System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW. Wyniki badań. Edycja 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW. Wyniki badań. Edycja 2009"

Transkrypt

1 System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW Wyniki badań. Edycja 2009

2 Spis treści Słowo wstępu 3 Wprowadzenie 5 Zespół odpowiadający za badanie 6 Najważniejsze wnioski 7 Metodologia badania 8 Szczegółowe wyniki badania Zarządzanie ryzykiem 9 Organizacja systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 10 Czynności kontrolne 12 Zarządzanie ryzykiem 15 2 Wyniki badań. Edycja 2009

3 Słowo wstępu Szanowni Państwo, oddając w Państwa ręce zeszłoroczny raport odnośnie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółkach notowanych na GPW pisaliśmy o kryzysie na rynku finansowym w Stanach Zjednoczonych i jego potencjalnych skutkach w innych regionach Świata. Zwracaliśmy również Państwa uwagę, że w zaistniałych okolicznościach większa uwaga inwestorów powinna się skupić na wiarygodności przygotowywanych sprawozdań finansowych. Dziś wiemy, że faktycznie doświadczyliśmy i nadal doświadczamy kryzysu o zasięgu ogólnoświatowym, porównywalnym do Wielkiego Kryzysu. Byliśmy świadkami upadku, wydawałoby się niezniszczalnych, kolosów finansowych i dramatu potęg motoryzacyjnych. Na rodzimym rynku zniszczeń dokonywały szalejące kursy walut i konsekwencje powiązanych z nimi instrumentów finansowych, które zamiast zabezpieczać firmy przed ryzykiem kursowym, służyły często nieprzemyślanej spekulacji, przynoszącej co prawda początkowo dodatkowych zysków, ale w późniejszym okresie doprowadzającej wiele polskich firm na skraj upadłości. Dlatego też po otrząśnięciu się z pierwszego szoku głosy analityków i obserwatorów rynku kapitałowego są zgodne - systemy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej nie zdały egzaminu i muszą się zmienić. Dotyczy to w równym stopniu Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 3

4 światowych potęg, jak i lokalnych graczy. Nasz tegoroczny raport pokazuje jednak, że w przypadku spółek notowanych na rodzimym parkiecie tak się nie dzieje. Dramatyczne doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy nie spowodowały wśród spółek istotnych zmian w podejściu do kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej. Być może jest to efektem pewnego marazmu, w jaki popadły polskie spółki czekając na rozwój wydarzeń i mając nadzieję, że kryzys je ominie. Być może jest to skutkiem podjęcia działań zmierzających do ochrony pozycji rynkowej czy wręcz utrzymania się na rynku. Czy można zatem oczekiwać, że sytuacja zmieni się kiedy pojawią się pierwsze symptomy końca kryzysu? Obawiam się, że nie. Poprawiająca się koniunktura raczej zachęci do inwestowania w rozwój sprzedaży, a nie do porządkowania wnętrza spółki. Warto jednak pamiętać, że pozyskanie kapitału jest obecnie zadaniem o wiele trudniejszym niż w poprzednich latach. Dlatego też spółkom powinno zależeć na wewnętrznym ładzie, który bez wątpienia buduje zaufanie i wiarygodność w oczach potencjalnych inwestorów. Dziś, kiedy ich zaufanie zostało nadszarpnięte, cnotą niezwykle cenną jest transparentność i ład organizacyjny. 4 Wyniki badań. Edycja 2009

5 Wprowadzenie Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji naszego badania zakresem analizy objęliśmy raporty roczne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, opublikowane razem z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2008 rok, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W szczególności interesował nas fragment raportu opisujący podstawowe cechy stosowanych w spółkach systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Badaniu zostały poddane raporty spółek notowanych na GPW dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, które zostały opublikowane w raportach bieżących lub na stronach internetowych spółek (najczęściej w ramach rocznego sprawozdania finansowego) do 22 czerwca 2009 roku. Przeanalizowaliśmy łącznie raporty 248 spółek, które stanowiły 84% wszystkich spółek notowanych na GPW (na moment prowadzenia przez nas badań opisanych w niniejszym dokumencie). W raporcie tym znajdą Państwo podsumowanie przeprowadzonych przez nas analiz, uzupełnione o komentarz wynikający z najlepszych praktyk w zakresie projektowania efektywnych i doskonalenia istniejących systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, nie tylko w procesach sporządzania sprawozdań finansowych. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się do lepszego zrozumienia systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a przez to do ich rozwoju w rodzimych przedsiębiorstwach. Anatol Skitek, CIA Senior Konsultant Grant Thornton Frąckowiak Agnieszka Kostrzycka Konsultant Grant Thornton Frąckowiak Wyniki badań. Edycja

6 Zespół odpowiadający za badanie Anatol Skitek, CIA Anatol specjalizuje się w zagadnieniach audytu wewnętrznego, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem korporacyjnym, jak również optymalizacji procesów biznesowych. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) nadany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych i reprezentuje Grant Thornton Frąckowiak w Stowarzyszeniu Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Piotr Hans, CIA Piotr specjalizuje się w zagadnieniach kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć gospodarczych, a także w prowadzeniu audytów właścicielskich realizowanych dla grup kapitałowych. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) nadany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Agnieszka Kostrzycka Agnieszka specjalizuje się w zagadnieniach audytu wewnętrznego, doskonalenia procesów biznesowych, w szczególności analizy i optymalizacji procesów oraz optymalizacji struktur przedsiębiorstwa. 6 Wyniki badań. Edycja 2009

7 Najważniejsze wnioski Niewiele się zmienia tak brzmi podstawowy wniosek z przeprowadzonego przez nas badania. Taka sytuacja w naszej ocenie jest niekorzystna dla polskich przedsiębiorstw co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zgodnie z popularną zasadą - brak rozwoju to w rzeczywistości krok wstecz. Po drugie, biorąc pod uwagę fakt, że w minionym roku zdarzyło się wiele przypadków dobitnie pokazujących słabości systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oczekiwaliśmy, iż spółki będą podejmować działania doskonalące właśnie w tych obszarach. Wreszcie po trzecie, biorąc pod uwagę fakt, że analiza spółek giełdowych pozwala wskazać na liczne słabości a z założenia należałoby się spodziewać ich lepszego zorganizowania i większej wiarygodności, to niestety możemy zakładać, że jakość informacji na temat systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ogóle polskich spółek jest niezadowalająca. Co generuje istotne ryzyko zarówno dla zarządzających, jak i inwestorów. Podstawowe konkluzje płynące z przeprowadzonych przez nasz zespół analiz prezentujemy poniżej: 1 Spółki wciąż koncentrują się na procesie przygotowania sprawozdania finansowego, w większości przypadków nie uwzględniając ryzyka związanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz procesów finansowo-księgowych stanowiących podstawę jego przygotowania. 2 Nadal niewiele spółek opiera swoje systemy kontroli i zarządzania ryzykiem na konkretnych narzędziach i mechanizmach identyfikowania i szacowania ryzyka oraz solidnym środowisku kontroli (żadna ze spółek nie podkreśliła znaczenia kwestii etycznych). 3 Spółki skupiają się na kontrolach ogólnych i następczych (wykrywających), przywiązując mniejszą wagę do kontroli funkcjonalnej i działań zapobiegawczych. 4 Systemy kontroli i zarządzania ryzykiem nadal nie są systematycznie monitorowane, a wniosek na temat ich efektywności wynika często tylko z tego, że sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta nie zawiera istotnych błędów i nieprawidłowości. 5 Wciąż nie ma jasności, co do faktycznej roli biegłego rewidenta w ocenie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem. 6 Ustawowe zwiększenie odpowiedzialności Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe spółki nie spowodowało zmian w obszarze nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej. Być może zmieni to nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie nakładająca obowiązek powoływania Komitetów Audytu (niedocenianych do tej pory przez spółki). Wyniki badań. Edycja

8 Metodologia badania W tegorocznej edycji badania jako podstawę oceny przyjęliśmy opracowany przy okazji zeszłorocznego badania model składający się z 54 różnego rodzaju rozwiązań / narzędzi, które spółki wskazywały najczęściej jako podstawowe elementy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Model ten, został poddany jedynie nieznacznym modyfikacjom, dzięki czemu wyniki obu badań są porównywalne. Wspomniane rozwiązania pogrupowano w dziewięć następujących obszarów: Zarządzanie ryzykiem 1 cele kontroli wewnętrznej i potencjalne ryzyka w procesie, Organizacja systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 2 nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialność za realizację zadań, 3 zaangażowanie rady nadzorczej, W celu właściwej interpretacji zaprezentowanych na kolejnych stronach niniejszego opracowania wyników badania, należy wyjaśnić na wstępie dwie kluczowe kwestie. Zadaniem spółek sporządzających raport był opis podstawowych cech ustanowionego w spółce systemu kontroli i zarządzania ryzykiem, zatem wymienione przez nie elementy nie wyczerpują pełnego katalogu rozwiązań w nich stosowanych, a stanowią jedynie swoisty miernik istotności przykładanej do poszczególnych elementów systemu kontroli i zarządzania ryzykiem. Raporty poddane analizie znacząco różniły się pomiędzy sobą zarówno jeśli chodzi o rozmiary, jak również zastosowane sformułowania. W związku z tym, pewne obserwacje poczynione przez zespół Grant Thornton Frąckowiak, a przez to również wnioski przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowią interpretację zapisów przedstawionych w raportach. W dalszej części raportu wskazane zostały te rozwiązania, które spółki opisywały najczęściej w ramach poszczególnych obszarów. Czynności Kontrolne 4 obowiązujące dokumenty (procedury), 5 realizowane czynności kontrolne, 6 systemy informatyczne w kontroli wewnętrznej, Monitorowanie i ocena systemu 7 audyt wewnętrzny, 8 badanie sprawozdań finansowych, 9 ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. 8 Wyniki badań. Edycja 2009

9 Szczegółowe wyniki badania Zarządzanie ryzykiem Cele kontroli wewnętrznej oraz potencjalne ryzyka w procesie W zeszłorocznej edycji raportu podkreślaliśmy, iż są przesłanki pozwalające sądzić, że wśród spółek giełdowych buduje się świadomość istotności systemowych rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Niestety, jak pokazują tegoroczne wyniki, był to wniosek nieco na wyrost. Z naszych badań wynika, że procent świadomych spółek nie zmienił się istotnie w stosunku do zeszłego roku. A właśnie istotnej zmiany w tym obszarze należałby się spodziewać w przypadku roku, w którym o niedoskonałościach kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem oraz ich skutkach (np. inwestowanie w skomplikowane instrumenty finansowe, przeinwestowanie), mówiło się nieporównywalnie częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Blisko 40% spółek wspomina o rozwiązaniach związanych z identyfikacją i oszacowaniem ryzyka, jednak, podobnie jak w zeszłym roku, w większości przypadków przejawia się to w formie właściwego zdefiniowania celów procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Faktycznie możemy mówić o wzroście jeżeli chodzi o ilość spółek opisujących konkretne metody i narzędzia zarządzania ryzykiem zarówno w obszarze sprawozdawczości jak i pozostałych procesów. Przy czym ciągle dotyczy to niewielu spółek, które wskazują te elementy jako istotne w systemie kontroli wewnętrznej w procesie sprawozdawczości finansowej. Cele kontroli wewnętrznej i potencjalne ryzyka w procesie sporządzania SF 40% % % Elementy Zarządzania ryzykiem łącznie Opisano cele systemu kontroli wewnętrznej (w SF) Opisano narzędzia zarządzania ryzykiem w innych procesach Opisano sposób identyfikacji / narzędzia zarządzania ryzykiem w procesie tworzenia SF Opisano / wskazano główne ryzyka KW w SF Wyniki badań. Edycja

10 Organizacja systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialność za realizację zadań Podobnie jak w roku ubiegłym spółki wskazują, że to Zarząd jest odpowiedzialny za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Takie stwierdzenie można znaleźć w 42% raportów. Pozytywnie należy ocenić fakt, że spółki coraz bardziej uświadamiają sobie, iż bez wsparcia najwyższego kierownictwa (ang. Tone at the top) nie ma szans na wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu kontroli wewnętrznej. Gorzej wygląda sytuacja z niezależnym nadzorem ze strony Rady Nadzorczej. O tym nadal wspominają tylko nieliczni. Taki wynik po pierwsze świadczy o słabości systemu kontroli wewnętrznej, a po drugie zwyczajnie dziwi patrząc przez pryzmat znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o rachunkowości, która nakłada na Radę Nadzorczą większą niż dotychczas odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe spółek. Ciekawie przedstawiają się również wyniki odnośnie odpowiedzialności za realizację konkretnych zadań w ramach systemu kontroli wewnętrznej. Pozytywnym sygnałem jest większy procent spółek podkreślających rolę kontroli funkcjonalnej. Bez wątpienia jest to właściwa droga budowania skutecznego i sprawnego systemu kontroli wewnętrznej. Poziom ten nadal nie jest wysoki (cały czas jedynie co 6 spółka o tym wspomina) jednak tendencja jest wzrostowa. Dostrzegliśmy wzrost w punkcie kontrola instytucjonalna (komórka kontroli wewnętrznej / audytu wewnętrznego). Może on sugerować, że niezależnie od wzrostu znaczenia kontroli funkcjonalnej spółki wracają również do koncepcji dedykowanych komórek kontroli. Być może jest to przejaw reakcji spółek na wzrastający poziom ryzyka w związku z turbulencjami na światowych rynkach. Warto podkreślić, że kontrola instytucjonalna jest nieodłącznym składnikiem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Jednak powinna być ona dodatkiem do kontroli funkcjonalnej, a nie odwrotnie. Nadzór nad systemami kontroli wewnętrznej 45% 0% Zarząd Rada Nazdorcza / Komitet Audytu Odpowiedzialność za realizację zadań kontroli wewnętrznej 20% 0% Kontrola funkcjonalna (wszyscy pracownicy) 12 4 Kontrola instytucjonalna (komórka KW / IA) Inne komórki 4 Zarząd 9 10 Wyniki badań. Edycja 2009

11 Zaangażowanie Rady Nadzorczej Deklarowany stopień zaangażowania Rady Nadzorczej w proces kontroli i zarządzania ryzykiem w sprawozdawczości finansowej praktycznie się nie zmienił w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zaangażowanie Rady Nadzorczej sprowadza się głównie do oceny sprawozdań finansowych (17% raportów) oraz prac w ramach powołanego Komitetu Audytu (13% raportów). Nieliczni wspomnieli również o konieczności zatwierdzania przez Radę Nadzorczą istotnych decyzji podejmowanych przez Zarząd. Ponad 1/3 Spółek podkreślała znaczenie trybu wyboru audytora zewnętrznego w celu zapewnienia niezależności wybranego podmiotu. Fakt, iż zaangażowanie Rady Nadzorczej nie zmieniło w stosunku do ubiegłego roku, jest o tyle zaskakujący, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w maju zeszłego roku, Rada Nadzorcza odpowiada solidarnie wraz z Zarządem za sprawozdanie finansowe, w celu zapewnienia jego zgodności ze wspomnianą ustawą. Można przypuszczać, iż zmiany w tym obszarze w kolejnych latach przyniesie uchwalona nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, na mocy której w spółkach powinny zostać powołane w ramach rady nadzorczej komitety audytu, odpowiadające w szczególności za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Odpowiedzialność za realizację zadań kontroli wewnętrznej 40% % Wybór audytora przez RN - nadzór nad zapewnieniem niezależności Ocena sprawozdań finansowych Komitet audytu 2 2 Wydawanie zgody na istotne transakcje zaciąganie zobowiązań Wyniki badań. Edycja

12 Czynności kontrolne Obowiązujące dokumenty (procedury) Jak wcześniej pisaliśmy spółki opisując systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w sprawozdawczości finansowej skupiają się na sprawozdaniach finansowych. W konsekwencji nie dziwi także ich deklaracja, że najważniejszą procedurą jest polityka rachunkowości (44% raportów). Warto jednak pamiętać, że polityka rachunkowości to dokument obligatoryjny i niestety często nieaktualny, gdyż odstaje od realiów prowadzonej przez spółkę działalności, bieżących przepisów prawa czy standardów rachunkowości. Spółki podobnie jak w roku poprzednim deklarują posiadanie obok polityki rachunkowości wielu procedur i dokumentów wewnętrznych regulujących funcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, jednak nie podając w wielu przypadkach szczegółów na ich temat. Jeśli już to robią, to tak jak w zeszłym roku najczęsciej wskazują na instrukcję inwentaryzacyjną oraz regulamin organizacyjny. Obowiązujące dokumenty (procedury) 2009 Zmiana Polityka rachunkowości (aktualna, jednolita w ramach grupy kapitałowej) 44% 2% Procedury wewnętrzne (ogólnie - bez nazywania konkretnych) 15% -4% Instrukcja inwentaryzacyjna 8% 2% Regulamin organizacyjny (schemat, struktura) 7% -8% Regulaminu Ochrony i Obiegu Informacji Poufnych 5% -1% Regulamin kontroli wewnętrznej 4% 0% Procedura zarządzania ryzykiem 3% 1% 12 Wyniki badań. Edycja 2009

13 Realizowane czynności kontrolne Spółki nadal utożsamiają czynności kontrolne w procesie sprawozdawczości finansowej z przeglądem finansowych raportów okresowych, czy rocznych (44% raportów), porównywaniem osiągniętych faktycznie wyników z założeniami budżetowymi oraz podejmowaniem różnorodnych działań w celu zachowania zgodności treści sprawozdań fiannsowych z odpowiednimi przepisami prawa (32% raportów). Warto się jednak zastanowić, czy te ogólne i następcze kontrole byłyby w stanie wykryć np. błędy w sprawozdaniu finansowym, czy przejawy manipulowania danymi, czy wreszcie skutki dokonywanych w spółce nadużyć? Szczególnie jeśli ich wartość będzie liczona nie w grubych milionach, ale powiedzmy w dziesiątkach tysięcy złotych. W takich przypadkach większe znaczenie będą miały kontrole u podstaw (np. akceptacja dokumentów źródłowych -12%, czy podział obowiązków - 23%), decydujące o tym, jakie zapisy znajdą się w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdań oraz wymuszające między innymi wzajemną kontrolę pracowników. W tegorocznych wynikach widać co prawda, że ich wartość docenia coraz więcej spółek, jednak dopiero przyszłoroczne badanie wskaże, czy jest to trwała tendecja, czy tylko chwilowa zmiana. Realizowane czynności kontrolne 2009 Zmiana Okresowy przegląd / weryfikacja raportów finansowych przez Zarząd oraz innych kluczowych przedstawicieli Spółki 44% -9% Zakres raportowania oparty na odpowiednich przepisach 32% -2% Podział obowiązków pracowników 23% 2% Jasny (również sformalizowany, szerzej opisany) tryb przygotowania sprawozdania finansowego 17% 11% Tworzenie planów i weryfikacja ich wykonania 13% -5% Śledzenie zmian w prawie oraz innych czynników ryzyka 13% 0% Akceptacja dokumentów źródłowych (faktur) 12% 7% Jasny, ustalony (sformalizowany lub elektroniczny) obieg dokumentów 11% -1% Weryfikacja zgodności danych (np. uzgadnianie księgi głównej i ksiąg pomocniczych, inne metody audytorskie) 10% 5% Wyniki badań. Edycja

14 Systemy informatyczne W obszarze wykorzystania narzędzi informatycznych w kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem, w stosunku do zeszłego roku stwierdziliśmy jedynie minimalne zmiany. Spółki podobnie jak w zeszłym roku deklarują posiadanie mniej lub bardziej rozbudowanych systemów FK czy ERP (40% raportów), do których dostęp posiadają jedynie osoby uprawnione (19% raportów). Spółki nadal nie wspominają o podziale tych uprawnień w systemie, czy ustanawianiu kontroli automatycznych. A przecież to właśnie te funkcjonalności systemów informatycznych niosą największą wartość jeśli chodzi o kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem. Systemy informatyczne w kontroli wewnętrznej 45% % Elektroniczny FK / system ERP Ograniczenia / kontrola dostępu do systemu Ochrona / archiwizacja ksiąg rachunkowych 14 Wyniki badań. Edycja 2009

15 Zarządzanie ryzykiem Audyt wewnętrzny W zeszłym roku pisaliśmy, że audyt wewnętrzny jest funkcją niedocenianą w odniesieniu do systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdania finansowego przez spółki publiczne. Niestety obraz ten pozostał niezmieniony. Nadal jedynie 11% spółek wspomina w ogóle o audycie wewnętrznym. Przy czym część z nich audytem wewnętrznym nazywa komórki kontroli wewnętrznej lub komórki dedykowane systemowi zarządzania jakością, przez co wartość 11% możemy uznać za nieco zawyżoną. Tak więc jeden z głównych filarów skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółkach notowanych na rodzimym parkiecie praktycznie nie funkcjonuje. Podobnie jak w poprzedniej edycji raportu chcemy podkreślić, że taka sytuacja jest o tyle niebezpieczna dla zarządzających, że brak systematycznej weryfikacji procesów i systemów prowadzi do ich osłabienia. Szczególnie dziś przy błyskawicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej procedury i działania niegdyś skuteczne szybko mogą okazać się niewystarczające lub nieefektywne. To w konsekwencji może zagrozić realizacji celów, bezpieczeństwu a nawet istnieniu spółki. Audyt wewnętrzny 14% % Audyt wewnętrzny Opis działania audytu wewnętrznego (plany, zadania) ISO Wyniki badań. Edycja

16 Badanie sprawozdań finansowych Nadal zdecydowana większość (72%) wszystkich przebadanych spółek uznaje badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za istotny element systemu kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej. Dodatkowo ponad 1/3 z nich podkreśla, że jest to kluczowy element ich systemu kontroli wewnętrznej. W raportach spółki ponadto podkreślają fakt, iż audytor należy do grona renomowanych firm (12% raportów, w stosunku do 15% w 2008 roku). W dalszym ciągu nieliczne spółki zaznaczają, że biegły rewident podczas badania (przeglądu) sprawozdania finansowego dokonuje również oceny systemu kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej. Dodatkowo należy podkreślić, iż ilość takich przypadków spadła w stosunku do ubiegłego roku o 3 pkt. %. Oznacza to, że spółki nadal nie wykorzystują możliwości jakie może przynieść, i tak obowiązkowy, przegląd sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. A przecież stanowi on właśnie doskonałą okazję do przeprowadzenia zintegrowanej niezależnej oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem przez jednostkę postronną i niezwiązaną ze spółką. Badanie sprawozdań finansowych 76 80% % Badania, przeglądy sprawozdań finansowych przez audytora zewnętrznego Renomowany audytor zewnętrzny 2 5 Potwierdzenie skuteczności w postaci opinii biegłego 16 Wyniki badań. Edycja 2009

17 Sposób potwierdzenia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Monitorowanie skuteczności i efektowności funkcjonowania systemu kontroli i zarządzania ryzykiem jest jednym z najważniejszych elementów tego systemu, szczególnie w okresie dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, jak i wnętrza samych spółek (np. na skutek procesów restrukturyzacyjnych). Niestety podejście spółek giełdowych do tej kwestii nie zmieniło się znacząco w stosunku do roku poprzedniego. Nadal zaledwie co dziesiąta spółka wspomina o prowadzonych ocenach funkcjonujących systemów kontroli i zarządzania ryzykiem (w poprzedniej edycji badania deklarację taką złożyło 10% spółek). Zastanawiającym jest fakt, że tylko co dwudziesta spółka deklaruje, że to właśnie audyt wewnętrzny odpowiada za ocenę skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. A przecież to jest właśnie główne zadanie tej funkcji. Wniosek z tego może płynąć taki, że spółki albo nie rozumieją w pełni roli i znaczenia audytu wewnętrznego, albo nie przywiązują do niego należytej wagi lub nie posiadają takiej funkcji. A to niewątpliwie może dodatkowo osłabiać siłę audytu wewnętrznego i tak wspominanego w raportach zaledwie co dziesiątej spółki. Oceny skuteczności funkcjonowania systemu kontroli i zarządzania ryzykiem dokonywane są przez: Komórkę Audytu Wewnętrznego 5% raportów, Radę Nadzorczą 4% raportów, Zarząd 2% raportów. Jedynie w 2% przypadków (w ubiegłym roku 5%) spółki zlecają ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem biegłemu rewidentowi. Wyniki badań. Edycja

18 Dane kontaktowe Kontakt z Grant Thornton Frąckowiak w związku z tym dokumentem: Anatol Skitek Senior Konsultant T E Agnieszka Kostrzycka Konsultant T E 18 Wyniki badań. Edycja 2009

19 Wyniki badań. Edycja

20

System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW. Wyniki badań. Edycja 2010

System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW. Wyniki badań. Edycja 2010 System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW Wyniki badań. Edycja 2010 Spis treści Słowo wstępu Wprowadzenie Najważniejsze wnioski Metodologia badania 3 5 7 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

NajwaŜniejsze wnioski ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW Wyniki badań.

NajwaŜniejsze wnioski ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW Wyniki badań. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM System kontroli i zarządzania ryzykiem praktyka spółek notowanych na GPW Wyniki badań. Edycja 2010 Anatol Skitek W przeciwieństwie do zeszłego roku, tegoroczne badanie pokazuje, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne Agnieszka Gontarek Dział Emitentów GPW Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 kilka faktów porządkujących Dobrym Praktykom podlegają

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2011 roku

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2011 roku UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia 03.06.2016r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Warszawa, 10 stycznia 2013 roku Hilde Blomme Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil SA działa w składzie trzyosobowym i powoływany jest przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 4/2008 z 2008-04-01. temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi z bi rewidentami Leszek Dub zek icki Dub 30 maja 2011 r.

Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi z bi rewidentami Leszek Dub zek icki Dub 30 maja 2011 r. Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi rewidentami Leszek Dubicki 30 maja 2011 r. Istniejący model współpracy (1) Rada nadzorcza/komitet audytu: przedstawiciele akcjonariuszy, których głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2013 31.12.2013 Warszawa, dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione organizacyjnie komitet audytu ani komitet do spraw wynagrodzeń.

W 2015 roku w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione organizacyjnie komitet audytu ani komitet do spraw wynagrodzeń. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. 2012 r. 2 Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie W dniu 17 marca 2015 roku, w Krakowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Walerego Sławka

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI P.P.H. WADEX S.A. I WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

I W skład Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wchodzą następujące osoby:

I W skład Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wchodzą następujące osoby: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki Taka współpraca często owocuje obustronnymi korzyściami. W obliczu zbliżającego się kolejnego sezonu audytowego warto, by zarówno biegli rewidenci, jak i zarządy spółek objętych obowiązkiem badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY KOMITETÓW, WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY, SYSTEMU KONTROLI

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY KOMITETÓW, WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY, SYSTEMU KONTROLI ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY KOMITETÓW, WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY, SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. 1. 1. Regulamin Komitetu Audytu spółki pod firmą Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 W trakcie roku obrotowego 2011 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Spis treści: O autorze Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1. Podstawy audytu 1.1. Historia i początki audytu 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Oferujemy Państwu usługi audytorskie lub konsultingowe w obszarach:

Oferujemy Państwu usługi audytorskie lub konsultingowe w obszarach: "Posyłanie prawników do nadzorowania rynków kapitałowych to jak posyłanie kurczaków, by polowały na lisy" (z książki Ha rry Markopolos "Nikt Cię nie wysłucha") fragmenty Compliance Ryzyko braku zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity)

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) 1 1. Komitet ds. Audytu, zwany w dalszej części Komitetem, jest stałym komitetem Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUMAK-SEKOM SA W 2011 ROKU

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUMAK-SEKOM SA W 2011 ROKU ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUMAK-SEKOM SA W 2011 ROKU Kierując się zasadą zawartą w Rozdziale III pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Rada

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt według Glosariusza terminów dotyczących kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI P.P.H. WADEX S.A. I WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Piotr Urbanek Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Główne kierunki reformy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Tekst obowiązujący od dn. 31.12.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻORACH POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo