ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ"

Transkrypt

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Винаверово схватање традиције Кандидат: мр Милица Мирковић I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију , Наставно-научно веће Филозофског факултета 2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: - Др Гојко Тешић, ванр. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, изабран у звање , Филозофски факултет, Нови Сад ментор, - др Горана Раичевић, доцент за ужу научну област српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, изабрана у звање , Филозофски факултет, Нови Сад - др Миливој Ненин, ред. проф. за ужу научну област српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, изабран у звање , Филозофски факултет, Нови Сад - др Михајло Пантић, ред.. проф. за ужу научну област Српска књижевност, изабран у звање , Филолошки факултет у Београду II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1. Име, име једног родитеља, презиме: Милица (Радован) Мирковић, рођ. Сељачки 2. Датум и место рођења, општина, република: , Кикинда, општина Кикинда, Република Србија 3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе: , Нови Сад; назив магистарске тезе: Пародија као вид критичког говора у делу Станислава Винавера 4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: Наука о књижевности 5. Приказ научних стручних радова са оценом: 1. «Преплитање историјских и обредних елемената у лирској песми из Вукове збирке», Српско-румунске везе (зборник радова), Темишвар2005, стр ; рад је из области теорије фолклора и разматра проблем традиције у најранијем слоју уметности речи;

2 2 2. «Пародија жанрова у Пантологији новије српске пеленгирике Станислава Винавера», Жанрови српске књижевности 3 (зборник радова, ур. З. Карановић), Филозофски факултет, Нови Сад, 2006, ; стилски поступак пародије ауторка тумачи с елементима десемантизације традиције; 3. Europe as similacrum. Vojislav Despotov: Europe Number Two, Europabilder und Europametaphern (ur. W. Koschmal), Regensburg München, 2006, 55-62; рад је с међународног скупа и у публикованој верзији показује одлично ауторкино тумачење демитологизације традиције; 4. «Елементи пародије поетских врста у Лирици Итаке Милоша Црњанског», Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности (зборник радова, ур. З. Карановић), Филозофски факултет, Нови Сад, 2007, стр ; попут рада, овде наведеног под бр. 2, ауторка тумачи пародију појма књижевне врсте; 5. «Визије у крхотинама огледала», Поља, Нови Сад, 53/2008, бр. 451, стр ; иако је рад у основи приказ књиге, он је ипак права научна критика као теоријски оглед дезинтеграције појма индивидуе у неоавангарди, дакле, опет промишљање проблема традиције у сувременој књижевности; 6. «Блештави визир витеза од муње», Поља, Нови Сад, 54/2009, бр. 455, стр ; приказ Пишталове књиге о Тесли, заправо је ауторкино тумачење модификације жанра биографије с аспекта традиционалног разумевања овог књижевнотеоријског појма; 7. сарадник на изради биографија и библиографија српских писаца за Лексикон писаца Југославије (том 5) и за Српски биографски речник при Матици српској. 8. Пародије Станислава Винавера као критички говор,београд, Службени гласник 2009,260 стр. Ово је редигована верзија магистарског рада. Један од ставова записаних у реферату о магистарском раду стоји: Осим закључака и резултата приказаних у V одељку овог извештаја, требало би нагласити да теза садржи (а) научно утемељену интерпретацију пародије као особеног типа критичког говора С. Винавера; (б) детаљан опис пародије С. Винавера у оквиру његовог индивидуалног опуса, а и као најоригиналнијег сегмента те врсте у новијој српској књижевности; (в) критичко-интерпретативну рецепцију пародије; (г) прецизан увид о битним карактеристикама књижевног контекста у коме је настао пародијски опус Станислава Винавера и (д) убедљиву теоријску и књижевноисторијску обавештеност. И теоријска, и књижевноисторијска и интерпретативна оригиналност издваја овај рад у ред изузетних научних резултата у српској књижевној науци данас.... Ова теза нема недостатака. Напротив, може се са доста аргумената констатовати да у свим детаљима надмашује радове ове врсте и по својим резултатима представља изузетан прилог новијој српској науци о књижевности. У кратким анализама које је Комисија навела уз сваки од радова кандидаткиње Милице Мирковић види се колико је она усмерена ка разумевању и интерпретацији тог разумевања појма традиције код српских писаца, најпре из доба српске авангарде. У том смислу показала је завидно високо познавање грађе коју је истраживала, али и методолошке поступке нових књижевних теорија, уз помоћ којих реинтерпретира схватање традиције код српских авангардиста, како би успоставила нови традицијски ланац у целокупној српској књижевности, од најстарије, обредне песме, до неоавангарде (В. Деспотова).

3 3 III ОБРАЗЛОЖЕНИ КРИТЕРИЈУМИ И РАЗЛОЗИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАСНИВА ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ДА ЈЕ КАНДИДАТ ПОДОБАН ДА РАДИ ДИСЕРТАЦИЈУ Начин на који је у објављеним радовима приступила теоријском тумачењу појма традиције, као и облик тумачења тог појма у схватањима српских авангардних писаца (образложено у тачки 5) основни су разлози који Комисију опредељују за мишљење како је кандидаткиња Милица Мирковић подобна да ради дисертацију управо овако насловљену, о појму традиције. Кад се, при том, узме у обзир никако занемарљива чињеница како се Винавером бавила у својој магистарској тези, и то једном од најбољих магистарских теза у историји Одсека за српску књижевност, онда је потпуно јасно да се у докторској дисертацији кандидаткиња окреће свеукупној српској књижевној историографији, проблематизујући схватање традиције код једног од главних представника српске авангарде, Станислава Винавера, песника, аутора манифестâ, прозног писца, путописца, пантологичара, бриљантног преводиоца, дакле, познаваоца српског језика из његове суштине, тј. од давнина српске баштине до поратног доба (после Другог светског рата). IV ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА Својим целокупним научним истраживањем, објављеним трима монографијама о Станиславу Винаверу, приређивањем зборника радова о овом писцу, проф. др Гојко Тешић, један од највећих стручњака за тог мага српске речи, у потпуности је подобан ментор за израду докторске дисертације мр Милице Мирковић. VI ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ: ОЦЕНА: 1. формулације назива тезе (наслова) Наслов докторске дисертације указује исправно на истраживање целокупног опуса Станислава Винавера с аспекта проблематизовања појма традиције и у експлицитним теоријским ставовима и у властитој књижевној пракси; отуд Комисија сматра како је наслов одлично формулисао поље истраживања и јасно омеђио тему докторске дисертације. 2.предмета (проблема) истраживања Проблеми истраживања, према предложеном образложењу кандидаткиње јасно указују на изучавање односа Станислава Винавера према поетици претходних књижевних епоха и то не само у српској књижевности. Измењени однос Винаверов према баштини проблематизује се у предложеној концепцији померањем тематског фокуса с оног схватања традиције које су имали тзв. српски симболисти, а према поетици ранијих епоха (у погледу стиха, жанра и стила). И овако виђен проблемски део тезе кандидаткиња је добро елаборирала. 3.познавања проблематике на основу изабране литературе Кандидаткиња у потпуности познаје литературу (примарну и секундарну) која ће бити предмет анализе, интерпретације и критичког одмеравања, што је показала и својим магистарским радом, али и списком литературе, и њеним коментарисањем, уз пријаву за докторску дисертацију; њено добро познавање страних језика користи за употребу и страних радова о појму традиције. И сам списак основне и секундарне литературе који је, уз своју пријаву теме дисертације, приложила кандидаткиња Милица Мирковић сведочи о њеној изузетној обавештености. Станислав Винавер, Мјећа, књига стихова, б.и, б.м, Трајко Ћирић, Тријалог о искрености. Г. Јовану Скерлићу, који је у нас први покренуо ово нерешено питање, Штампа, XI/200, 22. VII 1912, стр Трајко Ћирић, Тријалог о народној уметности, Штампа, XI/242, 2. IX 1912, стр Трајко Ћирић, О народној уметности. Писмо г. Божидару Пурићу, Штампа, XI/254, 14. IX 1912, стр Станислав Винавер, Приче које су изгубиле равнотежу, Издање С. Б. Цвијановића, Београд, Станислав Винавер, Мисли / Смрт тишине и друге песме, С. Б. Цвијановић, Београд, Станислав Винавер, Варош злих волшебника, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, Станислав Винавер, Пантологија новије српске пеленгирике, Напредак, Београд, Станислав Винавер, Громобран Свемира, Свесловенска књижарница, Београд, Станислав Винавер, Нова пантологија пеленгирике. Издање Библиотеке Мисао, Београд, 1922.

4 4 Станислав Винавер, Руске поворке, Д. и А. Кајон, Сарајево, Станислав Винавер, Немачка у врењу, Словенска књижарница, Београд, Станислав Винавер, Бергсоново учење о ритму. Проблеми нове естетике. Техника изражаја и смисао конструкције, Време, Београд, Станислав Винавер, Чувари света, С. Б. Цвијановић, Београд, Станислав Винавер, Женидба врапца подунавца, Издавачка књижара Време, Београд, Станислав Винавер, Гоч гори. Једна југословенска симфонија, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, Станислав Винавер, Шабац и његова традиција, Библиотека Народног универзитета шабачке Народне књижнице и читаонице, књига 5, Шабац, Станислав Винавер, непретргнута Француска (прештампано из Српског књижевног гласника), Штампарија Графички институт Књижаре Скерлић, Београд, Станислав Винавер, Икаров лет. Судбина данашње књижевности, Народни универзитет, Шабац, Станислав Винавер, Момчило Настасијевић, б.и, Београд, Станислав Винавер, Чардак ни на небу ни на земљи, Француско-српска књижара А. М. Поповић, Београд, Станислав Винавер, Живи оквири, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, Београд, Станислав Винавер, Најновија пантологија српске и југословенске пеленгирике, Француско-српска књижара А. М. Поповића, Београд, Станислав Винавер, Ратни другови, издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, Београд, Ст[анислав] Винавер, Покушај ритмичног проучавања мушког десетерца, Прилози проучавању народне поезије, посебна издања бр.1, Београд, Станислав Винавер, Године понижења и борбе, живот у немачким офлазима, Издање Међународне књижарнице Милинковић и Михаиловић, Београд, Станислав Винавер, Европска ноћ. Стихови из заробљеништва ( ), Издавачко предузеће Ново поколење, Београд, Станислав Винавер, Језик наш насушни прилог проучавању наше говорне мелодије и промена које су у њој настале, Матица српска, Нови Сад, Stanislav Vinaver, Amanet vam srpska moderna rečenica Анкета о питањима српскохрватског језика и правописа, Летопис Матице српске, год, 129, књ. 372, св. 5, новембар 1953, Stanislav Vinaver, Zanosi i prkosi Laze Kostića, Forum, Novi Sad, Станислав Винавер, Надграматика, избор из есеја. Избор и предговор Раде Константиновић, Просвета, Београд, Станислав Винавер, приредио Јован Христић, Нолит, Београд, Станислав Винавер, Пантологија српске и југословенске пеленгирике, приредио Јован Христић, Нолит, Београд, Станислав Винавер, Алајбегова слама, избор и предговор В. Р. Кошутића, Београд, Станислав Винавер, Европска ноћ и друге песме, избор и предговор Миодраг Павловић, СКЗ, Београд, Критички радови Станислава Винавера, приредио др Павле Зорић, Матица српска Нови Сад, Институт за књижевност и уметност Београд, Станислав Винавер, Београдско огледало, Слово љубве, Београд, Станислав Винавер, Иза Цветкове меане, песме. Приредио Гојко Тешић, Нолит, Београд, Stanislav Vinaver, Данте, Polja, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Novi Sad, god. XXXIII, br , avgust-septembar 1987, str.359. Stanislav Vinaver, Обавештење о звездама, Polja, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Novi Sad, god. XXXIII, br , avgust-septembar 1987, str Stanislav Vinaver, Други дан на путу кроз хаос. Наредба генерала Камбрера, Polja, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Novi Sad, god. XXXIII, br , avgust-septembar 1987, str.361.

5 5 Станислав Винавер, Европа у врењу, путописи и мемоарски списи, приредио Петар Милосављевић, Дневник, Нови Сад, Stanislav Vinaver, Berberske lutke, Ulaznica, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Zrenjanin, god. XXV, broj , 1991, str Stanislav Vinaver, Razgovori ugodni, Ulaznica, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Zrenjanin, god. XXV, broj , 1991, str Станислав Винавер, Анкета г. Трајка Ћирића и Одговор г. Св. Стефановића, у књизи: Гојко Тешић, Пркоси и заноси Станислава Винавера. Прилози за монографију, свеска прва, Просвета, Београд, 1998, стр Станислав Винавер, Модерна југословенска књижевност, у књизи: Гојко Тешић, Пркоси и заноси Станислава Винавера. Прилози за монографију, свеска прва, Просвета, Београд, 1998, стр Станислав Винавер, Муза Растка Петровића, у књизи: Гојко Тешић, Пркоси и заноси Станислава Винавера. Прилози за монографију, свеска прва, Просвета, Београд, 1998, стр Станислав Винавер, Беч: стаклена башта на Дунаву, Народна књига/алфа, Београд, Станислав Винавер, Проблеми нове естетике / Бергсоново учење о ритму / На Бергсоновом часу, Народна књига/алфа, Београд, Станислав Винавер, Ратни другови, Жагор, Београд, Станислав Винавер, Одбрана песничког модернизма, избор и предговор Гојко Тешић, Центар за културу, Пожаревац, Станислав Винавер, Пантологија српске и југословенске пеленгирике, приредила Мирјана Литричин, Жагор, Београд, Citat Vinaver, priredio Gojko Tešić, Kulturni centar Beograda, Beograd, Као секундарна литература о Винаверовим поетичким ставовима, идејама, појединачним делима и стваралаштву уопште мр Милица Мирковић ће консултовати следеће изворе: Алманах Винавер за теорију и историју модерне књижевности. Оснивач и уредник Гојко Тешић, год. I, бр. 1, Друштво пријатеља Станислава Винавера, Београд, Дамњан Антонијевић, Једна Винаверова шетња после смрти, у књизи: Акција критике. Есеји и критике, Матица српска, Нови Сад, 1983, стр Дамњан Антонијевић, Станислав Винавер као публициста, у књизи: Акција критике. Есеји и критике, Матица српска, Нови Сад, 1983, стр Midhat Begić, Uz Vinaverovu Nadgramatiku, u knjizi: Raskršća II, Veselin Masleša Svjetlost, Sarajevo, 1987, str Драгана Белеслијин, Пародија као цитатна релација у Алајбеговој слами Станислава Винавера, Стање ствари, бр. 6, Нови Сад, 2003, стр Слободан Бубњевић, Релативизам у делу Станислава Винавера, Београдски књижевни часопис, год. III, бр.8, јесен 2007, стр Светлана Велмар-Јанковић, Винавер, песник, у: Књижевност између два рата. Књига прва. Приредила Светлана Велмар-Јанковић, Нолит, Београд, 1972, стр Милица Винавер-Ковић, Станислав Винавер и happy few, Београдски књижевни часопис, год. III, бр.8, јесен 2007, стр Radovan Vučković, Vinaverove Priče koje su izgubile ravnotežu fantastika ranog ekspresionizma, u knjizi: Moderna srpska proza, kraj XIX i početak XX veka, Prosveta, Beograd, 1990, Радован Вучковић, Путописи Станислава Винавера и Милоша Црњанског о Немачкој, у: Књига о путопису, зборник радова, уредник Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, Велибор Глигорић, Маргиналија уз књижевни рад Станислава Винавера, у књизи: Сенке и снови, Просвета, Београд, 1970, Зоран Глушчевић, Ритам као техника израза, у књизи: Kњижевност и ритуали, избор и предговор Марко Недић, СКЗ, Београд, 1988, стр Славко Гордић, Винаверова одбрана поезије, у књизи: Слагање времена, Матица српска, Нови Сад, 1983, стр Славко Гордић, Зрачни Винавер, у књизи: Слагање времена, Матица српска, Нови Сад,

6 6 1983, стр Maria Dąbrowska-Partyka, Parodia tekst literatury tekst życia, u knjizi: Teksty i konteksty, awangarda w kulturze literackjiej Serbów i Chorwatów, Widawnictwo Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, str Branimir Donat, O Vinaveru opet, Polja, list za kulturu i umetnost, god. X, br. 75, Novi Sad, jul str Branimir Donat, Povodom Vinavera: inflacija stila, u knjizi: Udio kritike, Znanje, Zagreb, 1970, str Мирослав Егерић, Лаза Костић и Станислав Винавер, у књизи: Срећна рука. Огледи о српским песницима и критичарима, Матица српска, Нови Сад Институт за српску културу, Приштина,2004, Радослав Ераковић, Винаверови есеји о савременицима, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књига XXX, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2002 [2003], стр Миломир Ерић, Стваралачка емоција бергсонизма, Београдски књижевни часопис, год. III, бр.8, јесен 2007, стр Павле Зорић, Критичко и есејистичко дело Станислава Винавера, предговор књизи: Критички радови Станислава Винавера, приредио др Павле Зорић, Матица српска Нови Сад, Институт за књижевност и уметност Београд, 1975, стр Павле Зорић, Станислав Винавер као књижевни критичар, Институт за књижевност и уметност, Београд, Павле Зорић, Станислав Винавер није исто што и Трајко Ћирић, Алманах Винавер за теорију и историју модерне књижевности. Оснивач и уредник Гојко Тешић, год. I, бр. 1, Друштво пријатеља Станислава Винавера, Београд, 1997, стр In Vinaveritas sećanja i nova čitanja. Povodom 40 godina od smrti Stanislava Vinavera Priredili Milica Vinaver, Tihomir, Brajović i Milovan Marčetić, Reč, god. II, br. 13, septembar 1995, Слађана Јаћимовић, Путописи српске авангарде: Милош Црњански Растко Петровић Станислав Краков Станислав Винавер, СКЗ, Београд, Aleksandar Jerkov, O ravnoteži u priči, koje nema pogovor knjiizi: Stanislav vinaver, Priče koje su izgubile ravnoteži / Misli, priredio Aleksandar Jerkov, Jugoslovenska knjiga, Beograd, 1999, str Ђорђе Јовановић, На чардацима и вајатима Винаверовим, у књизи: Студије и критике, Просвета, Београд, 1949, стр Мирослав Јосић Вишњић, Слово о заносима и пркосима Винаверовим, у књизи: У другом кругу, Драганић, Београд, 1995, стр Милан Кашанин, Станислав Винавер, у књизи: Пронађене ствари, Просвета, Београд, 1961, стр Књижевно дело Станислава Винавера. Теорија есеј, критика и полемике поезија версификација проза језик и стил преводилаштво компаративне теме разно. Зборник радова, уредник Гојко Тешић, Институт за књижевност и уметност, Београд Браничево, Пожаревац, Београд, Раде Константиновић, Винаверова минђуша, у књизи: Станислав Винавер, Надграматика, избор из есеја. Избор и предговор Раде Константиновић, Просвета, Београд, 1963, стр Radomir Konstantinović, Stanislav Vinaver, u knjizi: Biće i jezik u iskustvu pesnika srpske kulture dvadesetog veka, књига 8, Prosveta-Rad-Matica srpska, Beograd-Novi Sad, 1983, str Богдан Косановић, Дискурс реминисценција из руске књижевности у Винаверовим Руским поворкама, у књизи: Славистичке компаративне теме, Old commerce, Нови Сад, 2006, стр Ерих Кош, Станислав Сташа Винавер, у књизи: Одломци сећања, писци, Просвета- Медитеран-Матица српска, Београд-Будва-Нови Сад, 1990, стр Владета Р. Кошутић, Превасходан песнички чин, Летопис Матице српске, год, 153, књ. 419, св. 1, Нови Сад, јануар 1977, стр Миодраг Кујунџић, Песник у кожи медведа, у књизи: Песник у кожи медведа и други

7 7 новински чланци, Матица српска, Нови Сад, 1986, стр Миодраг Кујунџић, Рушилац живих споменика, у књизи: Песник у кожи медведа и други новински чланци, Матица српска, Нови Сад, 1986, стр Иван В. Лалић, О пародијама, у књизи: Критика и дело, Нолит, Београд, 1971, стр Александар Б. Лаковић, Винаверови звучни мостови, у књизи: Језикотворци. Гонгоризам у српској поезији, Агора, Зрењанин, 2006, стр Александар Б. Лаковић, Звучно биће Винаверове поезије, Траг, часопис за књижевност, уметност и културу, год. II, књ. II, свеска VIII, Врбас, децембар 2006, стр Slavko Leovac, Stanislav Vinaver, u knjizi: Helenska tradicija i srpska književnost XX veka, Izdavačko preduzeće Veselin Masleša, Sarajevo, 1963, str Миодраг Максимовић, Винаверова химна, у књизи: Тумачи времена, Вук Караџић, Београд, 1971, стр Миодраг Максимовић, Свезнадар Винавер, у књизи: Тумачи времена, Вук Караџић, Београд, 1971, стр Тодор Манојловић, Станислав Винавер, Варош злих волшебника, у књизи: Нови књижевни сајам, Градска народна библиотека Жарко Зрењанин, Зрењанин, 1997, Veselin Marković, Parodija, bliska i daleka. Pantologija Stanislava Vinavera i Miloš Crnjanski, Reč, god. II, br. 13, septembar 1995, Предраг Ј. Марковић, Винавер у своме времену, Београдски књижевни часопис, год. III, бр.8, јесен 2007, стр Миодраг Матицки, Винаверов одурок од десетерца, у књизи: Језик српског песништва, прометеј, Нови Сад, 2003, стр Novica Milić, Dve-tri reči za Vinavera (Previnaverovodilaštvo, 2), Reč, god. II, br. 13, septembar 1995, Петар Милосављевић, Винаверове теме, Винаверови проблеми, предговор књизи: Станислав Винавер, Европа у врењу, путописи и мемоарски списи, приредио Петар Милосављевић, Дневник, Нови Сад, 1991, стр Branko Momčilović, Izistinske priče Radjarda Kiplinga u prevodu Stanislava Vinavera, Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti, sveska 12, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad Institut za strane jezike i književnosti, Novi Sad, 1990, Миливој Ненин, Винаверов однос према социјалној литератури, у књизи: С-авети критике, с-окови поезије, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1990, стр Milivoj Nenin, Deset pisama Stanislava Vinavera Svetislavu Stefanoviću, Polja, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Novi Sad, XXXVII, broj , oktobar novembar 1991, str Миодраг Павловић, Звучна екумена Станислава Винавера, у књизи: Есеји о српским песницима, Српска књижевна задруга, Београд, 1992, стр Mihajlo Pantić, Kako su (i kada) priče izgubile ravnotežu, Polja, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Novi Sad, god. XXXIII, br , avgust-septembar 1987, str Aleksandar Pejović, Neobjavljeni rukopisi Stanislava Vinavera, Ulaznica, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Zrenjanin, god. XXV, broj , 1991, str Александар Петров, Станислав Винавер, жрец језика, у књизи: Поезија данас, Вук Караџић, Београд, 1980, стр Предраг Петровић, Винаверова уметност кратке приче, Београдски књижевни часопис, год. III, бр.8, јесен 2007, стр Миодраг Поповић, У професорској читаоници Универзитетске библиотеке, у књизи: Познице (мемоарски есеји), Просвета, Београд, 1999, стр Миодраг Поповић, Пркосни Винавер, у књизи: Познице (мемоарски есеји), Просвета, Београд, 1999, стр Предраг Протић, Станислав Винавер као мисаони песник, Летопис Матице српске, год. 150, књ. 414, св. 2-3, август-септембар 1974, стр Предраг Протић, О Станиславу Винаверу као књижевном критичару и есејисти, Летопис Матице српске, год. 153, књ. 419, св. 1, јануар 1977, стр Исидора Секулић, Станислав Винавер: Руске поворке, у књизи: Домаћа књижевност II,

8 8 Stylos, Нови Сад, 2002, стр Миодраг Сибиновић, Винавер и Блок, у књизи: Словенски импулси у српској књижевности и култури. Славистичка студија, књига прва, Филолошки факултет Књижевна заједница Звездара, Београд, 1995, стр Љубомир Симовић, Ратни другови Станислава Винавера, у књизи: Дупло дно. Есеји о српским песницима, о комедијама Стерије и Нушића и о Животу и прикљученијима Доситејевим, Стубови културе, Београд, 2001, стр Јован Скерлић, Станислав Винавер, Priče koje su izgubile ravnotežu, у књизи: Критике, Матица српска Српска књижевна задруга, Нови Сад Београд, 1971, Светислав Стефановић, Мјећа, књига стихова Станислава Винавера, Летопис Матице српске, књ. 286, св. 2, Нови Сад, 1912, стр Бојана Стојановић Пантовић, Винаверов експресионистички гест, у књизи: Побуна против средишта нови прилози о модерној српској књижевности, Mali Nemo, Панчево, 2006, стр Бојана Стојановић Пантовић, О тамним сагласјима (Благојевић-Вукадиновић-Винавер), у књизи: Побуна против средишта нови прилози о модерној српској књижевности, Mali Nemo, Панчево, 2006, стр Бојана Стојановић Пантовић, Наративна гестуалност Станислава Винавера, у: Зборник радова у част академика Радована Вучковића, уредник ак. Љубомир Зуковић, Академија наука и умјетности Републике српске, Зборници и монографије, књига VI, Одјељење књижевности и умјетности, књига 5, Бања Лука, 2006, Гојко Тешић, Громобран Свемира, данас, поговор у књизи: Станислав Винавер, Громобран Свемира, фототип првог издања са поговором Гојка Тешића, Филип Вишњић, Београд, 1985, стр Гојко Тешић, Пркоси и заноси Станислава Винавера. Прилози за монографију, свеска прва, Просвета, Београд, Гојко Тешић, Пролог за Океан/Космос Винавер, Београдски књижевни часопис, год. III, бр.8, јесен 2007, стр Гојко Тешић, Епилог: У храму Станислава Винавера Београдски књижевни часопис, год. III, бр.8, јесен 2007, стр Милосав Тешић, Шумна мисао Станислава Винавера, поговор у књизи: Станислав Винавер, Звучни предео, приредио Милосав Тешић, Чигоја штампа, Београд, 2005, стр Иванка Удовички, Пародија и њени домети у српској поезији, Међународни славистички центар Научни састанак слависта у Вукове дане, 16/2, Београд-Нови Сад-Тршић, IX 1986, стр Бранимир Ћосић, Станислав Винавер, у књизи: Десет писаца десет разговора, приредио и поговор написао Јован Пејчић, Народна бибилиотека Бор, 2002, стр, Драган Хамовић, Пантологијски Винавер, Алманах Винавер за теорију и историју модерне књижевности. Оснивач и уредник Гојко Тешић, год. I, бр. 1, Друштво пријатеља Станислава Винавера, Београд, 1997, стр Јован Христић, Напомене, у: Станислав Винавер, Пантологија српске и југословенске пеленгирике, приредио Јован Христић, Нолит, Београд, 1966, стр Јован Христић, Станислав Винавер или искушење озбиљног, предговор књизи: Станислав Винавер, приредио Јован Христић, Нолит, Београд, 1964, стр Никола Цветковић, Неки видови фолклора у Винаверовим младалачким поетичким погледима на експресионизам и однос према Вуку, у књизи: Књижевно-поетичке студије II, НИП Нови Свет, Приштина Народна и универзитетска библиотека у Прштини, Учитељски факултет у Јагодини, 1995, стр Биће консултована и општа теоријска литература о авангарди (посебно у нашој књижевности) и кључни текстови домаћих и страних аутора о схватању традиције и односу према књижевном наслеђу: Авангарда. Теорија и историја појма 1, приредио Гојко Тешић, Народна књига, Београд, Авангарда. Теорија и историја појма 2, приредио Гојко Тешић, Народна књига, Београд,

9 Peter Birger, Teorija avangarde, preveo s nemačkog Zoran Milutinović, Narodna knjiga/alfa, Beograd, Радован Вучковић, Српска авангардна проза, Откровење, Београд, Радован Вучковић,Војвођанска књижевна авангарда, Градска народна библиотека Жарко Зрењанин, Зрењанин, Јован Деретић, Историји српске књижевности, Нолит, Београд, T. S. Eliot, Tradicija i individualni talenat, u knjizi: Izabrani tekstovi, prevela Milica Mihailović, predgovor i objašnjenja Jovan Hristić, Prosveta, Beograd, 1963, str. Nikola Ivanšin, Tradicija, eksperiment, avangarda (o modernoj hrvatskoj lirici), Čakavski sabor Katedra za književnost i kulturu, Split, Бојан Јовић, Поетика Растка Петровића: структура; контекст, Народна књига/алфа Институт за књижевност и уметност, Београд, Тодор Манојловић, Традиција и доктрина, Летопис Матице српске, год. CV, књ. 327, св. 1-2, јануар-фебруар 1931, стр Todor Manojlović, Tradicija i doktrina, Ulaznica, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Zrenjanin, god. XXVI, broj 131, 132, 133, jul 1992, str Adrijan Marino, Poetika avangarde. Avangardne estetske tendencije, s francuskog prevele: Mira Vuković i Vera Ilijin, Narodna knjiga/alfa, Beograd, Предраг Палавестра, Наслеђе српског модернизма, Просвета, Београд, Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности. Златно доба , Српска књижевна задруга, Mihajlo Pantić, Tradicija i doktrina ogled Todora Manojlovića iz godine, Ulaznica, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Zrenjanin, god. XXVI, broj 131, 132, 133, jul 1992, str Mihajlo Pantić, Modernističko pripovedanje. Srpska i hrvatska pripovetka / novela , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Милан Радуловић, Видови српске књижевне критике, Институт за књижевност и уметност, Београд, Rečnik književnih termina, glavni i odgovorni urednik Dragiša Živković, Institut za književnost i umetnost u Beogradu Nolit, Beograd, Миклош Саболчи, Авангарда & неоавангарда, превела са мађарског Марија Циндори- Шинковић, Народна књига, Баоград, Бојана Стојановић Пантовић, Српски експресионизам, Матица српска, Нови Сад, Gojko Tešić, Srpska avangarda 1922, poetsko-poetički radikalizam (u Rastkovom krugu), Polja, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Novi Sad, god. XXXIII, br , avgust-septembar 1987, str Gojko Tešić, Srpska avangarda u polemičkom kontekstu (dvadesete godine), Svetovi-Institut za književnost i umetnost, Novi Sad-Beograd, Gojko Tešić, Avangarda i tradicija [Anketa Književene reči ], Narodna knjiga/alfa, Beograd, Gojko Tešić, Otkrovenje srpske avangarde, kontekstualna čitanja, knjiga prva, Institut zua književnost i umetnost Čigoja štampa, Beograd, Гојко Тешић, Српска књижевна авангарда ( ), књижевноисторијски контекст, Институт за књижевност и уметност Службени гласник, Београд, Гиљермо де Торе, Историја авангардних књижевности, превела са шпанског Нина Мариновић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, циљева истраживања Циљеви истраживања у пријави за докторску дисертацију показују како се преко важног проблема традиције кандидаткиња определила за тумачење авангардне прозе у контексту целокупне српске књижевности, што свакако указује на тезу о томе како авангарда не представља деструкцију традиције. 5.очекиваних резултата (хипотезе) Очекивани резултат, што је опет добро презентовано у пријави, укратко може да се опише као могућност да се преко једне од централних културних фигура авангарде Станислава Винавера

10 10 установе они поетички принципи који су у Винаверовом опусу баштиници матерње традиције, како би се утврдио књижевноисторијски значај дела овог великог писца у контексту српске књижевности. 6.плана рада Рад би требало да има седам већих одељака, у којима би се поступно, најпре ишло од свеукупног авангардног поимања традиције до Винаверовог тумачења, теоријског и књижевнопрактичног, у појединачним његовим жанровским остварењима; на крају рада, што је изузетно ново, описао би се Винавер као традиција српске књижевности.7.метода истраживања Потпуно је стога разумљиво како ће се у раду користити текстолошка и критичко-интерпретативна анализа, а где буде потребно и интертекстуални компаративни метод. VI ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА: Комисија је једногласног мишљења како је предложена тема за докторску дисертацију у потпуности научно ваљано образложена и како је литература о теми исправно протумачена, што кандидаткињу мр Милицу Мирковић чини подобном за израду докторске дисертације Винаверово схватање традиције. ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ Проф. др Гојко Тешић, ментор доц. др Горана Раичевић проф. др Миливој Ненин проф. др Михаило Пантић НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ 1. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Bardziej szczegółowo

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Шифра за идентификацију дисертације: 526/16 Шифра УДК (бројчано): 821.163.41:930.85 (497.16) Wеb адреса на којој се налази извјештај

Bardziej szczegółowo

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД Предмет Издавач Назив а Аутори Цена Поручујем 2 Математика Клет "Игра Зоран Б. Гаврић, словима" -Буквар Мирјана Ковачевић "Игра Жежељ речи"-читанка Релић "Српски Жежељ језик" -наставни

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 12.5.2015 ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију

Bardziej szczegółowo

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Јелена Крунић (Универзитет у Новом Саду) СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Сажетак: У раду се бавимо односом сигнализма и нових медија, односно утицајем нових, електронских медија на сигналистичке ствараоце.

Bardziej szczegółowo

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ СИЛВИЈА НОВАК-БАЈЦАР, Јагелонски универзитет ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ Претечом се може сматрати учени Византинац Милорад Павић. Ветром узнемирене косе,

Bardziej szczegółowo

"Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици

Заробљени ум Чеслава Милоша у српској публицистици Page 1 of 8 Пројекат Растко : Пољска Љубица Росић (Београд - Приштина) "Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици Сто година полонистике у Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа,

Bardziej szczegółowo

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: У дневном листу Глас Српске 18.01.2017. Ужа научна/умјетничка област: Умјетност (стваралаштво сви облици

Bardziej szczegółowo

WELTSCHMERZ PO SERBSKU

WELTSCHMERZ PO SERBSKU Weltschmerz po serbsku 45 DOI: 10.2298/PKIJF0975045J УДК 821.163.41.09 WELTSCHMERZ PO SERBSKU Pod koniec XIX wieku wybitny nowelista serbski Laza Lazarević ośmieszył postawę werterowską w opowiadaniu Verter.

Bardziej szczegółowo

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ МИРЈАНА Д. КОСТИЋ ГОЛУБИЧИЋ Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима Докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

Bardziej szczegółowo

Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce

Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 9/2015 ISSN 2084-3011 DOI: 10.14746/pss.2015.9.32 Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce Зоја Карановић, Јасмина Јокић (red.), Биље у традиционалној култури Срба.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej Książki Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa, Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia V, PWN, Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ КУЛТУРА ПОЛИСА УДК 316.7:323.28 ОНР Академија умјетности Бања Лука КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ Сажетак: Словенска емиграција представља једну од најбројнијих, али и најважнијих књижевних, културолошких

Bardziej szczegółowo

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК)

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК) ISSN 0350-185x, LXVI (2010), p. (349 356) УДК 811.163.1 373 ; 091=163.1(497.113) 15/16 ID 178135820 Драгана Новаков Народна библиотека Србије Археографско одељење НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ

Bardziej szczegółowo

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топич Петр Буняк ОТ РИТМА К СМЫСЛУ Метрические проблемы перевода сербских народных песен косовского цикла на польский язык Славистическое общество

Bardziej szczegółowo

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014.

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ DOI: 10.2298/PKJIF1480003J УДК 821.162.1.09 ЗАБОРАВЉЕНИ ПРИЈАТЕЉ ИЛИ РЕЧ О АЛЕКСАНДРУ ЈАБЛОНОВСКОМ Александер

Bardziej szczegółowo

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 69 Година XI Бања Лука Мај 2009. Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Стр 12. -

Bardziej szczegółowo

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД Заборављене књиге српски превод расправе Dei delitti e delle pene 125 УДК 821.162.1.09 144 Mickjevič A. 821.162.1 255.2 = 163.41 МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД I 1. Почетке

Bardziej szczegółowo

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304 Зборник Института за педагошка истраживања Година 39 Број 2 Децембар 2007 429-433 ISSN 0579-6431 Приказ књига САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка

Bardziej szczegółowo

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Poznań SENSUS HISTORIAE ISSN 2082 0860 Vol. II (2011/1) s. 155-169 Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Założenia teoretyczne obrzędowo-obyczajowym kompleksie serbskich tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

ПЕРИОДИКА И СЕРИИ. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.

ПЕРИОДИКА И СЕРИИ. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје. ПЕРИОДИКА И СЕРИИ кирилица Алманах БалкЕ БЕ Беседа БибИ БиблСк Алманах. Битола. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Български език. София. Беседа. Куманово. Библиотекарска искра Скопје.

Bardziej szczegółowo

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Ања Давидовић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 anja_91_@live.com Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић Апстракт

Bardziej szczegółowo

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 1.ПОДАЦИ О ЧАСУ Дефинисање часа Наставни предмет: Природа и друштво Наставна област: Сусрет са природом;моја домовина део света Наставна јединица:флора и фауна наше земље,национални

Bardziej szczegółowo

Branislava Stojanović. Polonica u Srbiji

Branislava Stojanović. Polonica u Srbiji Branislava Stojanović Polonica u Srbiji Branislava Stojanović POLONICA W SERBII BIBLIOGRAFIA DRUKÓW ZWARTYCH (1848 2013) Towarzystwo Slawistyczne Serbii Belgrad 2013 Branislava Stojanović POLONICA U SRBIJI

Bardziej szczegółowo

ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ

ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР Non sunt contemnenda quasi parva sine quibus magna constare non possunt. S. Hieronymus ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ УРЕДНИШТВО ЗЛАТА БОЈОВИЋ, СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ,

Bardziej szczegółowo

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN Biała Podlaska 2011 Materiały V i VI Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXXIX I XLII KONFERENCJE PODLASKIE) Redakcja Petar Sotirov, Mariola

Bardziej szczegółowo

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж - 3238/2011 2012. године Б е о г р а д Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Већа и судије Весна Илић Прелић,

Bardziej szczegółowo

Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас

Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас Page 1 of 26 Пројекат Растко : Пољска : Уметност Мирослав Топић Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас Miroslav Topić Résumé WACŁAW ROLICZ-LIEDER PREMIER MESSAGER

Bardziej szczegółowo

Списак специјализаната по гранама

Списак специјализаната по гранама Република Србија Универзитет у у Медицински факултет, 31.10.2015. године Списак специјализаната по гранама Грана специјализације: Алергологија и клиничка имунологија 1. 15-АГ-01 Драгана Јовановић ИНТЕРНА

Bardziej szczegółowo

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC ISSN 0352-9738 MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC 53 Editorial board Zoran T. Jovanović, PhD, Editor-in-Chief (Museum of Theatrical Arts of Serbia, Belgrade) Mirjana Veselinović Hofman, PhD

Bardziej szczegółowo

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ Др Andrzej Konrad Piasecki Uniwersytet Pedagogiczny, Краков, Пољска УДК: 321.7(4-672ЕУ); 352.07(4-672ЕУ) Примљено: 19.01.2011. Прегледни научни чланак ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Bardziej szczegółowo

Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców

Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców L I N G U I S T I C A C O P E R N I C A N A Nr 1 (3) / 2010 Tomasz Kwoka Uniwersytet Jagielloński Instytut Filologii Słowiańskiej Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców Słowa klucze: dom,

Bardziej szczegółowo

Библиографија: др Добрила Братић ( )

Библиографија: др Добрила Братић ( ) DOI: 10.2298/GEI1302211M УДК: 012 Братић Д. 39:929 Братић Д. Прихваћено за штампу на седници Редакције 11. 9. 2013. Биљана Миленковић-Вуковић Етнографски институт САНУ, Београд biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Bardziej szczegółowo

БИБЛИД ; 35 (2003) c

БИБЛИД ; 35 (2003) c Мирчета ДАНИЛОВИЋ УДК 371.333:681:3 Институт за педагошка истраживања Прегледни чланак Београд БИБЛИД 0597-6431; 35 (2003) c.180-192 МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА И СИМУЛАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ

Bardziej szczegółowo

Linguistica Copernicana WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK

Linguistica Copernicana WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK Linguistica Copernicana Linguistica Copernicana 1(3)/2010 R e d a k t o r n a c z e l n y: Maciej Grochowski R a d a R e d a k c y j n a: Ireneusz Bobrowski (Kraków), Andrzej Bogusławski (Warszawa), Gerd

Bardziej szczegółowo

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ. (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 15. јул године

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ. (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 15. јул године ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 15. јул 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним чланом 44. став 2. Конвенције. Она

Bardziej szczegółowo

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 12. јануар 2016. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним

Bardziej szczegółowo

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори САДРЖАЈ ДОГАЂАЈИ МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ЕНЕРГЕТИКА 2009 НА ЗЛАТИБОРУ Развојем из кризе ОКРУГЛИ СТО БАЛКАНМАГАЗИНА НА ТЕМУ: СРБИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ЛИДЕР У РЕГИОНУ Прилагођавање закона великим пројектима

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Przestrzenie, których już nie ma Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Простори који више не постоје Сећање код јужних и западних Словена Prostori koji više ne postoje Sec anje kod južnih

Bardziej szczegółowo

Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments to the Polish Serbian bibliography in 2014

Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments to the Polish Serbian bibliography in 2014 Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 6, cz. 2 ISSN 1899-9417 (wersja drukowana) ISSN 2353-9763 (wersja elektroniczna) Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments

Bardziej szczegółowo

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Wydanie przekładu Powieści o Londynie 1 (Роман о Лондону, 1971), jednej z,,najwybitniejszych

Bardziej szczegółowo

Удружење кардиоваскуларних хирурга

Удружење кардиоваскуларних хирурга 411 Глава 10 УДРУЖЕЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ХИРУРГА СРБИЈЕ Душан Велимировић Увод Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије (УКВХС) основано је 14. децембра 2001. године. Оснивачка скупштина одржана је у амфитеатру

Bardziej szczegółowo

УДК /13

УДК /13 УДК 821.16.09 97 10/13 Мотив искушeња У пустињи у словенској ЖИТИЈНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ књижевности Рад приказује један од најважнијих мотива житијне књижевности искушење y пустињи, који ce надовезиваo на јеванђељску,

Bardziej szczegółowo

- 2 - ученике-чланове биолошке и еколошке секције.

- 2 - ученике-чланове биолошке и еколошке секције. БРОЈ 6-2010. ГОДИНА Све учионице опремљене су рачунаром, као и потребним дидактичким материјалом и украшене дечијим радовима и цвећем, у циљу постизања што пријатније и опуштеније атмосфере за рад. Сваки

Bardziej szczegółowo

,,Велес" Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима

,,Велес Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима Садржај Предговор Пре свега...3 Археологија Археолошка и лингвистичка потврда етногенезе и ширења Словена...4 Празници Купала/Ивањдан...8 Масленица...11 Уметност Алфонс Муха - Словенска епопеја...13 Одјеци

Bardziej szczegółowo

NIKOLA PAŠIĆ ( ) SERBSKI RADYKALNY KONSERWATYSTA 1

NIKOLA PAŠIĆ ( ) SERBSKI RADYKALNY KONSERWATYSTA 1 POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TOM XXIV STUDIA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE I BAŁKANISTYCZNE 2016 DOI 10.4467/2543733XSSB.16.004.6246 MIROSŁAW DYMARSKI Uniwersytet Wrocławski NIKOLA PAŠIĆ (1845 1926) SERBSKI RADYKALNY

Bardziej szczegółowo

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania ROCZNIKI HISTORYCZNE Rocznik LXXX 2014 BŁAŻEJ SZEFLIŃSKI (Łódź) Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania Chronologia życia wielkiego żupana Serbii Stefana Nemanji jest jednym z trudniejszych

Bardziej szczegółowo

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС школске 2014/2015. године Славица Хорват, библиотекар 1 Запослени у школској 2014/15. години: Директор: Урош Момчиловић Секретар: Александра Митић Педагог: Божидар Остојић

Bardziej szczegółowo

SuperCash S. Kорисничко упутство

SuperCash S. Kорисничко упутство SuperCash S Kорисничко упутство САДРЖАЈ :. Увод...5. Карактеристике регистар касе...5.. Изглед и делови...5.. Техничке карактеристике...6.. Функционалне карактеристике...6. Рад са регистар касом SuperCashS...7..

Bardziej szczegółowo

Како се боримо? Водич за учествовање у промени града

Како се боримо? Водич за учествовање у промени града Како се боримо? Водич за учествовање у промени града 1 2 Садржај Шта је иницијатива Не да(ви)мо Београд? Шта желимо да постане? Како се финансирамо? Ко нас подржава и са киме сарађујемо? Вредности које

Bardziej szczegółowo

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ТРЕЋЕ ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД Децембар 2005. године 2 П Р Е Д Г О В О Р Почетком децембра месеца 2004. године,

Bardziej szczegółowo

Злочини у име народа

Злочини у име народа Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачком кућом Вулкан издаваштво награђују 2x1 КЊИГА НА ПОКЛОН стр. 22 ISSN 1821-1550 Година VI, Број 285 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs 20.

Bardziej szczegółowo

ALBAŃSKA GOLGOTA EXODUS SERBÓW NA KORFU W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ W DYSKURSIE PUBLICZNYM MIĘDZYWOJENNEJ JUGOSŁAWII

ALBAŃSKA GOLGOTA EXODUS SERBÓW NA KORFU W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ W DYSKURSIE PUBLICZNYM MIĘDZYWOJENNEJ JUGOSŁAWII BALCANICA POSNANIENSIA xxiii Poznań 2016 ALBAŃSKA GOLGOTA EXODUS SERBÓW NA KORFU W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ W DYSKURSIE PUBLICZNYM MIĘDZYWOJENNEJ JUGOSŁAWII Paweł Michalak ABSTRACT. Albanian Golgotha the

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Chorwackie słownictwo sportowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, ss. 161.

WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Chorwackie słownictwo sportowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, ss. 161. dr hab. Robert Bońkowski WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Chorwackie słownictwo sportowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, ss. 161. 2. Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język

Bardziej szczegółowo

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ ГЛАС ЦЕНТАРА ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Број 49 - година XIII - 2015-2016. - Врњачка Бања ISSN 1820-404X ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908)

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908) Małgorzata Filipek DOI: 10.2298/PKJIF1076031F УДК 821.163.49.09(908) Hiszpania w powieściach Gordany Kuić Gordana Kuić należy do grona tych pisarzy, którym literatura serbska zawdzięcza obraz Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową;

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową; Wskazywanie osób i przedmiotów. Określanie miejsca znajdowania się osób. 1. Кто это? Что это? 2. Кто где? podstawowe nazywa osoby i przedmioty, rozróżnia pisane i drukowane litery: а, э, о, к, т, н, ч,

Bardziej szczegółowo

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ (додатак уз број 24/14 од 18.12.2014. године) С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2014-2020. ГОДИНЕ Жабаљ, 18.12.2014. године 2 На основу члана 32. тачка 4. Закона

Bardziej szczegółowo

Група А1 ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

Група А1 ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Група А1 ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Р А1 01 Р А1 02 Р А1 03 Детекција и санација међузавојног кратког споја на намотају ротора турбогенератора 727,5 МVА Никола Илић, Љубиша Николић, Ђорђе Јовановић, Љубуша

Bardziej szczegółowo

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд,

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд, СРБИЈАГАС 2008-2013 и његова перспектива 1 Београд, 01.11.2013 Теме данашње конференције за новинаре 1. ЈП Србијагас 2008-2013 2. Предстојећа грејна сезона 3. Реструктурирање ЈП Србијагас 4. Даља сарадња

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Slavia Meridionalis 10 SOW, Warszawa 2010 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Podobnie jak negacja, również zjawisko afirmacji

Bardziej szczegółowo

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Rosyjski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Tłumaczenie: Maksymilian Frydryk Głosy Viktoriia Kolesnytska, Stanislau Yakimovich, Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 ESL5201LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

3.6. Професионална позоришта

3.6. Професионална позоришта 3.. Професионална позоришта Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у Србији изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који говоре

Bardziej szczegółowo

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Bardziej szczegółowo

Прикази књига Book Reviews

Прикази књига Book Reviews Прикази књига Book Reviews Wojciech Chlebda, Albina Gołubiewa, Jan Wawrzyńczyk, Tomasz Wielg, Idiomy polsko-rosyjskie. Польско-русские идиомы. Wydawnictwo Naukowe P W N, Warszawa, 272 s. 379 W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

ПЕРИОДИКА. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.

ПЕРИОДИКА. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје. ПЕРИОДИКА кирилица Алманах БалкЕ БЕ Билтен БМов БългД ВМУ Алманах. Битола. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Български език. София. Билтен на Македонската академија на науките и уметностите.

Bardziej szczegółowo

с Ь аё ффсе о оýои р а п

с Ь аё ффсе о оýои р а п гат т ТО Л Ш Л ПЮ ОВ О С тем к лк е еп е р пу Н ОЬ оппу оь отчо пущ п л е по у е о оппу К Т ццв Ф щцшчьц ц Ро ф вф ц уш Н е о е ф ч лп е ю Н З е оёе ю п ч р по п еш ш Ф р НчЬе ро о у о ш ц оь оё рц ц цр

Bardziej szczegółowo

dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje

dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje Przedmiotowy system oceniania Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије Sa RTB-om zajedno do napretka dveju dr@ava Геолошки заводи Србије и Финске потписаће 3. априла протокол о

Bardziej szczegółowo

па ре по па па Ьо е Те

па ре по па па Ьо е Те ц с р г р су Ё Д чсу ю г ц ц р ус ф р с у г с рр й Ы Р с р с ц ус М т ч с Ф Сру ф Ьу с Ы Ьу р у рь м Д ц с ю ю г Ы г ч с рр р Н р у С с р ч Ф р м р уш с К ц г В з зз с у Г с у с у Д Ы ус О Ьу р ус А Ь

Bardziej szczegółowo

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я К 3 Как тебя зову т? А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я У овој лекцији ћете учити: да се представите и да питате

Bardziej szczegółowo

КОЛУБАРА. На крају године. Тема броја:

КОЛУБАРА. На крају године. Тема броја: ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Број: 1090 8 30. јануар 2012 8 Година LII 8Излази месечно

Bardziej szczegółowo

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii) WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH Slavica Wratislaviensia CLV Wrocław 2012 AUWr No 3436 IZABELA LIS-WIELGOSZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska liswielg@amu.edu.pl Sen

Bardziej szczegółowo

СРБИЈА 1914, ПОЉСКА 1939

СРБИЈА 1914, ПОЉСКА 1939 ПРЕТХОДНО САОПШТЕЊЕ 94(497.11)"1914" 94(475)"1939" 94(475:497.11)"19" DOI: 10.5937/ZRFFP45-6452 ВОЈЋЕХ С. ШЋЕПАЊСКИ 1 КОМИСИЈА ЗА БАЛКАНИСТИКУ ПОЉСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА ОДЕЉЕЊЕ У ПОЗНАЊУ ПОЉСКА СРБИЈА 1914,

Bardziej szczegółowo

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Czteroletnie studia polonistyczne (język, literatura i kultura

Bardziej szczegółowo

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја 11000 Београд Скерлићева бр.1 ЈНВВ БР. 23/2015 Број из плана јавних набавки 1.1.10. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Bardziej szczegółowo

DOSITEJ OBRADOVIĆ. List do Haralampiusza 1

DOSITEJ OBRADOVIĆ. List do Haralampiusza 1 DOSITEJ OBRADOVIĆ List do Haralampiusza 1 Drogi Haralampiuszu, Witam! Chrystus Zmartwychwstał! w tłumaczeniu II roku filologii serbskiej 2 Nie będę czekać aż miną dwa lata, aby odpowiedzieć drogiemu człowiekowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO. Częstochowa 2014

PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO. Częstochowa 2014 JĘZYKOZNAWSTWO X PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO X Częstochowa 2014 Recenzenci Oleh BELEY (Uniwersytet Wrocławski) Nina GROZJAN (Krymski Uniwersytet Inżynieryjno-Pedagogiczny,

Bardziej szczegółowo

Anna Stępniak Tytuł naukowy: Doktor Stanowisko: Asystent Telefon: +48 42 66553316 E-mail a.k.stepniak@gmail.com PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ od 2015 Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania. i podręcznika Всё просто! 3

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania. i podręcznika Всё просто! 3 Anna Ginter Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania i podręcznika Всё просто! 3 WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN Rozdział I Słownictwo dotyczące zjawisk pogodowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Stereotyp mężczyzny w przekładzie Opowieści o mężczyznach Miloša Crnjanskiego

Stereotyp mężczyzny w przekładzie Opowieści o mężczyznach Miloša Crnjanskiego Stereotyp płci Stereotyp mężczyzny w przekładzie Opowieści o mężczyznach Miloša Crnjanskiego Znaczna część naszej przestrzeni duchowej, obrazów i sposobów reagowania na świat i na innych ludzi wytworzona

Bardziej szczegółowo

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1.

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1. На основу члана 37. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 14/10) и члана 82. став 2. Закона о Републичкој управи ( Службени гласник Републике

Bardziej szczegółowo

Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka)

Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) Iwona Haneczok Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) Mówi się, że przekład jest jak kobieta albo wierny, albo piękny. Już Stanisław

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU EDUKACJI W BUŁGARII

ORGANIZACJA SYSTEMU EDUKACJI W BUŁGARII ORGANIZACJA SYSTEMU EDUKACJI W BUŁGARII Svetoslav Zashev Leszno, 2016 Chcesz mieć pracę na rok zasiej ziarno, chcesz mieć pracę na jedno dziesięciolecie zasiej drzewo. Jeśli chcesz mieć pracę przez cale

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Łacinniczka na tronie XIII-wiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny z Andegawenów

Łacinniczka na tronie XIII-wiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny z Andegawenów BALCANICA POSNANIENSIA xix Poznań 2012 Łacinniczka na tronie XIII-wiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny z Andegawenów w pismach arcybiskupa Danila II Zofia Brzozowska Abstract. Zofia Brzozowska, Łacinniczka

Bardziej szczegółowo

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 3 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 9 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 40 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 42 МИНИСТАРСТВО

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Gazowego przepływowego ogrzewacza wody G КАТАЛОГ. ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых нагреватели проточных воды.

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Gazowego przepływowego ogrzewacza wody G КАТАЛОГ. ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых нагреватели проточных воды. K-26:2004 04.04.2007 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Gazowego przepływowego ogrzewacza wody G-9-00 КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых нагреватели проточных воды типа G-9-00 ul. Wałbrzyska 33, 58-60

Bardziej szczegółowo

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru По уставу химна Пољске Републике je мазурка Домбровског. Ова песма je настала пре двеста година, у време које је било тешко за Пољску. Земља је изгубила

Bardziej szczegółowo

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА Набавка услугa сателитског праћења возила и контроле потрошње горива Гацко, август 2017. године 2/38 УВОД

Bardziej szczegółowo