zgodnie z Uchwałą nr 58/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2012 roku. Dodatkowo należy wskazać, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 17 września 2012 roku, podjęta została decyzja odnośnie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, a także na dematerializację i złożenie do depozytu Strona 8

9 prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki Akcjonariusze posiadający ponad 5% w kapitale zakładowym Emitenta Na dzień sporządzenia niniejszego Opracowania skład akcjonariatu spółki Jantar Development S.A. z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym Emitenta przedstawiał się następująco: Lp. Imię i Nazwisko / Firma Liczba akcji Liczba głosów % w kapitale zakładowy m % w liczbie głosów na WZ 1 Dom Finansowy Plus Sp. z o.o ,37 55,37 2 Dom Finansowy Posterus Sp. z o.o ,50 12,50 3 Mariusz Kotecki ,31 6,31 4 Wojciech Szcześniak ,83 6,83 5 Pozostali ,99 18,99 Razem ,00 100,00 Zgodnie z raportem bieżącym nr 52/2012 akcjonariusze, którzy nabyli akcji zwykłych na okaziciela serii C zobowiązali się do niezbywania akcji przez okres 6 miesięcy od dnia ich objęcia. Zarząd 2.4.Władze Emitenta Zarząd Emitenta, zgodnie z 11 Statutu, składa się z jednego lub większej ilości członków, których kadencja trwa pięć lat. Zarówno o ich powołaniu, jak i odwołaniu przed upływem kadencji decyduje Rada Nadzorcza Spółki. W dniu 18 września 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu pana Mariusza Koteckiego, oraz pana Wojciecha Szcześniaka ze stanowiska Członka Zarządu. Tego samego dnia powołała na stanowisko Prezesa Zarządu pana Michaela Sadza. Pan Michael Sadza urodził się 4 grudnia 1983 r. w Kolonii, posiada wyższe wykształcenie i tytuł Bachelor of Arts (odpowiada polskiemu tytułowi licencjata) na kierunku Prawo Cywilne i Pracownicze Uniwersity of Applied Sciences Fresenius w Kolonii. Aktualnie Michael Sadza kontynuuje naukę na Fernuniversitat in Hagen kierunek Master of Laws (Prawo), gdzie uzyska tytuł MBA. Dodatkowo pan Michael Sadza posiada następujące tytuły ukończenia: 1) Kaufmann Asistent - Fachhochschule des Mobelhandels w Koloni (Architektura Wnętrz) 2) Technicher Asistent - Rheinische Akademie w Koloni (Informatyka) Strona 9

10 Bogate doświadczenie zawodowe pana Michaela Sadza obejmuje zarządzanie i sprzedaż na rynku nieruchomości na terenie Niemiec, w tym nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (biurowe, magazynowe oraz handlowe). Ponadto posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi w Niemczech. Zdobywał praktykę w urzędach państwowych i korporacjach. Pan Michael Sadza odbywał również praktykę w Polsce w instytucjach prawno-księgowych, gdzie zdobywał wiedzę na temat polskich przepisów prawa, jak również rynku nieruchomości. Zatem pan Michael Sadza jest odpowiednią osobą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Jantar Development S.A., ponieważ swoim doświadczeniem, a także kontaktami biznesowymi, będzie wspierał dynamiczny rozwój Spółki. Prokurent Zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 30 grudnia 2012 roku pani Maria Jolanta Sadza jest wpisana jako Prokurent na zasadzie prokury samoistnej. Jednak z informacji otrzymanych od Zarządu Spółki wynika, że pani Sadza zostala odwołana z tej funkcji w dniu 19 października 2012 roku, a Emitent w tym samym dniu złożył stosowny wniosek o jej wykreślenie do KRS. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z 15 Statutu, składa się z co najmniej pięciu członków, których kadencja trwa trzy lata. Wyboru członków Rady Nadzorczej w danej kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 września 2012 roku podjęło decyzję o odwołaniu dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej uchwałami nr 3-7, natomiast zgodnie z podjętymi uchwałami nr 8-12 powołało nowych Członków Rady Nadzorczej. W chwili obecnej skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: Sebastian Kołacz Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Janusz Olszewski Członek Rady Nadzorczej Posiada wykształcenie wyższe, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie przedsiębiorstwami hotelarskimi, turystycznymi, a także obiektami wielkopowierzchniowymi komercyjnymi. Barbara Marczak Członek Rady Nadzorczej Strona 10

11 Ukończyła studia prawnicze na wydziela Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim w roku 1984, egzamin sędziowski złożyła w 1986 roku. Po 8 latach kariery na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni uzyskała wpis na listę radców prawnych w 1994 roku. W 2005 roku została wpisana na listę adwokacką. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa upadłościowego i naprawczego, ponadto specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego. Grzegorz Pajko Członek Rady Nadzorczej Absolwent Polsko Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i reprezentacji przedstawicielstw firm Szwedzkich, Włoskich. Damian Wąsiewski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Atenum Szkoła Wyższa, na kierunku Europeistyka - specjalizacja: Samorządność Europejska i Organizacje Pozarządowe. Posiada doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych, w tym bankach zagranicznych. Zatem do Rady Nadzorczej powołane zostały osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedzin, które na codzień wykorzystywane są w bieżącej działalności Emitenta. Dzięki temu Zarząd w każdej chwili może zasięgnąć opinii ekspertów w wątpliwych kwestiach, a jednocześnie Członkowie Rady Nadzorczej stanowią obecnie odpowiednie grono do sprawowania należytej kontroli nad działaniami Zarządu Powiązania osobowe Emitenta Podstawowym powiązaniem osobowym w Jantar Development S.A. jest fakt, iż obecny Prezes Zarządu pan Michael Sadza jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz 100% udziałowcem spółki Dom Finansowy Plus Sp. z o.o., czyli głównego akcjonariusza Emitenta posiadającego 55,37% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto istnieje powiązanie osobowe dotyczące jednego z Członków Rady Nadzorczej pana Grzegorza Pajko. Jego żona pani Joanna Merk-Pajko jest Prezesem Zarządu spółki Dom Finansowy Posterus Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 12,50% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo pani Joanna Merk-Pajko jest Prezesem Zarządu spółki Kancelaria Posterus Sp. z o.o., która współpracuje z Emitentem w zakresie prowadzenia jego ksiąg rachunkowych. Jednocześnie Kancelaria Posterus Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem w spółce Alfa Bau Inwestment Sp. z o.o., która jest generalnym wykonawcą pierwszej inwestycji Jantar Development S.A. Należy także zaznaczyć, że Prezesem Zarządu spółki Alfa Bau Inwestment Sp. z o.o. jest pan Andrzej Sadza będący ojcem Michaela Sadza Prezesa Zarządu Emitenta. Strona 11

12 Poza wymienionymi powyżej nie istnieją żadne inne powiązania osobowe Spółki Historia Emitenta Emitent został utworzony 27 marca 2006 roku jako 4Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Akt notarialny zawiązujący spółkę został podpisany przed Notariusz Barbarą Barwińską w Kancelarii Notarialnej w Ciechanowie (Repertorium A 2150/2006). Spółka 4Studio Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 września 2006 roku pod numerem KRS Od momentu powstania Spółki jej działalność była związana z branżą informatyczną, ponieważ początkowo 4Studio Sp. z o.o. świadczyło usługi w zakresie tworzenia zarówno pojedynczych stron internetowych, jak i większych portali. Dodatkowo w 2007 roku Spółka zdecydowała o rozpoczęciu oferowania swoich usług także w oparciu o technologię ASP.NET, dzięki czemu tworzone strony działały szybciej i mogły zapewnić większą funkcjonalność niż wcześniej. Ponadto w tym samym roku Spółka rozpoczęła prace nad stworzeniem systemu zarządzania treścią własnego autorstwa, który został nazwany 4CMS. Po jego ukończeniu stał się stałym elementem realizowanych przez Spółkę projektów. W kolejnych latach zakres wykonywanych przez Spółkę usług został rozszerzony, ponieważ w 2009 roku 4Studio Sp. z o.o. rozpoczęło współpracę z wydawnictwem Bauer Sp. z o.o. Sp. k. polegającą na stworzeniu aplikacji pozwalającej na usprawnienie zarządzania, a także prezentowanie procesu planowania pracy drukarni. Natomiast rok później Spółka rozpoczęła wraz z CapePoint Group Sp. z o.o. tworzenie aplikacji stanowiącej zestaw narzędzi wspierających zarządzanie finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Rok 2010 przyniósł dodatkowo utworzenie przez 4Studio grupy kapitałowej, która w roku 2011 uległa dalszemu zwiększeniu, dzięki transakcjom kupna udziałów w dwóch spółkach. Najpierw pod koniec maja 2010 roku Emitent dokonał zakupu 40% udziałów w spółce Centix Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Następnie na początku 2011 roku nabył kolejne 20% udziałów w tej spółce, w wyniku czego 4Studio Sp. z o.o. stało się właścicielem łącznie 60% udziałów dających prawo do 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Centix Sp. z o.o. Działalność tej spółki obejmowała dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych, w tym projektowanie i instalację systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie firmy lub biura rachunkowego. Ponadto spółka oferowała usługi opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania. Jednocześnie 4Studio Sp. z o.o. w styczniu 2011 roku nabyło 100% udziałów w spółce 4Hosting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Działalność spółki polegała na świadczeniu, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, usług utrzymywania serwisów internetowych (hosting) i kont poczty elektronicznej. Ponadto spółka oferowała możliwość zarejestrowania i utrzymywania domen internetowych. Strona 12

13 Należy zaznaczyć, że ówcześni członkowie Zarządu Emitenta byli jednocześnie członkami Zarządów nabytych spółek, a dodatkowo panowie Mariusz Kotecki i Wojciech Szcześniak posiadali po 20% udziałów każdy w spółce Centix Sp. z o.o., dzięki czemu byli uprawnieni do wykonywania łącznie 40% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Początek drugiego kwartału 2011 roku przyniósł decyzję Zarządu Spółki o jej upublicznieniu. W związku z tym w dniu 15 kwietnia 2011 roku aktem notarialnym podpisanym przed Michałem Kołpą, zastępcą Notariusza Sławomira Strojnego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Repertorium A 6166/2011) forma prawna Spółki uległa zmianie na spółkę akcyjną. Wskazane zmiany zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 kwietnia 2012 roku, a spółka 4Studio S.A. otrzymała numer KRS W dniu 31 stycznia 2012 roku akcje serii A i B w łącznej ilości zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Kolejnym ważnym wydarzeniem było dokonanie w dniu 13 kwietnia 2012 roku istotnych zmian w jednej ze spółek zależnych Emitenta Centix Sp. z o.o. Obejmowały one przede wszystkim zmianę nazwy firmy na RST Group Sp. z o.o. Ponadto rozszerzeniu uległ zakres prowadzonej działalności, a także zwiększona została ilość osób wchodzących w skład Zarządu (teraz mógł liczyć minimum dwie i maksymalnie trzy osoby). Jednocześnie dotychczasowy Prezes Zarządu pan Mariusz Kotecki został odwołany, a w jego miejsce powołano Krzysztofa Karlewskiego, który dodatkowo nabył od Emitenta 12 udziałów spółki RST Group Sp. z o.o. stając się tym samym właścicielem łącznie 42 udziałów. Po tej transakcji Spółka posiadała 48 udziałów dających 48% głosów na Zgromadzeniu Wspólników RST Group Sp. z o.o. Główna działalność 4Studio S.A. od momentu jej debiutu na rynku NewConnect ulegała stopniowemu rozszerzeniu o kolejne usługi oraz rynki zbliżone do dotychczas obejmowanych. Od początku 2012 roku Spółka oferowała kompleksową obsługę e-marketingowa, gdyż specjalizowała się w profesjonalnym projektowaniu stron firmowych i produktowych, portali społecznościowych, sklepów internetowych oraz ich promocji w Internecie. Ponadto Spółka rozwijała się w zakresie działalności związanej z rynkiem Digital Signage w Polsce oraz działaniach typu SEM (Search Engine Optimization), czyli dotyczących jak najlepszego pozycjonowania danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek. Jednak opisana działalność nie przynosiła zadowalających wyników finansowych, dlatego na początku drugiej połowy 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu działań prowadzących do zmiany profilu działalności 4Studio S.A Zmiana profilu działalności Emitenta W raporcie bieżącym nr 33/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku Zarząd 4Studio S.A. poinformował, że prowadzi rozmowy z zewnętrznym partnerem na temat rozpoczęcia działalności przez Spółkę w nowym obszarze, nie związanym z dotychczasowymi branżami. Zarząd Emitenta już wówczas był przekonany o pozytywnym zakończeniu prowadzonych Strona 13

14 rozmów, ponieważ jednocześnie poinformowano, że umowy z częścią pracowników zostały już rozwiązane. Dodatkowo jako powód takiej decyzji wskazano także na osiągane dotychczas przez Spółkę wyniki finansowe. Kilka dni później, bo 20 sierpnia 2012 roku Zarząd opublikował ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 września 2012 roku, którego porządek obrad obejmował m.in. punkty dotyczące zmiany statutu 4Studio S.A. w zakresie zmiany przedmiotu działalności, firmy Spółki oraz jej siedziby. Następnie 6 września 2012 roku Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 38/2012 i 39/2012 o zawarciu umów sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółkach RST Group Sp. z o.o. oraz 4Hosting Sp. z o.o. Ponadto w dniu 22 września 2012 r. Emitent opublikował raport nr 48/2012, a w dniu 24 września 2012 r. raport nr 49/2012, w których uzupełnił informacje zawarte w raportach 38/2012 i 39/2012 o ceny sprzedaży wskazanych udziałów. Był to kolejny krok realizujący proces zmiany podstawowego zakresu działalności Emitenta, ponieważ działalność tych spółek zupełnie nie była związana z planowaną nową działalnością. 48 udziałów w spółce RST Group Sp. z o.o. dających 48% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, o łącznej wartości nominalnej złotych zostało sprzedanych za łączną kwotę złotych. Natomiast 100 udziałów w spółce 4Hosting Sp. z o.o. dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, o łącznej wartości nominalnej złotych zostało sprzedanych za łączną kwotę złotych. W rezultacie przeprowadzonych transakcji 4Studio S.A. nie posiadało żadnych udziałów w wymienionych wyżej spółkach i nie tworzyło już grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o Rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.). 17 września 2012 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym akcjonariusze podjęli szereg uchwał (ich pełna treść została opublikowana w raporcie bieżacym nr 41/2012) powodujących istotne zmiany. Przede wszystkim obejmowały one zakres działalności, który został rozszerzony o działalność związaną z realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, a także wszelkimi robotami temu towarzyszącymi (np. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, a także wykonywanie różnego rodzaju instalacji, itp.). Dodatkowo Emitent może zajmować się wykonywaniem prac wykończeniowych jak np.: tynkowanie, malowanie, szklenie, czy układanie posadzek. Ponadto Spółka może prowadzić sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, materiałów budowlanych i sanitarnych, a także wszelkich innych produktów wykorzystywanych do urządzania mieszkań i domów. Jednocześnie działalność Jantar Development S.A. może również obejmować usługi pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami oraz rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowe. Pełny zakres działalności Emitenta zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności został zaprezentowany w części z Załącznikami w punkcie 7.3. Strona 14

15 Jednocześnie zmieniona została nazwa Spółki z 4Studio S.A. na Jantar Development S.A., a siedziba z Olsztyna na Gdynię. Ponadto uchwalono również zmianę Statutu Emitenta w zakresie miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętą uchwałą może się ono odbywać w Gdyni lub Warszawie. Ponadto na wspomnianym Walnym Zgromadzeniu przyjęto uchwały, na mocy których dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Wszyscy dotychczasowi członkowie tego organu zostali odwołani, a na ich miejsce zostały powołane następujące osoby: Sebastian Kołacz Przewodniczący Rady Nadzorczej, Janusz Olszewski Członek Rady Nadzorczej, Barbara Marczak Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Pajko Członek Rady Nadzorczej, Damian Wąsiewski Członek Rady Nadzorczej. Ponadto na posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej odwołani zostali wszyscy członkowie Zarządu, a na ich miejsce powołano pana Michaela Sadza, który objął stanowisko Prezesa Zarządu. Należy także wskazać, że na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 17 września 2012 r. akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotego każda z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji w późniejszym terminie. Zgodnie z raportem 52/2012 z dnia 10 października 2012 r. cena została wyznaczona na poziomie wartości nominalnej, czyli 0,10 złotego. Zarząd, zgodnie z informacjami zawartymi w powyższym raporcie, ustalił cenę emisyjną akcji serii C z uwzględnieniem sytuacji Spółki, sytuacji na rynku kapitałowym, wielkości pozyskanych środków finansowych, a także przyjęcia przez adresata oferty zobowiązania do niezbywania akcji przez okres 6 miesięcy od dnia objęcia akcji (lock-up). Ponadto Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 14 wyraziło zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Subskrypcja prywatna, zgodnie z raportem 59/2012 z dnia 26 października 2012 r., została przeprowadzona w dniach 9 12 października 2012 roku. Redukcja zapisów nie wystąpiła, a umowy objęcia zostały zawarte ze spółkami: Dom Finansowy Plus Sp. z o.o. oraz Dom Finansowy Posterus Sp. z o.o. w dniu 12 października 2012 roku. Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych. Zarząd Emitenta w dniu 23 listopada 2012 roku (raporty bieżące nr 67/2011, 69/2012, 70/2012) powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Strona 15

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo