Sektor ICT w województwie pomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sektor ICT w województwie pomorskim"

Transkrypt

1 Sektor ICT w województwie pomorskim

2 Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL dr Grzegorz Micek, Adiunkt, Uniwersytet Jagielloński Copyright ABSL 2014 Wszystkie prawa autorskie do niniejszego utworu należą do ABSL. Z wyłączeniem wyjątków przewidzianych prawem, używanie, udostępnianie, przetwarzanie, kopiowanie, dokonywanie adaptacji, modyfikowanie lub retransmisja niniejszego utworu, w części lub w całości, dokonane w jakiejkolwiek formie, bez zgody ABSL wyrażonej na piśmie, jest naruszeniem prawa autorskiego.

3 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 2.1 Podstawowe informacje na temat sektora 8 Zatrudnienie i profil pomorskich firm ICT 8 7 Języki programowania wykorzystywane w analizowanych firmach oraz inne kompetencje programistów Wybrane produkty, rozwiązania i usługi dostarczane przez pomorskie firmy ICT Struktura klientów 14 Podaż kadry Pozycja pomorskiego sektora ICT w Polsce i na świecie 20 Działalność eksportowa Geografia sektora ICT w województwie pomorskim Szanse rozwoju sektora ICT w województwie pomorskim 3.1 Trendy rozwojowe pomorskich firm 24 Poszerzenie zakresu i stopnia zaawansowania działań 26 Przychody i zyski przedsiębiorstw Inne zidentyfikowane szanse rozwoju Otoczenie biznesowe i społeczność ICT w województwie pomorskim 6. Współpraca firm ICT z sektorem edukacyjnym 7. Innowacyjność rozwiązań i usług oferowanych przez pomorskie firmy ICT 8. Wpływ globalnych trendów rozwojowych na sytuację sektora ICT w województwie pomorskim: szanse i zagrożenia 9. Literatura

4 4 Sektor ICT w województwie pomorskim Wprowadzenie 1 Wprowadzenie

5 Sektor ICT w województwie pomorskim Wprowadzenie 5 Województwo pomorskie należy do najszybciej rozwijających się regionów Polski w zakresie nowoczesnych technologii. Szczególnie silny wzrost można zaobserwować w sektorze ICT. Wynika to zarówno z obecności długo działających firm teleinformatycznych i elektronicznych, jak i z pojawienia się w regionie nowych inwestycji, szczególnie w centrach rozwoju oprogramowania i ITO (IT Outsourcing). Raport rozpoczyna charakterystyka sektora ICT pod względem liczby firm i zatrudnionych, pochodzenia kapitału oraz roku założenia analizowanych podmiotów. Następnie omówiono języki programowania wykorzystywane w analizowanych firmach oraz inne kompetencje programistów. W kolejnej częściach przedstawiono wybrane produkty, rozwiązania i usługi dostarczane przez pomorskie firmy ICT oraz strukturę ich klientów. Podaż kadry omówiono w kolejnym podrozdziale. Następnie przedstawiono pozycję pomorskiego sektora ICT na świecie ze szczególnym uwzględnieniem działalności eksportowej. W kolejnym podrozdziale scharakteryzowano przestrzenne rozmieszczenie sektora ICT w województwie pomorskim. Następny rozdział obejmuje opis szans rozwojowych sektora w województwie pomorskim na tle zidentyfikowanych w regionie trendów. Otoczenie biznesowe i społeczność ICT stanowią dalszy przedmiot analiz. W kolejnych częściach omówiono: współpracę firm ICT z sektorem edukacyjnym, innowacyjność rozwiązań i usług oferowanych przez pomorskie firmy. W ostatnim rozdziale przedstawiono wpływ globalnych trendów rozwojowych na rozwój sektora ICT w województwie pomorskim. Definicje, metodologia W opracowaniu przyjęto, że sektor ICT tworzą następujące działy i grupy Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):»» Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, komputerów i urządzeń peryferyjnych, sprzętu (tele)komunikacyjnego oraz elektronicznego sprzętu powszechnego użytku»» 26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji»» 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej»» 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania»» 61 Telekomunikacja,»» 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,»» 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

6 6 Sektor ICT w województwie pomorskim Wprowadzenie W porównaniu z działami i grupami PKD zaliczanymi do sektora ICT przez Główny Urząd Statystyczny z analizy wykluczono sprzedaż hurtową narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5) oraz naprawę i konserwację komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). Definicja sektora ICT według GUS obejmuje przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji 1. W świetle tej definicji wątpliwe jest więc zaliczanie do sektora ICT działalności handlowych i związanych z naprawami sprzętu. Sektor ICT nie obejmuje również firm oferujących szkolenia w zakresie ICT (np. Combidata z siedzibą w Sopocie). Co bardzo istotne do analizy nie włączono również kilkunastu centrów usług, w których obok innych działalności (np. finansowych czy z zakresu HR) świadczy się usługi IT. Powodem takiej decyzji była fragmentaryczność danych pozyskanych od firm z podziałem na pracowników zatrudnionych przy poszczególnych procesach, a szacowanie zatrudnienia w tego typu firmach jest ryzykowne, gdyż w niektórych z tych centrów usługi IT skupiają kilkanaście procent zatrudnionych [na przykład przypadek Thomson Reuters przyp. red.]. Ze względu na dostępność danych GUS na poziomie działów PKD w celu porównań międzyregionalnych sektor ICT zawężono do działów 26, 61 i 62:»» przemysł elektroniczny (PKD 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych)»» telekomunikacja (PKD 61)»» działalność informatyczna (sektor IT PKD 62 związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana) Jeśli nie zaznaczono inaczej, obliczenia prowadzono dla firm sektora ICT zatrudniających co najmniej 10 osób. W opracowaniu wyników posiłkowano się ankietą przeprowadzoną wśród przedsiębiorstw ICT, którą wypełniło 43 przedstawicieli firm sektora ICT zatrudniających 41% ogółu pracowników branży w województwie pomorskim, a w samym sektorze elektronicznym 58% ogółu pracowników. Niekompletność wypełnionych informacji spowodowała, że do końcowej analizy zakwalifikowano 35 ankiet. W raporcie posiłkowano się również usystematyzowanym przeglądem stron internetowych przedsiębiorstw, który pozwolił na konstrukcję szczegółowej bazy danych firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Dodatkowo, w części dotyczącej kompetencji wyniki badań opierają się na analizie 222 ofert pracy dla pracowników sektora ICT opublikowanych w dniach od 8 maja do 6 czerwca 2014 roku na portalu internetowym Pracuj.pl.. 1 Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013 r., 2014, GUS, Warszawa.

7 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 7 2 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim

8 8 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim W województwie pomorskim w sektorze ICT (PKD 26, 61 i 62) działało w 2013 roku 5076 firm. Według danych GUS od roku 2009 liczba ta zwiększyła się o ponad podmiotów gospodarczych. Największy wzrost odnotowano w sektorze IT, w którym liczba firm w ciągu trzech lat przyrosła o ponad firm (wzrost o 42%). W porównaniu z innymi regionami, w których znajdują się duże aglomeracje miejskie, pomorskie wypada korzystnie, zwłaszcza w przypadku odniesienia liczby firm do liczby mieszkańców. W tym przypadku analizowany region zajmuje trzecie miejsce w Polsce, za województwami mazowieckim i dolnośląskim. Tempo wzrostu liczby firm nie jest jednak tak wysokie, jak w większości pozostałych regionów kraju. Tabela 1 Liczba firm sektora ICT na mieszkańców w wybranych województwach Region Sektor ICT (PKD 26, 61 i 62) Elektronika (PKD 26) Telekomunikacja (PKD 61) IT (PKD 62) POLSKA Łódzkie Mazowieckie Małopolskie Śląskie Wielkopolskie Dolnośląskie Pomorskie Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS. 2.1 Podstawowe informacje na temat sektora Zatrudnienie i profil pomorskich firm ICT W pomorskim sektorze ICT pracuje ponad 25 tysięcy osób. Większe firmy (zatrudniające co najmniej 10 pracowników) skupiają w sumie 20,3 tysiąca osób. Najwięcej (10,3 tysiąca osób, co stanowi 51% ogółu zatrudnionych w większych firmach) pracuje przy produkcji, montażu i testowaniu elektroniki. Obok wielkich zagranicznych inwestorów (Flextronics, Jabil, Lacroix), w regionie pomorskim działają polskie przedsiębiorstwa specjalizujące się w montażu i testowaniu elektroniki. Na przykład działający w Straszynie DGTronik jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie montażu elektroniki SMT, montażu przetykanego i wciskanego.

9 Sektor ICT w województwie pomorskim 9 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Niewiele niższą od firm elektronicznych liczbę zatrudnionych skupiają podmioty informatyczne. W działalnościach telekomunikacyjnych pracuje z kolei 1,3 tys. osób. W sektorze elektroniki widoczna jest dominacja największych pracodawców. Największa piątka firm elektronicznych zatrudnia 7,4 tys. osób, w przypadku sektora IT wielkość ta sięga 3,3 tysiąca. W regionie pomorskim funkcjonuje 167 firm sektora ICT zatrudniających co najmniej 10 osób. Pod względem liczby firm, podobnie jak w kraju, dominuje sektor IT. W województwie pomorskim funkcjonuje 120 takich przedsiębiorstw, zaś w sektorze elektroniki działa niemal 40 firm IT Elektronika Telekomunikacja Rycina 1 Liczba firm z podziałem na podsektory ICT Źródło: badania własne ABSL Dominacja firm zagranicznych jest widoczna w sektorze IT i elektronicznym, w których co najmniej 2/3 osób zatrudnionych jest w firmach pochodzących spoza Polski. W całym sektorze ICT 67% ogółu osób pracuje w przedsiębiorstwach zagranicznych, a 33% w firmach krajowych. Tabela 2 Struktura zatrudnienia według pochodzenia kapitału Własność IT Elektronika Telekomunikacja Razem Prywatna polska 28% 24% 97% 30% Publiczna polska 4% 0% 3% 2% Zagraniczna 66% 76% 0% 67% Mieszana 1% 0% 0% 0% Nieokreślona 1% 0% 0% 1% Źródło: badania własne ABSL

10 10 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Najwięcej pracowników jest zatrudnionych przez firmy amerykańskie (7,4 tys. osób). Obok przedsiębiorstw zagranicznych funkcjonuje w regionie pomorskim 18 firm z polskim kapitałem zatrudniających co najmniej 100 osób, m.in. Sprint Telekom, Atena czy Unisoft. W 109 krajowych spółkach pracuje 6,4 tys. osób. Firmy polskie i amerykańskie zatrudniają łącznie 73% ogółu pracowników sektora. Prawie 2,5 tysiąca osób zatrudniają firmy francuskie, a ponad tysiąc przedsiębiorstwa z kapitałem międzynarodowym. Dwanaście firm skandynawskich (w tym głównie norweskich) wygenerowało ponad 900 miejsc pracy. Dla porównania w Krakowie działają zaledwie dwie skandynawskie firmy ICT zatrudniające razem nieco ponad 100 osób. Pomorskie firmy odznaczają się dużym doświadczeniem rynkowym. Ponad 1/4 firm powstała najpóźniej w połowie pierwszej dekady lat 90. XX wieku, a 71% ogółu firm sektora zostało założonych przed rokiem Obok nowych dużych podmiotów w Trójmieście funkcjonują innowacyjne firmy o długoletniej historii. Przykładowo: funkcjonujący w różnych formach od 1947 roku gdyński Radmor jest obecnie jednym z największych polskich producentów sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM oferuje różnego rodzaju radiotelefony i radiostacje oraz radiomodemy. Tabela 3 Kraje pochodzenia kapitału w pomorskich firmach ICT Kraj Liczba firm Zatrudnienie USA 11 > Polska 109 > Francja kapitał międzynarodowy Niemcy Finlandia Kanada Norwegia Szwecja Holandia Wielka Brytania Irlandia Dania 1 < 50 Źródło: badania własne ABSL

11 Sektor ICT w województwie pomorskim 11 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 6% 2% 6% 23% 19% do % 26% Rycina 2 Rok powstania funkcjonujących obecnie przedsiębiorstw ICT Źródło: badania własne ABSL Języki programowania wykorzystywane w analizowanych firmach oraz inne kompetencje programistów Pomorskie firmy poszukują pracowników z różnymi kompetencjami. Najlepszym dowodem na to jest olbrzymie zróżnicowanie struktury wymagań firm ICT odnośnie znajomości języków, systemów i technologii. W świetle wyników analizy ofert pracy do największej liczby stanowisk wymagana jest znajomość następujących języków: C#/C++, SQL (w tym PL/SQL), Java (zwłaszcza połączona z użyciem Webservices) i JavaScript. W ostatnim przypadku z punktu widzenia pracodawców istotna jest zwłaszcza znajomość biblioteki jquery. W od 10 do 15% ofert pracy stawiano wymagania odnośnie znajomości języka CSS, systemu Linux, platformy.net (w tym zwłaszcza ASP. NET), Java Enterprise Edition oraz Oracle SQL. Poszukiwane są również osoby posiadające doświadczenie w zakresie metodyk zwinnych (zwłaszcza Scrum), rzadziej metodyki Prince2. Od 5% do 10% stanowisk pracy zawierało wymagania znajomości architektury szkieletowej Spring i Hibernate oraz serwera aplikacji JBoss. W kilku ofertach wymagano wiedzy z zakresu narzędzi kontroli wersji SVN oraz bardzo różnych rozwiązań wspomagających testowanie (m.in. JUnit, Jira).

12 12 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Za najważniejsze umiejętności miękkie poszukiwane przedstawiciele pomorskich firm uznają: umiejętność pracy z klientem, autoprezentacji, dobrej organizacji pracy i rozwiązywania problemów. Poszukiwane są również osoby potrafiące pracować w grupie. W świetle wypowiedzi przedstawicieli firm tę deficytową w skali kraju umiejętność posiada większość osób starających się o pracę. Tabela 4 Wybrane języki, platformy, technologie i systemy, których znajomość jest niezbędna (n=222) Język, platforma, technologia lub system Odsetek ofert pracy Język, platforma, technologia lub system Odsetek ofert pracy C#/C++ > 25% SQL (w tym PL/SQL) 20-25% HTML 15-20% Java 15-20% JavaScript 15-20% CSS 10-15% Linux 10-15%.NET 10-15% JEE/JSE 10-15% Oracle SQL 10-15% MS SQL Server 5-10% PHP 5-10% Unix 5-10% Windows 5-10% Agile 5-10% Hibernate 5-10% Scrum 5-10% Windows Server 5-10% Python 5-10% mysql 5-10% Spring 5-10% JBoss 5-10% Źródło: opracowanie własne na podstawie Pracuj.pl Tabela 5 Rodzaje umiejętności miękkich poszukiwanych w ankietowanych firmach Rodzaj umiejętności umiejętność pracy z klientem umiejętność autoprezentacji umiejętność dobrej organizacji pracy umiejętność rozwiązywania problemów umiejętność analitycznego myślenia umiejętność pracy w grupie Źródło: opracowanie własne na podstawie Pracuj.pl

13 Sektor ICT w województwie pomorskim 13 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Wybrane produkty, rozwiązania i usługi dostarczane przez pomorskie firmy ICT Specyfiką pomorskich firm IT jest ich ukierunkowanie w stronę tworzenia aplikacji na zamówienie, wdrożeń oraz integracji systemów i oprogramowania. Profil działalności pomorskich firm jest jednak silnie zdywersyfikowany, na co wskazuje duża liczba firm oferujących inne usługi. Wyrazem dywersyfikacji działalności w sektorze IT jest również istnienie dużej liczby wyspecjalizowanych firm. Funkcjonujący w Gdańsku od 2009 roku irlandzki Fineos jest globalnym dostawcą rozwiązań dla branży ubezpieczeniowej i agencji rządowych stosowanych w sektorze ubezpieczeń ogólnych dotyczących posiadanych dóbr i nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń na życie, na wypadek niezdolności do pracy oraz państwowych. Oddziały firmy funkcjonują na rynkach Ameryki Północnej, Europy, Afryki i Azji Południowo-Wschodniej 2. Wąską specjalizacją odznacza się również MOL jeden z największych krajowych producentów systemów informatycznych przeznaczonych dla bibliotek. Oferuje zarówno narzędzia służące do kompleksowej komputeryzacji, jak i przeznaczone dla czytelników rozwiązania do przeszukiwania księgozbiorów. Tabela 6 Usługi oferowane przez co najmniej 15 firm IT w województwie pomorskim (n=102) Rodzaj usługi Liczba firm Tworzenie aplikacji na zamówienie 36 Usługi w zakresie oprogramowania biznesowego (produkcja i wdrażanie) 36 Usługi integracyjne 30 Usługi inne 29 Outsourcing usług IT 22 Dostarczanie internetu / telewizji / telefonii 16 Źródło: badania własne ABSL Istotną specjalizacją pomorskich firm są również rozwiązania dla sektora edukacyjnego. Najbardziej doświadczonym w tym zakresie podmiotem w regionie pomorskim jest należący do fińskiej grupy Sanoma Young Digital Planet. Firma jest liderem wśród producentów multimedialnych rozwiązań edukacyjnych i szkoleniowych. Obok interaktywnych podręczników i kursów multimedialnych firma YDP oferuje innowacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej. Jako jedyny na rynku składa się on z zestawu stacjonarnego (do prowadzenia terapii w gabinecie specjalistycznym) oraz mobilnego zestawu domowego, które zintegrowane są przez zaawansowaną aplikację 3. W regionie działa również wiele małych spółek specjalizujących się w rozwiązaniach edukacyjnych. Multimedialne aplikacje do e-learningu (oprogramowanie wspomagające naukę słownictwa dowolnego języka) na urządzeniach mobilnych oferuje MSM Studio. 2 Fineos rozszerza zakres swoich usług w Gdańsku, 2010, 3 Uwaga Słuchowa Young Digital Poland nowoczesna edukacja,

14 14 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim W regionie pomorskim funkcjonuje duża grupa spółek obsługujących firmy morskie. Specjalistyczne rozwiązania z zakresu oprogramowania dla obiektów sportowych i rekreacyjnych oferuje Sportdata. Currenda jest od ponad 15 lat liderem w produkcji oprogramowania dla sądów powszechnych i komorników sądowych. Sopocka Atena projektuje, wdraża i integruje kompleksowe systemy informatyczne, specjalizując się w obsłudze firm ubezpieczeniowych. W zakresie elektroniki obok masowego montażu oferowane są bardziej zaawansowane i zindywidualizowane rozwiązania. Francuski Gemalto w tczewskiej fabryce produkuje elektroniczne systemy bezpieczeństwa do paszportów wykorzystywanych nie tylko w krajach europejskich. Dodatkowo dostarcza karty SIM dla najważniejszych operatorów telefonii komórkowej w Europie. Do dużego grona innych wyspecjalizowanych przedsiębiorstw można zaliczyć m.in. Siled i Azo Digital produkujące oszczędne i inteligentne oświetlenie. Nie można zapominać o firmach telekomunikacyjnych, których kilkanaście działa w regionie oraz o jednym z większych portali internetowych w naszym kraju jakim jest Wirtualna Polska. Działalność wszystkich tych podmiotów składa się na zdywersyfikowany obraz pomorskiego sektora ICT. Struktura klientów Analizę struktury klientów według ich rodzaju sporządzono na podstawie 94 list referencyjnych dostępnych na stronach internetowych firm sektora oraz w portalach branżowych. W największej liczbie firm klientami sektora są zakłady produkcyjne, a następnie spółki ICT. Nieco rzadziej umowy są podpisywane z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowe i firmami handlowymi. Rosnącą grupę klientów stanowią zwłaszcza te pierwsze instytucje. Obok outsourcingu IT świadczonego na rzecz podmiotów sektora finansowego istnieje znacząca grupa centrów usług zorientowanych na obsługę informatyczną banków (Nordea, Meritum Bank ICB, BPH). Dynamiczny rozwój tzw. Banking IT jest szczególnie widoczny przy analizie ofert pracy prawie 10% ogółu ofert stanowią te przygotowane przez firmy sektora bankowego. W porównaniu z innymi regionami kraju w strukturze klientów wysoki jest udział firm transportowych i logistycznych, co wynika ze specyfiki położenia regionu. Znaczący jest w tym przypadku udział klientów zajmujących się transportem morskim. Oferowany przez polski oddział firmy DNV GL 4 Survey Simulator pozwala prowadzić interaktywne szkolenia w wirtualnej rzeczywistości. DNV GL świadczy usługi dla sektora morskiego, wydobycia ropy i gazu oraz energetyki. W amerykańskim Jeppesenie obok prac nad mapami i oprogramowaniem nawigacyjnym dla lotnictwa pracuje się nad oprogramowaniem dla sektora żeglugi morskiej, zwłaszcza w zakresie aplikacji na urządzenia mobilne. Niewielki krajowy Unitest jest jednym ze światowych liderów rozwoju oprogramowania i systemów wykorzystywanych w szkoleniach kadry morskiej i symulatorów siłowni okrętowych. Produkty firmy są użytkowane w ponad 50 krajach świata. Interesująca jest informacja o strukturze klientów według ich wielkości. Dla 2/3 ankietowanych pomorskich firm ICT klientami są duże przedsiębiorstwa. Nieco rzadziej są wymieniane małe i średnie firmy. 4 Firma DNV GL powstała w wyniku połączenia Det Norske Veritas i Germanischer Lloyd

15 Sektor ICT w województwie pomorskim 15 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Przemysł ICT i media Instytucje publiczne Usługi finansowe Handel Transport i Logistyka Klienci indywidualni Energetyka z utilities Edukacja i nauka Usługi inne Służba zdrowia Budownictwo Kultura Inni klienci Rycina 3 Liczba firm posiadających klientów w wybranych sektorach gospodarki Źródło: badania własne ABSL Tabela 7 Struktura klientów według wielkości Wielkość firmy-klienta Odsetek przedsiębiorstw Duże firmy (250 i więcej pracowników) 60-70% Średnie firmy ( pracowników) 50-60% Małe firmy (do 50 pracowników) 50-60% Źródło: badania własne ABSL

16 16 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Podaż kadry W województwie pomorskim na potrzeby sektora ICT kształci się wraz z kierunkami pokrewnymi 9,2 tys. osób (łącznie z zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi), w tym na kierunkach informatyka oraz informatyka z ekonometrią ponad 3,5 tys. osób. Warto pamiętać, że specjalności pokrewne do informatycznych są oferowane na różnych kierunkach ścisłych, np. na fizyce, a absolwenci tych studiów nierzadko zasilają firmy ICT. W roku 2012 mury pomorskich uczelni opuściło 2,2 tys. absolwentów, a na kierunkach ściśle informatycznych ponad 900 osób. Tabela 8 Studenci i absolwenci w województwie pomorskim (rok akademicki 2012/2013) Kierunek Studia stacjonarne Studenci Studia niestacjonarne Razem Studia stacjonarne Absolwenci Studia niestacjonarne Razem Studia trzeciego stopnia Informatyka (razem z kierunkiem Informatyka z ekonometrią) Elektronika z telekomunikacją Kierunki pokrewne Razem Źródło: Szkoły wyższe, GUS (2013) Uwaga: dane dla szkół wyższych z wyłączeniem zamiejscowych jednostek organizacyjnych. Zwraca uwagę szeroka oferta pomorskich uczelni wyższych w sumie na studiach drugiego stopnia można kształcić się w zakresie 29 specjalizacji. Największą uczelnią kształcącą kadry na potrzeby sektora ICT jest Politechnika Gdańska, której mury w 2012 roku opuściło 1,6 tys. absolwentów. Uczelnia w roku akademickim 2012/13 kształciła na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz mechatronika. Nauczanie na studiach drugiego stopnia odbywało się w niej na 26 specjalizacjach, m.in. niezbędnych z punktu widzenia rynku pracy inżynierii systemów i bazy danych, inżynierii komunikacji bezprzewodowej oraz komputerowych systemów elektronicznych. Politechnika Gdańska oferuje również kształcenie na przyszłościowych specjalizacjach, np. z zakresu systemów geoinformatycznych i mobilnych oraz systemów wspierania decyzji. Na Uniwersytecie Gdańskim kształci się ponad 1,4 tysiąca osób, a uczelnia oferuje studia drugiego stopnia w zakresie informatyki oraz informatyki i ekonometrii. Uniwersytet wprowadził również kierunek bioinformatyka, na którym kształci się ponad 100 studentów. Akademia Morska na studiach pierwszego stopnia kształci ponad tysiąc osób na kierunkach: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika.

17 Sektor ICT w województwie pomorskim 17 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Tabela 9 Studenci i absolwenci wybranych kierunków i specjalizacji studiów w województwie pomorskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunek Studia stacjonarne Studenci Studia niestacjonarne Razem Studia stacjonarne Absolwenci Studia niestacjonarne Razem Studia trzeciego stopnia Politechnika Gdańska Informatyka Informatyka i ekonometria Automatyka i robotyka Elektronika i telekomunikacja * Elektrotechnika Mechatronika Uniwersytet Gdański Bioinformatyka Informatyka Informatyka i ekonometria Akademia Morska w Gdyni Elektronika i telekomunikacja Elektrotechnika Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Informatyka bd bd bd bd Grafika bd bd bd bd 0 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Informatyka i ekonometria Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Informatyka Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Edukacja techniczno- -informatyczna * wyłącznie elektronika Źródło: Szkoły wyższe, GUS (2013)

18 18 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Tabela 10 Wykaz uczelni kształcących na potrzeby firm ICT (kierunki, specjalizacje) Uczelnia Kierunek Studia 1 st (1) lub 2 st (2) Profil/Specjalności * (1 studia pierwszego stopnia, 2 studia drugiego stopnia) Politechnika Gdańska Informatyka 1+2 Elektronika i telekomunikacja 1+2 Elektrotechnika (profil): Architektury systemów komputerowych, Inteligentne systemy interaktywne, Inżynieria oprogramowania, Algorytmy i modelowanie systemów, Teleinformatyka, Systemy geoinformatyczne 2: Aplikacje rozproszone i systemy internetowe, Inteligentne systemy interaktywne, Inżynieria systemów i bazy danych, Technologie internetowe i algorytmy, Sieci komputerowe, Systemy geoinformatyczne i mobilne 1 (profil): Inżynieria mikrofalowa i antenowa, Komputerowe systemy elektroniczne, Optoelektronika, Systemy mikroelektroniczne, Systemy multimedialne, Systemy elektroniki morskiej, Systemy i sieci radiokomunikacyjne, Sieci teleinformacyjne 2: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej, Komputerowe systemy elektroniczne, Optoelektronika, Systemy mikroelektroniczne, Inżynieria dźwięku i obrazu, Systemy czasu rzeczywistego, Systemy i sieci radiokomunikacyjne, Sieci i systemy teleinformacyjne 2: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, Elektroenergetyka, Energetyka jądrowa Automatyka i robotyka 1+2 1: Wydział Elektrotechniki i Automatyki: Automatyka i systemy sterowania, Robotyka i systemy mechatroniki; 2: Wydział Elektrotechniki i Automatyki: Robotyka i systemy mechatroniki, Automatyka przemysłowa, Informatyka w systemach sterowania, Systemy sterowania i wspomagania decyzji, Przetwarzanie sygnałów; 2: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Komputerowe systemy automatyki, Inteligentne systemy decyzyjne Uniwersytet Gdański Mechatronika 1+2 Bioinformatyka 1 Informatyka 1+2 1: Mechatronika Stosowana, 2: Projektowanie mechatroniczne, Systemy mechatroniczne 1 (profil): Biopolimery, Algorytmika, Struktury danych i bazy danych, Techniki sekwencjonowania, Biologiczne bazy danych, Techniki bioinformatyczne, Modelowanie molekularne 1: Aplikacje internetowe i bazy danych, Informatyka ogólna, 2: Modułowy plan zajęć umożliwiający wybór interesującej studenta ścieżki studiów Informatyka i ekonometria 1+2 1: Analityka gospodarcza, Informatyka, Metody analizy danych 2: Analityka gospodarcza, Informatyka, Statystyka ubezpieczeniowa Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Informatyka i ekonometria 1 Eko-informatyka, Grafika i animacja komputerowa, Kierowanie projektami IT Akademia Morska w Gdyni Elektronika i telekomunikacja 1 Elektronika morska, Systemy i sieci teleinformatyczne Elektrotechnika 1 Elektroautomatyka okrętowa, Komputerowe systemy sterowania Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komp. Wydz. Zamiejscowy Informatyki w Gdańsku Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Informatyka 1+2 Informatyka 1 1: Aplikacje Internetowe i sieci, Grafika i multimedia, Informatyka biznesowa, Inżynieria oprogramowania i bazy danych 2: Aplikacje internetowe, Analiza systemowa (studia internetowe, połączenie studiów tradycyjnych, internetowych, część zajęć i zaliczeń realizowana w Warszawie) Grafika komputerowa, Inżynieria systemów informacyjnych, Multimedia, Sieci komputerowe i systemy rozproszone * podano wyłącznie specjalności na studiach stacjonarnych Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie stron internetowych szkół wyższych

19 Sektor ICT w województwie pomorskim 19 Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim Wysoko oceniana w skali kraju wśród uczelni niepublicznych i wyprzedzająca kilkanaście politechnik Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych obok informatyki kształci również na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunku Grafika, gdzie obok przedmiotów artystycznych wykłada się wiedzę z takich dziedzin jak: praktyczne wykorzystanie narzędzi i technologii informatycznych, multimedia (w tym: animacja komputerowa), oraz modelowanie trójwymiarowe. Szczególny nacisk jest położony na podstawy algorytmiki i elementy wykorzystania języków skryptowych (np. ActionScript). Istotnym elementem nauczania jest także praktyczne poznanie sprzętu i oprogramowania użytkowego, służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz zastosowań DTP (desktop publishing) (www.pjwstk.edu.pl). Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oferuje również Studia Podyplomowe Inżynierii Oprogramowania w Praktyce. W regionie działają ponadto dwie inne uczelnie niepubliczne kształcące kadry dla potrzeb sektora ICT, oferując specjalizacje z zakresu eko-informatyki, grafiki i animacji komputerowej, kierowania projektami IT, inżynierii systemów informacyjnych, multimediów oraz sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Z punktu widzenia kształcenia przyszłych pracowników bardzo istotnym etapem edukacji jest szkolnictwo techniczne na poziomie średnim. W regionie pomorskim zawód technik informatyk cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy największa wśród wszystkich zawodów liczba osób (1 122), które podchodziły w 2013 roku do egzaminu praktycznego. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w regionie w 2013 roku działało 110 szkół technicznych kształcących specjalistów z różnych dziedzin, w tym techników elektroników, informatyków, teleinformatyków, mechatroników, techników telekomunikacji i cyfrowych procesów graficznych. W 2013 roku uprawnienia w tych zawodach uzyskały 903 osoby, w tym najwięcej techników informatyków (691 osób) 5. Dodatkowo w nowej formule egzaminu dla uczniów szkół zawodowych, eksternów oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 2013 roku uprawnienia w zakresie montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych uzyskało ponad 70 osób 6, a w początku 2014 roku kolejne 60 (wraz z kwalifikacjami w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania nimi) 7. 5 Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2012/2013, OKE Gdańsk, Gdańsk. 6 Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013, OKE Gdańsk, Gdańsk. 7 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji zimowej - styczeń/luty 2014, OKE Gdańsk, Gdańsk.

20 20 Sektor ICT w województwie pomorskim Charakterystyka sektora ICT w województwie pomorskim 2.2 Pozycja pomorskiego sektora ICT w Polsce i na świecie Działalność eksportowa Siłą sektora ICT w regionie pomorskim jest jego wyraźnie proeksportowy charakter. Ponad 10% udział przychodów z eksportu zanotowano w 54 firmach ICT, które zatrudniają 13,8 tysiąca osób, co stanowi ponad 2/3 zatrudnienia w sektorze 8. Na tym tle zdecydowanie proeksportowo odznaczają się firmy elektroniczne, których połowa wysyła swoje produkty i rozwiązania zagranicę. Wyniki ankiety wskazują na dwie największe grupy firm prowadzących działalność eksportową: do pierwszej z nich należą firmy, w których co najmniej 75% (a w większości 100%) przychodów pochodzi z eksportu. Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa, w których podpisano pojedyncze kontrakty eksportowe, nie wynoszące w sumie więcej niż 25% ogółu przychodów firmy. Ponad połowa ankietowanych firm wskazywała, że wysyła swoje rozwiązania lub produkty za granicę, również poza Unię Europejską. Tabela 11 Rynki zbytu ankietowanych przedsiębiorstw Rynek zbytu Odsetek przedsiębiorstw Kraje Unii Europejskiej (poza Polską) 50-60% Pozostała część kraju 50-60% Pozostałe kraje za granicą 50-60% Województwo pomorskie 40-50% Województwo mazowieckie (Warszawa) 30-40% Źródło: badania własne ABSL Ważnymi rynkami zbytu wielu pomorskich firm IT są: Ameryka Północna i kraje europejskie. Wielokrotnie nagradzany za innowacyjność i notowany od grudnia 2011 roku na rynku NewConnect Aiton Caldwell jest dostawcą usług i platform w chmurze. Te ostatnie rozwiązania są wykorzystywane przez klientów zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Rumunii. Na rynkach zagranicznych spółka oferuje dedykowane produkty. Na rynku międzynarodowym działa również Young Digital Planet, który współpracuje z wieloma doświadczonymi ośrodkami edukacyjnymi oraz wydawniczymi (m.in. Cambridge University Press, Oxford University Press, Harcourt Education czy Malmberg) 9. 8 Do tej liczby nie wliczono kilkunastu centrów usług świadczących usługi na rzecz podmiotów zagranicznych lata dla edukacji, 2013,

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16 dr inż. Magdalena Rajewska Koszalin 21.10.2016 Opiekun Praktyk studenckich dla kierunku INFORMATYKA Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

INNOwacyjne finansowanie

INNOwacyjne finansowanie Gdańsk, 13 grudnia 2011 r. INNOwacyjne finansowanie Sukces konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - dyskusja, wnioski i plany na przyszłość. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała

Bardziej szczegółowo

INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce

INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce Poznań, 2010 1 Cyfrowy DOM INEA Twój Dom Cyfrowy Dom Spółka INEA S.A. jest największym regionalnym operatorem telekomunikacyjnym w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek EiT a Hi-Tech i ICT Technologie układów

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek informatyka WETI Informatyka Kiedyś "klucz do dobrobytu".

Bardziej szczegółowo

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 4 listopada, 2011 1 Obszary działania ARP SA wdrażanie Funduszy Europejskich dla firm oraz instytucji wspierających

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Sukcesu można się nauczyć SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Kształcimy w zawodach: Technikum Technik elektronik Technik energetyk Technik

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne 2016/2017. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych

Systemy Informacyjne 2016/2017. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych Systemy Informacyjne 2016/2017 Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu.pl/ Katedra Systemów Informatycznych Specjalność Systemy Informacyjne (SI) Specjalność

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Ogólna charakterystyka sektora Specyfika sektora: wysoka technologia wzajemny

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunków informatycznych

Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych w szkołach wyższych w Polsce w latach 2004-2010 Od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów Informatyki. W 2010

Bardziej szczegółowo

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com goskkaa86@tlen.pl Jabil jest jednym z największych światowych producentów elektroniki na zlecenie. Działamy w branżach: Technik Elektronik Jaki będzie zakres Twoich obowiązków: Obsługa i naprawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA W mijającej dekadzie w Polsce najwięcej osób studiowało na kierunkach humanistycznospołecznych 1.

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl Warszawa, 14.03.2017 r. Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Systemy Geoinformatyczne

Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne

Bardziej szczegółowo

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych.

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05 Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. Marek Hewelke 2001-2007: studia na EiTI PW (Elektronika i Informatyka

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne na Pomorzu - stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju

Inwestycje zagraniczne na Pomorzu - stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju Inwestycje zagraniczne na Pomorzu - stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju The Project has been co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund . INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Prezentacja specjalności Program studiów Umiejętności Sylwetka absolwenta Możliwość dalszego rozwoju zainteresowań 2 Synergia wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych duża liczba zajęć laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz Dzieciątko Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz pracuje jako Business Solution Manager, Technology & Big Data Competency Center w SAS Institute Polska. Pracę w tej firmie rozpoczął w maju

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 1.1. Wprowadzenie do badań Cel: zestawienie oczekiwań wybranych branż w Krakowie: informatyka, w tym teleinformatyka, architektura

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe Wstępne podsumowanie 2010 Strategia i plany na 2011 wobec kierunków rozwoju branży IT Warszawa, 18 stycznia 2011 r. Agenda Wstępne podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport: Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/55/2014

UCHWAŁA NR VIII/55/2014 UCHWAŁA NR VIII/55/2014 POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA w GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie technik renowacji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie świąteczne Podsumowanie roku 2010 i plany na rok Rzeszów, 17 grudnia 2010

Spotkanie świąteczne Podsumowanie roku 2010 i plany na rok Rzeszów, 17 grudnia 2010 Spotkanie świąteczne Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011 Rzeszów, 17 grudnia 2010 Agenda Asseco w Europie i na świecie Podsumowanie najwaŝniejszych wydarzeń Wyniki finansowe za trzy kwartały 2010

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r.

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r. T-Bull S.A. Made by gamers for gamers STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata 2017 2022 Wrocław, 19 września 2017 r. 1 7 60 265 lat doświadczenia w branży gier mobilnych -osobowy zespół pasjonatów gier milionów

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH W LICZBACH 150 tys. (+22.000) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo