Warszawa, dnia r. Zaproszenie do złożenia ofert nr /POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia r. Zamawiający:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Zaproszenie do złożenia ofert nr /POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr NIP: REGON: Fundacja Euro Nation zgodnie z art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jako oficjalny Partner projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża współfinansowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka informuje o możliwości złożenia propozycji cenowej (dalej: oferty) w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym w opisie przedmiotu zamówienia w ramach prowadzonego rozeznania rynku zgodnie z 11 ust. 1, 2, 3, 4 Umowy o dofinansowanie I. Termin składania ofert: od r. do r. W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku prosimy o przesłanie ofert w w/w terminie. Oferty dla swej ważności muszą być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Oferty należy wysyłać w terminie wskazanym w pkt. I Termin składania ofert na adres: Fundacja Euro Nation, ul. Tadeusza Borowskiego 2, Warszawa i/lub na adres Oferty muszą zawierać proponowaną cenę brutto każdego z 3 elementów stanowiących integralną całość zamówienia oraz cenę całkowitą brutto tj. cenę netto powiększoną o 23% podatek VAT, Osobą odpowiedzialną za udzielenie szczegółowych informacji po stronie Zamawiającego jest: Sz. p. Grzegorz Krauzowicz tel: wew tel. kom:

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa wydatku na podstawie Wniosku aplikacyjnego: Wydatki na pokrycie kosztów usługi hostingu Wydatki na pokrycie kosztów usługi hostingu przez okres 24 miesięcy. Usługa będąca przedmiotem zamówienia musi dawać techniczną możliwość umieszczenia portalu informacyjnego z możliwością tworzenia społeczności web 2.0 z docelową ilością użytkowników nie mniej niż 500 osób w okresie realizacji. Przedmiotem zamówienia jest usługa hostingu zapewniająca techniczne możliwości wdrożenia portalu informacyjnego zawierającego platformę e-learning, forum internetowe, z których w toku prowadzonych szkoleń będzie korzystało nie mniej niż 500 osób. Minimalnie 1 baza MySQL 5 o wielkości co najmniej 400 MB, minimalnie 1 baza MSSQL 2008 o wielkości co najmniej 400 MB, obsługa PHP w wersji co najmniej 5.0 i ASP.NET w wersji co najmniej 3.5, miesięczny transfer co najmniej 30 GB miesięcznie, funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych i przywracania baz danych, przestrzeń dyskowa co najmniej 4 GB Kryteria oceny: (100% ceny) Zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto C of cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów: 100 2: Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania konta platformy videokonferencyjnej Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania konta operatorskiego platformy videokonferencyjnej przez okres 24 miesięcy. Opłacenie dzierżawy konta platformy videokonferencyjnej u dystrybutora. Konto musi dawać możliwość transmisji strumienia video na żywo przy założeniu transmisji od trenera widocznej przez nie mniej niż 10 osób biorących udział w 1 szkoleniu jednocześnie. Kryteria oceny: (100% ceny). Zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt. Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto C of cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów: Wydatki na pokrycie kosztów stworzenia portalu e-learningowego Stworzenie portalu e-learingowego umożliwiającego promocję projektu unijnego oraz 2

3 przeprowadzenie szkoleń dzięki e-learning Grafika powinna zostać pocięta i zoptymalizowana pod względem możliwości serwera. Kodowanie kodu html. powinno zostać wykonane według standardów organizacji w3c (http://www.w3.org). Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów i gwarancji kompatybilności w następujących przeglądarkach i systemach operacyjnych: - Internet Explorer 8 (Windows) - Internet Explorer 7 (Windows) - Mozilla Firefox 3 i nowsze (Windows i Linux) - Google Chrome (Windows i Linux) - Opera 9.6 i nowsze (Windows i Linux) - Safari (Windows, MAC) Portal e-learningowy zostanie dostosowany w wersji dla osób niedowidzących wersja w wysokim kontraście oraz z możliwością powiększenia tekstów. Komponenty portalu e-learingowego: a) CMS (Content Management System) system zarządzania treścią CMS powinien zawierać: - Możliwość tworzenia dynamicznego, hierarchicznego MENU - Edycja stron poprzez rozbudowany edytor treści (standardowe funkcje edytora tekstu, dodawanie mediów, galerii, hiperłącza, tabele, palety kolorów itp.) - Zarządzanie zawartością CMS-a oraz tworzenie stron "statycznych" składających się z tekstu i grafiki, bez wymaganej znajomości HTML - Dostęp użytkowników wyłącznie po zalogowaniu - Możliwość zarządzania kontami użytkowników obsługujących CMS - Różne poziomy dostępu dla różnych profili użytkowników prosty system definiowania uprawnień - Możliwość załączania plików typu doc, pdf, jpg, video, audio - Wyszukiwarkę artykułów i plików na poziomie CMS - Moduł do tworzenia galerii tematycznych zdjęć; możliwość podglądu listy utworzonych Galerii z możliwością wyboru, opisu, podglądu i ustawienia kolejności do publikacji na stronie - Moduł statystyk serwisu korzystający z Google Analytics lub moduł równoważny - System CMS musi być przejrzysty i intuicyjny umożliwiający korzystanie osobom nie 3

4 posiadającym specjalistycznego wykształcenia technicznego (informatycznego) b) Forum internetowe Zamawiający dopuszcza, aby forum internetowe zostało oparte o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. Forum internetowe, do którego odnośnik będzie znajdował się na stronie głównej portalu, powinno spełniać następujące warunki. - Szata graficzna zgodna z portalem - Dokonanie konfiguracji i nadanie uprawnień administracyjnych osobom po stronie zamawiającego. - Integracja w zakresie użytkowników logowanie na stronie głównej portalu jednoznaczne z zalogowaniem do forum. - Możliwość jednoczesnego korzystania przez nie mniej niż 500 użytkowników c) System e-learningu Zamawiający dopuszcza, aby system e-learingu został oparty o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. System umożliwiający publikowanie kursów i prowadzenie szkoleń on-line, powinien spełniać następujące warunki. - Szata graficzna zgodna z portalem - Dokonanie konfiguracji i nadanie uprawnień administracyjnych osobom po stronie Zamawiającego. - Integracja w zakresie użytkowników logowanie na stronie głównej portalu jednoznaczne z zalogowaniem do forum. - Możliwość jednoczesnego korzystania przez nie mniej niż 500 użytkowników d) Moduł społeczności WEB 2.0 Zamawiający dopuszcza, aby moduł społeczności WEB 2.0 został oparty o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. Moduł będzie zawierał następujące funkcjonalności społecznościowe. - Rejestracja osoby w systemie będzie dawała jej dostęp do zasobów forum oraz e-learningu - Możliwość przeglądania zarejestrowanych osób na stronie portalu - Zarejestrowana osoba otrzyma własny panel, w którym będzie mogła zarządzać własnymi danymi - Możliwość jednoczesnego korzystania przez nie mniej niż 500 użytkowników e) Moduł ofert pracy Zamawiający dopuszcza, aby moduł ofert pracy został oparty o skonfigurowane zgodnie 4

5 z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. Funkcjonalność publikowania ofert pracy powinna być zintegrowana z systemem CMS oraz zawierać następujące parametry. - Prezentowanie listy ofert pracy w publicznej części serwisu - Możliwość przeszukiwania ofert pracy po słowach kluczowych oraz dacie wprowadzenia - Po stronie CMS system zarządzania ogłoszeniami - Ogłoszenia o pracę powinny zawierać nie mniej niż opis stanowiska pracy, dane kontaktowe i rejestracyjne pracodawcy, wraz z terminem ważności oferty - Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom do zarządzania ogłoszeniami Kryteria oceny: (100% ceny). Zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto C of cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów: 100 III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej, drukowanymi literami lub pismem komputerowym, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, lub przesłać jako załącznik w formacie.pdf pocztą elektroniczną wpisując w temacie: Oferta dla Projektu Miasta Łomża. Na adres IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie zostanie zrealizowane wg terminu wskazanego w umowie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać na piśmie: osobiście lub pocztą (pocztą kurierską) na adres: Fundacja Euro Nation, ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 307, Warszawa z dopiskiem: Oferta dla Projektu Miasta Łomża lub elektronicznie w wersji.pdf na adres: w temacie wpisując: Oferta dla Projektu Miasta Łomża do dnia r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 5

6 VI. UMOWA Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta otrzyma najwięcej punktów podczas oceny oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zaistnieje okoliczności niemożliwych lub trudnych w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, szczególnie w zakresie. 1) zmian terminu wykonania zamówienia 2) zmian sposobu wykonania zamówienia 3) zmiana sposobu płatności 4) zmiany elementów świadczenia na nie gorsze niż określone w umowie VII. INFORMACJA DODATKOWA NA TEMAT PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Informujemy, że w ramach projektów UE, w przypadku realizacji zamówień nie przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto Fundacja Euro Nation, w celu zapewnienia realizacji zasady konkurencyjności musi stosować się do następujących reguł: a) do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności: - opis przedmiotu zamówienia, - kryteria oceny oferty, - termin składania ofert. b) w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; c) do wybrania najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; d) wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; e) w przypadku gdy stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany - na wniosek Instytucji Wdrażającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych - do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODRZUCENIA OFERTY, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDZIAŁ NA REALIZACJE ZADANIA. 6

7 Formularz oferty Załącznik nr 1 (miejscowość i data) Zamawiający: Fundacja Euro Nation, z siedzibą przy ul. Raciborskiej 23, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , REGON Wykonawca: Nazwa/imię i nazwisko Siedziba/adres kontaktowy Nr telefonu Nr NIP Nr REGON Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia ofert nr /POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia r. dostarczone w ramach procedury rozeznania rynku w trakcie projekty pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w części II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za cenę: 1. Nazwa wydatku na podstawie Wniosku aplikacyjnego: Wydatki na pokrycie kosztów usługi hostingu:. (brutto) (słownie.. ) zł brutto. 2. Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania konta platformy videokonferencyjnej:. (brutto) (słownie.. ) zł brutto. 3. Wydatki na pokrycie kosztów stworzenia portalu e-learningowego:. (brutto) (słownie ) zł brutto. RAZEM:. (brutto) (słownie ) zł brutto. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr... z dnia. Oświadczam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr. z dnia..oraz przyjmuję zawarte w nim warunki i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr. z dnia.. Z zastrzeżeniem praw wynikających z umowy. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.. Miejscowość, data. Podpis 7

8 Wzór umowy Nr. z dnia Załącznik nr 2 Zawarta w dniu r., w w wyniku przeprowadzenia procedury rozeznania rynku zgodnej z 11 Umowy o dofinansowanie o numerze.. Pomiędzy: Fundacją Euro Nation, z siedzibą przy ulicy Raciborskiej 23, Warszawa zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , REGON Reprezentowanym przez Grzegorza Krauzowicza Prezesa Zarządu. a:... wpisaną do pod nr.... NIP. Regon... zwanym dalej Wykonawcą. a wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 z najwyższą starannością, najlepszą posiadają wiedzą i dbałością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywania przez niego działalności, zgodnie z ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dostarczoną mu przez Zamawiającego mapę strony. 5. Wykonawca jest zobowiązany: a. przedstawić minimum dwie propozycje grafiki strony b. wprowadzić w wybranej propozycji zmiany zgodnych z wcześniejszymi założeniami c. oferować możliwość trzykrotnego wprowadzania zmian d. dostarczyć finalną wersję grafiki w plikach graficznych otwartych Powyższe wytyczne dotyczą stworzenia strony głównej a także podstron wymienionych w mapie strony dostarczonej przez Zamawiającego. 6. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z chwilą podpisana protokołu całościowego 8

9 odbioru bez uwag. 2. TERMINY 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z terminie od.. r. do r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Wykonawcą szczegółowych terminów odbiorów częściowych wykonania przedmiotu umowy. 3. PŁATNOŚCI 1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie.zł (brutto) (słownie:..), (brutto) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy o nr Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. KOMUNIKACJA 1. Zamawiający w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w każdej chwili będzie miał możliwość kontroli stanu realizacji przedmiotu umowy. 2. Wszelkie uwagi, pytania, sugestie dotyczące przedmiotu umowy, Strony będą zgłaszały w formie pisemnej pocztą, lub drogą elektroniczną na adres: a. Zamawiającego - b. Wykonawcy -. Z jednoczesnym oznaczeniem daty i godziny zgłoszenia. 3. Wykonawca ma na odpowiedź nie więcej niż 3 dni robocze, 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompetentnej osoby odpowiedzialnej za współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy. 5. KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający może nałożyć karę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną, o której mowa w ust. 1 i ZMIANY W UMOWIE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, szczególnie w zakresie. a) zmian terminu wykonania zamówienia 9

10 b) zmian sposobu wykonania zamówienia c) zmiana sposobu płatności d) zmiany elementów świadczenia na nie gorsze niż określone w umowie 7. REGULACJE PRAWNE W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. WŁAŚCIWOŚCI SĄDOWE Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony umowy do momentu zakończenia wszystkich czynności wynikających z przedmiotu umowy. 2. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 1) załącznik nr 1 Zaproszenie do złożenia ofert z dnia.r. 2) załącznik nr 2 Formularz oferty z dnia.r... Data, miejsce, podpis Data, miejsce, podpis.. Pieczęć Pieczęć 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo