Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)"

Transkrypt

1 Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla identyfikacji ułamkowego kwantowego efektu Halla przy pomocy badania ekstremum całki Feynmana Charakteryzacja otoczenia łańcuchów polimerowych w modelu fluktuujących wiązań Przesunięcie spektralne w czasoprzestrzeni Kerra Zapoznanie się z zagadnieniem tunelowania w polu magnetycznym, symulacje numeryczne kryształu Wignera, zapoznanie się z modelem dyskretnego Gaussianu. wykorzystanie pierścieniowych wymian do identyfikacji stanu kolektywnego FQHE, modyfikacja calek feynmanowskich w modelu Kivelsona z uwzględnieniem cyklotronowych orbit Implementacja Monte Carlo w modelu fluktuujących wiązań. Generacja trójwymiarowych konfiguracji układu polimerowego. Klasyfikacja luk przestrzennych w matrycy polimerowej. Rozkład statystyczny luk przestrzennych. Analiza korelacji pomiędzy różnymi typami luk przestrzennych. Badanie organizacji przestrzennej wybranych typów klastrów. W czasoprzestrzeni Schwarzschilda przesunięcie spektralne jest to tzw. grawitacyjne przesunięcie częstości. Efekt ten jest jednym z podstawowych jakościowych rezultatów Ogólnej Teorii Względności ściśle związanych z zasadą zachowania energii. Celem pracy dyplomowej jest przedyskutowanie analogicznego zagadnienia w przypadku innego typu czasoprzestrzeni, w której jednak również obowiązuje zasada zachowania energii ( stacjonarność metryki ). Zagadnienie to ma oryginalny charakter i nawiązuje do opublikowanej niedawno pracy

2 4 5 Analiza układu josephsonowsko sprzężonych kondensatów Bose- Einsteina w sieci optycznej Wpływ syntetycznego pola magnetycznego oraz modulacji potencjału nawęzłowego na zachowanie układu sprzężonych kondensatów Bose-Einsteina w sieci optycznej Doświadczenia prowadzone z gazami ultrachłodnych atomów umieszczanych w sieciach optycznych pozwoliły na obserwację wielu zjawisk fizyki ciała stałego, w układach czystych, nieposiadających wtrąceń lub dyslokacji, a jednocześnie dających możliwość bardzo dokładnej kontroli siły i geometrii oddziaływań międzycząstkowych. W reżimie słabego oddziaływania międzywęzłowego, układy te są opisywane modelem Bose-Hubbarda w granicy klasycznej (dużej liczby obsadzeń nawęzłowych). Celem pracy jest teoretyczna analiza modelu, w szczególności wyznaczenie temperatury krytycznej w przybliżeniu M- wektorowym, z uwzględnieniem poprawek dla M=2 (model XY). Uzyskane wartości zostaną porównane z referencyjnym modelem sferycznym (dla dużego N) dla różnych parametrów modelu, a także siatek: kwadratowej, kubicznej, anizotropowej (przejście 1D- >3D->2D). W czasie wykonywania pracy niezbędne będzie skorzystanie z obliczeń analitycznych i numerycznych przy wykorzystaniu oprogramowania Mathematica. Obserwacja makroskopowych stanów kwantowych znalazła się od kilku lat w centrum intensywnych prac badawczych w związku z eksperymentalną możliwością realizacji nadciekłości w gazach ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych. Układy te okazały się niezwykle interesujące nie tylko z powodu bycia modelami ciał stałych o ściśle kontrolowanych eksperymentalnie parametrach. Przez odpowiednie analogie można poddawać je działaniu zewnętrznych czynników takich jak symulowane pola magnetyczne w reżimach wykraczających poza doświadczalne możliwości badań fizyki ciała stałego. Celem pracy jest teoretyczna analiza modelu Bose-Hubbarda w granicy klasycznej (dużej liczby obsadzeń nawęzłowych), w szczególności wyznaczenie temperatury krytycznej w sferycznym dla sieci modyfikowanej obecnością zewnętrznego potencjału wektorowego syntetycznego pola magnetycznego oraz modulowanego przestrzennie potencjału nawęzłowego. Sprawdzona zostanie możliwość powstawania uporządkowania nadciekłego z jednoczesną lokalizacją części cząstek. W czasie wykonywania pracy niezbędne będzie skorzystanie z obliczeń analitycznych i numerycznych przy wykorzystaniu oprogramowania Mathematica.

3 iału na rok akademicki 2013/2014 ( ) - mgr (j. angielski) Fizyka - II Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Janusz Jacak prof. dr hab. Antoni Mituś Radosz Wojciech prof. dr hab. Inż. Andrzej Radosz Taudul Beata

4 dr hab. Tomasz Zaleski Grygiel Barbara dr hab. Tomasz Zaleski Patucha Konrad

5 Fizyka Techniczna - Fotonika - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Optyczna harfa laserowa Celem pracy jest zbudowanie harfy laserowej. Ma ono generować o osiem multipleksowanych wiązek lasera z częstotliwością przemiatania pozwalającą na uzyskanie efektu równoczesności świecenia dla ludzkiego oka. Rozproszenie wiązki lasera (np. ręką operatora) w kierunku urządzenia ma być rejestrowane przez czujnik promieniowania (fototranzystor) umieszczony w pobliżu lasera. Odczyt z czujnika również będzie multipleksowany w celu rozróżnienia wiązek. Dla ułatwienia detekcji światła rozproszonego laser ma być modulowny częstotliwością nośną wartości kilku khz. Spróbkowany sygnał powinien zostać poddany obróbce cyfrowej (filtracja i/lub FFT) w celu podjęcia decyzji, czy odtworzona ma zostać predefiniowana próbka dźwiękowa (np. dźwięk szarpnięcia struny), czy nie. Charakterystyczną cechą urządzenia jest konstrukcja otwarta, gdzie rejestrowane są rozproszenia światła. 2 3 Spektroskopia impedancyjna prostych ogniow organicznych Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw Y2O3 oraz struktur warstwowych typu Al.- Y2O3-Al. Wykonanie pomiarów impedancyjnych w funkcji temperatury oraz częstotliwości kilku prostych ogniw organicznych o różnej strukturze wewnętrznej. Opracowanie wyników w tym stworzenie układów zastępczych badanych próbek. Zapoznanie się wybranymi metodami badań cieńkich warstw ( metody AFM, odbicie dyfuzyjne światła, spektroskopia dielektryczna). Udział w pomiarach w/w właściwości fizycznych wrstw Y2O3.

6 iczna - Fotonika - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. Wacław Urbańczyk Marcin Petela dr Adam Sieradzki Stokłosa Jonatan dr inż. Tadeusz Wiktorczyk Klein Jakub

7 Fizyka Techniczna - Optyka Okularowa - in Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Wpływ wybranych czynników na wynik pomiarów ostrości wzrokowej Modelowe badanie wpływu lokalizacji soczewki ocznej na jakość obrazu siatkówkowego Praca ma charakter teoretyczno - doświadczalny. Dyplomant ma za zadanie przeanalizować dane literaturowe na temat jakości widzenia w różnych warunkach. Następnie należy wykonać pomiary ostrości wzrokowej dla obniżonego kontrastu oraz w warunkach obniżonego oświetlenia. Opanowanie programu do obliczeń numerycznych Zemax. Zapozanie się z numerycznymi modelami oka. Wyliczenie wybranych charakterystyk obrazu siatlkówkowego.

8 a - Optyka Okularowa - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Monika Borwińska Kowal Michał prof. dr hab. Inż. Marek Zając Żerebecka Paulina

9 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Organiczne nanokryształywytwarzanie i właściwości Dyfuzja agregatów lipidowych analizowana techniką fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej Próba zastosowania metody precypitacji i ablacji laserowej dla DCNP i jego pochodnych. Przygoowanie mikroskopu do badań luminescencji. Pomiary luminescencji nanokryształów - klasyczne, pomiary luminescencji przy wzbudzaniu laserowwym Zoptymalizowanie warunków dla detekcji liposomów ( okreżlenie optymalnego stężenia agregatów oraz ilości sondy) Zoptymalizowanie procedury wytwarzania agregatów, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych

10 anoinżynieria - II stopień mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Inż. Andrzej Miniewicz Rozbicka Katarzyna dr inż. Magdalena Przybyło Drabik Dominik

11 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Badania implementacji kryptografii na niesplątanych i splątanych fotonach dla różnych konfiguracji kanału kwantowego Planuje się badania nad implementacjami kryptografii kwantowej w reżimach splątaniowych i bezsplątaniowych przy stosowaniu kodowania informacji kwantowej w kanale komunikacyjnym na przesunięciach fazowych oraz polaryzacjach fotonów w ramach eksperymentalnych układów optyki kwantowej w postaci systemów kryptografii kwantowej IDQuantique Clavis i AIT Quelle. Eksperymenty (obejmujące badania źródeł i detektorów koherentnych stanów kwantowych fotonów, interferometrów oraz nieliniowych efektów parametrycznej konwersji w dół przy produkcji splątania kwantowego w stanach polaryzacji fotonów) realizowane będą w laboratorium NLTK przy różnych rozwiązaniach transferu koherentnego stanu kwantowego fotonu w światłowodzie lub w atmosferze (teleskopowo) Fotoluminescencja i rozdzielcza w czasie fotoluminescencja sprzężonych i niesprzężonych studni kwantowych ZnO/ZuMgO Badanie defektów w strukturach na bazie ZnO z wykorzystaniem metody DLTS Rozwój splątaniowych protokołów klasy QSDC dla bezpośredniej tajnej komunikacji kwantowej Pomiary fotoluminescencji i rozdzielczej w czasie fotoluminescencji studni kwantowych ZnO/ZuMgO Wstępna charakterystyka detektorów UV p-zno:as/n- GaN: pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych i pojemnościwo-napięciowych w funkcji temperatury. Pomiar defektów w detektorach UV p-zno:as/n-gan metodą DLTS. Opracowanie wyników pomiarów i ich analiza Rozwój koncepcji wykorzystanie splątania, nielokalna komunikacja informacji w kanale kwantowym, analiza teoretyczna odkrytych protokołów.

12 na - Nanoinżynieria - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Witold Jacak Janik Adam dr inz Marcin Syperek Mańka Aleksandra dr hab. Ewa Popko Dubińska Agnieszka dr inż. Witold Jacak Ogierman Krystian

13 Optyka - Optometria - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Badanie wpływu nieskompensowanej heteroforii i niewspółmierności fiksacyjnej na jakość widzenia stereoskopowego Ocena przydatności przesiewowych testów pola widzenia we wczesnym wykrywaniu jaskry Wykonanie pomiarów heteroforii i niewspółmierności fiksacyjnej i iocena jakości widzenia stereoskopowego u wybranej grupy pacjentów Wykonanie pomiarów pola widzenia, porównanie otrzymanych wyników z wynikami badania GDX i konsultacja z okulistą. Analiza wyników.

14 metria - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Monika Borwińska Kępa Mariola dr inż. Monika Borwińska Białobrzeski Olaf

15 Informatyka - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Podpisy Proxy na kartach Multos - studium wykonalności,,spodziewanym wynikiem pracy dyplomowej jest studium wykonalności implementacji podpisów proxy na kartach mikroprocesorowych. Jednym z możliwych zastosowań jest znakowanie uwierzytelnionych przez centrum personalizacji dokumentów danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości. Znakowanie to miałoby miejsce w momencie okazywania danych osobowych uprawnionemu urzędowi, zawierałoby informacje identyfikujące urząd, a usunięcie znacznika bez zniszczenia informacji uwierzytelniającej dane winno być niemożliwe.'' Samoadaptujący się system do rozpoznawanie emocji przy użyciu kamer w ogólnodostępnym sprzęcie. Równoważenie obciążenia w sieci Kademlia Problem dwukierunkowego konwertowania walut i optymalnej strategii on-line doboru portfela. Zaprojektować i zaimplementować system działający na urządzeniach mobilnych i dostpnych w nich prostych kamerach tak aby możliwe było rozpoznawanie emocji. Początkowa baza danych powinna być rozszerzana w trakcie używania systemu. Zbadać teoretycznie i praktycznie algorytmy równoważenia obciążenia w najpopularniejszej w praktyce rozproszonej tablicy haszującej: Kademlia. Zastosować protokoły Push i Pull, rozważyć koszty migracji oraz model bez migracji. Zbadać problem konwersji walut w ujęciu on-line. Dostosować znane algorytmy konwersji jednokierunkowej do konwersji dwukierunkowej. Rozważyć model, w którym dolne i górne ograniczenie na ceny nie jest znane z góry. Rozważyć niewielką dynamikę zmienności cen oraz model stochastyczny zamiast modelu z adwersarzem. 5 Techniki Kompresji Grafów analiza zagadnienia, opracowanie symulatora 6 Analityczne metody analizy techniki propagacji ekstremów analiza zagadnienia, napisanie oprogramowania 7 Analiza algorytmów typu Dziel i Rządź Uwierzytelnianie z pomocą karty mikroprocesorowej dla 8 użytkowników niepełnosprawnych 9 Implementacja pairingu analiza zagadnienia, opanowanie aparatu funkcji zespolonych, szczegółowa analiza wybranych algorytmów

16 Systemy znakowania czasem w oparciu o bezpieczeństwo urządzenia Ochrona przeglądarki internetowej przed niepożądaną treścią poprzez edycję drzewa DOM/HTML z uwzględnieniem błędów HTML Analizator zależności w regulacjach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym Zarządzanie tranzakcjami w kolumnowym modelu danych opartym na pamięci flash Narzedzie do obliczania równowagi Nasha na bazie biblioteki MathProg Zliczenie użytkowników sieci komórkowych Nowe metody wykorzystania ultradźwięków do wykrywania ruchu Identyfikacja rodzajów błędów HTML występujących w sieci www, stworzenie narzędzi do automatycznej weryfikacji ( i korekty) w/w błędów Analiza istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania tranzakcjami w kolumnowym modelu danych. Analiza istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania tranzakcjami na pamięci flash Zapozanie się z algorytmami obliczania równowagi Nasha dla różnych rodzajów gier niekooperacyjnych. Stworzenie opartych na nich procedur obliczaniarównowagi Zapoznanie się z podstawami transmisji w techniologii GSM. Zapoznanie się z urządzeniami USRP. Analiza optymalnych algorytmów zliczania uzytkowników. Zapozanie się z zaawansowanymi metodami generowania dźwięku. Analiza generowania i wykrywania dźwięku przestrzennego. Analiza algorytmów wykrywania ruchu.

17 a - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr Przemysław Kubiak Maciej Niemczyk dr Mirosław Korzeniowski Adam Szeptycki dr Mirosław Korzeniowski Bartosz Przybylski dr Mirosław Korzeniowski Andrzej Michał Smoliński prof. Jacek Cichoń prof. Jacek Cichoń Rosner Anna Gotfryd Karol prof. Jacek Cichoń Koschel Monika dr Przemysław Kubiak Łagowski Mateusz dr Przemysław Kubiak Rybczak Andrzej

18 dr Przemysław Kubiak Piwowarski Bartosz dr Przemysław Kubiak Paciorek Bartłomiej dr Przemysław Kubiak Klepaczka Marcin dr Wojciech Macyna Adamczak Tomasz dr inż. Piotr Więcek Kubuszok Mateusz dr Marcin Zawada Nieradkiewicz Kamil dr Marcin Zawada Kapcia Mariusz

19 Informatyka język angielski- II stopień - mg Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Elektroniczny podpis i autoryzacja na niezaufanych kartach Zapoznanie się z istniejącymi protokołami, zapoznanie się ze specyfikacją kart, opisanie protokołów, implementacja, stworzenie nowej funkcjonalności

20 angielski- II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dt inż. Łukasz Krzywiecki Pankanin Aleksander

21 Informatyka - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Generowanie permutacji pseudolosowych w sieciach hiperkostkowych. Porównanie algorytmów heursystycznych i aproksymacyjnych dla problemów NP-trudnych Inteligentna lodówka z książką kucharską. System anonimowych głosowań studentów Wspomaganie podejmowania decyzji w grach niedeterministycznych z niepełną informacją Generowanie struktur kombinatorycznych przy użyciu Boltzmann Samplera 7 Zaawansowane protokoły PoW Modyfikowalne filtry Blooma - 8 teoria i zastosowanie Zaawansowane techniki 9 urywania informacji Praktyczne zastosowania 10 algorytmów przybliżonego zliczania Elektroniczny dziennik treningowy dla sportowców Wyszukiwarka połączeń w oparciu o grafowa bazę danych System do obvsługi placówki medycznej System do obsługi korporacji taksówkarskiej Aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie projektem w metodologii Scrum System kontroli wydatków dla gospodarstwa domowego Zaimplementować i przetestować proste algorytmy generowania permutacji losowych dla sieci typu butterfly, sieć Benesa, hiperkostka. Rozważyć dla małych permutacji bezpośrednie zastosowanie sieci sortujących oraz zaimplementować doskonale mieszający algorytm o koszcie liniowym. Wyjaśnić różnice pomidzy algorytmami heurystycznymi i aproksymacyjnymi. Porównać w symulacjach algorytmy genetyczne / tabu search / wyżarzanie oraz algorytmy aproksymacyjne np. dla problemu komiwojażera. Użyć danych losowych ale także danych pochodzących z praktyki. Praca ma na celu opracowanie i zaprogramowanie książki kucharskiej, która będzie potrafiła podpowiedzieć, jaką potrawę lub jakie potrawy można zrobić na podstawie składników aktualnie dostępnych w (inteligentnej) lodówce. Analiza zagadnien, realizacja sytemu. Zaprojektowanie, implementacja testowanie i dokumentacja zaproponowanej aplikacji Zaprojektowanie, implementacja testowanie i dokumentacja zaproponowanej aplikacji Określenie i opis wymagań implementacyjnych. Implementacja narzędzi do testowania algorytmów. Przeprowadzenie testów Zapoznanie się z koncepcją grafowej bazy danych Zapoznanie się z zasadami działania metodyk zwinnych. Zebranie wymagań i analiza funkcjonalności systemu. Opracowanie szczegółowego projektu, implementacja i testowanie.

22 System wspomagający zdalne nauczanie języków obcych Wyszukiwarka połączeń lotniczych Konfigurowalny system do obsługi sklepu internetowego przeznaczony dla różnorodnych branż System GIS w prawach rolno leśnych Narzędzie do budowy i symulacji działania prostych sieci wieloproscesorowych Implementacja programu do wspomagania projektowania siatek powierzchni zakrzywionych do zastosowań w modelarstwie kartonowym. System do przeprowadzania wideokonferencji Aplikacja webowa do tworzenia prezentacji Aplikacja webowa służąca do śledzenia zmian stron internetowych Projekt systemu zarządzania treścią z wykorzystaniem platformy ASP.NET. Porównanie wydajności systemu Oracle Coherence z platformą Map Reduce. System wirtualnego przewodnika na platformy mobilne System wirtualnego przewodnika na platformy mobilne Aplikacja webowa do hostingu zdjęc Planer zadań dla rozproszonego systemu wykonawców Przegląd protokołów transmisji obrazów wideo. Implementacja systemu wideokonferencji Analiza technik tworzenia nowoczesnych prezentacji webowych. Iplementacja aplikacji m.in.. Z wykorzystaniem HTML5. Zapoznanie się z algorytmami śledzenia zmian na stronach internetowych. Implementacja aplikacji m. in. Z wykorzystaniem HTML 5 Zapoznanie się z podstawami systemów zarządzania treścią. Implementacja systemu na platformie ASP.NET. Zapoznanie się z systemem Oracle Coherence i Map Reduce (Hadoop). Implementacja wybranych problemów i wykonanie porównania. Analiza konstrukcji interaktywnych planów obiektów oraz systemu precyzyjnej nawigacji z wykorzystaniem m. in. QR kodów Analiza konstrukcji interaktywnych planów obiektów oraz systemu precyzyjnej nawigacji z wykorzystaniem m. in. QR kodów. Implementacja aplikacji na platformę Android Projekt i implementacja aplikacji Porównanie struktur danych wykorzystywanych do budowy kolejki priorytetowej. Implementacja Scheduteraia przy pomocy wybranej struktury danych.

23 rmatyka - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr Mirosław Korzeniowski Jakub Ramut dr Mirosław Korzeniowski Krzysztof Studniarek dr Mirosław Korzeniowski Piotr Robert Kowalczyk prof. Jacek Cichoń Pietrusewicz Piotr dr inż. Zbigniew Gołębiewski Jamróz Krzysztof dr inż. Zbigniew Gołębiewski dr hab. Inż. Marek Klonowski dr hab. Inż. Marek Klonowski dr hab. Inż. Marek Klonowski Pamuła Paweł Pawłowski Kacper Piotrowska Anna Biniek Łukasz dr inż. Jakub Lemiesz Kawecka Anna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna Kijak Grzegorz Maciejewski Marcin Kucharczyk Dawid Stokłosa Wojciech dr inż. Wojciech Macyna Kowalczyk Marcin dr inż. Wojciech Macyna Ptaszek Artur

24 dr inż. Wojciech Macyna dr inż. Wojciech Macyna Szerszeń Piotr Ledwoń Piotr dr inż. Wojciech Macyna Węgrecki Maciej dr inż. Wojciech Macyna Dempniak Szczepan dr Krzysztof Majcher Szews Mateusz dr Krzysztof Majcher Siek Paweł dr Filip Zagórski Gabrysiak Tomasz dr Marcin Zawada Mickiewicz Maciej dr Marcin Zawada Półtorak Szymon dr Marcin Zawada Winnicka Dobrawa dr Marcin Zawada Fatyga Janusz dr Marcin Zawada Chojnowski Bogumił dr Marcin Zawada Pura Martyna dr hab. Paweł Zieliński Gawlik Rafał dr inż. Zbigniew Gołębiewski Hradovich Mikita

25 Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna - II st Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Model dyfuzji w kościach badany techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Model dyfuzji jonów metali w fantomie polimerowym analizowana techniką Spektroskopii Laserowo Indukowanego Rozpadu Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych

26 ektronika medyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Magdalena Przybyło Michalik Katarzyna dr inz Magdalena Przybyło Obara Marzena

27 Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna Lp Temat pracy dyplomowej Opis Internetowe narzędzie do generowania trójwymiarowych modeli strukturalnych białek w oparciu o mapy kontaktów Analiza zaburzeń kinetyki cyklu Krebsa Badania wpływu nowych biofosforanów na właściwścimechaniczne tkanki kostnej kości piszczelowej owiec Rozszerzenie procedury rekonstrukcji modeli białek o możliwość skorzystania z aplikacji REMO. Opracowanie interfejsu CGI do uruchamiania procedury rekonstrukcji za pośrednictwem przeglądarki internetowej Wykonanie modelu matematycznego, rozwiązanie modelu i analiza wyników. Przygotowanie próbek tkanki kostnej i pomiar gęstości tych próbek, pomiar właściwości strukturalnych, mechanicznych.

28 a - Elektronika medyczna - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Małgorzata Kotulaska mgr inż. Bogumił Konopka Ciombor Marika prof. dr hab. Krystian Kubica Turowicz Patryk dr Anna Nikodem Przybyła Agnieszka

29 Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - II stop Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Sprawdzenie jednorodności rozkładu powierzchniowego jonów metalu w kości techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych 2 Dyfuzja jonów w cementach chirurgicznych analizowana techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Optymalizacja metody oznaczania jonów w układach porowatych, zoptymalizowanie procedury przygotowanie próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów, analiza danych

30 Optyka medyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Magdalena Przybyło Kotuła Sonia dr inz Magdalena Przybyło Włodarczak Joanna

31 Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - Lp Temat pracy dyplomowej Opis Pomiar i analiza jakości odwzorowania aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych i tabletach. Wpływ hemodializy na elementy morfotyczne krwi w krążeniu pozaustrojowym Oznaczanie stopnia wiązania substancji biologicznie czynnej OLDA z albuminą Analiza powtarzalności wyników pomiaru ostrości widzenia Techniki obrazowania z wykorzystaniem nanokryształów nieorganicznych Określenie wpływu składu liposomów na przechodzenie nizyny przes skórę Określenie topologicznej jednorodności dwuwarstwy lipidowej w funkcji składu błony techniką fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej Optymalizacja systemu do pomiaru dyfuzji transdermalnej dla substancji hydrofobowych W pracy należy przygotować proste stanowisko pomiarowe do rejestracji wybranych testów fotograficznych za pomocą aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych i ipod-ach. Następnie należy wykonać serię zdjęć za pomocą wybranych przez dyplomanta urządzeń z różną ilością i gęstością pikseli w matrycy urządzenia, zarejestrować wykonane obrazy w komputerze i przeprowadzić numeryczną analizę zdolności rozdzielczej oraz wybranych aberracji pozaosiowych mierzonych aparatów urządzeń. W końcowej części pracy należy przeprowadzić analizę otrzymanych wyników i zbadać czy i jaka korelacja występuje pomiędzy ilością pikseli urządzenia a jakością odwzorowania aparatu. Zapoznanie się z technikami pomiarowymi oraz zastosowanie tych technik w eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach Zbadanie właściwości biologicznych i chemicznych substancji OLDA, możliwość zastosowania jej jako środka farmaceutycznego, a także określenia jej stopnia wiązania z albuminą za pomocą technik spekroskopii fluorescencyjnej i spektroskopii UV - VIS. Wykonanie pomiarów ostrości widzenia w zależności od zmiennych wybranych czynników ( typ optotypu, efekt natłoku, itd..) Analiza zebranych danych. Pomiary spektroskopii korelacyjnej fotonów, fotoluminescencji, pomiary MRI Przygotowanie żeli liposomowych o różnym składzie, charakterystyka żeli oraz poziom zamknięcia nizyny, wykonanie analizy danych Zoptymalizowanie procesu wytwarzania mikroliposomów w temperaturach powyżej 25 C i wykonanie analizy danych Przygotowanie stanowiska pomiarowego do pomiaru dyfuzji z maści/żeli dla substancji hydrofobowych. Analiza danych

32 Oznaczenie poziomu przechodzenia przez skórę heparyny enkapsulowanej w żelu liposomowych Okreslenie wpływu wielkości próbki modelu skóry ludzkiej oraz głębokości zbiornika akceptorowego na poziom przechodzenia nizyny Badanie wpływu stężenia fotolonu na jego akumulację w materiałach zol-żelowych Optymalizacja metody oznaczania heparyny, opracowanie projektu doświadczenia i wykonanie analizy danych Optymalizacja metody oznaczania nizyny, opracowanie projektu doświadczenia, wykonanie analiz i testów przechodzenia w funkcji głębokości zbiornika. Analiza danych Badania literaturowe na temat domieszkowania zol-żeli z fotolonem. Wytworzenie materiałów. Przeprowadzenie pomiarów na mikroskopie konfokalnym. Opracowanie wyników badań

33 zna - Optyka medyczna - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Henryk Kasprzak dr hab. Małgorzata Komorowska Jagiełło Natalia prof. dr hab. Marek Langner Put Kamila dr inż. Monika Borwińska Stępak Emilia dr inż. Artur Podhorodecki Noculak Agnieszka dr inż. Magdalena Przybyło Kuziak Adrianna dr inż. Magdalena Przybyło Kaczorowska Aleksandra dr inż. Magdalena Przybyło Porańska Ewa

34 dr inż. Magdalena Przybyło Kamecka Marta dr inż. Magdalena Przybyło Misiewicz Joanna dr inż. Iwona Hołowacz Lubas Sonia

35 Inżynieria Biomedyczna - Biomechanika inżyniers Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Projekt i budowa układu do badania ruchomości stawu kolanowego przy użyciu czujnika hallotronowego Wykonanie pojektu układu do badania kątowych zmian w osi stawu kolanowego, budowa układu, przeprowadzenie pomiarów testujących działanie urządzenia.

36 - Biomechanika inżynierska - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Adam Sieradzki Żmudzińska Matylda

37 Matematyka - Statystyka matematyczna - II stopie Lp Temat pracy dyplomowej Opis Wielowymiarowa analiza skupień 1 z zastosowaniem do map kontaktów struktur białkowych.

38 matematyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr hab. Inż. Małgorzata Bogdan Estera Nocoń

39 Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Teoriogrowa analiza kształtowania cen usług internetowych Metody liczenia składek dla dowolnego wieku Znalezienie ( analityczne bądź numeryczne) rozwiązań dla postawionego problemu. Analiza zależności pomiędzy wynikami a przyjętymi parametrami modelu Wyznaczenie składek ubezpieczeniowych dla dowolnego wieku, ilustracja uzyskanych wyników.

40 owa i ubezpieczeniowa - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Piotr Więcek Smaga Magdalena dr inz Agnieszka Wyłomańska Hawro Stanisław

41 Matematyka - Matematyka teoretyczna - II stopień Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Wklęsłość funkcji alfaharmonicznych Własności półciągłości multifunkcji przyporządkowanej miarom niezmienniczym topologicznego układu dynamicznego ich widmo punktowe Celem pracy jest zbadanie wklęsłości funkcji alfaharmonicznych przy brzegu gładkiego obszaru wypukłego. W badaniach tych wykorzystane będą: jawna postać jądra Poissona kuli i dokładne oszacowania funkcji Greena odpowiadających ułamkowemu laplasjanowi. Badania zachowania okresu minimalnego miar okresowych w topologicznym układzie dynamicznym

42 ka teoretyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Inż. Tadeusz Kulczycki Grzegorz Żurek prof. dr hab. Inż. Tomasz Downarowicz Smoter Wojciech

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 204/205 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału 05.03.205 Fizyka Techniczna - Optyka Okularowa - I stopień inż. Zbadanie charakterystyk czasowo-spektralnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.0.204 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Spektroskopowe badania procesów dynamicznych w dwuwymiarowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej przejściowej Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego Metody projektowania wentylatorów promieniowych Ireneusz Czajka iczajka@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych.

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. dr M. Kopernik Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. Tematy inżynierskie mogą być podobne, ale realizowane w węższym

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej WZÓR WPISU Rok studiów: Przedmioty obieralne do indeksu Rok akademicki: Semestr: Nazwisko wykładającego dr Leszek Petryka dr Leszek Petryka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW w inżynierii rolniczej i agrofizyce pod redakcją AGNIESZKI KALETY Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 11 1. Techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH Semestr zimowy rok akademicki 20/207 Terminy konsultacji nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunkach: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Informatyka, Elektrotechnika TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Optyki Nieliniowej

Pracownia Optyki Nieliniowej Skład osobowy: www.if.pw.edu.pl/~nlo Kierownik pracowni: Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz Kierownik laboratorium Dr inż. Urszula Laudyn Dr inż. Michał Kwaśny Dr inż. Filip Sala Dr inż. Paweł Jung Doktoranci:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 10.04.2015 odbyło się III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych Grupa efektów kierunkowych: Matematyka stosowana I stopnia - profil praktyczny (od 17 października 2014) Matematyka Stosowana I stopień spec. Matematyka nowoczesnych technologii stacjonarne 2015/2016Z

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych e-mail: kawaska@kawaska.pl WARSZTATY: TECHNIKI MIKROSKOPOWE I INFORMATYCZNE W BADANIU PRÓBEK BIOLOGICZNYCH, CZ. 1 Objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów pod przewodnictwem Prezes Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a * moduł, przedmiot lub forma zajęć do wyboru Lp. Moduł kształcenia / Przedmiot Ogólna liczba efektów dla przedmiotu K_W0 K_W02 K_W03

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OPTYKA NIELINIOWA Nazwa w języku angielskim: Nonlinear optics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna Specjalność

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

VII ZJAZD. STUDIA ZAOCZNE; kier. INFORMATYKA Ist. I rok 1 sem. 17 grudnia 2016 (sobota)

VII ZJAZD. STUDIA ZAOCZNE; kier. INFORMATYKA Ist. I rok 1 sem. 17 grudnia 2016 (sobota) I rok 1 sem. prof. Bogusław BRODA ALGEBRA LINIOWA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ dr Jarosław ROPĘGA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dr hab. Karol SZAŁOWSKI FIZYKA dr Jan MALINOWSKI JĘZYKI PROGRAMOWANIA I sala 105

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PPT

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PPT Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ogniwa Fotowoltaiczne Nazwa w języku angielskim: Solar cells Kierunek studiów: Fizyka Specjalność: FOZE Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004. Zofia Kruczkiewicz

Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004. Zofia Kruczkiewicz Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004 Zofia Kruczkiewicz 1. Przedstaw znaczenie oprogramowania we współczesnym świecie 2. Jaki wpływ na ludzi, komunikację

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe

Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe Nr pyta nia Kod kursu Nazwa kursu Kurs: kierunkowy /specjalnośc iowy Semestr studiów I, II stopień Prowadzący Pytanie 1. MDP2900W, kierunkowy 1 semestr,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2014 Nowy blok obieralny! Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Najlepsze wyniki w konkurencjach LA Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzetrzewinie T O P 1 0 Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Bieg na 40 m (hala) Poz. Nazwisko i imię Wynik (sek.) Data Miejsce 1 Krzyształ

Bardziej szczegółowo

V ZJAZD. STUDIA ZAOCZNE; kier. INFORMATYKA Ist. I rok 1 sem. 26 listopada 2016 (sobota) ANALIZA FIZYKA ANALIZA MATEMATYCZNA I FIZYKA ANALIZA FIZYKA

V ZJAZD. STUDIA ZAOCZNE; kier. INFORMATYKA Ist. I rok 1 sem. 26 listopada 2016 (sobota) ANALIZA FIZYKA ANALIZA MATEMATYCZNA I FIZYKA ANALIZA FIZYKA I rok 1 sem. prof. Tadeusz BALCERZAK FIZYKA prof. Krzysztof KOWALSKI ANALIZA MATEMATYCZNA I prof. Krzysztof KOWALSKI ANALIZA MATEMATYCZNA I GR 1 sala 272 A dr hab. Karol SZAŁOWSKI FIZYKA dr hab. Karol

Bardziej szczegółowo

Wyniki biegu głównego dystans około 5 km (wg wskazań zegarków 5,07 km)

Wyniki biegu głównego dystans około 5 km (wg wskazań zegarków 5,07 km) Wyniki biegu głównego dystans około 5 km (wg wskazań zegarków 5,07 km) Miejsce Imię Nazwisko Czas (minuty/sekundy) Płeć (K/M) Firma/Klub 1 Mariusz Ciesielski 18:52 M Instytut Badawczy Leśnictwa/Dream Run

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY MONOGRAFICZNE DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH

WYKŁADY MONOGRAFICZNE DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH WYKŁADY MONOGRAFICZNE DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH (30 godz. wykł. + 15 godz. semin.) SPEKTROSKOPIA Kryształy Fotoniczne Dr Jarosław W. Kłos Dynamiczne rozpraszanie światła Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2016/17 semestr letni

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2016/17 semestr letni Studia licencjackie I ROK: Analiza Matematyczna 2 wykład dr hab. Rafał Pierzchała poniedziałki 8-10 0174 Analiza Matematyczna 2 ćw gr 1 dr hab. Rafał Pierzchała poniedziałki 10-12 0086 Analiza Matematyczna

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś Zawody w Narciarstwie Alpejskim Gigant Kluszkowce

Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś Zawody w Narciarstwie Alpejskim Gigant Kluszkowce K01 Dziewczynki kl. 0-3 9 1. 9 Zuzanna Śledziowska 1 00:49:09 00:47:30 1:36,39 0,00 2. Maja Żurowska 1 00:52:89 00:50:43 1:43,32 +6,93 3. 4 Marta Regulska 1 00:53:64 00:52:62 1:46,26 +9,87 4. 3 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Źródła i detektory Nazwa w języku angielskim Sources and detectors Kierunek studiów:..optyka Stopień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa PRZESTRZEŃ I CZAS W FIZYCE NEWTONOWSKIEJ ORAZ SZCZEGÓLNEJ TEORII. 1 Grawitacja 3. 2 Geometria jako fizyka 14

Spis treści. Przedmowa PRZESTRZEŃ I CZAS W FIZYCE NEWTONOWSKIEJ ORAZ SZCZEGÓLNEJ TEORII. 1 Grawitacja 3. 2 Geometria jako fizyka 14 Spis treści Przedmowa xi I PRZESTRZEŃ I CZAS W FIZYCE NEWTONOWSKIEJ ORAZ SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI 1 1 Grawitacja 3 2 Geometria jako fizyka 14 2.1 Grawitacja to geometria 14 2.2 Geometria a doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: podstawowe Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 do zatwierdzenia na RW 05.11.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 do zatwierdzenia na RW 05.11.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 205/206 do zatwierdzenia na RW 05..205 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Temat pracy dyplomowej TAK / NIE Własności optyczne cienkich

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności na studiach magisterskich

Wykaz specjalności na studiach magisterskich Wykaz specjalności na studiach magisterskich Na Wydziale Fizyki UW prowadzone są studia magisterskie w ramach następujących specjalnościach: specjalności na kierunku fizyka fizyka cząstek i oddziaływań

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Szacowanie niepewności oznaczania / pomiaru zawartości... metodą... Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2016/17 semestr zimowy

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Studia licencjackie I ROK: Analiza Matematyczna 1 wykład dr hab. Rafał Pierzchała poniedziałki 12 14 0174 Analiza Matematyczna 1 ćw gr 1 dr hab. Rafał Pierzchała poniedziałki 8 10 0086 Analiza Matematyczna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.09.02.00-26-032/13

WND-POKL.09.02.00-26-032/13 łącznik nr 2 do protokołu z dnia 22 września 2014r. Komisji Rekrutacyjnej uczniów do II Edycji Projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wied snsą na sukces wodowy Listy uczniów Technikum Nr 2 w ZST-I

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 Wprowadzenie do informatyki. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 09.07.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 09.07.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 205/206 RW 09.07.205 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Rozwój narzędzi przetwarzania danych do analizy pomiarów mikrofalowego profilowania

Bardziej szczegółowo

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Badawczy Leśnictwa M Magister i Doktorant n/d 2 Maja Winnicka Instytut

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo