PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006

2 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Sylwia Marczyńska Andrzej Szwoch Projekt serii: Grupa Zadaniowa ds. Promocji Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2006 Publikacja została przygotowana w ramach promocji KSU i jego działań prowadzonej w ramach projektu własnego PARP pt. Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), realizowanego w ramach poddziałania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych. ISBN X Wydanie VII Nakład egzemplarzy Przygotowanie do druku, druk i oprawa: Marlex Sp. z o.o.

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie System wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Krajowy system usług dla małych i średnich przedsiębiorstw (KSU) Aktywność ośrodków ksu w 2005 roku Indeks ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ośrodki zarejestrowane w KSU w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym Ośrodki zarejestrowane w KSU w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym Ośrodki zarejestrowane w KSU w zakresie usług szkoleniowych Ośrodki zarejestrowane w KSU w zakresie usług informacyjnych Ośrodki zarejestrowane w KSU w zakresie usług finansowych udzielanie poręczeń Ośrodki zarejestrowane w KSU w zakresie usług finansowych udzielanie pożyczek Oferty ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Oferty ośrodków KSU w województwie dolnośląskim Oferty ośrodków KSU w województwiekujawsko-pomorskim Oferty ośrodków KSU w województwie lubelskim Oferty ośrodków KSU w województwie lubuskim Oferty ośrodków KSU w województwie łódzkim Oferty ośrodków KSU w województwie małopolskim Oferty ośrodków KSU w województwie mazowieckim Oferty ośrodków KSU w województwie opolskim Oferty ośrodków KSU w województwie podkarpackim Oferty ośrodków KSU w województwie podlaskim Oferty ośrodków KSU w województwie pomorskim Oferty ośrodków KSU w województwie śląskim Oferty ośrodków KSU w województwie świętokrzyskim Oferty ośrodków KSU w województwiewarmińsko-mazurskim Oferty ośrodków KSU w województwie wielkopolskim Oferty ośrodków KSU w województwie zachodniopomorskim Dane teleadresowe Lista teleadresowa regionalnych instytucji finansujących (RIF)...305

4

5 1. WPROWADZENIE W niniejszym opracowaniu przekazujemy Państwu ogólną informację na temat funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym także w oparciu o sieć organizacji i instytucji tworzących Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe. Prezentowane w dalszej części materiału informacje na temat aktywności w 2005 r. dotyczą organizacji zarejestrowanych w KSU na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221). Na mocy ww. rozporządzania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w trybie ciągłym prowadzi proces rejestracji w KSU, podczas którego wnioski wszystkich organizacji aplikujących są weryfikowane pod kątem spełnienia przez nie kryteriów dotyczących: odpowiedniego potencjału technicznego i ekonomicznego niezbędnego do należytego świadczenia wymienionych usług, zapewnienia realizacji usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, posiadania systemu zapewnienia jakości ww. usług, przestrzegania w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej. Obecnie w rejestrze KSU, prowadzonym przez PARP, znajdują się wyłącznie organizacje, które zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.): zapewniają należyte świadczenie usług doradczych (w tym proinnowacyjnych), szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą, nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. wspieranie: rozwoju MSP, eksportu, rozwoju regionalnego, działalności innowacyjnej, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Na dzień składania niniejszej publikacji do druku, w KSU zarejestrowanych jest 171 organizacji, świadczących usługi w 181 lokalizacjach na terenie całej Polski, w tym: 123 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, 16 w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, 147 w zakresie usług informacyjnych, 153 w zakresie usług szkoleniowych, 9 w zakresie usług finansowych udzielanie poręczeń, 38 w zakresie usług finansowych udzielanie pożyczek. Aktualne informacje o ośrodkach KSU i ich ofercie można też znaleźć na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem pl/ksu. 5

6 SYSTEM WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI W POLSCE 1.1. SYSTEM WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE System wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce to struktura zaangażowana System we wdrażanie wsparcia programów rozwoju przedsi biorczo ci służących wzmocnieniu w sektora Polsce małych to struktura i średnich zaanga owana przedsiębiorstw we wdra anie programów (MSP) w Polsce, s u cych obejmująca wzmocnieniu zarówno sektora sieci i struktury ma ych organizacyjne i rednich oraz przedsi biorstw instytucjonalne, (MSP) jak w Polsce, obejmuj ca i instrumenty zarówno wsparcia sieci skierowane i struktury do organizacyjne małych i średnich oraz przedsiębiorstw. instytucjonalne, System jak i opiera instrumenty się wsparcia skierowane na współpracy do ma ych partnerów i rednich na trzech przedsi biorstw. poziomach działania, System co obrazuje opiera poniższy si na wspó pracy schemat (blo-partneróki zacienione poziomach odpowiadają dzia ania, co partnerom obrazuje zarejestrowanym poni szy schemat w Krajowym (bloki zacienione Systemie Usług odpowiadaj dla Ma- partnerom na trzech zarejestrowanym łych i Średnich w Przedsiębiorstw Krajowym Systemie KSU): Us ug dla Ma ych i rednich Przedsi biorstw KSU): POZIOM CENTRALNY POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI (PARP) instytucja rz dowa, odpowiedzialna za wdra anie polityki sektorowej POZIOM REGIONALNY REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJ CE (RIF) jedna w ka dym województwie, zarz dza wdra aniem programów regionalnych dla MSP POZIOM BEZPO REDNICH US UGODAWCÓW US UGODAWCY, posiadaj cy du e do wiadczenie we wspó pracy z MSP wiadcz us ugi doradcze (w tym: o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne, finansowe (w tym: udzielanie por cze i po yczek) INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE INSTYTUCJE KOMERCYJNE - o rodki wspierania biznesu - wykonawcy akredytowani przez PARP - fundacje i stowarzyszenia - wykonawcy uprawnieni do realizacji - o rodki innowacji i technologii itp. us ug bez akredytacji PARP Poziom centralny to Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci (PARP), która jest agencj rz dow Poziom utworzon centralny w to 2001 Polska r., Agencja w wyniku Rozwoju przekszta cenia Przedsiębiorczości Polskiej (PARP), Fundacji która jest Promocji agencją rządową i rednich utworzoną Przedsi biorstw, w 2001 r. dzia aj cej w wyniku przekształcenia w latach Polskiej W Fundacji po owie Promocji 2002 r., w ramach i Rozwoju Ma ych realizacji i Rozwoju rz dowego Małych pakietu i Średnich programowego Przedsiębiorstw, Przede działającej wszystkim w latach przedsi biorczo, W połowie PARP przej a zadania 2002 i obowi zki r., w ramach Agencji realizacji Techniki rządowego i Technologii pakietu programowego oraz Polskiej Przede Agencji wszystkim Rozwoju przedsiębiorczość, konsolidacji PARP trzech przejęła agencji zadania powsta a i obowiązki jedna Agencji instytucja, Techniki podleg a i Technologii Ministrowi oraz Polskiej w a ciwemu do Regionalnego. Dzi ki spraw Agencji gospodarki, Rozwoju Regionalnego. która jest odpowiedzialna Dzięki konsolidacji za trzech wdra anie agencji programów powstała jedna pomocowych instytucja, na rzecz rozwoju podległa przedsi biorczo ci, Ministrowi właściwemu pochodz cych do spraw gospodarki, z bud etu która pa stwa jest odpowiedzialna oraz Unii Europejskiej. za wdrażanie programów skuteczno pomocowych w realizacji na rzecz rozwoju programów przedsiębiorczości, i bardziej efektywn pochodzących kontrol z budżetu wykorzystania Pozwala to na wi ksz funduszy. państwa oraz Unii Europejskiej. Pozwala to na większą skuteczność w realizacji programów i bardziej efektywną kontrolę wykorzystania funduszy. Poziom wojewódzki to Regionalne Instytucje Finansuj ce (RIF), dzia aj ce jako wojewódzkie instytucje Poziom zarz dzaj ce wojewódzki to realizacj Regionalne programów Instytucje Finansujące regionalnych (RIF), skierowanych działające jako do wojewódzkie instytucje z Polsk zarządzające Agencj realizacją Rozwoju programów Przedsi biorczo ci regionalnych skierowanych przy realizacji do sek- programów sektora MSP i wspó pracuj ce krajowych. tora MSP Regionalne i współpracujące Instytucje z Polską Agencją Finansuj ce Rozwoju s Przedsiębiorczości partnerem PARP, przy realizacji wspó pracuj cym pro- przy wdra aniu polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie oraz pe ni analogiczn rol wobec samorz dowych 6 w adz regionalnych we wdra aniu dzia a wynikaj cych z realizacji strategii rozwoju regionu w obszarze dotycz cym MSP.

7 gramów krajowych. Regionalne Instytucje Finansujące są partnerem PARP, współpracującym przy wdrażaniu polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie oraz pełnią analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych we wdrażaniu działań wynikających z realizacji strategii rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Działania RIF koncentrują się na takich obszarach jak: zarządzanie regionalnymi programami rozwoju przedsiębiorczości, administrowanie w imieniu PARP sektorowymi instrumentami wsparcia MSP w regionie, świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP w ramach Punktu Konsultacyjnego, nadzór i koordynacja sieci PK na poziomie województwa oraz monitorowanie ich działalności. Poziom bezpośrednich usługodawców to instytucje i organizacje o dużym doświadczeniu we współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorców. Wszyscy usługodawcy specjalizują się w świadczeniu różnego rodzaju usług, zwłaszcza doradczych (w tym proinnowacyjnych), szkoleniowych, informacyjnych, czy finansowych. Na tym poziomie możemy rozróżnić dwie grupy usługodawców: 1) firmy nastawione na osiąganie zysku oraz 2) grupę jednostek niekomercyjnych, statutowo działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Ad 1) W ramach systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości firmy komercyjne występują jedynie jako akredytowani przez PARP potencjalni wykonawcy usług, które mogą być dofinansowane ze środków programów Phare (edycje ), a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo ). Wykonawcy ci tworzą długą listę firm gotowych do świadczenia usług w ramach poszczególnych dziedzin specjalizacji (m.in. prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, zapewnienia jakości, innowacji i nowych technologii, wprowadzania produktów na nowe rynki zagraniczne, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej), związanych z poszczególnymi programami wsparcia. Podstawowym kryterium umieszczenia na długiej liście akredytowanych wykonawców jest zdolność do świadczenia na rzecz małych i średnich przedsiębiorców usług poprzez zapewnienie ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług z danej dziedziny specjalizacji, określonych w regulaminie korzystania z danego funduszu wsparcia. Akredytowani wykonawcy usług mają także obowiązek przestrzegać w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej. Ad 2) Akredytacja wykonawców do świadczenia usług dofinansowywanych z kolejnych edycji programów Phare i w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkuren- 7

8 cyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1), nie jest ograniczona jedynie do firm komercyjnych ubiegać się o nią mogą także organizacje nie działają w celu osiągnięcia zysku. Zasady przyznawania i uchylania akredytacji reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rejestracji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz i 1937). Wśród firm niekomercyjnych należy wyróżnić przede wszystkim ośrodki zarejestrowane w KSU, prowadzące działalność nienastawioną na zysk i współpracujące ze sobą w ramach sieci [więcej na temat KSU znajduje się w dalszej części opracowania]. Proponowany model instytucjonalnego wsparcia MSP ukierunkowany jest zwłaszcza na spełnienie wymogów związanych z tworzeniem zharmonizowanego systemu, dzięki któremu w pierwszym etapie MSP będą miały ułatwiony dostęp głównie do różnego rodzaju typu usług doradczych oraz wsparcia projektów inwestycyjnych dofinansowanych w ramach programów przedakcesyjnych. Stanowi on również podstawę systemu, poprzez który realizowana jest obecnie, i będzie w przyszłości, pomoc dla MSP, finansowana ze środków funduszy strukturalnych. W tym celu konieczne jest stosowanie jednolitych standardów jakościowych i spójnych instrumentów na każdym z etapów programowania, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (KSU) KSU jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą, niezależnych finansowo, niekomercyjnych organizacji. Wszystkie ośrodki KSU zarejestrowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w rejestrze prowadzonym na podstawie zapisów ustawy o PARP (art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy). Rejestr KSU obejmuje podmioty niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP, które świadczą usługi doradcze (w tym o charakterze ogólnym lub o charakterze proinnowacyjnym), informacyjne, szkoleniowe i finansowe (w tym udzielanie poręczeń lub udzielanie pożyczek) mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą. Sieć KSU powstała w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie PARP), w wyniku realizowanego wówczas programu Phare 1995 STEP I. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje działania KSU oraz wspiera merytorycznie i organizacyjnie uczestników systemu. Współpraca między ośrodkami Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw służy rozwojowi systemu wspierania przedsiębiorczości w Polsce, a tym samym zwiększeniu konkurencyjności MSP. 8

9 Wśród ośrodków KSU znajdują się organizacje, które działają w oparciu o bardzo różnorodne prawne formy działania, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, centra wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe, szkoły biznesu, organizacje rzemiosła, fundacje i stowarzyszenia. Członkowie sieci są niezależni i samofinansujący się, a uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Z założenia system KSU jest systemem otwartym ośrodki mogą w każdej chwili rozpocząć współpracę w ramach KSU, gdyż rejestracja prowadzona jest przez PARP w trybie ciągłym. Wymagania i standardy świadczenia usług KSU określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221). Wszystkie ośrodki Krajowego Systemu Usług dla MSP muszą: posiadać potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych; zapewniać realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje; posiadać system zapewnienia jakości świadczenia usług; przestrzegać, w prowadzonej działalności, zasad etyki zawodowej. Ośrodki KSU zobowiązane są do wdrożenia i stosowania systemu zapewnienia jakości, zarówno w zakresie organizacji pracy oraz świadczenia poszczególnych rodzajów usług, jak i współpracy w ramach sieci. Posiadany przez wszystkie ośrodki KSU system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO , jest weryfikowany przez niezależnych audytorów podczas okresowych audytów sprawdzających. Kolejne ośrodki są włączane do KSU po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu rejestrującego. Obecnie w KSU zarejestrowanych jest 171 organizacji, świadczących usługi w 181 lokalizacjach na terenie całej Polski, w tym: 123 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, 16 w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, 147 w zakresie usług informacyjnych, 153 w zakresie usług szkoleniowych, 9 w zakresie usług finansowych udzielanie poręczeń, 38 w zakresie usług finansowych udzielanie pożyczek. PARTNERZY W RAMACH KSU W ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP można wyodrębnić następujące grupy ośrodków, odpowiadające kategoriom świadczonych przez nie usług lub specjalizacji: Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) organizacje wyłonione w drodze regionalnych konkursów. W każdym województwie działa jedna RIF, która ściśle współpracuje z samorządem województwa, zwłaszcza w obszarze działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W większości są to agencje rozwoju regionalnego, działające na terenie danego województwa, lub też instytucje posiadające odpowiednie doświadczenie w dziedzinie wsparcia MSP (tj. izby, fundacje, stowarzyszenia). RIF posiadają duży potencjał merytoryczny i organizacyjny do świadczenia usług dla MSP, dlatego też 9

10 wdrażają oraz współpracują przy wdrażaniu programów regionalnych dotyczących MSP. Wszystkie RIF są zarejestrowane w KSU. RIF, podobnie jak i PK, współpracują z Lokalnymi Okienkami Przedsiębiorczości (LOP) w zakresie wymiany informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych na rynku instrumentów i form wsparcia. Lista RIF dostępna jest na stronach internetowych PARP pod adresem: oraz w ostatnim rozdziale niniejszej publikacji. Krajowa Sieć Innowacji (KSI), coraz dynamiczniej rozwijająca swoją działalność, skupia ośrodki KSU specjalizujące się w świadczeniu usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Usługi te to głównie pomoc w zakresie tworzenia warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wszystkie ośrodki KSI mają uregulowaną, stałą współpracę z instytucjami badawczymi (obecnie z 55) w zakresie świadczenia usług lub stanowią wydzieloną organizacyjnie jednostkę takiej jednostki naukowej. Obecnie KSI tworzy 16 ośrodków zarejestrowanych w KSU, które podczas świadczonych usług korzystają z Bazy Danych Technologii KSI, dostępnej pod adresem: zawierającej oferty technologii oraz zapytania o technologię. Dzięki tej bazie ośrodki KSI mogą kojarzyć przedsiębiorców zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi z ośrodkami KSI z innych województw. Punkty Konsultacyjne (PK), w których mikro-, małe i średnie firmy mogą uzyskać bezpłatne usługi informacyjne, niewymagające dłuższego czasu pracy konsultanta, obejmujące zagadnienia związane z: administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem przedsiębiorstwem (z zakresu prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji itp.) oraz zasad przygotowywania wniosków o pomoc publiczną (w tym z programów wsparcia), a także finansowania działalności firmy z innych źródeł (w tym z oferty finansowania zewnętrznego banków i innych instytucji finansowych), możliwością skorzystania z zaawansowanych usług doradczych, itp. Organizacje prowadzące PK są wybierane w drodze konkursów, ogłaszanych przez PARP, w których wśród głównych kryteriów oceny są lokalizacja i zasięg działania punktu, potencjał organizacyjny ośrodka, kwalifikacje konsultantów mających świadczyć usługi informacyjne w ramach PK, sytuacja finansowa ośrodka itp. Obecnie na terenie całego kraju działa prawie 200 PK, wszystkie z nich są zarejestrowane w KSU w zakresie usług informacyjnych. Centra Euro Info (EIC 1 ) w ramach sieci międzynarodowej w Polsce działa 14 ośrodków, z których 13 należy do KSU lub prowadzi EIC we współpracy z ośrodkiem KSU. Centra Euro Info świadczą również usługi informacyjne, jednak specjalizują się zwłaszcza w zakresie informacji na temat: warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej, ułatwiania szeroko rozumianej współpracy polskich przedsiębiorstw z firmami (poszukiwanie i kojarzenie partnerów gospodarczych) oraz z instytucjami krajów członkowskich, norm i standardów towarowych, regulacji prawnych Unii Europejskiej itp. Szczegółowe informacje na temat zakresu usług świadczonych przez Centra Euro Info znajdują się na ogólnopolskiej stronie internetowej EIC: 1 ang. Euro Info Centre 10

11 Fundusze poręczeniowe, z których część skupiona jest w Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych (KSWP). Spośród 54 lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych działających w Polsce, 9 to ośrodki KSU. Szczegółowe informacje na temat Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz lista instytucji działających w jego ramach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: Fundusze pożyczkowe, z których część skupiona jest w Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych (PSFP). Spośród 75 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych działających w Polsce, 38 to ośrodki KSU. Szczegółowe informacje na temat Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych oraz lista instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w jego ramach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: STRUKTURA KSU Krajowy System Usług dla MSP jest ogólnopolską siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą ośrodków. Członkowie KSU są niezależni i samofinansujący się. Działania KSU koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi rejestr KSU (w tym KSI) oraz wspiera system organizacyjnie i merytorycznie. Sieć ośrodków podzielona jest na 16 regionów odpowiadających podziałowi administracyjnemu kraju. Organizacje zarejestrowane w KSU współpracują ze sobą na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. W każdym z województw, podczas spotkań regionalnych, wybierani są dwaj przedstawiciele ośrodków KSU, którzy zajmują się organizacją prac w regionie oraz reprezentują go w Radzie Koordynacyjnej KSU. Kadencja rady trwa dwa lata. Do wykonywania określonych prac Rada powołuje Grupy Zadaniowe, które czuwają nad rozwojem powierzonych im sfer działania KSU, np. w zakresie rozwoju poszczególnych kategorii usług KSU. Do realizacji bieżących zadań powoływane są doraźnie Zespoły Zadaniowe. OFERTA OŚRODKÓW KSU Każda organizacja zarejestrowana w KSU świadczy przynajmniej jedną z sześciu kategorii usług adresowanych do mikro-, małych i średnich firm lub osób podejmujących działalność gospodarczą, tj. usługi: doradcze (w tym o charakterze: ogólnym i proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne, finansowe (w tym udzielanie: poręczeń i pożyczek). Większość ośrodków KSU realizuje także usługi na rzecz władz lokalnych czy regionalnych. Część ośrodków specjalizuje się w określonych dziedzinach lub branżach, w tym m.in. w transferze technologii, systemach zarządzania jakością, badaniach i certyfikacji. 11

12 Krótką charakterystykę usług realizowanych przez KSU zawiera poniższa tabela: USŁUGI DORADCZE o charakterze ogólnym, np.: w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu, jakości, itp. o charakterze proinnowacyjnym, służące rozwojowi firmy poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, w tym: ocena potrzeb technologicznych, promocja technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, inne działania, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii USŁUGI FINANSOWE udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących dodatkową formę zabezpieczenia głównie kredytów i pożyczek (fundusze poręczeniowe) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (fundusze pożyczkowe) USŁUGI INFORMACYJNE udzielanie informacji: o administracyjno-prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej o dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej o zasadach przygotowywania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł teleadresowych o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych o zasadach dokonywania inwestycji w Unii Europejskiej wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej (w tym zagranicznej) wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych (w tym weryfikowanych poprzez wywiadownie gospodarcze) USŁUGI SZKOLENIOWE np. z zakresu marketingu, finansów, zarządzania, dla osób podejmujących działalność gospodarczą, branżowe, ogólne (m.in. komputerowe, językowe) itp. szkolenia otwarte, w których uczestnictwo jest ogólnie dostępne szkolenia zamknięte, organizowane na indywidualne zamówienie klienta DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODKI KSU? Konsultanci KSU mają duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, znają specyfikę swoich środowisk lokalnych oraz kierunki rozwoju regionu dzięki temu służą profesjonalną pomocą w zakresie planowania rozwoju firmy, także pod kątem zmian zachodzących na danym terenie. Dzięki różnorodności ośrodków skupionych w KSU oferta świadczonych przez nie usług jest bardzo szeroka. Każdy przedsiębiorca (lub osoba podejmująca działalność gospodarczą) powinien znaleźć w ośrodku KSU pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z prowadzeniem własnej firmy. Niemniej jednak, niektóre ośrodki specjalizują się jedynie w bardzo wąskim zakresie świadczonych usług (np. związanych z daną branżą) i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich oczekiwań przedsiębiorców. W związku z tym stworzono wewnętrzny system pozwalający ośrodkom na szybkie wyszukiwanie partnerów w ramach KSU, którzy zrealizują dla Państwa pożądaną usługę. Toteż niezależnie od stopnia złożoności poszukiwanej usługi, dzięki wdrożonym w KSU narzędziom wymiany informacji, każdy ośro- 12

13 dek w krótkim czasie powinien wyszukać dla swoich klientów specjalistę lub zebrać zespół ekspercki, który sprosta Państwa oczekiwaniom. Przykłady oferty usług KSU są pod adresem: Warte podkreślenia jest także stałe dostosowywanie oferty usług świadczonych przez ośrodki KSU do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Ośrodki KSU, na podstawie informacji otrzymywanych od swoich klientów, uruchamiają nowe usługi, tworzą pakiety informacyjne, tematycznie dostosowywane do bieżących potrzeb firm i innych klientów KSU. Każdy ośrodek zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw posiada wdrożony system zapewnienia jakości świadczonych usług, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Ponadto, na zamówienie PARP, niezależni audytorzy weryfikują spełnianie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221), w tym zgodność z ww. normą. Wszystkie te działania gwarantują, że w każdym z ośrodków klienci obsługiwani są z jednakową starannością. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest również dostępność geograficzna ośrodków. Sieć obecna jest niemalże w całej Polsce. JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ KSU? Aby skorzystać z pomocy ośrodka KSU wystarczy udać się do jego siedziby lub zadzwonić i umówić się na spotkanie z konsultantem. W zależności od specyfiki zamówienia oraz potrzeb przedsiębiorcy usługa może zostać zrealizowana w ośrodku lub bezpośrednio w jego firmie. Wybór ośrodka, z usług którego będzie korzystał przedsiębiorca, zależy tylko od niego. W tym względzie nie istnieją żadne ograniczenia terytorialne. Każdy ośrodek indywidualnie ustala ceny świadczonych usług. Podczas wyceny pod uwagę branych jest wiele czynników, m.in. czas pracy konsultanta, złożoność usługi, poziom cen na rynku. GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG DLA MSP? Bliższe informacje na temat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw można uzyskać w każdym ośrodku należącym do sieci, w tym w Regionalnych Instytucjach Finansujących i Punktach Konsultacyjnych, a także w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pełna lista teleadresowa organizacji zarejestrowanych w KSU, oraz ich lokalizacji świadczenia usług, dostępna jest na stronach internetowych KSU pod adresem: ksu.parp.gov.pl. Tam też można znaleźć na bieżąco aktualizowany katalog usług KSU. 13

14 1.3. AKTYWNOŚĆ OŚRODKÓW KSU W 2005 ROKU Dane zaprezentowane poniżej obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. W ciągu tego okresu weszły w życie postanowienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2005 r., określające szczegółowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla MSP oraz wymagania dotyczące świadczenia poszczególnych usług, organizacji pracy oraz współpracy w ramach sieci, które miały także wpływ na gromadzone o KSU dane. Każdy z zarejestrowanych w 2005 r. ośrodków bezpośrednio świadczył przynajmniej jedną z następujących kategorii usług: doradcze o charakterze ogólnym, np. w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu, jakości itp. i/lub o charakterze proinnowacyjnym, służące rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, dotyczące w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych technologii, oraz innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii; szkoleniowe, zamknięte prowadzone na specjalne zamówienie klientów, i/lub otwarte dostępne w ofercie ośrodka; informacyjne, polegające na udzielaniu informacji: o administracyjno-prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, o dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, teleadresowych, o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych, o zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej, o zasadach sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł, a także na: wprowadzaniu informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej oraz wyszukiwaniu potencjalnych partnerów gospodarczych; finansowe, polegające na udzielaniu poręczeń i/lub na udzielaniu pożyczek. W 2005 r. w Krajowym Systemie Usług dla MSP zarejestrowano 191 lokalizacji ośrodków KSU. 145 z nich uzyskało rejestrację w kategorii usług doradczych o charakterze ogólnym, 19 usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, 142 informacyjnych, 159 szkoleniowych, 15 finansowych polegających na udzielaniu poręczeń i 42 finansowych polegających na udzielaniu pożyczek. Analizie poddano działalność 184 ośrodków KSU, które nadesłały raporty, w zakresie liczby świadczonych usług, liczby klientów z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje usług KSU, tj. usługi doradcze o charakterze ogólnym, doradcze o charakterze proinnowacyjnym, informacyjne, szkoleniowe i finansowe polegające na udzielaniu poręczeń i pożyczek. 14

15 Przedstawione poniżej dane dotyczą usług zrealizowanych na rzecz klientów z sektora MSP, osób podejmujących działalność gospodarczą (start ups), osób bezrobotnych, dużych firm, przedsiębiorstw państwowych i władz regionalnych. W niniejszym opracowaniu skupiono się w szczególności na analizie informacji na temat aktywności ośrodków KSU, ukierunkowanej na dwie główne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MSP, grupy odbiorców usług KSU, tj. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty podejmujące działalność gospodarczą. Rozkład liczby ośrodków w poszczególnych województwach oraz liczby instytucji, które przesłały sprawozdania przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1. Liczba lokalizacji ośrodków zarejestrowanych w KSU w układzie wojewódzkim, wraz ze wskazaniem liczby nadesłanych raportów Województwo Liczba lokalizacji KSU w regionie Liczba wprowadzonych raportów dolnośląskie kujawsko-pomorskie 9 9 lubelskie lubuskie 7 5 łódzkie 9 8 małopolskie 7 7 mazowieckie opolskie 5 4 podkarpackie podlaskie 8 7 pomorskie śląskie świętokrzyskie 8 8 warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie SUMA W okresie objętym sprawozdawczością ośrodki KSU obsłużyły łącznie klientów, z czego 59% stanowili klienci z sektora MSP, zaś 8% osoby podejmujące działalność gospodarczą. Największą liczbę klientów obsłużyły w 2005 r. ośrodki zarejestrowane w KSU, działające na terenie województwa wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Najmniejszą zaś odnotowano w województwach opolskim, podkarpackim i małopolskim. 15

16 Szczegółowy rozkład liczby obsłużonych klientów w poszczególnych województwach obrazuje tabela nr 2. Tabela nr 2. Rozkład liczby klientów obsłużonych przez ośrodki KSU w poszczególnych województwach, z podziałem na dwie grupy klientów: MSP i osoby podejmujące działalność gospodarczą. Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Liczba klientów ogółem Klienci z sektora MSP % klientów ogółem W tym: Klienci podejmujący działalność gosp. % klientów ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska Średnio w ciągu roku jeden ośrodek obsłużył 1101 klientów, w tym 649 to klienci z sektora MSP, a 87 to osoby podejmujące działalność gospodarczą. Szczegółowe dane w układzie wojewódzkim dotyczące średniej liczby klientów z sektora MSP oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, którzy skorzystali z oferty organizacji zarejestrowanych w KSU przedstawia tabela nr 3. 16

17 Tabela nr 3. Liczba klientów, którzy skorzystali z oferty usług ośrodków KSU w przeliczeniu na jeden ośrodek w województwie Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Klienci ogółem W tym grupy klientów, w przeliczeniu na jeden ośrodek: Klienci MSP Klienci podejmujący działalność gosp. dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska Z przeprowadzonej analizy raportów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. nadesłanych przez ośrodki KSU wynika, że wśród ogólnej liczby zrealizowanych usług ( ) zdecydowaną większość stanowią usługi informacyjne (82%). Do drugiej najczęściej realizowanej grupy usług należą usługi doradcze o charakterze ogólnym ( %). Najmniej usług zrealizowano w 2005 r. w zakresie usług finansowych udzielania poręczeń (0,28%) oraz w kategorii usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (0,37%). Na powyższe wyniki wpływ miała stosunkowo niewielka ilość organizacji, które zarejestrowane były w KSU w tych dwóch kategoriach (usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym 19 zarejestrowanych ośrodków, usługi finansowe polegające na udzielaniu poręczeń 15) Liczbę zrealizowanych usług według rodzajów w poszczególnych województwach prezentuje tabela nr 4. 17

18 Tabela nr 4. Liczba zrealizowanych usług według rodzaju w układzie wojewódzkim Usługi: Województwo doradcze o charakterze: ogólnym proinnowa- - cyjnym szkoleniowe informacyjne finansowe (udzielanie poręczeń) finansowe (udzielanie pożyczek) inne dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska udział danego rodzaju usług w usługach ogółem (w%) 9 <1* 5 82 <1* 1 2 * Wartości zapisane w formacie <1 są zapisem udziału oscylującego na poziomie poniżej 1 punktu procentowego Wśród usług świadczonych w 2005 r. przez ośrodki KSU, których odbiorcami były małe i średnie przedsiębiorstwa, zdecydowanie przeważają bezpłatne usługi informacyjne (aż 86%), świadczone głównie w ramach Punktów Konsultacyjnych. Drugą kategorię, największą pod względem udziału wśród ogółu usług dla MSP świadczonych przez KSU w 2005 r., stanowią usługi doradcze o charakterze ogólnym (6%). Podobna kolejność występuje w przypadku usług świadczonych dla odbiorców w kategorii: start-ups (55% udział usług informacyjnych, 34% udział usług doradczych o charakterze ogólnym). 18

19 Strukturę danych dotyczących udziału poszczególnych kategorii usług wśród ogółu zrealizowanych usług oraz usług zrealizowanych dla dwóch grup docelowych: małych i średnich przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą odzwierciedla tabela nr 5. Tabela nr 5. Udział poszczególnych kategorii usług zrealizowanych przez ośrodki KSU Kategoria usług Doradcze o charakterze Udział usług danej kategorii, wśród usług zrealizowanych ogółem (w%) Wśród ogółu usług dla MSP (w%) W tym: Wśród ogółu usług dla osób podejmujących działalność gosp. (w%) ogólnym proinnowacyjnym <1* <1* <1* Szkoleniowe Informacyjne Finansowe (fundusze poręczeniowe) <1* <1* <1* Finansowe (fundusze pożyczkowe) Inne (niesklasyfikowane) 2 3 <1* * Wartości zapisane w formacie <1 są zapisem udziału oscylującego na poziomie poniżej 1 punktu procentowego. W ciągu 2005 r. jeden ośrodek KSU wyświadczył średnio 970 usług dla klientów z sektora MSP oraz 50 dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Na wielkość średniej liczby usług dla klientów z sektora MSP, zrealizowanych przez jeden ośrodek, największy wpływ miała średnia liczba usług zrealizowanych dla MSP przez jedną organizację zarejestrowaną w KSU w województwie mazowieckim (5053). Na średnią liczbę usług dla osób podejmujących działalność gospodarczą największy wpływ miała średnia liczba usług wyświadczonych dla tej grupy klientów w województwie małopolskim (127). Szczegółowe dane dotyczące liczby usług zrealizowanych przez ośrodki KSU na rzecz klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą w przeliczeniu na jeden ośrodek w województwie prezentuje tabela nr 6. 19

20 Tabela nr 6. Liczba usług zrealizowanych przez ośrodki KSU na rzecz klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą w przeliczeniu na jeden ośrodek w województwie Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Usługi ogółem Usługi dla MSP w przeliczeniu na jeden ośrodek % usług ogółem W tym: Usługi dla osób podejmujących działalność gospodarczą w przeliczeniu na ośrodek % usług ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska Kolejna część niniejszego opracowania poświęcona jest podsumowaniu danych dotyczących świadczenia usług KSU (doradczych o charakterze ogólnym, doradczych o charakterze proinnowacyjnym, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych polegających na udzielaniu poręczeń i pożyczek) małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą w poszczególnych województwach. Największą liczbę usług informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw ośrodki KSU zrealizowały w 2005 r. w województwach: mazowieckim (84 319), wielkopolskim (18731), pomorskim (9125) oraz śląskim (8817). W przypadku usług informacyjnych dla osób podejmujących działalność gospodarczą najwięcej usług zrealizowały ośrodki z województwa lubelskiego (900), małopolskiego (737) i podlaskiego (702). 20

21 Poniższa tabela prezentuje szczegółowe dane na temat zrealizowanych w 2005 r. przez ośrodki KSU usług informacyjnych, z zachowaniem podziału na grupy docelowe odbiorców tych usług. Tabela nr 7. Liczba usług informacyjnych zrealizowanych przez ośrodki KSU na rzecz klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą w układzie wojewódzkim Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Usługi ogółem Dla MSP w tym: informacyjne W tym: Dla osób podejmujących działalność gosp. w tym: informacyjne dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska W przypadku kategorii usług doradczych o charakterze ogólnym największą ich liczbę zrealizowano w 2005 r. w województwach odpowiednio: dla MSP warmińsko-mazurskim (3704), dolnośląskim (1298) oraz pomorskim (1156); dla osób podejmujących działalność gospodarczą pomorskim (1399), podkarpackim (491) oraz mazowieckim (233). Szczegółowe informacje prezentuje tabela nr 8. 21

22 Tabela nr 8. Liczba zrealizowanych usług doradczych o charakterze ogólnym dla klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą w układzie wojewódzkim W tym: Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Usługi ogółem Dla MSP w tym: doradcze o charakterze ogólnym Dla osób podejmujących działalność gosp. w tym: doradcze o charakterze ogólnym dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska Stosunkowo mało popularne wśród odbiorców usług KSU są usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. W 2005 r. usługi doradcze służące rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, polegające m.in. na ocenie potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażaniu nowych technologii i innych działaniach, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnych technologii, wykonano dla MSP jedynie w 663 przypadkach. Największą liczbę tego typu usług ośrodki KSU zrealizowały dla małych i średnich przedsiębiorców z województw: łódzkiego (176), śląskiego (143) i dolnośląskiego (120). 22

23 Tabela nr 9. Liczba zrealizowanych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą, w układzie wojewódzkim W tym: Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Usługi ogółem dla MSP w tym: doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla osób podejmujących działalność gosp. w tym: doradcze o charakterze proinnowacyjnym dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska Wśród usług szkoleniowych zrealizowanych w 2005 r. przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla MSP niemal 41% stanowiły szkolenia, których odbiorcami były małe i średnie przedsiębiorstwa ( przeszkolonych osób) oraz 5% szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą ( uczestników). Największą liczbę szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw zorganizowały ośrodki KSU w województwach dolnośląskim (1350), mazowieckim (799) oraz lubuskim (505), zaś organizacje zarejestrowane w województwach: pomorskim, śląskim i świętokrzyskim zrealizowały najwięcej usług szkoleniowych dla osób podejmujących działalność gospodarczą, tj odpowiednio 103, 83 i

24 Szczegółowe zestawienie dotyczące liczby szkoleń zorganizowanych dla klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą przez ośrodki KSU w poszczególnych województwach prezentuje tabela nr 10. Tabela nr 10. Liczba szkoleń zorganizowanych dla klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą przez ośrodki KSU w poszczególnych województwach wraz ze wskazaniem liczby osób przeszkolonych Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Usługi ogółem dla MSP szkolenia w tym: liczba uczestników W tym: dla osób podejmują-cych działalność gosp. szkolenia w tym: liczba uczestników dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska zarejestrowanych w KSU w 2005 r. funduszy poręczeniowych zrealizowało od stycznia do grudnia 2005 r. 704 usługi finansowe (polegające na udzielaniu poręczeń) dla MSP oraz 5 dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Najwięcej poręczeń dla MSP udzielono w województwach: zachodniopomorskim (225), lubelskim (210) i warmińsko-mazurskim (107). Jedyne usługi w tej kategorii dla grupy start ups wykonano w województwach: śląskim (3) i warmińsko-mazurskim (2). 24

25 40 funduszy pożyczkowych, będących członkami KSU, zrealizowało w 2005 r usług finansowych (polegających na udzielaniu pożyczek) dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 325 dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Największą aktywność w tej sferze odnotowano w przypadku organizacji zarejestrowanych w KSU w województwach odpowiednio: w przypadku usług dla MSP małopolskim (551), śląskim (277), mazowieckim (275), a w przypadku usług dla osób podejmujących działalność gospodarczą małopolskim (109), mazowieckim (65) i zachodniopomorskim (47). Tabela nr 11. Liczba usług finansowych zrealizowanych przez ośrodki KSU dla klientów z sektora MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą w układzie wojewódzkim W tym: Województwo Liczba ośrodków KSU, które nadesłały raport Usługi ogółem dla MSP w tym: finansowe (udzielanie poręczeń) w tym: finansowe (udzielanie pożyczek) dla osób podejmujących działalność gosp. w tym: finansowe (udzielanie poręczeń) w tym: finansowe (udzielanie pożyczek) dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie cała Polska

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2008 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Sylwia Marczyńska Andrzej Szwoch Projekt

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Warszawa, 28 listopada 2006 r. KRAJOWY SYSTEM USŁUG UG dla Sieć współpracujących

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Anny Forin Andrzeja Szwoch Agaty Wieruszewskiej Warszawa, 2007 r. Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Andrzej Szwoch Agata Wieruszewska Korekta:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

EURO INFO CENTRE (EIC) w PARP

EURO INFO CENTRE (EIC) w PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Andrzeja Szwoch

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Andrzeja Szwoch PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Andrzeja Szwoch Warszawa, 2006 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Andrzej Szwoch Korekta: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług 2013 Informacja na temat Krajowego Systemu Usług Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Czym jest Krajowy System Usług? Misja: Rozwój przedsiębiorstw Ponad 270 ośrodków

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 10 lat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości efekty działalności Agencji i wyzwania na przyszłość Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. 2013 Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 14 marca 2013 r. Obszary działalności PARP Działalność proeksportowa Sieci współpracy PARP Realizacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MSP poprzez zapewnienie im usług informacyjno-doradczych

Wsparcie MSP poprzez zapewnienie im usług informacyjno-doradczych 2014 Wsparcie MSP poprzez zapewnienie im usług informacyjno-doradczych Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 23 stycznia 2014 r Misja: Rozwój przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Plan prezentacji Kim jesteśmy? Czym się

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo