Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)"

Transkrypt

1 Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla identyfikacji ułamkowego kwantowego efektu Halla przy pomocy badania ekstremum całki Feynmana Charakteryzacja otoczenia łańcuchów polimerowych w modelu fluktuujących wiązań Przesunięcie spektralne w czasoprzestrzeni Kerra Zapoznanie się z zagadnieniem tunelowania w polu magnetycznym, symulacje numeryczne kryształu Wignera, zapoznanie się z modelem dyskretnego Gaussianu. wykorzystanie pierścieniowych wymian do identyfikacji stanu kolektywnego FQHE, modyfikacja calek feynmanowskich w modelu Kivelsona z uwzględnieniem cyklotronowych orbit Implementacja Monte Carlo w modelu fluktuujących wiązań. Generacja trójwymiarowych konfiguracji układu polimerowego. Klasyfikacja luk przestrzennych w matrycy polimerowej. Rozkład statystyczny luk przestrzennych. Analiza korelacji pomiędzy różnymi typami luk przestrzennych. Badanie organizacji przestrzennej wybranych typów klastrów. W czasoprzestrzeni Schwarzschilda przesunięcie spektralne jest to tzw. grawitacyjne przesunięcie częstości. Efekt ten jest jednym z podstawowych jakościowych rezultatów Ogólnej Teorii Względności ściśle związanych z zasadą zachowania energii. Celem pracy dyplomowej jest przedyskutowanie analogicznego zagadnienia w przypadku innego typu czasoprzestrzeni, w której jednak również obowiązuje zasada zachowania energii ( stacjonarność metryki ). Zagadnienie to ma oryginalny charakter i nawiązuje do opublikowanej niedawno pracy

2 4 5 Analiza układu josephsonowsko sprzężonych kondensatów Bose- Einsteina w sieci optycznej Wpływ syntetycznego pola magnetycznego oraz modulacji potencjału nawęzłowego na zachowanie układu sprzężonych kondensatów Bose-Einsteina w sieci optycznej Doświadczenia prowadzone z gazami ultrachłodnych atomów umieszczanych w sieciach optycznych pozwoliły na obserwację wielu zjawisk fizyki ciała stałego, w układach czystych, nieposiadających wtrąceń lub dyslokacji, a jednocześnie dających możliwość bardzo dokładnej kontroli siły i geometrii oddziaływań międzycząstkowych. W reżimie słabego oddziaływania międzywęzłowego, układy te są opisywane modelem Bose-Hubbarda w granicy klasycznej (dużej liczby obsadzeń nawęzłowych). Celem pracy jest teoretyczna analiza modelu, w szczególności wyznaczenie temperatury krytycznej w przybliżeniu M- wektorowym, z uwzględnieniem poprawek dla M=2 (model XY). Uzyskane wartości zostaną porównane z referencyjnym modelem sferycznym (dla dużego N) dla różnych parametrów modelu, a także siatek: kwadratowej, kubicznej, anizotropowej (przejście 1D- >3D->2D). W czasie wykonywania pracy niezbędne będzie skorzystanie z obliczeń analitycznych i numerycznych przy wykorzystaniu oprogramowania Mathematica. Obserwacja makroskopowych stanów kwantowych znalazła się od kilku lat w centrum intensywnych prac badawczych w związku z eksperymentalną możliwością realizacji nadciekłości w gazach ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych. Układy te okazały się niezwykle interesujące nie tylko z powodu bycia modelami ciał stałych o ściśle kontrolowanych eksperymentalnie parametrach. Przez odpowiednie analogie można poddawać je działaniu zewnętrznych czynników takich jak symulowane pola magnetyczne w reżimach wykraczających poza doświadczalne możliwości badań fizyki ciała stałego. Celem pracy jest teoretyczna analiza modelu Bose-Hubbarda w granicy klasycznej (dużej liczby obsadzeń nawęzłowych), w szczególności wyznaczenie temperatury krytycznej w sferycznym dla sieci modyfikowanej obecnością zewnętrznego potencjału wektorowego syntetycznego pola magnetycznego oraz modulowanego przestrzennie potencjału nawęzłowego. Sprawdzona zostanie możliwość powstawania uporządkowania nadciekłego z jednoczesną lokalizacją części cząstek. W czasie wykonywania pracy niezbędne będzie skorzystanie z obliczeń analitycznych i numerycznych przy wykorzystaniu oprogramowania Mathematica.

3 iału na rok akademicki 2013/2014 ( ) - mgr (j. angielski) Fizyka - II Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Janusz Jacak prof. dr hab. Antoni Mituś Radosz Wojciech prof. dr hab. Inż. Andrzej Radosz Taudul Beata

4 dr hab. Tomasz Zaleski Grygiel Barbara dr hab. Tomasz Zaleski Patucha Konrad

5 Fizyka Techniczna - Fotonika - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Optyczna harfa laserowa Celem pracy jest zbudowanie harfy laserowej. Ma ono generować o osiem multipleksowanych wiązek lasera z częstotliwością przemiatania pozwalającą na uzyskanie efektu równoczesności świecenia dla ludzkiego oka. Rozproszenie wiązki lasera (np. ręką operatora) w kierunku urządzenia ma być rejestrowane przez czujnik promieniowania (fototranzystor) umieszczony w pobliżu lasera. Odczyt z czujnika również będzie multipleksowany w celu rozróżnienia wiązek. Dla ułatwienia detekcji światła rozproszonego laser ma być modulowny częstotliwością nośną wartości kilku khz. Spróbkowany sygnał powinien zostać poddany obróbce cyfrowej (filtracja i/lub FFT) w celu podjęcia decyzji, czy odtworzona ma zostać predefiniowana próbka dźwiękowa (np. dźwięk szarpnięcia struny), czy nie. Charakterystyczną cechą urządzenia jest konstrukcja otwarta, gdzie rejestrowane są rozproszenia światła. 2 3 Spektroskopia impedancyjna prostych ogniow organicznych Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw Y2O3 oraz struktur warstwowych typu Al.- Y2O3-Al. Wykonanie pomiarów impedancyjnych w funkcji temperatury oraz częstotliwości kilku prostych ogniw organicznych o różnej strukturze wewnętrznej. Opracowanie wyników w tym stworzenie układów zastępczych badanych próbek. Zapoznanie się wybranymi metodami badań cieńkich warstw ( metody AFM, odbicie dyfuzyjne światła, spektroskopia dielektryczna). Udział w pomiarach w/w właściwości fizycznych wrstw Y2O3.

6 iczna - Fotonika - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. Wacław Urbańczyk Marcin Petela dr Adam Sieradzki Stokłosa Jonatan dr inż. Tadeusz Wiktorczyk Klein Jakub

7 Fizyka Techniczna - Optyka Okularowa - in Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Wpływ wybranych czynników na wynik pomiarów ostrości wzrokowej Modelowe badanie wpływu lokalizacji soczewki ocznej na jakość obrazu siatkówkowego Praca ma charakter teoretyczno - doświadczalny. Dyplomant ma za zadanie przeanalizować dane literaturowe na temat jakości widzenia w różnych warunkach. Następnie należy wykonać pomiary ostrości wzrokowej dla obniżonego kontrastu oraz w warunkach obniżonego oświetlenia. Opanowanie programu do obliczeń numerycznych Zemax. Zapozanie się z numerycznymi modelami oka. Wyliczenie wybranych charakterystyk obrazu siatlkówkowego.

8 a - Optyka Okularowa - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Monika Borwińska Kowal Michał prof. dr hab. Inż. Marek Zając Żerebecka Paulina

9 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Organiczne nanokryształywytwarzanie i właściwości Dyfuzja agregatów lipidowych analizowana techniką fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej Próba zastosowania metody precypitacji i ablacji laserowej dla DCNP i jego pochodnych. Przygoowanie mikroskopu do badań luminescencji. Pomiary luminescencji nanokryształów - klasyczne, pomiary luminescencji przy wzbudzaniu laserowwym Zoptymalizowanie warunków dla detekcji liposomów ( okreżlenie optymalnego stężenia agregatów oraz ilości sondy) Zoptymalizowanie procedury wytwarzania agregatów, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych

10 anoinżynieria - II stopień mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Inż. Andrzej Miniewicz Rozbicka Katarzyna dr inż. Magdalena Przybyło Drabik Dominik

11 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Badania implementacji kryptografii na niesplątanych i splątanych fotonach dla różnych konfiguracji kanału kwantowego Planuje się badania nad implementacjami kryptografii kwantowej w reżimach splątaniowych i bezsplątaniowych przy stosowaniu kodowania informacji kwantowej w kanale komunikacyjnym na przesunięciach fazowych oraz polaryzacjach fotonów w ramach eksperymentalnych układów optyki kwantowej w postaci systemów kryptografii kwantowej IDQuantique Clavis i AIT Quelle. Eksperymenty (obejmujące badania źródeł i detektorów koherentnych stanów kwantowych fotonów, interferometrów oraz nieliniowych efektów parametrycznej konwersji w dół przy produkcji splątania kwantowego w stanach polaryzacji fotonów) realizowane będą w laboratorium NLTK przy różnych rozwiązaniach transferu koherentnego stanu kwantowego fotonu w światłowodzie lub w atmosferze (teleskopowo) Fotoluminescencja i rozdzielcza w czasie fotoluminescencja sprzężonych i niesprzężonych studni kwantowych ZnO/ZuMgO Badanie defektów w strukturach na bazie ZnO z wykorzystaniem metody DLTS Rozwój splątaniowych protokołów klasy QSDC dla bezpośredniej tajnej komunikacji kwantowej Pomiary fotoluminescencji i rozdzielczej w czasie fotoluminescencji studni kwantowych ZnO/ZuMgO Wstępna charakterystyka detektorów UV p-zno:as/n- GaN: pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych i pojemnościwo-napięciowych w funkcji temperatury. Pomiar defektów w detektorach UV p-zno:as/n-gan metodą DLTS. Opracowanie wyników pomiarów i ich analiza Rozwój koncepcji wykorzystanie splątania, nielokalna komunikacja informacji w kanale kwantowym, analiza teoretyczna odkrytych protokołów.

12 na - Nanoinżynieria - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Witold Jacak Janik Adam dr inz Marcin Syperek Mańka Aleksandra dr hab. Ewa Popko Dubińska Agnieszka dr inż. Witold Jacak Ogierman Krystian

13 Optyka - Optometria - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Badanie wpływu nieskompensowanej heteroforii i niewspółmierności fiksacyjnej na jakość widzenia stereoskopowego Ocena przydatności przesiewowych testów pola widzenia we wczesnym wykrywaniu jaskry Wykonanie pomiarów heteroforii i niewspółmierności fiksacyjnej i iocena jakości widzenia stereoskopowego u wybranej grupy pacjentów Wykonanie pomiarów pola widzenia, porównanie otrzymanych wyników z wynikami badania GDX i konsultacja z okulistą. Analiza wyników.

14 metria - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Monika Borwińska Kępa Mariola dr inż. Monika Borwińska Białobrzeski Olaf

15 Informatyka - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Podpisy Proxy na kartach Multos - studium wykonalności,,spodziewanym wynikiem pracy dyplomowej jest studium wykonalności implementacji podpisów proxy na kartach mikroprocesorowych. Jednym z możliwych zastosowań jest znakowanie uwierzytelnionych przez centrum personalizacji dokumentów danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości. Znakowanie to miałoby miejsce w momencie okazywania danych osobowych uprawnionemu urzędowi, zawierałoby informacje identyfikujące urząd, a usunięcie znacznika bez zniszczenia informacji uwierzytelniającej dane winno być niemożliwe.'' Samoadaptujący się system do rozpoznawanie emocji przy użyciu kamer w ogólnodostępnym sprzęcie. Równoważenie obciążenia w sieci Kademlia Problem dwukierunkowego konwertowania walut i optymalnej strategii on-line doboru portfela. Zaprojektować i zaimplementować system działający na urządzeniach mobilnych i dostpnych w nich prostych kamerach tak aby możliwe było rozpoznawanie emocji. Początkowa baza danych powinna być rozszerzana w trakcie używania systemu. Zbadać teoretycznie i praktycznie algorytmy równoważenia obciążenia w najpopularniejszej w praktyce rozproszonej tablicy haszującej: Kademlia. Zastosować protokoły Push i Pull, rozważyć koszty migracji oraz model bez migracji. Zbadać problem konwersji walut w ujęciu on-line. Dostosować znane algorytmy konwersji jednokierunkowej do konwersji dwukierunkowej. Rozważyć model, w którym dolne i górne ograniczenie na ceny nie jest znane z góry. Rozważyć niewielką dynamikę zmienności cen oraz model stochastyczny zamiast modelu z adwersarzem. 5 Techniki Kompresji Grafów analiza zagadnienia, opracowanie symulatora 6 Analityczne metody analizy techniki propagacji ekstremów analiza zagadnienia, napisanie oprogramowania 7 Analiza algorytmów typu Dziel i Rządź Uwierzytelnianie z pomocą karty mikroprocesorowej dla 8 użytkowników niepełnosprawnych 9 Implementacja pairingu analiza zagadnienia, opanowanie aparatu funkcji zespolonych, szczegółowa analiza wybranych algorytmów

16 Systemy znakowania czasem w oparciu o bezpieczeństwo urządzenia Ochrona przeglądarki internetowej przed niepożądaną treścią poprzez edycję drzewa DOM/HTML z uwzględnieniem błędów HTML Analizator zależności w regulacjach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym Zarządzanie tranzakcjami w kolumnowym modelu danych opartym na pamięci flash Narzedzie do obliczania równowagi Nasha na bazie biblioteki MathProg Zliczenie użytkowników sieci komórkowych Nowe metody wykorzystania ultradźwięków do wykrywania ruchu Identyfikacja rodzajów błędów HTML występujących w sieci www, stworzenie narzędzi do automatycznej weryfikacji ( i korekty) w/w błędów Analiza istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania tranzakcjami w kolumnowym modelu danych. Analiza istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania tranzakcjami na pamięci flash Zapozanie się z algorytmami obliczania równowagi Nasha dla różnych rodzajów gier niekooperacyjnych. Stworzenie opartych na nich procedur obliczaniarównowagi Zapoznanie się z podstawami transmisji w techniologii GSM. Zapoznanie się z urządzeniami USRP. Analiza optymalnych algorytmów zliczania uzytkowników. Zapozanie się z zaawansowanymi metodami generowania dźwięku. Analiza generowania i wykrywania dźwięku przestrzennego. Analiza algorytmów wykrywania ruchu.

17 a - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr Przemysław Kubiak Maciej Niemczyk dr Mirosław Korzeniowski Adam Szeptycki dr Mirosław Korzeniowski Bartosz Przybylski dr Mirosław Korzeniowski Andrzej Michał Smoliński prof. Jacek Cichoń prof. Jacek Cichoń Rosner Anna Gotfryd Karol prof. Jacek Cichoń Koschel Monika dr Przemysław Kubiak Łagowski Mateusz dr Przemysław Kubiak Rybczak Andrzej

18 dr Przemysław Kubiak Piwowarski Bartosz dr Przemysław Kubiak Paciorek Bartłomiej dr Przemysław Kubiak Klepaczka Marcin dr Wojciech Macyna Adamczak Tomasz dr inż. Piotr Więcek Kubuszok Mateusz dr Marcin Zawada Nieradkiewicz Kamil dr Marcin Zawada Kapcia Mariusz

19 Informatyka język angielski- II stopień - mg Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Elektroniczny podpis i autoryzacja na niezaufanych kartach Zapoznanie się z istniejącymi protokołami, zapoznanie się ze specyfikacją kart, opisanie protokołów, implementacja, stworzenie nowej funkcjonalności

20 angielski- II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dt inż. Łukasz Krzywiecki Pankanin Aleksander

21 Informatyka - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Generowanie permutacji pseudolosowych w sieciach hiperkostkowych. Porównanie algorytmów heursystycznych i aproksymacyjnych dla problemów NP-trudnych Inteligentna lodówka z książką kucharską. System anonimowych głosowań studentów Wspomaganie podejmowania decyzji w grach niedeterministycznych z niepełną informacją Generowanie struktur kombinatorycznych przy użyciu Boltzmann Samplera 7 Zaawansowane protokoły PoW Modyfikowalne filtry Blooma - 8 teoria i zastosowanie Zaawansowane techniki 9 urywania informacji Praktyczne zastosowania 10 algorytmów przybliżonego zliczania Elektroniczny dziennik treningowy dla sportowców Wyszukiwarka połączeń w oparciu o grafowa bazę danych System do obvsługi placówki medycznej System do obsługi korporacji taksówkarskiej Aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie projektem w metodologii Scrum System kontroli wydatków dla gospodarstwa domowego Zaimplementować i przetestować proste algorytmy generowania permutacji losowych dla sieci typu butterfly, sieć Benesa, hiperkostka. Rozważyć dla małych permutacji bezpośrednie zastosowanie sieci sortujących oraz zaimplementować doskonale mieszający algorytm o koszcie liniowym. Wyjaśnić różnice pomidzy algorytmami heurystycznymi i aproksymacyjnymi. Porównać w symulacjach algorytmy genetyczne / tabu search / wyżarzanie oraz algorytmy aproksymacyjne np. dla problemu komiwojażera. Użyć danych losowych ale także danych pochodzących z praktyki. Praca ma na celu opracowanie i zaprogramowanie książki kucharskiej, która będzie potrafiła podpowiedzieć, jaką potrawę lub jakie potrawy można zrobić na podstawie składników aktualnie dostępnych w (inteligentnej) lodówce. Analiza zagadnien, realizacja sytemu. Zaprojektowanie, implementacja testowanie i dokumentacja zaproponowanej aplikacji Zaprojektowanie, implementacja testowanie i dokumentacja zaproponowanej aplikacji Określenie i opis wymagań implementacyjnych. Implementacja narzędzi do testowania algorytmów. Przeprowadzenie testów Zapoznanie się z koncepcją grafowej bazy danych Zapoznanie się z zasadami działania metodyk zwinnych. Zebranie wymagań i analiza funkcjonalności systemu. Opracowanie szczegółowego projektu, implementacja i testowanie.

22 System wspomagający zdalne nauczanie języków obcych Wyszukiwarka połączeń lotniczych Konfigurowalny system do obsługi sklepu internetowego przeznaczony dla różnorodnych branż System GIS w prawach rolno leśnych Narzędzie do budowy i symulacji działania prostych sieci wieloproscesorowych Implementacja programu do wspomagania projektowania siatek powierzchni zakrzywionych do zastosowań w modelarstwie kartonowym. System do przeprowadzania wideokonferencji Aplikacja webowa do tworzenia prezentacji Aplikacja webowa służąca do śledzenia zmian stron internetowych Projekt systemu zarządzania treścią z wykorzystaniem platformy ASP.NET. Porównanie wydajności systemu Oracle Coherence z platformą Map Reduce. System wirtualnego przewodnika na platformy mobilne System wirtualnego przewodnika na platformy mobilne Aplikacja webowa do hostingu zdjęc Planer zadań dla rozproszonego systemu wykonawców Przegląd protokołów transmisji obrazów wideo. Implementacja systemu wideokonferencji Analiza technik tworzenia nowoczesnych prezentacji webowych. Iplementacja aplikacji m.in.. Z wykorzystaniem HTML5. Zapoznanie się z algorytmami śledzenia zmian na stronach internetowych. Implementacja aplikacji m. in. Z wykorzystaniem HTML 5 Zapoznanie się z podstawami systemów zarządzania treścią. Implementacja systemu na platformie ASP.NET. Zapoznanie się z systemem Oracle Coherence i Map Reduce (Hadoop). Implementacja wybranych problemów i wykonanie porównania. Analiza konstrukcji interaktywnych planów obiektów oraz systemu precyzyjnej nawigacji z wykorzystaniem m. in. QR kodów Analiza konstrukcji interaktywnych planów obiektów oraz systemu precyzyjnej nawigacji z wykorzystaniem m. in. QR kodów. Implementacja aplikacji na platformę Android Projekt i implementacja aplikacji Porównanie struktur danych wykorzystywanych do budowy kolejki priorytetowej. Implementacja Scheduteraia przy pomocy wybranej struktury danych.

23 rmatyka - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr Mirosław Korzeniowski Jakub Ramut dr Mirosław Korzeniowski Krzysztof Studniarek dr Mirosław Korzeniowski Piotr Robert Kowalczyk prof. Jacek Cichoń Pietrusewicz Piotr dr inż. Zbigniew Gołębiewski Jamróz Krzysztof dr inż. Zbigniew Gołębiewski dr hab. Inż. Marek Klonowski dr hab. Inż. Marek Klonowski dr hab. Inż. Marek Klonowski Pamuła Paweł Pawłowski Kacper Piotrowska Anna Biniek Łukasz dr inż. Jakub Lemiesz Kawecka Anna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna Kijak Grzegorz Maciejewski Marcin Kucharczyk Dawid Stokłosa Wojciech dr inż. Wojciech Macyna Kowalczyk Marcin dr inż. Wojciech Macyna Ptaszek Artur

24 dr inż. Wojciech Macyna dr inż. Wojciech Macyna Szerszeń Piotr Ledwoń Piotr dr inż. Wojciech Macyna Węgrecki Maciej dr inż. Wojciech Macyna Dempniak Szczepan dr Krzysztof Majcher Szews Mateusz dr Krzysztof Majcher Siek Paweł dr Filip Zagórski Gabrysiak Tomasz dr Marcin Zawada Mickiewicz Maciej dr Marcin Zawada Półtorak Szymon dr Marcin Zawada Winnicka Dobrawa dr Marcin Zawada Fatyga Janusz dr Marcin Zawada Chojnowski Bogumił dr Marcin Zawada Pura Martyna dr hab. Paweł Zieliński Gawlik Rafał dr inż. Zbigniew Gołębiewski Hradovich Mikita

25 Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna - II st Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Model dyfuzji w kościach badany techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Model dyfuzji jonów metali w fantomie polimerowym analizowana techniką Spektroskopii Laserowo Indukowanego Rozpadu Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych

26 ektronika medyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Magdalena Przybyło Michalik Katarzyna dr inz Magdalena Przybyło Obara Marzena

27 Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna Lp Temat pracy dyplomowej Opis Internetowe narzędzie do generowania trójwymiarowych modeli strukturalnych białek w oparciu o mapy kontaktów Analiza zaburzeń kinetyki cyklu Krebsa Badania wpływu nowych biofosforanów na właściwścimechaniczne tkanki kostnej kości piszczelowej owiec Rozszerzenie procedury rekonstrukcji modeli białek o możliwość skorzystania z aplikacji REMO. Opracowanie interfejsu CGI do uruchamiania procedury rekonstrukcji za pośrednictwem przeglądarki internetowej Wykonanie modelu matematycznego, rozwiązanie modelu i analiza wyników. Przygotowanie próbek tkanki kostnej i pomiar gęstości tych próbek, pomiar właściwości strukturalnych, mechanicznych.

28 a - Elektronika medyczna - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Małgorzata Kotulaska mgr inż. Bogumił Konopka Ciombor Marika prof. dr hab. Krystian Kubica Turowicz Patryk dr Anna Nikodem Przybyła Agnieszka

29 Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - II stop Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Sprawdzenie jednorodności rozkładu powierzchniowego jonów metalu w kości techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych 2 Dyfuzja jonów w cementach chirurgicznych analizowana techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Optymalizacja metody oznaczania jonów w układach porowatych, zoptymalizowanie procedury przygotowanie próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów, analiza danych

30 Optyka medyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Magdalena Przybyło Kotuła Sonia dr inz Magdalena Przybyło Włodarczak Joanna

31 Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - Lp Temat pracy dyplomowej Opis Pomiar i analiza jakości odwzorowania aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych i tabletach. Wpływ hemodializy na elementy morfotyczne krwi w krążeniu pozaustrojowym Oznaczanie stopnia wiązania substancji biologicznie czynnej OLDA z albuminą Analiza powtarzalności wyników pomiaru ostrości widzenia Techniki obrazowania z wykorzystaniem nanokryształów nieorganicznych Określenie wpływu składu liposomów na przechodzenie nizyny przes skórę Określenie topologicznej jednorodności dwuwarstwy lipidowej w funkcji składu błony techniką fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej Optymalizacja systemu do pomiaru dyfuzji transdermalnej dla substancji hydrofobowych W pracy należy przygotować proste stanowisko pomiarowe do rejestracji wybranych testów fotograficznych za pomocą aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych i ipod-ach. Następnie należy wykonać serię zdjęć za pomocą wybranych przez dyplomanta urządzeń z różną ilością i gęstością pikseli w matrycy urządzenia, zarejestrować wykonane obrazy w komputerze i przeprowadzić numeryczną analizę zdolności rozdzielczej oraz wybranych aberracji pozaosiowych mierzonych aparatów urządzeń. W końcowej części pracy należy przeprowadzić analizę otrzymanych wyników i zbadać czy i jaka korelacja występuje pomiędzy ilością pikseli urządzenia a jakością odwzorowania aparatu. Zapoznanie się z technikami pomiarowymi oraz zastosowanie tych technik w eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach Zbadanie właściwości biologicznych i chemicznych substancji OLDA, możliwość zastosowania jej jako środka farmaceutycznego, a także określenia jej stopnia wiązania z albuminą za pomocą technik spekroskopii fluorescencyjnej i spektroskopii UV - VIS. Wykonanie pomiarów ostrości widzenia w zależności od zmiennych wybranych czynników ( typ optotypu, efekt natłoku, itd..) Analiza zebranych danych. Pomiary spektroskopii korelacyjnej fotonów, fotoluminescencji, pomiary MRI Przygotowanie żeli liposomowych o różnym składzie, charakterystyka żeli oraz poziom zamknięcia nizyny, wykonanie analizy danych Zoptymalizowanie procesu wytwarzania mikroliposomów w temperaturach powyżej 25 C i wykonanie analizy danych Przygotowanie stanowiska pomiarowego do pomiaru dyfuzji z maści/żeli dla substancji hydrofobowych. Analiza danych

32 Oznaczenie poziomu przechodzenia przez skórę heparyny enkapsulowanej w żelu liposomowych Okreslenie wpływu wielkości próbki modelu skóry ludzkiej oraz głębokości zbiornika akceptorowego na poziom przechodzenia nizyny Badanie wpływu stężenia fotolonu na jego akumulację w materiałach zol-żelowych Optymalizacja metody oznaczania heparyny, opracowanie projektu doświadczenia i wykonanie analizy danych Optymalizacja metody oznaczania nizyny, opracowanie projektu doświadczenia, wykonanie analiz i testów przechodzenia w funkcji głębokości zbiornika. Analiza danych Badania literaturowe na temat domieszkowania zol-żeli z fotolonem. Wytworzenie materiałów. Przeprowadzenie pomiarów na mikroskopie konfokalnym. Opracowanie wyników badań

33 zna - Optyka medyczna - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Henryk Kasprzak dr hab. Małgorzata Komorowska Jagiełło Natalia prof. dr hab. Marek Langner Put Kamila dr inż. Monika Borwińska Stępak Emilia dr inż. Artur Podhorodecki Noculak Agnieszka dr inż. Magdalena Przybyło Kuziak Adrianna dr inż. Magdalena Przybyło Kaczorowska Aleksandra dr inż. Magdalena Przybyło Porańska Ewa

34 dr inż. Magdalena Przybyło Kamecka Marta dr inż. Magdalena Przybyło Misiewicz Joanna dr inż. Iwona Hołowacz Lubas Sonia

35 Inżynieria Biomedyczna - Biomechanika inżyniers Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Projekt i budowa układu do badania ruchomości stawu kolanowego przy użyciu czujnika hallotronowego Wykonanie pojektu układu do badania kątowych zmian w osi stawu kolanowego, budowa układu, przeprowadzenie pomiarów testujących działanie urządzenia.

36 - Biomechanika inżynierska - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Adam Sieradzki Żmudzińska Matylda

37 Matematyka - Statystyka matematyczna - II stopie Lp Temat pracy dyplomowej Opis Wielowymiarowa analiza skupień 1 z zastosowaniem do map kontaktów struktur białkowych.

38 matematyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr hab. Inż. Małgorzata Bogdan Estera Nocoń

39 Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Teoriogrowa analiza kształtowania cen usług internetowych Metody liczenia składek dla dowolnego wieku Znalezienie ( analityczne bądź numeryczne) rozwiązań dla postawionego problemu. Analiza zależności pomiędzy wynikami a przyjętymi parametrami modelu Wyznaczenie składek ubezpieczeniowych dla dowolnego wieku, ilustracja uzyskanych wyników.

40 owa i ubezpieczeniowa - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Piotr Więcek Smaga Magdalena dr inz Agnieszka Wyłomańska Hawro Stanisław

41 Matematyka - Matematyka teoretyczna - II stopień Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Wklęsłość funkcji alfaharmonicznych Własności półciągłości multifunkcji przyporządkowanej miarom niezmienniczym topologicznego układu dynamicznego ich widmo punktowe Celem pracy jest zbadanie wklęsłości funkcji alfaharmonicznych przy brzegu gładkiego obszaru wypukłego. W badaniach tych wykorzystane będą: jawna postać jądra Poissona kuli i dokładne oszacowania funkcji Greena odpowiadających ułamkowemu laplasjanowi. Badania zachowania okresu minimalnego miar okresowych w topologicznym układzie dynamicznym

42 ka teoretyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Inż. Tadeusz Kulczycki Grzegorz Żurek prof. dr hab. Inż. Tomasz Downarowicz Smoter Wojciech

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Teleimersja. Spis treści

Teleimersja. Spis treści Teleimersja Spis treści Wstęp... 2 I. Wprowadzenie: Grafika i wizualizacja... 7 II. Teleimersja: Wirtualna obecność... 16 III. Tele imersja: Telekonferencje jutra... 31 IV. SOFT (oprogramowanie dla teleimersji);

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo