Sektor ICT w województwie pomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sektor ICT w województwie pomorskim"

Transkrypt

1 Sektor ICT w województwie pomorskim

2 Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL dr Grzegorz Micek, Adiunkt, Uniwersytet Jagielloński Copyright ABSL 2014 Wszystkie prawa autorskie do niniejszego utworu należą do ABSL. Z wyłączeniem wyjątków przewidzianych prawem, używanie, udostępnianie, przetwarzanie, kopiowanie, dokonywanie adaptacji, modyfikowanie lub retransmisja niniejszego utworu, w części lub w całości, dokonane w jakiejkolwiek formie, bez zgody ABSL wyrażonej na piśmie, jest naruszeniem prawa autorskiego.

3 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 2.1 Podstawowe informacje na temat sektora 8 Zatrudnienie i profil pomorskich firm ICT 8 7 Języki programowania wykorzystywane w analizowanych firmach oraz inne kompetencje programistów Wybrane produkty, rozwiązania i usługi dostarczane przez pomorskie firmy ICT Struktura klientów 14 Podaż kadry Pozycja pomorskiego sektora ICT w Polsce i na świecie 20 Działalność eksportowa Geografia sektora ICT w województwie pomorskim Szanse rozwoju sektora ICT w województwie pomorskim 3.1 Trendy rozwojowe pomorskich firm 24 Poszerzenie zakresu i stopnia zaawansowania działań 26 Przychody i zyski przedsiębiorstw Inne zidentyfikowane szanse rozwoju Otoczenie biznesowe i społeczność ICT w województwie pomorskim 6. Współpraca firm ICT z sektorem edukacyjnym 7. Innowacyjność rozwiązań i usług oferowanych przez pomorskie firmy ICT 8. Wpływ globalnych trendów rozwojowych na sytuację sektora ICT w województwie pomorskim: szanse i zagrożenia 9. Literatura

4 4 Sektor ICT w województwie pomorskim Wprowadzenie 1 Wprowadzenie

5 Sektor ICT w województwie pomorskim Wprowadzenie 5 Województwo pomorskie należy do najszybciej rozwijających się regionów Polski w zakresie nowoczesnych technologii. Szczególnie silny wzrost można zaobserwować w sektorze ICT. Wynika to zarówno z obecności długo działających firm teleinformatycznych i elektronicznych, jak i z pojawienia się w regionie nowych inwestycji, szczególnie w centrach rozwoju oprogramowania i ITO (IT Outsourcing). Raport rozpoczyna charakterystyka sektora ICT pod względem liczby firm i zatrudnionych, pochodzenia kapitału oraz roku założenia analizowanych podmiotów. Następnie omówiono języki programowania wykorzystywane w analizowanych firmach oraz inne kompetencje programistów. W kolejnej częściach przedstawiono wybrane produkty, rozwiązania i usługi dostarczane przez pomorskie firmy ICT oraz strukturę ich klientów. Podaż kadry omówiono w kolejnym podrozdziale. Następnie przedstawiono pozycję pomorskiego sektora ICT na świecie ze szczególnym uwzględnieniem działalności eksportowej. W kolejnym podrozdziale scharakteryzowano przestrzenne rozmieszczenie sektora ICT w województwie pomorskim. Następny rozdział obejmuje opis szans rozwojowych sektora w województwie pomorskim na tle zidentyfikowanych w regionie trendów. Otoczenie biznesowe i społeczność ICT stanowią dalszy przedmiot analiz. W kolejnych częściach omówiono: współpracę firm ICT z sektorem edukacyjnym, innowacyjność rozwiązań i usług oferowanych przez pomorskie firmy. W ostatnim rozdziale przedstawiono wpływ globalnych trendów rozwojowych na rozwój sektora ICT w województwie pomorskim. Definicje, metodologia W opracowaniu przyjęto, że sektor ICT tworzą następujące działy i grupy Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):»» Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, komputerów i urządzeń peryferyjnych, sprzętu (tele)komunikacyjnego oraz elektronicznego sprzętu powszechnego użytku»» 26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji»» 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej»» 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania»» 61 Telekomunikacja,»» 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,»» 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

6 6 Sektor ICT w województwie pomorskim Wprowadzenie W porównaniu z działami i grupami PKD zaliczanymi do sektora ICT przez Główny Urząd Statystyczny z analizy wykluczono sprzedaż hurtową narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5) oraz naprawę i konserwację komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). Definicja sektora ICT według GUS obejmuje przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji 1. W świetle tej definicji wątpliwe jest więc zaliczanie do sektora ICT działalności handlowych i związanych z naprawami sprzętu. Sektor ICT nie obejmuje również firm oferujących szkolenia w zakresie ICT (np. Combidata z siedzibą w Sopocie). Co bardzo istotne do analizy nie włączono również kilkunastu centrów usług, w których obok innych działalności (np. finansowych czy z zakresu HR) świadczy się usługi IT. Powodem takiej decyzji była fragmentaryczność danych pozyskanych od firm z podziałem na pracowników zatrudnionych przy poszczególnych procesach, a szacowanie zatrudnienia w tego typu firmach jest ryzykowne, gdyż w niektórych z tych centrów usługi IT skupiają kilkanaście procent zatrudnionych [na przykład przypadek Thomson Reuters przyp. red.]. Ze względu na dostępność danych GUS na poziomie działów PKD w celu porównań międzyregionalnych sektor ICT zawężono do działów 26, 61 i 62:»» przemysł elektroniczny (PKD 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych)»» telekomunikacja (PKD 61)»» działalność informatyczna (sektor IT PKD 62 związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana) Jeśli nie zaznaczono inaczej, obliczenia prowadzono dla firm sektora ICT zatrudniających co najmniej 10 osób. W opracowaniu wyników posiłkowano się ankietą przeprowadzoną wśród przedsiębiorstw ICT, którą wypełniło 43 przedstawicieli firm sektora ICT zatrudniających 41% ogółu pracowników branży w województwie pomorskim, a w samym sektorze elektronicznym 58% ogółu pracowników. Niekompletność wypełnionych informacji spowodowała, że do końcowej analizy zakwalifikowano 35 ankiet. W raporcie posiłkowano się również usystematyzowanym przeglądem stron internetowych przedsiębiorstw, który pozwolił na konstrukcję szczegółowej bazy danych firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Dodatkowo, w części dotyczącej kompetencji wyniki badań opierają się na analizie 222 ofert pracy dla pracowników sektora ICT opublikowanych w dniach od 8 maja do 6 czerwca 2014 roku na portalu internetowym Pracuj.pl.. 1 Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013 r., 2014, GUS, Warszawa.

7 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 7 2 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim

8 8 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim W województwie pomorskim w sektorze ICT (PKD 26, 61 i 62) działało w 2013 roku 5076 firm. Według danych GUS od roku 2009 liczba ta zwiększyła się o ponad podmiotów gospodarczych. Największy wzrost odnotowano w sektorze IT, w którym liczba firm w ciągu trzech lat przyrosła o ponad firm (wzrost o 42%). W porównaniu z innymi regionami, w których znajdują się duże aglomeracje miejskie, pomorskie wypada korzystnie, zwłaszcza w przypadku odniesienia liczby firm do liczby mieszkańców. W tym przypadku analizowany region zajmuje trzecie miejsce w Polsce, za województwami mazowieckim i dolnośląskim. Tempo wzrostu liczby firm nie jest jednak tak wysokie, jak w większości pozostałych regionów kraju. Tabela 1 Liczba firm sektora ICT na mieszkańców w wybranych województwach Region Sektor ICT (PKD 26, 61 i 62) Elektronika (PKD 26) Telekomunikacja (PKD 61) IT (PKD 62) POLSKA Łódzkie Mazowieckie Małopolskie Śląskie Wielkopolskie Dolnośląskie Pomorskie Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS. 2.1 Podstawowe informacje na temat sektora Zatrudnienie i profil pomorskich firm ICT W pomorskim sektorze ICT pracuje ponad 25 tysięcy osób. Większe firmy (zatrudniające co najmniej 10 pracowników) skupiają w sumie 20,3 tysiąca osób. Najwięcej (10,3 tysiąca osób, co stanowi 51% ogółu zatrudnionych w większych firmach) pracuje przy produkcji, montażu i testowaniu elektroniki. Obok wielkich zagranicznych inwestorów (Flextronics, Jabil, Lacroix), w regionie pomorskim działają polskie przedsiębiorstwa specjalizujące się w montażu i testowaniu elektroniki. Na przykład działający w Straszynie DGTronik jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie montażu elektroniki SMT, montażu przetykanego i wciskanego.

9 Sektor ICT w województwie pomorskim 9 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Niewiele niższą od firm elektronicznych liczbę zatrudnionych skupiają podmioty informatyczne. W działalnościach telekomunikacyjnych pracuje z kolei 1,3 tys. osób. W sektorze elektroniki widoczna jest dominacja największych pracodawców. Największa piątka firm elektronicznych zatrudnia 7,4 tys. osób, w przypadku sektora IT wielkość ta sięga 3,3 tysiąca. W regionie pomorskim funkcjonuje 167 firm sektora ICT zatrudniających co najmniej 10 osób. Pod względem liczby firm, podobnie jak w kraju, dominuje sektor IT. W województwie pomorskim funkcjonuje 120 takich przedsiębiorstw, zaś w sektorze elektroniki działa niemal 40 firm IT Elektronika Telekomunikacja Rycina 1 Liczba firm z podziałem na podsektory ICT Źródło: badania własne ABSL Dominacja firm zagranicznych jest widoczna w sektorze IT i elektronicznym, w których co najmniej 2/3 osób zatrudnionych jest w firmach pochodzących spoza Polski. W całym sektorze ICT 67% ogółu osób pracuje w przedsiębiorstwach zagranicznych, a 33% w firmach krajowych. Tabela 2 Struktura zatrudnienia według pochodzenia kapitału Własność IT Elektronika Telekomunikacja Razem Prywatna polska 28% 24% 97% 30% Publiczna polska 4% 0% 3% 2% Zagraniczna 66% 76% 0% 67% Mieszana 1% 0% 0% 0% Nieokreślona 1% 0% 0% 1% Źródło: badania własne ABSL

10 10 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Najwięcej pracowników jest zatrudnionych przez firmy amerykańskie (7,4 tys. osób). Obok przedsiębiorstw zagranicznych funkcjonuje w regionie pomorskim 18 firm z polskim kapitałem zatrudniających co najmniej 100 osób, m.in. Sprint Telekom, Atena czy Unisoft. W 109 krajowych spółkach pracuje 6,4 tys. osób. Firmy polskie i amerykańskie zatrudniają łącznie 73% ogółu pracowników sektora. Prawie 2,5 tysiąca osób zatrudniają firmy francuskie, a ponad tysiąc przedsiębiorstwa z kapitałem międzynarodowym. Dwanaście firm skandynawskich (w tym głównie norweskich) wygenerowało ponad 900 miejsc pracy. Dla porównania w Krakowie działają zaledwie dwie skandynawskie firmy ICT zatrudniające razem nieco ponad 100 osób. Pomorskie firmy odznaczają się dużym doświadczeniem rynkowym. Ponad 1/4 firm powstała najpóźniej w połowie pierwszej dekady lat 90. XX wieku, a 71% ogółu firm sektora zostało założonych przed rokiem Obok nowych dużych podmiotów w Trójmieście funkcjonują innowacyjne firmy o długoletniej historii. Przykładowo: funkcjonujący w różnych formach od 1947 roku gdyński Radmor jest obecnie jednym z największych polskich producentów sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM oferuje różnego rodzaju radiotelefony i radiostacje oraz radiomodemy. Tabela 3 Kraje pochodzenia kapitału w pomorskich firmach ICT Kraj Liczba firm Zatrudnienie USA 11 > Polska 109 > Francja kapitał międzynarodowy Niemcy Finlandia Kanada Norwegia Szwecja Holandia Wielka Brytania Irlandia Dania 1 < 50 Źródło: badania własne ABSL

11 Sektor ICT w województwie pomorskim 11 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 6% 2% 6% 23% 19% do % 26% Rycina 2 Rok powstania funkcjonujących obecnie przedsiębiorstw ICT Źródło: badania własne ABSL Języki programowania wykorzystywane w analizowanych firmach oraz inne kompetencje programistów Pomorskie firmy poszukują pracowników z różnymi kompetencjami. Najlepszym dowodem na to jest olbrzymie zróżnicowanie struktury wymagań firm ICT odnośnie znajomości języków, systemów i technologii. W świetle wyników analizy ofert pracy do największej liczby stanowisk wymagana jest znajomość następujących języków: C#/C++, SQL (w tym PL/SQL), Java (zwłaszcza połączona z użyciem Webservices) i JavaScript. W ostatnim przypadku z punktu widzenia pracodawców istotna jest zwłaszcza znajomość biblioteki jquery. W od 10 do 15% ofert pracy stawiano wymagania odnośnie znajomości języka CSS, systemu Linux, platformy.net (w tym zwłaszcza ASP. NET), Java Enterprise Edition oraz Oracle SQL. Poszukiwane są również osoby posiadające doświadczenie w zakresie metodyk zwinnych (zwłaszcza Scrum), rzadziej metodyki Prince2. Od 5% do 10% stanowisk pracy zawierało wymagania znajomości architektury szkieletowej Spring i Hibernate oraz serwera aplikacji JBoss. W kilku ofertach wymagano wiedzy z zakresu narzędzi kontroli wersji SVN oraz bardzo różnych rozwiązań wspomagających testowanie (m.in. JUnit, Jira).

12 12 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Za najważniejsze umiejętności miękkie poszukiwane przedstawiciele pomorskich firm uznają: umiejętność pracy z klientem, autoprezentacji, dobrej organizacji pracy i rozwiązywania problemów. Poszukiwane są również osoby potrafiące pracować w grupie. W świetle wypowiedzi przedstawicieli firm tę deficytową w skali kraju umiejętność posiada większość osób starających się o pracę. Tabela 4 Wybrane języki, platformy, technologie i systemy, których znajomość jest niezbędna (n=222) Język, platforma, technologia lub system Odsetek ofert pracy Język, platforma, technologia lub system Odsetek ofert pracy C#/C++ > 25% SQL (w tym PL/SQL) 20-25% HTML 15-20% Java 15-20% JavaScript 15-20% CSS 10-15% Linux 10-15%.NET 10-15% JEE/JSE 10-15% Oracle SQL 10-15% MS SQL Server 5-10% PHP 5-10% Unix 5-10% Windows 5-10% Agile 5-10% Hibernate 5-10% Scrum 5-10% Windows Server 5-10% Python 5-10% mysql 5-10% Spring 5-10% JBoss 5-10% Źródło: opracowanie własne na podstawie Pracuj.pl Tabela 5 Rodzaje umiejętności miękkich poszukiwanych w ankietowanych firmach Rodzaj umiejętności umiejętność pracy z klientem umiejętność autoprezentacji umiejętność dobrej organizacji pracy umiejętność rozwiązywania problemów umiejętność analitycznego myślenia umiejętność pracy w grupie Źródło: opracowanie własne na podstawie Pracuj.pl

13 Sektor ICT w województwie pomorskim 13 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Wybrane produkty, rozwiązania i usługi dostarczane przez pomorskie firmy ICT Specyfiką pomorskich firm IT jest ich ukierunkowanie w stronę tworzenia aplikacji na zamówienie, wdrożeń oraz integracji systemów i oprogramowania. Profil działalności pomorskich firm jest jednak silnie zdywersyfikowany, na co wskazuje duża liczba firm oferujących inne usługi. Wyrazem dywersyfikacji działalności w sektorze IT jest również istnienie dużej liczby wyspecjalizowanych firm. Funkcjonujący w Gdańsku od 2009 roku irlandzki Fineos jest globalnym dostawcą rozwiązań dla branży ubezpieczeniowej i agencji rządowych stosowanych w sektorze ubezpieczeń ogólnych dotyczących posiadanych dóbr i nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń na życie, na wypadek niezdolności do pracy oraz państwowych. Oddziały firmy funkcjonują na rynkach Ameryki Północnej, Europy, Afryki i Azji Południowo-Wschodniej 2. Wąską specjalizacją odznacza się również MOL jeden z największych krajowych producentów systemów informatycznych przeznaczonych dla bibliotek. Oferuje zarówno narzędzia służące do kompleksowej komputeryzacji, jak i przeznaczone dla czytelników rozwiązania do przeszukiwania księgozbiorów. Tabela 6 Usługi oferowane przez co najmniej 15 firm IT w województwie pomorskim (n=102) Rodzaj usługi Liczba firm Tworzenie aplikacji na zamówienie 36 Usługi w zakresie oprogramowania biznesowego (produkcja i wdrażanie) 36 Usługi integracyjne 30 Usługi inne 29 Outsourcing usług IT 22 Dostarczanie internetu / telewizji / telefonii 16 Źródło: badania własne ABSL Istotną specjalizacją pomorskich firm są również rozwiązania dla sektora edukacyjnego. Najbardziej doświadczonym w tym zakresie podmiotem w regionie pomorskim jest należący do fińskiej grupy Sanoma Young Digital Planet. Firma jest liderem wśród producentów multimedialnych rozwiązań edukacyjnych i szkoleniowych. Obok interaktywnych podręczników i kursów multimedialnych firma YDP oferuje innowacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej. Jako jedyny na rynku składa się on z zestawu stacjonarnego (do prowadzenia terapii w gabinecie specjalistycznym) oraz mobilnego zestawu domowego, które zintegrowane są przez zaawansowaną aplikację 3. W regionie działa również wiele małych spółek specjalizujących się w rozwiązaniach edukacyjnych. Multimedialne aplikacje do e-learningu (oprogramowanie wspomagające naukę słownictwa dowolnego języka) na urządzeniach mobilnych oferuje MSM Studio. 2 Fineos rozszerza zakres swoich usług w Gdańsku, 2010, 3 Uwaga Słuchowa Young Digital Poland nowoczesna edukacja,

14 14 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim W regionie pomorskim funkcjonuje duża grupa spółek obsługujących firmy morskie. Specjalistyczne rozwiązania z zakresu oprogramowania dla obiektów sportowych i rekreacyjnych oferuje Sportdata. Currenda jest od ponad 15 lat liderem w produkcji oprogramowania dla sądów powszechnych i komorników sądowych. Sopocka Atena projektuje, wdraża i integruje kompleksowe systemy informatyczne, specjalizując się w obsłudze firm ubezpieczeniowych. W zakresie elektroniki obok masowego montażu oferowane są bardziej zaawansowane i zindywidualizowane rozwiązania. Francuski Gemalto w tczewskiej fabryce produkuje elektroniczne systemy bezpieczeństwa do paszportów wykorzystywanych nie tylko w krajach europejskich. Dodatkowo dostarcza karty SIM dla najważniejszych operatorów telefonii komórkowej w Europie. Do dużego grona innych wyspecjalizowanych przedsiębiorstw można zaliczyć m.in. Siled i Azo Digital produkujące oszczędne i inteligentne oświetlenie. Nie można zapominać o firmach telekomunikacyjnych, których kilkanaście działa w regionie oraz o jednym z większych portali internetowych w naszym kraju jakim jest Wirtualna Polska. Działalność wszystkich tych podmiotów składa się na zdywersyfikowany obraz pomorskiego sektora ICT. Struktura klientów Analizę struktury klientów według ich rodzaju sporządzono na podstawie 94 list referencyjnych dostępnych na stronach internetowych firm sektora oraz w portalach branżowych. W największej liczbie firm klientami sektora są zakłady produkcyjne, a następnie spółki ICT. Nieco rzadziej umowy są podpisywane z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowe i firmami handlowymi. Rosnącą grupę klientów stanowią zwłaszcza te pierwsze instytucje. Obok outsourcingu IT świadczonego na rzecz podmiotów sektora finansowego istnieje znacząca grupa centrów usług zorientowanych na obsługę informatyczną banków (Nordea, Meritum Bank ICB, BPH). Dynamiczny rozwój tzw. Banking IT jest szczególnie widoczny przy analizie ofert pracy prawie 10% ogółu ofert stanowią te przygotowane przez firmy sektora bankowego. W porównaniu z innymi regionami kraju w strukturze klientów wysoki jest udział firm transportowych i logistycznych, co wynika ze specyfiki położenia regionu. Znaczący jest w tym przypadku udział klientów zajmujących się transportem morskim. Oferowany przez polski oddział firmy DNV GL 4 Survey Simulator pozwala prowadzić interaktywne szkolenia w wirtualnej rzeczywistości. DNV GL świadczy usługi dla sektora morskiego, wydobycia ropy i gazu oraz energetyki. W amerykańskim Jeppesenie obok prac nad mapami i oprogramowaniem nawigacyjnym dla lotnictwa pracuje się nad oprogramowaniem dla sektora żeglugi morskiej, zwłaszcza w zakresie aplikacji na urządzenia mobilne. Niewielki krajowy Unitest jest jednym ze światowych liderów rozwoju oprogramowania i systemów wykorzystywanych w szkoleniach kadry morskiej i symulatorów siłowni okrętowych. Produkty firmy są użytkowane w ponad 50 krajach świata. Interesująca jest informacja o strukturze klientów według ich wielkości. Dla 2/3 ankietowanych pomorskich firm ICT klientami są duże przedsiębiorstwa. Nieco rzadziej są wymieniane małe i średnie firmy. 4 Firma DNV GL powstała w wyniku połączenia Det Norske Veritas i Germanischer Lloyd

15 Sektor ICT w województwie pomorskim 15 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Przemysł ICT i media Instytucje publiczne Usługi finansowe Handel Transport i Logistyka Klienci indywidualni Energetyka z utilities Edukacja i nauka Usługi inne Służba zdrowia Budownictwo Kultura Inni klienci Rycina 3 Liczba firm posiadających klientów w wybranych sektorach gospodarki Źródło: badania własne ABSL Tabela 7 Struktura klientów według wielkości Wielkość firmy-klienta Odsetek przedsiębiorstw Duże firmy (250 i więcej pracowników) 60-70% Średnie firmy ( pracowników) 50-60% Małe firmy (do 50 pracowników) 50-60% Źródło: badania własne ABSL

16 16 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Podaż kadry W województwie pomorskim na potrzeby sektora ICT kształci się wraz z kierunkami pokrewnymi 9,2 tys. osób (łącznie z zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi), w tym na kierunkach informatyka oraz informatyka z ekonometrią ponad 3,5 tys. osób. Warto pamiętać, że specjalności pokrewne do informatycznych są oferowane na różnych kierunkach ścisłych, np. na fizyce, a absolwenci tych studiów nierzadko zasilają firmy ICT. W roku 2012 mury pomorskich uczelni opuściło 2,2 tys. absolwentów, a na kierunkach ściśle informatycznych ponad 900 osób. Tabela 8 Studenci i absolwenci w województwie pomorskim (rok akademicki 2012/2013) Kierunek Studia stacjonarne Studenci Studia niestacjonarne Razem Studia stacjonarne Absolwenci Studia niestacjonarne Razem Studia trzeciego stopnia Informatyka (razem z kierunkiem Informatyka z ekonometrią) Elektronika z telekomunikacją Kierunki pokrewne Razem Źródło: Szkoły wyższe, GUS (2013) Uwaga: dane dla szkół wyższych z wyłączeniem zamiejscowych jednostek organizacyjnych. Zwraca uwagę szeroka oferta pomorskich uczelni wyższych w sumie na studiach drugiego stopnia można kształcić się w zakresie 29 specjalizacji. Największą uczelnią kształcącą kadry na potrzeby sektora ICT jest Politechnika Gdańska, której mury w 2012 roku opuściło 1,6 tys. absolwentów. Uczelnia w roku akademickim 2012/13 kształciła na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz mechatronika. Nauczanie na studiach drugiego stopnia odbywało się w niej na 26 specjalizacjach, m.in. niezbędnych z punktu widzenia rynku pracy inżynierii systemów i bazy danych, inżynierii komunikacji bezprzewodowej oraz komputerowych systemów elektronicznych. Politechnika Gdańska oferuje również kształcenie na przyszłościowych specjalizacjach, np. z zakresu systemów geoinformatycznych i mobilnych oraz systemów wspierania decyzji. Na Uniwersytecie Gdańskim kształci się ponad 1,4 tysiąca osób, a uczelnia oferuje studia drugiego stopnia w zakresie informatyki oraz informatyki i ekonometrii. Uniwersytet wprowadził również kierunek bioinformatyka, na którym kształci się ponad 100 studentów. Akademia Morska na studiach pierwszego stopnia kształci ponad tysiąc osób na kierunkach: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika.

17 Sektor ICT w województwie pomorskim 17 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Tabela 9 Studenci i absolwenci wybranych kierunków i specjalizacji studiów w województwie pomorskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunek Studia stacjonarne Studenci Studia niestacjonarne Razem Studia stacjonarne Absolwenci Studia niestacjonarne Razem Studia trzeciego stopnia Politechnika Gdańska Informatyka Informatyka i ekonometria Automatyka i robotyka Elektronika i telekomunikacja * Elektrotechnika Mechatronika Uniwersytet Gdański Bioinformatyka Informatyka Informatyka i ekonometria Akademia Morska w Gdyni Elektronika i telekomunikacja Elektrotechnika Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Informatyka bd bd bd bd Grafika bd bd bd bd 0 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Informatyka i ekonometria Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Informatyka Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Edukacja techniczno- -informatyczna * wyłącznie elektronika Źródło: Szkoły wyższe, GUS (2013)

18 18 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Tabela 10 Wykaz uczelni kształcących na potrzeby firm ICT (kierunki, specjalizacje) Uczelnia Kierunek Studia 1 st (1) lub 2 st (2) Profil/Specjalności * (1 studia pierwszego stopnia, 2 studia drugiego stopnia) Politechnika Gdańska Informatyka 1+2 Elektronika i telekomunikacja 1+2 Elektrotechnika (profil): Architektury systemów komputerowych, Inteligentne systemy interaktywne, Inżynieria oprogramowania, Algorytmy i modelowanie systemów, Teleinformatyka, Systemy geoinformatyczne 2: Aplikacje rozproszone i systemy internetowe, Inteligentne systemy interaktywne, Inżynieria systemów i bazy danych, Technologie internetowe i algorytmy, Sieci komputerowe, Systemy geoinformatyczne i mobilne 1 (profil): Inżynieria mikrofalowa i antenowa, Komputerowe systemy elektroniczne, Optoelektronika, Systemy mikroelektroniczne, Systemy multimedialne, Systemy elektroniki morskiej, Systemy i sieci radiokomunikacyjne, Sieci teleinformacyjne 2: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej, Komputerowe systemy elektroniczne, Optoelektronika, Systemy mikroelektroniczne, Inżynieria dźwięku i obrazu, Systemy czasu rzeczywistego, Systemy i sieci radiokomunikacyjne, Sieci i systemy teleinformacyjne 2: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, Elektroenergetyka, Energetyka jądrowa Automatyka i robotyka 1+2 1: Wydział Elektrotechniki i Automatyki: Automatyka i systemy sterowania, Robotyka i systemy mechatroniki; 2: Wydział Elektrotechniki i Automatyki: Robotyka i systemy mechatroniki, Automatyka przemysłowa, Informatyka w systemach sterowania, Systemy sterowania i wspomagania decyzji, Przetwarzanie sygnałów; 2: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Komputerowe systemy automatyki, Inteligentne systemy decyzyjne Uniwersytet Gdański Mechatronika 1+2 Bioinformatyka 1 Informatyka 1+2 1: Mechatronika Stosowana, 2: Projektowanie mechatroniczne, Systemy mechatroniczne 1 (profil): Biopolimery, Algorytmika, Struktury danych i bazy danych, Techniki sekwencjonowania, Biologiczne bazy danych, Techniki bioinformatyczne, Modelowanie molekularne 1: Aplikacje internetowe i bazy danych, Informatyka ogólna, 2: Modułowy plan zajęć umożliwiający wybór interesującej studenta ścieżki studiów Informatyka i ekonometria 1+2 1: Analityka gospodarcza, Informatyka, Metody analizy danych 2: Analityka gospodarcza, Informatyka, Statystyka ubezpieczeniowa Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Informatyka i ekonometria 1 Eko-informatyka, Grafika i animacja komputerowa, Kierowanie projektami IT Akademia Morska w Gdyni Elektronika i telekomunikacja 1 Elektronika morska, Systemy i sieci teleinformatyczne Elektrotechnika 1 Elektroautomatyka okrętowa, Komputerowe systemy sterowania Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komp. Wydz. Zamiejscowy Informatyki w Gdańsku Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Informatyka 1+2 Informatyka 1 1: Aplikacje Internetowe i sieci, Grafika i multimedia, Informatyka biznesowa, Inżynieria oprogramowania i bazy danych 2: Aplikacje internetowe, Analiza systemowa (studia internetowe, połączenie studiów tradycyjnych, internetowych, część zajęć i zaliczeń realizowana w Warszawie) Grafika komputerowa, Inżynieria systemów informacyjnych, Multimedia, Sieci komputerowe i systemy rozproszone * podano wyłącznie specjalności na studiach stacjonarnych Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie stron internetowych szkół wyższych

19 Sektor ICT w województwie pomorskim 19 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Wysoko oceniana w skali kraju wśród uczelni niepublicznych i wyprzedzająca kilkanaście politechnik Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych obok informatyki kształci również na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunku Grafika, gdzie obok przedmiotów artystycznych wykłada się wiedzę z takich dziedzin jak: praktyczne wykorzystanie narzędzi i technologii informatycznych, multimedia (w tym: animacja komputerowa), oraz modelowanie trójwymiarowe. Szczególny nacisk jest położony na podstawy algorytmiki i elementy wykorzystania języków skryptowych (np. ActionScript). Istotnym elementem nauczania jest także praktyczne poznanie sprzętu i oprogramowania użytkowego, służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz zastosowań DTP (desktop publishing) (www.pjwstk.edu.pl). Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oferuje również Studia Podyplomowe Inżynierii Oprogramowania w Praktyce. W regionie działają ponadto dwie inne uczelnie niepubliczne kształcące kadry dla potrzeb sektora ICT, oferując specjalizacje z zakresu eko-informatyki, grafiki i animacji komputerowej, kierowania projektami IT, inżynierii systemów informacyjnych, multimediów oraz sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Z punktu widzenia kształcenia przyszłych pracowników bardzo istotnym etapem edukacji jest szkolnictwo techniczne na poziomie średnim. W regionie pomorskim zawód technik informatyk cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy największa wśród wszystkich zawodów liczba osób (1 122), które podchodziły w 2013 roku do egzaminu praktycznego. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w regionie w 2013 roku działało 110 szkół technicznych kształcących specjalistów z różnych dziedzin, w tym techników elektroników, informatyków, teleinformatyków, mechatroników, techników telekomunikacji i cyfrowych procesów graficznych. W 2013 roku uprawnienia w tych zawodach uzyskały 903 osoby, w tym najwięcej techników informatyków (691 osób) 5. Dodatkowo w nowej formule egzaminu dla uczniów szkół zawodowych, eksternów oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 2013 roku uprawnienia w zakresie montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych uzyskało ponad 70 osób 6, a w początku 2014 roku kolejne 60 (wraz z kwalifikacjami w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania nimi) 7. 5 Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2012/2013, OKE Gdańsk, Gdańsk. 6 Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013, OKE Gdańsk, Gdańsk. 7 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji zimowej - styczeń/luty 2014, OKE Gdańsk, Gdańsk.

20 20 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 2.2 Pozycja pomorskiego sektora ICT w Polsce i na świecie Działalność eksportowa Siłą sektora ICT w regionie pomorskim jest jego wyraźnie proeksportowy charakter. Ponad 10% udział przychodów z eksportu zanotowano w 54 firmach ICT, które zatrudniają 13,8 tysiąca osób, co stanowi ponad 2/3 zatrudnienia w sektorze 8. Na tym tle zdecydowanie proeksportowo odznaczają się firmy elektroniczne, których połowa wysyła swoje produkty i rozwiązania zagranicę. Wyniki ankiety wskazują na dwie największe grupy firm prowadzących działalność eksportową: do pierwszej z nich należą firmy, w których co najmniej 75% (a w większości 100%) przychodów pochodzi z eksportu. Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa, w których podpisano pojedyncze kontrakty eksportowe, nie wynoszące w sumie więcej niż 25% ogółu przychodów firmy. Ponad połowa ankietowanych firm wskazywała, że wysyła swoje rozwiązania lub produkty za granicę, również poza Unię Europejską. Tabela 11 Rynki zbytu ankietowanych przedsiębiorstw Rynek zbytu Odsetek przedsiębiorstw Kraje Unii Europejskiej (poza Polską) 50-60% Pozostała część kraju 50-60% Pozostałe kraje za granicą 50-60% Województwo pomorskie 40-50% Województwo mazowieckie (Warszawa) 30-40% Źródło: badania własne ABSL Ważnymi rynkami zbytu wielu pomorskich firm IT są: Ameryka Północna i kraje europejskie. Wielokrotnie nagradzany za innowacyjność i notowany od grudnia 2011 roku na rynku NewConnect Aiton Caldwell jest dostawcą usług i platform w chmurze. Te ostatnie rozwiązania są wykorzystywane przez klientów zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Rumunii. Na rynkach zagranicznych spółka oferuje dedykowane produkty. Na rynku międzynarodowym działa również Young Digital Planet, który współpracuje z wieloma doświadczonymi ośrodkami edukacyjnymi oraz wydawniczymi (m.in. Cambridge University Press, Oxford University Press, Harcourt Education czy Malmberg) 9. 8 Do tej liczby nie wliczono kilkunastu centrów usług świadczących usługi na rzecz podmiotów zagranicznych lata dla edukacji, 2013,

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo