ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. dotyczące

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Nazwa Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Forma prawna Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej Numer KRS Numer NIP Dane teleadresowe Zapytującego: Adres do korespondencji Fax Tel Godziny pracy Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) ul. Cienista 3, Poznań Agata Tryksza 2. ZAPYTANIE OFERTOWE Tytuł zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

2 Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej w zakładce "Zapytania ofertowe" oraz w siedzibie Zamawiającego. Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 3.1 Przedmiot zamówienia informacje podstawowe: Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa Jakości Kształcenia. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności nauczania przedsiębiorczości w 5 szkołach ponadgimnazjalnych subregionu pilskiego poprzez wdrożenie interdyscyplinarnego programu nauczania do W ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny program nauczania, włączony zostanie do przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości (min. 60 h) i Język obcy angielski lub niemiecki (min. 30h). Tworzony program będzie miał na celu budowanie w uczniach postaw przedsiębiorczych i zachęcanie ich do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem predyspozycji poszczególnych uczniów wynikających z typu inteligencji. Z założenia stworzony program ma być również środkiem do rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia. W ramach tworzonego programu nauczania powstaną następujące materiały/narzędzia dydaktyczne: 1. Arkusz do diagnozy poszczególnych rodzajów inteligencji u uczniów/uczennic wraz z opracowanym skryptem dla nauczyciela; 2. Gotowe konspekty do zajęć z przedsiębiorczości oraz do zajęć z biznesowego języka obcego wraz z opracowanym

3 skryptem dla nauczyciela; 3. Gra internetowa zachęcająca do prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z opracowanym skryptem dla nauczyciela; 4. Dydaktyczne materiały multimedialne (3 film, 7 prezentacji); 5. Skrypt dla ucznia; 6. Skrypt dla nauczyciela dotyczący ewaluacji. Opracowany program wraz z wypracowanymi narzędziami wdrożony zostanie w 5 szkołach ponadgimnazjalnych z subregionu pilskiego w roku szkolnym Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zapytania jest kompleksowe stworzenie platformy internetowej oraz gry internetowej związanej z kształtowaniem kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz pracy zespołowej i kreatywności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Stworzenia platformy internetowej projektu; 2. Stworzenia gry internetowej, w tym opracowania scenariusza, layoutu oraz budowy informatycznej gry internetowej; 3. Stworzenia dodatkowego modułu gry dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 4. Hostingu i utrzymania łącza. Zad. 1 musi zostać wykonane do ; Zad. 2 i 3 - muszą zostać wykonane do r. Zadanie 4 - wykonywane w trybie miesięcznym w okresie Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia) Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych; Usługi w zakresie projektowania stron WWW; Usługi hostingowe dla stron WWW; Gry edukacyjne; Gry wymagające współpracy.

4 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1: Stworzenia platformy internetowej projektu Opis: Platforma internetowa to narzędzie do zdalnego zarządzania treściami związanymi z realizacją projektu, kontaktu z grupami pośrednimi i bezpośrednimi (forum/ newsletter), gromadzenia opinii grup docelowych o projekcie (FAQ) i promocji projektu. Stworzona platforma internetowa powinna umożliwiać: - wprowadzanie zmian i aktualizacji (tj. dodawanie aktualności/artykułów); - umieszczenie na stronie wszystkich narządzi do pobrania (w tym gry internetowej, prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych, plików tekstowy); - wymianę informacji przez forum/newsletter/mailing; - zdalne zarządzanie plikami i dokumentacją związaną z realizacją projektu; - pobieranie plików; - wyszukiwanie niezbędnych informacji; - opiniowanie zamieszczonych plików/dokumentów; - grupowanie plików i ich przechowywanie na serwerze platformy; - formularze/budowanie baz danych (możliwość wypełniania formularzy za pomocą strony internetowej). W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Stworzenia layoutu platformy internetowej: strona główna; widok podstron (maks. 8 zakładek); Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia min. 3 projektów layoutu platformy internetowej nawiązujących do przedstawionej przez Zamawiającego wizualizacji projektu oraz do wprowadzenia ewentualnych zmian do wybranego projektu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia i przekazania Zamawiającemu praw autorski do zdjęć/animacji/grafik przeznaczonych do wykorzystania na platformie internetowej (baza maks. 100 zdjęć/animacji/grafik). 2. Opracowania szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej (lista głównych funkcji wraz z opisem, zestawienie serii diagramów przepływu danych, przypadków użycia, zestawienie serii diagramów związków pomiędzy obiektami, opracowanie słownika obiektów); 3. Stworzenie modelu logicznego projektowanej platformy (lista funkcji, określenie obiektów zewnętrznych, określenie współzależności miedzy funkcjami); 4. Stworzenie modelu środowiskowego (diagram kontekstowy, lista funkcji systemu); 5. Stworzenie modelu funkcjonalnego (diagramy przepływu informacji, diagram relacji

5 miedzy obiektami, słownik obiektów i specyfikacji procesów, które określają wewnętrzną strukturę systemu); 6. Stworzenie platformy zgodnie ze szczegółową specyfiką funkcjonalną; 7. W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli przedstawiciela Zamawiającego pod kątem obsługi administracyjnej platformy (dodawanie aktualności, obsługa newslettera itp.); Zadanie nr 2: Stworzenia gry internetowej, w tym opracowania scenariusza, layoutu oraz budowy informatycznej gry internetowej Opis: a) Opracowanie scenariusza gry Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania pięciu scenariuszy głównych gry nakierowanych na kreatywność i przedsiębiorczość. Scenariusze powinny zostać opracowane z uwzględnieniem założeń dydaktycznych gry, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Wyboru scenariusza głównego dokonuje Zamawiający. Wykonawca opracuje szczegółowo jeden z wybranych scenariuszy Gry oraz przygotuje zasoby dodatkowe niezbędne do późniejszego jej wykonania. W skład prac wejdą m.in.: Opis założeń merytorycznych gry (w jaki sposób scenariusz odnosi się do przedstawionych Wykonawcy przez Zamawiającego założeń dydaktycznych); Opis zasad gry zawierający m.in.: cele gry; wprowadzenie do fabuły; opis odgrywanych ról; wykorzystywane nazewnictwo; określenie danych wejściowych; określenie procesów zachodzących w grze niewidocznych dla użytkownika z podziałem na: procesy o jasnych efektach (wynikające z przedstawionych użytkownikowi wzorów i określania danych wejściowych), procesy o niejasnych efektach (działanie innych uczestników, działania uwzględniające losowość); wyjaśnienie zasad i szacowanego czasu gry; określenie punktacji i tworzenia rankingu graczy. Określenie mechanizmu korzystania z gry: zakładanie konta; czas ważności konta; warunki techniczne niezbędne do korzystania z gry.

6 Określenie zasobów graficznych i części gry (postacie, tabelki i inne niezbędne elementy). Stworzenie regulaminu (instrukcji) gry dla użytkownika zawierającego m.in.: wprowadzenie do fabuły; określenie danych wejściowych; wyjaśnienie zasad i mechanizmów korzystania z gry. Opracowana fabuła i koncepcja gry powinna uwzględniać następujące wytyczne: gra będzie kształtować umiejętności pracy w grupie, będzie więc uwzględniać możliwość równoległego uczestnictwa więcej niż jednego gracza; gra będzie ukierunkowana na myślenie, bardziej niż na multimedia; elementem gry będzie wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym (j. angielski/ j. niemiecki na poziomie min. B1- B2); gra będzie uwzględniać podział graczy ze względu na ich typ inteligencji dominujących (zgodnie z teorią inteligencji wielorakich Gardnera); gra powinna uczyć myślenia przedsiębiorczego oraz zasad gospodarowania zasobami. Celem graczy będzie prowadzenie własnej działalności gospodarczej w warunkach max. zbliżonych do rzeczywistości. Będą oni przechodzili przez wszystkie etapy prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od prawidłowego wypełnienia formularzy rejestracyjnych, po okresowe deklaracje NIP, PIT i ZUS. Popyt i uwarunkowania rynkowe stymulowane będą przez sztuczną inteligencje opartą o sieci neuronowe. Dodatkowo, w grę będą wkomponowane wszystkie elementy zw. z podstawą programową przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości; przewidziane są trzy stopnie trudności gry; gra będzie uwzględniać elementy losowości, ale jej wiodącym elementem będzie kreatywności i umiejętność realizacji założonych celów przez graczy; b) Stworzenie layoutu gry W związku z faktem, iż gra skierowana jest ludzi młodych, jej layout powinien być przejrzysty, atrakcyjny wizualnie, nowoczesny. Layout gry powinien być spójny wizualnie z wizualizacją projektu oraz layoutem strony internetowej. Layout gry internetowej powinien obejmować: wspólne elementy dla wszystkich realizowanych scenariuszy; indywidualny layout każdego scenariusza; zaprojektowanie interfejsu użytkownika; zaprojektowanie interfejsu administratora; dostarczenie elementów graficznych będących składowymi.

7 Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia min. 3 projektów layoutu gry oraz do wprowadzenia ewentualnych zmian na etapie akceptacji ostatecznej wersji projektu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. c) Budowa informatyczna gry Opis: W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do informatycznej budowy gry i umieszczenia jej na stworzonej platformie informatycznej, tj.: 1. Opracowania szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej (lista głównych funkcji wraz z opisem, zestawienie serii diagramów przepływu danych, przypadków użycia, zestawienie serii diagramów związków pomiędzy obiektami, opracowanie słownika obiektów). 2. Stworzenie modelu logicznego projektowanej gry(lista funkcji, określenie obiektów zewnętrznych, określenie współzależności miedzy funkcjami). 3. Stworzenie modelu środowiskowego (diagram kontekstowy, lista funkcji systemu). 4. Stworzenie modelu funkcjonalnego (diagramy przepływu informacji, diagram relacji miedzy obiektami, słownik obiektów i specyfikacji procesów, które określają wewnętrzną strukturę systemu). Opis technologii: Interfejs Gry zostanie wykonany w technologii ASP.NET MVC 2.0 opartej na Microsoft.Net Framework 4.0 lub wyższej, z użyciem narzędzia Visual Studio 2005 lub nowszy. Interfejs może posiadać aktywne elementy AJAX oraz elementy JavaScript wychodzące poza granice technologii ASP.NET. Dopuszczalne jest zastosowanie innego zestawu narzędzi zaproponowanego przez Zamawiającego lub Wykonawcę (w szczególności w przypadku gdy wykonanie Gry nie będzie możliwe tylko z wykorzystaniem narzędzi opisanych powyżej); Wygląd Platformy stworzony będzie za pomocą klasy styli CSS oraz standardu XHTML; Platformy wykorzystywać będzie bazę SQL w celu przechowywania istotnych informacji związanych z grą opartą o narzędzie Microsoft SQL Server 2008 R2; Serwer dystrybuujący Platformy oparty będzie na Microsoft Windows Server Standard 2008 lub nowszy, oraz Microsoft Internet Information Server 7.5 i obsługiwać będzie wymagany.net Framework; Strona będzie poprawnie wyświetlana w przeglądarkach internetowych takich jak: Internet Explorer 7+, Firefox 4+, Opera 9+, Chrome. Dopuszczalne jest użycie darmowych rozszerzeń obsługiwanych przez wymienione powyżej przeglądarki w przypadku gdy wykonanie Gry okaże się niemożliwe poprzez standardowe narzędzia dostępne w powyższych przeglądarkach; Strona zapewniać będzie optymalizację do najpopularniejszych rozdzielczości: 1024 x 768, 1280 x 1024.

8 W ramach niniejszego zadania Wykonawca opracuje instrukcję obsługi gry zawierającą: - opis warunków technicznych niezbędnych do korzystania z gry (forma pisemna); - instrukcję korzystania z gry (forma pisemna + tutorial). Zadanie nr 3: Stworzenia dodatkowego modułu gry dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Opis: Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia dodatkowego modułu gry dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach tego zadania Wykonawca opracuje dodatkowy scenariusz gry (w oparciu o przekazane mu założenia dydaktyczne), stworzy layout oraz dokona budowy informatycznej dodatkowego modułu gry. Wszelkie wytyczne dotyczące gry zawarte w opisie zadnia nr 2 powinny być uwzględnione przez Wykonawcę podczas tworzenia dodatkowego modułu. Zadanie nr 4: Hosting i utrzymanie łącza Opis: Hosting stron internetowych i gry internetowej. Zakres usługi obejmuje: Zakres hostingu: dbałość o bezpieczeństwo serwerów (ciągłe upgreadowanie systemów serwerowych i ich oprogramowania, tworzenie w trybie miesięcznym zapasowych kopii zawartości serwisów, odtwarzanie w przypadku awarii systemów serwerowych zawartości obsługiwanych stron internetowych); hosting i udostepnienie łącza internetowego dla platformy (zapewnienie łącza o symetrycznej przepustowości 1 MB, zapewnienie łącza od dwóch niezależnych providerów, zapewnienie 24 h monitoringu łącza). Czas trwania hostingu i usługi utrzymania łącza: kwiecień 2013 sierpień 2014 r. 3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia

9 umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy PAIP lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE Cena brutto przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej) Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem wytworzonym w ramach niniejszego zamówienia. Szczegóły przeniesienia praw autorskich ustalone zostaną w umowie Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.4 Wymagania wobec Oferenta: Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy Oferent powinien spełniać łącznie następujące warunki: Posiada minimum 3 letnie doświadczenie w działalności w branży informatycznej licząc od daty rejestracji podmiotu;

10 Posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień informatycznych o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł netto każdy; Posiada udokumentowane doświadczenie w stworzeniu minimum jednej gry internetowej o charakterze edukacyjnym wdrożonej w min. 5 szkołach o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł netto; Posiada doświadczenie w realizacji min. 3 zleceń o wartości 100 tys. zł netto każde finansowane ze środków unijnych (EFS i EFRR); Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w hostingu i kolokacji infrastruktury informatycznej; Posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług hostingu i kolokacji infrastruktury informatycznej z SLA na poziomie 99,7% i o wartości co najmniej 20 tys. zł każda W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec PAIP, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie Wymagane oświadczenia i dokumenty: Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie: a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); b. referencji, tj. dokumentów potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy, CV,

11 certyfikaty, dyplomy itp.); c. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Dokumenty, o których mowa w pkt należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych

12 dokumentów. 3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 1. Zadanie nr 1 musi zostać wykonane do ; Zadania nr 2 3 muszą zostać wykonane do r. Zadanie nr 4 - wykonywane w trybie miesięcznym w okresie KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 1. Cena 60 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). 2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga % 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów. 2. Termin płatności 5 % 1. Termin płatności (TP) to termin płatności liczba dni od dnia wystawienia faktury. 2. Ocena kryterium: TP od 7 do 30 dni 0 pkt, TP powyżej 30 dni 5 pkt. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 5 punktów. 3. Jakość usługi 35 % Potwierdzenie jakości usług rozumiane jest jako przedstawienie referencji dotyczących usług informatycznych o wartości równej lub większej niż 100 tys. zł netto: 1. Ocena kryterium: wykazane referencje 10 pkt wykazane referencje 15 pkt wykazanych referencji 20 pkt wykazanych referencji 25 pkt wykazanych referencji 30 pkt i powyżej wskazanych referencji 35 pkt. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 35 punktów. 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY

13 5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu Oferta powinna zawierać: (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, (b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres oraz nr telefonu, (d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) warunki (terminy ) płatności, (h) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (i) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; (j) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; (k) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (l) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie lit. c).

14 5.2 Pozostałe wymagania oferty: Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internatowej Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą ową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty. 6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 6.1 Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia r. do godz Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: (a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy, (b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy. Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e- mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez

15 Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Załączniki: Formularz ofertowy załącznik nr 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo