PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imię i nazwisko: Rafał Jaroszewski Numer albumu: Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imię i nazwisko: Agnieszka Krefft Numer albumu: Temat pracy: PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego Lotos. Zakres pracy: Celem pracy jest przedstawienie analizy finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w latach , poprzez badanie struktury danych zawartych w sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat), wykonanie analizy wskaźnikowej oraz wyznaczenie prognozy na przyszłe lata z zastosowaniem regresji liniowej i korelacji. Potwierdzenie przyjęcia pracy: Opiekun pracy Kierownik Katedry/Zakładu dr hab. Karol Dziedziul Gdańsk, r. dr hab. Karol Dziedziul

2 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko Wydział Kierunek Data i miejsce urodzenia Adres Rodzaj studiów Rafał Jaroszewski Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Matematyka stacjonarne wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y * do korzystania z mojej pracy dyplomowej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego Lotos. do celów naukowych lub dydaktycznych 1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z 2005r.) 2, a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że przekładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie / została opracowana w zakresie: 3 * rozdział pierwszy (wstęp), rozdział trzeci (analiza wskaźnikowa), rozdział czwarty (prognozowanie: teoria regresji liniowej, analiza regresji, analiza korelacji), rozdział piąty (podsumowanie) i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu szkoły wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dołączenie tekstu pracy do bazy prac systemu antyplagiatowego. Gdańsk, dnia podpis studenta *) niepotrzebne skreślić 1 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r., załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej PG 2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Art. 214 ustęp 6. jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisje dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 3 dotyczy prac dyplomowych realizowanych wspólnie 2

3 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko Wydział Kierunek Data i miejsce urodzenia Adres Rodzaj studiów Agnieszka Krefft Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Matematyka stacjonarne wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y * do korzystania z mojej pracy dyplomowej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego Lotos. do celów naukowych lub dydaktycznych 1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z 2005r.) 2, a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że przekładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie / została opracowana w zakresie: 3 * rozdział drugi (analiza sprawozdań finansowych), rozdział czwarty( prognozowanie: teoria korelacji, analiza regresji, analiza korelacji), rozdział piąty (podsumowanie) i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu szkoły wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dołączenie tekstu pracy do bazy prac systemu antyplagiatowego. Gdańsk, dnia podpis studenta *) niepotrzebne skreślić 1 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r., załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej PG 2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Art. 214 ustęp 6. jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisje dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 3 dotyczy prac dyplomowych realizowanych wspólnie 3

4 Spis treści 1. WSTĘP Opis pracy Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Analiza struktury bilansu Analiza struktury aktywów Analiza struktury pasywów Analiza struktury przychodów i sprzedaży Analiza rachunku zysków i strat Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej oraz zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto ANALIZA WSKAŹNIKOWA Wskaźniki płynności finansowej Wskaźniki aktywności Wskaźniki rentowności Wskaźniki struktury finansowania Wskaźniki rynków kapitałowych PROGNOZOWANIE Regresja liniowa Teoria regresji liniowej Analiza regresji Korelacja Teoria korelacji Analiza korelacji PODSUMOWANIE

5 1. WSTĘP 1.1. Opis pracy Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na podstawie udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych w okresie od 2006 do 2010 roku. Ocenie została poddana zarówno bieżąca kondycja Grupy jak i przyszła w oparciu o zastosowanie prognozy. Głównym zadaniem analizy finansowej jest weryfikacja efektywności i sprawności działania danego przedsiębiorstwa oraz określenie obecnego stanu jego finansów i możliwości dalszego rozwoju. Jest użyteczna nie tylko dla kierownictwa spółki ale także dla wszystkich podmiotów zainteresowanych z wszelakich powodów jego sytuacją (np. banków, akcjonariuszy itp.). Do wyrobienia sobie poglądu na działalność rozważanej spółki zostały wykonane analizy kolejno: bilansu, struktury przychodów i asortymentu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników finansowych. Ponadto aby spróbować określić przyszłe wyniki została wykonana prognoza. W skład pracy wchodzi wstęp i wprowadzenie do przedsiębiorstwa, dwa rozdziały przedstawiające jego właściwą analizę, jeden skupiający się na możliwej przyszłej kondycji oraz część kończąca zawierająca podsumowanie i wnioski płynące z całości pracy. Pierwszy rozdział zawiera oprócz wstępu opisującego pokrótce istotę i cel powstałej pracy również zbiór najważniejszych informacji o Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. takich jak przedmiot działalności, strukturę akcjonariatu czy spis osób mających największy wpływ na jej działalność, czyli zarząd i radę nadzorczą. Drugi rozdział przedstawia dogłębną analizę dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Zawiera więc interpretacją zmian w czasie struktury aktywów i pasywów oraz czynników wchodzących w ich skład. Określa również strukturę produktów mających największy udział w generowaniu przychodów spółki. Natomiast przeprowadzona analiza rachunku zysków i strat pozwala zaobserwować poziom zysku lub straty w zależności od przychodów i kosztów. Rozdział trzeci przedstawia analizę wskaźnikową, która jest rozwinięciem analizy sprawozdań finansowych. Poprzez badanie relacji i związków pomiędzy odpowiednimi wartościami oceniane są różne sektory działalności analizowanego przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na: wskaźniki płynności, które niosą informacje na temat terminowego regulowania zobowiązań, wskaźniki aktywności, które mówią o tym na ile efektywnie spółka wykorzystuje swoje zasoby do generowania przychodów, wskaźniki rentowności określające opłacalność jego funkcjonowania, wskaźniki struktury finansowania ukazujące wypłacalność oraz wskaźniki rynków kapitałowych pozwalające ocenić działalność przedsiębiorstwa w odniesieniu do akcjonariuszy. Czwarty rozdział skupia się na prognozie, która służy do przewidywania zmian w przyszłości na podstawie określonej tendencji zachodzącej w przeszłości. Do tego celu 5

6 zostały użyte dwie metody: analizy regresji i korelacji. Każda z metod została poprzedzona odpowiednim wstępem teoretycznym. Obliczenia zostały wykonane za pomocą programu SAS Enterprise Guide. Ostatnia część pracy to podsumowanie wcześniej wykonanych analiz i odpowiedź na ich podstawie na najważniejsze pytanie, a mianowicie w jakiej obecnie sytuacji finansowej znajduje się Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. oraz jak utrzymanie zachodzących w okresie od 2006 do 2010 roku tendencji może wpłynąć na jej przyszłość. Podział pracy: Wstęp Rafał Jaroszewski Analiza sprawozdań finansowych Agnieszka Krefft Analiza wskaźnikowa Rafał Jaroszewski Teoria regresji liniowej Rafał Jaroszewski Teoria korelacji Agnieszka Krefft Analiza regresji, analiza korelacji, podsumowanie Rafał Jaroszewski, Agnieszka Krefft 1.2. Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Dane identyfikujące Jednostkę Dominującą LOTOS Spółka Akcyjna Gdańsk ul. Elbląska 135 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał Zakładowy ,00 zł NIP: REGON: Zarząd Grupy LOTOS S.A. Od 1 stycznia 2010 roku skład Zarządu wyglądał następująco: Paweł Olechnowicz Mariusz Machajewski Marek Sokołowski Maciej Szozda Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu, 6

7 Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. Na dzień 31 grudnia 2010 członkami rady Nadzorczej byli: Wiesław Skwarko Leszek Starosta Oskar Pawłowski Małgorzata Hirszel Michał Rumiński Rafał Wardziński Ewa Sibrecht Ośka Rafał Lorek Przewodniczący rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek rady Nadzorczej, Członek rady Nadzorczej, Członek rady Nadzorczej, Niezależny członek rady Nadzorczej, Akcjonariat Grupy LOTOS S.A. Na dzień 31 grudnia 2010 akcjonariat Grupy LOTOS S.A. według liczby akcji przedstawiał się następująco: 41,79% 5,02% 53,19% Skarb Państwa ING OFE Pozostali Rysunek 1. Akcjonariat Grupy LOTOS S.A. według liczby akcji Skład Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku składała się z Grupy LOTOS S.A jako Podmiotu Dominującego oraz z 25 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym w tym: 16 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A. 9 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A. 7

8 Poniższa tabela zestawia wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z siedzibą i przedmiotem ich działalności. Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot Działalności Podmiot dominujący Grupa LOTOS S.A Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Spółki bezpośrednio zależne LOTOS Paliwa Sp. z.o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS LOTOS Gaz S.A. Mława Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz krajowa sprzedaż olejów bazowych LOTOS Asfalt Sp. z.o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów LOTOS Ekoenergia Sp. z.o.o. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej LOTOS Kolej Sp. z.o.o. Gdańsk Transport kolejowy LOTOS Serwis Sp. z.o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, wykonastwo remontów LOTOS Lab Sp. z.o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych LOTOS Straż Sp. z.o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa LOTOS Ochrona Sp. z.o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób LOTOS Parafiny Sp. z.o.o. Jasło Produkcja i sprzedaż mas parafinowych LOTOS Tank Sp. z.o.o. Gdańsk Handel paliwem lotniczym LOTOS Czechowice S.A. Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw LOTOS Jasło S.A. Jasło Działalność usługowa w zakresie dystrybucji produktów ropopochodnych, magazynowania paliw, tworzenia i utrzymywania zapasów paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna LOTOS Petrobaltic S.A. Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOS Park technologiczny Sp. z.o.o. Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej Spółki pośrednio zależne RCEkoenergia Sp. z.o.o. Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu LOTOS Biopaliwa Sp. z.o.o. Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych "PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. Jasło Działalność usługowa w zakresie dystrybucji produktów ropopochodnych, magazynowania paliw, tworzenia i utrzymywania zapasów paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna KRAK-GAZ Sp. z.o.o. Kraków Spółka w upadłości likwidacyjnej Miliana Shipping Company Ltd. Cypr Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger, Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej Aphrodite Offshore Services Ltd. Antyle Holenderskie Świadczenie usług transportu morskiego Energobaltic Sp. z.o.o. Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego UAB LOTOS Baltija Wilno, Litwa Doradztwo handlowe i prawne Tabela 1. Skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 8

9 2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2.1. Analiza struktury bilansu Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartość firmy Wartości niematerialne Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostały majątek trwały Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Czynne rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał obcy Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Rezerwy długoterminowe Rezerwa na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania finansowe i inne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania Oprocentowane kredyty i pożyczki Obligacje Rezerwy krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe PASYWA RAZEM Tabela 2. Bilans (w tys. zł) Wiedząc, że wartość aktywów w przedsiębiorstwie jest równa wartości pasywów dokonamy teraz analizy tych wartości. 9

10 Analiza struktury aktywów Rysunek 2. Aktywa ogółem Patrząc na wykres zauważamy wzrost aktywów w latach związany ze zwiększeniem inwestycji krótko i długo terminowych. Spółka podpisała umowy z nowymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi esowanymi produktami firmy LOTOS, jak i kontynuowała współprace z firmami, które wcześniej zawierały kontrakty (na czas określony). Wyliczając stosunek zmiany wartości aktywów w danym roku do roku poprzedniego otrzymujemy następujące wartości 22.6%, 25.5%, 23.5%, 17.7%. Średnia zatem wynosi %. Spółka posiada dużo środków trwałych co stanowi znaczny udział struktury aktywów. Do środków tych zaliczamy nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu. Ich wysoki poziom tłumaczy fakt iż firma ma wiele oddziałów w Polsce i zagranicą co przekłada się na ilość budynków, maszyn itp. Głównym planem realizowanym przez spółkę był Program 10+ mający na celu zwiększenie wydobycia ropy do 10,5 mln ton rocznie. Program ten powodował wzrost aktywów trwałych w spółce. Projekt został zrealizowany w omawianych latach. Spółka również zajmowała się unowocześnianiem placówek (stacji paliw) tj. rozszerzaniem asortymentu, zmienianiem wizerunku obiektów jak i budowaniem nowych stacji. Od 2008 roku ze względu na nowe przepisy UE związane ze zwiększeniem obowiązkowej ilości zapasów surowców jak i jego przerobów, odnotowujemy znaczny wzrost aktywów obrotowych spowodowane wysoką wartością wycenionych surowców. Wysoki poziom tego wskaźnika został uzyskany dzięki wzrostowi notowań ropy i produktów naftowych w 2010 roku w porównaniu do lat poprzednich. 10

11 Rok Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Tabela 3. Aktywa trwałe i obrotowe aktywa trwałe aktywa obrotowe Rysunek 3. Zestawienie aktywów trwałych i obrotowych Przez wszystkie lata widoczny jest ciągły wzrost aktywów trwałych. Dla aktywów obrotowych zauważalny jest wzrost w latach oraz W roku 2008 następuje spadek o w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost wśród aktywów trwałych rozpoczął się w roku 2007 i utrzymywał do 2009, wynosił on %, co związane jest z wzrostem wartości niematerialnych, pracą nad nowymi patentami na polskim rynku przez spółkę LOTOS dotyczącymi nowych olejów silnikowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, parafin oraz olejów smarowych. Zaliczyć tu również możemy inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż ropy w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, poszerzenie działalności firmy na wchód (Litwa) oraz przejęcie spółek północnych (Norwegia). Zwiększyła się również wartość nabyta spółki. Patrząc na aktywa obrotowe ich wzrost przebiega spokojniej niż dla aktywów trwałych. Największe skoki są widoczne w roku 2007 i Skok w 2010 roku związany był z zaostrzeniem przepisów UE odnośnie zapasów, co spowodowało zwiększenie liczby magazynowanych surowców i ich komponentów. Zwiększyła się także liczba inwestycji krótkoterminowych zawieranych przez spółkę. 11

12 Analiza struktury pasywów Rysunek 4. Pasywa ogółem Zajmiemy się teraz analizą struktury pasywów. Spółka jest finansowana przez kapitał własny i obcy. W latach 2006 i 2007 widać znaczną nadwyżkę kapitału własnego nad kapitałem obcym. W roku 2006 kapitał własny stanowił 70% sumy kapitału własnego i zobowiązań natomiast w roku ,3%. Świadczy to o dobrych metodach finansowania przedsiębiorstwa oraz niskim poziomie zobowiązania a krótko i długoterminowych względem banków w porównaniu do lat późniejszych. Po roku 2008 widać przewagę kapitału obcego nad własnym w spółce. Tendencja ta utrzymuje się do 2010 roku. Kapitał własny począwszy od roku 2008 stanowi w kolejnych latach 47.5%, 44.6% i 42.4% 4% kapitału spółki. Wpływ na to zjawisko miał kryzys gospodarczy który spowodował wzrost zobowiązań firmy w celu utrzymania jej pozycji na rynku. Również zaciągane przez spółkę kredyty bankowe przeznaczane na realizację Programu 10+ w znaczącym stopniu przyczyniały się do wzrostu zobowiązań Udział (%) Kapitał Własny Zobowiązania 2007 Udział (%) 2008 Udział (%) , , , , , , Razem , , , Tabela 4. Struktura pasywów jako kapitał własny i obcy Udział(%) 2010 Udział (%) 44, ,36 55, ,64 100, ,00 12

13 kapitał własny zobowiązania Rysunek 5. Zestawienie kapitału własnego i obcego 2.2. Analiza struktury przychodów i sprzedaży Wyszczególnienie 2006 Udział(%) 2007 Udział(%) 2008 Udział(%) 2009 Udziały(%) 2010 Udziały(%) Benzyny , , , , ,4 Benzyna surowa ,9 Oleje napędowe , , , ,7 Lekki olej opałowy , , , , ,5 Ciężki olej opałowy , , , , ,8 Paliwo Jet-A , , , Paliwo bunkrowe , , ,3 Oleje smarowe , , , , ,2 Oleje bazowe , , , , ,2 Asfalty i komponenty , , , , ,6 Gazy płynne , , , , Reformat , , ,2 Pozostałe produkty rafineryjne Razem produkty i towary ropopochodne , , , , , , , , ,8 Pozostałe towary i materiały , , , , ,6 Usługi , , , , ,6 Razem Eliminacja akcyzy opłaty paliwowej Pozostałe korekty Razem Tabela 5. Struktura asortymentowa przychodów Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w tys. zł) 13

14 Wyszczególnienie 2006 Udział(%) 2007 Udział(%) 2008 Udział(%) 2009 Udziały(%) 2010 Udziały(%) Benzyny , , , ,5 Benzyna surowa ,2 Oleje napędowe , , , ,7 Lekki olej opałowy 485 6, , , ,4 Ciężki olej opałowy , , , ,6 Paliwo Jet-A , , , ,9 Paliwo bunkrowe , ,8 35 0,4 Oleje smarowe 94 1, , ,9 33 0,4 Oleje bazowe 90 1, , , ,4 Asfalty i komponenty , , , ,6 Gazy płynne 104 1, , ,9 93 1,1 Reformat , , ,8 Pozostałe produkty rafineryjne 149 2, , , ,2 Razem produkty i towary ropopochodne Tabela 6. Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. ( w tys. ton) W latach główny przychód struktury asortymentowej stanowił olej napędowy. Jego wartość wzrasta z każdym rokiem co pokazuje 12% wzrost udziałów sprzedaży w porównaniu roku 2010 do Związane jest to zapewne ze zmianą preferencji klientów wybierających w ostatnich latach samochody wyposażone w silnik Diesla. Również sprzedaż utrzymuje się na najwyższym poziomie w porównaniu do pozostałych surowców, wzrost sprzedaży wynosi 1549 ton. Średni udział oleju napędowego w przychodach ze sprzedaży w trakcie omawianych lat wynosi 50,3%, natomiast średni udział w sprzedaży 42,5%. Drugim znaczącym elementem przychodów i sprzedaży surowców jest benzyna. Mimo znaczącej procentowej nadwyżki nad sprzedażą pozostałych asortymentów benzyna odnotowuje co roczny spadek. Na przełomie pięciu lat udział z jej przychodów zmalał o 8,4%. Średni udział tego produktu w przychodach spółki wynosi 25,34%, natomiast średni udział w sprzedaży 19,04% co oznacza spadek sprzedaży o 143 tony. Pozostałe produkty stanowią niewielki procent (poniżej znaczącej wartości 10%) przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.. Należy wspomnieć o wprowadzeniu na rynek benzyny surowej w 2010 roku, której udziały z przychodów stanowią 0,9% oraz paliwa bunkrowego w 2008 roku, którego średnia sprzedaż stanowi 0,97% całkowitej sprzedaży. Wolumen przychodów ze sprzedaży tego produktu z każdym kolejnym rokiem maleje. Na przełomie trzech lat spadł o 1,79% natomiast spadek sprzedaży wyniósł 201 ton. Stały spadek od 2008 do 2010 roku zauważalny jest także w przypadku paliwa Jet- A1. Udział tego produktu w sprzedaży zmalał w tym okresie o 3,62% (241 ton). Patrząc na tabele struktury sprzedaży trzecim produktem mającym wysoki poziom (powyżej 10%, średnia na przełomie lat) są produkty asfaltowe i ich komponenty mimo ich średnio niskiego poziomu przychodów wynoszącego 4,73%. 14

15 2.3. Analiza rachunku zysków i strat Poziom zysku/lata Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszt sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych Utrata kontroli nad jednostką zależną Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk ( strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) Zysk (strata)netto Tabela 7. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) 15

16 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Rysunek 6. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2010 Zysk (stratę) brutto ze sprzedaży definiujemy jako różnicę między przychodami netto ze sprzedaży a kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Wynik w ciągu omawianych lat ma wartość dodatnią dlatego będzie nazywany zyskiem. Gwałtowny spadek wyniku w roku 2008 spowodowany jest prawie równą wartością między strukturą przychodów i kosztów wyżej wymienionych. Zmiany poziomu przychodów netto ze sprzedaży i kosztów sprzedanych produktów w analizowanym okresie utrzymują się na podobnym poziomie, (porównujemy różnicę wyżej wymienionych elementów i zysku (straty) brutto ze sprzedaży w stosunku do tych elementów) dla pierwszej wartości przedstawiają się następująco: 86%, 86.4%, 93.8%, 89%, 89.2% dla drugiej natomiast: 83.4%, 84.3%, 93.4%, 87.7%, 88.7%.. Zmiany procentowe w tych latach patrząc na zysk brutto ze sprzedaży przedstawiają się w następujący sposób: 2.4%, 43.4%, 56%, 35%. Dwie pierwsze wartości przedstawiają stratę w sprzedaży, dwie końcowe natomiast uzyskany zysk. 16

17 Zysk (strata) ze sprzedaży Rysunek 7. Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (stratę) ze sprzedaży definiujemy jako różnicę pomiędzy zyskiem (stratą) brutto ze sprzedaży a kosztami sprzedaży i kosztami ogólnego zarządu. Znacząca strata dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. ze sprzedaży widoczna jest w 2008 roku. Zysk brutto ze sprzedaży w tym roku miał mniejszą wartość niż koszty sprzedaży i koszty ogólne zarządu. Pierwsza wartość omawianych kosztów miała tendencje wzrostową. Porównując lata okazuje się, że wzrosła o 30.8%, natomiast koszty ogólne zarządu odnotowały w tym czasie również znaczący wzrost wynoszący 26,9%. W roku 2008 roku widoczny jest niepokojący spadek lecz dzięki odpowiedniej polityce antykryzysowej spółki już w 2010 roku odnotowany jest 1237% wzrost w porównaniu do roku 2008 (porównujemy stosunek różnicy pomiędzy latami (sumę) a rokiem do którego się odnosimy). 17

18 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Rysunek 8. Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (stratę) z działalności operacyjnej definiujemy jako sumę zysków(strat) ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o pozostałe koszty operacyjne oraz odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy. Pojęcie pozostałe przychody operacyjne będziemy rozumieli jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, dotacje i inne przychody operacyjne. Natomiast pozostałe koszty operacyjne jako straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości aktywów niefinansowych oraz innych kosztów operacyjnych. Wykres jest analogiczny do wykresu zysków (strat) ze sprzedaży. Wartości omawianych przychodów osiągają naprzemiennie wzrosty i spadki procentowe. Dla pozostałych przychodów operacyjnych w ciągu kolejnych lat następuje początkowy 191,3% wzrost następnie 63,5% spadek, potem 149% wzrost i na końcu spadek o 23,3%. Analogicznie sytuacja przedstawia się dla pozostałych kosztów operacyjnych 31% wzrostu następnie spadek o 39%, wzrost o 58,11% i spadek o 0,7%. 18

19 Zysk (strata) z działalności gospodarczej oraz zysk (strata) brutto Rysunek 9. Zysk (strata) z działalności gospodarczej oraz zysk (strata) brutto Zysk (stratę) z działalności gospodarczej rozumiemy jako sumę zysku (straty) z działalności operacyjnej oraz przychodów finansowych pomniejszoną o koszty finansowe. Zysk (stratę) brutto natomiast jako różnicę pomiędzy zyskiem (stratą) z działalności gospodarczej pomniejszoną o wyniki zdarzeń nadzwyczajnych. W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w latach nie miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne, dlatego wartość zysków (strat) z działalności gospodarczej nie została pomniejszona o żadną wartość. Zatem dwa wyniki dla poszczególnych zysków (strat) mają taką samą wartość i są prezentowane na jednym wykresie. W latach widać wzrost przychodów i kosztów finansowych. W 2008 roku następuje nadwyżka kosztów nad przychodami co przyczynia się do strat w przedsiębiorstwie. Dzięki i wprowadzonemu pakietowi antykryzysowemu sytuacja odwraca się w następnym roku. W 2009 roku przychody finansowe zwiększają się dzięki wprowadzeniu jednoosobowych zarządów oraz przejęciu firmy LOTOS Partner przez LOTOS S.A... W 2010 roku sytuacja stabilizuje się. 19

20 Zysk (strata) netto Rysunek 10. Zysk (strata) netto Zysk (strata) brutto pomniejszona o podatek dochodowy to zysk (strata) netto. Ogólnie możemy powiedzieć, że wynik ten jest wynikiem działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynikiem operacji finansowych, wynikiem operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim związanych. W 2008 roku z powodu kłopotów finansowych firmy podatek dochodowy przyjmuje wartość ujemną (jest dodany do straty brutto) i wynosi on 22,7% wartości straty brutto. Związane jest to z prowadzoną polityką gospodarczą państwa polskiego. W 2008 roku widać powtarzającą się stratę dla przedsiębiorstwa. W kolejnych latach na znaczącą poprawę miało wpływ zwiększenie przychodów firmy i obniżenie kosztów oraz utrata kontroli nad jednostką zależną, czyli zrezygnowanie z części działalności na rzecz poprawy struktury spółki m.in. przejęcie przez LOTOS S.A. LOTOS Partner, sprzedanie części udziałów Skarbowi Państwa oraz wprowadzenie jednoosobowych zarządów. Analiza zasad wyniku finansowego pokazuje nam, w jakim stopniu wynik finansowy przedsiębiorstwa zależy od działalności operacyjnej, a w jakim jest warunkowany przez przychody i koszty finansowe, sytuacje nadzwyczajne oraz obciążenia podatkiem dochodowym. 20

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo