RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet"

Transkrypt

1 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet ISSN X Warszawa, Nie sprawdzony potencjał Getin Service Provider SA. (Getin SP S.A.) jest pierwszą z segmentu business to business (B2B), a drugą po Interii SA. z segmentu internetowego firmą na krajowym rynku publicznym. W związku z brakiem porównywalnych firm na rynku krajowym, do których można byłoby odnieść wycenę Getin i ocenić jej relatywną atrakcyjność inwestycyjną, szacowanie wartości spółki obarczone jest dużym błędem. Docelowo spółka zamierza generować przychody przede wszystkim z tytułu prowizji za pośrednictwo w transakcjach na zarządzanej platformie B2B ukierunkowanej na potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz z tytułu dzierżawienia oprogramowania przez Internet - ASP. Silną stroną Getin jako spółki świadczącej usługi za pośrednictwem Internetu na rzecz MŚP jest potencjalna baza klientów inwestora strategicznego - Europejskiego Funduszu Leasingowego. Wszystkie dotychczasowe akcje spółki były obejmowane przez akcjonariuszy po 1 zł, dlatego też istnieje potencjalne ryzyko podaży walorów z ich strony. Estymacja prognoz dla spółki obarczona jest znacznym błędem ze względu na fakt, iż znajduje się ona w początkowym stadium rozwoju. Prognozy przychodów na rok bieżący i uwzględnienie faktu, iż Interia SA jest obecnie notowana przy wskaźniku MC/S 6,6 na 2001 rok (z nową emisją) waluują Getin na poziomie 62,2 mln zł tj. 3,89 zł na akcję. Wyceniliśmy wartość firmy dwiema metodami (porównawcza i DCF), przy czym większy wpływ na wycenę przypisaliśmy metodzie DCF - 70%. Na tej podstawie otrzymaliśmy wartość Getin na poziomie 90,5 mln zł, co daje 5,6 PLN na akcję. Chcemy jednak zwrócić uwagę,iż powyższe szacunki są oparte na optymistycznych prognozach rozwoju rynku e-commerce. Przy zmiennym i nie tak pozytywnym sentymencie rynkowym, jak w I kwartale ubiegłego roku do segmentu TMT, obecnie inwestorzy niechętnie płacą za firmy nie generujące przewidywalnych przychodów. Dlatego też należy oczekiwać znacznego (co najmniej 30%) dyskonta względem szacowanej przez nas wyceny firmy w ofercie publicznej. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii E oraz B na poziomie 3,5 zł. Akcje oferowane Publiczna subskrypcja (tys. szt.) - transza instytucjonalna seriae 4 800,0 - transza indywidualna seria E 500,0 - oferta menedżerska seria D 700,0 Oferta sprzedaży akcji serii B tys. do 795 Zapisy na akcje -Transz Instyt Zapisy na akcje -Transza Indyw Podstawowe dane Ilość akcji (tys. szt.) Cena emisyjna (zł) 3,50 Wartość spółki (tys. zł)* * uwzględnia nowe emisje akcji Struktura akcjonariatu** EFL SA. 50,6% Getin Sp. z o.o 6,9% Opcja menedżerska 4,4% Pozostali 38,1% ** z uwzględnieniem nowych emisji akcji i sprzedaży maksymanej ilości akcji serii B Agata Łukasiak Artur Szymecki tel (22) fax (22) Analitycy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Zysk / strata Sprzedaż EBIT netto Cash earn. Cena* EPS P/E BVPS P/BV CEPS P/CE EV/EBITDA [tys zł] [tys zł] [tys zł] [tys zł] [zł] [zł] [zł] [zł] (1 137) (1 007) (686) 3,5-0,10-0,90 3,9-0, (2 276) (2 414) (1 870) 3,5-0,24-0,76 4,6-0, P (7 212) (8 636) (6 845) 3,5-0,54-1,14 3,1-0, P (7 499) (8 423) (3 866) 3,5-0,41-1,54 2,3-0, P (428) (1 231) ,5-0,06-1,48 2,4 0,23 15,1 13,4 P - prognoza Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. * cena emisyjna NA PUBLIKOWANIE W PRASIE I INTERNECIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANALITYCZNEGO W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCIACH ORAZ ZAWARTYCH W NIM REKOMENDACJI WYMAGANA JEST ZGODA WYRAŻONA NA PIŚMIE PRZEZ DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

2 . jest pierwszą z segmentu business to business (B2B), a drugą po Interii SA. z segmentu internetowego firmą na krajowym rynku publicznym. W związku z działaniem w branży o krótkiej historii i tym samym znajdującej się na wczesnym etapie rozwoju oraz brakiem porównywalnych przedsiębiorstw, do których można porównać wycenę spółki i ocenić jej relatywną atrakcyjność inwestycyjną, szacowanie wartości spółki obarczone jest dużym ryzykiem. Rynkowa wycena polskich spółek internetowych będzie ściśle skorelowana z zachowaniem się amerykańskiego indeksu giełdowego spółek nowej ekonomii NASDAQ. Spodziewamy się, iż korelacja ta będzie jeszcze wyższa niż w przypadku firm technologicznych, współczynnik beta oscylować będzie blisko 1, lub nawet przekroczy tą wartość. Akcjonariat spółki Spółka powstała w 1996 roku pod nazwą Centaur SA. Jej założycielami byli: Leszek Czarnecki, (który objął 99,8% kapitału akcyjnego), Ludwik Czarnecki (0,1% kapitału akcyjnego) i Remigiusz Baliński, (0,1% kapitału akcyjnego). Do marca 2000, kiedy to zmieniono nazwę na Getin Service Provider S.A., spółka roku nie rozpoczęła działalności gospodarczej,. W kwietniu 2000 r.. odkupił od Getin Sp. z o.o. za tys. zł posiadane technologie i systemy (m.in. serwer kont pocztowych Box 43 wraz z 60 tys. kont klientów), knowhow oraz prawa i wartości niematerialne związane z prowadzonymi usługami internetowymi. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż zdecydowana większość z tej kwoty tys. zł została przez. sfinansowana emisjami akcji dla Getin Sp. z o.o. Właścicielami Getin Sp. z o.o. są 3 członkowie Zarządu i pracownik spółki., a aktualnie jej przedmiotem działalności jest prowadzenie inwestycji kapitałowych w obszarze nowej technologii, w szczególności związanych z siecią Internet. Ilość i rodzaj akcji tworzących kapitał akcyjny * Seria Data rejestracji Liczba akcji Rodzaj akcji Wartość nominalna Cena emisyjna A Luty Zwykłe na okaziciela 1,00 zł 1,00 zł B Marzec Zwykłe na okaziciela 1,00 zł 1,00 zł C Październik Zwykłe na okaziciela 1,00 zł 1,00 zł * po uwzględnieniu splitu Obecnie akcjonariuszami są: - Europejski Fundusz Leasingowy SA akcji (88% głosów na WZA i 88% kapitału akcyjnego) - Getin Sp. z o.o akcji (12% głosów na WZA i 12% kapitału akcyjnego). Wszystkie dotychczasowe akcje były obejmowane przez akcjonariuszy po 1 zł, dlatego też istnieje ryzyko podaży walorów z ich strony. Oferta publiczna Publiczna subskrypcja obejmuje akcji, w tym 700 tys. akcji serii D w ramach oferty menedżerskiej oraz tys. akcji serii E w ramach emisji otwartej, z czego tys. zł akcji zostanie przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych, a 500 tys. - dla inwestorów indywidualnych. Zarząd spółki może podjąć decyzję o dokonaniu przesunięć między transzami dowolnej liczby akcji. 1

3 Udział akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale akcyjnym* Seria Liczba akcji % udział w kapitale akcyjnym Cena emisyjna (zł) A ,6 1,00 B ,9 1,00 C ,0 1,00 D ,4 1,00 E ,1 3,50 Ogółem ,0 - *po uwzględnieniu splitu Ponadto w przypadku, gdy liczba akcji serii E, na które zostaną złożone zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przekroczy ponad dwukrotnie liczbę walorów oferowanych w tej transzy (po uwzględnieniu ewentualnego przesunięcia nie objętych zapisami akcji serii E oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych) dotychczasowi akcjonariusze, tj. EFL i Getin Sp. z o.o. sprzedadzą - proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów - do 795 tys. akcji serii B. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii E oraz B na poziomie 3,5 zł. Zatem zrezygnował z opcji przyznania 5-10% dyskonta dla akcji serii B w stosunku do ceny akcji serii E. Natomiast cena emisyjna oferty menedżerskiej wynosi 1 zł, a ich zbycie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisaniu do rejestru handlowego podwyższenia kapitału akcyjnego spółki w drodze emisji akcji serii D. Po przeprowadzeniu oferty publicznej EFL S.A. pozostanie dominującym podmiotem spółki. Jego udział w kapitale akcyjnym spadnie do 55% lub 50,6% - w przypadku sprzedaży maksymalnej ilości akcji serii B. Strukturę akcjonariatu po uwzględnieniu oferty publicznej przedstawiają poniższe wykresy: Bez sprzedaży akcji serii B Emisja akcji serii E 33,1% Opcja menedżerska Getin sp. z o.o. 4,4% 7,5% EFL 55% 2

4 Z uwzględnieniem sprzedaży 795 tys. akcji serii B Emisja akcji serii E 38,1% Opcja menedżerska 4,4% Getin sp. z o.o. 6,9 % EFL 50,6% Cele emisji Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju podstawowym celem Getin SP S.A. jest oferowanie usług umożliwiających prowadzenie działalności w poprzez internet oraz zaawansowanych specjalistycznych informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W szczególności celem jest stworzenie zaawansowanej platformy transakcyjnej, wykorzystywanej przez największą w kraju liczbę aktywnych klientów pochodzących z sektora MŚP. Jednym z najistotniejszych elementów strategii jest możliwie najszybsze pozyskanie, a następnie utrzymanie szerokiej grupy lojalnych, aktywnych klientów, wykorzystujących usługi centrum e-biznesu. Getin SP S.A., dzięki swojemu głównemu akcjonariuszowi, posiada dostęp do grupy potencjalnych klientów centrum e-biznesu, tj. firm z sektora MŚP. planuje aktywne wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych akcjonariuszy w celu dotarcia do docelowej grupy klientów centrum e- biznesu. Dostarczanie użytecznych aplikacji, dostosowanych do potrzeb sektora MŚP będzie czynnikiem decydującym o stopniu wykorzystania platformy transakcyjnej i wysokości realizowanych przychodów spółki. Planowane nakłady na inwestycje według priorytetów (w tys. zł) Wyszczególnienie Razem 1) Rozbudowa zasobów i zaplecza sprzętowo-programowego, m.in. Microsoft.NET ) Pozyskanie oprogramowania oferowanego w modelu ASP ) Wdrożenie systemu bilingowego oraz oprogramowania klasy CRM ) Rozwój rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo transakcji: infrastruktura klucza publicznego, systemy autentykacji z wykorzystaniem kart chipowych Razem Spółka planuje rozpoczęcie w 2001 roku dystrybucji wśród klientów Getin SP S.A. czytników i kart chipowych. Karty te wykorzystywane będą do przechowywania certyfikatów umożliwiających identyfikację klientów getin.pl, certyfikatów innych wydawców (np. ZUS), kluczy szyfrujących (np. dla potrzeb podpisu elektronicznego). W celu realizacji przyjętej strategii działania planowała ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 36 mln złotych. Ponieważ wpływy z emisji, której ostateczna cena emisyjna wynosi 3,5 zł, są znacznie niższe (o połowę) od zakładanych pierwotnie przez spółkę oraz od wartości planowanych inwestycji, w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane wydatki na rozbudowę

5 zaplecza sprzętowo-programowego, natomiast pozostałe inwestycje zostaną odłożone. Strategię taką uznajemy za zasadną, gdyż aktualne odroczenie takich inwestycji jak np. dystrybucja kart chipowych nie osłabi pozycji konkurencyjnej spółki. Środki na pozostałe planowane inwestycje spółka będzie musiała pozyskać poprzez dalsze emisje akcji, niemniej jednak sytuacja może zmienić się po pozyskaniu przez głównego udziałowca - EFL inwestora strategicznego. Zarząd spółki nie przewiduje finansowania planowanych inwestycji z zewnętrznych źródeł (kredytów i pożyczek). Obszar działalności spółki Zasadniczym segmentem rynku usług internetowych, na którym spółka prowadzi działalność jest organizacja i zarządzanie platformą B2B wyraźnie skierowaną i dostosowaną do profilu i zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw. Należy jednak zaznaczyć, iż część klientów centrum e-biznesu getin.pl, którym są oferowane usługi obsługi transakcji i prowadzenia działalności handlowej, prowadzi sprzedaż skierowaną do końcowego odbiorcy (segment B2C). Ponadto spółka będzie generować przychody na rynku reklamy sieciowej w związku ze świadczeniem usług marketingu interaktywnego w oparciu o bazę klientów systemu darmowych kont pocztowych Box43. Obszar B2B pomimo, iż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju jest perspektywicznie postrzegany przez wiele podmiotów. Wśród podmiotów konkurencyjnych należy wymienić Hesk, który, uruchomił w październiku 2000 roku nowy wortal handlowy Giga Hurtownia, przeznaczony do obsługi handlu hurtowego, gdzie docelową grupą klientów mają być małe i średnie przedsiębiorstwa. W grudniu start ogłosiła firma ecenter stworzona przez Elektrim i Internet Investment Fund (skierowana na dużych klientów) oraz Warsaw Data Center. Ponadto potencjalnym konkurentem może stać się X-trade (spółka Optimusa, BRE i Commerce One) horyzontalna platforma handlu elektronicznego pomiędzy przedsiębiorstwami z możliwością utworzenia giełd branżowych. Znaczenie sektora MŚP w gospodarce polskiej jest istotne wytwarzają one około 50% PKB (z czego największy wpływ przypada ma przedsiębiorstwa małe -4/5) i generują 60% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstw. Liczba przedsiębiorstw aktywnych na koniec 1998 r. wynosiła , z tego ponad 99% to przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP. Natomiast ogólna liczba MŚP działających aktywnie w obszarze sieci Internet szacowana w roku 1999 przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wahała się na poziomie 10 tysięcy. Świadczyło to o potencjale w tym segmencie rynku. Z drugiej strony badania organizacji National Small Business w USA wskazały, iż 42% amerykańskich małych firm nie wierzy by e-commerce mógł znacząco wpłynąć na prowadzoną przez nich działalność. Wprawdzie 71% drobnych firm planuje lub posiada witryny WWW, ale głównie dotyczy to stron służących do prezentacji firmy. Ponadto badania Banker Corporation pokazały, że 32% kierowników europejskich nie wie jak ich firma mogłaby skorzystać na sprzedaży elektronicznej, a 28% twierdzi, że nie przyniosłoby to spółce żadnych korzyści. Produkty i usługi spółki Działalność spółki obejmuje 3 główne segmenty: 1) Centrum e-biznesu stanowiące platformę transakcji, 2) Usługi dostępne w centrum e-biznesu : - Utrzymanie e-wizytówki, - System darmowych kont pocztowych Box43, - Utrzymanie wirtualnego serwera WWW oraz domeny poczty elektronicznej, - Hosting rozwiązań e-commerce; od prostej witryny handlowej do zaawansowanych rozwiązań tj. sklepu, aukcji, gospodarki magazynowej, rozliczeń itp. 4

6 3) Inne usługi: - ASP (Application Service Providing), - Systemy extranetowe w tym systemy typu CRM (Client Relationship Management), - Usługi marketingu interaktywnego, - inne usługi darmowe, obejmujące: Specjalistyczne serwisy, ściśle dopasowane do specyficznych potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw, (umieszczane na stronie podatkowy; prawny; finansowy; celny; informacyjny oraz Call Center. Podmioty gospodarcze mają możliwość prowadzenia działalności w sieci Internet, dzięki udostępnieniu platformy transakcyjnej e-commerce w ramach centrum e-biznesu getin.pl. W celu ułatwienia zawierania transakcji będą rozwijane mechanizmy i rozwiązania umożliwiające przetwarzanie danych wyszukiwanych lub składanych ofert. Mechanizmy powyższe będą wdrożone w oparciu o platformę Microsoft Commercial Internet System (MCIS) na bazie sklepów internetowych oraz w ramach aukcji internetowych prowadzonych na serwerach spółki. Narzędzia i komponenty zawarte w tym pakiecie pozwalają na zastosowanie technologii Personalization&Membership, która umożliwia przechowywanie indywidualnych charakterystyk użytkowników serwisów, ich preferencji (np. handlowych) i dokonywanych wyborów. Getin SP S.A. udostępnia firmom z sektora MŚP możliwość założenia elektronicznej wizytówki. Informacja o firmie umieszczana jest w ogólnie dostępnym katalogu na stronach internetowych. Założenie e-wizytówki oraz umieszczenie jej i utrzymanie w zasobach bazy danych centrum e- biznesu jest bezpłatne. Spółka posiada w swojej bazie, zakupionej od GUS, około firm z sektora MŚP. E-wizytówka jest uaktywniana po wpisaniu nazwy firmy i numeru REGON. Każdy użytkownik centrum e-biznesu może bezpłatnie założyć i utrzymywać konto poczty e- mail korzystając z oferty darmowego serwera kont pocztowych Box43., aktualnie obejmującego około kont. Ponadto klienci mają możliwość zarejestrowania i uruchomienia własnej domeny, wirtualnego serwera oraz założenia własnych stron WWW, bowiem Centrum e-biznesu posiada system narzędzi kreatorów (wizardów), pozwalający tworzyć strony WWW. Spółka świadczy hosting rozwiązań e-commerce. Podstawowym celem tworzonego przez centrum e-biznesu jest oferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom rozwiązań i usług w ramach platformy transakcyjnej e-commerce od struktury prostej witryny handlowej pozwalającej na generowanie zamówień do zaawansowanych systemów transakcyjnych pozwalających na prowadzenie działalności handlowej on-line za pośrednictwem wirtualnych sklepów, wyposażonych w systemy autentykacji oraz uwierzytelniania transakcji. Za pośrednictwem centrum e-biznesu istnieje możliwość założenia własnej e-witryny, za pomocą której firmy mogą zaprezentować swoje produkty w sieci Internet. Dzięki e-witrynie możliwe jest prezentowanie zdjęć i opisów produktów, towarów i usług. E-witryna jest rozwiązaniem umożliwiającym w sposób stały przekazywanie przez klientów za pośrednictwem sieci internetowej zamówień na towary i usługi. Spółka planuje dalszą rozbudowę platformy transakcyjnej centrum e-biznesu o takie elementy jak: sklepy elektroniczne, pasaże handlowe, a w przyszłości również aukcje i giełda ofert. Ponadto spółka oferuje specjalny pakiet komercyjny, obejmujący następujące elementy: ewizytówka, e-witryna, serwer stron www i poczty elektronicznej. Świadczenie usług ASP przez spółkę polega na wynajmie oprogramowania za pośrednictwem sieci 5

7 Internet przydatnego w prowadzeniu działalności podmiotów gospodarczych: od systemów operacyjnych poprzez pakiety biurowe Office do skomplikowanych aplikacji biznesowych, takich jak oprogramowanie finansowo-księgowe czy też systemy rozwiązań klasy CRM. Getin SP S.A. dzierżawi oprogramowanie zarówno uprzednio zakupione, jaki i wynajęte. W tym celu nawiązano kontakty z takimi firmami jak Great Plains Software i Microsoft. Spółka uruchomiła centrum obliczeniowe DATA CENTER, za pośrednictwem którego udostępniane będą aplikacje biurowe i serwery komercyjne Microsoftu oraz oprogramowanie wspierające zarządzanie klasy ERP Great Plains Software m.in. system zarządzania przedsiębiorstwem DyNAMICS. odpłatnie świadczy usługi związane z utrzymaniem oprogramowania, zarządzaniem i aktualizacją aplikacji, archiwizacją danych oraz wsparciem technicznym. Centrum e-biznesu oferuje klientom budowę systemów extranetowych, pozwalających na dostęp do zasobów klienta (dostawcom, kontrahentom, i innym podmiotom współpracującym) za pośrednictwem połączeń bezpiecznych poprzez łącza internetowe. Spółka oferuje ponadto klientom prowadzącym działalność w formie dużych, wielooddziałowych struktur zaawansowane technologie zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą przy wykorzystaniu aplikacji extranetowych. oferuje usługi marketingu interaktywnego obejmujące m.in: możliwość umieszczania banerów reklamowych na stronie głównej, stronach serwisów i stronie głównej serwisu pocztowego, czy kierowania reklamy listowej do użytkowników systemu kont poczty elektronicznej, w tym do użytkowników systemu Box43. Oprócz oferowania usług umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem sieci internetowej, Getin SP S.A. udostępnia przedsiębiorcom poprzez stronę serwisy informacyjne przygotowywane przez specjalistów i ekspertów z dziedziny podatków, finansów, prawa, usług celnych a także bieżące wiadomości gospodarcze z kraju i ze świata. Docelowo przewidywane jest prowadzenie doradztwa dla MŚP w trybie zarówno off-line jak i on-line. W celu dostarczenia klientom centrum e-biznesu informacji o produktach i usługach Getin SP SA, spółka zawarła z Telekomunikacją Polską SA. umowę o świadczenie usługi telekomunikacyjnej linia usługowa 801, zaś z firmą Systemy Komputerowe Główka SA. umowę o świadczenie usługi Call Center, polegającej na obsłudze infolinii i skrzynki pocztowej dla klientów spółki. Po wyeliminowaniu jednorazowej sprzedaży towarów handlowych - sprzętu komputerowego będącej elementem transakcji leasingu zwrotnego (Getin SP S.A. sprzedała zakupiony wcześniej sprzęt komputerowy do EFL SA, który następnie oddał go w leasing finansowy spółce), w dotychczasowej strukturze przychodów dominują: usługi extranetowe i hostingowe. Pozyskiwanie środków trwałych takiego jak: jest finansowane leasingiem finansowym. Leasingodawcą we wszystkich zawartych umowach leasingu jest Europejski Fundusz Leasingowy SA. Wycena Wykorzystanie Internetu w Polsce jest zdecydowanie niższe niż w USA i rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Opóźnienie w tym zakresie szacujemy na 5 lat w stosunku do USA. Do wyceny spółki Getin wykorzystaliśmy dwie metody: porównawczą i bazującą na DCF, przy czym większy wpływ na wycenę przypisaliśmy metodzie DCF 70%. Metoda porównawcza 6

8 Najprostszą metodą wyceny wydaje się porównanie wskaźników giełdowych oraz spółek amerykańskich o zbliżonych profilu działalności. Wybraliśmy wskaźnik EV/S, jako że żadna z w/w firm amerykańskich nie przynosi jeszcze zysku, a wskaźniki P/BV oraz P/CE nie mają zastosowania wobec firm nowej ekonomii. Założyliśmy także, iż polski rynek jest opóźniony wobec amerykańskiego o ok. 5 lat. Z tego powodu porównujemy wskaźniki rynkowe spółek amerykańskich z roku 2000 do szacowanych przez nas wskaźników dla na rok Porównanie wskaźnika EV/S dla spółek amerykańskich EV/Sales Verticalnet Inc. 0,72 Xcare.net Inc 1,37 Freemarkets Inc. 2,70 Purchasepro.com 4,04 BCE Emergis Inc. 6,05 Merge 0,42 Espeed 8,8 Goto 5,3 Homestore 12,3 i2 Technologies 6,5 Średnia 4,8 Źródło: Bloomberg Tak otrzymany wynik dyskontujemy na dzień dzisiejszy. Odejmujemy od niego również sumę zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych netto (wydatki inwestycyjne minus nadwyżka finansowa) potrzebnych na uzyskanie pozycji rynkowej pozwalającej generować wynik w 2004 roku. Należy również uwzględnić różnicę w potencjale obu rynków (polskiego i w USA), który wpływa na poziom osiąganych przychodów. PKB USA 00 jest ok. 40-krotnie wyższy niż poziom PKB dla Polski w 2004 roku. W zależności od ilości firm operujących na tych rynkach, należy przyjąć odpowiedni współczynnik uwzględniający różnicę w ekonomii skali. Przy jednakowej ilości firm należałoby uzyskaną wycenę podzielić przez 40. Z drugiej strony uważamy, iż na naszym rynku docelowa liczba podmiotów będzie 8-krotnie niższa, a udział MSP w PKB w USA stanowi 2/3 analogicznej wielkości w Polsce, dlatego też ostatecznie w/w współczynnik wynosi 3,3. Przychody ze sprzedaży 2004P (tys. zł) Zdyskontowana wartość sprzedaży 2004P (tys. zł) EV Getin wyliczone na bazie średniego EV/S dla spółek zachodnich objętych porównaniem (tys. zł) suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych netto (tys. zł) dług netto (tys. zł) EV Getin przed korektą mnożnikową (tys. zł) MC Getin przed korektą mnożnikową (tys. zł) MC Getin (po uwzględnieniu mnożnika) (tys. zł) Liczba akcji po podwyższeniu kapitału akcyjnego Wartość firmy na 1 akcję (zł) 1,8 Na bazie metody porównawczej otrzymaliśmy wartość spółki Getin na poziomie 28,4 mln zł, co daje 1,8 PLN na 1 akcję (po uwzględnieniu podwyższenia kapitału akcyjnego). Metoda DCF 7

9 Założenia do prognoz - średnioroczna dynamika wzrostu gospodarczego w okresie na poziomie 4,2%, - średnioroczna inflacja w okresie w przedziale 10,1-3,3%, - udział MŚP w obrotach B2B wzrośnie z 10% w 2000 roku do 80% w 2009 roku - docelowy udział spółki w rynku B2B (MŚP) na poziomie 5-6% w 2009 roku, Na bazie metody DCF otrzymaliśmy wartość firmy Getin na poziomie 117,1 mln zł, co daje 7,3 PLN na akcję. Wagi Sugerowana cena śr. Ważona cena 0,3 1,8 0,5 0,7 7,3 5,1 Na bazie powyższych metod otrzymaliśmy średnią wycenę spółki na poziomie 90,5 mln zł, co daje 5,6 PLN na akcję. Znaczna różnica wartości pomiędzy wyceną metodą porównawczą i DCF jest rezultatem niskiej waluacji wynikającej z wyceny porównawczej na skutek silnej przeceny na rynkach zagranicznych spółek wybranych do porównań. Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za straty wynikłe z inwestycji. 8

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo