WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, Łódź, tel.: , fax.: Łódź, dnia 13 kwietnia 2010 roku Do wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; Łódź - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę aplikacji internetowej w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) dalej Pzp., dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: Pytanie 1. Czy na etapie składania ofert wymagają Państwo projekt graficzny? Odpowiedź 1. Na etapie składania ofert nie wymagamy projektów graficznych. Pytanie 2. Czy ofertę moŝna wysłać na adres owy? Odpowiedź 2. Nie. Oferty naleŝy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu pkt. IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Oferty naleŝy składać w sekretariacie, w siedzibie zamawiającego na VII piętrze; ul. Tuwima 22/26; Łódź. Pytanie 3 Punkt 4.2. Załącznika nr 5 do SIWZ: Ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje sposobu/procesu rejestracji oraz logowania w aplikacjach informatycznych co Zamawiający rozumie pod zapisem z tego punktu? Odpowiedź 3 Procesy logowania i rejestracji muszą zapewniać bezpieczeństwo przesyłu i agregacji danych oraz umoŝliwiać deklarację zgody na rejestrowanie i przetwarzanie danych na potrzeby projektu. Pytanie 4 Punkt 5.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Po zarejestrowaniu Projektu przesyłany jest on do oceny Jaki sposób przesyłania (wewnątrz aplikacji, poczta ) oraz do kogo zakłada Zamawiający? Odpowiedź 4 Projekt przesyłany jest wewnątrz aplikacji dla Administratorów. z potwierdzeniem danego zdarzenia jest przesyłany do Administratorów i uŝytkowników.

2 2 Pytanie 5 Punkt 7.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Proszę o podanie definicji pojęcia adres pojawiającego się w tym punkcie. Odpowiedź 5 Adres to dane zebrane z formularza rejestracyjnego. Pytanie 6 Punkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Proszę o podanie definicji pojęcia folder pojawiającego się w tym punkcie. Odpowiedź 6 Folder w rozumieniu OPZ to obiekt agregujący projekty, pliki lub pełniący funkcję skrzynki . Pytanie 7 Punkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Export projektu do formatu PDF całej zawartości kartoteki. Proszę o podanie definicji pojęcia kartoteka oraz o doprecyzowanie, jakie dokładnie informacje mają zostać wyeksportowane do formatu PDF? Czy mają to być dane projektu czy równieŝ pliki powiązane z projektem? Odpowiedź 7 Kartotek a to dane wprowadzone przez danego uŝytkownika. Zamawiający nie wymaga eksportu plików do PDF. Wymagany jest eksport do PDF kartotek. Pytanie 8 Punkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Rejestracja historii działań w projekcie proszę o doprecyzowanie, o jakich działaniach Zamawiający pisze, oraz jakie dane z tych działań powinny zostać rejestrowane? Odpowiedź 8 Działania to zdarzenia przeprowadzane w ramach aplikacji: szczegóły rejestracji, komunikacji uŝytkowników z administratorami i administratorów z administratorami. Pytanie 9 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Dokumentacja działań dotyczących projektu poprzez wpisy w projekcie powiązane z długością trwania. Proszę o wyjaśnienie zapisu zastosowanego przez Zamawiającego? O jakie działania chodzi? Jak mają zostać powiązane z długością wykonywania i czego? Odpowiedź 9 Zarejestrowane projekty będą ulegały poprawkom. Proces wprowadzania poprawek ma być rejestrowany równieŝ w czasie. Pytanie 10 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Dostęp, przesyłanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju dokumentami Proszę doprecyzować format dokumentów oraz co Zamawiający rozumie poprzez zarządzanie dokumentami? Odpowiedź 10 KaŜdy Administrator powinien mieć taki sam dostęp do dokumentów i danych zebranych w systemie (w zaleŝności od posiadanych praw). Przesyłanie dokumentów wewnątrz systemu miedzy Administratorami wraz z moŝliwością przesyłania miedzy Administratorami z załączonymi uwagami tekstowymi. Zarządzanie - moŝliwość edycji opisów (cech) dokumentów, przypisywania dokumentów do adresów i projektów, usuwanie dokumentów z systemu, dodawanie nowych do systemu.

3 3 Pytanie 11 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Czy moduł skanowania powinien być wewnętrznym modułem aplikacji? Odpowiedź 11 Tak, skanowanie dokumentów powinno być moŝliwe z aplikacji przy uŝyciu protokółów komunikacji takich jak TWAIN lub podobnych do komunikowania sie ze skanerem. Pytanie 12 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Wg jakich kryteriów powinna działać wyszukiwarka dokumentów? Jakie elementy są wymagane przez Zamawiającego do opisu dokumentu? Odpowiedź 12 Wyszukiwarka powinna umoŝliwiać wyszukiwanie dokumentów wg danych rejestracyjnych oraz słów i fraz z treści dokumentu. Pytanie 13 Punkt 8.3.: Narzędzie generowania auto powiadomień o projektach, Jakiego typu auto powiadomienia zakłada Zamawiający wewnętrzne w aplikacji czy na zewnątrz aplikacji. Odpowiedź 13 Powiadomienia zarówno wewnątrz aplikacji, czyli do administratorów jak na zewnątrz, czyli do uŝytkowników. Pytanie 14 Punkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: Panel Administratora dostępny przez VPN do pracy zdalnej. Sprawa połączenia/dostępu przez VPN do serwera, na którym wdroŝona jest aplikacja jest sprawą wewnętrznych procedur i moŝliwości infrastruktury IT Zamawiającego. Czy konfiguracja infrastruktury IT posiadanej przez Zamawiającego jest równieŝ elementem przetargu? Odpowiedź 14 Konfiguracja jest częścią przetargu. Sama infrastruktura IT nie jest częścią przetargu. Pytanie 15 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ:: Mechanizm wersjonowania projektów Wg jakiego klucza/zasad Zamawiający przewiduje tworzenie wersji projektu? Odpowiedź 15 Projekt powinien być wersjonowany za kaŝdym razem, kiedy jest odsyłany do uzupełnienia przez Administratora do Projektodawcy. Projektu wraz z jego wszystkimi zebranymi informacjami i cechami oraz z załączonymi dokumentami powinien być wersjonowany. Pytanie 16 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: MoŜliwość zmiany i dopasowania lokalnego interfejsu aplikacji Administratorów przez nich samych. W jakim zakresie Zamawiający przewiduje moŝliwość zarządzania i dopasowania interfejsem przez Administratorów? Odpowiedź 16 MoŜliwość zmiany połoŝenia pól w oknach dialogowych, moŝliwość dodawania nowych pól (wcześniej utworzonych w bazie danych) w oknach dialogowych. Pytanie 17 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Wyszukiwanie pełno tekstowe w bazie danych. Wg jakich pól, kryteriów Zamawiający zakłada przeszukiwać bazę danych? Jakie zasady wyszukiwania przewiduje Zamawiający dla dokumentów znajdujących się w aplikacji?

4 4 Odpowiedź 17 Jak w odpowiedzi 11. Pytanie 18 Punkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Automatyczne łączenie obiektów Na podstawie, czego i w jaki sposób Zamawiający zakłada automatyzm łączenia obiektów? Odpowiedź 18 Na podstawie adresu przyporządkowywanie przychodzących, wychodzących i do obiektu adresu. Pytanie 19 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: O jaką stronę chodzi (proszę o podanie adresu url strony/podstrony)? Co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie połączenie ze stroną? Odpowiedź 19 Chodzi o interface webowy części aplikacji dostępny dla Projektodawców i AB. Pytanie 20 Punkt 10.6.: Proszę o podanie definicji bezpiecznej bazy danych, co Zamawiający rozumie poprzez uŝycie tego określenia? Odpowiedź 20 Zabezpieczonej przez nieautoryzowanym dostępem. Pytanie 21 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Proszę o specyfikację środowiska serwerowego posiadanego przez Zamawiającego? Czy zamawiający dopuszcza instalację oprogramowania na serwerze skonfigurowanym wg sugestii i wytycznych Wykonawcy? Odpowiedź 21 Środowisko serwerowe będzie dostosowane pod wymogi aplikacji. Środowisko serwerowe nie jest przedmiotem tego Zarównia. Pytanie 22 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Jaki okres waŝności certyfikatu SSL zakłada Zamawiający do uwzględnienia przez Wykonawcę w ofercie? Odpowiedź 22 2 lata. Pytanie 23 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Dlaczego zamawiający ograniczył moŝliwości udziału w przetargu i startu Wykonawcą działających w innych technologiach? Odpowiedź 23 Aplikacja powinna być wykonana w ASP.net, poniewaŝ będzie skorelowana ze stroną internetową, która powstaje właśnie w tej technologii. Pytanie 24 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Jaką cześć systemu Zamawiający ma na myśli? Czy brak konieczności z Internetem oznacza równieŝ brak konieczności połączenia z serwerem lokalnym i bazą danych poprzez lokalną sieć Intranetową? Czy aplikacja desktopowa Administratora powinna zawierać lokalną/wewnętrzną bazę danych dla kaŝdego uŝytkownika? JeŜeli tak to, jakie wytyczne do synchronizacji baz danych zakłada Zamawiający?

5 5 Odpowiedź 24 Część aplikacji odpowiedzialna za proces oceny przez administratorów, komunikację z uŝytkownikami, zarządzanie dokumentami oraz komunikację wewnętrzną oraz wewnętrzną Administratorów. Dopuszczalne są połączenia poprzez lokalną sieć do serwera z bazą danych. Wszystkie aplikacje powinny łączyć się do jednej bazy danych. Pytanie 25 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Proszę o doprecyzowanie, o jakie procesy chodzi Zamawiającemu? Odpowiedź 25 Schemat procesów znajduje się w Załączniku 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 26 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Proszę o podanie definicji pojęcia obiekt. Odpowiedź 26 Na obiekt składają sie dane i cechy zebrane z formularzy rejestracyjnych oraz informacje zebrane podczas procesu oceny. Pytanie 27 Punkt Załącznika nr 5 do SIWZ: O jakie treści chodzi zamawiającemu i w jakiej technologii stworzona jest strona www? Czy integracja strony www z aplikacją jest elementem niniejszego przetargu? Odpowiedź 27 Chodzi o komunikacje odbywającą się pomiędzy Administratorami a i UŜytkownikami. Strona internetowa nazwany jest interface webowy dostępny dla UŜytkowników opisany w przedmiocie zamówienia. Pytanie 28 Pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Kto wykonuje stronę internetowa w technologii ASP.net? Wykonawca czy jest ona juŝ zbudowana? Odpowiedź 28 Strona internetowa jest przedmiotem osobnego postępowania. Jej realizacja nie jest jeszcze zakończona. Pytanie 29 Pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy musi to być aplikacja desktop czy teŝ moŝe to być aplikacja Webowa? Jaka część systemu? Nie jest to jednoznacznie określone. Odpowiedź 29 Zarówno aplikacja desktop jak i aplikacja webowa. Część desktop obsługiwana przez administratorów i część webowa dostępna dla uŝytkowników. Pytanie 30 Pkt 6.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy sam proces oceny merytorycznej będzie polegał tylko na nadaniu statusu projektowi, punktów oraz komentarza do oceny? Ilu administratorów będzie na danym etapie oceniać projekt? Czy przewiduje się zatwierdzanie oceny jednego administratora przez drugiego? Odpowiedź 30 Tak, proces oceny merytorycznej będzie polegał na nadaniu statusu projektowi, punktów oraz komentarza do oceny. Aplikacja powinna umoŝliwiać równoczesną pracę wszystkich 8 administratorów. Nie przewiduje się zatwierdzania jednego anioła przez drugiego. Pytanie 31 Pkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ - Eksport projektu do formatu PDF całej zawartości kartoteki :

6 6 Czy do formatu ma być eksportowane dane konkretnego projektu czy zawartość z folderu projektów (jako tabela z podstawowymi danymi)? Odpowiedź 31 Do PDF mają być eksportowane dane z konkretnego projektu Pytanie 32 Pkt 8.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: - MoŜliwość wystawienia oceny punktowej projektu : Czy pula punktów do przyznania ma być ustawialna w panelu administracyjnym przez Superadministratora? Odpowiedź 32 Ocena punktowa wystawiana będzie w skali od - do. Skala ustalona będzie w trakcie realizacji zamówienia. Pytania 33 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Komunikacja wewnętrzna między Administratorami musi być w pełni archiwizowana w aplikacji oraz odbywać się w desktopowej części aplikacji : Komunikacja z Aniołami i Projektodawcą takŝe ma przebiegać w aplikacji desktopowej po stronie Administratora? Czy komunikacja wewnętrzna pomiędzy Administratorami ma przebiegać podobnie jak forum czy ma być oparta o skrzynki ? Odpowiedź 33 AB i Projektodawca powinni mieć moŝliwość pisania wiadomości do Administratorów z poziomu strony internetowej. Po stronie administratora komunikacja powinna być widoczna i odbywać sie przez aplikacje desktopowa. Komunikacja powinna być oparta o skrzynki odbiorcze Administratorów. Pytanie 34 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Dostęp, przesyłanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju dokumentami pomiędzy Administratorami : Czy przesyłanie i zarządzanie dokumentami będzie zawsze dotyczyć konkretnego projektu, Projektodawcy czy Anioła, czy moŝe obejmować dokumenty niezwiązane? Czy przewiduje się moŝliwość tworzenia kategorii (drzewa kategorii) dokumentów w repozytorium, np. Umowy, Opinie ekspertów, itp.? Odpowiedź 34 MoŜe równieŝ obejmować dokumenty niezwiązane z procesem oceny projektów. Tak, przewiduje się moŝliwość tworzenia kategorii (drzewa kategorii) dokumentów w repozytorium, np. Umowy, Opinie ekspertów itp. Pytanie 35 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Narzędzie raportowania umoŝliwia diagnozowanie procesów zachodzących w systemie. : Czy narzędzie do raportów ma się odgraniczać do wymienionych w tym punkcje kryteriów diagnozy i traktować je, jako oddzielne raporty czy teŝ umoŝliwiać budowanie raportów ad hoc z moŝliwością łączenia wymienionych zakresów i kryteriów danych? Odpowiedź 35 Narzędzie raportowania powinno umoŝliwiać budowanie raportów ad hoc z moŝliwością łączenia wymienionych zakresów i kryteriów danych.

7 7 Pytanie 36 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Zintegrowane narzędzie obsługujące komunikację zewnętrzną ( ) i wewnętrzną Administratorów oraz wymianę dokumentów między nimi opierające się wspólną bazę danych. : Czy komunikacja zewnętrzna ( ) będzie prowadzona tylko z Projektodawcami i Aniołami, czy tez ma słuŝyć do obsługi ogólnej poczty elektronicznej Administratora wykraczającej poza zakres systemu? Czy komunikacja zewnętrzna ma obsługiwać załączniki do wiadomości spoza repozytorium plików w systemie? Odpowiedź 36 Komunikacja zewnętrzna ma obsługiwać załączniki do wiadomości spoza repozytorium plików w systemie. Jeśli dany plik nie jest dostępny w systemie - powinna istnieć moŝliwość dodania go. Tak, ma słuŝyć do pełnej komunikacji , równieŝ niezwiązanej z Projektodawcami i Aniołami. Pytanie 37 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ - MoŜliwość definiowania praw dostępu Administratorów do projektów, adresów i dokumentów : Czy definiowanie praw dostępu ogranicza się tylko do moŝliwych operacji na projektach i adresach (przeglądanie, aktywacja konta Anioła itp.) czy tez przewiduje się ograniczenie do pewnej puli projektów i/lub Aniołów itd. (np. wg lokalizacji, branŝy)? Odpowiedź 37 Ogranicza dostęp do projektów i adresów jako całości, bez uwzględnienia cech. Czyli nie kaŝdy administrator powinien mieć moŝliwość dokonywania oceny projektów, oraz nie kaŝdy administrator powinien mieć moŝliwość dostępu do projektu/ów i adresu/ów. Pytanie 38 Pytanie do pkt 8.3. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Panel Administratora dostępna przez VPN do pracy zdalnej : Proszę o doprecyzowanie czy chodzi tu o zabezpieczenie bazy danych przed nieuprawnionym dostępem (niedostępna poprzez protokół TPC/IP w sieci WAN) dla aplikacji desktopowej? Czy do Wykonawcy będzie naleŝeć konfiguracja usługi VPN? Odpowiedź 38 Tak, chodzi o zabezpieczenie bazy danych przed nieuprawnionym dostępem. Tak, do Wykonawcy będzie naleŝeć konfiguracja usługi VPN. Pytanie 39 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ - Karta Projektodawcy, Karta Projektu : Czy przewiduje się, Ŝe zakres pól w formularzach moŝe ulegać zmianie? Czy wymagana jest funkcjonalność dodawania/usuwania pól w formularzu bądź zmiana etykiety pola (w OPZ jest tylko mowa o definiowaniu podpowiedzi do pól)? Odpowiedź 39 Tak, zakres pól moŝe ulegać zmianie. Funkcjonalność automatycznego dodawania/usuwania pól z formularza na stronie internetowej nie jest konieczna. Pytanie 40 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ - MoŜliwość zmiany i dopasowania lokalnego interfejsu aplikacji Administratorów przez nich samych : Proszę do doprecyzowanie, na czym ma dokładnie polegać dopasowanie interfejsu (zmiana kolorystyki, zmiana wielkości czcionek itp.) bądź zmianie widoczności kolumn na listach? Czy Administrator będzie mógł wybrać ze zdefiniowanych szablonów czy ma mieć moŝliwość samodzielnego dostosowania poszczególnych elementów interfejsu?

8 8 Odpowiedź 40 Zmiana kolorystyki i czcionek nie jest konieczna. Konieczna jest moŝliwość dopasowania, zmiany połoŝenia pól, dodawania nowych pól (po wcześniejszym dodaniu ich do bazy danych). Powinna być dostępna moŝliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu. Pytanie 41 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Aplikacja dostępna jest z urządzeń mobilnych typu PDA : Czy ta funkcjonalność moŝe zostać zrealizowana jako strona internetowa dostosowana rozdzielczością do tych urządzeń czy ma być to aplikacja instalowana na urządzeniu? Czy aplikacja ma być niezaleŝna od systemu operacyjnego urządzenia czy moŝe być dedykowana np. tylko pod Windows Mobile? Do jakich grup uŝytkowników jest dedykowana ta aplikacja (Projektodawca, Anioł, Administrator)? Odpowiedź 41 MoŜe zostać zrealizowana jako strona internetowa. Musi być niezaleŝna od systemu operacyjnego urządzenia. Dedykowana jest do Projektodawców i Aniołów biznesu. Pytanie 42 Pytanie do pkt 9.1. Załącznika nr 5 do SIWZ: - Automatyczne łączenie obiektów (np. , Fax z procesem i/lub adresem) : Czy wymienienie tutaj numeru fax jako elementu identyfikacji obiektów oznacza, Ŝe aplikacja ma takŝe odbierać fax i zapisywać je jako pliki w repozytorium? Odpowiedź 42 Tak. Pytanie 43 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy przewiduje się wspólny serwer (wspólna maszyna) dla aplikacji ASP.NET oraz bazy danych? Którą wersję Windows Serwer posiada Zamawiający oraz czy Zamawiający stawia wymagania co do wersji MS Framework.NET? Czy zamawiający posiada licencję na jakąkolwiek bazę danych zainstalowaną na tym serwerze? Odpowiedź 43 Tak, będzie wspólny serwer. Zakup sprzętu będzie przedmiotem osobnego postępowania. Pytanie 44 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ:... bez konieczności łączenia się z Internetem : Czy naleŝy rozumieć, Ŝe do działania aplikacji nie jest wymagany dostęp do sieci WAN, jednak połączenie z siecią LAN, gdzie znajduje się serwer bazy danych zostanie zapewnione (nie wymaga się funkcjonowania aplikacji offline)? Odpowiedź 44 Aplikacja dla Administratorów moŝe uŝywać sieci lokalnej do polaczenia z baza danych. Pytanie 45 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy funkcjonalność opisana w tym punkcie dotyczy zaprojektowania aplikacji i bazy danych oraz przejrzystości i skomentowania kodu aplikacji? Proszę o doprecyzowanie wymaganej funkcjonalności. Odpowiedź 45 Aplikacja powinna umoŝliwiać wprowadzanie do niej modyfikacji i uaktualnień. Prace programistyczne z tym związane mają wejść w zakres pkt III.1 Pozycja 2.

9 9 Pytanie 46 Czy dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi podobnej do przedmiotu zamówienia moŝe być protokół odbioru czy musi być referencja? Odpowiedź 46 Zgodnie z pkt VI.5 mogą być równieŝ protokoły odbioru. Pytanie 47 Czy w związku z Ŝałobą narodową termin składania ofert nie ulega zmianie? Odpowiedź 47 Nie, termin składania ofert nie ulega zmianie. Pytanie 48 Czy przedmiotem postępowania jest teŝ zapewnienie hostingu? Odpowiedź 48 Nie, hosting będzie dostosowany do wymagań aplikacji i będzie przedmiotem osobnego postępowania. Pytanie Integracja części lokalnej aplikacji ze stroną internetową. Na czym ma polegać integracja? Odpowiedź 49 Wejście do paneli aniołów biznesu i projektodawców odbywać będzie się przez panel logowania na stornie internetowej. Pytanie 50 Pytanie do pkt 12.9 Załącznika nr 5 do SIWZ: Łączenie obiektów na podstawie danych zebranych w procesie rejestracji. Jakich obiektów i na czym ma polegać łączenie obiektów? Odpowiedź 50 Obiekty to zarejestrowane projekty, zarejestrowane anioły biznesu i zarejestrowani projektodawcy. Łączenie obiektów polega na kojarzeniu ich wg danych z tych samych kategorii, np. wszystkie projekty zarejestrowane z branŝy IT. Pytanie 51 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Mechanizm publikowania zdefiniowanych treści z bazy danych na stronie internetowej. Jakich treści i na jakiej stronie internetowej? Odpowiedź 51 Mechanizm powinien umoŝliwiać publikowanie danych wygenerowanych z bazy danych, (czyli pozyskanych w procesach rejestracji) na stronie internetowej, np. aktualna ilość projektów szukających inwestora. Pytanie 52 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Narzędzie rozpoznawania tekstu ze skanowanych dokumentów dostępne dla Administratora. Jak mają być uruchamiane narzędzia do rozpoznawania tekstu oraz jak mają być zintegrowane z aplikacją? Odpowiedź 52 Narzędzie do rozpoznawania tekstu powinny być uruchamiane z poziomu administratorów. Wprowadzenie tekstu do rozpoznania powinno odbywać się za pomocą skanera.

10 10 Pytanie 53 Pytanie do pkt Załącznika nr 5 do SIWZ: Zintegrowane narzędzie obsługujące komunikację zewnętrzną ( ) i wewnętrzną. Na czym ma polegać obsługa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz w jaki sposób ma być zintegrowana z aplikacją. Odpowiedź 53 Narzędzie powinno umoŝliwiać komunikację (wraz z funkcją załączania plików) między administratorami oraz między administratorami a projektodawcami i aniołami biznesu w oparciu o jedną bazę danych. Pytanie 54 Pytanie do pkt 12.3 Załącznika nr 5 do SIWZ: Narzędzie analizy i raportowania umoŝliwiające diagnozowanie procesów zachodzących w systemie poprzez łączenie zmiennych i generowanie zestawień w formie wykresów i tabel. Czy łączenie zmiennych i generowanie wykresów ma być dostępne w aplikacji czy teŝ realizacja tej funkcji będzie odbywać się w standardowym oprogramowaniu biurowym np. Excel a aplikacja ma słuŝyć do wygenerowania danych? Jeśli wyŝej wymienione funkcje mają być realizowane w aplikacji to prosimy o sprecyzowanie wszystkich moŝliwych danych, połączeń oraz wykresów dostępnych z aplikacji. Odpowiedź 54 Funkcjonalność ta opisana jest w pkt 8.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 55 Automatyczne łączenie obiektów (np. , Fax z procesem i/lub adresem). Pytanie - prosimy o wymienienie wszystkich moŝliwych obiektów oraz rodzajów procesów ich łączenia. Odpowiedź 55 Obiekty wymienione są w formularzach stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Aplikacja powinna umoŝliwiać skojarzenie kaŝdego zarejestrowanego obiektu z kaŝdym. Pytanie 56 Część systemu wraz ze wszystkimi danymi oraz opisanymi funkcjami musi być dostępna w aplikacji desktopowej, na stacjach roboczych Administratorów, bez konieczności łączenia się z Internetem. Czy wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oprócz aplikacji mobilnej, mogą być dostępne w jednej aplikacji a dostęp do poszczególnych funkcji moŝe być limitowany uprawnieniami? NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe konieczność realizacji funkcjonalności dedykowanych dla administratorów w aplikacji desktopowej wymusza praktycznie napisanie aplikacji dwukrotnie tyle, Ŝe w róŝnych technologiach. Odpowiedź 57 Aplikacja dla Administratorów powinna być desktopowa. Komunikacja i rejestracja danych przez aniołów biznesu i projektodawców powinna się odbywać przez interface webowy.

11 11 Pytanie 58 Punkt - Aplikacja dostępna jest z urządzeń mobilnych typu PDA. Wersja ta powinna oferować podstawowe funkcjonalności: MoŜliwość przeglądania projektów wraz z ich charakterystykami MoŜliwość czytania i pisania wiadomości w komunikacji ogólnej bądź dotyczącej projektu Przeglądanie terminarza Jakie dodatkowe funkcjonalności ma posiadać aplikacja PDA i w jakiej ma być technologii? Np. obsługa logowania? Jakie role mają być obsłuŝone w tej aplikacji? Czy aplikacja PDA ma być wersją dedykowaną aplikacji internetowej wykonanej z uŝyciem HTML'a czy teŝ ma być dedykowana do konkretnych urządzeń z obsługą wybranej technologii -np. aplikacja Windows dla Windows mobile 5.0? Odpowiedź 58 MoŜe zostać zrealizowana jako strona internetowa. Musi być niezaleŝna od systemu operacyjnego urządzenia. Dedykowana jest do Projektodawców i Aniołów biznesu. Z powaŝaniem

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa Aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu.

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa Aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu. Strona 1 z 11 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 96, fax: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

System obsługi kancelarii v 2.0

System obsługi kancelarii v 2.0 System obsługi kancelarii v 2.0 Opisany poniżej system do obsługi kancelarii prawnej zapewnia bezpieczną i wygodną realizację najważniejszych zadań administracyjnych realizowanych kancelarii. Są to miedzy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

System do rekrutacji nowej generacji

System do rekrutacji nowej generacji System do rekrutacji nowej generacji PYTON Falcon pozwala usprawnić proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, zarządza całym procesem rekrutacyjnym: wakatami, ofertami pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O O C H R O N Y P T A K Ó W. tel./fax ; tel ; .:

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O O C H R O N Y P T A K Ó W. tel./fax ; tel ;  .: P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O O C H R O N Y P T A K Ó W Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl Białystok, dn. 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MOZILLA THUNDERBIRD... 12 4 WYSYŁANIE FAXÓW...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender W dokumencie tym znajdą Państwo opis nowego modułu do systemu FotoSender. Mamy nadzieję, Ŝe w czasie lektury tego dokumentu odkryją Państwo wartość dodaną

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo