Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego Krzysztof Bednarz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego... 11 Krzysztof Bednarz"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego Krzysztof Bednarz Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT) Jan Byrski Możliwości wykorzystania systemów CRM w zakładach opieki zdrowotnej Dorota Jelonek, Andrzej Chluski Ocena serwisów internetowych urzędów miejskich za pomocą metody konwersji Witold Chmielarz Efektywność ekonomiczna jako determinanta wyboru modelu udostępniania produktów informatycznych na przykładzie aplikacji dla jednostek administracji samorządowej Mirosław Dyczkowski Systemy electronic prescribing jako wiązka korzyści społeczno-ekonomicznych w łańcuchu opieki medycznej Dariusz T. Dziuba Zarządzanie wiedzą w jednostkach administracji publicznej przy wykorzystaniu metody Strategicznej Karty Wyników Wojciech Fliegner, Zbigniew Misiak e-government Readiness Index narzędzie pomiaru poziomu rozwoju e-administracji Michał Goliński MiO.indb :37:51

2 6 Spis treści Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce? Wojciech Grabowski, Karol Korczak Zastosowanie rozwiązań informatycznych wspomagających poprawę bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczonych usług medycznych Janusz Jasłowski Usługi telemedyczne w polskich szpitalach powiatowych: ocena stanu aktualnego i identyfikacja potencjalnych zastosowań Maria Karlińska Budowa przyjaznej administracji czyli o informatyzacji rejestrów publicznych i tworzenie platformy interoperacyjnej (aspekty ekonomiczne) Jerzy Kisielnicki Administracja publiczna a systemy informacyjne na przykładzie jednostek organizacyjnych Publicznych Służb Zatrudnienia wpływ na sprawność oraz jakość usług Adam Krzyżanowski ITIL jako standard zarządzania usługami IT w administracji publicznej Anna Lenart Pingwin w urzędzie, czyli ekonomiczne aspekty migracji do Wolnego Oprogramowania Marcin Ludzia Postulaty dotyczące projektowania zawartości oraz zakresu funkcjonalnego i użytkowego publicznych portali regionalnych Andrzej Małachowski Analiza struktury treści, zakresu funkcjonalnego i wartości użytkowych wybranych publicznych portali regionalnych Andrzej Małachowski Koncepcja organizacji branżowego centrum informatycznego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Doradztwa Rolniczego Adam Nowicki, Cezary Stępniak, Tomasz Turek Business Inteligence w zarządzaniu administracją publiczną Małgorzata Nycz MiO.indb :37:54

3 Spis treści 7 Nowe obszary wiedzy w metodzie Project Management Institute Małgorzata Pańkowska Realizacja regionalnego komponentu systemów informacyjnych państwa na przykładzie Projetku SEKAP Agnieszka Pawłowska Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych na hurtowni danych Jerzy Roszkowski Architektura Korporacyjna jako element systemu zarządzania budżetem administracji federalnej USA Bartłomiej Seidel Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a przewidywana długość życia analiza porównawcza krajów europejskich Zofia Skrzypczak Zastosowanie architektury korporacyjnej jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Andrzej Sobczak Wybrane aspekty analizy stopnia informatyzacji placówek służby zdrowia pod kątem implementacji e-usług Adam Sokołowski, Artur Wrzalik Problemy oceny stanu rejestrów, metody ich pokonania na przykładzie systemu informacji ochrony zdrowia Bolesław Szafrański, Romuald Weydmann, Leopold Żurek Teleinformatyka (ICT) dla społeczeństwa Jerzy S. Zieliński Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki Robert Perkowski Specyfikacja wymagań systemowych w języku SysML Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmian otępiennych mózgu Jerzy Korczak, Marta Tabakow MiO.indb :37:54

4 8 Spis treści Integralność rejestrów publicznych w polskim systemie ochrony zdrowia Jacek Ruszkowski, Krzysztof Nyczaj Polish Chapter Of Association For Information Systems Plais Stanisław Wrycza Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE) MiO.indb :37:54

5 Mgr Robert Perkowski Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Urząd Miasta Ząbki FUNKCJONOWANIE E-ADMINISTRACJI W WARUNKACH POLSKICH NA PRZYKŁADZIE MIASTA ZĄBKI Streszczenie W referacie przeprowadzono analizę wdrożenia systemu EOD na przykładzie Urzędu Miasta w Ząbkach. Administracja publiczna jest bardzo zbiurokratyzowana i nakłada na system wiele ograniczeń. Przez swoją specyfikę administracja publiczna generuje unikalne problemy wdrożeniowe, jak również występują pewne ograniczenia, ale korzyści nie są możliwe do uzyskania w inny sposób. W opracowaniu omówiono również wymagania stawiane systemom informatycznym, określone przez polskie prawo (ustawa o informatyzacji oraz ustawa o podpisie elektronicznym), poruszono kwestie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, niekwalifikowanego, obowiązku archiwizacji dokumentów w formie papierowej i oczekiwanych zmian w prawodawstwie w tym zakresie. Na podstawie zebranych doświadczeń, w podsumowaniu pracy przedstawiono propozycje wprowadzenia nowych usprawnień systemu obiegu dokumentów, które, nawet przy ograniczeniach obecnego stanu prawnego w Polsce, spowodują: zwiększenie funkcjonalności systemu, ułatwienie kontaktu, podniesienie jakości obsługi interesanta i wzrost efektywności pracy. 1. Wstęp Powstające społeczeństwo informacyjne (SI) w dużym stopniu oddziałuje na gospodarkę i funkcjonujące w niej podmioty. Tworzy się więc możliwość przyspieszenia rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności za pomocą SI. Pierwszym krajem, w którym zastosowano narodowy program, zajmujący się usystematyzowanym rozwojem SI, była Japonia 1, krótko po niej powstały inne strategie rozwoju SI (np. amerykańska, europejska). W ten sposób strategie, razem z rozwijającą się technologią, stworzyły zręby funkcjonowania e-administracji, 1 W 1972 r. stworzono plan, mający doprowadzić do powstania w Japonii nowego typu społeczeństwa oraz wdrożenia przyjętych założeń, składający się z czterech etapów. MiO.indb :40:57

6 378 Mgr Robert Perkowski rozumianej następująco: Elektroniczna administracja zmierza w kierunku systemów opartych na wiedzy, w tym sensie, że technologia internetowa (i oparta na niej komunikacja) staje się wszechobecna, a administracja będzie w inteligentny sposób świadczyć inteligentne usługi. 2 W niniejszym referacie postaram się przedstawić polską praktykę, przez przybliżenie procesu wdrożenia i funkcjonowanie e-administracji, na przykładzie Urzędu Miasta w Ząbkach. E-administracja to zmiany organizacyjne i technologiczne, mające na celu poprawę i dopasowanie jakości usług do faktycznych potrzeb społeczeństwa, w której najbardziej charakterystycznym elementem jest elektroniczny obieg dokumentów (EOD), czyli zastępowanie dokumentów w formie papierowej dokumentami elektronicznymi. 2. Uwarunkowania prawne Administracja publiczna jest bardzo zbiurokratyzowana, nakłada na wdrażane systemy mnóstwo ograniczeń i warunków brzegowych. Przez swoją specyfikę, urzędy administracji samorządowej generują unikalne problemy wdrożeniowe, jak również powodują występowanie wielu ograniczeń w zakresie korzyści możliwych do uzyskania. Największym ograniczeniem jest polskie prawo skomplikowane i nie zawsze spójne. Warto nadmienić, że pomimo wielu rządowych programów promujących społeczeństwo informacyjne, istniejące procedury uniemożliwiają załatwienie wielu spraw w formie elektronicznej. Jednym z typowych przykładów może być procedura wydawania dowodu osobistego 3. Podczas procesu ubiegania się o dowód prawo wymaga osobistego stawiennictwa, np.: osobiste dostarczenie do urzędu zdjęcia, własnoręczne złożenie podpisu (po skanowaniu jest drukowany na dowodzie osobistym), osobisty odbiór dowodu (poza osobami małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi). Warto nadmienić, że wydawanie dowodu osobistego nie jest czynnością jednorazową, podlega on wymianie przy każdorazowej zmianie adresu zameldowania, nazwiska, czy też okresowo nie rzadziej niż co 10 lat. Jeszcze lepszym przykładem, bo zdecydowanie bardziej ogólnym, są przepisy określające sposób postępowania z dokumentami w przypadku ich archiwizacji i traktujące o obiegu tych dokumentów. W przypadku gminy podstawowym przepi- 2 W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jedn. tekst DzU z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (DzU nr 47, poz. 384), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (DzU nr 105, poz z późn. zm.). MiO.indb :40:57

7 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 379 sem w tym zakresie jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 4. Na podstawie tego rozporządzenia tworzona jest instrukcja kancelaryjna dla konkretnego urzędu, odzwierciedlająca specyfikę, jak: wielkość urzędu, rodzaje istniejących komórek organizacyjnych, charakter gminy (np.: miejska, wiejska). Jednym z ograniczeń powyższej instrukcji jest konieczność archiwizacji i przetwarzania dokumentów w formie papierowej, pomimo posiadania elektronicznej wersji tego samego dokumentu. Gdy petent składa papierowy dokument w kancelarii, jest on tam skanowany i wprowadzany do obiegu w formie elektronicznej. Ponieważ oryginał był papierowy, niestety nie może być zniszczony. Zatem pomimo, iż pracownik sprawę prowadził elektronicznie, papierowy oryginał jest rejestrowany, przechowywany i archiwizowany, jakby był jedynym egzemplarzem. Co więcej, wersja elektroniczna też podlega archiwizacji. Kodeks postępowania administracyjnego 5 (k.p.a.) oaz inne przepisy nakładają kolejne ograniczenia związane, np. ze sposobem załatwiania spraw administracyjnych i terminami doręczeń. Wydanie jakiejkolwiek decyzji jest poprzedzone postępowaniem administracyjnym prowadzonym w danej sprawie. W trakcie postępowania administracyjnego dokumenty, takie jak: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, wezwanie na przesłuchanie strony, różnego rodzaju postanowienia (na które służy prawo wniesienia zażalenia lub skargi) są wydawane pisemnie w sposób określony przez k.p.a.. Co prawda znowelizowany kodeks dopuszcza dostarczanie pism drogą elektroniczną, jednakże tylko na wyraźną zgodę na dostarczanie pism tą drogą. Ponadto jeżeli odbiorca nie potwierdzi w ciągu 7 dni otrzymania tego pisma (a może mieć w tym swój cel), to dalszą sprawę prowadzi się w formie tradycyjnej za pomocą poczty. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 6, wprowadziła podpis elektroniczny jako równoważny z podpisem odręcznym, co teoretycznie umożliwia wyeliminowanie spraw tradycyjnych. Niestety, by móc w praktyce posługiwać się takim podpisem, należy go wykupić w jednym z kilku kwalifikowanych centrów, gdyż zgodnie z prawem polskim tylko podpis kwalifikowany ma automatycznie takie samo znaczenie, jak podpis odręczny. Inne rodzaje podpisu mogą być wiążące prawnie jedynie na podstawie umów cywilnych między kontrahentami je stosującymi. Tu się niestety robi niewielki problem. Koszt podpisu elektronicznego jest dość znaczny dla przeciętnego obywatela, zatem jego powszechność pozostawia wiele do życzenia. 4 DzU nr 112, poz z późn. zm. 5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 98, poz z późn. zm.) 6 DzU z 2001 r. nr 130, poz z późn. zm. MiO.indb :40:58

8 380 Mgr Robert Perkowski 3. Jakość usług e-administracji Biorąc pod uwagę różne bariery i ograniczenia, determinujące obszar, w którym funkcjonują polskie urzędy, w obecnym stanie trudno wykorzystać w pełni możliwości, jakie daje e-administracja. Na rysunku 1 przedstawiono wpływ barier i ograniczeń na faktyczną jakość (zakres) usług oferowanych przez e-administrację. Wyraźnie widać, że pole oczekiwanej jakości usług nie jest w pełni pokryte przez usługi administracyjne świadczone tradycyjnie. Idealną sytuacją jest przypadek, gdyby wszystkie oczekiwania dotyczące jakości usług były spełnione, dostarczając więcej niż pierwotnie oczekiwał interesant, zaspokajając jego nieuświadomione potrzeby. W praktyce sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wdrożony elektroniczny system, z uwagi na ograniczenia, nie jest w stanie zaspokoić całości oczekiwań interesanta. Co więcej, istnieją usługi, które jest w stanie zaspokoić tylko tradycyjna administracja, uzupełniając w ten sposób e-administrację. Tworzy się zatem hybryda łącząca tradycyjną i elektroniczną administrację, której elementy łącznie pozwalają na świadczenie wszystkich usług. Rys. 1. Wpływ barier i ograniczeń na faktyczną jakość usług oferowanych przez e-administrację Źródło: opracowanie własne (na podstawie P. Kotler, Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999) MiO.indb :40:59

9 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 381 Na rysunku 1 obszar zakreślony przerywaną linią przedstawia faktyczny zakres świadczonych usług po wprowadzeniu e-administracji, z uwzględnieniem barier i ograniczeń, których w chwili obecnej nie da się przekroczyć elektronicznie. Analizując ten, można zauważyć, że pomimo wdrożenia e-administracji w dalszym ciągu część oczekiwań interesanta nie jest zaspokojona (lewa część średniego i dużego owalu). Jednakże istnieją obszary, które e-administracja zaspokaja w pełni, dając jeszcze szerszą niż oczekiwana jakość i zakres usług (prawa połowa dużego owalu). Pomimo że e-administracja, w praktyce, stwarza większe możliwości dla interesanta, świadcząc usługi lepszej jakości, powyższa sytuacja może prowadzić do jego frustracji. Nie znając powodów, które mogą ograniczać funkcjonalność, interesant oczekuje podobnej jakości świadczonych usług w całym zakresie, a nie w wybranych obszarach. To tak jakbyśmy kupowali samochód i zamiast oczekiwanego przez nas silnika diesla (którego nie ma w ofercie), otrzymalibyśmy klimatyzację gratis, wcale jej nie oczekując. 4. Wdrożenie EOD w Urzędzie Miasta w Ząbkach Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów rozpoczęliśmy od wyboru odpowiedniego oprogramowania. Najważniejsze cechy, które były brane pod uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu EOD, to: aplikacja webowa oparta na protokole http, bez konieczności instalacji, pozwala na funkcjonowanie przy użyciu zróżnicowanej jakości komputerów z różnymi systemami; system musi obsługiwać metadane 7 zapisywane w formacie XML; format zapisu i struktura zapisywanych danych zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych 8 ; 7 Metadane zawierają informacje o formie i treści dokumentów elektronicznych. Metadane to zwięzły i systematyczny zestaw informacji odsyłającej, który może być użyty do efektywnego i trafnego wyszukiwania większych zestawów informacji (czyli samych dokumentów elektronicznych). Metadane obejmują indeksowanie i katalogowanie wszelkich zasobów informacji w formie elektronicznej: stosowane są np. do opisu danych tekstowych, informacji o przestrzeni geograficznej, obrazów (dokumentów graficznych), muzyki (dokumentów dźwiękowych) i dzieł multimedialnych. Za: M. Nahotko, Metadane, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy nr 6 (14), Wrocław DzU nr 206, poz MiO.indb :41:00

10 382 Mgr Robert Perkowski wspieranie zarządzania sprawami. np.: grupowanie, historia, zbieranie metadanych, klasyfikacja i generowanie według. Jednolitego rzeczowego wykazu akt 9 (JRWA); możliwość integracji z faksem, drukarkami, skanerami i bramką SMS; łatwa obsługa; możliwość personalizacji i dalszej rozbudowy systemu. Ponieważ na rynku funkcjonuje co najmniej kilkanaście konkurencyjnych systemów, wybór nie był łatwy. Zewnętrzna funkcjonalność była porównywalna, najczęściej systemy różniły się zastosowanymi rozwiązaniami programistycznymi (bazy danych autorskie, bazy SQL i inne). Po przeanalizowaniu, wybór padł na darmowy system esoda, który jest rozpowszechniany przez stowarzyszenie PEMI (Podpis Elektroniczny Mobile Internet). Sam system jest darmowy, a wdrożenie oprogramowania można przeprowadzić własnymi siłami lub odpłatnie, korzystając z usługi zewnętrznej. Wdrażanie systemu podzieliliśmy na cztery etapy: organizacyjne przygotowanie jednostki (maj grudzień 2008), przygotowanie sprzętowe (wrzesień grudzień.2008), szkolenia pracowników (listopad grudzień.2008), uruchomienie systemu ( ). I etap: Organizacyjne przygotowanie jednostki. Pomimo ogólnego charakteru, jest to bardzo ważny etap wdrażania sytemu EOD. Polega głównie na analizie występujących procesów, wyeliminowaniu tych zbędnych i dublujących się. Jest analizowana również struktura organizacyjna urzędu, głównie w celu sprecyzowania zakresów obowiązków, kompetencji i podległości. Eliminuje się przypadki zdublowanej podległości lub kompetencji, formalizuje się system zastępstw. Identyfikuje się obszary do tej pory niesformalizowane, umieszczając je w zmodernizowanej strukturze (dotyczy spraw pojawiających się sporadycznie). Analizą objęto również obowiązującą w urzędzie instrukcję kancelaryjną, która określa sposób postępowania z dokumentami i sprawami. Dokonano przejrzenia spraw w Jednolitym rzeczowym wykazie akt w celu zidentyfikowania tych zbędnych lub dublujących się. Dzięki temu zredukowano liczbę teczek i przypisanych do nich spisów spraw (rejestrów prowadzonych spraw według ich rodzaju). Do każdego spisu spraw (rodzaju sprawy) przypisano odpowiedzialną osobę. Po zakończeniu tego etapu uzyskaliśmy uporządkowaną dokumentację oraz strukturę organizacyjną, która odzwierciedla faktyczne zależności i występujące procesy. Tylko zwięzła struktura zapewni możliwość uzyskania odpowiednich korzyści z wdrożenia systemu. Etap rozpoczął się jako pierwszy i trwał przeszło 9 Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) Szczegółowe zasady klasyfikacji i postępowania z dokumentami w zależności od ich merytorycznej zawartości (rodzaju sprawy) określone w Instrukcji Kancelaryjnej danego urzędu. MiO.indb :41:00

11 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 383 pół roku. W trakcie tej fazy wygenerowano nowe zarządzenie organizacyjne, sporządzono nowe zakresy obowiązków, poprawiono instrukcję kancelaryjną i spisy spraw. Jedynym kosztem realizowania tego stadium było wynajęcie firmy, która pomogła stworzyć nową instrukcję kancelaryjną. Koszt usługi zewnętrznej zamykał się w przedziale 2 tys. zł. Wszystkie pozostałe czynności były wykonane przez pracowników, w ramach obowiązków służbowych. II etap: Przygotowanie sprzętowe. Ten czysto techniczny etap jest zarazem najbardziej kosztownym. Przygotowanie sprzętowe polegało głównie na: zakupie dodatkowego serwera dla wdrażanego systemu EOD wraz z niezbędnym systemem operacyjnymi i zabezpieczeniami, zakupie niezależnego sprzętu do backupów (zlokalizowanego w innej części urzędu), dodatkowych zabezpieczeniach sieci przed nieuprawnionym dostępem, dodatkowych zabezpieczeniach elektrycznych. Z uwagi na przewidywane znaczne obciążenie sieci LAN, zakupiono nowy osprzęt sieciowy obsługujący sieć 1000 Mb o dużym transferze wewnętrznym. Wykonano pomiary istniejących przewodów sieciowych. Przewody o najgorszych parametrach wymieniono na nowe. Dzięki tym działaniom poprawiono sprawność całej sieci, zwłaszcza transfer między przełącznikami a serwerami. Ponadto do kancelarii zakupiono jeden szybki skaner sieciowy, służący do digitalizacji dokumentów składanych w formie tradycyjnej. Dokupiono również jeszcze jedno sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks, xero), umożliwiające dla wszystkich autoryzowanych użytkowników drukowanie i skanowanie sieciowe. Po odpowiedniej konfiguracji urządzenie umożliwia również wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera, bez konieczności wcześniejszego drukowania. Urządzenie umożliwia też bezpośrednie przekazywanie faksów przychodzących do systemu EOD. Na tym etapie zainstalowaliśmy darmowy system EOD, dedykowany dla urzędów samorządowych o nazwie esoda. W celu instalacji systemu i jego dalszej obsługi został zatrudniony informatyk na część etatu. Pomimo że stanowiska komputerowe znajdowały się w różnym stanie technicznym i posiadały różne systemy operacyjne, nie wymagały jakiejkolwiek modernizacji, gdyż wszystkie były wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową. Niektóre elementy tego etapy były zrealizowane przy okazji dokonywania innych, rutynowych prac. Pozostałe czynności i prace były z zasady realizowane w ostatnich dwóch miesiącach 2008 roku. Z uwagi na niewielką strukturę urzędu koszt zrealizowanych prac wynosił około 50 tys. złotych. III i IV etap: Szkolenie pracowników i uruchomienie systemu. Ostatnie dwa miesiące poświęcone były szkoleniom pracowników. Szkolenia były oparte głównie na praktycznych ćwiczeniach, prowadzonych na uruchomionym systemie z testową bazą danych. Podczas szkoleń zbierano opinie i uwagi, których MiO.indb :41:01

12 384 Mgr Robert Perkowski część wykorzystano przy dalszej konfiguracji oprogramowania i dostosowania go do potrzeb tutejszego urzędu. Szkolenia były obowiązkowe dla każdej komórki organizacyjnej. Z pośród szkolonych pracowników wyłoniono liderów, reprezentujących poszczególne referaty. Były to zazwyczaj osoby młode, z umiejętnością biegłej obsługi komputera. Zadaniem tych osób było nadzorowanie funkcjonowania sytemu w komórkach organizacyjnych i bezpośrednia pomocom osobom, które jej potrzebowały. Z pierwszym dniem roboczym 2009 roku system został uruchomiony w pełnym zakresie. Ponieważ przyjmowanie dokumentów w kancelarii wiązało się teraz z ich digitalizacją oraz szerszym opisem w systemie, zmuszeni byliśmy do zatrudnienia dodatkowej osoby, by dokumenty były przyjmowane na bieżąco. Z uwagi na brak doświadczenia, zdecydowaliśmy się na prowadzenie szkolenia przez firmę zewnętrzną, która była autorem wdrażanego sytemu. Oprócz szkolenia, firma zapewniła ciągły i bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem systemu w urzędzie przez najbliższe 2 tygodnie po jego uruchomieniu. Koszt tej zewnętrznej usługi wynosił ok. 15 tys. złotych. 5. Dotychczasowe doświadczenia z systemem e-administracji na przykładzie Urzędu Miasta Ząbki Dotychczasowy system opierał się jedynie na tradycyjnym obiegu dokumentów. Wdrożenie EOD, pomimo że potencjalnie przyniosło wiele udogodnień, niestety w zdecydowanej większości stanowi nakładkę na tradycyjny system, co przedstawia rysunek 2. Na rysunku 2 przedstawiono uproszczony schemat obiegu dokumentów w urzędzie. Górna część rysunku (linia ciągła) opisuje obieg dokumentów w formie tradycyjnej, natomiast dolna część reprezentuje nadbudowany system elektronicznego obiegu dokumentów (linia przerywana). Przed wdrożeniem EOD tradycyjny dokument (np. wniosek złożony przez mieszkańca) trafiał do kancelarii, gdzie był przyjmowany i rejestrowany. Następnie, po dekretacji, wędrował do merytorycznych komórek urzędu w celu rozpatrzenia. Niekiedy, gdy sprawa tego wymagała, był rozpatrywany przez kilka komórek organizacyjnych jednocześnie. W rezultacie, jako dokument tradycyjny (odpowiedź, decyzja itp.), sprawa wracała do interesanta. Wszystkie wygenerowane i zgromadzone w trakcie rozpatrywania sprawy dokumenty, gromadzi się i archiwizuje w urzędzie w formie tradycyjnej (archiwum tradycyjne na górze rysunku). EOD został wdrożony między innymi, by móc rozpatrywać dokumenty w formie elektronicznej. Zatem dokument składany w formie elektronicznej (dyskietka po lewej stronie rysunek 2) trafia bezpośrednio do systemu EOD bez konieczno- MiO.indb :41:02

13 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 385 ści jego wcześniejszego drukowania. Pracownicy mają możliwość pracowania nad sprawą w czystej formie elektronicznej. Na końcu generują dokument (decyzja, odpowiedź itp.) również w formie elektronicznej (dyskietka po prawej stronie rysunku). Podpisany elektronicznie dokument trafia do adresata. Wszystkie materiały, wygenerowane elektronicznie w trakcie postępowania, trafiają do elektronicznego archiwum (dyskietki na dole rysunku). Rys. 2. Uproszczony schemat obiegu dokumentów tradycyjnych i elektronicznych w urzędzie Źródło: opracowanie własne. Niestety w praktyce obieg dokumentów tradycyjnych, po wdrożeniu systemu EOD, bardzo się komplikuje. Dokument tradycyjny (symbol dokumentu w lewym górnym rogu na rysunku) trafia do kancelarii, gdzie jest skanowany, opisywany i wprowadzany do systemu, natomiast papierowy oryginał trafia do komórek organizacyjnych urzędu. Sprawa może być przez urzędników rozpatrywana elektronicznie, jednakże z uwagi na konieczność gromadzenia pozostałych materiałów w sprawie w formie papierowej (dokumenty, załączniki, opinie, decyzje z innych instytucji i podmiotów) najczęściej prowadzona jest tradycyjnie. Wynik postępowania jest drukowany i po podpisaniu trafia jako dokument tradycyjny do interesanta (symbol dokumentu w prawym górnym rogu rysunku). Dokumenty MiO.indb :41:02

14 386 Mgr Robert Perkowski gromadzone w formie papierowej są skanowane i za pośrednictwem systemu trafiają do elektronicznego archiwum. Dokumenty tradycyjne, z uwagi iż nie mogą być zniszczone, trafiają do archiwum tradycyjnego. 6. Podsumowanie Potencjalnie e-administracja jest narzędziem, które powoduje wzrost efektywności pracy, zwiększa jakość obsługi interesanta, pozwala na zaspokojenie jego świadomych, a nawet nieuświadomionych oczekiwań. Jednakże z uwagi na różne bariery i ograniczenia, praktyczna funkcjonalność jest nieco mniejsza, a jej wdrożenie to często niespodziewane koszty związane z wdrożeniem. W przypadku urzędu miasta w Ząbkach kosztem takim jest niewielki wzrost zatrudnienia (1,5 etatu pracownik kancelarii i informatyk) oraz dodatkowe obciążenie pozostałych pracowników merytorycznych. E-administracja funkcjonowałaby znacznie lepiej, gdyby podpis elektroniczny był bardziej dostępny. Od przeszło roku funkcjonowania elektronicznych skrzynek podawczych 10, wpłynęły jedynie trzy sprawy złożone elektronicznie i opatrzone cyfrowym podpisem. Pierwszą złożył jeden z radnych, chcąc sprawdzić funkcjonowanie elektronicznej skrzynki podawczej, w kolejnych dwóch przypadkach interesanci złożyli to samo pismo drogą tradycyjną, o czym napisali w wersji elektronicznej. Zatem można uznać, że, jak na razie, dla mieszkańców załatwianie spraw w tej formie stanowi raczej eksperyment. Przełomem mógłby okazać się podpis elektroniczny dołączony do dowodu osobistego każdego obywatela. Ważnym warunkiem sukcesu e-administracji są również dalsze prace legislacyjne, które zniosą obecnie istniejące ograniczenia oraz umożliwią konwersję dokumentów tradycyjnych do wersji elektronicznej. Digitalizacja dokumentów papierowych umożliwiałaby zniszczenie papierowego dokumentu i pozostawienie na prawach oryginału jedynie wersji elektronicznej, co spowoduje znaczące zmniejszenie kosztów i dalszą popularyzację EOD. Brakuje rozwiązań centralnych narzucających standardy w tym zakresie. Obecnie każdy z kilku tysięcy samorządów terytorialnych musi sam sobie poradzić z tym problemem, wybierając jeden z wielu systemów. Wprowadzenie jednego ogólnodostępnego systemu EOD, opracowanego centralnie, znormalizowałoby ten obszar. System posiadałby ujednolicone 10 Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) od maja 2008 r. organy władzy publicznej przyjmują dokumenty w postaci elektronicznej. ESP umożliwia szybkie załatwianie spraw w urzędach i instytucjach publicznych. Ze skrzynek może korzystać każdy obywatel, posiadający dostęp do Internetu i jest zainteresowany wizytą w urzędzie online. ESP zostały wdrożone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DzU nr 200, poz. 1651). MiO.indb :41:03

15 Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki 387 formularze i schematy postępowania. Wprowadzenie jednolitych standardów, ułatwiałoby mieszkańcom obsługę systemu, a urzędom ich wdrożenie. Istotnym ograniczeniem e-administracji jest całkowite uzależnienie od energii elektrycznej oraz systemów komputerowych. W przypadku awarii następuje niemal całkowity paraliż pracy w urzędzie. Pomimo wielu trudności wdrożenie uważam za wielki sukces. System umożliwia sprawowanie lepszej kontroli nad terminowością i sposobem załatwiania spraw w urzędzie, pozwala na łatwe wyszukanie każdego dokumentu, używając różnych kryteriów wyszukiwania. Po odpowiedniej konfiguracji EOD zapewnia zdalną: pracę, sprawowanie kontroli, a nawet wgląd w dokumenty i rejestry. To wszystko pozwala na lepsze zarządzanie instytucją, gdyż zdecydowanie łatwiej jest zidentyfikować słabe i mocne ogniwa urzędu. Bibliografia 1. Burton S., Shelton N., Procedures for the Automated Office, Pearson Prentice Hall, New Jersey Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa Kim K.A., Nofsinger J.R., Corporate Governance, Prentice Hall, Kotler P., Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa Szumski O., E-procurement Systemy elektronicznych zamówień publicznych, Difin, Warszawa Summary This paper shows an analysis of the implementation of the EDI on the example of the City Council in Ząbki. Public administration is very bureaucratic and imposes many restrictions on the system. Through its specific public administration generates unique problems of implementation, as well as there are some limitations but the benefits are not achievable in any other way. The study also discusses the requirements for computerized systems defined by the Polish law (Act on Informatization and the Law on Electronic Signatures), raised questions of qualified electronic signatures, non-qualified, required archiving of documents in paper form and expected changes in legislation in this area. MiO.indb :41:03

16 388 Mgr Robert Perkowski On the basis of experience, the paper presents a summary of proposals to introduce new enhancements to workflow system, which limits the current legal situation in Poland, will allow for: increased functionality of the system, facilitate contact, improve the quality of customer and will increase the efficiency of work. MiO.indb :41:04

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Wolanowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji DocFlow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Marta Borkowska-Lisiak Tomasz Stasiukiewicz

Marta Borkowska-Lisiak Tomasz Stasiukiewicz Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz wirtualizacja systemów serwerowych kluczem do zwiększenia partycypacji społecznej Marta Borkowska-Lisiak Tomasz Stasiukiewicz Powierzchnia w km²: 1 178 Liczba

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 6 października 2011 r. LZG 4101 08 03/2011, P/11/045 Pan Ryszard Walkowiak Wójt Gminy Szczaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 5 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 5 stycznia 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny w JST. Izabela Wrzeszcz ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Podpis elektroniczny w JST. Izabela Wrzeszcz ZETO Koszalin Sp. z o.o. Podpis elektroniczny w JST Izabela Wrzeszcz ZETO Koszalin Sp. z o.o. PLAN WYSTĄPIENIA PWPW S.A. Zaufana Trzecia Strona Podpis elektroniczny w administracji Uwarunkowania prawne Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Bardziej szczegółowo

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Polityka małych kroków przy przejściu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na EZD XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Siemianowice Śląskie 22-24 maja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Pomysł mechanizmu konfigurowania produktów opiera się na dwóch

Pomysł mechanizmu konfigurowania produktów opiera się na dwóch 1 Pomysł mechanizmu konfigurowania produktów opiera się na dwóch spostrzeżeniach: każdy model produktu jest opisany pewnym zestawem parametrów, to wartości tych parametrów decydują o tym, czy dany punkt

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r.

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. Elektroniczny Obieg Dokumentów edok gabriela.gonet@coi.gov.pl I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. 1 Agenda 1. Kim jesteśmy i co robimy 2. Czym jest edok? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej. Urszula Kalinowska

Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej. Urszula Kalinowska Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej Urszula Kalinowska Doręczanie pism drogą elektroniczną osobie fizycznej/ podmiotom

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego CZYLI: łatwiej, szybciej,

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie. Dawid Żądłowski 2017

ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie. Dawid Żądłowski 2017 ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie Dawid Żądłowski 2017 Cyfrowe Archiwum - definicja Pod pojęciem archiwum cyfrowe (repozytorium) należy rozumieć system złożony z osób

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Rozdział I Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Rozdział I Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...11 Rozdział I Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej...13 1. Doręczanie dokumentów...13 1.1. Sposoby doręczania dokumentów między

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego.

Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego. 1 Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego. 2 Instrukcja kancelaryjna ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 18 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: Zarządzenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nr 61/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Interoperacyjna wielokanałowa platforma komunikacyjna dr Jan Maciej Czajkowski Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji

Bardziej szczegółowo

,,Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji

,,Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji Projekt pn.,,budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Świlcza, 2 października 2014 r. Czym jest COI? Założenia programu pl.id Aplikacja ŹRÓDŁO Współpraca z aplikacjami alternatywnymi

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane dr Ewa Perłakowska (NDAP) Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium System esoda. esoda

Laboratorium System esoda. esoda esoda System esoda jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym urzędowi na przyjmowanie oraz obsługę wniosków w postac elektronicznej (oraz zdigitalizowanych wersji papierowych). Główne funkcje Systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska Informatyzacja w administracji dr Małgorzata Wilińska Informacja Zgodnie z ustaleniami uprzejmie informuje, że wszystkie treści ujęte w prezentacji obowiązują Państwa na teście końcowym. Ustawa o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Zawiercie, 12 czerwca 2014 r. Czym jest COI? Założenia programu pl.id Aplikacja ŹRÓDŁO Współpraca z aplikacjami alternatywnymi

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja. Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja. Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku W związku z wprowadzeniem w urzędzie systemu EZD jako podstawowego narzędzia do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Pęcław z siedzibą w Pęcławiu 28, REGON 390647370, NIP 6931942641 ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH PUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH PUBLICZNYCH redakcja naukowa GRAŻYNA SZPOR Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz Mariusz Madejczyk, Ewa Perłakowska, Bogdan Pękalski Kazimierz Schmidt, Grażyna Szpor DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

Konferencja otwierająca projekt. Brusy, r.

Konferencja otwierająca projekt. Brusy, r. Konferencja otwierająca projekt Brusy, 14.06.2017r. Celem Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Spółka Jawna jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Brusy wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz Warszawa, dnia 04 października 2011 r. KAP-4101-04-02/2011 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja. FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA. I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y

Nowoczesna Administracja. FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA. I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y Nowoczesna Administracja FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y FlowER Urząd FlowER to system umożliwiający automatyzację

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07 Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki KATOWICE 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ I TECHNOLOGIE WIEDZY 13 Jerzy Gołuchowski:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. w Urzędzie Miasta Krakowa

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. w Urzędzie Miasta Krakowa Załącznik do zarządzenia Nr 2340/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.10.2011 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Krakowa Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo