Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż."

Transkrypt

1 (pieczęć katedry/instytutu) Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka (powiązanych ze stażami w firmach IT) w ramach projektu: MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców Lp. Temat pracy dyplomowej 1. Analiza użycia biblioteki SHORE do tworzenia aplikacji śledzenia mimiki człowieka 2. Zastosowanie Oculus Rift w sterowaniu ruchem szyi i głowy robota 3. Sterowanie multimedialną platformą mobilną przez Internet 4. Zastosowanie Razer Hydra do sterowania ruchem manipulatora 5. Analiza możliwości środowiska symulacyjnego dla platformy mobilnej Carol 6. Analiza możliwości środowiska symulacyjnego dla interfejsu haptyc znego 7. Analiza możliwości środowiska symulacyjnego dla manipulatora bionicznego 8. Metodyka transformacji aplikacji Flash na HTML5 Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Piotr Kopniak Uwagi (np. informacje o temacie pracy dwuosobowej) znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość SHORE, umiejętność tworzenia paczek w środowisku ROS (C++ lub Python), umiejętność obsługi czujnika Kinect z poziomu ROSa. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość OculusSDK, umiejętność tworzenia pacze k w środowisku ROS (C++ lub Python). programowanie w C++, znajomość protokołów transmisji danych, znajomość programowania ap likacji w reżimie czasu rzeczywistego. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość Sixense SDK, umiejętność tworzenia pacz ek w środowisku ROS (C++ lub Python). znajomość środowiska ROS (wersja fuerte) oraz V rep, umiejętność obsługi czujnika Kinect w syst emie Linux, nawigacja robotów mobilnych z wykorzystaniem ROSa, obsługa sensorów Kinect i so narów w środowisku ROS. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość środowiska V rep, umiejętność pracy w sy stemie Linux. znajomość środowiska ROS (wersja fuerte), znajomość środowiska V rep, umiejętność pracy w sy stemie Linux, Matlab + Robotics Toolbox. Przepisanie aplikacji z Flash na Html5 Znajomość HTML, CSS, JavaScript

2 9. Zarządzanie kontami użytkowników w zintegrowanym systemie 10. Wymiana danych pomiędzy systemami medycznymi 11. Metody klasyfikacji treści w dokumentach biurowych 12. Standard DICOM w dostępie do obrazów medycznych poprzez aplikacje mobilne 13. Algorytmy i aplikacja optymalnego kolejkowania pacjentów do gabinetów lekarskich 14. Rozbudowa systemu bugzilla dostosowująca go do frameworka Scrum 15. Metody projektowania procesów medycznych zintegrowanych z systemem szpitalnym 16. Analiza porównawcza funkcjonalności współczesnych narzędzi business intelligence w aspekcie ich implementacji w obszarze ochrony zdrowia 17. Metody i system wyceny kosztów leczenia pacjentów 18. Metody i system analizy kosztów leczenia pacjentów 19. Microsoft Excel Add-in jako narzędzie do raportowania w zintegrowanym systemie medycznym. 20. Analiza porównawcza funkcjonalności raportowych narzędzi open source w kontekście wykorzystania w webowym zintegrowanym systemie medycznym. 21. Koncepcja zastosowania narzędzi Business Inteligence w zarządzaniu oddziałem szpitala dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik dr inż. Dariusz Gutek Wykorzystywanie LDAP do autentykacji i autoryzacji użytkownika do wielu aplikacji. Umiejętność programowania w Javie, znajomość pojęć LDAP oraz SSO. Wykonanie aplikacji monitorującej komunikację pomiędzy aplikacjami medycznymi. Znajomość programowania C/C++, JavaScript Wykonanie aplikacji klasyfikującej zawartość plików MS Excel. Język programowania dowolny. Znajomość przynajmniej jednego języka programowania, MsExcel Wykonanie aplikacji przeglądarki obrazów medycznych z możliwością wykonania podstawowych operacji na obrazie. Aplikacja powinna wspierać urządzenia mobilne typu tablet (Android, ipad). Znajomość HTML5, JavaScript, CSS3. Mile widziana znajomość języka Java oraz standardu DICOM. Aplikacja webowa działająca niezależnie, potrafiąca dźwiękowo i graficznie przywoływać pacjentów i komunikować się z systemami zewnętrznymi Znajomość HTML5, JavaScript, CSS3. Mile widziana znajomość biblioteki ExtJS. Aplikacja webowa działająca jako plugin systemu bugzilla, rozbudowa dashboardu zespołów Znajomość HTML5, JavaScript, CSS3. Mile widziana znajomość biblioteki ExtJS. Aplikacja webowa działająca wykorzystująca silnik Activity Designer do projektowania procesów Znajomość HTML5, JavaScript, Java, CSS3. Mile widziana znajomość biblioteki ExtJS. Przegląd najbardziej rozwijających się narzędzi BI zarówno komercyjnych jak i open source pod kątem kryteriów wskazanych przez CGM. Języki programowania: SQL, PL/SQL Znajomość tematyki hurtowni danych, języka SQL, PL/SQL, zdolność analitycznego myślenia. Aplikacja WEB służąca do wyceny oraz planowania kosztów leczenia pacjentów. Technologie: Java, ExtJS. Umiejętność programowania w JAVA, zdolność analitycznego myślenia. System do analizy danych z Systemu wyceny kosztów leczenia pacjentów (temat z poprzedniego punktu). Przedmiotem pracy jest przygotowanie zestawu raportów w wybranym narzędziu open source. Znajomość tematyki hurtowni danych, języka SQL, Java, zdolność analitycznego myślenia. Celem pracy będzie zaprojektowanie i zaimplementowanie w Visual Studio C# dodatku do MS Excel, który będzie umożliwiał generowanie raportów bezpośrednio ze środowiska MS Excel. Umiejętność programowania w Visual Studio C#, podstawowa znajomość MS Excel Przegląd dostępnych narzędzi i bibliotek open source pod kątek kryteriów wskazanych przez CGM w celu wykorzystania jako podstawowe narzędzie raportowe w systemach CGM Umiejętność programowania w JAVA, zdolność analitycznego myślenia. Przygotowanie warstwy analitycznej oraz zestawu pulpitów zarządczych w narzędziach BI wspomagających zarządzanie oddziałem. Wytyczne co do treści i zakresu danych zostaną wskazane przez CGM. Znajomość tematyki hurtowni danych, języka SQL, PL/SQL, zdolność analitycznego myślenia. 22. dr inż. Piotr Kopniak Język: Java/JEE Narzędzia: Dowolne IDE, Maven/Ant, dowolna DB, dowolny server

3 Analiza nowoczesnych metod autentykacji sesji w aplikacjach JEE z użyciem biblioteki Spring- Security. 23. Porównanie wybranych właściwości technologii EJB i Spring na przykładzie aplikacji JEE dr inż. Piotr Kopniak Framework: Spring, Hibernate Stworzenie przejrzystego modelu aplikacji (dowolnej). Głównym celem stworzenia aplikacji jest pokazanie metod (4-5) autentykacji używanych w nowoczesnych serwisach (np. openid, rememberme, użytkownicy z bazy), oraz przyrównanie ich wad i zalet oraz bezpieczeństwa. Język: Java/JEE Narzędzia: Dowolne IDE, Maven/Ant, dowolna DB, dowolny server Framework: Spring, EJB, Hibernate Stworzenie dwóch prostych modelów aplikacji. Jedną opartą o Spring drugą o EJB. Przyrównanie kilku (ilość zależna od stopnia zagłębienia opisu) mechanizmów takich jak np. zarządzanie transakcjami. Celem jest przedstawienie wad i zalet obu technologii. 24. Metody tworzenia aplikacji w technologii Salesforce 25. Analiza i porównanie możliwości frameworków ORM w tworzeniu systemów ERP w środowisku MS Visual Studio 26. Analiza typowych kontrolek wspomagających raportowanie w systemie zarządzania budżetem domowym 27. Analiza wydajności oraz stabilności aplikacji tworzonych z użyciem wzorców projektowych Salesforce.com, APEX Przygotowanie dwóch aplikacji wykonanych w Salesforce wykorzystująch standardowe i customowe mechanizmy tworzenia aplikacji. Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność analizy. Przykładowe funkcjonalności: - wielojęzyczność - wsparcie dla działu księgowego i HR - oparcie aplikacji na profilach - dobra znajomość ASP.NET MVC, T-SQL, JavaScript; - dobra znajomość narzędzi: Microsoft SQL Server Management Studio, MS Visual Studio; - znajomość systemu kontroli wersji SVN; Przykładowe funkcjonalności: - wielojęzyczność - analiza przychodów i rozchodów - przypomnienia o nadchodzących płatnościach - prognozowanie rat kredytu hipotecznego uwzględniając zmienność stóp bazowych - moduł raportowy - aplikacja dostępna przez internet plus klient mobilny - dobra znajomość ASP.NET MVC, T-SQL, JavaScript; - dobra znajomość narzędzi: Microsoft SQL Server Management Studio, MS Visual Studio; - znajomość systemu kontroli wersji SVN; - znajomość Power BI Na przykładzie aplikacji ASP.NET MVC 5 Zaprojektowanie i wykonanie przykładowej aplikacji wykorzystującej najnowsze wzorce projektowe. (np. wstrzykiwanie zależności). Analiza wykonanej aplikacji pod względem wydajności oraz stabilności. Omówienie wykorzystanych narzędzi pod kątem zastosowania najnowszych rozwiązań programistycznych. 28. Algorytmy sterowania pojazdem z wbudowanym systemem wizyjnym oraz funkcją mapowania otoczenia Praca polega na wykonaniu niewielkiego pojazdu z napędemróżnicowym, którego zadaniem będzie wykorzystanie zestawu czujników (kamery, dalmierzy, enkoderów) do samodzielnego nawigowania w określonym środowisku. Algorytm powinien umożliwiać robotowi samodzielne stworzenie mapy otoczenia, na podstawie której będzie w stanie bezkolizyjnie dojechać do zadanego punktu. Wymagane odnośnie zastosowanych technologii: sterowanie robotem zaimplementowane w mikrokomputerze typu RaspberryPi/Cubieboard/BeagleBone, komunikacja z użytkownikiem w sieci lokalnej za pośrednictwem ROS node'ów(robot Operating System), podgląd mapy czasie rzeczywistym w pakiecie Rviz.

4 29. Analiza możliwości sterowania manipulatorem robotycznym za pośrednictwem sensora Kinect 30. Zastosowanie Razer Hydra do zdalnego sterowania manipulatorem robotycznym 31. Analiza możliwości użycia rzeczywistości wirtualnej do testowania interfejsów haptycznych 32. Mechatroniczna głowa symulująca utrzymywanie kontaktu wzrokowego i odwzorowująca mimikę rozmówcy 33. Analiza i dobór techniki headtrackingu w sterowaniu szyją i głową robota 34. Techniki komunikacji pomiędzy robotem i operatorem z użyciem aplikacji mobilnej 35. Środowisko sterowania platformą mobilną Carol 36. Optymalizacja wykorzystania narzędzi o otwartym kodzie do monitorowania ruchu sieciowego 37. Metodyka doboru narzędzi do automatyzacji procesu odtwarzania po awarii systemów informatycznych 38. Studium wykonalności metod szyfrowania danych na dyskach twardych z uwzględnieniem najnowszych technologii zapisu danych praca jedno- dwu- lub trzyosobowa Zadanie obejmować będzie wykonanie wirtualnego modelu manipulatora robotycznego, zaimplementowanie go w pakiecie Rviz środowiska ROS (Robot Operating System) oraz stworzenie interfejsu pomiędzy ramieniem i sensorem Kinect, pozwalającego robotowi na imitowanie ruchów ręki operatora. Zadanie obejmować będzie wykonanie wirtualnego modelu manipulatora robotycznego, zaimplementowanie go w pakiecie Rviz środowiska ROS (Robot Operating System) oraz stworzenie interfejsu pomiędzy ramieniem i zestawem czujników Razer Hydra, pozwalającego robotowi na imitowanie ruchów ręki operatora. Celem pracy będzie wykorzystanie dowolnego silnikagraficznego (Unity 3D, Unreal Engine, OGRE itp.) do stworzenia wirtualnego środowiska oraz zainterfejsowanie go z wybranym urządzeniem haptycznym Zadanie obejmuje stworzenie pakietu w ROS (Robotic Operating System), który będzie analizować obraz za pośrednictwem kamer lub Kinect'a oraz gotowych bibliotekshore, sterując serwomechanizmami mechatronicznej głowy robota w sposób imitujący mimikę twarzy rozmówcy. Praca polega na wybraniu techniki tzw. headtracking'u i stworzeniu aplikacji przesyłającej dane na temat położenia i ruchu głowy operatora do robota, który będzie te ruchy odwzorowywać. Drugim etapem projektu będzie stworzenie aplikacji do przesyłania obrazu z robota (kamer USB) do operatora w czasie rzeczywistym. Celem pracy będzie stworzenie oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie platformą mobilną oraz transmisję audio i wideo w czasie rzeczywistym, pomiędzy robotem i operatorem. Celem pracy będzie stworzenie środowiska symulacyjnego do sterowania różnicową platformą mobilną z poziomu środowiska ROS. Projekt powinien umożliwiać sterowanie platformą, odczytywanie informacji z sensorów oraz wykrywanie kolizji z ruchomymi i statycznymi przeszkodami. Zbadanie rynku bezpłatnego oprogramowania do monitoringu infrastruktury teleinformatycznej, wybór przydatnych narzędzi, dorobienie do nich skryptów, dostosowanie do zastosowania komercyjnego). Zbadanie rynku oprogramowania do tworzenia obrazów dysków komputerów i serwerów, opis właściwości każdego z nich, stworzenie środowiska laboratoryjnego do testów, wybór najoptymalniejszego narzędzia, wdrożenie. Rozpoznanie istniejących na rynku metod szyfrowania danych na nośnikach przenośnych oraz na dyskach półprzewodnikowych SSD, testy laboratoryjne, wybór odpowiedniego narzędzia, wdrożenie.

5 39. Analiza systemów zarządzania treścią w warstwie prezentacyjnej dla technologii Digital Signage 40. Metody integracji systemu rozliczania godzin pracy za pomocą serwisów internetowych 41. Zastosowanie nowoczesnych technologii do synchronizacji danych kontaktowych 42. Metody zarządzania hostingiem z poziomu przeglądarki 43. Metody monitoringu i zabezpieczenia serwera pocztowego przed niepożądanymi działaniami osób trzecich 44. Metody monitoringu i zabezpieczenia serwera pocztowego przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów 45. Metody zastosowania narzędzi do przetwarzania logów systemowych 46. Implementacja i automatyzacja testów wydajności aplikacji webowych Rozpoznanie istniejących rozwiązań do prezentacji treści multimedialnej na monitorach reklamowych (Digital Signage), testy laboratoryjne, wybór najefektywniejszego narzędzia. Przygotowanie serwisu internetowego opartego o framework symfony2 integrującego się z zewnętrznymi systemami za pomocą webservice Przygotowanie wtyczki do systemu outlook integrującej kontakty z zewnętrznymi książkami adresowymi za pomocą protokołu carddav Wykorzystanie nowoczesnych technologii do tworzenia aplikacji dostępnych z poziomu przeglądarki Zabezpieczanie serwera pocztowego Postfix przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. Stworzenie systemu monitorowania/ostrzegania przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów serwerowych Użycie podanych narzędzi w celu przetwarzania logów systemu pochodzących z różnych instalacji w celu ich dalszej analizy Mierzenie wydajności aplikacji webowych np. jmeter, Firebug. (ew inne w zależności od preferencji i umiejętności )kandydata 47. Automatyzacja procesu budowania oprogramowania za pomocą narzędzia Jenkins. 48. Pomiar wydajności zespołów programistycznych pracujących w metodykach zwinnych 49. Analiza porównawcza wydajności relacyjnych i dokumentowych dużych baz danych 50. Analiza możliwości wykorzystania standardu HL7 do integracji systemów medycznych 51. Analiza zagrożeń i implementacja wybranych metod zabezpieczania aplikacji mobilnej dr inż. Piotr Kopniak dr inż. Dariusz Gutek Java, Maven, Testy, automatyzacja zadań Teoria + praktyczna implementacja prostego dashbord u pokazującego zdefiniowane dla zespołu KTI (Key Team Indicators) KTI są już dostępne i zdefiniowane Analiza problemu, testy rozwiązań, rozwiązania w/w problemów na przykładzie jednego z wybranych silników relacyjnych baz danych, potem porównanie wyników z bazą dokumentową typu MongDB Kształtowanie standardu. Zastosowania. Zasady integracji. Przegląd istniejących implementacji. Przykładowa implementacja i integracja systemów medycznych. Technologicznie... Java, serializacja-deserializacja, protokoły komunikacji. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych, Android SDK (Java), ios SDK (Objective-C), Windows Phone SDK (C#) Podstawowa znajomość SDK wybranej platformy mobilnej i umiejętność posługiwania się językiem programowania platformy. praca jedno- dwu- lub trzyosobowa (każda dla innej platformy)

6 52. Analiza wykorzystania technologii Host Card Emulation do implementacji systemu płatności mobilnych NFC w systemie Android 53. Analiza wykorzystania technologii NFC do wymiany danych P2P w systemie Android. 54. Analiza metod badania aktywności użytkowników w aplikacjach mobilnych dla systemów Android, ios i Windows Phone. 55. Badanie metod implementacji wysoko efektywnej wysyłki powiadomień dla systemów mobilnych 56. Analiza wykorzystania narzędzia Apache Solr do wsparcia e-handlu. 57. Analiza zastosowania technologii internetowych do implementacji systemu wspomagającego weryfikację umiejętności programistycznych 58. Analiza możliwości implementacji deklaratywnej metody oznaczania obiektów serializowanych podczas zapisu stanu aplikacji mobilnej 59. Analiza zastosowania narzędzi do automatyzacji testów webowych aplikacji w technologii ASP.NET. dr Edyta Łukasik dr inż. Dariusz Gutek dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik SmartCards, Secure Element, NFC, Java, Android 4.4 SDK Podstawowa znajomość SDK platformy Android i umiejętność posługiwania się językiem Java. NFC, Android SDK, Java Podstawowa znajomość SDK platformy Android i umiejętność posługiwania się językiem Java. Android SDK (Java), ios SDK (Objective-C), Windows Phone SDK (C#), relacyjne bazy danych, xhtml Podstawowa znajomość SDK platform mobilnych i umiejętność posługiwania się językiem programowania platformy. Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych. Znajomość dowolnej technologii tworzenia aplikacji Web lub desktop. Powiadomienia Push, Java, testy wydajnościowe Umiejętność posługiwania się językiem Java. praca jedno- dwu- lub trzyosobowa Konfiguracja serwera Apache Solr do wyszukiwania i podpowiedzi, XML, JSON, http Znajomość: XML, JSON, HTTP Technologie webowe, Javascript, xhtml, baza danych Znajomość technologii tworzenia aplikacji Web. Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych. Android SDK (Java), ios SDK (Objective-C), Windows Phone SDK (C#) Podstawowa znajomość SDK platform mobilnych i umiejętność posługiwania się językiem programowania platformy. praca jedno- dwu- lub trzyosobowa Testy automatyczne, ASP.NET Znajomość technologii webowych (JS, XML, itp.) 60. Zestawienie funkcjonalności narzędzi wspomagania automatyzacji wdrożeń systemów webowych opracowanych w technologii PHP 61. Technologia Phonegap do budowy aplikacji mobilnych dr Beata Pańczyk dr Edyta Łukasik W ramach realizacji pracy student zapozna się z aktualnie stosowanymi w firmie w tym zakresie rozwiązaniami. Otrzyma informacje odnośnie przeszłych doświadczeń zespołu w temacie wdrożeń i utrzymania. Rozwiązania odnosić się będą do budowania paczki wdrożeniowej w oparciu o systemy wersjonowania wersji, automatyzację operacji dyskowych (ant), mechanizmy buildowania (takie jak Zend Guard, Source Guardian, JSLint) jak również jej wdrażania (Zend Server deploy, ant, PHing itp.) z uwzględnieniem zachowania ciągłości działania rozwiązania produkcyjnego lub przerwy technologicznej. Od dyplomanta oczekiwać się będzie przedstawienia rekomendacji narzędzi do wykorzystania w firmie WebChili. Kluczowe tematy do zbadania to wydajność interfejsu, dostępność gotowych komponentów UI, implementacja wzorca MVC Bibilioteki do porównania: Sencha Touch, Kendo UI, Angular JS + Ionic

7 62. NoSql jako alternatywa dla serwerowych systemów bazodanowych 63. Techniki integracji baz danych i synchronizacji przesyłania danych między nimi 64. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w aplikacjach webowych i sposoby przeciwdziałania ich wystąpieniu 65. Dobór systemów kontroli wersji jako podstawowego narzędzie developerskiego. 66. Porównanie wydajnościowe serwerów Apache i Nginx 67. Metody efektywnego udostępniania statycznych treści w dynamicznych aplikacjach typu RIA 68. Metody definiowania uprawnień dostępu w systemach kontroli wersji 69. Wspomaganie testowania i optymalizacja aplikacji RIA 70. Zalety i wady wykorzystywania technologii HipHop PHP w aplikacjach internetowych dr Beata Pańczyk Celem pracy byłoby zbadanie różnic pomiędzy systemami Noql a nie NoSql, i wskazanie dla jakich systemów informatycznych są lepsze. Praca odnosi się do zagadnienia przekazywania zmieniających się dynamicznie danych między równocześnie działającymi systemami. (Systemy baz danych, WebServices, zadania cykliczne, triggery) OWASP Top 10 security risks Praca miałaby na celu porównanie najpopularniejszych systemów np. SVN i GIT Przygotowanie kryteriów porównania opartych na rzeczywistych zastosowaniach. Wykorzystanie aplikacji do automatycznego testowania wydajności. Zagadnienia z zakresu wykorzystania modułów serwerów aplikacji typu Apache Httpd, Nginx, LightHttpd i aplikacyjnego kontrolowania dostępu do tych treści Przedstawienie możliwości. Być może realizacja wtyczki do SVNa. Przedstawienie możliwych rozwiązań (np. Sellenium) oraz rekomendacja odnośnie ich użycia Wskazanie różnic między główną gałęzią PHP a jej facebookową wersją zoptymalizowaną do konkretnych rozwiązań. Jakie to rozwiązania. Rekomendacja, kiedy który lepszy. 71. Efektywne monitorowanie aplikacji webowych Przedstawienie narzędzi z grupy ElasticSearch (LogStash + ElasticSearch + Kibana) 72. Analiza efektywności bibliotek dr Edyta Łukasik ElasticSearch (Lucene) zastosowany do wyszukiwania pełnotekstowego w aplikacjach webowych pełnotekstowego wyszukiwania w aplikacjach webowych 73. Rozwiązania wspomagające rozpoznawanie kodów kreskowych w aplikacjach webowych Zagadnienia z zakresu wykorzystania narzędzi do skanowania, OCRowania w aplikacjach webowych 74. Porównanie rozwiązań wspomagających dr Beata Pańczyk ContinuousIntegration, Jenkins automatyczne budowanie paczek wdrożeniowych dla języka PHP 75. Porównanie możliwości systemów zarządzania konfiguracją na potrzeby wsparcia utrzymania systemów dedykowanych dr inż. Dariusz Gutek Przedstawienie dostępnych systemów zarządzania konfiguracją. Rekomendacja wykorzystania jednego z nich w warunkach firmy dostarczającej oprogramowanie dedykowane.

8 76. Analiza rozwiązań wizualizacji dokumentów standardowych formatów w aplikacjach webowych 77. Praca w tle jako rozwiązanie problemów wydajnościowych aplikacji internetowych 78. Szyna danych jako uniwersalna strategia integracyjna 79. Metody zabezpieczania transmisji danych w serwisach internetowych 80. Porównanie metod i narzędzi analizy biznesowej stosowanych w metodykach zwinnych 81. Analiza tworzenia efektywnego systemu wspomagającego centrum obsługi klienta 82. Badanie zastosowania automatycznych urządzeń typu e-kiosk i urządzeń mobilnych do przyspieszenia obsługi klienta 83. Analiza wydajnościowa silnika renderującego w środowisku Unity 3D w grze przygodowej dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik Zbadanie rozwiązań natywnych i specjalizowanych (pluginy) dostępnych w przeglądarkach internetowych, do wizualizacji dokumentów Word, Pdf, grafiki itd. Obsługa zadań odroczonych i przekazanych do realizacji przez serwer w tle. Technologia PHP i Linux Omówienie różnych strategii realizacji zintegrowanych systemów informatycznych z wykazaniem sytuacji w których rysuje się przewaga podejścia opartego o szynę danych. SOAP, REST, podpisy cyfrowe, tokeny, user/pass, sesja znajomość metodyk agile (np. scrum, kanban), znajomość metod i narzędzi analizy biznesowej Java Core JavaFX EJB (WILDFLY) JPA (Hibernate) PostgreSQL Eclipse GIT Java Core JavaFX JPA (EclipseLink) PostgreSQL Eclipse GIT Drugi stażysta dodatkowo: Android SDK SOAP Unity 3D,.Net, Visual Studio, Mercurial, Blender 3D Doświadczenie w programowaniu w środowisku.net podpis kierownika katedry (lub osoby odpowiedzialnej za zgłaszanie tematów)

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp.

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp. Projektant Aplikacji / Dokumentów Personalizowanych nr ref. 1/IT/2016 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz projektowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM nr ref. DOK/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI BAZODANOWYCH DATABASE APPLICATION PROGRAMMING Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Praktykant Programista ios/android/windows Phone/Windows 8/PHP/.NET (do wyboru) Biuro w Warszawie

Praktykant Programista ios/android/windows Phone/Windows 8/PHP/.NET (do wyboru) Biuro w Warszawie Praktykant Programista ios/android/windows Phone/Windows 8/PHP/.NET (do wyboru) Jeśli chcesz w przyszłości zostać cenionym specjalistą i pisać unikalne i nowatorskie aplikacje na urządzenia z systemami

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania

Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania Program szkolenia: Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich inżynierskich Oferujemy możliwość realizowania poniższych tematów w ramach projektu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Najlepszym umożliwimy realizację pracy dyplomowej w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG podstawowa znajomość języka Bash lub JAVA podstawowa znajomość środowiska Linux (rzeczywista) umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia Następujące cechy

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida Cel pracy Analiza wybranych ram projektowych dostępnych dla platformy Java Warunki selekcji napisany z wykorzystaniem języka Java oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia)

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Program szkolenia: Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2014 Nowy blok obieralny! Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Architektura mikroserwisów na platformie Spring IO

Architektura mikroserwisów na platformie Spring IO Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: SPRIO Architektura mikroserwisów na platformie Spring IO Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących dowiedzieć się jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Continuous Integration i Git

Program szkolenia: Continuous Integration i Git Program szkolenia: Continuous Integration i Git Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Continuous Integration i Git tools-git-ci Narzędzia developerzy testerzy 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Budowanie interfejsów do baz danych

Budowanie interfejsów do baz danych Budowanie interfejsów do baz danych Wprowadzenie Organizacja zajęć O sobie O Projekcie Termin rozpoczęcia Tematyka (propozycje?) Narzędzia (pendrive lub hosting) 2008 Szczepan Bednarz 2 z 20 Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Projekt inżynierski uwagi

Projekt inżynierski uwagi Politechnika Śląska Instytut Matematyki Wydział Matematyki Stosowanej Ważne! Dokumentacja projektu inżynierskiego Metodyka pracy Literatura Aplikacja Ta prezentacja zawiera ogólne uwagi, które nie muszą

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Należy wybrać trzy dowolne przedmioty. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne)

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne) 1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram ń, semestr zimowy -2017 (studia stacjonarne) 6 października Wprowadzenie do aplikacji WWW Rys historyczny Składniki architektury WWW o klient HTTP o serwer HTTP o protokół

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA NOWE MOŻLIWOŚCI Jeżeli chcesz: to: obniżyć koszty i ułatwić sobie pracę, wykorzystywać niezawodną, wydajną i otwartą technologię, używać innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM: DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS

HARMONOGRAM: DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS WARSZTATY Grupa warsztatowa nr 1 System bilingowy operator telekomunikacyjny od środka Uczestnikom warsztatów zostanie przedstawiona specyfika działalności operatora telekomunikacyjnego ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo