RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet"

Transkrypt

1 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet ISSN X Warszawa, Nie sprawdzony potencjał Getin Service Provider SA. (Getin SP S.A.) jest pierwszą z segmentu business to business (B2B), a drugą po Interii SA. z segmentu internetowego firmą na krajowym rynku publicznym. W związku z brakiem porównywalnych firm na rynku krajowym, do których można byłoby odnieść wycenę Getin i ocenić jej relatywną atrakcyjność inwestycyjną, szacowanie wartości spółki obarczone jest dużym błędem. Docelowo spółka zamierza generować przychody przede wszystkim z tytułu prowizji za pośrednictwo w transakcjach na zarządzanej platformie B2B ukierunkowanej na potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz z tytułu dzierżawienia oprogramowania przez Internet - ASP. Silną stroną Getin jako spółki świadczącej usługi za pośrednictwem Internetu na rzecz MŚP jest potencjalna baza klientów inwestora strategicznego - Europejskiego Funduszu Leasingowego. Wszystkie dotychczasowe akcje spółki były obejmowane przez akcjonariuszy po 1 zł, dlatego też istnieje potencjalne ryzyko podaży walorów z ich strony. Estymacja prognoz dla spółki obarczona jest znacznym błędem ze względu na fakt, iż znajduje się ona w początkowym stadium rozwoju. Prognozy przychodów na rok bieżący i uwzględnienie faktu, iż Interia SA jest obecnie notowana przy wskaźniku MC/S 6,6 na 2001 rok (z nową emisją) waluują Getin na poziomie 62,2 mln zł tj. 3,89 zł na akcję. Wyceniliśmy wartość firmy dwiema metodami (porównawcza i DCF), przy czym większy wpływ na wycenę przypisaliśmy metodzie DCF - 70%. Na tej podstawie otrzymaliśmy wartość Getin na poziomie 90,5 mln zł, co daje 5,6 PLN na akcję. Chcemy jednak zwrócić uwagę,iż powyższe szacunki są oparte na optymistycznych prognozach rozwoju rynku e-commerce. Przy zmiennym i nie tak pozytywnym sentymencie rynkowym, jak w I kwartale ubiegłego roku do segmentu TMT, obecnie inwestorzy niechętnie płacą za firmy nie generujące przewidywalnych przychodów. Dlatego też należy oczekiwać znacznego (co najmniej 30%) dyskonta względem szacowanej przez nas wyceny firmy w ofercie publicznej. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii E oraz B na poziomie 3,5 zł. Akcje oferowane Publiczna subskrypcja (tys. szt.) - transza instytucjonalna seriae 4 800,0 - transza indywidualna seria E 500,0 - oferta menedżerska seria D 700,0 Oferta sprzedaży akcji serii B tys. do 795 Zapisy na akcje -Transz Instyt Zapisy na akcje -Transza Indyw Podstawowe dane Ilość akcji (tys. szt.) Cena emisyjna (zł) 3,50 Wartość spółki (tys. zł)* * uwzględnia nowe emisje akcji Struktura akcjonariatu** EFL SA. 50,6% Getin Sp. z o.o 6,9% Opcja menedżerska 4,4% Pozostali 38,1% ** z uwzględnieniem nowych emisji akcji i sprzedaży maksymanej ilości akcji serii B Agata Łukasiak Artur Szymecki tel (22) fax (22) Analitycy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Zysk / strata Sprzedaż EBIT netto Cash earn. Cena* EPS P/E BVPS P/BV CEPS P/CE EV/EBITDA [tys zł] [tys zł] [tys zł] [tys zł] [zł] [zł] [zł] [zł] (1 137) (1 007) (686) 3,5-0,10-0,90 3,9-0, (2 276) (2 414) (1 870) 3,5-0,24-0,76 4,6-0, P (7 212) (8 636) (6 845) 3,5-0,54-1,14 3,1-0, P (7 499) (8 423) (3 866) 3,5-0,41-1,54 2,3-0, P (428) (1 231) ,5-0,06-1,48 2,4 0,23 15,1 13,4 P - prognoza Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. * cena emisyjna NA PUBLIKOWANIE W PRASIE I INTERNECIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANALITYCZNEGO W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCIACH ORAZ ZAWARTYCH W NIM REKOMENDACJI WYMAGANA JEST ZGODA WYRAŻONA NA PIŚMIE PRZEZ DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

2 . jest pierwszą z segmentu business to business (B2B), a drugą po Interii SA. z segmentu internetowego firmą na krajowym rynku publicznym. W związku z działaniem w branży o krótkiej historii i tym samym znajdującej się na wczesnym etapie rozwoju oraz brakiem porównywalnych przedsiębiorstw, do których można porównać wycenę spółki i ocenić jej relatywną atrakcyjność inwestycyjną, szacowanie wartości spółki obarczone jest dużym ryzykiem. Rynkowa wycena polskich spółek internetowych będzie ściśle skorelowana z zachowaniem się amerykańskiego indeksu giełdowego spółek nowej ekonomii NASDAQ. Spodziewamy się, iż korelacja ta będzie jeszcze wyższa niż w przypadku firm technologicznych, współczynnik beta oscylować będzie blisko 1, lub nawet przekroczy tą wartość. Akcjonariat spółki Spółka powstała w 1996 roku pod nazwą Centaur SA. Jej założycielami byli: Leszek Czarnecki, (który objął 99,8% kapitału akcyjnego), Ludwik Czarnecki (0,1% kapitału akcyjnego) i Remigiusz Baliński, (0,1% kapitału akcyjnego). Do marca 2000, kiedy to zmieniono nazwę na Getin Service Provider S.A., spółka roku nie rozpoczęła działalności gospodarczej,. W kwietniu 2000 r.. odkupił od Getin Sp. z o.o. za tys. zł posiadane technologie i systemy (m.in. serwer kont pocztowych Box 43 wraz z 60 tys. kont klientów), knowhow oraz prawa i wartości niematerialne związane z prowadzonymi usługami internetowymi. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż zdecydowana większość z tej kwoty tys. zł została przez. sfinansowana emisjami akcji dla Getin Sp. z o.o. Właścicielami Getin Sp. z o.o. są 3 członkowie Zarządu i pracownik spółki., a aktualnie jej przedmiotem działalności jest prowadzenie inwestycji kapitałowych w obszarze nowej technologii, w szczególności związanych z siecią Internet. Ilość i rodzaj akcji tworzących kapitał akcyjny * Seria Data rejestracji Liczba akcji Rodzaj akcji Wartość nominalna Cena emisyjna A Luty Zwykłe na okaziciela 1,00 zł 1,00 zł B Marzec Zwykłe na okaziciela 1,00 zł 1,00 zł C Październik Zwykłe na okaziciela 1,00 zł 1,00 zł * po uwzględnieniu splitu Obecnie akcjonariuszami są: - Europejski Fundusz Leasingowy SA akcji (88% głosów na WZA i 88% kapitału akcyjnego) - Getin Sp. z o.o akcji (12% głosów na WZA i 12% kapitału akcyjnego). Wszystkie dotychczasowe akcje były obejmowane przez akcjonariuszy po 1 zł, dlatego też istnieje ryzyko podaży walorów z ich strony. Oferta publiczna Publiczna subskrypcja obejmuje akcji, w tym 700 tys. akcji serii D w ramach oferty menedżerskiej oraz tys. akcji serii E w ramach emisji otwartej, z czego tys. zł akcji zostanie przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych, a 500 tys. - dla inwestorów indywidualnych. Zarząd spółki może podjąć decyzję o dokonaniu przesunięć między transzami dowolnej liczby akcji. 1

3 Udział akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale akcyjnym* Seria Liczba akcji % udział w kapitale akcyjnym Cena emisyjna (zł) A ,6 1,00 B ,9 1,00 C ,0 1,00 D ,4 1,00 E ,1 3,50 Ogółem ,0 - *po uwzględnieniu splitu Ponadto w przypadku, gdy liczba akcji serii E, na które zostaną złożone zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przekroczy ponad dwukrotnie liczbę walorów oferowanych w tej transzy (po uwzględnieniu ewentualnego przesunięcia nie objętych zapisami akcji serii E oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych) dotychczasowi akcjonariusze, tj. EFL i Getin Sp. z o.o. sprzedadzą - proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów - do 795 tys. akcji serii B. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii E oraz B na poziomie 3,5 zł. Zatem zrezygnował z opcji przyznania 5-10% dyskonta dla akcji serii B w stosunku do ceny akcji serii E. Natomiast cena emisyjna oferty menedżerskiej wynosi 1 zł, a ich zbycie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisaniu do rejestru handlowego podwyższenia kapitału akcyjnego spółki w drodze emisji akcji serii D. Po przeprowadzeniu oferty publicznej EFL S.A. pozostanie dominującym podmiotem spółki. Jego udział w kapitale akcyjnym spadnie do 55% lub 50,6% - w przypadku sprzedaży maksymalnej ilości akcji serii B. Strukturę akcjonariatu po uwzględnieniu oferty publicznej przedstawiają poniższe wykresy: Bez sprzedaży akcji serii B Emisja akcji serii E 33,1% Opcja menedżerska Getin sp. z o.o. 4,4% 7,5% EFL 55% 2

4 Z uwzględnieniem sprzedaży 795 tys. akcji serii B Emisja akcji serii E 38,1% Opcja menedżerska 4,4% Getin sp. z o.o. 6,9 % EFL 50,6% Cele emisji Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju podstawowym celem Getin SP S.A. jest oferowanie usług umożliwiających prowadzenie działalności w poprzez internet oraz zaawansowanych specjalistycznych informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W szczególności celem jest stworzenie zaawansowanej platformy transakcyjnej, wykorzystywanej przez największą w kraju liczbę aktywnych klientów pochodzących z sektora MŚP. Jednym z najistotniejszych elementów strategii jest możliwie najszybsze pozyskanie, a następnie utrzymanie szerokiej grupy lojalnych, aktywnych klientów, wykorzystujących usługi centrum e-biznesu. Getin SP S.A., dzięki swojemu głównemu akcjonariuszowi, posiada dostęp do grupy potencjalnych klientów centrum e-biznesu, tj. firm z sektora MŚP. planuje aktywne wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych akcjonariuszy w celu dotarcia do docelowej grupy klientów centrum e- biznesu. Dostarczanie użytecznych aplikacji, dostosowanych do potrzeb sektora MŚP będzie czynnikiem decydującym o stopniu wykorzystania platformy transakcyjnej i wysokości realizowanych przychodów spółki. Planowane nakłady na inwestycje według priorytetów (w tys. zł) Wyszczególnienie Razem 1) Rozbudowa zasobów i zaplecza sprzętowo-programowego, m.in. Microsoft.NET ) Pozyskanie oprogramowania oferowanego w modelu ASP ) Wdrożenie systemu bilingowego oraz oprogramowania klasy CRM ) Rozwój rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo transakcji: infrastruktura klucza publicznego, systemy autentykacji z wykorzystaniem kart chipowych Razem Spółka planuje rozpoczęcie w 2001 roku dystrybucji wśród klientów Getin SP S.A. czytników i kart chipowych. Karty te wykorzystywane będą do przechowywania certyfikatów umożliwiających identyfikację klientów getin.pl, certyfikatów innych wydawców (np. ZUS), kluczy szyfrujących (np. dla potrzeb podpisu elektronicznego). W celu realizacji przyjętej strategii działania planowała ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 36 mln złotych. Ponieważ wpływy z emisji, której ostateczna cena emisyjna wynosi 3,5 zł, są znacznie niższe (o połowę) od zakładanych pierwotnie przez spółkę oraz od wartości planowanych inwestycji, w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane wydatki na rozbudowę

5 zaplecza sprzętowo-programowego, natomiast pozostałe inwestycje zostaną odłożone. Strategię taką uznajemy za zasadną, gdyż aktualne odroczenie takich inwestycji jak np. dystrybucja kart chipowych nie osłabi pozycji konkurencyjnej spółki. Środki na pozostałe planowane inwestycje spółka będzie musiała pozyskać poprzez dalsze emisje akcji, niemniej jednak sytuacja może zmienić się po pozyskaniu przez głównego udziałowca - EFL inwestora strategicznego. Zarząd spółki nie przewiduje finansowania planowanych inwestycji z zewnętrznych źródeł (kredytów i pożyczek). Obszar działalności spółki Zasadniczym segmentem rynku usług internetowych, na którym spółka prowadzi działalność jest organizacja i zarządzanie platformą B2B wyraźnie skierowaną i dostosowaną do profilu i zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw. Należy jednak zaznaczyć, iż część klientów centrum e-biznesu getin.pl, którym są oferowane usługi obsługi transakcji i prowadzenia działalności handlowej, prowadzi sprzedaż skierowaną do końcowego odbiorcy (segment B2C). Ponadto spółka będzie generować przychody na rynku reklamy sieciowej w związku ze świadczeniem usług marketingu interaktywnego w oparciu o bazę klientów systemu darmowych kont pocztowych Box43. Obszar B2B pomimo, iż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju jest perspektywicznie postrzegany przez wiele podmiotów. Wśród podmiotów konkurencyjnych należy wymienić Hesk, który, uruchomił w październiku 2000 roku nowy wortal handlowy Giga Hurtownia, przeznaczony do obsługi handlu hurtowego, gdzie docelową grupą klientów mają być małe i średnie przedsiębiorstwa. W grudniu start ogłosiła firma ecenter stworzona przez Elektrim i Internet Investment Fund (skierowana na dużych klientów) oraz Warsaw Data Center. Ponadto potencjalnym konkurentem może stać się X-trade (spółka Optimusa, BRE i Commerce One) horyzontalna platforma handlu elektronicznego pomiędzy przedsiębiorstwami z możliwością utworzenia giełd branżowych. Znaczenie sektora MŚP w gospodarce polskiej jest istotne wytwarzają one około 50% PKB (z czego największy wpływ przypada ma przedsiębiorstwa małe -4/5) i generują 60% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstw. Liczba przedsiębiorstw aktywnych na koniec 1998 r. wynosiła , z tego ponad 99% to przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP. Natomiast ogólna liczba MŚP działających aktywnie w obszarze sieci Internet szacowana w roku 1999 przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wahała się na poziomie 10 tysięcy. Świadczyło to o potencjale w tym segmencie rynku. Z drugiej strony badania organizacji National Small Business w USA wskazały, iż 42% amerykańskich małych firm nie wierzy by e-commerce mógł znacząco wpłynąć na prowadzoną przez nich działalność. Wprawdzie 71% drobnych firm planuje lub posiada witryny WWW, ale głównie dotyczy to stron służących do prezentacji firmy. Ponadto badania Banker Corporation pokazały, że 32% kierowników europejskich nie wie jak ich firma mogłaby skorzystać na sprzedaży elektronicznej, a 28% twierdzi, że nie przyniosłoby to spółce żadnych korzyści. Produkty i usługi spółki Działalność spółki obejmuje 3 główne segmenty: 1) Centrum e-biznesu stanowiące platformę transakcji, 2) Usługi dostępne w centrum e-biznesu : - Utrzymanie e-wizytówki, - System darmowych kont pocztowych Box43, - Utrzymanie wirtualnego serwera WWW oraz domeny poczty elektronicznej, - Hosting rozwiązań e-commerce; od prostej witryny handlowej do zaawansowanych rozwiązań tj. sklepu, aukcji, gospodarki magazynowej, rozliczeń itp. 4

6 3) Inne usługi: - ASP (Application Service Providing), - Systemy extranetowe w tym systemy typu CRM (Client Relationship Management), - Usługi marketingu interaktywnego, - inne usługi darmowe, obejmujące: Specjalistyczne serwisy, ściśle dopasowane do specyficznych potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw, (umieszczane na stronie podatkowy; prawny; finansowy; celny; informacyjny oraz Call Center. Podmioty gospodarcze mają możliwość prowadzenia działalności w sieci Internet, dzięki udostępnieniu platformy transakcyjnej e-commerce w ramach centrum e-biznesu getin.pl. W celu ułatwienia zawierania transakcji będą rozwijane mechanizmy i rozwiązania umożliwiające przetwarzanie danych wyszukiwanych lub składanych ofert. Mechanizmy powyższe będą wdrożone w oparciu o platformę Microsoft Commercial Internet System (MCIS) na bazie sklepów internetowych oraz w ramach aukcji internetowych prowadzonych na serwerach spółki. Narzędzia i komponenty zawarte w tym pakiecie pozwalają na zastosowanie technologii Personalization&Membership, która umożliwia przechowywanie indywidualnych charakterystyk użytkowników serwisów, ich preferencji (np. handlowych) i dokonywanych wyborów. Getin SP S.A. udostępnia firmom z sektora MŚP możliwość założenia elektronicznej wizytówki. Informacja o firmie umieszczana jest w ogólnie dostępnym katalogu na stronach internetowych. Założenie e-wizytówki oraz umieszczenie jej i utrzymanie w zasobach bazy danych centrum e- biznesu jest bezpłatne. Spółka posiada w swojej bazie, zakupionej od GUS, około firm z sektora MŚP. E-wizytówka jest uaktywniana po wpisaniu nazwy firmy i numeru REGON. Każdy użytkownik centrum e-biznesu może bezpłatnie założyć i utrzymywać konto poczty e- mail korzystając z oferty darmowego serwera kont pocztowych Box43., aktualnie obejmującego około kont. Ponadto klienci mają możliwość zarejestrowania i uruchomienia własnej domeny, wirtualnego serwera oraz założenia własnych stron WWW, bowiem Centrum e-biznesu posiada system narzędzi kreatorów (wizardów), pozwalający tworzyć strony WWW. Spółka świadczy hosting rozwiązań e-commerce. Podstawowym celem tworzonego przez centrum e-biznesu jest oferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom rozwiązań i usług w ramach platformy transakcyjnej e-commerce od struktury prostej witryny handlowej pozwalającej na generowanie zamówień do zaawansowanych systemów transakcyjnych pozwalających na prowadzenie działalności handlowej on-line za pośrednictwem wirtualnych sklepów, wyposażonych w systemy autentykacji oraz uwierzytelniania transakcji. Za pośrednictwem centrum e-biznesu istnieje możliwość założenia własnej e-witryny, za pomocą której firmy mogą zaprezentować swoje produkty w sieci Internet. Dzięki e-witrynie możliwe jest prezentowanie zdjęć i opisów produktów, towarów i usług. E-witryna jest rozwiązaniem umożliwiającym w sposób stały przekazywanie przez klientów za pośrednictwem sieci internetowej zamówień na towary i usługi. Spółka planuje dalszą rozbudowę platformy transakcyjnej centrum e-biznesu o takie elementy jak: sklepy elektroniczne, pasaże handlowe, a w przyszłości również aukcje i giełda ofert. Ponadto spółka oferuje specjalny pakiet komercyjny, obejmujący następujące elementy: ewizytówka, e-witryna, serwer stron www i poczty elektronicznej. Świadczenie usług ASP przez spółkę polega na wynajmie oprogramowania za pośrednictwem sieci 5

7 Internet przydatnego w prowadzeniu działalności podmiotów gospodarczych: od systemów operacyjnych poprzez pakiety biurowe Office do skomplikowanych aplikacji biznesowych, takich jak oprogramowanie finansowo-księgowe czy też systemy rozwiązań klasy CRM. Getin SP S.A. dzierżawi oprogramowanie zarówno uprzednio zakupione, jaki i wynajęte. W tym celu nawiązano kontakty z takimi firmami jak Great Plains Software i Microsoft. Spółka uruchomiła centrum obliczeniowe DATA CENTER, za pośrednictwem którego udostępniane będą aplikacje biurowe i serwery komercyjne Microsoftu oraz oprogramowanie wspierające zarządzanie klasy ERP Great Plains Software m.in. system zarządzania przedsiębiorstwem DyNAMICS. odpłatnie świadczy usługi związane z utrzymaniem oprogramowania, zarządzaniem i aktualizacją aplikacji, archiwizacją danych oraz wsparciem technicznym. Centrum e-biznesu oferuje klientom budowę systemów extranetowych, pozwalających na dostęp do zasobów klienta (dostawcom, kontrahentom, i innym podmiotom współpracującym) za pośrednictwem połączeń bezpiecznych poprzez łącza internetowe. Spółka oferuje ponadto klientom prowadzącym działalność w formie dużych, wielooddziałowych struktur zaawansowane technologie zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą przy wykorzystaniu aplikacji extranetowych. oferuje usługi marketingu interaktywnego obejmujące m.in: możliwość umieszczania banerów reklamowych na stronie głównej, stronach serwisów i stronie głównej serwisu pocztowego, czy kierowania reklamy listowej do użytkowników systemu kont poczty elektronicznej, w tym do użytkowników systemu Box43. Oprócz oferowania usług umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem sieci internetowej, Getin SP S.A. udostępnia przedsiębiorcom poprzez stronę serwisy informacyjne przygotowywane przez specjalistów i ekspertów z dziedziny podatków, finansów, prawa, usług celnych a także bieżące wiadomości gospodarcze z kraju i ze świata. Docelowo przewidywane jest prowadzenie doradztwa dla MŚP w trybie zarówno off-line jak i on-line. W celu dostarczenia klientom centrum e-biznesu informacji o produktach i usługach Getin SP SA, spółka zawarła z Telekomunikacją Polską SA. umowę o świadczenie usługi telekomunikacyjnej linia usługowa 801, zaś z firmą Systemy Komputerowe Główka SA. umowę o świadczenie usługi Call Center, polegającej na obsłudze infolinii i skrzynki pocztowej dla klientów spółki. Po wyeliminowaniu jednorazowej sprzedaży towarów handlowych - sprzętu komputerowego będącej elementem transakcji leasingu zwrotnego (Getin SP S.A. sprzedała zakupiony wcześniej sprzęt komputerowy do EFL SA, który następnie oddał go w leasing finansowy spółce), w dotychczasowej strukturze przychodów dominują: usługi extranetowe i hostingowe. Pozyskiwanie środków trwałych takiego jak: jest finansowane leasingiem finansowym. Leasingodawcą we wszystkich zawartych umowach leasingu jest Europejski Fundusz Leasingowy SA. Wycena Wykorzystanie Internetu w Polsce jest zdecydowanie niższe niż w USA i rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Opóźnienie w tym zakresie szacujemy na 5 lat w stosunku do USA. Do wyceny spółki Getin wykorzystaliśmy dwie metody: porównawczą i bazującą na DCF, przy czym większy wpływ na wycenę przypisaliśmy metodzie DCF 70%. Metoda porównawcza 6

8 Najprostszą metodą wyceny wydaje się porównanie wskaźników giełdowych oraz spółek amerykańskich o zbliżonych profilu działalności. Wybraliśmy wskaźnik EV/S, jako że żadna z w/w firm amerykańskich nie przynosi jeszcze zysku, a wskaźniki P/BV oraz P/CE nie mają zastosowania wobec firm nowej ekonomii. Założyliśmy także, iż polski rynek jest opóźniony wobec amerykańskiego o ok. 5 lat. Z tego powodu porównujemy wskaźniki rynkowe spółek amerykańskich z roku 2000 do szacowanych przez nas wskaźników dla na rok Porównanie wskaźnika EV/S dla spółek amerykańskich EV/Sales Verticalnet Inc. 0,72 Xcare.net Inc 1,37 Freemarkets Inc. 2,70 Purchasepro.com 4,04 BCE Emergis Inc. 6,05 Merge 0,42 Espeed 8,8 Goto 5,3 Homestore 12,3 i2 Technologies 6,5 Średnia 4,8 Źródło: Bloomberg Tak otrzymany wynik dyskontujemy na dzień dzisiejszy. Odejmujemy od niego również sumę zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych netto (wydatki inwestycyjne minus nadwyżka finansowa) potrzebnych na uzyskanie pozycji rynkowej pozwalającej generować wynik w 2004 roku. Należy również uwzględnić różnicę w potencjale obu rynków (polskiego i w USA), który wpływa na poziom osiąganych przychodów. PKB USA 00 jest ok. 40-krotnie wyższy niż poziom PKB dla Polski w 2004 roku. W zależności od ilości firm operujących na tych rynkach, należy przyjąć odpowiedni współczynnik uwzględniający różnicę w ekonomii skali. Przy jednakowej ilości firm należałoby uzyskaną wycenę podzielić przez 40. Z drugiej strony uważamy, iż na naszym rynku docelowa liczba podmiotów będzie 8-krotnie niższa, a udział MSP w PKB w USA stanowi 2/3 analogicznej wielkości w Polsce, dlatego też ostatecznie w/w współczynnik wynosi 3,3. Przychody ze sprzedaży 2004P (tys. zł) Zdyskontowana wartość sprzedaży 2004P (tys. zł) EV Getin wyliczone na bazie średniego EV/S dla spółek zachodnich objętych porównaniem (tys. zł) suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych netto (tys. zł) dług netto (tys. zł) EV Getin przed korektą mnożnikową (tys. zł) MC Getin przed korektą mnożnikową (tys. zł) MC Getin (po uwzględnieniu mnożnika) (tys. zł) Liczba akcji po podwyższeniu kapitału akcyjnego Wartość firmy na 1 akcję (zł) 1,8 Na bazie metody porównawczej otrzymaliśmy wartość spółki Getin na poziomie 28,4 mln zł, co daje 1,8 PLN na 1 akcję (po uwzględnieniu podwyższenia kapitału akcyjnego). Metoda DCF 7

9 Założenia do prognoz - średnioroczna dynamika wzrostu gospodarczego w okresie na poziomie 4,2%, - średnioroczna inflacja w okresie w przedziale 10,1-3,3%, - udział MŚP w obrotach B2B wzrośnie z 10% w 2000 roku do 80% w 2009 roku - docelowy udział spółki w rynku B2B (MŚP) na poziomie 5-6% w 2009 roku, Na bazie metody DCF otrzymaliśmy wartość firmy Getin na poziomie 117,1 mln zł, co daje 7,3 PLN na akcję. Wagi Sugerowana cena śr. Ważona cena 0,3 1,8 0,5 0,7 7,3 5,1 Na bazie powyższych metod otrzymaliśmy średnią wycenę spółki na poziomie 90,5 mln zł, co daje 5,6 PLN na akcję. Znaczna różnica wartości pomiędzy wyceną metodą porównawczą i DCF jest rezultatem niskiej waluacji wynikającej z wyceny porównawczej na skutek silnej przeceny na rynkach zagranicznych spółek wybranych do porównań. Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za straty wynikłe z inwestycji. 8

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25)

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Technologia wykorzystywana przez dużych w służbie małych i średnich firm ² Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce to 1.859.211 firm! ² Ponad 6 mln Polaków

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał ARP SA, Gdańsk 2011 Fundusz Kapitałowy ARP S.A. powstał w wyniku podpisanych umów pomiędzy Agencją Rozwoju Pomorza S.A. a Polską Agencją Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, marzec 2012 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów dla nas to możliwe 27 kwietnia 2009 Prezentacja dla inwestorów dotycząca publikacji danych finansowych za 2008 r Spis treści 1 Działalność K2 2 Wyniki finansowe 3 Realizacja celów inwestycyjnych Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT za III kwartał 2012 roku

RAPORT za III kwartał 2012 roku CALL2ACTION S.A. RAPORT za III kwartał 2012 roku Warszawa, 12 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Firma Pani Teresa Medica działa na rynku od 1990 roku. Produkowany przez Spółkę asortyment to wyroby medyczne i

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zawartość Wybrane

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2015

raport kwartalny III kwartał 2015 raport kwartalny III kwartał 2015 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA AKCJI SERII E

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA AKCJI SERII E TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA AKCJI SERII E Plan prezentacji Działalnośd spółki Zarząd spółki i akcjonariat Rynek i perspektywy branży wierzytelności Strategia i kierunki rozwoju Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 )

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) I. REALIZACJA CELÓW STRATEGII PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ O-N Realizując

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. Warszawa, 8 wrzesień 2011

Debiut na NewConnect. Warszawa, 8 wrzesień 2011 Debiut na NewConnect Warszawa, 8 wrzesień 2011 Agenda Działalność Spółki Informacje finansowe Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Emisja prywatna 2 Sieć sprzedaży, produkt, klient Profil działalności

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Oracle Corp. (ORCL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Oracle Corporation - amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania służącego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 LIPCA 2012 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 LIPCA 2012 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 LIPCA 2012 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Warszawa, 14 listopada 2012 roku Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2.

Bardziej szczegółowo