Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie"

Transkrypt

1 głosze nr z dnia r. Lublin: Postępowa o udziele zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę zestawów komputerowych wraz z systemem do zarządzania, laptopów oraz części i podzespołów komputerowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu Zamówie było przedmiotem ogłoszenia w Biulety Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze o zmia ogłoszenia zostało zamieszczone w Biulety Zamówień Publicznych: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowa zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego Postępowa zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadze postępowania Postępowa zostało przeprowadzone wspól przez zamawiających Postępowa zostało przeprowadzone wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej W przypadku przeprowadzania postępowania wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowa krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lubli, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. prof. Antogo Gębali 6, Lublin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel , faks , Adres strony internetowej (URL): I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidual informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

2 Postępowa o udziele zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę zestawów komputerowych wraz z systemem do zarządzania, laptopów oraz części i podzespołów komputerowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 07/17 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określe zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określe zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa zestawów komputerowych wraz z systemem do zarządzania, laptopów oraz części i podzespołów komputerowych II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówie podzielone jest na części: Tak II.5) Główny Kod CPV: Dodatkowe kody CPV: SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg ograniczony III.2) Ogłosze dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 Postępowa/część zostało uważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę uważnia postępowania: W zakresie zadania 1 postępowa zostaje uważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp oferta z najniższą ceną ( ,25 zł) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowa zamówieni ( ,50 zł), a Zamawiający może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystjszej oferty IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Wartość bez VAT Waluta NAZWA: Zestawy komputerowe Liczba otrzymanych ofert1 Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw będących członkami Unii

3 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Zamówie zostało udzielone wykonawcom wspól ubiegającym się o udziele:,,,,, kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Wykonawca pochodzi z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej: UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy Oferta z najniższą ceną/kosztem > Oferta z najwyższą ceną/kosztem Waluta: Wykonawca przewiduje powierze wykonania części zamówienia Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zosta powierzona podwykonawcy CZĘŚĆ NR: 2 Postępowa/część zostało uważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę uważnia postępowania: W zakresie zadania 2 postępowa zostaje uważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp wpłynęła żadna oferta IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Wartość bez VAT Waluta NAZWA: Laptopy Liczba otrzymanych ofert0 Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw będących członkami Unii IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Zamówie zostało udzielone wykonawcom wspól ubiegającym się o udziele:

4 ,,,,, kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Wykonawca pochodzi z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej: UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy Oferta z najniższą ceną/kosztem > Oferta z najwyższą ceną/kosztem Waluta: Wykonawca przewiduje powierze wykonania części zamówienia Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zosta powierzona podwykonawcy CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Części komputerowe Postępowa/część zostało uważnione Należy podać podstawę i przyczynę uważnia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/04/2017 Wartość bez VAT WalutaPLN Liczba otrzymanych ofert2 Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw będących członkami Unii IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 Zamówie zostało udzielone wykonawcom wspól ubiegającym się o udziele: Dag -System Alina Gumieniak,, ul Noskowskiego 25, , Lublin, kraj/woj. lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: PL Wykonawca pochodzi z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej:

5 UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 12383,64 Oferta z najniższą ceną/kosztem > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12383,64 Waluta: PLN Wykonawca przewiduje powierze wykonania części zamówienia Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zosta powierzona podwykonawcy IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowa prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnia wyboru trybu Należy podać uzasad faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udziele zamówienia jest zgodne z przepisami.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 3.10.2016 Ogłosze Ogłosze nr 316594 2016 z dnia 2016 10 03 r. Wrocław: Usługi transportu autokarowego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 100740-2017 z dnia 2017-06-26 r. Augustów: Całoroczne utrzyma czystości z podziałem na dwa zadania. Zada nr 1-Utrzyma czystości wokół budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: N-2017

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: N-2017 Ogłosze nr 98407-2017 z dnia 2017-06-20 r. Szczecin: Dostawa aparatu usg i monitorów diagnostycznych dla stacji opisowych tomografu komputerowego do SPSK NR 1 PUM.OS/ZP/27/17 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: i

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: i Ogłosze nr 308646-2016 z dnia 2016-09-15 r. Warszawa: Przedmiotem nijszego zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego do Muzeum Warszawy w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28-42, realizowana w

Bardziej szczegółowo

zamiejscowych Oddziałów Laboratoryjnych: w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

zamiejscowych Oddziałów Laboratoryjnych: w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze 1 z 5 2017-04-12 11:18 Ogłosze nr 64535-2017 z dnia 2017-04-12 r. Rzeszów: Kompleksowa dostawa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapew świadczenia usług przesłania i dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nowe Miasto n. Pilicą: Drobny Sprzęt Medyczny OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Nowe Miasto n. Pilicą: Drobny Sprzęt Medyczny OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze 1 z 6 2017-01-11 08:17 Ogłosze nr 5681-2017 z dnia 2017-01-11 r. Nowe Miasto n. Pilicą: Drobny Sprzęt Medyczny OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax 87 5626402, www.spspzoz.pl, e-mail: sekretariat@spspzoz.pl Ogłosze nr

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup farb OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Gdynia: Zakup farb OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 63629-2017 z dnia 2017-04-11 r. Gdynia: Zakup farb OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 65862

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 65862 Ogłosze nr 80087-2017 z dnia 2017-05-09 r. Siedlce: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na uzupełniu danych dotyczących budynków oraz utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa maszyn rolniczych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Skierniewice: Dostawa maszyn rolniczych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 47794-2017 z dnia 2017-03-21 r. Skierwice: Dostawa maszyn rolniczych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Miasto Ruda Śląska: Transport dzieci i uczniów pełnosprawnych zamieszkałych na tere Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 22473-2017 z dnia 2017-02-09 r. Dębe Wielkie: Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Poznań: Artykuły spożywcze OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie nr z dnia r. Poznań: Artykuły spożywcze OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze nr 337117-2016 z dnia 2016-11-05 r. Poznań: Artykuły spożywcze OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Strona 1 z 6 Ogłosze nr 366498-2016 z dnia r. Szczecin: Odbiór i uszkodliwie odpadów medycznych bezpiecznych (zakaźnych i specjalnych), odbiór odpadów bezpiecznych oraz wywóz odpadów komunalnych wraz dzierżawą

Bardziej szczegółowo

Ogłosze Page 1 of 5 Ogłosze nr 106852-2017 z dnia 2017-07-11 r. Włocławek: Kompleksowe ubezpiecze mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ogłosze 1 z 6 29.06.2017, 11:51 Ogłosze nr 102222-2017 z dnia 2017-06-29 r. Lublin: Wykona robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli z podziałem na 5 części.

Bardziej szczegółowo

Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jawor wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jawor wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Ogłosze nr 399-2017 z dnia 2017-01-02 r. Jawor: Ubezpiecze majątku i innych interesów Gminy Jawor wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Ogłosze 1 z 6 2016-12-07 15:15 Ogłosze nr 361434-2016 z dnia 2016-12-07 r. Warszawa: Zakup narzędzi na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego w ramach zadaniach inwestycyjnego Zakupy inwestycyjne dla

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłosze nr 68954-2017 z dnia 2017-04-19 r. Sosnowiec: Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia gazonów i kwietników sezonowych,oraz drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych na tere miasta Sosnowca OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

głosze 1 z 6 2017-03-10 10:38 Ogłosze nr 40864-2017 z dnia 2017-03-10 r. Lublin: Dostawa mieszanek paszowych, dodatków do pasz, gazów laboratoryjnych, sprzętu ochrony indywidualnej i filtrów dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1 z 5

1 z 5 Ogłosze 2016-11-21 08:45 http://bzp.uzp.gov.pl/out/browser.aspx?id=0ddd5421-44e4-47b3-a95f... 1 z 5 Ogłosze nr 347002-2016 z dnia 2016-11-21 r. Warszawa: Organizowa i prowadze zajęć rytmiki oraz współorganizowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ogłoszenie nr z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 111246-217 z dnia 217-7-24 r. Poznań: Wykona modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi

Bardziej szczegółowo

Ogłosze 1 z 7 2016-12-30 15:51 Ogłosze nr 377390-2016 z dnia 2016-12-30 r. Poznań: Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, drobnego sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: DOSTAWA CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO FIRMY OLYMPUS, STORZ, WOLF OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Bielsko-Biała: DOSTAWA CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO FIRMY OLYMPUS, STORZ, WOLF OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - głosze Ogłosze nr 9768-2017 z dnia 2017-01-18 r. Bielsko-Biała: DOSTAWA CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO FIRMY OLYMPUS, STORZ, WOLF OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłosze Ogłosze nr 338175-2016 z dnia 2016-11-08 r. Bielsko-Biała: DOSTAWA URZĄDZEŃ DO STYMULACJI PRACY SERCA TJ. DEFIBRYLATORÓW KARDIOWERTERÓW I STYMULATORÓW Z ELEKTRODAMI OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/in/announcement.aspx?fid=e0c899e4-799e-42...

https://bzp.uzp.gov.pl/in/announcement.aspx?fid=e0c899e4-799e-42... https://bzp.uzp.gov.pl/in/announcement.aspx?fid=ec899e4-799e-42... 1 z 6 29.6.217, 9:24 Warszawa: Dostarcze sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżyrii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/3/6/217 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/out/browser.aspx?id=e06423c4-092f-4db2-ab5f...

https://bzp.uzp.gov.pl/out/browser.aspx?id=e06423c4-092f-4db2-ab5f... Ogłosze 1 z 6 2017-05-11 09:30 Ogłosze nr 81460-2017 z dnia 2017-05-11 r. Elbląg: Dostawa zestawów komputerowych, monitorów, komputerów przenośnych, materiałów eksploatacyjnych, licencji zdalnego pulpitu,

Bardziej szczegółowo

Ogłosze Page 1 of 11 Ogłosze nr 101715-2017 z dnia 2017-06-28 r. Bydgoszcz: Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji, mycia, pielęgnacji skóry i błon śluzowych oraz lawaseptyków stosowanych w leczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłosze nr 87104-2017 z dnia 2017-05-24 r. Biała: Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 352833-2016 z dnia 2016-11-28 r. Staszów: Utworzenia mapy numerycznej na podstawie danych z operatu założenia ewidencji gruntów i budynków ( szkice ) wraz z wektoryzacją użytków gruntowych i

Bardziej szczegółowo

Nowe Miasto n. Pilicą: Dezynfekcja 2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Nowe Miasto n. Pilicą: Dezynfekcja 2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze 1 z 6 2017-02-21 09:47 Ogłosze nr 28801-2017 z dnia 2017-02-21 r. Nowe Miasto n. Pilicą: Dezynfekcja 2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Chorzów: Dostawa leków do apteki szpitalnej(6) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Chorzów: Dostawa leków do apteki szpitalnej(6) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze Strona 1 z 9 Ogłosze nr 109360-2017 z dnia r. Chorzów: Dostawa leków do apteki szpitalnej(6) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z :49. Ogłoszenie nr z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z :49. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze 1 z 5 2017-01-02 13:49 Ogłosze nr 639-2017 z dnia 2017-01-02 r. Katowice: Świadcze usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia ruchomości położonych w Katowicach (ZAKRES I), Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Toruń: Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Powiatu Toruńskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Toruń: Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Powiatu Toruńskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - głosze 1 z 6 2017-06-07 12:27 Ogłosze nr 93969-2017 z dnia 2017-06-07 r. Toruń: Wykona nakładek na drogach powiatowych Powiatu Toruńskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi. Pasym: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi. Pasym: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Pasym: Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 3102-2017 z dnia 05.01.2017r. Zamieszcze ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie: Dostawa bonów towarowych Kochcice OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Piekary Śląskie: Dostawa bonów towarowych Kochcice OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze nr 348261-2016 z dnia 2016-11-22 r. Piekary Śląskie: Dostawa bonów towarowych Kochcice OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 101055-2017 z dnia 2017-06-27 r. Wrocław: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Skierniewice: Dostawa maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 107994-2017 z dnia 2017-07-14 r. Skierwice: Dostawa maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kraków: Ochrona fizyczna, monitoring i patrole nieruchomości w zasobie OR AMW w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Kraków: Ochrona fizyczna, monitoring i patrole nieruchomości w zasobie OR AMW w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze Strona 1 z 6 Ogłosze nr 330513-2016 z dnia r. Kraków: Ochrona fizyczna, monitoring i patrole ruchomości w zasobie OR AMW w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 322658-2016 z dnia 2016-10-13 r. Moszczany: Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Przemyśl: Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Przemyśl: Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze 1 z 7 05.01.2017 13:29 Ogłosze nr 3465-2017 z dnia 2017-01-05 r. Przemyśl: Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Sława: Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sława OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Sława: Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sława OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze 1 z 5 2017-04-10 12:03 Ogłosze nr 62508-2017 z dnia 2017-04-10 r. Sława: Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na tere Gminy Sława OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze 1 z 5 Ogłosze nr 73098-2017 z dnia 2017-04-25 r. Gdańsk: Projekt "Kreatywny Gdańsk. Biznes na Start" - 15 edycja OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 97736-2017 z dnia 2017-06-16 r. Otwock: Dostawa mebli oraz sprzętu ze stali rdzewnej na sale operacyjne oraz sprzętu i wózków medycznych dla oddziałów w SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie: Dostawa bonów towarowych - Piekary Śląskie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Piekary Śląskie: Dostawa bonów towarowych - Piekary Śląskie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze nr 347762-2016 z dnia 2016-11-21 r. Piekary Śląskie: Dostawa bonów towarowych - Piekary Śląskie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 23042

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 23042 Ogłosze nr 36487-2017 z dnia 2017-03-03 r. Gdynia: Świadcze usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: 37/dobe/16 Ogłosze nr 370453-2016 z

Bardziej szczegółowo

ID OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ID OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ID.272.24.2017 Ogłosze nr 102761-2017 z dnia 2017-06-30 r. Chojnice: Część 1. : Przebudowa istjącej infrastruktury elektroenergetycznej sieci nn- 0,4kV przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach. Część 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 18955-2017 z dnia 2017-02-02 r. Piekary Śląskie: Dostawy obłożeń OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: N-2017

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: N-2017 Ogłosze nr 105599-2017 z dnia 2017-07-07 r. Lipno: Dostawa leków OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 6624-2017 z dnia 2017-01-12 r. Sochaczew: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw szczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Sochaczew i jej jednostek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłosze 1 z 6 2016-11-10 13:28 Ogłosze nr 340873-2016 z dnia 2016-11-10 r. Skoczów: Zimowe utrzyma dróg gminnych na tere Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2016/2017r. oraz 2017/2018r., z podziałem na 5

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 370202-2016 z dnia 2016-12-20 r. Staszów: Wykona dokumentacji geodezyjnej ruchomości, (mapa do celów prawnych) realizowane w 3 zadaniach. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na 4 części/4 pakiety OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Włocławek: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na 4 części/4 pakiety OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze 1 z 5 14.03.2017 08:21 Ogłosze nr 42538-2017 z dnia 2017-03-14 r. Włocławek: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na 4 części/4 pakiety OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłosze nr 500037945-N-2017 z dnia 04-10-2017 r. Politechnika Warszawska: Druk, produkcja i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych PW. cz.1 materiały drukowane A, cz. 2. materiały drukowane B, cz.3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 88408-2017 z dnia 2017-05-26 Poznań: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do Oddziałów ZUS w: I i II Poznaniu, Pile, Toruniu i Bydgoszczy - 2 części OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 500013373-N-2017 z dnia 16-08-2017 r. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Roboty budowlane polegające na wymia instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY https://bzp.uzp.gov.pl/zp43/preview/1d1b2-5fcb-4b1d-9725-184... z 5 217-9-8, 14:41 Ogłosze nr 525998-N-217 z dnia 8-9-217 r. Gmina Krzymów: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr z dnia r. 4.04.2017 Ogłosze Ogłosze nr 57934 2017 z dnia 2017 04 04 r. Czerwionka Leszczyny: Realizacja usług o charakterze edukacyjnym szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. Program integracji

Bardziej szczegółowo

Ogłosze 1 z 7 2016-12-30 08:55 Ogłosze nr 376359-2016 z dnia 2016-12-30 r. Sanok: Zakup produktów żywnościowych w 2017 r. do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 22.09.2016 Ogłosze Ogłosze nr 311968 2016 z dnia 2016 09 22 r. Poznań: Wykona dokumentacji projektowej na odtworze fragmentu nawierzchni ul. Dymka i ul. Żelaznej (łącz ok. 600 mb) wraz z projektem organizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH Ogłosze nr 500037445-N-2017 z dnia 03-10-2017 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ogłoszenie nr z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 16454-217 z dnia 217-7-11 r. Poznań: Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 87322-2017 z dnia 2017-05-24 r. Radomsko: Utrzyma i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych w roku 2017, w celu przeciwdziałania podtapianiu terenów Miasta Radomska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 93291-2017 z dnia 2017-06-06 r. Warszawa: Remont i dostosowa pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Ogłosze Strona 1 z 5 Ogłosze nr 39746-2017 z dnia r. Zielona Góra: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego o frakcji 0-8 mm z przeznaczem do konserwacji nawierzchni dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona 1 z 7 Gość Zamawiający Formularz Ogłosze nr 500020390-N-2017 z dnia 30-08-2017 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochro Zdrowia: Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Płock: Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury i Wisły OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Ogłoszenie nr z dnia r. Płock: Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury i Wisły OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze nr 337522-2016 z dnia 2016-11-07 r. Płock: Zabezpiecze wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury i Wisły OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/out/browser.aspx?id=521c1746-e23b-421a

https://bzp.uzp.gov.pl/out/browser.aspx?id=521c1746-e23b-421a Ogłosze 1 z 6 2017-06-07 10:17 Ogłosze nr 93762-2017 z dnia 2017-06-07 r. Toruń: Opracowa dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowy dróg i chodników oraz budowy chodników w ciągach dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 9 217-8-8 9:26 Ogłosze nr 59912-N-217 z dnia 8-8-217 r. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus: Zakup i dostawa środków kontrastowych OGŁOSZE IE O UDZIELE IU ZAMÓWIE IA - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Oleśnica: Dostawy leków do Powiatowego Zespołu Szpitali OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Oleśnica: Dostawy leków do Powiatowego Zespołu Szpitali OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14.11.216 Ogłosze Ogłosze nr 342137 216 z dnia 216 11 14 r. Oleśnica: Dostawy leków do Powiatowego Zespołu Szpitali OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 77742-2017 z dnia 2017-05-02 r. Leszno: Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzętu med. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzętu med. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 6 2017-08-22, 07:44 Formularz Ogłosze nr 500015947-N-2017 z dnia 22-08-2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzętu med OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłosze nr 356151-2016 z dnia 2016-12-01 r. Szczecin: Przedmiotem zamówienia jest: wykona dokumentacji projektowo kosztorysowych wraz z uzyskam wymaganych prawem pozwoleń, uzgodń i decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY z 5 2016-10-03 10:02 Ogłosze nr 316489-2016 z dnia 2016-10-03 r. Świecie nad Osą: Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poprawę efektywności energetycznej przez kompleksową termomodernizację

Bardziej szczegółowo

S.A. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

S.A. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze 1 z 6 2017-01-13 12:47 Ogłosze nr 7828-2017 z dnia 2017-01-13 r. Lądek-Zdrój: Sukcesywne dostawy borowiny leczniczej, plastrów i pasty borowinowej oraz soli leczniczej i masy fango parafinowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. z :16. Ogłoszenie nr z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. z :16. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 14406-2017 z dnia 2017-01-26 r. Bielsko-Biała: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W LATACH 2017 2018, W STREFIE WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZPU/09/2016 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZPU/09/2016 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZPU/09/2016 Lipsko dnia 07.10.2016 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzozlipsko.mazowsze.pl Ogłosze nr 318871-2016

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Sulmierzyce: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Ogłoszenie nr z dnia r. Sulmierzyce: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ogłosze nr 360285-2016 z dnia 2016-12-06 r. Sulmierzyce: Odbiór i zagospodarowa odpadów komunalnych od właścicieli ruchomości zamieszkałych na tere gminy Sulmierzyce w roku 2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ID.22.23.2016 Ogłosze nr 340504-2016 z dnia 2016-11-10 r. Chojnice: Część 1. Budowa chodnika w m. Leśno w ciągu drogi powiatowej 2617G Skoszewo Przymuszewo Leśno Lubnia o długości ok. 363,00 m Część 2.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 95191-2017 z dnia 2017-06-09 r. Toruń: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ - ZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKU OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze Strona 1 z 5 Ogłosze nr 19234-2017 z dnia 2017-02-03 r. Szczecin: Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego oraz biurowego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Palowicach

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Palowicach Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Palowicach Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Urząd Miasta Milanówka: Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Urząd Miasta Milanówka: Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek Ogłosze nr 500071536-N-2017 z dnia 07-12-2017 r. Urząd Miasta Milanówka: Uregulowa gospodarki opadowej na tere Gminy Milanówek Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: AP.26.6.2017 Ogłosze nr 74235-2017

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 28.02.2017 Ogłosze Ogłosze nr 33816-2017 z dnia 2017-02-28 r. Warszawa: Remont budynku byłej rusznikarni nr 141 na potrzeby tymczasowej bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY z 5 18.8.217, 13:2 Ogłosze nr 51517-N-217 z dnia 18-8-217 r. Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej: Remont nawierzchni jezdni wybranych ulic w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze 1 z 9 23-01-2017 11:17 Ogłosze nr 12099-2017 z dnia 2017-01-21 r. Wadowice: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Usługa spedycji i transportu odpadów palnych o kodzie (paliwo alternatywne) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Gorzów Wielkopolski: Usługa spedycji i transportu odpadów palnych o kodzie (paliwo alternatywne) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze nr 358443-2016 z dnia 2016-12-05 r. Gorzów Wielkopolski: Usługa spedycji i transportu odpadów palnych o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona 1 z 5 Gość Zamawiający Ogłosze nr 500040256-N-2017 z dnia 09-10-2017 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochro Zdrowia: Wykona usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY https://bzp.uzp.gov.pl/zp43/preview/649b25f4-a5e7-438-b135-e4... 1 z 9 217-12-1 13:1 Ogłosze nr 56845-N-217 z dnia 1-12-217 r. Szpital Wojewódzki: DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU PATOLOGII

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona 1 z 5 Gość Zamawiający Formularz Ogłosze nr 500017743-N-2017 z dnia 24-08-2017 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochro Zdrowia: Wykona usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY https://bzp.uzp.gov.pl/zp43/preview/b5f7fbda-9a6b-46f9-aef7-2fdff... z 12 217-11-27, 14:18 Ogłosze nr 56538-N-217 z dnia 27-11-217 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: Zimowe utrzyma chodników i dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY https://bzp.uzp.gov.pl/zp43/preview/c721a847-dce9-41b6-bcb3-4bb... 1 z 8 9.11.217 13:7 Ogłosze nr 556235-N-217 z dnia 9-11-217 r. Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku: Dostawa artykułów spożywczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Ogłosze nr 500038123-N-2017 z dnia 04-10-2017 r. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Roboty budowlane polegające na wymia stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gość Zamawiający Ogłosze nr 500039934-N-2017 z dnia 08-10-2017 r. FUNDACJA OD A DO Z: Przeprowadze kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje dla 70 uczestników projektu Razem aktyw w przyszłość OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Skierniewice: Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 345733-2016 z dnia 2016-11-17 r. Skierwice: Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: N-2017

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: N-2017 Ogłosze nr 106355-2017 z dnia 2017-07-11 r. Brzesko: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 etap III OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: głosze nr 361600-2016 z dnia 2016-12-07 r. Myszków: Dostawa drukarek laserowych kolorowych oraz dostawa i montaż switcha 2 części OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona 1 z 9 Gość Zamawiający Ogłosze nr 500079689-N-2017 z dnia 21-12-2017 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochro Zdrowia: Wykona usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach

Bardziej szczegółowo