Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)"

Transkrypt

1 Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla identyfikacji ułamkowego kwantowego efektu Halla przy pomocy badania ekstremum całki Feynmana Charakteryzacja otoczenia łańcuchów polimerowych w modelu fluktuujących wiązań Przesunięcie spektralne w czasoprzestrzeni Kerra Zapoznanie się z zagadnieniem tunelowania w polu magnetycznym, symulacje numeryczne kryształu Wignera, zapoznanie się z modelem dyskretnego Gaussianu. wykorzystanie pierścieniowych wymian do identyfikacji stanu kolektywnego FQHE, modyfikacja calek feynmanowskich w modelu Kivelsona z uwzględnieniem cyklotronowych orbit Implementacja Monte Carlo w modelu fluktuujących wiązań. Generacja trójwymiarowych konfiguracji układu polimerowego. Klasyfikacja luk przestrzennych w matrycy polimerowej. Rozkład statystyczny luk przestrzennych. Analiza korelacji pomiędzy różnymi typami luk przestrzennych. Badanie organizacji przestrzennej wybranych typów klastrów. W czasoprzestrzeni Schwarzschilda przesunięcie spektralne jest to tzw. grawitacyjne przesunięcie częstości. Efekt ten jest jednym z podstawowych jakościowych rezultatów Ogólnej Teorii Względności ściśle związanych z zasadą zachowania energii. Celem pracy dyplomowej jest przedyskutowanie analogicznego zagadnienia w przypadku innego typu czasoprzestrzeni, w której jednak również obowiązuje zasada zachowania energii ( stacjonarność metryki ). Zagadnienie to ma oryginalny charakter i nawiązuje do opublikowanej niedawno pracy

2 4 5 Analiza układu josephsonowsko sprzężonych kondensatów Bose- Einsteina w sieci optycznej Wpływ syntetycznego pola magnetycznego oraz modulacji potencjału nawęzłowego na zachowanie układu sprzężonych kondensatów Bose-Einsteina w sieci optycznej Doświadczenia prowadzone z gazami ultrachłodnych atomów umieszczanych w sieciach optycznych pozwoliły na obserwację wielu zjawisk fizyki ciała stałego, w układach czystych, nieposiadających wtrąceń lub dyslokacji, a jednocześnie dających możliwość bardzo dokładnej kontroli siły i geometrii oddziaływań międzycząstkowych. W reżimie słabego oddziaływania międzywęzłowego, układy te są opisywane modelem Bose-Hubbarda w granicy klasycznej (dużej liczby obsadzeń nawęzłowych). Celem pracy jest teoretyczna analiza modelu, w szczególności wyznaczenie temperatury krytycznej w przybliżeniu M- wektorowym, z uwzględnieniem poprawek dla M=2 (model XY). Uzyskane wartości zostaną porównane z referencyjnym modelem sferycznym (dla dużego N) dla różnych parametrów modelu, a także siatek: kwadratowej, kubicznej, anizotropowej (przejście 1D- >3D->2D). W czasie wykonywania pracy niezbędne będzie skorzystanie z obliczeń analitycznych i numerycznych przy wykorzystaniu oprogramowania Mathematica. Obserwacja makroskopowych stanów kwantowych znalazła się od kilku lat w centrum intensywnych prac badawczych w związku z eksperymentalną możliwością realizacji nadciekłości w gazach ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych. Układy te okazały się niezwykle interesujące nie tylko z powodu bycia modelami ciał stałych o ściśle kontrolowanych eksperymentalnie parametrach. Przez odpowiednie analogie można poddawać je działaniu zewnętrznych czynników takich jak symulowane pola magnetyczne w reżimach wykraczających poza doświadczalne możliwości badań fizyki ciała stałego. Celem pracy jest teoretyczna analiza modelu Bose-Hubbarda w granicy klasycznej (dużej liczby obsadzeń nawęzłowych), w szczególności wyznaczenie temperatury krytycznej w sferycznym dla sieci modyfikowanej obecnością zewnętrznego potencjału wektorowego syntetycznego pola magnetycznego oraz modulowanego przestrzennie potencjału nawęzłowego. Sprawdzona zostanie możliwość powstawania uporządkowania nadciekłego z jednoczesną lokalizacją części cząstek. W czasie wykonywania pracy niezbędne będzie skorzystanie z obliczeń analitycznych i numerycznych przy wykorzystaniu oprogramowania Mathematica.

3 iału na rok akademicki 2013/2014 ( ) - mgr (j. angielski) Fizyka - II Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Janusz Jacak prof. dr hab. Antoni Mituś Radosz Wojciech prof. dr hab. Inż. Andrzej Radosz Taudul Beata

4 dr hab. Tomasz Zaleski Grygiel Barbara dr hab. Tomasz Zaleski Patucha Konrad

5 Fizyka Techniczna - Fotonika - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Optyczna harfa laserowa Celem pracy jest zbudowanie harfy laserowej. Ma ono generować o osiem multipleksowanych wiązek lasera z częstotliwością przemiatania pozwalającą na uzyskanie efektu równoczesności świecenia dla ludzkiego oka. Rozproszenie wiązki lasera (np. ręką operatora) w kierunku urządzenia ma być rejestrowane przez czujnik promieniowania (fototranzystor) umieszczony w pobliżu lasera. Odczyt z czujnika również będzie multipleksowany w celu rozróżnienia wiązek. Dla ułatwienia detekcji światła rozproszonego laser ma być modulowny częstotliwością nośną wartości kilku khz. Spróbkowany sygnał powinien zostać poddany obróbce cyfrowej (filtracja i/lub FFT) w celu podjęcia decyzji, czy odtworzona ma zostać predefiniowana próbka dźwiękowa (np. dźwięk szarpnięcia struny), czy nie. Charakterystyczną cechą urządzenia jest konstrukcja otwarta, gdzie rejestrowane są rozproszenia światła. 2 3 Spektroskopia impedancyjna prostych ogniow organicznych Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw Y2O3 oraz struktur warstwowych typu Al.- Y2O3-Al. Wykonanie pomiarów impedancyjnych w funkcji temperatury oraz częstotliwości kilku prostych ogniw organicznych o różnej strukturze wewnętrznej. Opracowanie wyników w tym stworzenie układów zastępczych badanych próbek. Zapoznanie się wybranymi metodami badań cieńkich warstw ( metody AFM, odbicie dyfuzyjne światła, spektroskopia dielektryczna). Udział w pomiarach w/w właściwości fizycznych wrstw Y2O3.

6 iczna - Fotonika - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. Wacław Urbańczyk Marcin Petela dr Adam Sieradzki Stokłosa Jonatan dr inż. Tadeusz Wiktorczyk Klein Jakub

7 Fizyka Techniczna - Optyka Okularowa - in Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Wpływ wybranych czynników na wynik pomiarów ostrości wzrokowej Modelowe badanie wpływu lokalizacji soczewki ocznej na jakość obrazu siatkówkowego Praca ma charakter teoretyczno - doświadczalny. Dyplomant ma za zadanie przeanalizować dane literaturowe na temat jakości widzenia w różnych warunkach. Następnie należy wykonać pomiary ostrości wzrokowej dla obniżonego kontrastu oraz w warunkach obniżonego oświetlenia. Opanowanie programu do obliczeń numerycznych Zemax. Zapozanie się z numerycznymi modelami oka. Wyliczenie wybranych charakterystyk obrazu siatlkówkowego.

8 a - Optyka Okularowa - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Monika Borwińska Kowal Michał prof. dr hab. Inż. Marek Zając Żerebecka Paulina

9 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Organiczne nanokryształywytwarzanie i właściwości Dyfuzja agregatów lipidowych analizowana techniką fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej Próba zastosowania metody precypitacji i ablacji laserowej dla DCNP i jego pochodnych. Przygoowanie mikroskopu do badań luminescencji. Pomiary luminescencji nanokryształów - klasyczne, pomiary luminescencji przy wzbudzaniu laserowwym Zoptymalizowanie warunków dla detekcji liposomów ( okreżlenie optymalnego stężenia agregatów oraz ilości sondy) Zoptymalizowanie procedury wytwarzania agregatów, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych

10 anoinżynieria - II stopień mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Inż. Andrzej Miniewicz Rozbicka Katarzyna dr inż. Magdalena Przybyło Drabik Dominik

11 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Badania implementacji kryptografii na niesplątanych i splątanych fotonach dla różnych konfiguracji kanału kwantowego Planuje się badania nad implementacjami kryptografii kwantowej w reżimach splątaniowych i bezsplątaniowych przy stosowaniu kodowania informacji kwantowej w kanale komunikacyjnym na przesunięciach fazowych oraz polaryzacjach fotonów w ramach eksperymentalnych układów optyki kwantowej w postaci systemów kryptografii kwantowej IDQuantique Clavis i AIT Quelle. Eksperymenty (obejmujące badania źródeł i detektorów koherentnych stanów kwantowych fotonów, interferometrów oraz nieliniowych efektów parametrycznej konwersji w dół przy produkcji splątania kwantowego w stanach polaryzacji fotonów) realizowane będą w laboratorium NLTK przy różnych rozwiązaniach transferu koherentnego stanu kwantowego fotonu w światłowodzie lub w atmosferze (teleskopowo) Fotoluminescencja i rozdzielcza w czasie fotoluminescencja sprzężonych i niesprzężonych studni kwantowych ZnO/ZuMgO Badanie defektów w strukturach na bazie ZnO z wykorzystaniem metody DLTS Rozwój splątaniowych protokołów klasy QSDC dla bezpośredniej tajnej komunikacji kwantowej Pomiary fotoluminescencji i rozdzielczej w czasie fotoluminescencji studni kwantowych ZnO/ZuMgO Wstępna charakterystyka detektorów UV p-zno:as/n- GaN: pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych i pojemnościwo-napięciowych w funkcji temperatury. Pomiar defektów w detektorach UV p-zno:as/n-gan metodą DLTS. Opracowanie wyników pomiarów i ich analiza Rozwój koncepcji wykorzystanie splątania, nielokalna komunikacja informacji w kanale kwantowym, analiza teoretyczna odkrytych protokołów.

12 na - Nanoinżynieria - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Witold Jacak Janik Adam dr inz Marcin Syperek Mańka Aleksandra dr hab. Ewa Popko Dubińska Agnieszka dr inż. Witold Jacak Ogierman Krystian

13 Optyka - Optometria - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Badanie wpływu nieskompensowanej heteroforii i niewspółmierności fiksacyjnej na jakość widzenia stereoskopowego Ocena przydatności przesiewowych testów pola widzenia we wczesnym wykrywaniu jaskry Wykonanie pomiarów heteroforii i niewspółmierności fiksacyjnej i iocena jakości widzenia stereoskopowego u wybranej grupy pacjentów Wykonanie pomiarów pola widzenia, porównanie otrzymanych wyników z wynikami badania GDX i konsultacja z okulistą. Analiza wyników.

14 metria - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Monika Borwińska Kępa Mariola dr inż. Monika Borwińska Białobrzeski Olaf

15 Informatyka - II stopień - mgr Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Podpisy Proxy na kartach Multos - studium wykonalności,,spodziewanym wynikiem pracy dyplomowej jest studium wykonalności implementacji podpisów proxy na kartach mikroprocesorowych. Jednym z możliwych zastosowań jest znakowanie uwierzytelnionych przez centrum personalizacji dokumentów danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości. Znakowanie to miałoby miejsce w momencie okazywania danych osobowych uprawnionemu urzędowi, zawierałoby informacje identyfikujące urząd, a usunięcie znacznika bez zniszczenia informacji uwierzytelniającej dane winno być niemożliwe.'' Samoadaptujący się system do rozpoznawanie emocji przy użyciu kamer w ogólnodostępnym sprzęcie. Równoważenie obciążenia w sieci Kademlia Problem dwukierunkowego konwertowania walut i optymalnej strategii on-line doboru portfela. Zaprojektować i zaimplementować system działający na urządzeniach mobilnych i dostpnych w nich prostych kamerach tak aby możliwe było rozpoznawanie emocji. Początkowa baza danych powinna być rozszerzana w trakcie używania systemu. Zbadać teoretycznie i praktycznie algorytmy równoważenia obciążenia w najpopularniejszej w praktyce rozproszonej tablicy haszującej: Kademlia. Zastosować protokoły Push i Pull, rozważyć koszty migracji oraz model bez migracji. Zbadać problem konwersji walut w ujęciu on-line. Dostosować znane algorytmy konwersji jednokierunkowej do konwersji dwukierunkowej. Rozważyć model, w którym dolne i górne ograniczenie na ceny nie jest znane z góry. Rozważyć niewielką dynamikę zmienności cen oraz model stochastyczny zamiast modelu z adwersarzem. 5 Techniki Kompresji Grafów analiza zagadnienia, opracowanie symulatora 6 Analityczne metody analizy techniki propagacji ekstremów analiza zagadnienia, napisanie oprogramowania 7 Analiza algorytmów typu Dziel i Rządź Uwierzytelnianie z pomocą karty mikroprocesorowej dla 8 użytkowników niepełnosprawnych 9 Implementacja pairingu analiza zagadnienia, opanowanie aparatu funkcji zespolonych, szczegółowa analiza wybranych algorytmów

16 Systemy znakowania czasem w oparciu o bezpieczeństwo urządzenia Ochrona przeglądarki internetowej przed niepożądaną treścią poprzez edycję drzewa DOM/HTML z uwzględnieniem błędów HTML Analizator zależności w regulacjach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym Zarządzanie tranzakcjami w kolumnowym modelu danych opartym na pamięci flash Narzedzie do obliczania równowagi Nasha na bazie biblioteki MathProg Zliczenie użytkowników sieci komórkowych Nowe metody wykorzystania ultradźwięków do wykrywania ruchu Identyfikacja rodzajów błędów HTML występujących w sieci www, stworzenie narzędzi do automatycznej weryfikacji ( i korekty) w/w błędów Analiza istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania tranzakcjami w kolumnowym modelu danych. Analiza istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania tranzakcjami na pamięci flash Zapozanie się z algorytmami obliczania równowagi Nasha dla różnych rodzajów gier niekooperacyjnych. Stworzenie opartych na nich procedur obliczaniarównowagi Zapoznanie się z podstawami transmisji w techniologii GSM. Zapoznanie się z urządzeniami USRP. Analiza optymalnych algorytmów zliczania uzytkowników. Zapozanie się z zaawansowanymi metodami generowania dźwięku. Analiza generowania i wykrywania dźwięku przestrzennego. Analiza algorytmów wykrywania ruchu.

17 a - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr Przemysław Kubiak Maciej Niemczyk dr Mirosław Korzeniowski Adam Szeptycki dr Mirosław Korzeniowski Bartosz Przybylski dr Mirosław Korzeniowski Andrzej Michał Smoliński prof. Jacek Cichoń prof. Jacek Cichoń Rosner Anna Gotfryd Karol prof. Jacek Cichoń Koschel Monika dr Przemysław Kubiak Łagowski Mateusz dr Przemysław Kubiak Rybczak Andrzej

18 dr Przemysław Kubiak Piwowarski Bartosz dr Przemysław Kubiak Paciorek Bartłomiej dr Przemysław Kubiak Klepaczka Marcin dr Wojciech Macyna Adamczak Tomasz dr inż. Piotr Więcek Kubuszok Mateusz dr Marcin Zawada Nieradkiewicz Kamil dr Marcin Zawada Kapcia Mariusz

19 Informatyka język angielski- II stopień - mg Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Elektroniczny podpis i autoryzacja na niezaufanych kartach Zapoznanie się z istniejącymi protokołami, zapoznanie się ze specyfikacją kart, opisanie protokołów, implementacja, stworzenie nowej funkcjonalności

20 angielski- II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dt inż. Łukasz Krzywiecki Pankanin Aleksander

21 Informatyka - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Generowanie permutacji pseudolosowych w sieciach hiperkostkowych. Porównanie algorytmów heursystycznych i aproksymacyjnych dla problemów NP-trudnych Inteligentna lodówka z książką kucharską. System anonimowych głosowań studentów Wspomaganie podejmowania decyzji w grach niedeterministycznych z niepełną informacją Generowanie struktur kombinatorycznych przy użyciu Boltzmann Samplera 7 Zaawansowane protokoły PoW Modyfikowalne filtry Blooma - 8 teoria i zastosowanie Zaawansowane techniki 9 urywania informacji Praktyczne zastosowania 10 algorytmów przybliżonego zliczania Elektroniczny dziennik treningowy dla sportowców Wyszukiwarka połączeń w oparciu o grafowa bazę danych System do obvsługi placówki medycznej System do obsługi korporacji taksówkarskiej Aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie projektem w metodologii Scrum System kontroli wydatków dla gospodarstwa domowego Zaimplementować i przetestować proste algorytmy generowania permutacji losowych dla sieci typu butterfly, sieć Benesa, hiperkostka. Rozważyć dla małych permutacji bezpośrednie zastosowanie sieci sortujących oraz zaimplementować doskonale mieszający algorytm o koszcie liniowym. Wyjaśnić różnice pomidzy algorytmami heurystycznymi i aproksymacyjnymi. Porównać w symulacjach algorytmy genetyczne / tabu search / wyżarzanie oraz algorytmy aproksymacyjne np. dla problemu komiwojażera. Użyć danych losowych ale także danych pochodzących z praktyki. Praca ma na celu opracowanie i zaprogramowanie książki kucharskiej, która będzie potrafiła podpowiedzieć, jaką potrawę lub jakie potrawy można zrobić na podstawie składników aktualnie dostępnych w (inteligentnej) lodówce. Analiza zagadnien, realizacja sytemu. Zaprojektowanie, implementacja testowanie i dokumentacja zaproponowanej aplikacji Zaprojektowanie, implementacja testowanie i dokumentacja zaproponowanej aplikacji Określenie i opis wymagań implementacyjnych. Implementacja narzędzi do testowania algorytmów. Przeprowadzenie testów Zapoznanie się z koncepcją grafowej bazy danych Zapoznanie się z zasadami działania metodyk zwinnych. Zebranie wymagań i analiza funkcjonalności systemu. Opracowanie szczegółowego projektu, implementacja i testowanie.

22 System wspomagający zdalne nauczanie języków obcych Wyszukiwarka połączeń lotniczych Konfigurowalny system do obsługi sklepu internetowego przeznaczony dla różnorodnych branż System GIS w prawach rolno leśnych Narzędzie do budowy i symulacji działania prostych sieci wieloproscesorowych Implementacja programu do wspomagania projektowania siatek powierzchni zakrzywionych do zastosowań w modelarstwie kartonowym. System do przeprowadzania wideokonferencji Aplikacja webowa do tworzenia prezentacji Aplikacja webowa służąca do śledzenia zmian stron internetowych Projekt systemu zarządzania treścią z wykorzystaniem platformy ASP.NET. Porównanie wydajności systemu Oracle Coherence z platformą Map Reduce. System wirtualnego przewodnika na platformy mobilne System wirtualnego przewodnika na platformy mobilne Aplikacja webowa do hostingu zdjęc Planer zadań dla rozproszonego systemu wykonawców Przegląd protokołów transmisji obrazów wideo. Implementacja systemu wideokonferencji Analiza technik tworzenia nowoczesnych prezentacji webowych. Iplementacja aplikacji m.in.. Z wykorzystaniem HTML5. Zapoznanie się z algorytmami śledzenia zmian na stronach internetowych. Implementacja aplikacji m. in. Z wykorzystaniem HTML 5 Zapoznanie się z podstawami systemów zarządzania treścią. Implementacja systemu na platformie ASP.NET. Zapoznanie się z systemem Oracle Coherence i Map Reduce (Hadoop). Implementacja wybranych problemów i wykonanie porównania. Analiza konstrukcji interaktywnych planów obiektów oraz systemu precyzyjnej nawigacji z wykorzystaniem m. in. QR kodów Analiza konstrukcji interaktywnych planów obiektów oraz systemu precyzyjnej nawigacji z wykorzystaniem m. in. QR kodów. Implementacja aplikacji na platformę Android Projekt i implementacja aplikacji Porównanie struktur danych wykorzystywanych do budowy kolejki priorytetowej. Implementacja Scheduteraia przy pomocy wybranej struktury danych.

23 rmatyka - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr Mirosław Korzeniowski Jakub Ramut dr Mirosław Korzeniowski Krzysztof Studniarek dr Mirosław Korzeniowski Piotr Robert Kowalczyk prof. Jacek Cichoń Pietrusewicz Piotr dr inż. Zbigniew Gołębiewski Jamróz Krzysztof dr inż. Zbigniew Gołębiewski dr hab. Inż. Marek Klonowski dr hab. Inż. Marek Klonowski dr hab. Inż. Marek Klonowski Pamuła Paweł Pawłowski Kacper Piotrowska Anna Biniek Łukasz dr inż. Jakub Lemiesz Kawecka Anna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna dr inz Wojciech Macyna Kijak Grzegorz Maciejewski Marcin Kucharczyk Dawid Stokłosa Wojciech dr inż. Wojciech Macyna Kowalczyk Marcin dr inż. Wojciech Macyna Ptaszek Artur

24 dr inż. Wojciech Macyna dr inż. Wojciech Macyna Szerszeń Piotr Ledwoń Piotr dr inż. Wojciech Macyna Węgrecki Maciej dr inż. Wojciech Macyna Dempniak Szczepan dr Krzysztof Majcher Szews Mateusz dr Krzysztof Majcher Siek Paweł dr Filip Zagórski Gabrysiak Tomasz dr Marcin Zawada Mickiewicz Maciej dr Marcin Zawada Półtorak Szymon dr Marcin Zawada Winnicka Dobrawa dr Marcin Zawada Fatyga Janusz dr Marcin Zawada Chojnowski Bogumił dr Marcin Zawada Pura Martyna dr hab. Paweł Zieliński Gawlik Rafał dr inż. Zbigniew Gołębiewski Hradovich Mikita

25 Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna - II st Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Model dyfuzji w kościach badany techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Model dyfuzji jonów metali w fantomie polimerowym analizowana techniką Spektroskopii Laserowo Indukowanego Rozpadu Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych

26 ektronika medyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Magdalena Przybyło Michalik Katarzyna dr inz Magdalena Przybyło Obara Marzena

27 Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna Lp Temat pracy dyplomowej Opis Internetowe narzędzie do generowania trójwymiarowych modeli strukturalnych białek w oparciu o mapy kontaktów Analiza zaburzeń kinetyki cyklu Krebsa Badania wpływu nowych biofosforanów na właściwścimechaniczne tkanki kostnej kości piszczelowej owiec Rozszerzenie procedury rekonstrukcji modeli białek o możliwość skorzystania z aplikacji REMO. Opracowanie interfejsu CGI do uruchamiania procedury rekonstrukcji za pośrednictwem przeglądarki internetowej Wykonanie modelu matematycznego, rozwiązanie modelu i analiza wyników. Przygotowanie próbek tkanki kostnej i pomiar gęstości tych próbek, pomiar właściwości strukturalnych, mechanicznych.

28 a - Elektronika medyczna - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Małgorzata Kotulaska mgr inż. Bogumił Konopka Ciombor Marika prof. dr hab. Krystian Kubica Turowicz Patryk dr Anna Nikodem Przybyła Agnieszka

29 Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - II stop Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Sprawdzenie jednorodności rozkładu powierzchniowego jonów metalu w kości techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Przygotowanie układu do badań testowych, zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i analiza danych 2 Dyfuzja jonów w cementach chirurgicznych analizowana techniką spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu Optymalizacja metody oznaczania jonów w układach porowatych, zoptymalizowanie procedury przygotowanie próbki, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów, analiza danych

30 Optyka medyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Magdalena Przybyło Kotuła Sonia dr inz Magdalena Przybyło Włodarczak Joanna

31 Inżynieria Biomedyczna - Optyka medyczna - Lp Temat pracy dyplomowej Opis Pomiar i analiza jakości odwzorowania aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych i tabletach. Wpływ hemodializy na elementy morfotyczne krwi w krążeniu pozaustrojowym Oznaczanie stopnia wiązania substancji biologicznie czynnej OLDA z albuminą Analiza powtarzalności wyników pomiaru ostrości widzenia Techniki obrazowania z wykorzystaniem nanokryształów nieorganicznych Określenie wpływu składu liposomów na przechodzenie nizyny przes skórę Określenie topologicznej jednorodności dwuwarstwy lipidowej w funkcji składu błony techniką fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej Optymalizacja systemu do pomiaru dyfuzji transdermalnej dla substancji hydrofobowych W pracy należy przygotować proste stanowisko pomiarowe do rejestracji wybranych testów fotograficznych za pomocą aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych i ipod-ach. Następnie należy wykonać serię zdjęć za pomocą wybranych przez dyplomanta urządzeń z różną ilością i gęstością pikseli w matrycy urządzenia, zarejestrować wykonane obrazy w komputerze i przeprowadzić numeryczną analizę zdolności rozdzielczej oraz wybranych aberracji pozaosiowych mierzonych aparatów urządzeń. W końcowej części pracy należy przeprowadzić analizę otrzymanych wyników i zbadać czy i jaka korelacja występuje pomiędzy ilością pikseli urządzenia a jakością odwzorowania aparatu. Zapoznanie się z technikami pomiarowymi oraz zastosowanie tych technik w eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach Zbadanie właściwości biologicznych i chemicznych substancji OLDA, możliwość zastosowania jej jako środka farmaceutycznego, a także określenia jej stopnia wiązania z albuminą za pomocą technik spekroskopii fluorescencyjnej i spektroskopii UV - VIS. Wykonanie pomiarów ostrości widzenia w zależności od zmiennych wybranych czynników ( typ optotypu, efekt natłoku, itd..) Analiza zebranych danych. Pomiary spektroskopii korelacyjnej fotonów, fotoluminescencji, pomiary MRI Przygotowanie żeli liposomowych o różnym składzie, charakterystyka żeli oraz poziom zamknięcia nizyny, wykonanie analizy danych Zoptymalizowanie procesu wytwarzania mikroliposomów w temperaturach powyżej 25 C i wykonanie analizy danych Przygotowanie stanowiska pomiarowego do pomiaru dyfuzji z maści/żeli dla substancji hydrofobowych. Analiza danych

32 Oznaczenie poziomu przechodzenia przez skórę heparyny enkapsulowanej w żelu liposomowych Okreslenie wpływu wielkości próbki modelu skóry ludzkiej oraz głębokości zbiornika akceptorowego na poziom przechodzenia nizyny Badanie wpływu stężenia fotolonu na jego akumulację w materiałach zol-żelowych Optymalizacja metody oznaczania heparyny, opracowanie projektu doświadczenia i wykonanie analizy danych Optymalizacja metody oznaczania nizyny, opracowanie projektu doświadczenia, wykonanie analiz i testów przechodzenia w funkcji głębokości zbiornika. Analiza danych Badania literaturowe na temat domieszkowania zol-żeli z fotolonem. Wytworzenie materiałów. Przeprowadzenie pomiarów na mikroskopie konfokalnym. Opracowanie wyników badań

33 zna - Optyka medyczna - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Henryk Kasprzak dr hab. Małgorzata Komorowska Jagiełło Natalia prof. dr hab. Marek Langner Put Kamila dr inż. Monika Borwińska Stępak Emilia dr inż. Artur Podhorodecki Noculak Agnieszka dr inż. Magdalena Przybyło Kuziak Adrianna dr inż. Magdalena Przybyło Kaczorowska Aleksandra dr inż. Magdalena Przybyło Porańska Ewa

34 dr inż. Magdalena Przybyło Kamecka Marta dr inż. Magdalena Przybyło Misiewicz Joanna dr inż. Iwona Hołowacz Lubas Sonia

35 Inżynieria Biomedyczna - Biomechanika inżyniers Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 Projekt i budowa układu do badania ruchomości stawu kolanowego przy użyciu czujnika hallotronowego Wykonanie pojektu układu do badania kątowych zmian w osi stawu kolanowego, budowa układu, przeprowadzenie pomiarów testujących działanie urządzenia.

36 - Biomechanika inżynierska - inż. Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inż. Adam Sieradzki Żmudzińska Matylda

37 Matematyka - Statystyka matematyczna - II stopie Lp Temat pracy dyplomowej Opis Wielowymiarowa analiza skupień 1 z zastosowaniem do map kontaktów struktur białkowych.

38 matematyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr hab. Inż. Małgorzata Bogdan Estera Nocoń

39 Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Teoriogrowa analiza kształtowania cen usług internetowych Metody liczenia składek dla dowolnego wieku Znalezienie ( analityczne bądź numeryczne) rozwiązań dla postawionego problemu. Analiza zależności pomiędzy wynikami a przyjętymi parametrami modelu Wyznaczenie składek ubezpieczeniowych dla dowolnego wieku, ilustracja uzyskanych wyników.

40 owa i ubezpieczeniowa - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE dr inz Piotr Więcek Smaga Magdalena dr inz Agnieszka Wyłomańska Hawro Stanisław

41 Matematyka - Matematyka teoretyczna - II stopień Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 Wklęsłość funkcji alfaharmonicznych Własności półciągłości multifunkcji przyporządkowanej miarom niezmienniczym topologicznego układu dynamicznego ich widmo punktowe Celem pracy jest zbadanie wklęsłości funkcji alfaharmonicznych przy brzegu gładkiego obszaru wypukłego. W badaniach tych wykorzystane będą: jawna postać jądra Poissona kuli i dokładne oszacowania funkcji Greena odpowiadających ułamkowemu laplasjanowi. Badania zachowania okresu minimalnego miar okresowych w topologicznym układzie dynamicznym

42 ka teoretyczna - II stopień - mgr Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE prof. dr hab. Inż. Tadeusz Kulczycki Grzegorz Żurek prof. dr hab. Inż. Tomasz Downarowicz Smoter Wojciech

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.0.204 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Spektroskopowe badania procesów dynamicznych w dwuwymiarowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych.

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. dr M. Kopernik Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. Tematy inżynierskie mogą być podobne, ale realizowane w węższym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 09.07.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 09.07.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 205/206 RW 09.07.205 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Rozwój narzędzi przetwarzania danych do analizy pomiarów mikrofalowego profilowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 10.04.2015 odbyło się III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 do zatwierdzenia na RW 05.11.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 do zatwierdzenia na RW 05.11.2015 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 205/206 do zatwierdzenia na RW 05..205 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - II stopień mgr Temat pracy dyplomowej TAK / NIE Własności optyczne cienkich

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004. Zofia Kruczkiewicz

Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004. Zofia Kruczkiewicz Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004 Zofia Kruczkiewicz 1. Przedstaw znaczenie oprogramowania we współczesnym świecie 2. Jaki wpływ na ludzi, komunikację

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.09.02.00-26-032/13

WND-POKL.09.02.00-26-032/13 łącznik nr 2 do protokołu z dnia 22 września 2014r. Komisji Rekrutacyjnej uczniów do II Edycji Projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wied snsą na sukces wodowy Listy uczniów Technikum Nr 2 w ZST-I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2015 Strona 1 z 7 Lista zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Termin egzaminu dla wszystkich zawodów 15.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2014/15 semestr zimowy

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2014/15 semestr zimowy Studia licencjackie I ROK: Analiza Matematyczna 1 wykªad prof. dr hab. Piotr Tworzewski czwartki 8-10 0004 Analiza Matematyczna 1 w gr 1 dr Edward Szczypka poniedziaªki 1416 0086 Analiza Matematyczna 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Studia zawodowe na Wydziale Fizyki trwają 3 lata. Istnieją 3 specjalności: Metody Komputerowe Fizyki, Fizyka Środowiska, Fizyka Materiałowa i Optyka. Studia

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego. Piotr Walerjan

Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego. Piotr Walerjan Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego Piotr Walerjan Elektrofizjologia w padaczce Dlaczego stosujemy metody elektrofizjologiczne w diagnostyce padaczki? Ognisko padaczkowe Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA Klasyfikacja indywidualna dla szkoły 100 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Mariusz Dudzik 00:12,940 89 2 Przemysław Płonicki 00:13,980 55 1500 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Piotr Hanula 05:34,210

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające

Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej 1 Araszkiewicz Maciej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Praca dyplomowa magisterska Implementacja algorytmów filtracji adaptacyjnej o strukturze transwersalnej na platformie CUDA Dyplomant: Jakub Kołakowski Opiekun pracy: dr inż. Michał Meller Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

ZB3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason

ZB3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason ZB3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason Liderzy: dr hab. inż. Adam Marciniec PRz dr inż. Piotr Skawioski

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Internet of Things. Jacek Cichoń Mirosław Kutyłowski. 1 października 2015. wyzwania i zagrożenia

Internet of Things. Jacek Cichoń Mirosław Kutyłowski. 1 października 2015. wyzwania i zagrożenia Internet of Things wyzwania i zagrożenia Jacek Cichoń Mirosław Kutyłowski 1 października 2015 Jacek Cichoń Internet of Things 1 października 2015 1 / 18 Dzisiejszy internet Graf połaczeń Azja Pacyficzna

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej

PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej I. Wpłynęło 205 wniosków stypendialnych w tym: 96 wniosków

Bardziej szczegółowo

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Pracownia Sztucznego Serca zaprasza chętne osoby (po III roku studiów inżynierskich) na miesięczne lub dłuższe praktyki studenckie. Proponujemy Wam realizację ciekawych

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników eliminacji konkursu. w SZCZECINIE

Lista uczestników eliminacji konkursu. w SZCZECINIE Lista uczestników eliminacji konkursu w SZCZECINIE Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły Miejscowość 1. Adamczyk Marzena II Liceum Ogólnokształcące 2. Antczak Karolina Zespół Szkół nr1 im.noblistów Pyrzyce

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Efekty kształcenia dla kierunku studiów INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (załączniki 1 i 2) - studia I stopnia, inżynierskie, profil praktyczny - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo