WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, Łódź, tel.: , fax.: Łódź, dnia 13 kwietnia 2010 roku Do wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; Łódź - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę aplikacji internetowej w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) dalej Pzp., dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: Pytanie 1. Czy na etapie składania ofert wymagają Państwo projekt graficzny? Odpowiedź 1. Na etapie składania ofert nie wymagamy projektów graficznych. Pytanie 2. Czy ofertę moŝna wysłać na adres owy? Odpowiedź 2. Nie. Oferty naleŝy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu pkt. IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Oferty naleŝy składać w sekretariacie, w siedzibie zamawiającego na VII piętrze; ul. Tuwima 22/26; Łódź. Pytanie 3 Punkt 4.2. Załącznika nr 5 do SIWZ: Ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje sposobu/procesu rejestracji oraz logowania w aplikacjach informatycznych co Zamawiający rozumie pod zapisem z tego punktu? Odpowiedź 3 Procesy logowania i rejestracji muszą zapewniać bezpieczeństwo przesyłu i agregacji danych oraz umoŝliwiać deklarację zgody na rejestrowanie i przetwarzanie danych na potrzeby projektu. Pytanie 4 Punkt 5.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Po zarejestrowaniu Projektu przesyłany jest on do oceny Jaki sposób przesyłania (wewnątrz aplikacji, poczta ) oraz do kogo zakłada Zamawiający? Odpowiedź 4 Projekt przesyłany jest wewnątrz aplikacji dla Administratorów. z potwierdzeniem danego zdarzenia jest przesyłany do Administratorów i uŝytkowników.

2 2 Pytanie 5 Punkt 7.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Proszę o podanie definicji pojęcia adres pojawiającego się w tym punkcie. Odpowiedź 5 Adres to dane zebrane z formularza rejestracyjnego. Pytanie 6 Punkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Proszę o podanie definicji pojęcia folder pojawiającego się w tym punkcie. Odpowiedź 6 Folder w rozumieniu OPZ to obiekt agregujący projekty, pliki lub pełniący funkcję skrzynki . Pytanie 7 Punkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Export projektu do formatu PDF całej zawartości kartoteki. Proszę o podanie definicji pojęcia kartoteka oraz o doprecyzowanie, jakie dokładnie informacje mają zostać wyeksportowane do formatu PDF? Czy mają to być dane projektu czy równieŝ pliki powiązane z projektem? Odpowiedź 7 Kartotek a to dane wprowadzone przez danego uŝytkownika. Zamawiający nie wymaga eksportu plików do PDF. Wymagany jest eksport do PDF kartotek. Pytanie 8 Punkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Rejestracja historii działań w projekcie proszę o doprecyzowanie, o jakich działaniach Zamawiający pisze, oraz jakie dane z tych działań powinny zostać rejestrowane? Odpowiedź 8 Działania to zdarzenia przeprowadzane w ramach aplikacji: szczegóły rejestracji, komunikacji uŝytkowników z administratorami i administratorów z administratorami. Pytanie 9 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Dokumentacja działań dotyczących projektu poprzez wpisy w projekcie powiązane z długością trwania. Proszę o wyjaśnienie zapisu zastosowanego przez Zamawiającego? O jakie działania chodzi? Jak mają zostać powiązane z długością wykonywania i czego? Odpowiedź 9 Zarejestrowane projekty będą ulegały poprawkom. Proces wprowadzania poprawek ma być rejestrowany równieŝ w czasie. Pytanie 10 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Dostęp, przesyłanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju dokumentami Proszę doprecyzować format dokumentów oraz co Zamawiający rozumie poprzez zarządzanie dokumentami? Odpowiedź 10 KaŜdy Administrator powinien mieć taki sam dostęp do dokumentów i danych zebranych w systemie (w zaleŝności od posiadanych praw). Przesyłanie dokumentów wewnątrz systemu miedzy Administratorami wraz z moŝliwością przesyłania miedzy Administratorami z załączonymi uwagami tekstowymi. Zarządzanie - moŝliwość edycji opisów (cech) dokumentów, przypisywania dokumentów do adresów i projektów, usuwanie dokumentów z systemu, dodawanie nowych do systemu.

3 3 Pytanie 11 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Czy moduł skanowania powinien być wewnętrznym modułem aplikacji? Odpowiedź 11 Tak, skanowanie dokumentów powinno być moŝliwe z aplikacji przy uŝyciu protokółów komunikacji takich jak TWAIN lub podobnych do komunikowania sie ze skanerem. Pytanie 12 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Wg jakich kryteriów powinna działać wyszukiwarka dokumentów? Jakie elementy są wymagane przez Zamawiającego do opisu dokumentu? Odpowiedź 12 Wyszukiwarka powinna umoŝliwiać wyszukiwanie dokumentów wg danych rejestracyjnych oraz słów i fraz z treści dokumentu. Pytanie 13 Punkt 8.3.: Narzędzie generowania auto powiadomień o projektach, Jakiego typu auto powiadomienia zakłada Zamawiający wewnętrzne w aplikacji czy na zewnątrz aplikacji. Odpowiedź 13 Powiadomienia zarówno wewnątrz aplikacji, czyli do administratorów jak na zewnątrz, czyli do uŝytkowników. Pytanie 14 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: Panel Administratora dostępny przez VPN do pracy zdalnej. Sprawa połączenia/dostępu przez VPN do serwera, na którym wdroŝona jest aplikacja jest sprawą wewnętrznych procedur i moŝliwości infrastruktury IT Zamawiającego. Czy konfiguracja infrastruktury IT posiadanej przez Zamawiającego jest równieŝ elementem przetargu? Odpowiedź 14 Konfiguracja jest częścią przetargu. Sama infrastruktura IT nie jest częścią przetargu. Pytanie 15 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Mechanizm wersjonowania projektów Wg jakiego klucza/zasad Zamawiający przewiduje tworzenie wersji projektu? Odpowiedź 15 Projekt powinien być wersjonowany za kaŝdym razem, kiedy jest odsyłany do uzupełnienia przez Administratora do Projektodawcy. Projektu wraz z jego wszystkimi zebranymi informacjami i cechami oraz z załączonymi dokumentami powinien być wersjonowany. Pytanie 16 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: MoŜliwość zmiany i dopasowania lokalnego interfejsu aplikacji Administratorów przez nich samych. W jakim zakresie Zamawiający przewiduje moŝliwość zarządzania i dopasowania interfejsem przez Administratorów? Odpowiedź 16 MoŜliwość zmiany połoŝenia pól w oknach dialogowych, moŝliwość dodawania nowych pól (wcześniej utworzonych w bazie danych) w oknach dialogowych. Pytanie 17 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Wyszukiwanie pełno tekstowe w bazie danych. Wg jakich pól, kryteriów Zamawiający zakłada przeszukiwać bazę danych? Jakie zasady wyszukiwania przewiduje Zamawiający dla dokumentów znajdujących się w aplikacji?

4 4 Odpowiedź 17 Jak w odpowiedzi 11. Pytanie 18 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Automatyczne łączenie obiektów Na podstawie, czego i w jaki sposób Zamawiający zakłada automatyzm łączenia obiektów? Odpowiedź 18 Na podstawie adresu przyporządkowywanie przychodzących, wychodzących i do obiektu adresu. Pytanie 19 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: O jaką stronę chodzi (proszę o podanie adresu url strony/podstrony)? Co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie połączenie ze stroną? Odpowiedź 19 Chodzi o interface webowy części aplikacji dostępny dla Projektodawców i AB. Pytanie 20 Punkt 10.6.: Proszę o podanie definicji bezpiecznej bazy danych, co Zamawiający rozumie poprzez uŝycie tego określenia? Odpowiedź 20 Zabezpieczonej przez nieautoryzowanym dostępem. Pytanie 21 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Proszę o specyfikację środowiska serwerowego posiadanego przez Zamawiającego? Czy zamawiający dopuszcza instalację oprogramowania na serwerze skonfigurowanym wg sugestii i wytycznych Wykonawcy? Odpowiedź 21 Środowisko serwerowe będzie dostosowane pod wymogi aplikacji. Środowisko serwerowe nie jest przedmiotem tego Zarównia. Pytanie 22 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Jaki okres waŝności certyfikatu SSL zakłada Zamawiający do uwzględnienia przez Wykonawcę w ofercie? Odpowiedź 22 2 lata. Pytanie 23 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Dlaczego zamawiający ograniczył moŝliwości udziału w przetargu i startu Wykonawcą działających w innych technologiach? Odpowiedź 23 Aplikacja powinna być wykonana w ASP.net, poniewaŝ będzie skorelowana ze stroną internetową, która powstaje właśnie w tej technologii. Pytanie 24 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Jaką cześć systemu Zamawiający ma na myśli? Czy brak konieczności z Internetem oznacza równieŝ brak konieczności połączenia z serwerem lokalnym i bazą danych poprzez lokalną sieć Intranetową? Czy aplikacja desktopowa Administratora powinna zawierać lokalną/wewnętrzną bazę danych dla kaŝdego uŝytkownika? JeŜeli tak to, jakie wytyczne do synchronizacji baz danych zakłada Zamawiający?

5 5 Odpowiedź 24 Część aplikacji odpowiedzialna za proces oceny przez administratorów, komunikację z uŝytkownikami, zarządzanie dokumentami oraz komunikację wewnętrzną oraz wewnętrzną Administratorów. Dopuszczalne są połączenia poprzez lokalną sieć do serwera z bazą danych. Wszystkie aplikacje powinny łączyć się do jednej bazy danych. Pytanie 25 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Proszę o doprecyzowanie, o jakie procesy chodzi Zamawiającemu? Odpowiedź 25 Schemat procesów znajduje się w Załączniku 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 26 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Proszę o podanie definicji pojęcia obiekt. Odpowiedź 26 Na obiekt składają sie dane i cechy zebrane z formularzy rejestracyjnych oraz informacje zebrane podczas procesu oceny. Pytanie 27 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: O jakie treści chodzi zamawiającemu i w jakiej technologii stworzona jest strona www? Czy integracja strony www z aplikacją jest elementem niniejszego przetargu? Odpowiedź 27 Chodzi o komunikacje odbywającą się pomiędzy Administratorami a i UŜytkownikami. Strona internetowa nazwany jest interface webowy dostępny dla UŜytkowników opisany w przedmiocie zamówienia. Pytanie 28 Pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Kto wykonuje stronę internetowa w technologii ASP.net? Wykonawca czy jest ona juŝ zbudowana? Odpowiedź 28 Strona internetowa jest przedmiotem osobnego postępowania. Jej realizacja nie jest jeszcze zakończona. Pytanie 29 Pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy musi to być aplikacja desktop czy teŝ moŝe to być aplikacja Webowa? Jaka część systemu? Nie jest to jednoznacznie określone. Odpowiedź 29 Zarówno aplikacja desktop jak i aplikacja webowa. Część desktop obsługiwana przez administratorów i część webowa dostępna dla uŝytkowników. Pytanie 30 Pkt 6.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy sam proces oceny merytorycznej będzie polegał tylko na nadaniu statusu projektowi, punktów oraz komentarza do oceny? Ilu administratorów będzie na danym etapie oceniać projekt? Czy przewiduje się zatwierdzanie oceny jednego administratora przez drugiego? Odpowiedź 30 Tak, proces oceny merytorycznej będzie polegał na nadaniu statusu projektowi, punktów oraz komentarza do oceny. Aplikacja powinna umoŝliwiać równoczesną pracę wszystkich 8 administratorów. Nie przewiduje się zatwierdzania jednego anioła przez drugiego. Pytanie 31 Pkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ - Eksport projektu do formatu PDF całej zawartości kartoteki :

6 6 Czy do formatu ma być eksportowane dane konkretnego projektu czy zawartość z folderu projektów (jako tabela z podstawowymi danymi)? Odpowiedź 31 Do PDF mają być eksportowane dane z konkretnego projektu Pytanie 32 Pkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: - MoŜliwość wystawienia oceny punktowej projektu : Czy pula punktów do przyznania ma być ustawialna w panelu administracyjnym przez Superadministratora? Odpowiedź 32 Ocena punktowa wystawiana będzie w skali od - do. Skala ustalona będzie w trakcie realizacji zamówienia. Pytania 33 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Komunikacja wewnętrzna między Administratorami musi być w pełni archiwizowana w aplikacji oraz odbywać się w desktopowej części aplikacji : Komunikacja z Aniołami i Projektodawcą takŝe ma przebiegać w aplikacji desktopowej po stronie Administratora? Czy komunikacja wewnętrzna pomiędzy Administratorami ma przebiegać podobnie jak forum czy ma być oparta o skrzynki ? Odpowiedź 33 AB i Projektodawca powinni mieć moŝliwość pisania wiadomości do Administratorów z poziomu strony internetowej. Po stronie administratora komunikacja powinna być widoczna i odbywać sie przez aplikacje desktopowa. Komunikacja powinna być oparta o skrzynki odbiorcze Administratorów. Pytanie 34 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Dostęp, przesyłanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju dokumentami pomiędzy Administratorami : Czy przesyłanie i zarządzanie dokumentami będzie zawsze dotyczyć konkretnego projektu, Projektodawcy czy Anioła, czy moŝe obejmować dokumenty niezwiązane? Czy przewiduje się moŝliwość tworzenia kategorii (drzewa kategorii) dokumentów w repozytorium, np. Umowy, Opinie ekspertów, itp.? Odpowiedź 34 MoŜe równieŝ obejmować dokumenty niezwiązane z procesem oceny projektów. Tak, przewiduje się moŝliwość tworzenia kategorii (drzewa kategorii) dokumentów w repozytorium, np. Umowy, Opinie ekspertów itp. Pytanie 35 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Narzędzie raportowania umoŝliwia diagnozowanie procesów zachodzących w systemie. : Czy narzędzie do raportów ma się odgraniczać do wymienionych w tym punkcje kryteriów diagnozy i traktować je, jako oddzielne raporty czy teŝ umoŝliwiać budowanie raportów ad hoc z moŝliwością łączenia wymienionych zakresów i kryteriów danych? Odpowiedź 35 Narzędzie raportowania powinno umoŝliwiać budowanie raportów ad hoc z moŝliwością łączenia wymienionych zakresów i kryteriów danych.

7 7 Pytanie 36 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Zintegrowane narzędzie obsługujące komunikację zewnętrzną ( ) i wewnętrzną Administratorów oraz wymianę dokumentów między nimi opierające się wspólną bazę danych. : Czy komunikacja zewnętrzna ( ) będzie prowadzona tylko z Projektodawcami i Aniołami, czy tez ma słuŝyć do obsługi ogólnej poczty elektronicznej Administratora wykraczającej poza zakres systemu? Czy komunikacja zewnętrzna ma obsługiwać załączniki do wiadomości spoza repozytorium plików w systemie? Odpowiedź 36 Komunikacja zewnętrzna ma obsługiwać załączniki do wiadomości spoza repozytorium plików w systemie. Jeśli dany plik nie jest dostępny w systemie - powinna istnieć moŝliwość dodania go. Tak, ma słuŝyć do pełnej komunikacji , równieŝ niezwiązanej z Projektodawcami i Aniołami. Pytanie 37 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ - MoŜliwość definiowania praw dostępu Administratorów do projektów, adresów i dokumentów : Czy definiowanie praw dostępu ogranicza się tylko do moŝliwych operacji na projektach i adresach (przeglądanie, aktywacja konta Anioła itp.) czy tez przewiduje się ograniczenie do pewnej puli projektów i/lub Aniołów itd. (np. wg lokalizacji, branŝy)? Odpowiedź 37 Ogranicza dostęp do projektów i adresów jako całości, bez uwzględnienia cech. Czyli nie kaŝdy administrator powinien mieć moŝliwość dokonywania oceny projektów, oraz nie kaŝdy administrator powinien mieć moŝliwość dostępu do projektu/ów i adresu/ów. Pytanie 38 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Panel Administratora dostępna przez VPN do pracy zdalnej : Proszę o doprecyzowanie czy chodzi tu o zabezpieczenie bazy danych przed nieuprawnionym dostępem (niedostępna poprzez protokół TPC/IP w sieci WAN) dla aplikacji desktopowej? Czy do Wykonawcy będzie naleŝeć konfiguracja usługi VPN? Odpowiedź 38 Tak, chodzi o zabezpieczenie bazy danych przed nieuprawnionym dostępem. Tak, do Wykonawcy będzie naleŝeć konfiguracja usługi VPN. Pytanie 39 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ - Karta Projektodawcy, Karta Projektu : Czy przewiduje się, Ŝe zakres pól w formularzach moŝe ulegać zmianie? Czy wymagana jest funkcjonalność dodawania/usuwania pól w formularzu bądź zmiana etykiety pola (w OPZ jest tylko mowa o definiowaniu podpowiedzi do pól)? Odpowiedź 39 Tak, zakres pól moŝe ulegać zmianie. Funkcjonalność automatycznego dodawania/usuwania pól z formularza na stronie internetowej nie jest konieczna. Pytanie 40 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ - MoŜliwość zmiany i dopasowania lokalnego interfejsu aplikacji Administratorów przez nich samych : Proszę do doprecyzowanie, na czym ma dokładnie polegać dopasowanie interfejsu (zmiana kolorystyki, zmiana wielkości czcionek itp.) bądź zmianie widoczności kolumn na listach? Czy Administrator będzie mógł wybrać ze zdefiniowanych szablonów czy ma mieć moŝliwość samodzielnego dostosowania poszczególnych elementów interfejsu?

8 8 Odpowiedź 40 Zmiana kolorystyki i czcionek nie jest konieczna. Konieczna jest moŝliwość dopasowania, zmiany połoŝenia pól, dodawania nowych pól (po wcześniejszym dodaniu ich do bazy danych). Powinna być dostępna moŝliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu. Pytanie 41 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Aplikacja dostępna jest z urządzeń mobilnych typu PDA : Czy ta funkcjonalność moŝe zostać zrealizowana jako strona internetowa dostosowana rozdzielczością do tych urządzeń czy ma być to aplikacja instalowana na urządzeniu? Czy aplikacja ma być niezaleŝna od systemu operacyjnego urządzenia czy moŝe być dedykowana np. tylko pod Windows Mobile? Do jakich grup uŝytkowników jest dedykowana ta aplikacja (Projektodawca, Anioł, Administrator)? Odpowiedź 41 MoŜe zostać zrealizowana jako strona internetowa. Musi być niezaleŝna od systemu operacyjnego urządzenia. Dedykowana jest do Projektodawców i Aniołów biznesu. Pytanie 42 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Automatyczne łączenie obiektów (np. , Fax z procesem i/lub adresem) : Czy wymienienie tutaj numeru fax jako elementu identyfikacji obiektów oznacza, Ŝe aplikacja ma takŝe odbierać fax i zapisywać je jako pliki w repozytorium? Odpowiedź 42 Tak. Pytanie 43 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy przewiduje się wspólny serwer (wspólna maszyna) dla aplikacji ASP.NET oraz bazy danych? Którą wersję Windows Serwer posiada Zamawiający oraz czy Zamawiający stawia wymagania co do wersji MS Framework.NET? Czy zamawiający posiada licencję na jakąkolwiek bazę danych zainstalowaną na tym serwerze? Odpowiedź 43 Tak, będzie wspólny serwer. Zakup sprzętu będzie przedmiotem osobnego postępowania. Pytanie 44 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ:... bez konieczności łączenia się z Internetem : Czy naleŝy rozumieć, Ŝe do działania aplikacji nie jest wymagany dostęp do sieci WAN, jednak połączenie z siecią LAN, gdzie znajduje się serwer bazy danych zostanie zapewnione (nie wymaga się funkcjonowania aplikacji offline)? Odpowiedź 44 Aplikacja dla Administratorów moŝe uŝywać sieci lokalnej do polaczenia z baza danych. Pytanie 45 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy funkcjonalność opisana w tym punkcie dotyczy zaprojektowania aplikacji i bazy danych oraz przejrzystości i skomentowania kodu aplikacji? Proszę o doprecyzowanie wymaganej funkcjonalności. Odpowiedź 45 Aplikacja powinna umoŝliwiać wprowadzanie do niej modyfikacji i uaktualnień. Prace programistyczne z tym związane mają wejść w zakres pkt III.1 Pozycja 2.

9 9 Pytanie 46 Czy dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi podobnej do przedmiotu zamówienia moŝe być protokół odbioru czy musi być referencja? Odpowiedź 46 Zgodnie z pkt VI.5 mogą być równieŝ protokoły odbioru. Pytanie 47 Czy w związku z Ŝałobą narodową termin składania ofert nie ulega zmianie? Odpowiedź 47 Nie, termin składania ofert nie ulega zmianie. Pytanie 48 Czy przedmiotem postępowania jest teŝ zapewnienie hostingu? Odpowiedź 48 Nie, hosting będzie dostosowany do wymagań aplikacji i będzie przedmiotem osobnego postępowania. Pytanie Integracja części lokalnej aplikacji ze stroną internetową. Na czym ma polegać integracja? Odpowiedź 49 Wejście do paneli aniołów biznesu i projektodawców odbywać będzie się przez panel logowania na stornie internetowej. Pytanie 50 Pytanie do pkt 12.9 Załącznika nr 5 do SIWZ: Łączenie obiektów na podstawie danych zebranych w procesie rejestracji. Jakich obiektów i na czym ma polegać łączenie obiektów? Odpowiedź 50 Obiekty to zarejestrowane projekty, zarejestrowane anioły biznesu i zarejestrowani projektodawcy. Łączenie obiektów polega na kojarzeniu ich wg danych z tych samych kategorii, np. wszystkie projekty zarejestrowane z branŝy IT. Pytanie 51 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Mechanizm publikowania zdefiniowanych treści z bazy danych na stronie internetowej. Jakich treści i na jakiej stronie internetowej? Odpowiedź 51 Mechanizm powinien umoŝliwiać publikowanie danych wygenerowanych z bazy danych, (czyli pozyskanych w procesach rejestracji) na stronie internetowej, np. aktualna ilość projektów szukających inwestora. Pytanie 52 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Narzędzie rozpoznawania tekstu ze skanowanych dokumentów dostępne dla Administratora. Jak mają być uruchamiane narzędzia do rozpoznawania tekstu oraz jak mają być zintegrowane z aplikacją? Odpowiedź 52 Narzędzie do rozpoznawania tekstu powinny być uruchamiane z poziomu administratorów. Wprowadzenie tekstu do rozpoznania powinno odbywać się za pomocą skanera.

10 10 Pytanie 53 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Zintegrowane narzędzie obsługujące komunikację zewnętrzną ( ) i wewnętrzną. Na czym ma polegać obsługa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz w jaki sposób ma być zintegrowana z aplikacją. Odpowiedź 53 Narzędzie powinno umoŝliwiać komunikację (wraz z funkcją załączania plików) między administratorami oraz między administratorami a projektodawcami i aniołami biznesu w oparciu o jedną bazę danych. Pytanie 54 Pytanie do pkt 12.3 Załącznika nr 5 do SIWZ: Narzędzie analizy i raportowania umoŝliwiające diagnozowanie procesów zachodzących w systemie poprzez łączenie zmiennych i generowanie zestawień w formie wykresów i tabel. Czy łączenie zmiennych i generowanie wykresów ma być dostępne w aplikacji czy teŝ realizacja tej funkcji będzie odbywać się w standardowym oprogramowaniu biurowym np. Excel a aplikacja ma słuŝyć do wygenerowania danych? Jeśli wyŝej wymienione funkcje mają być realizowane w aplikacji to prosimy o sprecyzowanie wszystkich moŝliwych danych, połączeń oraz wykresów dostępnych z aplikacji. Odpowiedź 54 Funkcjonalność ta opisana jest w pkt 8.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 55 Automatyczne łączenie obiektów (np. , Fax z procesem i/lub adresem). Pytanie - prosimy o wymienienie wszystkich moŝliwych obiektów oraz rodzajów procesów ich łączenia. Odpowiedź 55 Obiekty wymienione są w formularzach stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Aplikacja powinna umoŝliwiać skojarzenie kaŝdego zarejestrowanego obiektu z kaŝdym. Pytanie 56 Część systemu wraz ze wszystkimi danymi oraz opisanymi funkcjami musi być dostępna w aplikacji desktopowej, na stacjach roboczych Administratorów, bez konieczności łączenia się z Internetem. Czy wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oprócz aplikacji mobilnej, mogą być dostępne w jednej aplikacji a dostęp do poszczególnych funkcji moŝe być limitowany uprawnieniami? NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe konieczność realizacji funkcjonalności dedykowanych dla administratorów w aplikacji desktopowej wymusza praktycznie napisanie aplikacji dwukrotnie tyle, Ŝe w róŝnych technologiach. Odpowiedź 57 Aplikacja dla Administratorów powinna być desktopowa. Komunikacja i rejestracja danych przez aniołów biznesu i projektodawców powinna się odbywać przez interface webowy.

11 11 Pytanie 58 Punkt - Aplikacja dostępna jest z urządzeń mobilnych typu PDA. Wersja ta powinna oferować podstawowe funkcjonalności: MoŜliwość przeglądania projektów wraz z ich charakterystykami MoŜliwość czytania i pisania wiadomości w komunikacji ogólnej bądź dotyczącej projektu Przeglądanie terminarza Jakie dodatkowe funkcjonalności ma posiadać aplikacja PDA i w jakiej ma być technologii? Np. obsługa logowania? Jakie role mają być obsłuŝone w tej aplikacji? Czy aplikacja PDA ma być wersją dedykowaną aplikacji internetowej wykonanej z uŝyciem HTML'a czy teŝ ma być dedykowana do konkretnych urządzeń z obsługą wybranej technologii -np. aplikacja Windows dla Windows mobile 5.0? Odpowiedź 58 MoŜe zostać zrealizowana jako strona internetowa. Musi być niezaleŝna od systemu operacyjnego urządzenia. Dedykowana jest do Projektodawców i Aniołów biznesu. Z powaŝaniem

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo