Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż."

Transkrypt

1 (pieczęć katedry/instytutu) Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka (powiązanych ze stażami w firmach IT) w ramach projektu: MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców Lp. Temat pracy dyplomowej 1. Analiza użycia biblioteki SHORE do tworzenia aplikacji śledzenia mimiki człowieka 2. Zastosowanie Oculus Rift w sterowaniu ruchem szyi i głowy robota 3. Sterowanie multimedialną platformą mobilną przez Internet 4. Zastosowanie Razer Hydra do sterowania ruchem manipulatora 5. Analiza możliwości środowiska symulacyjnego dla platformy mobilnej Carol 6. Analiza możliwości środowiska symulacyjnego dla interfejsu haptyc znego 7. Analiza możliwości środowiska symulacyjnego dla manipulatora bionicznego 8. Metodyka transformacji aplikacji Flash na HTML5 Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Piotr Kopniak Uwagi (np. informacje o temacie pracy dwuosobowej) znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość SHORE, umiejętność tworzenia paczek w środowisku ROS (C++ lub Python), umiejętność obsługi czujnika Kinect z poziomu ROSa. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość OculusSDK, umiejętność tworzenia pacze k w środowisku ROS (C++ lub Python). programowanie w C++, znajomość protokołów transmisji danych, znajomość programowania ap likacji w reżimie czasu rzeczywistego. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość Sixense SDK, umiejętność tworzenia pacz ek w środowisku ROS (C++ lub Python). znajomość środowiska ROS (wersja fuerte) oraz V rep, umiejętność obsługi czujnika Kinect w syst emie Linux, nawigacja robotów mobilnych z wykorzystaniem ROSa, obsługa sensorów Kinect i so narów w środowisku ROS. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość środowiska V rep, umiejętność pracy w sy stemie Linux. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość środowiska V rep, umiejętność pracy w sy stemie Linux, Matlab + Robotics Toolbox. Przepisanie aplikacji z Flash na Html5 Znajomość HTML, CSS, JavaScript

2 9. Zarządzanie kontami użytkowników w zintegrowanym systemie 10. Wymiana danych pomiędzy systemami medycznymi 11. Metody klasyfikacji treści w dokumentach biurowych 12. Standard DICOM w dostępie do obrazów medycznych poprzez aplikacje mobilne 13. Algorytmy i aplikacja optymalnego kolejkowania pacjentów do gabinetów lekarskich 14. Rozbudowa systemu bugzilla dostosowująca go do frameworka Scrum 15. Metody projektowania procesów medycznych zintegrowanych z systemem szpitalnym 16. Analiza porównawcza funkcjonalności współczesnych narzędzi business intelligence w aspekcie ich implementacji w obszarze ochrony zdrowia 17. Metody i system wyceny kosztów leczenia pacjentów 18. Metody i system analizy kosztów leczenia pacjentów 19. Microsoft Excel Add-in jako narzędzie do raportowania w zintegrowanym systemie medycznym. 20. Analiza porównawcza funkcjonalności raportowych narzędzi open source w kontekście wykorzystania w webowym zintegrowanym systemie medycznym. 21. Koncepcja zastosowania narzędzi Business Inteligence w zarządzaniu oddziałem szpitala dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik dr inż. Dariusz Gutek Wykorzystywanie LDAP do autentykacji i autoryzacji użytkownika do wielu aplikacji. Umiejętność programowania w Javie, znajomość pojęć LDAP oraz SSO. Wykonanie aplikacji monitorującej komunikację pomiędzy aplikacjami medycznymi. Znajomość programowania C/C++, JavaScript Wykonanie aplikacji klasyfikującej zawartość plików MS Excel. Język programowania dowolny. Znajomość przynajmniej jednego języka programowania, MsExcel Wykonanie aplikacji przeglądarki obrazów medycznych z możliwością wykonania podstawowych operacji na obrazie. Aplikacja powinna wspierać urządzenia mobilne typu tablet (Android, ipad). Znajomość HTML5, JavaScript, CSS3. Mile widziana znajomość języka Java oraz standardu DICOM. Aplikacja webowa działająca niezależnie, potrafiąca dźwiękowo i graficznie przywoływać pacjentów i komunikować się z systemami zewnętrznymi Znajomość HTML5, JavaScript, CSS3. Mile widziana znajomość biblioteki ExtJS. Aplikacja webowa działająca jako plugin systemu bugzilla, rozbudowa dashboardu zespołów Znajomość HTML5, JavaScript, CSS3. Mile widziana znajomość biblioteki ExtJS. Aplikacja webowa działająca wykorzystująca silnik Activity Designer do projektowania procesów Znajomość HTML5, JavaScript, Java, CSS3. Mile widziana znajomość biblioteki ExtJS. Przegląd najbardziej rozwijających się narzędzi BI zarówno komercyjnych jak i open source pod kątem kryteriów wskazanych przez CGM. Języki programowania: SQL, PL/SQL Znajomość tematyki hurtowni danych, języka SQL, PL/SQL, zdolność analitycznego myślenia. Aplikacja WEB służąca do wyceny oraz planowania kosztów leczenia pacjentów. Technologie: Java, ExtJS. Umiejętność programowania w JAVA, zdolność analitycznego myślenia. System do analizy danych z Systemu wyceny kosztów leczenia pacjentów (temat z poprzedniego punktu). Przedmiotem pracy jest przygotowanie zestawu raportów w wybranym narzędziu open source. Znajomość tematyki hurtowni danych, języka SQL, Java, zdolność analitycznego myślenia. Celem pracy będzie zaprojektowanie i zaimplementowanie w Visual Studio C# dodatku do MS Excel, który będzie umożliwiał generowanie raportów bezpośrednio ze środowiska MS Excel. Umiejętność programowania w Visual Studio C#, podstawowa znajomość MS Excel Przegląd dostępnych narzędzi i bibliotek open source pod kątek kryteriów wskazanych przez CGM w celu wykorzystania jako podstawowe narzędzie raportowe w systemach CGM Umiejętność programowania w JAVA, zdolność analitycznego myślenia. Przygotowanie warstwy analitycznej oraz zestawu pulpitów zarządczych w narzędziach BI wspomagających zarządzanie oddziałem. Wytyczne co do treści i zakresu danych zostaną wskazane przez CGM. Znajomość tematyki hurtowni danych, języka SQL, PL/SQL, zdolność analitycznego myślenia. 22. dr inż. Piotr Kopniak Język: Java/JEE Narzędzia: Dowolne IDE, Maven/Ant, dowolna DB, dowolny server

3 Analiza nowoczesnych metod autentykacji sesji w aplikacjach JEE z użyciem biblioteki Spring- Security. 23. Porównanie wybranych właściwości technologii EJB i Spring na przykładzie aplikacji JEE dr inż. Piotr Kopniak Framework: Spring, Hibernate Stworzenie przejrzystego modelu aplikacji (dowolnej). Głównym celem stworzenia aplikacji jest pokazanie metod (4-5) autentykacji używanych w nowoczesnych serwisach (np. openid, rememberme, użytkownicy z bazy), oraz przyrównanie ich wad i zalet oraz bezpieczeństwa. Język: Java/JEE Narzędzia: Dowolne IDE, Maven/Ant, dowolna DB, dowolny server Framework: Spring, EJB, Hibernate Stworzenie dwóch prostych modelów aplikacji. Jedną opartą o Spring drugą o EJB. Przyrównanie kilku (ilość zależna od stopnia zagłębienia opisu) mechanizmów takich jak np. zarządzanie transakcjami. Celem jest przedstawienie wad i zalet obu technologii. 24. Metody tworzenia aplikacji w technologii Salesforce 25. Analiza i porównanie możliwości frameworków ORM w tworzeniu systemów ERP w środowisku MS Visual Studio 26. Analiza typowych kontrolek wspomagających raportowanie w systemie zarządzania budżetem domowym 27. Analiza wydajności oraz stabilności aplikacji tworzonych z użyciem wzorców projektowych Salesforce.com, APEX Przygotowanie dwóch aplikacji wykonanych w Salesforce wykorzystująch standardowe i customowe mechanizmy tworzenia aplikacji. Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność analizy. Przykładowe funkcjonalności: - wielojęzyczność - wsparcie dla działu księgowego i HR - oparcie aplikacji na profilach - dobra znajomość ASP.NET MVC, T-SQL, JavaScript; - dobra znajomość narzędzi: Microsoft SQL Server Management Studio, MS Visual Studio; - znajomość systemu kontroli wersji SVN; Przykładowe funkcjonalności: - wielojęzyczność - analiza przychodów i rozchodów - przypomnienia o nadchodzących płatnościach - prognozowanie rat kredytu hipotecznego uwzględniając zmienność stóp bazowych - moduł raportowy - aplikacja dostępna przez internet plus klient mobilny - dobra znajomość ASP.NET MVC, T-SQL, JavaScript; - dobra znajomość narzędzi: Microsoft SQL Server Management Studio, MS Visual Studio; - znajomość systemu kontroli wersji SVN; - znajomość Power BI Na przykładzie aplikacji ASP.NET MVC 5 Zaprojektowanie i wykonanie przykładowej aplikacji wykorzystującej najnowsze wzorce projektowe. (np. wstrzykiwanie zależności). Analiza wykonanej aplikacji pod względem wydajności oraz stabilności. Omówienie wykorzystanych narzędzi pod kątem zastosowania najnowszych rozwiązań programistycznych. 28. Algorytmy sterowania pojazdem z wbudowanym systemem wizyjnym oraz funkcją mapowania otoczenia Praca polega na wykonaniu niewielkiego pojazdu z napędemróżnicowym, którego zadaniem będzie wykorzystanie zestawu czujników (kamery, dalmierzy, enkoderów) do samodzielnego nawigowania w określonym środowisku. Algorytm powinien umożliwiać robotowi samodzielne stworzenie mapy otoczenia, na podstawie której będzie w stanie bezkolizyjnie dojechać do zadanego punktu. Wymagane odnośnie zastosowanych technologii: sterowanie robotem zaimplementowane w mikrokomputerze typu RaspberryPi/Cubieboard/BeagleBone, komunikacja z użytkownikiem w sieci lokalnej za pośrednictwem ROS node'ów(robot Operating System), podgląd mapy czasie rzeczywistym w pakiecie Rviz.

4 29. Analiza możliwości sterowania manipulatorem robotycznym za pośrednictwem sensora Kinect 30. Zastosowanie Razer Hydra do zdalnego sterowania manipulatorem robotycznym 31. Analiza możliwości użycia rzeczywistości wirtualnej do testowania interfejsów haptycznych 32. Mechatroniczna głowa symulująca utrzymywanie kontaktu wzrokowego i odwzorowująca mimikę rozmówcy 33. Analiza i dobór techniki headtrackingu w sterowaniu szyją i głową robota 34. Techniki komunikacji pomiędzy robotem i operatorem z użyciem aplikacji mobilnej 35. Środowisko sterowania platformą mobilną Carol 36. Optymalizacja wykorzystania narzędzi o otwartym kodzie do monitorowania ruchu sieciowego 37. Metodyka doboru narzędzi do automatyzacji procesu odtwarzania po awarii systemów informatycznych 38. Studium wykonalności metod szyfrowania danych na dyskach twardych z uwzględnieniem najnowszych technologii zapisu danych praca jedno- dwu- lub trzyosobowa Zadanie obejmować będzie wykonanie wirtualnego modelu manipulatora robotycznego, zaimplementowanie go w pakiecie Rviz środowiska ROS (Robot Operating System) oraz stworzenie interfejsu pomiędzy ramieniem i sensorem Kinect, pozwalającego robotowi na imitowanie ruchów ręki operatora. Zadanie obejmować będzie wykonanie wirtualnego modelu manipulatora robotycznego, zaimplementowanie go w pakiecie Rviz środowiska ROS (Robot Operating System) oraz stworzenie interfejsu pomiędzy ramieniem i zestawem czujników Razer Hydra, pozwalającego robotowi na imitowanie ruchów ręki operatora. Celem pracy będzie wykorzystanie dowolnego silnikagraficznego (Unity 3D, Unreal Engine, OGRE itp.) do stworzenia wirtualnego środowiska oraz zainterfejsowanie go z wybranym urządzeniem haptycznym Zadanie obejmuje stworzenie pakietu w ROS (Robotic Operating System), który będzie analizować obraz za pośrednictwem kamer lub Kinect'a oraz gotowych bibliotekshore, sterując serwomechanizmami mechatronicznej głowy robota w sposób imitujący mimikę twarzy rozmówcy. Praca polega na wybraniu techniki tzw. headtracking'u i stworzeniu aplikacji przesyłającej dane na temat położenia i ruchu głowy operatora do robota, który będzie te ruchy odwzorowywać. Drugim etapem projektu będzie stworzenie aplikacji do przesyłania obrazu z robota (kamer USB) do operatora w czasie rzeczywistym. Celem pracy będzie stworzenie oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie platformą mobilną oraz transmisję audio i wideo w czasie rzeczywistym, pomiędzy robotem i operatorem. Celem pracy będzie stworzenie środowiska symulacyjnego do sterowania różnicową platformą mobilną z poziomu środowiska ROS. Projekt powinien umożliwiać sterowanie platformą, odczytywanie informacji z sensorów oraz wykrywanie kolizji z ruchomymi i statycznymi przeszkodami. Zbadanie rynku bezpłatnego oprogramowania do monitoringu infrastruktury teleinformatycznej, wybór przydatnych narzędzi, dorobienie do nich skryptów, dostosowanie do zastosowania komercyjnego). Zbadanie rynku oprogramowania do tworzenia obrazów dysków komputerów i serwerów, opis właściwości każdego z nich, stworzenie środowiska laboratoryjnego do testów, wybór najoptymalniejszego narzędzia, wdrożenie. Rozpoznanie istniejących na rynku metod szyfrowania danych na nośnikach przenośnych oraz na dyskach półprzewodnikowych SSD, testy laboratoryjne, wybór odpowiedniego narzędzia, wdrożenie.

5 39. Analiza systemów zarządzania treścią w warstwie prezentacyjnej dla technologii Digital Signage 40. Metody integracji systemu rozliczania godzin pracy za pomocą serwisów internetowych 41. Zastosowanie nowoczesnych technologii do synchronizacji danych kontaktowych 42. Metody zarządzania hostingiem z poziomu przeglądarki 43. Metody monitoringu i zabezpieczenia serwera pocztowego przed niepożądanymi działaniami osób trzecich 44. Metody monitoringu i zabezpieczenia serwera pocztowego przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów 45. Metody zastosowania narzędzi do przetwarzania logów systemowych 46. Implementacja i automatyzacja testów wydajności aplikacji webowych Rozpoznanie istniejących rozwiązań do prezentacji treści multimedialnej na monitorach reklamowych (Digital Signage), testy laboratoryjne, wybór najefektywniejszego narzędzia. Przygotowanie serwisu internetowego opartego o framework symfony2 integrującego się z zewnętrznymi systemami za pomocą webservice Przygotowanie wtyczki do systemu outlook integrującej kontakty z zewnętrznymi książkami adresowymi za pomocą protokołu carddav Wykorzystanie nowoczesnych technologii do tworzenia aplikacji dostępnych z poziomu przeglądarki Zabezpieczanie serwera pocztowego Postfix przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. Stworzenie systemu monitorowania/ostrzegania przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów serwerowych Użycie podanych narzędzi w celu przetwarzania logów systemu pochodzących z różnych instalacji w celu ich dalszej analizy Mierzenie wydajności aplikacji webowych np. jmeter, Firebug. (ew inne w zależności od preferencji i umiejętności )kandydata 47. Automatyzacja procesu budowania oprogramowania za pomocą narzędzia Jenkins. 48. Pomiar wydajności zespołów programistycznych pracujących w metodykach zwinnych 49. Analiza porównawcza wydajności relacyjnych i dokumentowych dużych baz danych 50. Analiza możliwości wykorzystania standardu HL7 do integracji systemów medycznych 51. Analiza zagrożeń i implementacja wybranych metod zabezpieczania aplikacji mobilnej dr inż. Piotr Kopniak dr inż. Dariusz Gutek Java, Maven, Testy, automatyzacja zadań Teoria + praktyczna implementacja prostego dashbord u pokazującego zdefiniowane dla zespołu KTI (Key Team Indicators) KTI są już dostępne i zdefiniowane Analiza problemu, testy rozwiązań, rozwiązania w/w problemów na przykładzie jednego z wybranych silników relacyjnych baz danych, potem porównanie wyników z bazą dokumentową typu MongDB Kształtowanie standardu. Zastosowania. Zasady integracji. Przegląd istniejących implementacji. Przykładowa implementacja i integracja systemów medycznych. Technologicznie... Java, serializacja-deserializacja, protokoły komunikacji. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych, Android SDK (Java), ios SDK (Objective-C), Windows Phone SDK (C#) Podstawowa znajomość SDK wybranej platformy mobilnej i umiejętność posługiwania się językiem programowania platformy. praca jedno- dwu- lub trzyosobowa (każda dla innej platformy)

6 52. Analiza wykorzystania technologii Host Card Emulation do implementacji systemu płatności mobilnych NFC w systemie Android 53. Analiza wykorzystania technologii NFC do wymiany danych P2P w systemie Android. 54. Analiza metod badania aktywności użytkowników w aplikacjach mobilnych dla systemów Android, ios i Windows Phone. 55. Badanie metod implementacji wysoko efektywnej wysyłki powiadomień dla systemów mobilnych 56. Analiza wykorzystania narzędzia Apache Solr do wsparcia e-handlu. 57. Analiza zastosowania technologii internetowych do implementacji systemu wspomagającego weryfikację umiejętności programistycznych 58. Analiza możliwości implementacji deklaratywnej metody oznaczania obiektów serializowanych podczas zapisu stanu aplikacji mobilnej 59. Analiza zastosowania narzędzi do automatyzacji testów webowych aplikacji w technologii ASP.NET. dr Edyta Łukasik dr inż. Dariusz Gutek dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik SmartCards, Secure Element, NFC, Java, Android 4.4 SDK Podstawowa znajomość SDK platformy Android i umiejętność posługiwania się językiem Java. NFC, Android SDK, Java Podstawowa znajomość SDK platformy Android i umiejętność posługiwania się językiem Java. Android SDK (Java), ios SDK (Objective-C), Windows Phone SDK (C#), relacyjne bazy danych, xhtml Podstawowa znajomość SDK platform mobilnych i umiejętność posługiwania się językiem programowania platformy. Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych. Znajomość dowolnej technologii tworzenia aplikacji Web lub desktop. Powiadomienia Push, Java, testy wydajnościowe Umiejętność posługiwania się językiem Java. praca jedno- dwu- lub trzyosobowa Konfiguracja serwera Apache Solr do wyszukiwania i podpowiedzi, XML, JSON, http Znajomość: XML, JSON, HTTP Technologie webowe, Javascript, xhtml, baza danych Znajomość technologii tworzenia aplikacji Web. Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych. Android SDK (Java), ios SDK (Objective-C), Windows Phone SDK (C#) Podstawowa znajomość SDK platform mobilnych i umiejętność posługiwania się językiem programowania platformy. praca jedno- dwu- lub trzyosobowa Testy automatyczne, ASP.NET Znajomość technologii webowych (JS, XML, itp.) 60. Zestawienie funkcjonalności narzędzi wspomagania automatyzacji wdrożeń systemów webowych opracowanych w technologii PHP 61. Technologia Phonegap do budowy aplikacji mobilnych dr Beata Pańczyk dr Edyta Łukasik W ramach realizacji pracy student zapozna się z aktualnie stosowanymi w firmie w tym zakresie rozwiązaniami. Otrzyma informacje odnośnie przeszłych doświadczeń zespołu w temacie wdrożeń i utrzymania. Rozwiązania odnosić się będą do budowania paczki wdrożeniowej w oparciu o systemy wersjonowania wersji, automatyzację operacji dyskowych (ant), mechanizmy buildowania (takie jak Zend Guard, Source Guardian, JSLint) jak również jej wdrażania (Zend Server deploy, ant, PHing itp.) z uwzględnieniem zachowania ciągłości działania rozwiązania produkcyjnego lub przerwy technologicznej. Od dyplomanta oczekiwać się będzie przedstawienia rekomendacji narzędzi do wykorzystania w firmie WebChili. Kluczowe tematy do zbadania to wydajność interfejsu, dostępność gotowych komponentów UI, implementacja wzorca MVC Bibilioteki do porównania: Sencha Touch, Kendo UI, Angular JS + Ionic

7 62. NoSql jako alternatywa dla serwerowych systemów bazodanowych 63. Techniki integracji baz danych i synchronizacji przesyłania danych między nimi 64. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w aplikacjach webowych i sposoby przeciwdziałania ich wystąpieniu 65. Dobór systemów kontroli wersji jako podstawowego narzędzie developerskiego. 66. Porównanie wydajnościowe serwerów Apache i Nginx 67. Metody efektywnego udostępniania statycznych treści w dynamicznych aplikacjach typu RIA 68. Metody definiowania uprawnień dostępu w systemach kontroli wersji 69. Wspomaganie testowania i optymalizacja aplikacji RIA 70. Zalety i wady wykorzystywania technologii HipHop PHP w aplikacjach internetowych dr Beata Pańczyk Celem pracy byłoby zbadanie różnic pomiędzy systemami Noql a nie NoSql, i wskazanie dla jakich systemów informatycznych są lepsze. Praca odnosi się do zagadnienia przekazywania zmieniających się dynamicznie danych między równocześnie działającymi systemami. (Systemy baz danych, WebServices, zadania cykliczne, triggery) OWASP Top 10 security risks Praca miałaby na celu porównanie najpopularniejszych systemów np. SVN i GIT Przygotowanie kryteriów porównania opartych na rzeczywistych zastosowaniach. Wykorzystanie aplikacji do automatycznego testowania wydajności. Zagadnienia z zakresu wykorzystania modułów serwerów aplikacji typu Apache Httpd, Nginx, LightHttpd i aplikacyjnego kontrolowania dostępu do tych treści Przedstawienie możliwości. Być może realizacja wtyczki do SVNa. Przedstawienie możliwych rozwiązań (np. Sellenium) oraz rekomendacja odnośnie ich użycia Wskazanie różnic między główną gałęzią PHP a jej facebookową wersją zoptymalizowaną do konkretnych rozwiązań. Jakie to rozwiązania. Rekomendacja, kiedy który lepszy. 71. Efektywne monitorowanie aplikacji webowych Przedstawienie narzędzi z grupy ElasticSearch (LogStash + ElasticSearch + Kibana) 72. Analiza efektywności bibliotek dr Edyta Łukasik ElasticSearch (Lucene) zastosowany do wyszukiwania pełnotekstowego w aplikacjach webowych pełnotekstowego wyszukiwania w aplikacjach webowych 73. Rozwiązania wspomagające rozpoznawanie kodów kreskowych w aplikacjach webowych Zagadnienia z zakresu wykorzystania narzędzi do skanowania, OCRowania w aplikacjach webowych 74. Porównanie rozwiązań wspomagających dr Beata Pańczyk ContinuousIntegration, Jenkins automatyczne budowanie paczek wdrożeniowych dla języka PHP 75. Porównanie możliwości systemów zarządzania konfiguracją na potrzeby wsparcia utrzymania systemów dedykowanych dr inż. Dariusz Gutek Przedstawienie dostępnych systemów zarządzania konfiguracją. Rekomendacja wykorzystania jednego z nich w warunkach firmy dostarczającej oprogramowanie dedykowane.

8 76. Analiza rozwiązań wizualizacji dokumentów standardowych formatów w aplikacjach webowych 77. Praca w tle jako rozwiązanie problemów wydajnościowych aplikacji internetowych 78. Szyna danych jako uniwersalna strategia integracyjna 79. Metody zabezpieczania transmisji danych w serwisach internetowych 80. Porównanie metod i narzędzi analizy biznesowej stosowanych w metodykach zwinnych 81. Analiza tworzenia efektywnego systemu wspomagającego centrum obsługi klienta 82. Badanie zastosowania automatycznych urządzeń typu e-kiosk i urządzeń mobilnych do przyspieszenia obsługi klienta 83. Analiza wydajnościowa silnika renderującego w środowisku Unity 3D w grze przygodowej dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik Zbadanie rozwiązań natywnych i specjalizowanych (pluginy) dostępnych w przeglądarkach internetowych, do wizualizacji dokumentów Word, Pdf, grafiki itd. Obsługa zadań odroczonych i przekazanych do realizacji przez serwer w tle. Technologia PHP i Linux Omówienie różnych strategii realizacji zintegrowanych systemów informatycznych z wykazaniem sytuacji w których rysuje się przewaga podejścia opartego o szynę danych. SOAP, REST, podpisy cyfrowe, tokeny, user/pass, sesja znajomość metodyk agile (np. scrum, kanban), znajomość metod i narzędzi analizy biznesowej Java Core JavaFX EJB (WILDFLY) JPA (Hibernate) PostgreSQL Eclipse GIT Java Core JavaFX JPA (EclipseLink) PostgreSQL Eclipse GIT Drugi stażysta dodatkowo: Android SDK SOAP Unity 3D,.Net, Visual Studio, Mercurial, Blender 3D Doświadczenie w programowaniu w środowisku.net podpis kierownika katedry (lub osoby odpowiedzialnej za zgłaszanie tematów)

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM: DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS

HARMONOGRAM: DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS WARSZTATY Grupa warsztatowa nr 1 System bilingowy operator telekomunikacyjny od środka Uczestnikom warsztatów zostanie przedstawiona specyfika działalności operatora telekomunikacyjnego ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo