Projekt nr: WND-POIG /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13"

Transkrypt

1 Projekt nr: WND-POIG /13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wdrożenie w działalności Wnioskodawcy platformy B2B do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy THB a kontrahentami.. SPECYFIKACJA PRAC Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Materiał stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zastrzega jego poufność. Materiał może być wykorzystany wyłącznie na potrzeby sporządzenia oferty i wykonywania prac. Strona 1 z 34

2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ETAPY PRAC Etap 1 Przygotowanie Etap 2 Zakup licencji na wersję alfa platformy B2B Etap 3 Dostosowanie platformy do specyficznych potrzeb THB i jej partnerów Etap 4 Wdrożenie systemu informatycznego w THB 13 3 TECHNOLOGIA Technologia podpisu elektronicznego Technologia elektronicznej wymiany danych Technologia podpisu elektronicznego E-usługa 19 4 SKUTKI I CELE REALIZACJI PROJEKTU Liczba wdrożonych systemów B2B Procesy biznesowe objęte systemem B2B Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologie podpisu elektronicznego Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologie elektronicznej wymiany 21 danych 4.5 Liczba przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o wdrożony system B2B Liczba wdrożonych i świadczonych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych 22 lub w formule SaaS 4.7 Procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których, poprzez wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, wyeliminowany został papierowy obieg 23 dokumentów 5 OPIS OBECNYCH RELACJI BIZNESOWYCH I ZACHODZĄCYCH PROCESÓW Zgłaszanie błędów i awarii w posiadanym programie Składanie zamówień, ofertowanie -sprzedaż Realizacja zleceń i kontrola pakietów suportowych Wymiana dokumentów finansowych (Fakturowanie) 31 6 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POTRZEBAMI PRZEDSIĘBIORCÓW, DO KTÓRYCH KIEROWANE JEST ROZWIĄZANIE Potrzeby partnerów w kontekście współpracy pomiędzy firmami: Korzyści dla Partnerów: 33 Strona 2 z 34

3 1. INFORMACJE OGÓLNE W ramach projektu powstanie platforma B2B, za pośrednictwem której Wnioskodawca będzie świadczył usługi dla partnerów. Cała komunikacja pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami będzie odbywała się za pośrednictwem powstałej platformy. Platforma B2B dostępna będzie dla użytkowników z poziomu publicznej sieci Internetu. Dzięki zaawansowanej technologicznie i innowacyjnej platformie B2B możliwe będzie świadczenie automatycznych usług na rzecz Partnera, które będą oparte o zaawansowane przetwarzanie danych, znacznie usprawniające poszerzające zakres obecnej współpracy. Planowana w projekcie inwestycja doprowadzi do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania informatycznego, względem obecnie stosowanych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w postaci platformy B2B. Będzie to dalece zautomatyzowana platforma do kompleksowej obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Planowane rozwiązanie umożliwi obsługę świadczenia usług na rzecz partnerów w sposób zautomatyzowany, poprzez platformę internetową przetwarzającą kluczowe dane, a dodatkowo przeprowadzona zostanie integracja posiadanych systemów księgowych z platformą. W ramach platformy generowane oraz przesyłane będą, w sposób automatyczny, wiążące dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym. Obecna forma współpracy nie jest w pełni efektywna, gdyż znaczny udział czynnika ludzkiego wpływa negatywnie na przebieg procesów powoduje pojawianie się częstych błędów, oraz ich dodatkową czasochłonność i pracochłonność. W tym kontekście wprowadzenie platformy B2B zapewniającej wspomaganie świadczenia usług w sposób automatyczny za pomocą sieci publicznych, z jednoczesnym w pełni automatycznym generowaniem dokumentacji opatrzonej podpisami osób reprezentacyjnych. OGÓLNY OPIS TWORZONEGO SYSTEMU Powstały system informatyczny powinien być niezależny technologicznie, tak, aby umożliwić jak najszerszemu gronu użytkowników korzystanie z usługi. Planowane jest zatem wykorzystanie tworzenia aplikacji internetowych w architekturze klient serwer, gdy klientem będzie przeglądarka internetowa. Dzięki temu nie będzie potrzeby ponoszenia wysokich kosztów Strona 3 z 34

4 dopasowania aplikacji do wielu systemów operacyjnych, a system będzie niezależny od konfiguracji urządzeń końcowych. Dodatkowo, w przypadku wprowadzania aktualizacji, zostanie ona wprowadzona tylko na serwerze, dzięki czemu wszyscy partnerzy Wnioskodawcy korzystający z usługi, będą mogli korzystać z uaktualnionej wersji platformy. Komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z tworzonego rozwiązania B2B będzie odbywała się z wykorzystaniem technologii Web Services za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego SOAP. W zakresie obsługi procesu wymiany dokumentów finansowych (faktur) nastąpi integracja posiadanego przez Wnioskodawcę systemu księgowego z systemami księgowymi Partnerów (moduły księgowe) w zakresie automatycznej wymiany danych (wg określonego przez wykonawców systemu standardu), pozwalający na wymianę kluczowych danych i dokumentów. System księgowy Wnioskodawcy i partnerów będzie łączył się z platformą dzięki API umożliwiające integrację z platformą i skoordynowanie przesyłu danych oraz posiadanie dostępu do właściwych i obiektywnych informacji w czasie rzeczywistym zarówno z systemów partnerów, jak i z konta danego partnera na platformie. W przypadku partnerów nieposiadających własnych systemów księgowych, faktura generowana będzie tylko i wyłącznie w platformie (plik pdf opatrzony podpisem elektronicznym Wnioskodawcy, możliwy do pobrania i zapisania na komputerze partnera) i za jej pośrednictwem partner będzie miał do niej dostęp. Planuje się, iż do stworzenia platformy B2B zastosowane zostaną najpopularniejsze, wystandaryzowane, adekwatne do charakteru projektu technologie, takie jak Java, ASP.NET, pyton, PHP itp., gdyż istotnym jest aby projektowany system został stworzony w szeroko dostępnym języku programowania wraz z dobrą i obszerną dokumentacją, a także, by w danej technologii można było dotrzeć do partnerów ją stosującej w przypadku konieczności rozwiązania problemów o nietypowym charakterze. Wszystkie te technologie są adekwatne do wykonania planowanego systemu i prawidłowego funkcjonowania modułów odpowiedzialnych za automatyzację procesów biznesowych. Zastosowanie powszechnie stosowanych i wykorzystywanych technologii tworzenia tego typu platform jest bardzo istotne dla rozwoju serwisu. Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się w przyszłości na rozwój platformy o dodatkowe moduły nie będzie konieczne znalezienie odpowiednich, wąsko wyspecjalizowanych ekspertów, którzy przeprowadzą niezbędne prace programistyczne, jakby to miało miejsce w przypadku zastosowania mało popularnej i drogiej technologii. Wybór jednej z technologii open source ma uzasadnienie ekonomiczne - koszty realizacji Strona 4 z 34

5 projektu są w ten sposób adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy i nie występuje konieczność płacenia kilkukrotnie wyższych stawek za usługi specjalistów. System będzie wyposażony w API, który pozwoli na jego integrację z systemami księgowymi Wnioskodawcy i Partnerów oraz dalszych, przyszłych użytkowników systemu. Skalowalność systemu będzie uzależniona nie od samego rozwiązania technicznego, ale od środka trwałego, a dokładnie pamięci serwera, na którym gromadzone będą dane/dokumentacja elektroniczna. Wszelkie dokumenty (zapytanie ofertowe, oferta, umowa, protokół odbioru, faktura), które były dotychczas wymieniane pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami w sposób tradycyjny (faks, poczta), po realizacji projektu będą przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych. Komunikacja między systemami księgowymi Wnioskodawcy i Partnerów oraz platformą B2B będzie odbywać się również w ramach systemu elektronicznej wymiany. Wszelkie dokumenty będą tworzone w standardzie wybranych przez twórców systemu (np. xml, edifact itp.). Wszelkie dokumenty będą ewidencjonowane w platformie B2B i użytkownicy platformy, będą mieli do nich wgląd z poziomu platformy. Użytkownicy będą mieli także możliwość zapisania, powstałych w procesie współpracy, dokumentów w postaci plików pdf. System usprawni i zautomatyzuje następujące procesy biznesowe: a) Zgłaszanie błędów i awarii w posiadanym programie. b) Składanie zamówień, ofertowanie sprzedaż. c) Realizacja zleceń i kontrola pakietów suportowych. d) Wymiana dokumentów finansowych. (Fakturowanie) System wyposażony będzie w moduły: a) moduł ewidencji zgłoszeń b) moduł ofertowania c) moduł kontroli pakietów suportowych d) moduł śledzenia postępu i realizacji zleceń e) moduł klasyfikacji zgłoszeń i prognozy czasu naprawy f) moduł fakturowania g) moduł podpisu elektronicznego h) moduł raportowania Strona 5 z 34

6 2. ETAPY PRAC Projekt zostanie zrealizowany w okresie 24 miesięcy. Prace związane z jego realizacją zostaną wykonane w czterech 6 - miesięcznych etapach: Etap I ( ) Przygotowanie a. Identyfikacja i opis istniejących procesów biznesowych - zrealizowane b. Modelowanie zautomatyzowanych procesów biznesowych - zrealizowane c. Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej platformy B2B d. Dokumentacja techniczna systemu B2B Etap II ( ) Zakup licencji a. Zakup licencji na wersję alfa platformy B2B Etap III ( ) Dostosowanie platformy do specyficznych potrzeb THB i jej partnerów. a. Zakup usługi zaprojektowania interfejsu użytkownika wraz z prototypem b. Zakup licencji na wersję ostateczną platformy B2B Etap IV ( ) Wdrożenie systemu informatycznego w THB. a. Zakup usługi Wdrożenie platformy B2B do działalności wraz z testami końcowymi b. Zakup usługi hostingu 6 miesięcy 2.1 Etap 1 Przygotowanie Pierwszy etap obejmie przeprowadzenie szeregu wymaganych analiz, służących starannemu zaplanowaniu prac programistycznych, dokładnej identyfikacji procesów biznesowych zachodzących z typem Partnerów opisanych w Biznes Planie dla dokładnego objęcia platformą B2B wszystkich aspektów współpracy. W ramach pierwszego etapu wykonane zostaną następujące usługi: a) Identyfikacja i opis istniejących procesów biznesowych - Opis ten sporządzony zostanie przez specjalistów, którzy dokonają stosownej analizy oraz badań. Forma oraz zakres dogłębności opisywanej identyfikacji umożliwi z kolei dokonanie zestawienia procesów Strona 6 z 34

7 biznesowych zachodzących między Wnioskodawcą a Partnerami. Wykonanie platformy automatyzującej (poprzez usługę elektroniczną z poziomu platformy i wymianę danych pomiędzy systemami księgowymi) przebieg procesów biznesowych we współpracy Wnioskodawcy z Partnerami oparte będzie o opracowanie obecnie wykorzystywanych i funkcjonujących procedur lub reguł postępowania. Analizie i opisowi poddany zostanie stan obecny współpracy w wybranych obszarach poprzez zebranie wszelkich istniejących regulacji dotyczących analizowanego procesu, a następnie ich weryfikację i ewentualny opis różnic działania procesu w teorii i praktyce (wskazanie opóźnień, odsetka błędów, niedokładności, korekt). Dodatkowo Wnioskodawca uzyska zwarty opis reguł postępowania i procedur obejmujących współpracę, niesformalizowanych dotychczas w żadnym dokumencie wykonanym przez obiektywną i wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Analiza stanu obecnego obejmie następujące składowe systemu: opis i cele procesów, mierniki ich efektywności, założenia funkcjonalne procesów, statystyki błędów, charakterystyka uczestników procesu, dane wejściowe procesów, dane wyjściowe procesów. b) Modelowanie zautomatyzowanych procesów biznesowych - Zgodnie z ogólną metodologią przeprowadzenia analizy, po rozpoznaniu obecnego stanu procesów biznesowych należy zbudować mapę każdego z procesu i łączną mapę całej współpracy opartej o mapy poszczególnych procesów, określające podział każdego z procesów na etapy i działania określające kluczowe przepływy informacyjne. W skład tej usługi wejdzie: określenie działań rozpoczynających proces w wersji zautomatyzowanej, podział każdego procesu na etapy, odwzorowanie przepływów informacji i działań. Każdy ze wstępnie zidentyfikowanych etapów procesu będzie wydzielonym elementem systemu, udostępniającym uczestnikom/systemom procesu odpowiednie narzędzia i informacje służące do podjęcia właściwych decyzji lub wykonania założonych czynności. Z tego powodu, każdy z Etapów wymaga dogłębnej analizy obejmującej charakterystyczny przebieg etapu procesu, możliwych zdarzeń losowych, role poszczególnych uczestników, zakres automatyzacji, czas wykonania, płaszczyzna dostępu (platforma, własny system informatyczny, wymagane i przekazywane informacje, określenie formularzy, zasady walidacji formularzy, listy zadań, listy sygnałów do podjęcia działania). Rezultatem usługi Strona 7 z 34

8 będzie następująca dokumentacja: mapa procesów biznesowych, diagram modelu biznesowego i mapa przepływu pracy. c) Analiza wymagań funkcjonalnych systemu B2B - Usługa pozwoli na określenie oraz precyzyjne opisanie pożądanego zachowania systemu w odniesieniu do poszczególnych składowych opracowanego ówcześnie modelu procesów biznesowych. Wymagania funkcjonalne opracowane w ramach usługi w sposób klarowny określą jakie usługi ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe oraz jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach, zidentyfikowanych w ramach obecnych i planowanych modelach procesów biznesowych realizowanych w ramach współpracy. Szczegółowe wymagania funkcjonalne opisywać będą możliwości systemu w zakresie zachowania oraz dostępnych operacji, ograniczonych z założenia posługiwaniem się formularzami (czynności wykonywane przez system, odpowiedzi na dane parametry określane przez użytkownika) oraz sposób monitorowania procesów biznesowych. Wymagania funkcjonalne obejmą również pewne elementy dotyczące wyglądu projektowanej aplikacji (interfejsy dla Wnioskodawcy i Partnerów na platformie, CMSy, formularze, sposób prezentacji danych z monitorowania kampanii reklamowych). Wymagania funkcjonalne opisywać będą w jaki sposób system jak najefektywniej zrealizuje założone cele, jakie warunki muszą być spełnione, aby tak się stało oraz w jaki sposób użytkownik będzie mógł korzystać z systemu, a w jaki sposób zastosowana zostanie automatyzacja. Wymagania funkcjonalne będą uwzględniać określone sposoby realizacji pewnych funkcji w systemach informatycznych Wnioskodawcy i Partnerów, zwłaszcza w kontekście elektronicznej wymiany danych - funkcjonalność występująca w którymś z systemów działających u partnerów powinna działać analogicznie w planowanym systemie. W ten sposób zwiększona zostanie reużywalność i spójność aplikacji, co znacznie ułatwi pracę programistom, testerom, wdrożeniowcom i samym partnerom. Szacunkowa czasochłonność Łączna czasochłonność usługi: 285 godzin. Strona 8 z 34

9 d) Dokumentacja techniczna systemu B2B - Dokument techniczny opisujący pracę planowanego systemu informatycznego musi wskazywać na konkretne rozwiązania technologiczne integracji różnych środowisk programowych (partnerów) w wydajnie współpracującą całość (systemem B2B), uwzględniającą zarówno elektroniczną wymianę danych, jak i realizowanie docelowych usług z płaszczyzny samej platformy (interfejsów online). Dokumentacja bazując na wcześniejszych zamodelowanych procesach i wymaganiach funkcjonalnych systemu określi konkretne możliwości zastosowania różnych technologii programistycznych oraz zidentyfikowane zależności, a także skutki poszczególnych wyborów. Zawierać będzie opis decyzji w zakresie stosowanych algorytmów, informacje o strukturach baz danych oraz określone parametry standaryzacji wymienianego modelu danych i zasady tłumaczenia parametrów. Ważnym elementem projektu technicznego jest kompleksowy harmonogram realizacji prac programistycznych, testowych i wdrożeniowych (warunkuje on terminową realizację wszystkich komponentów systemu, zwłaszcza tych, które mają charakter deterministyczny w stosunku do innych czynności projektowych a co za tym idzie terminową realizacje całego projektu) oraz określenie technologii wykonania usług realizowanych bezpośrednio z poziomu platformy (dotyczących monitorowania współpracy ale także czynności operacyjnych związanych z procesami ustalania szczegółów emisji, negocjacji, sprawdzaniu możliwości przeprowadzenia kampanii, terminarzy, itp.) oraz w warstwie komunikacyjnej stanowiącej niewidzialny trzon systemu. Zadanie będzie wykonywane w oparciu o pozostałe analizy i usługi eksperckie przewidziane w projekcie, co warunkuje prawidłowe wykonanie systemu informatycznego w późniejszym czasie. Szacunkowa czasochłonność Sporządzenie dokumentacji będzie wymagać ok. 178 godzin pracy ekspertów. Strona 9 z 34

10 2.2 Etap 2 Zakup licencji na wersję alfa platformy B2B W tym etapie wyłoniona firma programistyczna rozpocznie prace nad platformą B2B w wersji alfa. Przeprowadzone zostaną prace programistyczne nad podstawowymi modułami warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego: a) Moduł ewidencji zgłoszeń- będzie to moduł dostępny z poziomu platformy, automatyzujący ewidencję zgłoszeń od partnerów. Moduł udostępni partnerowi dostęp do formularzy i zakładek ułatwiających kategoryzację rodzaju problemu i umożliwi określenie parametrów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego zgłoszenia. b) Moduł ofertowania i wyceny - zastosowanie algorytmów kwalifikujących oraz przypisanie dla poszczególnych parametrów odpowiadających im wartości wpływających na wycenę (wieloetapowe algorytmy wyceny uwzględniające hierarchiczne ujęcie poszczególnych parametrów w kontekście ich wagi) będą stanowić podstawę dla automatycznej oraz natychmiastowej wyceny danego zapytania ofertowego z jej automatycznym przedstawieniem Partnerowi z poziomu platformy. Moduł będzie zawarty na platformie, obejmie jednak również wymianę danych z systemem Wnioskodawcy, który będzie ustalał poziom cen dla poszczególnych parametrów we własnym systemie (w przypadku wyceny przez dewelopera). c) Moduł kontroli pakietów suportowych- zapewni dostęp do bieżących danych i informacji dotyczących wykorzystanych pakietów suportowych. Moduł będzie sprzężony z modułem ofertowania i wyceny, raportowania oraz modułem fakturowania. Na bieżąco będzie przetwarzał informacje o wykorzystanych usługach, godzinach, aktywnych promocjach itp. d) Moduł śledzenia postępu i realizacji zleceń - moduł na bieżąco będzie aktualizował i udostępniał informacje o postępie prac przy poszczególnych zleceniach. Zarówno Wnioskodawca jak i partner będą mieli bieżący wgląd. Moduł będzie zbierał informacje o przebiegu realizacji zleceń i ewidencjonujące zdarzenia zebrane w trakcie realizacji zleceń. Szacunkowa czasochłonność Licencja na wersję alfa w ramach której powstaną następujące moduły: ewidencji zgłoszeń (400 rbg), ofertowania (500 rbg), kontroli pakietów suportowych (600 rbg), śledzenia postępu i realizacji zleceń (560 rbg). Strona 10 z 34

11 2.3 Etap 3 Dostosowanie platformy do specyficznych potrzeb THB i jej partnerów. a) Zaprojektowanie interfejsu użytkownika. Jest to wydatek niezbędny do stworzenia systemu intuicyjnego, łatwego w obsłudze i przyjaznego pod względem wizualnym (sposób prezentacji informacji, ergonomia wykonywanych czynności). Odbędą się prace polegające na: i. Opracowaniu makiet ekranów i szablonów + wstępne prace graficzne wstępne szkice projektu dokonane w oparciu o analizę funkcjonalną, przygotowanie makiet stanowiących podstawę dla wykonaniu prototypu graficznego aplikacji ii. Przygotowaniu prototypu interfejsów użytkowników i ekranów obsługi systemu zaprogramowanie wstępnych wersji ekranów obsługi systemu wraz z wymaganymi w projektowanym systemie formularzami dla automatyzacji współpracy iii. Przeprowadzeniu testów WEBusuability prototypu działanie, któremu zostanie poddany prototyp, służące ocenie jakości użytkowej testowanej aplikacji. iv. Opracowaniu ostatecznej wersji graficznej i użytecznej interfejsów użytkowników i ekranów obsługi systemu przygotowanie gotowych szablonów wszystkich ekranów dla obsługi systemu B2B w odpowiedniej oprawie graficznej, uwzględniającej wyniki testów usability oraz poddanej uprzednio konsultacjom z Wnioskodawcą. Szacunkowa czasochłonność Czasochłonność wszystkich czynności wchodzących w skład opisanej powyżej usługi oszacowano na 800 rbg. Etap obejmie zakończenie prac nad wszystkimi modułami, które będą odpowiadały zarówno za świadczenie usług na rzecz Partnerów z poziomu platformy dostępnej poprzez sieci publiczne (w obecnych założeniach Internet) oraz wykorzystującej elektroniczną wymianę danych między systemami księgowymi. Strona 11 z 34

12 b) Zakup licencji na wersję ostateczną platformy B2B Na tym etapie zostaną opracowane moduły: i. moduł klasyfikacji zgłoszeń i prognozy czasu naprawy - będzie przetwarzał dane dotyczące innych, wcześniejszych zgłoszeń i na tej podstawie prognozował czas ii. iii. iv. naprawy/realizacji danego zlecenia. Moduł ten będzie realizował dodatkową zaawansowaną e-usługę dla partnerów w formule SaaS. Dzięki temu partner będzie miał bieżące informacje (nie będzie musiał dzwonić w tym celu do Wnioskodawcy). System po stronie Wnioskodawcy na tej podstawie będzie mógł automatycznie przeprowadzić analizę zasobów firmy, co wpłynie na efektywniejsza i szybszą obsługę kolejnych zgłoszeń (przydzielanie nowych zleceń uwzględniając obłożenie poszczególnych pracowników, priorytetowość poszczególnych zleceń, ustalanie harmonogramów, ścieżek krytycznych itp.); moduł raportowania - moduł odpowiedzialny za generowanie raportów ze zrealizowanych usług; moduł fakturowania odpowiedzialny za automatyczne przepływ faktur. Po zatwierdzeniu przez partnera raportu w systemie, faktura automatycznie będzie przekierowana do systemu księgowego partnera; moduł podpisu elektronicznego - moduł będzie zawierał wszystkie procedury, biblioteki i funkcje, niezbędne do komunikacji. System B2B będzie automatyzował wymianę dokumentów finansowych, umów i raportów itp., będących rezultatem świadczonych usług, dlatego też kontrahenci muszą być pewni, że dany dokument jest wygenerowany przez Wnioskodawcę, chroniony przed niepowołanym dostępem, a po drodze nie nastąpiły zamierzone lub niezamierzone zmiany w treści. Szacunkowa czasochłonność Licencję na wersję ostateczną, która obejmowała będzie moduły: moduł klasyfikacji zgłoszeń i prognozy czasu naprawy (650 rbg), rozliczania (300 rbg), podpisu elektronicznego (450 rbg), raportowania (250 rbg). Strona 12 z 34

13 2.4 Etap 4 Wdrożenie systemu informatycznego w THB. W ramach etapu nastąpi wdrożenie systemu w jego ostatecznym kształcie - instalacja wersji ostatecznie zaakceptowanych modułów na serwerze, konfiguracja systemu i optymalizacja konfiguracji, zwłaszcza w zakresie w zakresie wymiany kluczowych danych oraz dokumentów generowanych w wyniku pracy modułów. Przeprowadzone zostaną testy konfiguracji, testy akceptacyjne, testy wydajności i modułów. Przeprowadzony zostanie także końcowy audyt bezpieczeństwa platformy. Opracowany zostanie raport powdrożeniowy, oraz dokumentacja użytkownika. Całość przedstawionych powyżej usług eksperckich oraz programistycznych i wdrożeniowych zostanie wykonana przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Obecnie nie da się jednak określić, czy prace zostaną wykonane przez jedną firmę, czy zadania zlecane będą różnym podwykonawcę. Od 4 etapu Wnioskodawca zamierza korzystać z usługi hostingu. W poprzednich etapach tworzona platforma była utrzymywana na serwerach wykonawcy. Szacunkowa czasochłonność Poszczególne składowe wydatku (w nawiasie estymowana czasochłonność ich wykonania w godzinach pracy specjalisty z firmy informatycznej): poprawianie błędów z testów wersji produkcyjnej (100 rbg), wdrożenie systemu informatycznego na serwerach w konfiguracji produkcyjnej (230 rbg), testy wydajnościowe systemu informatycznego (100 rbg), crash testy systemu informatycznego (100 rbg), testy akceptacyjne systemu informatycznego (100 rbg). Strona 13 z 34

14 3. TECHNOLOGIA Powstały system informatyczny powinien być niezależny technologicznie, tak, aby umożliwić jak najszerszemu gronu użytkowników korzystanie z usługi. Planowane jest zatem wykorzystanie tworzenia aplikacji internetowych w architekturze klient serwer, gdy klientem będzie przeglądarka internetowa. Dzięki temu nie będzie potrzeby ponoszenia wysokich kosztów dopasowania aplikacji do wielu systemów operacyjnych, a system będzie niezależny od konfiguracji urządzeń końcowych. Dodatkowo, w przypadku wprowadzania aktualizacji, zostanie ona wprowadzona tylko na serwerze, dzięki czemu wszyscy partnerzy Wnioskodawcy korzystający z usługi, będą mogli korzystać z uaktualnionej wersji platformy. Komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z tworzonego rozwiązania B2B będzie odbywała się z wykorzystaniem technologii Web Services za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego SOAP. W zakresie obsługi procesu wymiany dokumentów finansowych (faktur) nastąpi integracja posiadanego przez Wnioskodawcę systemu księgowego z systemami księgowymi Partnerów (moduły księgowe) w zakresie automatycznej wymiany danych (wg określonego przez wykonawców systemu standardu), pozwalający na wymianę kluczowych danych i dokumentów. System księgowy Wnioskodawcy i partnerów będzie łączył się z platformą dzięki API umożliwiając integrację z platformą i skoordynowanie przesyłu danych oraz posiadanie dostępu do właściwych i obiektywnych informacji w czasie rzeczywistym zarówno z systemów partnerów, jak i z konta danego partnera na platformie. W przypadku partnerów nieposiadających własnych systemów księgowych, faktura generowana będzie tylko i wyłącznie w platformie (plik pdf opatrzony podpisem elektronicznym Wnioskodawcy, możliwy do pobrania i zapisania na komputerze partnera) i za jej pośrednictwem partner będzie miał do niej dostęp. Planuje się, iż do stworzenia platformy B2B zastosowane zostaną najpopularniejsze, wystandaryzowane, adekwatne do charakteru projektu technologie, takie jak Java, ASP.NET, pyton, PHP itp., gdyż istotnym jest, aby projektowany system został stworzony w szeroko dostępnym języku programowania wraz z dobrą i obszerną dokumentacją, a także, by w danej technologii można było dotrzeć do partnerów ją stosujących w przypadku konieczności rozwiązania problemów o nietypowym charakterze. Wszystkie te technologie są adekwatne do wykonania planowanego systemu i prawidłowego funkcjonowania modułów odpowiedzialnych za automatyzację procesów Strona 14 z 34

15 biznesowych. Zastosowanie powszechnie stosowanych i wykorzystywanych technologii tworzenia tego typu platform jest bardzo istotne dla rozwoju serwisu. Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się w przyszłości na rozwój platformy o dodatkowe moduły nie będzie konieczne znalezienie odpowiednich, wąsko wyspecjalizowanych ekspertów, którzy przeprowadzą niezbędne prace programistyczne, jakby to miało miejsce w przypadku zastosowania mało popularnej i drogiej technologii. Wybór jednej z technologii open source ma uzasadnienie ekonomiczne - koszty realizacji projektu są w ten sposób adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy i nie występuje konieczność płacenia kilkukrotnie wyższych stawek za usługi specjalistów. System będzie wyposażony w API, który pozwoli na jego integrację z systemami księgowymi Wnioskodawcy i Partnerów oraz dalszych, przyszłych użytkowników systemu. Skalowalność systemu będzie uzależniona nie od samego rozwiązania technicznego, ale od środka trwałego, a dokładnie pamięci serwera, na którym gromadzone będą dane/dokumentacja elektroniczna. Wszelkie dokumenty (zapytanie ofertowe, oferta, umowa, protokół odbioru, faktura), które były dotychczas wymieniane pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami w sposób tradycyjny (faks, poczta), po realizacji projektu będą przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych. Komunikacja między systemami księgowymi Wnioskodawcy i Partnerów oraz platformą B2B będzie odbywać się również w ramach systemu elektronicznej wymiany. Wszelkie dokumenty będą tworzone w standardzie wybranych przez twórców systemu (np. xml, edifact itp.). Wszelkie dokumenty będą ewidencjonowane w platformie B2B i użytkownicy platformy, będą mieli do nich wgląd z poziomu platformy. Użytkownicy będą mieli także możliwość zapisania, powstałych w procesie współpracy, dokumentów w postaci plików pdf. 3.1 Technologia podpisu elektronicznego W ramach realizacji projektu przewiduje się wdrożenie zarówno technologii podpisu elektronicznego jak i elektronicznej wymiany danych w realizacji procesów biznesowych związanych z działalnością Wnioskodawcy objętą niniejszym wnioskiem. Wszystkie procesy planowane w projekcie są ściśle związane z komunikacją między stronami i realizacją projektów handlowych pomiędzy Wnioskodawcą i Partnerami. Dzięki wykorzystaniu standardu elektronicznej wymiany danych wspartego komunikacją z wykorzystaniem standardowego formatu wymiany danych np. XML (technologia ustandaryzowana format XML zgodny jest z ideą Strona 15 z 34

16 Web Services), możliwe będzie uzyskanie przewidywalności w komunikacji, a ponadto pozyskane zostaną narzędzia do integracji z innymi firmami stosującymi tego rodzaju komunikację. Możliwości takiego systemu są praktycznie nieograniczone i jednocześnie dostosowane indywidualnie dla każdego z partnerów. Co więcej system wymiany danych jest możliwy do dalszej rozbudowy w razie ewentualnego zwiększenia transakcji handlowych lub liczby partnerów, oraz objęcia wspomaganiem przez system kolejnych procesów biznesowych (rozwój ilościowy i jakościowy. Elektroniczna wymiana danych wykorzystywana będzie do przesyłania informacji niezbędnych do realizacji transakcji handlowych pomiędzy partnerami (komunikaty handlowe: generowanie zapytanie, ofert, wycen, zamówień, generowanie i wysyłanie faktur), które umożliwiają wymianę informacji pomiędzy wnioskodawcą i partnerem. Najwłaściwszy standard zostanie wybrany na etapie tworzenia dokumentacji projektowej lub podczas właściwych prac programistycznych, co pozwoli na automatyczne przesyłanie informacji między systemami partnerów w czasie rzeczywistym, wyeliminuje angażowanie czynnika ludzkiego w procesach biznesowych. Wdrożenie technologii podpisu elektronicznego będzie wymagało utworzenia w ramach projektu wewnętrznego centrum certyfikacji. Partnerzy uzyskają podpis elektroniczny nadawany w ramach wewnętrznej infrastruktury PKI - Infrastruktury Klucza Publicznego - zgodnie z jednym z właściwych mu standardów (np. Standard X.509, certyfikat X.509 V3). Wdrożenie podpisu elektronicznego pozwoli na sprawne przeskoczenie barier komunikacyjnych związanych z przesyłaniem dokumentów i znacznie skróci czas realizacji poszczególnych etapów procesu obiegu dokumentacji, która wymaga podpisu osób upoważnionych. Całość zostanie wdrożona na zaplanowanej architekturze serwerowosieciowej z wykorzystaniem wirtualnej sieci prywatnej i komunikacji bezpiecznymi kanałami pomiędzy stronami, z udostępnieniem informacji i pewnych funkcjonalności związanych z obsługą systemu w formie online (dane szyfrowane). Dane przechowywane w systemie będą zabezpieczone pod kątem ich utraty i kradzieży, a ich składowanie zapewni uporządkowanie informacji (katalogizacja informacji pod kątem przydatności oraz ich adresata) i usprawnienia w zakresie zarządzania wiedzą. Strona 16 z 34

17 Technologia podpisu elektronicznego, znajdzie zastosowanie w trzech z czterech z omawianych wyżej procesów: c) Składanie zamówień, ofertowanie sprzedaż - Po zaakceptowaniu w systemie przez partnera zaproponowanych warunków oferty (cena i zakres prac), automatycznie wygenerowana zostanie umowa licencyjna (lub aneks do umowy) na dany produkt, która po podpisaniu przez zarząd THB przy użyciu podpisu elektronicznego, pojawi się w platformie widoczna po stronie Partnera (osoba decyzyjna mająca uprawnienia do podpisania dokumentów z użyciem podpisu elektronicznego, otrzyma powiadomienie o konieczności podpisu umowy z Partnerem. Z kolei w platformie po stronie partnera wyświetlony zostanie komunikat informujący o oczekiwaniu na podpisanie umowy itp.. Podobnie będzie w przypadku partnera, który podpisze umowę za pomocą podpisu elektronicznego i automatycznie będzie ona dostępna także dla Wnioskodawcy (widoczna z poziomu jego interfejsu). Zawarcie umowy rozpocznie proces realizacji usługi. d) Realizacja zleceń i kontrola pakietów suportowych - Po zrealizowaniu zlecenia, system Wnioskodawcy automatycznie wystawi raport z realizacji usługi (protokół odbioru), wraz z fakturą, oba dokumenty będą podpisane przez Wnioskodawcę przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego i zostaną przekierowane do systemu partnera. Po zatwierdzeniu przez partnera raportu w systemie, faktura automatycznie będzie przekierowana do systemu księgowego partnera. e) Wymiana dokumentów finansowych (Fakturowanie) - W efekcie realizacji projektu proces zostanie całkowicie zautomatyzowany, zgodny z przyjętym standardem wymiany danych i opatrzonych certyfikowanym podpisem elektronicznym. W ramach tego procesu dojdzie do wymiany dokumentów finansowych pomiędzy podmiotami partnerskimi, który odbędzie się w całości w sferze wirtualnej (e-faktury opatrzone podpisem elektronicznym kontrahentów). Podpisanie przez partnera protokołu odbioru prac (podpis elektroniczny), automatycznie spowoduje wygenerowanie faktury dla partnera. Bieżące przekazywanie dokumentów w sposób automatyczny między systemami wpłynie na skrócenie tego procesu do czasu minimalnego, wraz ze zlikwidowaniem skutków obecnie występujących opóźnień. W efekcie realizacji projektu, faktury w formie podpisanego cyfrowo pliku PDF będą przekazywane poprzez system B2B od Wnioskodawcy do Partnera. Strona 17 z 34

18 3.2 Technologia elektronicznej wymiany danych znajdzie zastosowanie we wszystkich opisanych w ramach projektu procesach biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami: a) Zgłaszanie błędów i awarii w użytkowanym programie - elektroniczna wymiana danych będzie obejmowała: informacje dotyczące rodzaju awarii, analizy błędów występujących w systemie partnera, rodzaj systemu/modułu którego dotyczy awaria (nr licencji, wersja programu.), komunikaty dla partnera o przyjęciu zlecenia do realizacji, czasie trwania realizacji itp. Wszelkie dane uzupełniające (pytania dodatkowe Wnioskodawcy, uściślające ramy zlecenia) także będą wymieniane elektroniczne (z poziomu platformy) b) Składanie zamówień, ofertowanie sprzedaż wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówień, komunikaty (trwa wycena, czekaj na przygotowanie umowy itp.), informacje zawarte w umowach objęte zostaną elektroniczną wymianą danych c) Realizacja zleceń i kontrola pakietów suportowych dane w postaci: licencje klienta (przedmiot, termin, umowy, aneksy), aktywne promocje, umowy dodatkowe, informacja o aktualnych i zrealizowanych zleceniach, do jakich płatnych/darmowych modułów i rozszerzeń programów, które kupił/ testuje, partner ma prawo, będą objęte elektroniczną wymianą danych d) Wymiana dokumentów finansowych (Fakturowanie) - W efekcie realizacji projektu proces zostanie całkowicie zautomatyzowany, zgodny z przyjętym standardem wymiany danych i opatrzonych certyfikowanym podpisem elektronicznym. W ramach tego procesu dojdzie do wymiany dokumentów finansowych pomiędzy podmiotami partnerskimi, który odbędzie się w całości w sferze wirtualnej. 3.3 E-usługa Wnioskodawca wdroży jedną zaawansowaną e-usługę. Będzie ona polegała na automatycznym prognozowaniu czasu realizacji zlecenia poprzez automatyczną i inteligentną klasyfikację poszczególnych zgłoszeń. Za realizację e-usługi odpowiedzialny będzie moduł klasyfikacji zgłoszeń i prognozy czasu naprawy/realizacji. Na ten moment partnerzy zgłaszając usterki czy zlecenia na kolejne moduły nie mają bieżącej informacji o czasie realizacji danego zlecenia. Zwykle po wysłaniu zgłoszenia faksem, oczekują na przyjęcie zgłoszenia i dopiero w momencie gdy trafi ono do odpowiedniej osoby w strukturach THB, mogą uzyskać informację ile czasu potrzeba na realizację. Brak tej informacji na bieżąco wpływa negatywnie na współprace pomiędzy partnerami i uniemożliwia właściwe planowanie prac wewnątrz struktur partnerów. Strona 18 z 34

19 Rozwiązanie to będzie budowane i możliwe do wdrożenia dzięki komercjalizacji wyników badań w zakresie systemów eksperckich, które emulują proces podejmowania decyzji (w tym przypadku oceny w zakresie czasu niezbędnego do realizacji danego zlecenia) przez człowieka-eksperta. System będzie podejmował decyzje dotyczące niezbędnego czasu pracy nad poszczególnym zleceniem na podstawie analizy baz wiedzy. Bazy wiedzy będą z kolei tworzone na podstawie realizowanych już zgłoszeń, które będą automatycznie klasyfikowane i na ich podstawie system nauczy się prognozować czas pracy poszczególnych zleceń. Będzie to możliwe w oparciu o następujące publikacje z tego zakresu: a) Jackson, Peter: Introduction To Expert Systems. Wyd. 3. Addison Wesley, 1998; b) Regina Barzilay, Daryl McCullough, Owen Rambow, Jonathan DeCristofaro, Tanya Korelsky, Benoit Lavoie: "A new approach to expert system explanations". Ponadto wdrożenie zaplanowanej e-usługi będzie stanowić komercjalizację wyników badań naukowych w zakresie technologii sieci neuronowych i algorytmów genetycznych, opracowanych w niniejszych publikacjach: c) Ryszard Tadeusiewicz: Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, 1993 d) D. E. Goldberg: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Warszawa: WNT, 1998 e) John R. Koza, Forest H. BennetII, David Andre, Martin A. Keane, Scott Brave: Genetic Programming III: Darwinian Invention and Problem. Solving. Morgan Kaufmann f) Randy L. Haupt, Sue Ellen Haupt: Practical Genetic Algorithms. John Wiley & Sons, 1998 Strona 19 z 34

20 4. SKUTKI I CELE REALIZACJI PROJEKTU Realizacja projektu doprowadzi do: zwiększenia efektywności wszystkich realizowanych procesów biznesowych: Zgłaszanie błędów i awarii w posiadanym programie, Składanie zamówień, ofertowanie sprzedaż, Realizacja zleceń i kontrola pakietów suportowych, Wymiana dokumentów finansowych (Fakturowanie), gdyż czynności dokonywane dotychczas przez pracowników partnerów i Wnioskodawcy, będą realizowane automatycznie przez system; zautomatyzowania kluczowych procesów pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem; zniwelowania występujących obecnie barier rozwoju działalności pomiędzy obecnie współpracującymi podmiotami, pozwalając na zwiększenie przychodów po stronie Wnioskodawcy; oszczędności w zakresie ilości zużywanych materiałów biurowych i energii; wyeliminowania błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych i przyjmowania zgłoszeń za pośrednictwem faksu czy podczas rozmowy telefonicznej. 4.1 Liczba wdrożonych systemów B2B W ramach przedsięwzięcia powstanie jeden system informatyczny B2B W ramach projektu planowany jest zakup licencji na dwie wersje systemu informatycznego (w wersji beta oraz ostatecznej, która zostanie następnie wdrożona). System wyposażony będzie w moduły: a) moduł ewidencji zgłoszeń, b) moduł ofertowania, c) moduł kontroli pakietów suportowych, d) moduł śledzenia postępu i realizacji zleceń, e) moduł klasyfikacji zgłoszeń i prognozy czasu naprawy, f) moduł fakturowania, g) moduł podpisu elektronicznego, h) moduł raportowania. Wskaźnik produktu korespondujący z tym celem: Liczba wdrożonych systemów B2B, będzie weryfikowany na podstawie dokumentacji systemu (poszczególnych modułów) i faktury VAT za kolejne licencje oprogramowania, zawierające zakładane moduły. Strona 20 z 34

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17.

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Orkanika Sp. z o.o. Lublin, 01.07.2017. 21-007 Mełgiew Minkowice Kolonia 53 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu nr RPLU.03.07.00-06-0363/16 pt. Sieć Europejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01 Zapytanie Ofertowe Na budowę systemu informatycznego B2B Wersja 1.00 Warszawa, 2013-03-01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach STRONA 2 Z 7 Spis treści: 1 Cel dokumentu... 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo