Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Okres programowania Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie Katarzyna Kozłowska

2 System programowania Odnowiona Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Krajowe strategie sektorowe Rozporządzenia PE i Rady w sprawie EFS, EFRR i FS Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne PO Kapitał Ludzki 2

3 Krajowe dokumenty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Wytyczne MRR: horyzontalne i szczegółowe Szczegółowy Opis Priorytetów w PO KL System Realizacji Programu Plan działania ania Dokumentacja konkursowa 3

4 Programy Operacyjne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Kapitał Ludzki Innowacyjna Gospodarka Rozwój Polski Wschodniej Europejska Współpraca Terytorialna Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 4

5 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

6 Obszary wsparcia Zatrudnienie Integracja społeczna Adaptacyjność Edukacja Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich Budowa sprawnej i skutecznej administracji 6

7 Cele PO Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej cele szczegółowe Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 5: Wzrost spójności terytorialnej Diagnoza społeczno- ekonomiczna 7

8 PO KAPITAŁ LUDZKI nowe obszary i grupy zdrowie szkolnictwo wyŝsze administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zasady dobrego rządzenia partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i pracowników) specjalna pula środków przeznaczona na wsparcie tych podmiotów inicjatywy oraz pakty podejmowane oddolnie przez społeczności lokalne 8

9 PO KAPITAŁ LUDZKI struktura 2 komplementarne komponenty: centralny regionalny przede wszystkim wsparcie dla struktur i systemów 38 % środków wsparcie dla osób i grup społecznych 62 % środków 9

10 Struktura PO Kapitał Ludzki IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka MPiPS MPiPS MEN MNiSW komponent centralny Priorytet V Dobre rządzenie MRR Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna SW SW SW SW komponent regionalny 10

11 Priorytet Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny Ogółem I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyŝsze i nauka V. Dobre rządzenie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X. Pomoc techniczna OGÓŁEM PO KL

12 Struktura wdraŝania ania Instytucja Zarządzająca: MRR Instytucje Pośredniczące: MPiPS, MSWiA, MEN itp. Instytucje Pośredniczące: Samorządy Województw Instytucje WdraŜające / Instytucje Pośredniczące II 12

13 Priorytety PO Kapitał Ludzki

14 Zakres wsparcia: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i mechanizmów zwiększających efektywność instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji i pomocy społecznej, rozwój systemu informacji, promocji i monitorowania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, opracowanie, wdraŝanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, realizowanych przez wyspecjalizowane instytucje o zasięgu ogólnokrajowym, (SW, OHP, PFRON). 14

15 Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Projekty na rzecz społeczności romskiej IPII/IZ : MSWiA Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: członkowie społeczności romskiej, osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce Typ projektów: projekty na rzecz społeczności romskiej z zakresu: integracji społecznej, zatrudnienia i edukacji 15

16 Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Projekty konkursowe - poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i męŝczyzn oraz godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego IP: Departament WdraŜania EFS w MPiPS IPII/IW: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci; pracodawcy 16

17 Typy projektów WdraŜanie i upowszechnianie rozwiązań słuŝących godzeniu Ŝycia zawodowego i rodzinnego, w tym m.in. poprzez: pilotaŝową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu Ŝycia zawodowego i rodzinnego tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych) upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska 17

18 Zakres wsparcia: Priorytet II: Rozwój j zasobów w ludzkich i potencjału u adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących cych rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (m.in. szkolenia i doradztwo, badania, analizy, promowanie nowych form i metod organizacji pracy, popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, upowszechnianie nowych form i metod kształcenia) wsparcie systemu adaptacyjności kadr m.in. poprzez podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych oraz tworzenie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, zwiększanie zaangaŝowania partnerów społecznych w działania na rzecz wzrostu potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowanie programów profilaktycznych oraz programów wpierających 18

19 Działanie 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach IPII/IZ : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, ponadregionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw i ich pracownicy Typ projektów: - ponadregionalne (co najmniej 2 województwa) zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców przygotowywane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm - ogólnopolskie (co najmniej 5 województw) otwarte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw - studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw 19

20 Działanie 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności IPII/IZ : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Projektodawcy: partnerzy społeczni i gospodarczy (reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców) Grupy docelowe: przedsiębiorstwa i ich pracownicy przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele organizacji związkowych Typ projektów: projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, społecznej odpowiedzialności biznesu 20

21 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty o Zakres wsparcia: efektywne zarządzanie systemem oświaty wysoka jakość kształcenia, dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr oświaty, ogólnopolskie programy wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. 21

22 Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekty konkursowe - poddziałanie Efektywny system kształcenia nauczycieli IP: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Departament Funduszy Strukturalnych IPII/IW : nie dotyczy Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. uczelnie, szkoły i ich organy prowadzące, kuratoria, ministerstwa Typ projektów: przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela, uruchomienie nowego typu studiów wyŝszych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 22

23 Działanie 3.4 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Podniesienie efektywności systemu kształcenia nauczycieli IP: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Departament Funduszy Strukturalnych IPII/IZ : nie dotyczy Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. uczelnie, szkoły i ich organy prowadzące Typ projektów: przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela, uruchomienie nowego typu studiów wyŝszych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 23

24 Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe Ŝycie Projekty konkursowe - poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe Ŝycie IPII/IW : nie dotyczy Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: m. in. uczniowie, nauczyciele, doradcy zawodowi, szkoły, placówki doskonalenia Typ projektów: narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów - budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego - biuletyn dla uczniów i doradców zawodowych - programy doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego 24

25 Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekty konkursowe - poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia IP: Minister właściwy ds. Oświaty i wychowania Departament Funduszy Strukturalnych IPII/IZ : nie dotyczy Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. organy prowadzące szkoły i placówki, szkoły i placówki oświatowe, kuratoria oświaty Typ projektów: opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących mi. in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości 25

26 Zakres wsparcia: Priorytet IV: Szkolnictwo wyŝsze i nauka badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyŝszym, realizacja programów rozwojowych uczelni, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. 26

27 Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyŝszego Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni IPII/IZ : Minister właściwy ds. szkolnictwa wyŝszego Departament WdroŜeń i Innowacji Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. uczelnie (instytucje i kadra akademicka), studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu Typ projektów: przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, dostosowanie programów na istniejących kierunkach do potrzeb rynku pracy, rozszerzanie oferty uczelni o programy, kursy i zajęcia fakultatywne, zwiększenie udziału szkolnictwa wyŝszego w kształceniu ustawicznym, opracowanie i wdroŝenie programów i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, współpraca uczelni z pracodawcami, organizowanie staŝy i szkoleń w wiodących krajowych i zagranicznych uczelniach 27

28 Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych IPII/IZ : Minister właściwy ds. szkolnictwa wyŝszego Departament WdroŜeń i Innowacji Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. Jednostki naukowe i ich pracownicy, przedsiębiorstwa działające w sektorze B+R i ich pracownicy, podmioty współpracujące z podmiotami działającymi w sektorze B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie) w zakresie działań informacyjnych Typ projektów: podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojo0wymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych, projekty podnoszące świadomości pracowników systemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych dla gospodarki a takŝe potrzeb sektora nauki i biznesu w tym zakresie, przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe w procesie kształcenia na poziomie wyŝszym 28

29 Priorytet V: Dobre rządzenie Zakres wsparcia: modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i podnoszenie kompetencji kadr, podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, wsparcie dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług oraz tworzenie i wdraŝanie programów szkoleniowych dla kadr, wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a partnerami społeczno gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kreowania i realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych, przygotowanie organizacji pozarządowych do roli aktywnego, sprawnego partnera dla administracji publicznej. 29

30 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej IPII/IZ : MSWiA Grupy docelowe: m.in. urzędy administracji samorządowej, pracownicy tych urzędów, samorządowe kolegia odwoławcze i ich pracownicy, regionalne izby obrachunkowe i ich pracownicy Typ projektów: projekty ukierunkowane na poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania, projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr, projekty obejmujące wzmacnianie zdolności regulacyjnych i analitycznych, wzmocnienie potencjału samorządowych kolegiów odwoławczych, wzmocnienie potencjału regionalnych izb obrachunkowych 30

31 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekty konkursowe - Poddziałanie Podnoszenie kompetencji kadr słuŝb publicznych IP: brak koordynację zadań zapewnia MRR Departament Zarządzania EFS IPII/IW : MSWiA Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: jednostki administracji publicznej (niebędącej częścią administracji rządowej ani samorządowej); pracownicy jednostek administracji publicznej (niebędących częścią administracji rządowej ani samorządowej) pracownicy słuŝb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Typ projektów: badania i oceny potrzeb szkoleniowych słuŝb publicznych szkolenia generalne i specjalistyczne dla słuŝb publicznych pomoc doradcza i szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesów 31

32 Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Rozwój dialogu obywatelskiego IPII/IZ : Departament WdraŜania EFS w MPiPS Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, osoby poszukujące pomocy prawnej Typ projektów: wypracowanie, upowszechnienie i wdroŝenie standardów działania III sektora, tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie juŝ istniejących w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych, tworzenie i wspieranie porozumień organizacji, tworzenie i wdraŝanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tworzenie i wdraŝanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej 32

33 Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, osoby poszukujące pomocy prawnej Typ projektów: studia, analizy i ekspertyzy na temat dialogu społecznego, wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, tworzenie i wdraŝanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego, tworzenie i wdraŝanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informatycznych, tworzenie i wdraŝanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branŝowym 33

34 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Zakres wsparcia: realizacja programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (bezrobotnych lub poszukujących pracy), promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na poziomie regionalnym 34

35 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projektodawcy: wszystkie podmioty z wyłączeniem wup i pup chyba, Ŝe projekty dotyczą budowy partnerstwa publiczno-społecznego Grupy docelowe: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy) w szczególności osoby zaliczane do jednej lub kilku z wymienionych grup : - osoby pozostajecie bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat - osoby do 25 roku Ŝycia, - osoby niepełnosprawne - - osoby po 45 roku Ŝycia - osoby niepozostające w zatrudnieniu zamieszkujące na obszarach wiejskich, zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych - instytucje rynku pracy i ich pracownicy (bez wup i pup) - podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 35

36 Typ projektów: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez pracy w tym poprzez szersze zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŝliwości doskonalenia zawodowego organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy wsparcie psychologiczno-doradcze realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka form wsparcia takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staŝe, praktyki zawodowe, szkolenia podnoszące i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, subsydiowane zatrudnienie zapewnienie pomocy w opiece nad dziećmi wspieranie wolontariatu wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, moŝliwości udziału w szkoleniach itp. upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia tworzenie systemu zachęt dla mśp w celu zatrudniania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kampanie promocyjne na rzecz zatrudniania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 36

37 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przez złoŝeniem wniosku) w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres powyŝej 24 miesięcy - kobiety (zawłaszcza wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub powracające po przerwie związanej w wychowaniem dzieci) - osoby do 25 roku Ŝycia - osoby niepełnosprawne - osoby po 45 roku Ŝycia - osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich odchodzące z rolnictwa 37

38 Typ projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym załoŝenie spółdzielni socjalnej lub spółdzielni) poprzez: doradztwo oraz szkolenia przyznanie środków na rozwój działalności gospodarczej do 10 tys. Euro wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 m-cy obejmujące pomoc finansową wypłacaną miesięcznie (200 euro), połączoną z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji kampanie promocyjno-informacyjne upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 38

39 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: - mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejskowiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców - społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów 39

40 Typ projektów: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym rozwój dialogu, partnerstwa publiczni-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich 40

41 Zakres wsparcia: Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej realizacja programów na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagroŝonych wykluczeniem społecznym wsparcie dla podmiotów i instytucji zamierzających utworzyć jednostkę ekonomii społecznej wspieranie instytucji oferujących pomoc jednostkom ekonomii społecznej wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie, w celu ich reintegracji z rynkiem pracy, 41

42 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby powracające na rynek pracy po urlopach osoby po 50 roku Ŝycia wychowawczych i macierzyńskich, młodzieŝ w wieku lat zagroŝona wykluczeniem społecznych ( z wyjątkiem objętych programem OHP), osoby bezdomne, uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na czas oznaczony, mające trudności z integracją zawodową i społeczną, członkowie mniejszości etnicznych i narodowych ( z wyjątkiem Romów), osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, j mające trudności z integracją zawodową i społeczną, osoby uzaleŝnione poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, otoczenie osób wykluczonych (poradnictwo i promocja), pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej działających w regionie, partnerzy społeczni i gospodarczy 42

43 Typ projektów: wsparcie (prawne, organizacyjne, szkoleniowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej kursy i szkolenia umoŝliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji dla osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym zatrudnienie subsydiowane w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne prowadzące do integracji zawodowej i społecznej rozwój nowym form i metod wsparcia środowiskowego rozwój usług społecznych przezwycięŝających indywidualne bariery w integracji rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie promocja i wsparcie wolontariatu wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieŝy akcje kampanie promocyjne rozwój dialogu i partnerstwa na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie i,lokalnie prowadzenie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji społecznej 43

44 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej w szczególności stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy 44

45 Typ projektów: Wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: doradztwo oraz szkolenia umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŝenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej realizacja usług na rzecz ekonomii społecznej obejmujących: usługi prawne, finansowe i marketingowe działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez kampanie promocyjnoinformacyjne 45

46 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: - mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejskowiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. Mieszkańców - społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów 46

47 Typ projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach ( z wyłączeniem instrumentów objętych pomocą publiczną) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym ( np.. W formie szkoleń, spotkań seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 47

48 Zakres wsparcia: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo, podwyŝszanie kwalifikacji), zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację), transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw, stypendia dla doktorantów) 48

49 Działanie 8.1 Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, regionalne sieci kooperacyjne i ich pracownicy, pracujące osoby dorosłe ( w tym wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 49

50 Typ projektów ogóle i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, BHP, elastycznych form pracy, organizacji pracy, kwalifikacji pracowników, wykorzystania technologii informatycznych doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym dla osób samozatrudnionych w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi (bez doradztwa inwestycyjnego) szkolenia dla osób zatrudnionych z niskimi kwalifikacjami lub innych osób dorosłych pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem kwalifikacji (bez form szkolnych) 50

51 Działanie 8.1 Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, partnerzy społeczni, osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa, samorządy gospodarcze i zawodowe, jst, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe 51

52 Typ projektów pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. : pracodawców, partnerów społecznych, jst mających na celu opracowanie i wdraŝanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarcza na poziomie lokalnym i wojewódzkim wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych w tym szkoleń i doradztwa zawodowego podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie moŝliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (indywidualne plany działań) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i proponowania zmian gospodarczych- upowszechnianie wyników tych badań 52

53 Działanie 8.1 Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Projektodawcy: partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze) Grupy docelowe: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw, organizacje pracodawców, przedstawicielstwa pracownicze, jst, irr, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe 53

54 Typ projektów tworzenie sieci współpracy w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego 54

55 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Projektodawcy: partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze) Grupy docelowe: przedsiębiorstwa, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe i naukowobadawcze, doktoranci, absolwenci (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci 55

56 Typ projektów staŝe i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych w przedsiębiorstwach promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą 56

57 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zakres wsparcia: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty, upowszechnianie kształcenia ustawicznego programy rozwojowe dla szkół 57

58 Działanie anie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług ug edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyo Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym (3 5 lat), istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego 58

59 Typy projektów: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego ( w ty7m równieŝ realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ( w szczególności na obszarach wiejskich) wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnych np. : dłuŝsze godziny pracy, uruchomienie dodatkowego naboru, zatrudnienie personelu opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną 59

60 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekty konkursowe realizowane będą w zakresie Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: szkoły (instytucje i kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne 60

61 Typy projektów: programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroŝonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa programy skierowane do dzieci i młodzieŝy, które znajdują się poza systemem szkolnictwa umoŝliwiające ukończenie danego etapu kształcenia dodatkowe zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne ukierunkowujące na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym wdroŝenie nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania wdroŝenie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówka oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania 61

62 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączenie osób dorosłych), szkoły i placówki (instytucje i kadr pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (bez szkól dla dorosłych), partnerzy społeczno-gospodarczy, pracodawcy 62

63 Typy projektów: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji: dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne doradztwo i opieka psychologiczno pedagogiczna dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego modernizacja oferty kształcenia zawodowego współpraca z pracodawcami w celu podnoszenia kwalifikacji wyposaŝenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne wdraŝanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatowa 63

64 Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: osoby w wieku lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych lub ich formalnego potwierdzenia, placówki kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego prowadzące kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, pracodawcy 64

65 Typy projektów: kampanie informacyjne w zakresie korzyści płynących z formalnego podwyŝszania kwalifikacji oraz potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy programy dla osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem kwalifikacji w formach szkolnych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji usługi doradcze w zakresie wyboru ścieŝki kształcenia wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego prowadzących naukę w formach szkolnych poprzez: monitorowanie potrzeb i dostosowanie oferty szkoleniowej, podwyŝszania jakości oferty edukacyjnej, rozwój innowacyjnych form kształcenia 65

66 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą 66

67 Typy projektów studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityka edukacyjna ( w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu) studia podyplomowe i inne formy podwyŝszania kwalifikacji dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu studia wyŝsze dla nauczycieli studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji w zakresie zarządzania, finansowania i monitoringu placówek oświatowych programy przekwalifikowania nauczycieli 67

68 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Całe działanie przewidziane jest do realizacji w ramach projektów konkursowych Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, wiejsko - miejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju 68

69 Typy projektów tworzenie i wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich działania informacyjne, promocyjne, szkoleniowe i doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolnictwa 69

70 Strony www

71 Strony www

72 CRZL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będzie realizowało i nadzorowało projekty na kwotę: euro w ramach: Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL; Działanie Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy; Działanie Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej; Działanie Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. 72

73 MSWiA Władza WdraŜająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie realizowała i nadzorowała projekty na kwotę: euro w ramach: 73

74 MSWiA Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL; Działanie Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie Projekty na rzecz społeczności romskiej. 74

75 PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie realizowała i nadzorowała projekty na kwotę: euro w ramach: Priorytetu II - Rozwój Zasobów Ludzkich i Potencjału Adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz Poprawa Stanu Zdrowia Osób Pracujących PO KL; Działanie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Działanie Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr. 75

76 Punkt Informacyjny telefon: mail: Godziny pracy: pon. - pt.. 9:00 17:00 76

77 Dziękujemy za uwagę Stowarzyszenie BORIS Regionalny Ośrodek EFS ul. Ogrodowa 50 lok Warszawa 77

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI CEL I ALOKACJA FINANSOWA PTOGRAMU Cel główny PO Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Alokacja finansowa Programu wynosi 11.420.207.059 euro

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Oświęcim, 18 listopada 2008 r. 1 Cel NSS realizacja strategii

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET VII RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PRIORYTET VII RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRIORYTET VII RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE : szkolenia prowadzące do podniesienia,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL Aleksandra Mykowska Konferencja Jakość usług świadczonych na rzecz osób starszych w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Regionalny

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Regionalny Możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Komponent Regionalny I Zatrudnienie i integracja społeczna Komponent centralny II III IV Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Zadania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Zadania. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Zadania. Zadaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich naszego

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla NGO

Fundusze strukturalne dla NGO Polska Akademia Nauk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Fundusze strukturalne dla NGO Renata Koneczna, Małgorzata Piotrowska Kraków, 9 października 2007r. Cel Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

na projekty w ramach PO KL

na projekty w ramach PO KL Człowiek najlepsza inwestycja Możliwo liwości pozyskiwania środków na projekty w ramach PO KL Grażyna Dytko Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Kwota alokacji przyznana dla woj. Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie projektu i wniosku do EFS

Tworzenie projektu i wniosku do EFS Tworzenie projektu i wniosku do EFS DZIEŃ 2 Akredytowany Trener Regionalnego Ośrodka EFS Magdalena Pyrzanowska Program Operacyjny Kapitał Ludzki podstawowe założenia Elementy programu zatrudnienie edukacja

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych Patrycja Drobniak Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 11,5 mld Euro 85% 738 mln Euro Problemy społeczne, jakim przeciwdziała PO KL:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 11,5 mld Euro 85% 738 mln Euro Problemy społeczne, jakim przeciwdziała PO KL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest największym w historii Unii Europejskiej programem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację przeznaczono kwotę 11,5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Konkursy ogłaszane w 2007 roku Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie

1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie 1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie edukacji w 2012 r. 4. Źródła informacji 3 PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLV/427/2009 Sejmiku z dnia 21 grudnia 2009 u Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cel Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2007-2013. Cezary Miżejewski Krzysztof Więckiewicz

Miejsce ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2007-2013. Cezary Miżejewski Krzysztof Więckiewicz Miejsce ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2007-2013 Cezary Miżejewski Krzysztof Więckiewicz Strategia rozwoju kraju 2007 2015 Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Szczecin, 07 maja 2014 roku Podział Interwencji EFS kraj/region POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy POWER Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform Wsparcie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo