PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imię i nazwisko: Rafał Jaroszewski Numer albumu: Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imię i nazwisko: Agnieszka Krefft Numer albumu: Temat pracy: PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego Lotos. Zakres pracy: Celem pracy jest przedstawienie analizy finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w latach , poprzez badanie struktury danych zawartych w sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat), wykonanie analizy wskaźnikowej oraz wyznaczenie prognozy na przyszłe lata z zastosowaniem regresji liniowej i korelacji. Potwierdzenie przyjęcia pracy: Opiekun pracy Kierownik Katedry/Zakładu dr hab. Karol Dziedziul Gdańsk, r. dr hab. Karol Dziedziul

2 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko Wydział Kierunek Data i miejsce urodzenia Adres Rodzaj studiów Rafał Jaroszewski Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Matematyka stacjonarne wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y * do korzystania z mojej pracy dyplomowej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego Lotos. do celów naukowych lub dydaktycznych 1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z 2005r.) 2, a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że przekładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie / została opracowana w zakresie: 3 * rozdział pierwszy (wstęp), rozdział trzeci (analiza wskaźnikowa), rozdział czwarty (prognozowanie: teoria regresji liniowej, analiza regresji, analiza korelacji), rozdział piąty (podsumowanie) i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu szkoły wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dołączenie tekstu pracy do bazy prac systemu antyplagiatowego. Gdańsk, dnia podpis studenta *) niepotrzebne skreślić 1 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r., załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej PG 2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Art. 214 ustęp 6. jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisje dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 3 dotyczy prac dyplomowych realizowanych wspólnie 2

3 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko Wydział Kierunek Data i miejsce urodzenia Adres Rodzaj studiów Agnieszka Krefft Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Matematyka stacjonarne wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y * do korzystania z mojej pracy dyplomowej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego Lotos. do celów naukowych lub dydaktycznych 1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z 2005r.) 2, a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że przekładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie / została opracowana w zakresie: 3 * rozdział drugi (analiza sprawozdań finansowych), rozdział czwarty( prognozowanie: teoria korelacji, analiza regresji, analiza korelacji), rozdział piąty (podsumowanie) i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu szkoły wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dołączenie tekstu pracy do bazy prac systemu antyplagiatowego. Gdańsk, dnia podpis studenta *) niepotrzebne skreślić 1 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r., załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej PG 2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Art. 214 ustęp 6. jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisje dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 3 dotyczy prac dyplomowych realizowanych wspólnie 3

4 Spis treści 1. WSTĘP Opis pracy Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Analiza struktury bilansu Analiza struktury aktywów Analiza struktury pasywów Analiza struktury przychodów i sprzedaży Analiza rachunku zysków i strat Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej oraz zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto ANALIZA WSKAŹNIKOWA Wskaźniki płynności finansowej Wskaźniki aktywności Wskaźniki rentowności Wskaźniki struktury finansowania Wskaźniki rynków kapitałowych PROGNOZOWANIE Regresja liniowa Teoria regresji liniowej Analiza regresji Korelacja Teoria korelacji Analiza korelacji PODSUMOWANIE

5 1. WSTĘP 1.1. Opis pracy Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na podstawie udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych w okresie od 2006 do 2010 roku. Ocenie została poddana zarówno bieżąca kondycja Grupy jak i przyszła w oparciu o zastosowanie prognozy. Głównym zadaniem analizy finansowej jest weryfikacja efektywności i sprawności działania danego przedsiębiorstwa oraz określenie obecnego stanu jego finansów i możliwości dalszego rozwoju. Jest użyteczna nie tylko dla kierownictwa spółki ale także dla wszystkich podmiotów zainteresowanych z wszelakich powodów jego sytuacją (np. banków, akcjonariuszy itp.). Do wyrobienia sobie poglądu na działalność rozważanej spółki zostały wykonane analizy kolejno: bilansu, struktury przychodów i asortymentu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników finansowych. Ponadto aby spróbować określić przyszłe wyniki została wykonana prognoza. W skład pracy wchodzi wstęp i wprowadzenie do przedsiębiorstwa, dwa rozdziały przedstawiające jego właściwą analizę, jeden skupiający się na możliwej przyszłej kondycji oraz część kończąca zawierająca podsumowanie i wnioski płynące z całości pracy. Pierwszy rozdział zawiera oprócz wstępu opisującego pokrótce istotę i cel powstałej pracy również zbiór najważniejszych informacji o Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. takich jak przedmiot działalności, strukturę akcjonariatu czy spis osób mających największy wpływ na jej działalność, czyli zarząd i radę nadzorczą. Drugi rozdział przedstawia dogłębną analizę dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Zawiera więc interpretacją zmian w czasie struktury aktywów i pasywów oraz czynników wchodzących w ich skład. Określa również strukturę produktów mających największy udział w generowaniu przychodów spółki. Natomiast przeprowadzona analiza rachunku zysków i strat pozwala zaobserwować poziom zysku lub straty w zależności od przychodów i kosztów. Rozdział trzeci przedstawia analizę wskaźnikową, która jest rozwinięciem analizy sprawozdań finansowych. Poprzez badanie relacji i związków pomiędzy odpowiednimi wartościami oceniane są różne sektory działalności analizowanego przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na: wskaźniki płynności, które niosą informacje na temat terminowego regulowania zobowiązań, wskaźniki aktywności, które mówią o tym na ile efektywnie spółka wykorzystuje swoje zasoby do generowania przychodów, wskaźniki rentowności określające opłacalność jego funkcjonowania, wskaźniki struktury finansowania ukazujące wypłacalność oraz wskaźniki rynków kapitałowych pozwalające ocenić działalność przedsiębiorstwa w odniesieniu do akcjonariuszy. Czwarty rozdział skupia się na prognozie, która służy do przewidywania zmian w przyszłości na podstawie określonej tendencji zachodzącej w przeszłości. Do tego celu 5

6 zostały użyte dwie metody: analizy regresji i korelacji. Każda z metod została poprzedzona odpowiednim wstępem teoretycznym. Obliczenia zostały wykonane za pomocą programu SAS Enterprise Guide. Ostatnia część pracy to podsumowanie wcześniej wykonanych analiz i odpowiedź na ich podstawie na najważniejsze pytanie, a mianowicie w jakiej obecnie sytuacji finansowej znajduje się Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. oraz jak utrzymanie zachodzących w okresie od 2006 do 2010 roku tendencji może wpłynąć na jej przyszłość. Podział pracy: Wstęp Rafał Jaroszewski Analiza sprawozdań finansowych Agnieszka Krefft Analiza wskaźnikowa Rafał Jaroszewski Teoria regresji liniowej Rafał Jaroszewski Teoria korelacji Agnieszka Krefft Analiza regresji, analiza korelacji, podsumowanie Rafał Jaroszewski, Agnieszka Krefft 1.2. Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Dane identyfikujące Jednostkę Dominującą LOTOS Spółka Akcyjna Gdańsk ul. Elbląska 135 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał Zakładowy ,00 zł NIP: REGON: Zarząd Grupy LOTOS S.A. Od 1 stycznia 2010 roku skład Zarządu wyglądał następująco: Paweł Olechnowicz Mariusz Machajewski Marek Sokołowski Maciej Szozda Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu, 6

7 Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. Na dzień 31 grudnia 2010 członkami rady Nadzorczej byli: Wiesław Skwarko Leszek Starosta Oskar Pawłowski Małgorzata Hirszel Michał Rumiński Rafał Wardziński Ewa Sibrecht Ośka Rafał Lorek Przewodniczący rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek rady Nadzorczej, Członek rady Nadzorczej, Członek rady Nadzorczej, Niezależny członek rady Nadzorczej, Akcjonariat Grupy LOTOS S.A. Na dzień 31 grudnia 2010 akcjonariat Grupy LOTOS S.A. według liczby akcji przedstawiał się następująco: 41,79% 5,02% 53,19% Skarb Państwa ING OFE Pozostali Rysunek 1. Akcjonariat Grupy LOTOS S.A. według liczby akcji Skład Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku składała się z Grupy LOTOS S.A jako Podmiotu Dominującego oraz z 25 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym w tym: 16 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A. 9 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A. 7

8 Poniższa tabela zestawia wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z siedzibą i przedmiotem ich działalności. Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot Działalności Podmiot dominujący Grupa LOTOS S.A Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Spółki bezpośrednio zależne LOTOS Paliwa Sp. z.o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS LOTOS Gaz S.A. Mława Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz krajowa sprzedaż olejów bazowych LOTOS Asfalt Sp. z.o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów LOTOS Ekoenergia Sp. z.o.o. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej LOTOS Kolej Sp. z.o.o. Gdańsk Transport kolejowy LOTOS Serwis Sp. z.o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, wykonastwo remontów LOTOS Lab Sp. z.o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych LOTOS Straż Sp. z.o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa LOTOS Ochrona Sp. z.o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób LOTOS Parafiny Sp. z.o.o. Jasło Produkcja i sprzedaż mas parafinowych LOTOS Tank Sp. z.o.o. Gdańsk Handel paliwem lotniczym LOTOS Czechowice S.A. Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw LOTOS Jasło S.A. Jasło Działalność usługowa w zakresie dystrybucji produktów ropopochodnych, magazynowania paliw, tworzenia i utrzymywania zapasów paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna LOTOS Petrobaltic S.A. Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOS Park technologiczny Sp. z.o.o. Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej Spółki pośrednio zależne RCEkoenergia Sp. z.o.o. Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu LOTOS Biopaliwa Sp. z.o.o. Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych "PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. Jasło Działalność usługowa w zakresie dystrybucji produktów ropopochodnych, magazynowania paliw, tworzenia i utrzymywania zapasów paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna KRAK-GAZ Sp. z.o.o. Kraków Spółka w upadłości likwidacyjnej Miliana Shipping Company Ltd. Cypr Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger, Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej Aphrodite Offshore Services Ltd. Antyle Holenderskie Świadczenie usług transportu morskiego Energobaltic Sp. z.o.o. Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego UAB LOTOS Baltija Wilno, Litwa Doradztwo handlowe i prawne Tabela 1. Skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 8

9 2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2.1. Analiza struktury bilansu Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartość firmy Wartości niematerialne Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostały majątek trwały Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Czynne rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał obcy Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Rezerwy długoterminowe Rezerwa na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania finansowe i inne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania Oprocentowane kredyty i pożyczki Obligacje Rezerwy krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe PASYWA RAZEM Tabela 2. Bilans (w tys. zł) Wiedząc, że wartość aktywów w przedsiębiorstwie jest równa wartości pasywów dokonamy teraz analizy tych wartości. 9

10 Analiza struktury aktywów Rysunek 2. Aktywa ogółem Patrząc na wykres zauważamy wzrost aktywów w latach związany ze zwiększeniem inwestycji krótko i długo terminowych. Spółka podpisała umowy z nowymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi esowanymi produktami firmy LOTOS, jak i kontynuowała współprace z firmami, które wcześniej zawierały kontrakty (na czas określony). Wyliczając stosunek zmiany wartości aktywów w danym roku do roku poprzedniego otrzymujemy następujące wartości 22.6%, 25.5%, 23.5%, 17.7%. Średnia zatem wynosi %. Spółka posiada dużo środków trwałych co stanowi znaczny udział struktury aktywów. Do środków tych zaliczamy nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu. Ich wysoki poziom tłumaczy fakt iż firma ma wiele oddziałów w Polsce i zagranicą co przekłada się na ilość budynków, maszyn itp. Głównym planem realizowanym przez spółkę był Program 10+ mający na celu zwiększenie wydobycia ropy do 10,5 mln ton rocznie. Program ten powodował wzrost aktywów trwałych w spółce. Projekt został zrealizowany w omawianych latach. Spółka również zajmowała się unowocześnianiem placówek (stacji paliw) tj. rozszerzaniem asortymentu, zmienianiem wizerunku obiektów jak i budowaniem nowych stacji. Od 2008 roku ze względu na nowe przepisy UE związane ze zwiększeniem obowiązkowej ilości zapasów surowców jak i jego przerobów, odnotowujemy znaczny wzrost aktywów obrotowych spowodowane wysoką wartością wycenionych surowców. Wysoki poziom tego wskaźnika został uzyskany dzięki wzrostowi notowań ropy i produktów naftowych w 2010 roku w porównaniu do lat poprzednich. 10

11 Rok Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Tabela 3. Aktywa trwałe i obrotowe aktywa trwałe aktywa obrotowe Rysunek 3. Zestawienie aktywów trwałych i obrotowych Przez wszystkie lata widoczny jest ciągły wzrost aktywów trwałych. Dla aktywów obrotowych zauważalny jest wzrost w latach oraz W roku 2008 następuje spadek o w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost wśród aktywów trwałych rozpoczął się w roku 2007 i utrzymywał do 2009, wynosił on %, co związane jest z wzrostem wartości niematerialnych, pracą nad nowymi patentami na polskim rynku przez spółkę LOTOS dotyczącymi nowych olejów silnikowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, parafin oraz olejów smarowych. Zaliczyć tu również możemy inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż ropy w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, poszerzenie działalności firmy na wchód (Litwa) oraz przejęcie spółek północnych (Norwegia). Zwiększyła się również wartość nabyta spółki. Patrząc na aktywa obrotowe ich wzrost przebiega spokojniej niż dla aktywów trwałych. Największe skoki są widoczne w roku 2007 i Skok w 2010 roku związany był z zaostrzeniem przepisów UE odnośnie zapasów, co spowodowało zwiększenie liczby magazynowanych surowców i ich komponentów. Zwiększyła się także liczba inwestycji krótkoterminowych zawieranych przez spółkę. 11

12 Analiza struktury pasywów Rysunek 4. Pasywa ogółem Zajmiemy się teraz analizą struktury pasywów. Spółka jest finansowana przez kapitał własny i obcy. W latach 2006 i 2007 widać znaczną nadwyżkę kapitału własnego nad kapitałem obcym. W roku 2006 kapitał własny stanowił 70% sumy kapitału własnego i zobowiązań natomiast w roku ,3%. Świadczy to o dobrych metodach finansowania przedsiębiorstwa oraz niskim poziomie zobowiązania a krótko i długoterminowych względem banków w porównaniu do lat późniejszych. Po roku 2008 widać przewagę kapitału obcego nad własnym w spółce. Tendencja ta utrzymuje się do 2010 roku. Kapitał własny począwszy od roku 2008 stanowi w kolejnych latach 47.5%, 44.6% i 42.4% 4% kapitału spółki. Wpływ na to zjawisko miał kryzys gospodarczy który spowodował wzrost zobowiązań firmy w celu utrzymania jej pozycji na rynku. Również zaciągane przez spółkę kredyty bankowe przeznaczane na realizację Programu 10+ w znaczącym stopniu przyczyniały się do wzrostu zobowiązań Udział (%) Kapitał Własny Zobowiązania 2007 Udział (%) 2008 Udział (%) , , , , , , Razem , , , Tabela 4. Struktura pasywów jako kapitał własny i obcy Udział(%) 2010 Udział (%) 44, ,36 55, ,64 100, ,00 12

13 kapitał własny zobowiązania Rysunek 5. Zestawienie kapitału własnego i obcego 2.2. Analiza struktury przychodów i sprzedaży Wyszczególnienie 2006 Udział(%) 2007 Udział(%) 2008 Udział(%) 2009 Udziały(%) 2010 Udziały(%) Benzyny , , , , ,4 Benzyna surowa ,9 Oleje napędowe , , , ,7 Lekki olej opałowy , , , , ,5 Ciężki olej opałowy , , , , ,8 Paliwo Jet-A , , , Paliwo bunkrowe , , ,3 Oleje smarowe , , , , ,2 Oleje bazowe , , , , ,2 Asfalty i komponenty , , , , ,6 Gazy płynne , , , , Reformat , , ,2 Pozostałe produkty rafineryjne Razem produkty i towary ropopochodne , , , , , , , , ,8 Pozostałe towary i materiały , , , , ,6 Usługi , , , , ,6 Razem Eliminacja akcyzy opłaty paliwowej Pozostałe korekty Razem Tabela 5. Struktura asortymentowa przychodów Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w tys. zł) 13

14 Wyszczególnienie 2006 Udział(%) 2007 Udział(%) 2008 Udział(%) 2009 Udziały(%) 2010 Udziały(%) Benzyny , , , ,5 Benzyna surowa ,2 Oleje napędowe , , , ,7 Lekki olej opałowy 485 6, , , ,4 Ciężki olej opałowy , , , ,6 Paliwo Jet-A , , , ,9 Paliwo bunkrowe , ,8 35 0,4 Oleje smarowe 94 1, , ,9 33 0,4 Oleje bazowe 90 1, , , ,4 Asfalty i komponenty , , , ,6 Gazy płynne 104 1, , ,9 93 1,1 Reformat , , ,8 Pozostałe produkty rafineryjne 149 2, , , ,2 Razem produkty i towary ropopochodne Tabela 6. Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. ( w tys. ton) W latach główny przychód struktury asortymentowej stanowił olej napędowy. Jego wartość wzrasta z każdym rokiem co pokazuje 12% wzrost udziałów sprzedaży w porównaniu roku 2010 do Związane jest to zapewne ze zmianą preferencji klientów wybierających w ostatnich latach samochody wyposażone w silnik Diesla. Również sprzedaż utrzymuje się na najwyższym poziomie w porównaniu do pozostałych surowców, wzrost sprzedaży wynosi 1549 ton. Średni udział oleju napędowego w przychodach ze sprzedaży w trakcie omawianych lat wynosi 50,3%, natomiast średni udział w sprzedaży 42,5%. Drugim znaczącym elementem przychodów i sprzedaży surowców jest benzyna. Mimo znaczącej procentowej nadwyżki nad sprzedażą pozostałych asortymentów benzyna odnotowuje co roczny spadek. Na przełomie pięciu lat udział z jej przychodów zmalał o 8,4%. Średni udział tego produktu w przychodach spółki wynosi 25,34%, natomiast średni udział w sprzedaży 19,04% co oznacza spadek sprzedaży o 143 tony. Pozostałe produkty stanowią niewielki procent (poniżej znaczącej wartości 10%) przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.. Należy wspomnieć o wprowadzeniu na rynek benzyny surowej w 2010 roku, której udziały z przychodów stanowią 0,9% oraz paliwa bunkrowego w 2008 roku, którego średnia sprzedaż stanowi 0,97% całkowitej sprzedaży. Wolumen przychodów ze sprzedaży tego produktu z każdym kolejnym rokiem maleje. Na przełomie trzech lat spadł o 1,79% natomiast spadek sprzedaży wyniósł 201 ton. Stały spadek od 2008 do 2010 roku zauważalny jest także w przypadku paliwa Jet- A1. Udział tego produktu w sprzedaży zmalał w tym okresie o 3,62% (241 ton). Patrząc na tabele struktury sprzedaży trzecim produktem mającym wysoki poziom (powyżej 10%, średnia na przełomie lat) są produkty asfaltowe i ich komponenty mimo ich średnio niskiego poziomu przychodów wynoszącego 4,73%. 14

15 2.3. Analiza rachunku zysków i strat Poziom zysku/lata Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszt sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych Utrata kontroli nad jednostką zależną Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk ( strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) Zysk (strata)netto Tabela 7. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) 15

16 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Rysunek 6. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2010 Zysk (stratę) brutto ze sprzedaży definiujemy jako różnicę między przychodami netto ze sprzedaży a kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Wynik w ciągu omawianych lat ma wartość dodatnią dlatego będzie nazywany zyskiem. Gwałtowny spadek wyniku w roku 2008 spowodowany jest prawie równą wartością między strukturą przychodów i kosztów wyżej wymienionych. Zmiany poziomu przychodów netto ze sprzedaży i kosztów sprzedanych produktów w analizowanym okresie utrzymują się na podobnym poziomie, (porównujemy różnicę wyżej wymienionych elementów i zysku (straty) brutto ze sprzedaży w stosunku do tych elementów) dla pierwszej wartości przedstawiają się następująco: 86%, 86.4%, 93.8%, 89%, 89.2% dla drugiej natomiast: 83.4%, 84.3%, 93.4%, 87.7%, 88.7%.. Zmiany procentowe w tych latach patrząc na zysk brutto ze sprzedaży przedstawiają się w następujący sposób: 2.4%, 43.4%, 56%, 35%. Dwie pierwsze wartości przedstawiają stratę w sprzedaży, dwie końcowe natomiast uzyskany zysk. 16

17 Zysk (strata) ze sprzedaży Rysunek 7. Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (stratę) ze sprzedaży definiujemy jako różnicę pomiędzy zyskiem (stratą) brutto ze sprzedaży a kosztami sprzedaży i kosztami ogólnego zarządu. Znacząca strata dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. ze sprzedaży widoczna jest w 2008 roku. Zysk brutto ze sprzedaży w tym roku miał mniejszą wartość niż koszty sprzedaży i koszty ogólne zarządu. Pierwsza wartość omawianych kosztów miała tendencje wzrostową. Porównując lata okazuje się, że wzrosła o 30.8%, natomiast koszty ogólne zarządu odnotowały w tym czasie również znaczący wzrost wynoszący 26,9%. W roku 2008 roku widoczny jest niepokojący spadek lecz dzięki odpowiedniej polityce antykryzysowej spółki już w 2010 roku odnotowany jest 1237% wzrost w porównaniu do roku 2008 (porównujemy stosunek różnicy pomiędzy latami (sumę) a rokiem do którego się odnosimy). 17

18 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Rysunek 8. Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (stratę) z działalności operacyjnej definiujemy jako sumę zysków(strat) ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o pozostałe koszty operacyjne oraz odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy. Pojęcie pozostałe przychody operacyjne będziemy rozumieli jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, dotacje i inne przychody operacyjne. Natomiast pozostałe koszty operacyjne jako straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości aktywów niefinansowych oraz innych kosztów operacyjnych. Wykres jest analogiczny do wykresu zysków (strat) ze sprzedaży. Wartości omawianych przychodów osiągają naprzemiennie wzrosty i spadki procentowe. Dla pozostałych przychodów operacyjnych w ciągu kolejnych lat następuje początkowy 191,3% wzrost następnie 63,5% spadek, potem 149% wzrost i na końcu spadek o 23,3%. Analogicznie sytuacja przedstawia się dla pozostałych kosztów operacyjnych 31% wzrostu następnie spadek o 39%, wzrost o 58,11% i spadek o 0,7%. 18

19 Zysk (strata) z działalności gospodarczej oraz zysk (strata) brutto Rysunek 9. Zysk (strata) z działalności gospodarczej oraz zysk (strata) brutto Zysk (stratę) z działalności gospodarczej rozumiemy jako sumę zysku (straty) z działalności operacyjnej oraz przychodów finansowych pomniejszoną o koszty finansowe. Zysk (stratę) brutto natomiast jako różnicę pomiędzy zyskiem (stratą) z działalności gospodarczej pomniejszoną o wyniki zdarzeń nadzwyczajnych. W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w latach nie miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne, dlatego wartość zysków (strat) z działalności gospodarczej nie została pomniejszona o żadną wartość. Zatem dwa wyniki dla poszczególnych zysków (strat) mają taką samą wartość i są prezentowane na jednym wykresie. W latach widać wzrost przychodów i kosztów finansowych. W 2008 roku następuje nadwyżka kosztów nad przychodami co przyczynia się do strat w przedsiębiorstwie. Dzięki i wprowadzonemu pakietowi antykryzysowemu sytuacja odwraca się w następnym roku. W 2009 roku przychody finansowe zwiększają się dzięki wprowadzeniu jednoosobowych zarządów oraz przejęciu firmy LOTOS Partner przez LOTOS S.A... W 2010 roku sytuacja stabilizuje się. 19

20 Zysk (strata) netto Rysunek 10. Zysk (strata) netto Zysk (strata) brutto pomniejszona o podatek dochodowy to zysk (strata) netto. Ogólnie możemy powiedzieć, że wynik ten jest wynikiem działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynikiem operacji finansowych, wynikiem operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim związanych. W 2008 roku z powodu kłopotów finansowych firmy podatek dochodowy przyjmuje wartość ujemną (jest dodany do straty brutto) i wynosi on 22,7% wartości straty brutto. Związane jest to z prowadzoną polityką gospodarczą państwa polskiego. W 2008 roku widać powtarzającą się stratę dla przedsiębiorstwa. W kolejnych latach na znaczącą poprawę miało wpływ zwiększenie przychodów firmy i obniżenie kosztów oraz utrata kontroli nad jednostką zależną, czyli zrezygnowanie z części działalności na rzecz poprawy struktury spółki m.in. przejęcie przez LOTOS S.A. LOTOS Partner, sprzedanie części udziałów Skarbowi Państwa oraz wprowadzenie jednoosobowych zarządów. Analiza zasad wyniku finansowego pokazuje nam, w jakim stopniu wynik finansowy przedsiębiorstwa zależy od działalności operacyjnej, a w jakim jest warunkowany przez przychody i koszty finansowe, sytuacje nadzwyczajne oraz obciążenia podatkiem dochodowym. 20

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Grupa LOTOS S.A. (GPW: LST, Thomson Reuters: LTS.WA, Bloomberg: LTS PW) Dane zawarte w niniejszym raporcie są szacunkowe,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ANWIL SA sporządził sprawozdania finansowe za rok zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe

Wybrane dane rejestrowe Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 351225738 INPROEL - 3 Sp. z o.o. NIP: PL 6761777538 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 139301 KRS >> więcej 100 200 250

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Strona 1 / 10 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 012155348 NIP: PL 1250301625 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 257 ROGOWSKI EXPORT-IMPORT Stanisław Rogowski >> więcej Dane

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu.

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: Typ raportu: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-31.12.2013 r. tysiące PLN skonsolidowany 1. Informacje podstawowe Nazwa: Genesis Energy S. A. Forma prawna:

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres Sprawozdanie Rady Spółki DOMEXBUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo