To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code..."

Transkrypt

1

2 W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość działania swoich sił walczących na osobnych wyspach. Tylko wtajemniczeni radiotelegrafiści potrafili odczytać i zrozumieć logikę toczonych zmagań. Dzisiaj, kiedy ta walka przebiega w setkach oddzielnych, niezintegrowanych sektorach, pojawia się potrzeba skorzystania z wiedzy umiejętości tych, którzy potrafią odczytać szyfr potrzeb, znaczeń, moźliwości, rozwiązań. In 1942, during the intense battles in the Pacific, the Americans used the Navaho Indians as coders. Nobody else could understand their language. That was thieir own code... Using the navaho code, they were able to coordinate their operations. Only the Navaho radio operatiors could interpret and understand the information passed between the units. Nowadays, when conflicts invole hundreds of separate fighting units, it is vital to use the knowledge and skill of those who are able to encode their needs, meanings, opportunities and solutions.

3 Im projekt trudniejszy, tym ambitniejsze staje się zadanie. Tak jak kiedyś elektryczność w niezauważalny sposób wypełniła ludzką rzeczywistość, tak dzisiaj stało się z komputeryzacją i informatyzacją. Podbój tej przestrzeni jest prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich odkrywców i inżynierów nowej generacji. Zapanowanie nad tym żywiołem daje satysfakcję zawodową, poczucie spełnionej misji i zadowolenie osobiste. It is always the case that the more difficult the project, the more challenging the task. A century ago, electricity entered our lives and spread imperceptibly. Now we are experiencing the same changes with computerization and information technology. The conquest of these areas is the real challenge for all discoverers and engineers of the new generation. Being in control of information technology gives job satisfaction and a sense of fulfillment. We create systems that integrate separate solutions. Tworzymy systemy, które łączą w całość oddzielne możliwości. Sprawna komunikacja, zarządzanie, zintegrowany przebieg procesów decyzyjnych stanowią w dzisiejszych realiach o sukcesach firmy. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych narzędzi od 2001 roku tworzymy systemy i platformy integracyjne o najwyższym stopniu wydajności i stabilności. Dwa główne ogniwa firmy stanowią: Mikołaj Kałuszyński i Sebastian Matras. To pomiędzy nimi przebiega główna linia procesów twórczych, które inicjują strategię, osiągnięcia i postawę firmy na rynku. Informatyka jest językiem uniwersalnym, a jej osiągnięcia pozwalają przekraczać wszelkie granice. Członkostwo w BPCC - British Polish Chamber of Commerce ułatwia nam nawiązywanie i rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi. Efficient communication, managment, integrated process of taking decisions are the basic of success of company. Thans of our experience andusing the most advanced tools we create highly stable and efficient systems and integration platforms since The key persons are Mikołaj Kałuszyński and Sebastian Matras. They are the creative force behind the strategy and achievements that are the foundation of Akond s presence in the market.the universal language of information technology enables people to communicate across geographical boundaries. The whole world has ready access to the ideas and solutions of Akond Lab, and partnership is made easier because Akond Lab is a member of BPCC, the British Polish Chamber of Commerce.

4 Akond Lab is a group of highly specialized experts on IT projects that demand a fast response. Problem diagnosis, project management, security and system builds - these are our daily routines. What sets us apart One of our main activities is cooperating with financial institutions and protecting their money. No matter how hard the task is, we are always punctual and reliable. These qualities are the basis of our reputation. We are inspired by the simple idea that computer science can make our lives easier. In order to achieve that, we need to ensure that all components of a system work smoothly together. Each project is different, just like a special mission. That kind of challenge is very inspiring for an engineer. Akond Lab jest grupą wysoko wyspecjalizowanych informatyków do szybkiego reagowania przy specjalnych zadaniach informatycznych. Rozpoznanie, zabezpieczenie, nadzór i ochrona. Przebudowa systemu, wdrażanie nowych projektów - oto nasze codzienne zadania. Tym się wyróżniamy Jednym z głównych kierunków naszego działania jest współdziałanie z instytucjami finansowymi w zakresie zabezpieczania ich pieniędzy. Jak na prawdziwym froncie zmagań respektujemy terminowość i niezawodność. Inspiruje nas myśl, że informatyka w jeszcze większym stopniu mogłaby ułatwiać i ulepszać życie. Do tego potrzebna jest współpraca i integracja urządzeń. Każdy projekt jest inny, niczym misja specjalna. Taki rodzaj wyzwania pobudza duszę inżyniera.

5 Products Produkty Działanie firmy, szczególnie operującej na rynku finansowym z wykorzystaniem narzędzi i systemów nieprzystosowanych w pełni do tej działalności jest przedsięwzięciem ryzykownym. Na bazie technologii Oracle Akond Lab opracowuje własne bezpieczne rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo. Także bezpieczeństwo finansowe. Koronnym przykładem jest Baza Autoryzacyjna - zastosowana i wdrożona dla potrzeb Lukas Banku. Operating on the financial market with tools and systems not fully suited to this function may be very risky. Using Oracle technology, Akond Lab design their own solutions that guarantee safety, even on the financial market. The best example is Authorization Base implemented for Lukas Bank.

6 Aplikacje J2EE i aplikacje internetowe Dla wielu przedsiębiorstw jakość i mobilność systemów komunikujących je z odbiorcami, jest podstawą do sprawnego, nowoczesnego i wiarygodnego funkcjonowania. Z informatycznego punktu widzenia Akond Lab, takie możliwości cechują aplikacje J2EE (Java 2 Enterprise Edition) i oparte na tej technologii aplikacje internetowe. J2EE applications and Internet applications For many companies the quality and portability of the systems that they use to communicate with other systems is the basis for efficient, modern and reliable functioning. From Akond s point of view J2EE (Java 2 Enterprise Edition) applications and Internet applications based on this technology provide such quality and portability. BPM Workflow Jednym z aktualnych trendów wśród rozwojowych firm jest tworzenie procedur obejmujących wszystkie aspekty działania firmy i odzwierciedlanie ich w zintegrowanym systemie informatycznym. Rozwiązaniem jest wdrożenie metodologii BPM (Business Process Management) zarówno w obszarze zarządzania przedsięwzięciem, jak również w systemach informatycznych. Akond Lab oferuje szereg rozwiązań opartych na przepływie informacji Workflow, realizujących przyjęty model działania firmy. Systemy BPM wspierają praktyczne użytkowanie procedur identyfikowanych i wymaganych przez certyfikaty ISO. W ofercie Akond Lab znajduje się projektowanie i implementacja złożonych aplikacji B2B i B2C (Business to Business i Business to Customer), które łączą systemy jednego lub różnych przedsiębiorstw oraz umożliwiają współdziałanie z użytkownikami i klientami zewnętrznymi. Każda firma ma swoje własne, specyficzne i indywidualne potrzeby i uwarunkowania. Gotowe, istniejące narzędzia i rozwiązania są tylko pomocą do skonstruowania odrębnego projektu. Same z siebie niczego nie stworzą. Wizja celu i zrozumienie zastosowań jest wyzwaniem dla Akond Lab. Przy tworzeniu aplikacji internetowych, Akond Lab stosuje najnowsze technologie: xhtml, AJAX, Comet, CSS. Pozwala to na kreowanie zaawansowanych portali internetowych oraz integrację z innymi systemami w celu pobierania lub dostarczenia do nich danych. Akond Lab offers the design and implementation of complex B2B and B2C (Business to Business and Business to Customer) applications that integrate the systems of one or many companies and enable cooperation with users and external customers. Each company has its own, specific and individual needs. Ready-made, existing solutions are helpful only for a single project. They will not create anything on their own. The vision of having complete control and understanding of integrated systems is the real challenge for Akond Lab. While designing Internet applications Akond Lab uses the most up-to-date technologies: XHTML, AJAX, Comet, CSS. This makes it possible to create advanced Internet portals that can integrate with other systems to receive or deliver data. Dodatkowymi rozwiązaniami Akond Lab jest modelowanie procesów biznesowych i oprogramowanie realizujące je oraz integrujące innymi systemami w firmie. BPM Workflow The latest trend among most software companies is to create an integrated IT system with procedures that mirror all aspects of a business. Implementing BPM (Business Process Management) in both company management and in the IT system is the solution. Akond Lab offers a wide range of solutions based on information flow Workflow, executing fixed model of company s activities.

7 Systems integration The main specialization of Akond Lab team is the integration of IT systems. We use many technologies: J2EE, BEA Web Logic, IBM WebSphere, Tomcat, C, C++ and Oracle. One of our preferred integration tools, unique to Akond Lab, is the fast and highly reliable integration platform HP emci created by Akond Lab as a result of cooperation with Hewlett Packard. One of the practical examples of this system is the integration of a dozen or so key applications in Lucas Bank. In practice it means that every transaction at Lukas Bank is supported by the emci platform. Integracja systemów Jedną z wiodących specjalizacji zespołu Akond Lab jest integracja systemów IT. Przy integracji posiłkujemy się szeregiem technologii: J2EE, BEA WebLogic, IBM WebSphere, Tomcat, C, C++, i Oracle. Jednym z preferowanych i unikalnych narzędzi służących integracji jest szybka, dedykowana do najwyższych obciążeń i wysoko niezawodna platforma integracyjna HP emci stworzona przez Akond Lab w oparciu o współpracę z firmą Hewlett Packard. Jednym z produkcyjnych zastosowań tego systemu jest integracja kilkunastu kluczowych aplikacji Lukas Bank. W praktyce oznacza to, że każda transakcja zawierana z udziałem Lukas Bank jest obsługiwana przez platformę emci.

8 Aplikacje serwerowe Wiele firm poszukuje rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby i specyfikę działalności, a jednocześnie mogących realizować zadania krytyczne dla procesów biznesowych. Są to oryginalne aplikacje i ich zastosowania opracowywane na konkretne zamówienie i pod konkretnego Klienta. Server applications Oracle Wyznacznikiem nowoczesności są narzędzia, technologie i sprzęt. Nic jednak nie zastąpi ludzi i ich wieloletniego doświadczenia procentującego praktyczną elastycznością, innowacyjnością i chęcią sprostania wyzwaniom natury ambicjonalnej. Nie ma problemu, którego nie można rozwiązać. Z tych względów najsilniejszą stroną Akond Lab jest zespół profesjonalistów. Pod kątem zapewnienia jak największego bezpieczeństwa danych Akond Lab oferuje wysoko wydajne dedykowane aplikacje serwerowe tworzone w języku C++ kreowane na bazie cenionych frameworków ACE ( Adaptive Concurrent Environment) i Apache APR. Modelowym produktem jest emci, czyli szybka, programowana pod kątem wyższego obciążenia i niezawodności platforma integracyjna HP. Uzupełnieniem takich rozwiązań są systemy czasu rzeczywistego RTS (Real Time Systems), gwarantujące wymagany czas reakcji i odpowiedzi. Many companies are looking for IT solutions mirroring their individual needs and specificity. These are original applications and they are tailored for each customer. In order to maintain the highest possible data security, Akond Lab offers highly effective, dedicated server applications written in C++ based on the valued ACE (Adoptive Concurrent Environment) frameworks and Apache APR. The model product is emci, which is fast, reliable and designed for a maximum load HP integration platform. Supplementing these solutions are RTS (Real Time Systems), which guarantee required reaction and response time. W oparciu o doskonałe produkty firmy Oracle oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów kreujemy systemy o najwyższej jakości i wydajności. Bierzemy udział w całym procesie tworzenia oprogramowania począwszy od analizy wymagań, poprzez projekt rozwiązania, implementację, aż po tuning i administrację baz danych. Nasze rozwiązania są bezpieczne, skalowalne i łatwe w integracji z dowolnymi systemami zewnętrznymi. Unikatowym przykładem tego typu zastosowania jest stworzona przez Akond Lab wielowymiarowa baza autoryzacyjna dla Lukas Bank.

9 Oracle Our tools, technologies and equipment and up to date. However, nothing can replace people and their experience, which manifests itself in flexibility, creativity, and the will to cope with fresh challenges. There are no unsolvable problems. For that reason Akond Lab is a team of professionals. On the basis of Oracle s splendid products and the huge experience of our specialists we design systems of high quality and efficiency. We are involved in the whole process of creating the software, from the analysis of needs to project implementation and lastly in performance tuning and data base administration. Our solutions are safe, scalable, and easy to integrate with external systems. An example of such a solution is Akond s multidimensional authorization base for Lukas Bank. Aplikacje desktopowe Desktop applications Oprócz aplikacji serwerowych, Akond Lab opracowuje samodzielne aplikacje desktopowe oraz sieciowe aplikacje typu thick-client umożliwiające wygodny dostęp do różnorodnych systemów IT przedsiębiorstwa. Rozwiązania w technologiach Java i.net pozwalają korzystać z systemów informatycznych oferowanych poprzez Akond Lab i przez innych dostawców. Besides server applications, Akond Lab also designs independent desktop applications and net applications, thick-client type, enabling convenient access to the varied IT systems of the business. Akond s solutions based on Java and.net technologies enable other providers to use the systems. Serwis 24/7 dla naszych rozwiązań Nawet najbardziej niezawodny system lub najbardziej nowoczesne rozwiązanie wymaga nieustannej obsługi, serwisowania i kontroli. Serwis 24/7 odciąża naszych Klientów generuje dla nich wolne moce i procentuje zwiększonym zaufaniem. W praktyce oznacza to dla nich więcej wolnego czasu. Czas to towar, którego nigdy nie za wiele. Serwis Akond Lab jest dostępny w systemie 24/7. Rozwiązania, narzędzia i systemy tworzą podwaliny do progresji. Jednak rozwój zależy w duży mierze od stabilności, wiarygodności i bezpieczeństwa. Akond Lab zapewnia utrzymywanie aplikacji, polegające na przejęciu odpowiedzialności administracyjnej za jej działanie, oraz na życzenie Klienta podejmuje się utrzymania aplikacji na własnych serwerach. Service 24/7 for our solutions Even the most reliable system and the most upto-date solutions require constant maintenance, servicing and control. We relieve our customers from these tasks, enabling them to concentrate on their core business. Time is money and it is ticking very fast. Akond Lab Service is available 24/7. Solutions, tools and systems are the basis for progress but the development also requires stability, reliability and safety. Akond Lab guarantees maintenance of the application we can take over administrative responsibility for its working and, if requested by the customer, maintain the application on Akond s own server.

10 Nasz klient Nasi Klienci Our clients W trakcie zmagań toczonych przez Akond Lab w poszukiwaniu coraz to lepszych i skuteczniejszych rozwiązań, firma uzyskała istotne doświadczenie w dostawie produktów dla instytucji finansowych. Ponieważ ta branża charakteryzuje się wysokimi wymaganiami, dla Akond Lab stanowi to istotny fragment działalności. Jednym z przykładów takich zastosowań jest ModularBank, czyli uniwersalny front-end bankowy dający możliwość dostępu do banku przez Internet. ModularBank można łatwo zintegrować z różnorodnymi systemami bankowymi. On its way to achieve better and more efficient solutions, Akond Lab obtained significant experience in the financial markets. Due to the fact that the financial markets have very high expectations, Akond Lab considers this experience to be very important. Akond Lab brał udział w prowadzonym przez Hewlett-Packard Polska wdrożeniu centralnego systemu bankowego Fidelity Profile w Lukas Banku i jego integracji z innymi systemami banku. Jednym z nich była stworzona przez Akond Lab baza autoryzacyjna współpracująca z systemami bezpieczeństwa firmy RSA. Na platformę integracyjną wybrany został system emci stworzony przez Akond Lab według wytycznych HP. HewlettPackard w liście referencyjnym wyraziło uznanie dla naszej pracy i profesjonalizmu. Nasz klient Nasz klient Jedną ze specjalizacji Akond Lab jest działanie w zakresie logistyki i projektowania procesów zarządzania. W tym obszarze projektowane są rozwiązania dedykowane do obsługi flot pojazdów i maszyn, obsługi tachografów, oprogramowania komputerów przemysłowych, systemów lokalizacji GPS i komunikacji GPRS. Pewność, bezpieczeństwo, wiarygodność, a tym samym więcej wolnego czasu dla naszych klientów. One example of such solutions is Modular Bank, a universal front-end for banking, giving access to the bank through the Internet. ModularBank is easy to integrate with varied bank systems. Akond Lab took part in the implementation of the central bank system Fidelity Profile for Lukas Bank and its integration with other bank systems held by Hewlett-Packard Polska. One of the systems was authorization base created by Akond Lab, which is integrated with security systems by RSA. As the integration platform HP chose emci system, created by Akond Lab. As can be seen in the references, Hewlett-Packard speaks highly of our professionalism. One of the specializations of Akond Lab is logistics and the design of management processes. In that area we design dedicated solutions to manage cars and fleets, tachographs, industrial computer software, location systems GPS and communication systems GPRS. Reliability, safety, credibility. And our Customers have more time.

11 biuro / office Racławicka 15/ Wrocław Poland telefon / phone

12 www. akond.com

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZESZŁOŚĆ BIZNESU? Justyna Maria Myszak Uniwersytet Szczeciński, Poland

BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZESZŁOŚĆ BIZNESU? Justyna Maria Myszak Uniwersytet Szczeciński, Poland ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2011. Nr. 2 (26). Research papers. BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZESZŁOŚĆ BIZNESU?

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK 2 dni Targów każdego dnia inne firmy szkolenia i warsztaty spotkania z pracodawcami katalog wystawców Organizator partner strategiczny Partner Złoty GDANSK Organizator Board of european students of technology

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo