Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego Krzysztof Bednarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego... 11 Krzysztof Bednarz"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego Krzysztof Bednarz Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT) Jan Byrski Możliwości wykorzystania systemów CRM w zakładach opieki zdrowotnej Dorota Jelonek, Andrzej Chluski Ocena serwisów internetowych urzędów miejskich za pomocą metody konwersji Witold Chmielarz Efektywność ekonomiczna jako determinanta wyboru modelu udostępniania produktów informatycznych na przykładzie aplikacji dla jednostek administracji samorządowej Mirosław Dyczkowski Systemy electronic prescribing jako wiązka korzyści społeczno-ekonomicznych w łańcuchu opieki medycznej Dariusz T. Dziuba Zarządzanie wiedzą w jednostkach administracji publicznej przy wykorzystaniu metody Strategicznej Karty Wyników Wojciech Fliegner, Zbigniew Misiak e-government Readiness Index narzędzie pomiaru poziomu rozwoju e-administracji Michał Goliński MiO.indb :37:51

2 6 Spis treści Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce? Wojciech Grabowski, Karol Korczak Zastosowanie rozwiązań informatycznych wspomagających poprawę bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczonych usług medycznych Janusz Jasłowski Usługi telemedyczne w polskich szpitalach powiatowych: ocena stanu aktualnego i identyfikacja potencjalnych zastosowań Maria Karlińska Budowa przyjaznej administracji czyli o informatyzacji rejestrów publicznych i tworzenie platformy interoperacyjnej (aspekty ekonomiczne) Jerzy Kisielnicki Administracja publiczna a systemy informacyjne na przykładzie jednostek organizacyjnych Publicznych Służb Zatrudnienia wpływ na sprawność oraz jakość usług Adam Krzyżanowski ITIL jako standard zarządzania usługami IT w administracji publicznej Anna Lenart Pingwin w urzędzie, czyli ekonomiczne aspekty migracji do Wolnego Oprogramowania Marcin Ludzia Postulaty dotyczące projektowania zawartości oraz zakresu funkcjonalnego i użytkowego publicznych portali regionalnych Andrzej Małachowski Analiza struktury treści, zakresu funkcjonalnego i wartości użytkowych wybranych publicznych portali regionalnych Andrzej Małachowski Koncepcja organizacji branżowego centrum informatycznego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Doradztwa Rolniczego Adam Nowicki, Cezary Stępniak, Tomasz Turek Business Inteligence w zarządzaniu administracją publiczną Małgorzata Nycz MiO.indb :37:54

3 Spis treści 7 Nowe obszary wiedzy w metodzie Project Management Institute Małgorzata Pańkowska Realizacja regionalnego komponentu systemów informacyjnych państwa na przykładzie Projetku SEKAP Agnieszka Pawłowska Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych na hurtowni danych Jerzy Roszkowski Architektura Korporacyjna jako element systemu zarządzania budżetem administracji federalnej USA Bartłomiej Seidel Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a przewidywana długość życia analiza porównawcza krajów europejskich Zofia Skrzypczak Zastosowanie architektury korporacyjnej jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Andrzej Sobczak Wybrane aspekty analizy stopnia informatyzacji placówek służby zdrowia pod kątem implementacji e-usług Adam Sokołowski, Artur Wrzalik Problemy oceny stanu rejestrów, metody ich pokonania na przykładzie systemu informacji ochrony zdrowia Bolesław Szafrański, Romuald Weydmann, Leopold Żurek Teleinformatyka (ICT) dla społeczeństwa Jerzy S. Zieliński Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki Robert Perkowski Specyfikacja wymagań systemowych w języku SysML Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmian otępiennych mózgu Jerzy Korczak, Marta Tabakow MiO.indb :37:54

4 8 Spis treści Integralność rejestrów publicznych w polskim systemie ochrony zdrowia Jacek Ruszkowski, Krzysztof Nyczaj Polish Chapter Of Association For Information Systems Plais Stanisław Wrycza Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE) MiO.indb :37:54

5 Mgr Robert Perkowski Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Urząd Miasta Ząbki FUNKCJONOWANIE E-ADMINISTRACJI W WARUNKACH POLSKICH NA PRZYKŁADZIE MIASTA ZĄBKI Streszczenie W referacie przeprowadzono analizę wdrożenia systemu EOD na przykładzie Urzędu Miasta w Ząbkach. Administracja publiczna jest bardzo zbiurokratyzowana i nakłada na system wiele ograniczeń. Przez swoją specyfikę administracja publiczna generuje unikalne problemy wdrożeniowe, jak również występują pewne ograniczenia, ale korzyści nie są możliwe do uzyskania w inny sposób. W opracowaniu omówiono również wymagania stawiane systemom informatycznym, określone przez polskie prawo (ustawa o informatyzacji oraz ustawa o podpisie elektronicznym), poruszono kwestie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, niekwalifikowanego, obowiązku archiwizacji dokumentów w formie papierowej i oczekiwanych zmian w prawodawstwie w tym zakresie. Na podstawie zebranych doświadczeń, w podsumowaniu pracy przedstawiono propozycje wprowadzenia nowych usprawnień systemu obiegu dokumentów, które, nawet przy ograniczeniach obecnego stanu prawnego w Polsce, spowodują: zwiększenie funkcjonalności systemu, ułatwienie kontaktu, podniesienie jakości obsługi interesanta i wzrost efektywności pracy. 1. Wstęp Powstające społeczeństwo informacyjne (SI) w dużym stopniu oddziałuje na gospodarkę i funkcjonujące w niej podmioty. Tworzy się więc możliwość przyspieszenia rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności za pomocą SI. Pierwszym krajem, w którym zastosowano narodowy program, zajmujący się usystematyzowanym rozwojem SI, była Japonia 1, krótko po niej powstały inne strategie rozwoju SI (np. amerykańska, europejska). W ten sposób strategie, razem z rozwijającą się technologią, stworzyły zręby funkcjonowania e-administracji, 1 W 1972 r. stworzono plan, mający doprowadzić do powstania w Japonii nowego typu społeczeństwa oraz wdrożenia przyjętych założeń, składający się z czterech etapów. MiO.indb :40:57

6 378 Mgr Robert Perkowski rozumianej następująco: Elektroniczna administracja zmierza w kierunku systemów opartych na wiedzy, w tym sensie, że technologia internetowa (i oparta na niej komunikacja) staje się wszechobecna, a administracja będzie w inteligentny sposób świadczyć inteligentne usługi. 2 W niniejszym referacie postaram się przedstawić polską praktykę, przez przybliżenie procesu wdrożenia i funkcjonowanie e-administracji, na przykładzie Urzędu Miasta w Ząbkach. E-administracja to zmiany organizacyjne i technologiczne, mające na celu poprawę i dopasowanie jakości usług do faktycznych potrzeb społeczeństwa, w której najbardziej charakterystycznym elementem jest elektroniczny obieg dokumentów (EOD), czyli zastępowanie dokumentów w formie papierowej dokumentami elektronicznymi. 2. Uwarunkowania prawne Administracja publiczna jest bardzo zbiurokratyzowana, nakłada na wdrażane systemy mnóstwo ograniczeń i warunków brzegowych. Przez swoją specyfikę, urzędy administracji samorządowej generują unikalne problemy wdrożeniowe, jak również powodują występowanie wielu ograniczeń w zakresie korzyści możliwych do uzyskania. Największym ograniczeniem jest polskie prawo skomplikowane i nie zawsze spójne. Warto nadmienić, że pomimo wielu rządowych programów promujących społeczeństwo informacyjne, istniejące procedury uniemożliwiają załatwienie wielu spraw w formie elektronicznej. Jednym z typowych przykładów może być procedura wydawania dowodu osobistego 3. Podczas procesu ubiegania się o dowód prawo wymaga osobistego stawiennictwa, np.: osobiste dostarczenie do urzędu zdjęcia, własnoręczne złożenie podpisu (po skanowaniu jest drukowany na dowodzie osobistym), osobisty odbiór dowodu (poza osobami małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi). Warto nadmienić, że wydawanie dowodu osobistego nie jest czynnością jednorazową, podlega on wymianie przy każdorazowej zmianie adresu zameldowania, nazwiska, czy też okresowo nie rzadziej niż co 10 lat. Jeszcze lepszym przykładem, bo zdecydowanie bardziej ogólnym, są przepisy określające sposób postępowania z dokumentami w przypadku ich archiwizacji i traktujące o obiegu tych dokumentów. W przypadku gminy podstawowym przepi- 2 W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jedn. tekst DzU z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (DzU nr 47, poz. 384), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (DzU nr 105, poz z późn. zm.). MiO.indb :40:57

7 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 379 sem w tym zakresie jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 4. Na podstawie tego rozporządzenia tworzona jest instrukcja kancelaryjna dla konkretnego urzędu, odzwierciedlająca specyfikę, jak: wielkość urzędu, rodzaje istniejących komórek organizacyjnych, charakter gminy (np.: miejska, wiejska). Jednym z ograniczeń powyższej instrukcji jest konieczność archiwizacji i przetwarzania dokumentów w formie papierowej, pomimo posiadania elektronicznej wersji tego samego dokumentu. Gdy petent składa papierowy dokument w kancelarii, jest on tam skanowany i wprowadzany do obiegu w formie elektronicznej. Ponieważ oryginał był papierowy, niestety nie może być zniszczony. Zatem pomimo, iż pracownik sprawę prowadził elektronicznie, papierowy oryginał jest rejestrowany, przechowywany i archiwizowany, jakby był jedynym egzemplarzem. Co więcej, wersja elektroniczna też podlega archiwizacji. Kodeks postępowania administracyjnego 5 (k.p.a.) oaz inne przepisy nakładają kolejne ograniczenia związane, np. ze sposobem załatwiania spraw administracyjnych i terminami doręczeń. Wydanie jakiejkolwiek decyzji jest poprzedzone postępowaniem administracyjnym prowadzonym w danej sprawie. W trakcie postępowania administracyjnego dokumenty, takie jak: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, wezwanie na przesłuchanie strony, różnego rodzaju postanowienia (na które służy prawo wniesienia zażalenia lub skargi) są wydawane pisemnie w sposób określony przez k.p.a.. Co prawda znowelizowany kodeks dopuszcza dostarczanie pism drogą elektroniczną, jednakże tylko na wyraźną zgodę na dostarczanie pism tą drogą. Ponadto jeżeli odbiorca nie potwierdzi w ciągu 7 dni otrzymania tego pisma (a może mieć w tym swój cel), to dalszą sprawę prowadzi się w formie tradycyjnej za pomocą poczty. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 6, wprowadziła podpis elektroniczny jako równoważny z podpisem odręcznym, co teoretycznie umożliwia wyeliminowanie spraw tradycyjnych. Niestety, by móc w praktyce posługiwać się takim podpisem, należy go wykupić w jednym z kilku kwalifikowanych centrów, gdyż zgodnie z prawem polskim tylko podpis kwalifikowany ma automatycznie takie samo znaczenie, jak podpis odręczny. Inne rodzaje podpisu mogą być wiążące prawnie jedynie na podstawie umów cywilnych między kontrahentami je stosującymi. Tu się niestety robi niewielki problem. Koszt podpisu elektronicznego jest dość znaczny dla przeciętnego obywatela, zatem jego powszechność pozostawia wiele do życzenia. 4 DzU nr 112, poz z późn. zm. 5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 98, poz z późn. zm.) 6 DzU z 2001 r. nr 130, poz z późn. zm. MiO.indb :40:58

8 380 Mgr Robert Perkowski 3. Jakość usług e-administracji Biorąc pod uwagę różne bariery i ograniczenia, determinujące obszar, w którym funkcjonują polskie urzędy, w obecnym stanie trudno wykorzystać w pełni możliwości, jakie daje e-administracja. Na rysunku 1 przedstawiono wpływ barier i ograniczeń na faktyczną jakość (zakres) usług oferowanych przez e-administrację. Wyraźnie widać, że pole oczekiwanej jakości usług nie jest w pełni pokryte przez usługi administracyjne świadczone tradycyjnie. Idealną sytuacją jest przypadek, gdyby wszystkie oczekiwania dotyczące jakości usług były spełnione, dostarczając więcej niż pierwotnie oczekiwał interesant, zaspokajając jego nieuświadomione potrzeby. W praktyce sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wdrożony elektroniczny system, z uwagi na ograniczenia, nie jest w stanie zaspokoić całości oczekiwań interesanta. Co więcej, istnieją usługi, które jest w stanie zaspokoić tylko tradycyjna administracja, uzupełniając w ten sposób e-administrację. Tworzy się zatem hybryda łącząca tradycyjną i elektroniczną administrację, której elementy łącznie pozwalają na świadczenie wszystkich usług. Rys. 1. Wpływ barier i ograniczeń na faktyczną jakość usług oferowanych przez e-administrację Źródło: opracowanie własne (na podstawie P. Kotler, Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999) MiO.indb :40:59

9 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 381 Na rysunku 1 obszar zakreślony przerywaną linią przedstawia faktyczny zakres świadczonych usług po wprowadzeniu e-administracji, z uwzględnieniem barier i ograniczeń, których w chwili obecnej nie da się przekroczyć elektronicznie. Analizując ten, można zauważyć, że pomimo wdrożenia e-administracji w dalszym ciągu część oczekiwań interesanta nie jest zaspokojona (lewa część średniego i dużego owalu). Jednakże istnieją obszary, które e-administracja zaspokaja w pełni, dając jeszcze szerszą niż oczekiwana jakość i zakres usług (prawa połowa dużego owalu). Pomimo że e-administracja, w praktyce, stwarza większe możliwości dla interesanta, świadcząc usługi lepszej jakości, powyższa sytuacja może prowadzić do jego frustracji. Nie znając powodów, które mogą ograniczać funkcjonalność, interesant oczekuje podobnej jakości świadczonych usług w całym zakresie, a nie w wybranych obszarach. To tak jakbyśmy kupowali samochód i zamiast oczekiwanego przez nas silnika diesla (którego nie ma w ofercie), otrzymalibyśmy klimatyzację gratis, wcale jej nie oczekując. 4. Wdrożenie EOD w Urzędzie Miasta w Ząbkach Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów rozpoczęliśmy od wyboru odpowiedniego oprogramowania. Najważniejsze cechy, które były brane pod uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu EOD, to: aplikacja webowa oparta na protokole http, bez konieczności instalacji, pozwala na funkcjonowanie przy użyciu zróżnicowanej jakości komputerów z różnymi systemami; system musi obsługiwać metadane 7 zapisywane w formacie XML; format zapisu i struktura zapisywanych danych zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych 8 ; 7 Metadane zawierają informacje o formie i treści dokumentów elektronicznych. Metadane to zwięzły i systematyczny zestaw informacji odsyłającej, który może być użyty do efektywnego i trafnego wyszukiwania większych zestawów informacji (czyli samych dokumentów elektronicznych). Metadane obejmują indeksowanie i katalogowanie wszelkich zasobów informacji w formie elektronicznej: stosowane są np. do opisu danych tekstowych, informacji o przestrzeni geograficznej, obrazów (dokumentów graficznych), muzyki (dokumentów dźwiękowych) i dzieł multimedialnych. Za: M. Nahotko, Metadane, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy nr 6 (14), Wrocław DzU nr 206, poz MiO.indb :41:00

10 382 Mgr Robert Perkowski wspieranie zarządzania sprawami. np.: grupowanie, historia, zbieranie metadanych, klasyfikacja i generowanie według. Jednolitego rzeczowego wykazu akt 9 (JRWA); możliwość integracji z faksem, drukarkami, skanerami i bramką SMS; łatwa obsługa; możliwość personalizacji i dalszej rozbudowy systemu. Ponieważ na rynku funkcjonuje co najmniej kilkanaście konkurencyjnych systemów, wybór nie był łatwy. Zewnętrzna funkcjonalność była porównywalna, najczęściej systemy różniły się zastosowanymi rozwiązaniami programistycznymi (bazy danych autorskie, bazy SQL i inne). Po przeanalizowaniu, wybór padł na darmowy system esoda, który jest rozpowszechniany przez stowarzyszenie PEMI (Podpis Elektroniczny Mobile Internet). Sam system jest darmowy, a wdrożenie oprogramowania można przeprowadzić własnymi siłami lub odpłatnie, korzystając z usługi zewnętrznej. Wdrażanie systemu podzieliliśmy na cztery etapy: organizacyjne przygotowanie jednostki (maj grudzień 2008), przygotowanie sprzętowe (wrzesień grudzień.2008), szkolenia pracowników (listopad grudzień.2008), uruchomienie systemu ( ). I etap: Organizacyjne przygotowanie jednostki. Pomimo ogólnego charakteru, jest to bardzo ważny etap wdrażania sytemu EOD. Polega głównie na analizie występujących procesów, wyeliminowaniu tych zbędnych i dublujących się. Jest analizowana również struktura organizacyjna urzędu, głównie w celu sprecyzowania zakresów obowiązków, kompetencji i podległości. Eliminuje się przypadki zdublowanej podległości lub kompetencji, formalizuje się system zastępstw. Identyfikuje się obszary do tej pory niesformalizowane, umieszczając je w zmodernizowanej strukturze (dotyczy spraw pojawiających się sporadycznie). Analizą objęto również obowiązującą w urzędzie instrukcję kancelaryjną, która określa sposób postępowania z dokumentami i sprawami. Dokonano przejrzenia spraw w Jednolitym rzeczowym wykazie akt w celu zidentyfikowania tych zbędnych lub dublujących się. Dzięki temu zredukowano liczbę teczek i przypisanych do nich spisów spraw (rejestrów prowadzonych spraw według ich rodzaju). Do każdego spisu spraw (rodzaju sprawy) przypisano odpowiedzialną osobę. Po zakończeniu tego etapu uzyskaliśmy uporządkowaną dokumentację oraz strukturę organizacyjną, która odzwierciedla faktyczne zależności i występujące procesy. Tylko zwięzła struktura zapewni możliwość uzyskania odpowiednich korzyści z wdrożenia systemu. Etap rozpoczął się jako pierwszy i trwał przeszło 9 Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) Szczegółowe zasady klasyfikacji i postępowania z dokumentami w zależności od ich merytorycznej zawartości (rodzaju sprawy) określone w Instrukcji Kancelaryjnej danego urzędu. MiO.indb :41:00

11 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 383 pół roku. W trakcie tej fazy wygenerowano nowe zarządzenie organizacyjne, sporządzono nowe zakresy obowiązków, poprawiono instrukcję kancelaryjną i spisy spraw. Jedynym kosztem realizowania tego stadium było wynajęcie firmy, która pomogła stworzyć nową instrukcję kancelaryjną. Koszt usługi zewnętrznej zamykał się w przedziale 2 tys. zł. Wszystkie pozostałe czynności były wykonane przez pracowników, w ramach obowiązków służbowych. II etap: Przygotowanie sprzętowe. Ten czysto techniczny etap jest zarazem najbardziej kosztownym. Przygotowanie sprzętowe polegało głównie na: zakupie dodatkowego serwera dla wdrażanego systemu EOD wraz z niezbędnym systemem operacyjnymi i zabezpieczeniami, zakupie niezależnego sprzętu do backupów (zlokalizowanego w innej części urzędu), dodatkowych zabezpieczeniach sieci przed nieuprawnionym dostępem, dodatkowych zabezpieczeniach elektrycznych. Z uwagi na przewidywane znaczne obciążenie sieci LAN, zakupiono nowy osprzęt sieciowy obsługujący sieć 1000 Mb o dużym transferze wewnętrznym. Wykonano pomiary istniejących przewodów sieciowych. Przewody o najgorszych parametrach wymieniono na nowe. Dzięki tym działaniom poprawiono sprawność całej sieci, zwłaszcza transfer między przełącznikami a serwerami. Ponadto do kancelarii zakupiono jeden szybki skaner sieciowy, służący do digitalizacji dokumentów składanych w formie tradycyjnej. Dokupiono również jeszcze jedno sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks, xero), umożliwiające dla wszystkich autoryzowanych użytkowników drukowanie i skanowanie sieciowe. Po odpowiedniej konfiguracji urządzenie umożliwia również wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera, bez konieczności wcześniejszego drukowania. Urządzenie umożliwia też bezpośrednie przekazywanie faksów przychodzących do systemu EOD. Na tym etapie zainstalowaliśmy darmowy system EOD, dedykowany dla urzędów samorządowych o nazwie esoda. W celu instalacji systemu i jego dalszej obsługi został zatrudniony informatyk na część etatu. Pomimo że stanowiska komputerowe znajdowały się w różnym stanie technicznym i posiadały różne systemy operacyjne, nie wymagały jakiejkolwiek modernizacji, gdyż wszystkie były wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową. Niektóre elementy tego etapy były zrealizowane przy okazji dokonywania innych, rutynowych prac. Pozostałe czynności i prace były z zasady realizowane w ostatnich dwóch miesiącach 2008 roku. Z uwagi na niewielką strukturę urzędu koszt zrealizowanych prac wynosił około 50 tys. złotych. III i IV etap: Szkolenie pracowników i uruchomienie systemu. Ostatnie dwa miesiące poświęcone były szkoleniom pracowników. Szkolenia były oparte głównie na praktycznych ćwiczeniach, prowadzonych na uruchomionym systemie z testową bazą danych. Podczas szkoleń zbierano opinie i uwagi, których MiO.indb :41:01

12 384 Mgr Robert Perkowski część wykorzystano przy dalszej konfiguracji oprogramowania i dostosowania go do potrzeb tutejszego urzędu. Szkolenia były obowiązkowe dla każdej komórki organizacyjnej. Z pośród szkolonych pracowników wyłoniono liderów, reprezentujących poszczególne referaty. Były to zazwyczaj osoby młode, z umiejętnością biegłej obsługi komputera. Zadaniem tych osób było nadzorowanie funkcjonowania sytemu w komórkach organizacyjnych i bezpośrednia pomocom osobom, które jej potrzebowały. Z pierwszym dniem roboczym 2009 roku system został uruchomiony w pełnym zakresie. Ponieważ przyjmowanie dokumentów w kancelarii wiązało się teraz z ich digitalizacją oraz szerszym opisem w systemie, zmuszeni byliśmy do zatrudnienia dodatkowej osoby, by dokumenty były przyjmowane na bieżąco. Z uwagi na brak doświadczenia, zdecydowaliśmy się na prowadzenie szkolenia przez firmę zewnętrzną, która była autorem wdrażanego sytemu. Oprócz szkolenia, firma zapewniła ciągły i bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem systemu w urzędzie przez najbliższe 2 tygodnie po jego uruchomieniu. Koszt tej zewnętrznej usługi wynosił ok. 15 tys. złotych. 5. Dotychczasowe doświadczenia z systemem e-administracji na przykładzie Urzędu Miasta Ząbki Dotychczasowy system opierał się jedynie na tradycyjnym obiegu dokumentów. Wdrożenie EOD, pomimo że potencjalnie przyniosło wiele udogodnień, niestety w zdecydowanej większości stanowi nakładkę na tradycyjny system, co przedstawia rysunek 2. Na rysunku 2 przedstawiono uproszczony schemat obiegu dokumentów w urzędzie. Górna część rysunku (linia ciągła) opisuje obieg dokumentów w formie tradycyjnej, natomiast dolna część reprezentuje nadbudowany system elektronicznego obiegu dokumentów (linia przerywana). Przed wdrożeniem EOD tradycyjny dokument (np. wniosek złożony przez mieszkańca) trafiał do kancelarii, gdzie był przyjmowany i rejestrowany. Następnie, po dekretacji, wędrował do merytorycznych komórek urzędu w celu rozpatrzenia. Niekiedy, gdy sprawa tego wymagała, był rozpatrywany przez kilka komórek organizacyjnych jednocześnie. W rezultacie, jako dokument tradycyjny (odpowiedź, decyzja itp.), sprawa wracała do interesanta. Wszystkie wygenerowane i zgromadzone w trakcie rozpatrywania sprawy dokumenty, gromadzi się i archiwizuje w urzędzie w formie tradycyjnej (archiwum tradycyjne na górze rysunku). EOD został wdrożony między innymi, by móc rozpatrywać dokumenty w formie elektronicznej. Zatem dokument składany w formie elektronicznej (dyskietka po lewej stronie rysunek 2) trafia bezpośrednio do systemu EOD bez konieczno- MiO.indb :41:02

13 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 385 ści jego wcześniejszego drukowania. Pracownicy mają możliwość pracowania nad sprawą w czystej formie elektronicznej. Na końcu generują dokument (decyzja, odpowiedź itp.) również w formie elektronicznej (dyskietka po prawej stronie rysunku). Podpisany elektronicznie dokument trafia do adresata. Wszystkie materiały, wygenerowane elektronicznie w trakcie postępowania, trafiają do elektronicznego archiwum (dyskietki na dole rysunku). Rys. 2. Uproszczony schemat obiegu dokumentów tradycyjnych i elektronicznych w urzędzie Źródło: opracowanie własne. Niestety w praktyce obieg dokumentów tradycyjnych, po wdrożeniu systemu EOD, bardzo się komplikuje. Dokument tradycyjny (symbol dokumentu w lewym górnym rogu na rysunku) trafia do kancelarii, gdzie jest skanowany, opisywany i wprowadzany do systemu, natomiast papierowy oryginał trafia do komórek organizacyjnych urzędu. Sprawa może być przez urzędników rozpatrywana elektronicznie, jednakże z uwagi na konieczność gromadzenia pozostałych materiałów w sprawie w formie papierowej (dokumenty, załączniki, opinie, decyzje z innych instytucji i podmiotów) najczęściej prowadzona jest tradycyjnie. Wynik postępowania jest drukowany i po podpisaniu trafia jako dokument tradycyjny do interesanta (symbol dokumentu w prawym górnym rogu rysunku). Dokumenty MiO.indb :41:02

14 386 Mgr Robert Perkowski gromadzone w formie papierowej są skanowane i za pośrednictwem systemu trafiają do elektronicznego archiwum. Dokumenty tradycyjne, z uwagi iż nie mogą być zniszczone, trafiają do archiwum tradycyjnego. 6. Podsumowanie Potencjalnie e-administracja jest narzędziem, które powoduje wzrost efektywności pracy, zwiększa jakość obsługi interesanta, pozwala na zaspokojenie jego świadomych, a nawet nieuświadomionych oczekiwań. Jednakże z uwagi na różne bariery i ograniczenia, praktyczna funkcjonalność jest nieco mniejsza, a jej wdrożenie to często niespodziewane koszty związane z wdrożeniem. W przypadku urzędu miasta w Ząbkach kosztem takim jest niewielki wzrost zatrudnienia (1,5 etatu pracownik kancelarii i informatyk) oraz dodatkowe obciążenie pozostałych pracowników merytorycznych. E-administracja funkcjonowałaby znacznie lepiej, gdyby podpis elektroniczny był bardziej dostępny. Od przeszło roku funkcjonowania elektronicznych skrzynek podawczych 10, wpłynęły jedynie trzy sprawy złożone elektronicznie i opatrzone cyfrowym podpisem. Pierwszą złożył jeden z radnych, chcąc sprawdzić funkcjonowanie elektronicznej skrzynki podawczej, w kolejnych dwóch przypadkach interesanci złożyli to samo pismo drogą tradycyjną, o czym napisali w wersji elektronicznej. Zatem można uznać, że, jak na razie, dla mieszkańców załatwianie spraw w tej formie stanowi raczej eksperyment. Przełomem mógłby okazać się podpis elektroniczny dołączony do dowodu osobistego każdego obywatela. Ważnym warunkiem sukcesu e-administracji są również dalsze prace legislacyjne, które zniosą obecnie istniejące ograniczenia oraz umożliwią konwersję dokumentów tradycyjnych do wersji elektronicznej. Digitalizacja dokumentów papierowych umożliwiałaby zniszczenie papierowego dokumentu i pozostawienie na prawach oryginału jedynie wersji elektronicznej, co spowoduje znaczące zmniejszenie kosztów i dalszą popularyzację EOD. Brakuje rozwiązań centralnych narzucających standardy w tym zakresie. Obecnie każdy z kilku tysięcy samorządów terytorialnych musi sam sobie poradzić z tym problemem, wybierając jeden z wielu systemów. Wprowadzenie jednego ogólnodostępnego systemu EOD, opracowanego centralnie, znormalizowałoby ten obszar. System posiadałby ujednolicone 10 Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) od maja 2008 r. organy władzy publicznej przyjmują dokumenty w postaci elektronicznej. ESP umożliwia szybkie załatwianie spraw w urzędach i instytucjach publicznych. Ze skrzynek może korzystać każdy obywatel, posiadający dostęp do Internetu i jest zainteresowany wizytą w urzędzie online. ESP zostały wdrożone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DzU nr 200, poz. 1651). MiO.indb :41:03

15 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 387 formularze i schematy postępowania. Wprowadzenie jednolitych standardów, ułatwiałoby mieszkańcom obsługę systemu, a urzędom ich wdrożenie. Istotnym ograniczeniem e-administracji jest całkowite uzależnienie od energii elektrycznej oraz systemów komputerowych. W przypadku awarii następuje niemal całkowity paraliż pracy w urzędzie. Pomimo wielu trudności wdrożenie uważam za wielki sukces. System umożliwia sprawowanie lepszej kontroli nad terminowością i sposobem załatwiania spraw w urzędzie, pozwala na łatwe wyszukanie każdego dokumentu, używając różnych kryteriów wyszukiwania. Po odpowiedniej konfiguracji EOD zapewnia zdalną: pracę, sprawowanie kontroli, a nawet wgląd w dokumenty i rejestry. To wszystko pozwala na lepsze zarządzanie instytucją, gdyż zdecydowanie łatwiej jest zidentyfikować słabe i mocne ogniwa urzędu. Bibliografia 1. Burton S., Shelton N., Procedures for the Automated Office, Pearson Prentice Hall, New Jersey Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa Kim K.A., Nofsinger J.R., Corporate Governance, Prentice Hall, Kotler P., Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa Szumski O., E-procurement Systemy elektronicznych zamówień publicznych, Difin, Warszawa Summary This paper shows an analysis of the implementation of the EDI on the example of the City Council in Ząbki. Public administration is very bureaucratic and imposes many restrictions on the system. Through its specific public administration generates unique problems of implementation, as well as there are some limitations but the benefits are not achievable in any other way. The study also discusses the requirements for computerized systems defined by the Polish law (Act on Informatization and the Law on Electronic Signatures), raised questions of qualified electronic signatures, non-qualified, required archiving of documents in paper form and expected changes in legislation in this area. MiO.indb :41:03

16 388 Mgr Robert Perkowski On the basis of experience, the paper presents a summary of proposals to introduce new enhancements to workflow system, which limits the current legal situation in Poland, will allow for: increased functionality of the system, facilitate contact, improve the quality of customer and will increase the efficiency of work. MiO.indb :41:04

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie 1. 2. 3. Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust.3 1.1. w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba

Bardziej szczegółowo