RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ Temat zadania problemowego: Projekt funkcjonalny aplikacji planowania i monitorowania świadczonych usług firmy informatycznej w oparciu o teorię ograniczeń (Theory Of Constraints) Raport opracował : dr inż. Janusz Mleczko Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa , Bielsko-Biała Patrząc na złożoną rzeczywistość dostrzeż jej prostotę Dr. Eliyahu Goldratt 1

2 Spis treści 1 Streszczenie Założenia ogólne Kluczowe kompetencje Byty występujące w ofercie dla firm usługowych Funkcjonalności i aplikacje kluczowe Funkcjonalności i aplikacje opcjonalne: Relacje pomiędzy występującymi bytami Zamówienia obce oś systemu Workflow Charakterystyka problemów planowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, produkcyjno-usługowych i usługowych Założenia podstawowe TOC Modele realizacji uproszczonego planowania Implementacja metody w firmie produkcyjnej branża produkcyjno-usługowa Założenia: Definicja zasobów krytycznych pakiet REKORD.ERP -> moduł TPP Definicja przyporządkowania wyrobu do zasobu krytycznego Potwierdzanie zamówieo Monitoring obciążenia Analiza implementacyjności w warunkach firmy usługowej? Na ile założenia metody są do przyjęcia w firmie usługowej? Czy powyższa metoda może mied zastosowanie w przypadku firmy informatycznej realizującej projekty o długim cyklu trwania? CEL wdrożenia w firmie informatycznej świadczącej usługi projektowe Założenia dla przykładowej firmy X Dane bazowe do ustalenia: Zmiany programowe Beneficjenci rozwiązania Zagrożenia II scenariusz realizacji

3 6.3.1 Modyfikacja zamówieo obcych Zmiany programowe do powyższej modyfikacji: Uwagi koocowe Wnioski ogólne Wnioski szczegółowe Zakres zmian rozwojowych systemu Literatura

4 1 Streszczenie W ramach projektu przeprowadzono analizę wymagao użytkowników informatycznego systemu wspomagania świadczonych usług przez firmę informatyczną. Określono zakres funkcjonalny aplikacji oraz zmian programowych systemu w celu dostosowania oferowanego rozwiązania klasy ERP (REKORD.ERP) dla firm usługowych. W celu rozwiązania problemu wykorzystano Teorię Ograniczeo. Wypracowano kilka scenariuszy rozwiązania stosując metody planowania szczegółowego jak i uproszczonego. Powyższy projekt został przyjęty do realizacji. 4

5 2 Założenia ogólne W firmie usługowej klienta i personel obsługujący go łączą wzajemne relacje podczas realizacji usługi. Usługodawcy muszą więc skutecznie wchodzić w interakcję z klientami, aby w czasie świadczenia usługi stworzyć wysoką jakość. Z kolei skuteczna interakcja zależy od umiejętności personelu obsługującego tego klienta oraz od realizacji usługi i procesów wspierających ów personel. Firmy usługowe, które odniosły sukces na rynku, skupiają uwagę zarówno na swym personelu, jak i na klientach. 2.1 Kluczowe kompetencje Kluczowe kompetencje (ang. Core competitions) aplikacji dla w/w profilu firm składa się z trzech elementów: 1. Zarządzanie zasobami: a. Odnawialnymi typu wąskie gardła głównie ludzkie b. nieodnawialnymi - gospodarka materiałowa 2. Workflow zarządzanie i nadzorowanie przepływu pracy 3. Budżetowanie. W ramach projektu opracowano funkcjonalności z pkt.1a. 5

6 3 Byty występujące w ofercie dla firm usługowych. 3.1 Funkcjonalności i aplikacje kluczowe. 1. Zamówienia obce oś systemu 2. Narzędzia typu workflow budujące procedury postępowania. 3. Interfejs przeglądarkowy do potwierdzania realizacji zadao. 4. Planowanie oparte o wąskie gardła. 5. Budżetowanie 6. Zarządzanie projektem?? 3.2 Funkcjonalności i aplikacje opcjonalne: 1. Gospodarka materiałowa 2. Zamówienia własne, 3. Fakturowanie 4. SKJ 5. Zarządzanie dokumentami 6. Aplikacje analityczne Lider, alerter. 3.3 Zamówienia obce oś systemu Jedną z zasadniczych ról zamówieo obcych jest kontener dla planowania. Powyższe funkcjonalności określono w kolejnych podrozdziałach. 3.4 Workflow Aplikacja workflow stanowi jedno z najbardziej kluczowych zagadnieo związanych z zarządzaniem zadaniami w firmie usługowej. Składa się z następujących elementów: 1. Interface e-zadania stworzonego w narzędziu przeglądarkowym. Główna funkcjonalnośd to lista zadao do wykonania z możliwością ich realizacji np. potwierdzenie wykonania. Zręby ekranu aplikacji powstałej w dziale ERP przedstawiono poniżej: 6

7 7

8 8

9 4 Charakterystyka problemów planowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, produkcyjnousługowych i usługowych W dużych firmach produkujących jednolite produkty, dostawcy i odbiorcy są znani i realizują swoje zobowiązania wg ściśle określonego, zazwyczaj powtarzalnego harmonogramu, stąd też łatwiejsze jest zarządzanie zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i również zarządzanie łaocuchem dostaw *Skołud2009b+. Wokół nich tworzą się małe i średnie przedsiębiorstwa, produkujące zarówno elementy jak i podzespoły na ich potrzeby. Najczęściej w tego rodzaju przedsiębiorstwach realizowana jest produkcja zmienna, wieloasortymentowa i wielowersyjna realizowana w układzie małoseryjnym i jednostkowym. *Skołud2006+, *Mleczko2008b+. Wymogi współczesnego rynku MŚP powodują również skrócenie okresu oczekiwania klienta na wyrób jak również skrócenie czasu podejmowania decyzji. Koniecznośd szybkiego podejmowania decyzji zmusza MŚP produkujące w układzie produkcji jednostkowej i małoseryjnej do poszukiwania odpowiednio wydajnych i utylitarnych metod zaimplementowanych w systemach informatycznych wspomagających proces decyzyjny. W warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej ze względu na skrócenie horyzontu planistycznego często proces decyzyjny opiera się o dane szczebla operacyjnego. W warunkach produkcji małoseryjnej i jednostkowej oraz świadczonych usług wspomaganie procesu decyzyjnego opartego o istniejące informatyczne systemy zarządzania (np. klasy MRP, ERP) jest w wielu przypadkach niewystarczające a w innych np. niecelowe. Wpływ na taki stan ma duża zmiennośd czynników planistycznych oraz wieloasortymentowośd wyrobów czy też charakterystyka szacowanych czasów świadczonych usług. Również w wielu przypadkach proces wdrożenia oprogramowania klasy MRP/ERP pozostawia wiele do życzenia. Stosowanie samodzielnie metod symulacyjnych ze względu na koniecznośd i pracochłonnośd budowy modelu jest zbyt kosztowne i prawidłowe rezultaty może przynieśd dopiero po fakcie. W odpowiedzi na pojawiający się problem znalezienia kompromisu pomiędzy wykorzystaniem zdolności produkcyjnych i terminowością wykonywania zleceo ciągle poszukuje się odpowiednio wydajnej metody, która będzie wspierała proces decyzyjny wystarczająco dobrze W odniesieniu do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, podstawowym celem systemów komputerowego wspomagania planowania oraz zarządzania jest odpowiedź na pytanie: Czy dane zlecenie lub też ich pakiet mogą byd wykonane zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, tj. z zapewnieniem oczekiwanej jakości, w zadanej ilości i w określonym terminie przy znanych ograniczeniach zasobowych, przy jednoczesnym zachowaniu ceny produktu wynikającej z warunków rynkowych. Kombinatoryczny charakter możliwych wariantów organizacji przepływu produkcji praktycznie uniemożliwia rozwiązanie tego problemu w sensie ilościowym, co oznacza w zasadzie brak możliwości uzyskania rozwiązania optymalnego w dopuszczalnym horyzoncie czasowym. Z tego 9

10 samego powodu również trudne jest zadanie wyznaczania przepływu dopuszczalnego, tzn. rozwiązania problemu w sensie jakościowym. Dla systemu produkcyjnego składającego się z m- zasobów produkcyjnych, w którym wykonywanych jest t zadao produkcyjnych, liczba możliwych do wygenerowania harmonogramów to (t!) m. Dla 6 zasobów i 12 zadao jest to możliwości. Przy czasie oceny 1 wariantu ok. 1ns czas przeszukania pełnego zbioru rozwiązao to 3*10 35 lat. Implikuje to koniecznośd rezygnacji z wyznaczania zbioru wszystkich rozwiązao dopuszczalnych na rzecz wyznaczania pewnego podzbioru stanów rozwiązao Rozwiązywanie tego typu problemów sprowadza się do sprawdzenia sekwencji arbitralnie wybranych warunków, gdzie każde sprawdzenie stanowi badanie lokalnego warunku bilansu. Spełnienie wszystkich warunków (ich koniunkcja) gwarantuje wykonanie zlecenia. Brak lokalnego bilansu dostarcza informacji na temat niezbędnych rezygnacji z określonych warunków realizacji zlecenia bądź też koniecznośd spełnienia potrzeb związanych ze zwiększeniem dostępnych mocy produkcyjnych, przestrzeni magazynowych itp. *Skołud2009b Założenia podstawowe TOC Rezygnacja z metod poszukiwania rozwiązao metodą przeglądu zupełnego skłania do poszukiwania innych utylitarnych metod. Przykładem teorii, a w zasadzie praktycznych wskazówek znajdujących zastosowanie praktyczne jest TOC stworzona koocem XX wieku przez E. Goldratta. Powszechnie obserwowane, limitowane zyski przedsiębiorstw stanowią najlepszy dowód na to, że pewne ograniczenia zawsze w nich występują. Podstawowa różnica między TOC a innymi podejściami polega na tym, że wg TOC zasoby krytyczne stanowią punkty, wokół których koncentruje się działalnośd o rozwój organizacji. Rys Pięd kroków umożliwiających osiągnięcie celu w TOC. 10

11 Realizując podstawowe założenia 5 kroków skupienia (Rys. 4.1). Opracowano utylitarną metodę stanowiącą podstawę do wspomagania procesu decyzyjnego na poziomie operacyjnym w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej dla firm usługowych. Teoria Ograniczeo a w szczególności OPT jest związana bardziej z produkcją powtarzalną, gdyż jedynie taka organizacja przepływu produkcji umożliwia algebraiczne podejście do wyznaczania parametrów systemu *Banaszak2003b+. Niemniej jednak korzystając z założeo podstawowych związanych z przepustowością można pokusid się o zastosowanie zasad TOC dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Korzystając z zależności związanych z przepustowością (opartych o Theory of Constraints) determinującego wydajnośd systemu wydajnością wąskiego gardła możliwe jest zbudowanie systemu doradczego wspomagającego proces decyzyjnym opartego na następujących zasadach. 11

12 5 Modele realizacji uproszczonego planowania W ramach realizacji zakłada się rezygnację z modułów czysto produkcyjnych sterowania produkcją, rejestracji operacji, rozdzielcy,itp. Oś sytemu stanowią zamówienia obce. 5.1 Implementacja metody w firmie produkcyjnej branża produkcyjnousługowa Założenia: 1. Przepływ każdego wyrobu determinuje jedno wąskie gardło 2. Zdolności produkcyjne wąskich gardeł są znane. 3. Znana jest wielkośd obciążenia wąskiego gardła przez każdy z produkowanych wyrobów. 4. Wielkośd obciążenia pojedynczego wyrobu w stosunku do posiadanych zdolności produkcyjnych wąskiego gardła jest mniejsza od przyjętej jednostki czasowej. 5. Zdolności produkcyjne i obciążenia podawane są dla przyjętej jednostki czasowej (w tym przypadku jeden dzieo). 6. Dane dotyczące obciążenia oparte są o zamówienia klienta wprost Definicja zasobów krytycznych pakiet REKORD.ERP -> moduł TPP Pierwszą czynnością w procesie przygotowania danych jest określenie potencjalnych wąskich gardeł. Mogą to byd stanowisk a, brygady montażowe, grupy stanowisk lub inne zasoby determinujące przepływ. W tym przypadku przyjęto, iż będą to brygady montażowe specjalizujące się w produkcji określonych rodzajów wyrobów. Do definicji wąskich gardeł wykorzystuje się w module TPP kartotekę zasobów wytwórczych. Dla każdego wąskiego gardła definiuje się limit dostępności w umownej jednostce czasu (Rys. 5.1). Za jednostkę czasu przyjęto 1 dzieo. Można powiedzied, że danego wyrobu (np. standardowego - prostego) jesteśmy w stanie przepuścid przez wąskie gardło w ilości 800 jednostek dziennie. Można również przyjąd jednostkę miary godzinową. Wtedy definicja wygląda następująco: wąskie gardło ma dostępnośd na poziomie X godzin w umownej jednostce czasu zasobu. Np. brygada montażowa nr 1 posiada dzienną dostępnośd na poziomie 14 godzin (2 pracowników x 7 godzin na zmianę). 12

13 Rys Definicja zasobów i ich limitów (dostępności) Definicja przyporządkowania wyrobu do zasobu krytycznego Powyższy krok jest konieczny w celu określenia jaki zasób krytyczny determinuje przepływ wyrobu. Definicja przyporządkowania jest na poziomie wyrobu (Rys. 5.2). Aby powyższą czynnośd wykonad należy wykorzystad kartotekę indeksów w module TPP. Rys Określenie na poziomie produktu wąskiego gardła Oprócz określenia zasobu krytycznego należy podad jednostkowe (w tym przypadku dzienne) obciążenie zasobu krytycznego. W tym przypadku przyjęto, że powyższy wyrób jest wyrobem o średnim stopniu skomplikowania i jego jednostkowe obciążenie wynosi 1. W ramach powyższej 13

14 rodziny wyrobów rolet wewnętrznych występują wyroby o znaczmy stopniu skomplikowania zajmujące 4 jednostki oraz niskim na poziomie 0,5 obciążenia zasobu. Z danych wejściowych statycznych to już wszystko! W analizowanym przykładzie proces przygotowania danych z ich weryfikacją zajął łącznie 4 godziny. Do obliczenia obciążenia zasobu potrzebne są już tylko zamówienia od klientów. Wprowadzenie zamówienia na produkt w określonej ilości i terminie określa zajętośd zasobu krytycznego w układzie czasowym Potwierdzanie zamówień Rys Określenie na poziomie produktu wąskiego gardła Potwierdzanie zamówieo oparte jest o schemat przedstawiony na Rys Zakłada się, iż działy handlowe mają w układzie on line wgląd w pracę wąskiego gardła. Mogą potwierdzad zamówienia do wysokości limitu określonego w systemie. Zasadniczo stwierdzenie, że działy handlowe mogą potwierdzad zamówienia, jest zbędne. Powyższy proces może odbywad się automatycznie do wysokości limitu wąskiego gardła. Kiedy obciążenie przewyższa limit konieczne jest podejmowanie działao dodatkowych, uzgodnieo z produkcją odnośnie zwiększenia dostępności wąskiego gardła np. poprzez uruchamianie nadgodzin itp. W zakresie implementacji potwierdzania zamówieo, możemy mied wówczas do czynienia z układem ręcznym (Rys. 5.4). 14

15 Rys Implementacja ręcznego potwierdzania zamówieo Monitoring obciążenia Kluczowym dla całego procesu planowania i potwierdzenia realizacji zamówieo jest monitorowanie obciążenia wąskiego gardła (Rys. 5.5). Dane dotyczące obciążeo są widoczne na poniższym ekranie. 15

16 Rys Monitorowanie pracy wąskiego gardła Powyższy ekran w sensie dosłownym stanowi monitor 46 widoczny dla wszystkich pracowników działu handlowego. Przypomina on ekran z hali odlotów terminala lotniczego. Na jednej osi widoczne są wąskie gardła (grupy wytwórcze poszczególnych wyrobów). Drugą oś stanowi oś czasu. W tym przypadku jest ono zagregowana w układ dzienny. Na przecięciu osi czasu i wąskiego gardła widoczne jest obciążenie w umownych jednostkach, tych samych w których ustalane są limity dostępności. Dodatkowo kolorami zaznaczono wykorzystanie dostępności. Kolor czerwony oznacza przekroczenie dostępności, fioletowy od 100 do 90 itd.. Powyższe granice są umowne i można nimi sterowad (Rys. 5.5). W dolnym ekranie podano zamówienia dla których zostały przekroczone limity. Kolejnośd podglądu zamówieo nie jest przypadkowa, jest ustawiona wg daty ostatniego żądania (ostatniej zmiany w danych w systemie informatycznym). W związku z takim ustawieniem można szybko znaleźd winnego takiego przekroczenia. W tym przypadku operator handlowiec musi przesunąd 16

17 terminy zamówienia, rozbid na mniejsze fragmenty lub dokonad uzgodnieo z działem produkcyjnym odnośnie zwiększenia limitu. Odrębna kwestią jest sterowanie wytwarzaniem. Szef działu produkcji wykorzysta dokładnie ten sam ekran natomiast dla jego potrzeb wprowadzono informacją o realizacji dotychczas przyjętych zamówieo (Rys. 5.6). Rys Parametry wizualizacji danych. Taki układ konfiguracji parametrów pozwala na kształtowanie wyglądu okna w zależności od potrzeb użytkowników. Rozpatrywane jest ukazanie harmonogramu dla klientów B2B w układzie przeglądarkowym z okrojonym dostępem do informacji. Nie zawsze, przedsiębiorstwo będzie chciało udostępnid informację o swoim aktualnym obciążeniu. Klient mógłby wykorzystad ją jako argument w negocjacjach cenowych. Pokazane mogą zastad tylko te terminy, które mają wolne moce produkcyjne. Blokowany może byd również termin przyjęcia zamówienia z data realizacji mniejszą od zadanego bufora czasowego. Oznacza, to że stosowana zasada do 5 dni zrealizujemy każde zamówienie docelowego klienta, może byd również odzwierciedlona w systemie informatycznym B2B nie pozwala na przyjęcie poniżej daty today+5. Wygląd zubożonego ekranu przedstawia Rys

18 Rys Ekran okrojony dla klienta 18

19 6 Analiza implementacyjności w warunkach firmy usługowej? Na ile założenia metody są do przyjęcia w firmie usługowej? Wracając do założeo wymaganych i możliwych w firmie produkcyjnej należy udzielid odpowiedzi na następujące pytania. Czy?: 1. Przepływ każdego wyrobu determinuje jedno wąskie gardło. TAK 2. Zdolności produkcyjne wąskich gardeł są znane. Możliwe do określenia na przyjętym poziomie dokładności. 3. Znana jest wielkośd obciążenia wąskiego gardła przez każdy z produkowanych wyrobów. Nie. 4. Zdolności produkcyjne i obciążenia podawane są dla przyjętej jednostki czasowej (w tym przypadku jeden dzieo). Wielkośd obciążenia pojedynczego wyrobu w stosunku do posiadanych zdolności produkcyjnych wąskiego gardła jest mniejsza od przyjętej jednostki czasowej. Zależy od charakteru świadczonych usług. Gdy usługi są realizowane poniżej 1 dnia to dokładnośd dzienna jest możliwa. W przypadku usług realizowanych jako dłuższe kontrakty należy zastosowad alternatywne rozwiązanie : a) Rozpisad kontrakty na dokładnośd poniżej wizualizacyjnej b) Zmniejszyd dokładnośd wizualizacji. 5. Dane dotyczące obciążenia oparte są o zamówienia klienta wprost. W przypadku ogólnym można takie założenie przyjąd. 6.2 Czy powyższa metoda może mieć zastosowanie w przypadku firmy informatycznej realizującej projekty o długim cyklu trwania? Aby wdrożenie w firmie informatycznej było możliwe konieczne jest wyeliminowanie głównie sprzeczności występującej w pkt. 3. W warunkach firmy świadczącej usługi o charakterze projektowym nie jest możliwe przypisanie deterministycznie obciążenia (pracochłonności) do konkretnej świadczonej usługi a priori. Taka rzeczywistośd powoduje większą pracochłonnośd z przygotowaniem danych. Przy każdym projekcie/zamówieniu należy określid obciążenie wąskiego gardła. Drugą niedogodnością są zbyt ogólnie zdefiniowane indeksy co powoduje, że nie jest 19

20 możliwe przypisanie wprost relacji usługa->wąskie gardło opierając się tylko na tych danych, które obecnie występują w systemie. Implementacja metodą klonowania rozwiązania w firmie produkcyjnej pozostanie marzeniem. Nie znaczy to jednak, że nie da się powyższej metody wdrożyd w REKORD SI. Konieczne będzie jednak przyjęcie dodatkowych założeo a po ich zaakceptowaniu zmian programowych CEL wdrożenia w firmie informatycznej świadczącej usługi projektowe. Jako cel wdrożenia należy przyjąd: Oparcie planowania terminów realizacji kontraktów o wiarygodne dane dostępne on line. W warunkach praktycznych może przełożyd się to na: Większą wiarygodnośd potwierdzanych terminów oraz znajomośd i lepsze wykorzystanie w firmie wąskich gardeł. Dział handlowy korzysta z harmonogramu (najlepiej z monitora ) przy podejmowaniu decyzji o potwierdzaniu zamówieo. Działy merytoryczne widzą obciążenie Swoich zasobów. Płynny przepływ zamówieo przez system produkcyjny świadczonych usług. Mniejsza nerwowośd pracy działów produkcyjnych i handlowych Proponowany wskaźnik oceny wdrożenia: Wszystkie wprowadzone zamówienia znajdują się harmonogramie widocznym w dziale handlowym. Termin osiągnięcia celu: do ustalenia Założenia dla przykładowej firmy X. 1. Zamówienie muszą byd rozpisane z dokładnością do indeksu związanego z zasobem wytwórczym oraz przyjętym przedziałem czasowym wizualizacji danych. W tym celu proponuję wykorzystad podpozycje do zamówienia obcego. 2. Jako przedział czasowy proponuję przyjąd tydzieo lub miesiąc. Znając jakośd danych na bazie REKORD układ miesięczny wydaje się korzystniejszy natomiast z punktu widzenia planowania usług tydzieo byłby lepszy. 3. Dodatkowo należy określid obciążenie zasobu wytwórczego danym zleceniem (skoro nie można a prori związad go z indeksem) Dane bazowe do ustalenia: 1. Określenie zasobów wytwórczych. 2. Przypisanie zasobów do indeksu. 20

21 3. Przyjęcie przedziału planowania (tydzieo lub miesiąc). 4. Czy i kto rozpisze na zamówieniach (w podpozycjach) indeksy o właściwym stopniu szczegółowości? (dział handlowy czy merytoryczny) 5. Kto będzie odpowiedzialny za wielkośd i rzetelnośd przydziału obciążenia do zasobu na poziomie każdego zamówienia? (Bardzo czuły parametr.) Zmiany programowe Moduł zamówieo obcych: 1. Na podpozycjach zamówienia - Możliwośd wprowadzenia obciążenia wąskiego gardła (najlepiej w godzinach lub w drugiej jednostce do ustalenia). 2. W komponencie harmonogramu dodanie osi miesięcznej (chyba że będzie to tydzieo), 3. W procedurze pokazującej obciążenie zabazowanie na podpozycjach zamówienia a nie na indeksie usługi. 4. Drobiazgi wynikające z wdrożenia w niestandardowej firmie Beneficjenci rozwiązania Zarząd wie w jakich terminach już jest ciasno i nie można podpisywad kontraktów. Dział handlowy wie jakich systemów nie można już sprzedawad. Działy dziedzinowe wiedzą kiedy kto może iśd na urlop Zagrożenia Dla firmy produkcyjnej harmonogram planistyczny robiony jest przy okazji dla wielu firm powyższe rozwiązanie wymaga jednak dodatkowego nakładu pracy, której nikt do tej pory nie wykonywał. Metody nie można stosowad wybiórczo wszelkie zadania przechodzące przez zasób muszą byd w zamówieniach wprowadzone z określoną przez metodę dokładnością. Obraz zasobu wytwórczego typu wąskie gardło musi byd pełny. W wielu przedsiębiorstwach bez porządkowania danych projekt nie zostanie zrealizowany. 6.3 II scenariusz realizacji Modyfikacja zamówień obcych Na poziomie pozycji zamówienia obcego przydział zadao i zasobu, z dokładnością do terminu (miesiąc) na dodatkowej zakładce. 21

22 22

23 23

24 24

25 6.3.2 Zmiany programowe do powyższej modyfikacji: Moduł zamówieo obcych: Dodatkowa zakładka na poziomie pozycji zamówienia (analogicznie do podpozycji zamówienia) - Możliwośd wprowadzenia obciążenia wąskiego gardła ew. zadao i terminu. W komponencie harmonogramu dodanie osi miesięcznej,. W procedurze pokazującej obciążenie zabazowanie na dodatkowej zakładce zamówienia a nie na indeksie usługi. Drobiazgi wynikające z wdrożenia w niestandardowej firmie. 25

26 7 Uwagi końcowe 7.1 Wnioski ogólne Wykonano zmiany programowe wewnątrz systemu REKORD.ERP Metoda służy do zarządzania zasobami wewnątrz firmy informatycznej Powyższe założenia przyjęto jako model bazowy do wykorzystania u klientów z branży usługowej firmy Rekord SI 7.2 Wnioski szczegółowe. o Zamówienia w wielu firmach są wprowadzone na bieżąco i jest możliwośd oparcia się o powyższy kontener danych. o o Możliwa byd musi korekta ilości dostępnego zasobu w danym okresie czasu. Stwierdzono potrzebę prostszego interfejsu do wprowadzania budżetu w układzie miesięcznym oraz koniecznośd wprowadzenia wartości domyślnej zajętości zasobu na poziomie indeksu. 7.3 Zakres zmian rozwojowych systemu Możliwośd powołania na budżet zamówienia dla procesu planowania wyjazdów i rejestracji operacji Poszerzenie funkcjonalności zapisu dostępności zasobów w o korekty dostępności dla poszczególnego okresu czasu. (np. +10 h w okresie do ). Zbudowanie narzędzi analitycznych wykonania budżetu zamówienia wprost w systemie informatycznym bez konieczności tworzenia raportów. Uproszczenie interface do wprowadzenia wartości budżetu. 26

27 8 Literatura 1. [Adamczewski2004]* Adamczewski P. (2004). Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa *Banaszak2003a+ Banaszak Z., Józefowska J. (Red.) (2003). Project-driven manufacturing. WNT, Warszawa. 3. *Banaszak2003b+ Banaszak Z., Skołud B., Zaremba M., (2003). Computer supported production flow prototyping for virtual enterprises. Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 14, No. 1., 2003, pp [Corbett2007]* Corbett T. (2007). Finanse do góry nogami. (Throughput Accounting). Mintbooks, Warszawa. 5. [Goldratt1984] Goldratt E. M., Cox J. (1984). The Goal. Croton-on-Hudson, NY; North River Press, [Goldratt2002]* Goldratt E. (2002). Cel. Doskonałośd w produkcji. Werbel, Warszawa. 7. [Goldratt2007a]* Goldratt E.M. (2007). Cel II To nie przypadek, Wydawnictwo Mintbooks, Warszawa. 8. [Goldratt2007b]* Goldratt E.M., Cox J. (2007). Cel I Doskonałośd w produkcji, Wydawnictwo Mintbooks, Warszawa. 9. [Gunia2009]* Gunia G. (2009). Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała. 10. [Mleczko2008a] Mleczko J. (2008). Komputerowe wspomagania planowania przebiegu procesów produkcyjnych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała. 11. [Mleczko2008b] Mleczko J. (2008). Komputerowo wspomagane zarządzanie wytwarzaniem. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała. 12. [Mleczko2006a] Mleczko J., Matuszek J. (2006). Rozdział 4. Organizacja produkcji. Poradnik Kierownika Produkcji. Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., Poznao 2006 (wydanie podstawowe styczeo 2006). 13. [Mleczko2006b] Mleczko J. (2006). Rozdział 4.9 Case Study studia przypadku. Rozdział Realizacja procesu wytwarzania w produkcji projektowanej na zamówienie. Poradnik Kierownika Produkcji. Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., Poznao 2006 (aktualizacja czerwiec 2006). 14. *Skołud2006+ Skołud B. (2006). Zarządzanie operacyjne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 15. *Skołud2009a+ Skołud B., Krenczyk D., Kalinowski K., Ćwikła G., Grabowik C. (2009). Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej Inteltrans 2009, Wydawnictwo PK, Kraków *Skołud2009b+ Skołud B., (2009). Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie zarządzania przepływem produkcji. [w:] Efektywne zarządzanie przepływem produkcji. Inżynieria Maszyn. Rok 14. Zeszyt 3,

Prezentacja prac drugiej grupy problemowej

Prezentacja prac drugiej grupy problemowej Prezentacja prac drugiej grupy problemowej Temat zadania problemowego: Projekt funkcjonalny aplikacji planowanie i monitorowania świadczonych usług firmy informatycznej w oparciu o teorię ograniczeń (Theory

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Broker Technologii Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wyciąg z dokumentacji technicznej dotyczącej projektu Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa STARCO poprzez stworzenie Internetowego Centrum Obsługi Poligraficzno-Reklamowego

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Komputerowa Integracja Produkcji Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego

Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego Bożena Skołud bozena.skolud@polsl.pl Damian Krenczyk damian.krenczyk@polsl.pl MSP & micro MSP MSP

Bardziej szczegółowo

informacji w obszarze jakości danych

informacji w obszarze jakości danych Współpraca praca z użytkownikami u systemu wymiany informacji w obszarze jakości danych Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 25 marca 2009 r. Co u nas słychać kilka liczb Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09. TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY Odpowiedź na sytuację rynkową Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.2010 Europejskie badanie rynku Zakres badao: styczeo 2008 czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Koordynacja projektów inwestycyjnych Koordynacja projektów inwestycyjnych OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Koordynacja projektu inwestycyjnego jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących stworzyć nowe produkty lub procesy w ramach

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym 1 KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym Analiza wąskich gardeł 2 Eliyahu M. Goldratt jest twórcą teorii ograniczeń (theory of constraints TOC), która zakłada, że

Bardziej szczegółowo

Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP

Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP mgr inż. Przemysław Plecka promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew A. Banaszak promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0

Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0 Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Rozszerzenie funkcjonalności planowania produkcji... 3 1. Planowanie zgrubne na okresy planistyczne...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Łatwa czy niełatwa droga do celu? - wdrożenie COSMIC w ZUS

Łatwa czy niełatwa droga do celu? - wdrożenie COSMIC w ZUS - wdrożenie COSMIC w ZUS Warszawa, 07.06.2017 Dlaczego w ZUS zdecydowano się na wdrożenie wymiarowanie złożoności oprogramowania akurat metodą COSMIC? jest metodą najbardziej transparentną i ograniczającą

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe Częstochowa, 04.02.2010 CASE STUDY 1. Nazwa firmy Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania produkcją (MES) Opis przedmiotu zamówienia

System zarządzania produkcją (MES) Opis przedmiotu zamówienia System zarządzania produkcją (MES) Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 1.1 Informacje podstawowe... 2 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia... 2 1.3 Obszary wdrożenia... 3 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo