SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ

2 SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s Rachunek przepływów pieniężnych... s Zestawienie zmian w kapitale własnym... s Dodatkowe informacje i objaśnienia... s.15 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 2

3 o EERIIT'-REX 5.F. oswndczer{re ZARZADU Stosownie do art.52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzeinia 1994 roku z p6iniejszymi zmianami, Zarzqd sp6lki Termo-Rex S.A. z siedziba w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy koiczqcy sie roku, na kt6re sklada siq: 1. Bilans wykazujqcy po stronie aktylv6w ipasyw6w sumq: L ,21 2. Rachunek zysk6w i strat zamykajacy sie stratq netto w wysokosci: 1 3aG 467,U 3. Rachunek przeplyw6w pieniqinych wykazujacy zmniejszenie stanu Srodk6w o: ,15 4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym, wykazujqce zmniejszenie stanu o: 1: lnformacje dodatkowq obejmujacq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia Do sprawozdania dolqcza sie sprawozdanie zanadu z dzialalnojci Sp6lki za okres objety sprawozdaniem fi nansowym. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo zgodnie z opisanymi zasadami ustawy o rachunkowo6ci oraz w naszej opinii rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majqtkowa i finansowe oraz wynik finansowy Sp6tki. Podpisy czlonk6w Tarzqdu: Podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg: Sprawozdanie finansowe Termo-Rex s.a. Jaworzno r.

4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych 1. DANE JEDNOSTKI TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i, NIP: , Regon: Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS Kapitał zakładowy zł, wniesiony w całości. Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi obróbki cieplnej, handel paliwami, handel art. elektroinstalacyjnymi. 2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JEST NIEOGRANICZONY 3. PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. i okres porównywalny od r. do r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki oświadcza, że nie występują okoliczności wymagające przyjęcia odmiennego założenia. Sprawozdanie zostało sporządzone w polskich złotych. 4. KONCESJE, ZEZWOLENIA a) W dniu 21 września 2012 roku Spółka, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (OPC/11576/21485/W/OKA/2012/RZ) uzyskała koncesję na obrót paliwami ciekłymi (benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi, gazem płynnym) przy wykorzystaniu stacji paliw, na okres od 21 września 2012 r. do 21 września 2022 r. b) W dniu 19 września 2012 roku Spółka, decyzją Prezydenta Miasta Jaworzna uzyskała trzy zezwolenia Nr SO-DG na sprzedaż w sklepie spożywczym przy stacji paliw ORLEN w Jaworznie (43-600), ul. Wojska Polskiego 2i napojów alkoholowych zawierających: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 4

5 Wyżej wymienione zezwolenia zostały udzielone na okres od 20 września 2012 r. do 20 września 2015 r. c) W dniu 24 kwietnia roku decyzją Prezydenta miasta Jaworzna Spółka uzyskała zezwolenie na zbieranie, magazynowanie i transport odpadów. Decyzją numer: OŚ-ŚR STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Wykazane w bilansie Spółki na koniec r. aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Wartości niematerialne i prawne : nowo zakupione wartości niematerialne i prawne wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3 500,00 zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały oddane do użytkowania. Wartości niematerialne o wartości powyżej 3 500,00 zł są amortyzowane metodą liniową z zastosowaniem stawek uwzględniających przewidywany okres ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa / wartość firmy/ wg wartości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością godziwą przyjętych aktywów netto pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe nowo zakupione środki trwałe wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt jego wytworzenia powiększają koszty jego ulepszenia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania. Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej. Środki trwałe w budowie: Wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z wytworzeniem lub nabyciem środka trwałego pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, na podstawie porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów przeprowadzanego wg. stanu na dzień r. Wartość środków trwałych w budowie powiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszone o przychody z tego tytułu. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 5

6 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: Materiały, towary, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe wycenia się odpowiednio według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności: W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, ustalane z uwzględnieniem indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne: Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych, wpływające na rachunki w ciągu roku obrotowego wycenia się po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się według metody FIFO. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne: Dokonywane są wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów. Kapitały własne: Ujmuje się w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie strat lub wydatków. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych również określa Walne Zgromadzenie. Rezerwy: Tworzy się je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona w związku z występowaniem dodatnich różnic pomiędzy wartością księgową a podatkową aktywów i pasywów, rezerwa na świadczenia pracownicze obejmująca rezerwę na niewykorzystane urlopy pracownicze, pozostałe rezerwy obejmujące koszty badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 6

7 Zobowiązania: Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako zobowiązania długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień bilansowy i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. Przychody: Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług /VAT/ ujmowane w okresach, których dotyczą Koszty: Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają wynik finansowy Spółki z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych. Zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymanych lub przekazanych darowizn, przychody finansowe z tytułu dywidend /udziału w zyskach/, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza działalnością operacyjną. Wynik finansowy brutto korygują: bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi, podatek dochodowy odroczony, tworzony w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 7

8 o trehit'.rex s-r. wvkazana w rachunku zysk6w i strat czqid odroczona stanowi r6inlce pomiedzy stanem rezerw i aktyw6w z tt/tulu podatku odroczonego na poczqtek i konlec okresu sprawozdawczego. Prezentacja w rachunku Prueplyw6w Pienieinych: o Sp6lka prezentuje pneplywy pieniqine z dzialalnofti operac.yjnei posluguiec siq metodq posredniq. TeRitrO4ExS.ry/ Pt{eszarq9{ -/,e14s'7 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r.

9 t. gu!! AI(TYWA IRWAtf wartoad nbrnamalna I p'.wl! reiltr){rx s.a spotra Arc$]tA,!t2lml3,LlLzlrfrtz,D a'lal(!!talt.nfu,ulanx2lfad ort l('*.rrhrn 1. (osrt,atoi6,onych p..c oruojowydl 2. wartosa firmy 3. lnna wenojcl ni mrtcrlelna I prawne 4. Zallclkl na wartolcl fll.rnetarlaln. I prawna rracou! atttm tn al 1. S.odkl tflah.) Srunty (w tym btal. uadrow.nh wl.czfi p trumu) b) budynkl,lok h Iobi lq intnierlihdowrj Iwodn.i c) {nqd4nla t.thnlcm I masryny d) Srodki tr.nsportu c) nn. Jrodkltrw'h 2. Srodki trur.h rv bu&wle 3. Zrllczll n. arodl{ trwblc w budowi. lshaload dt{ot ir*e*. 1. Odl dnortel po*tq.anych 2. Od porostrlych j.doon i v425, ,33 tl Ea'!g , ,00 3 a,aa u1, , ,01 4a1(XL56 19p2715,6X s22:9,to 10721,t3 a2rrr, r,m 3605 lllm m, , , ,54 s2 239,10 LO724,13 az lt6+zr r, m 3 sso 520,, ,,19 ffi737, , ?6,9 E atrztvt,4 B rll srlta It r!/r 57!,rl ln$.itq. d{oi.rtnklor. 1. Niaruchomodci 2. wartojcl nl. natcrlrlru pr.wnc 3, DluSotarmlno\Nc ahywa f,na,lsoure r) wlcdnos*.an powlaranych - udrl.ly lub.kcjc - lnm paplry wartojalowa - ud&lona golyczll - innr dlutotrrmlnoura 6ktywe finansowr b) wisnosdo.h porost lych - uddaly lub atcj - lnna pcpicry wartojclobr - udialdra poryc2kl - Inna dfutolmlnow akty*a finansowa 4. lnr c hw stycjc dlutot.rmlnowc V, t ir lt.'rnhout.oa[dlnb 1.,*tywa r tyutu odroatonaeo podrtlu doahodow go 2. lnnc rorlk anlr mkdryokatow! 28 as6b1 &214,26 {o2\8,26, as5,9r {t 21a.26 azl,6 &rze lt(tywatrwate !5,51,i,'r7l/9,6 t3,,rlr/,,4, ftenr.ro-nrrs.e. WWbl,'":fffu,,'.2 f Tomasz Mazur Sptowordonle ihonsowe Termo-Rex S,A lowoano, m7ttt.

10 IER'IIG'REX S.A. SP6IXA AXCYINA B. A(TYWA OAf,OTOWE ZaDary?!tumt3 lll4r4e EE*ds!!E l l2lml?o.td rsgeeleo 2. P6lprodutty lprodukty w tolu 5. Zrliczh na poact dostaw ta.hlioad lrdtloerhftid. 1. Nal tnokl od J.dnostel porriqranych a): q utu donaw I oslu& o okesie sphw: - do 12 ml.5lqc1 - powyi j 12 mieriqc-y bllnne 2. Nal tnolci od po.onrkh i.dnonek.) z tl^ulu donaw I urlu& o okresle spt ty: - do 12 ml.riecl ' powyicl 12 ml6lqcy b) r Mulu podalk6w dotacjl, ccl, ub.zpi.sed spoleczrrych i ldrowotnych orar lnnych Jwiadcrei d) dochod.onr na drodz sdow J ,82 46 n;,81 166O488J7 L444565, , , $ 40 r49,s3 18CO ttt /rt7.6o I , , , , s, , , ,8!) 98611,03 5 0(n,00 L7 35, ,m 12 3m, ,29 3 ras 142,91 273tr t41, , {) : 1r 318,8 12 3{F,m 12 3m,m s (x ,91 213/) 14t,57 2 7n 141, , , m lnrl.fia 1. (r&kot rn now! rktywa finansow a) w ie.,nontach powhranych - udiav lub akcle " lnne paplery wartojclow. - udrelooe poatcrll - Inne krdtlotlrminow aktywe finanrowe b) w j dnonkach porortalych ' udzlaly lub 6kcje - inne papiery wenolciow - udzlalona porczl - inn. k6tlotarminowa aktywa finansowe c)lrodtl pleniqln.l inne aktywi pieniqrne - lrodki pieniern. w t sl i na rachunkach - lnne Jrodll pl nleln - hn aktyvr. pi.nilin. 2. lnnehwlstycjekr6ttotermlnolre ,m 4Lfi4,22 1t08, s; , :5s ,00,,l',7 -m. {1577,70 {L5n)O?01577,fO {1s,7,m : m s77,70 {Ls17,70 $ 57,74' (.6d(ot rlnlnou rulh.nll mladryok.ow. t13 t10,09,lt67t7,6,5/6717,x NAZEM AXTYWA OB8OTOTA'E AI$VWA R.I\]ZEM 393LI,6.JO Slt22ar,76 3z,2243,75,72a/62:l?-2t 18 5S0359 $ 5a00C1.59 s.a. sptowo2done fr,lohsowe fetmo-rex S.A- loworzio, 2o.o3.2o74r. 10

11 eau! a xlrtrat wt l. gty x.plt l tanrel'rodn sry ll. tl.ll,r ldart' m t llr. Udd.rysldrlri.rolor. n.) N. rrr&.lltmdre)'r.p.-ry v, rnr{. Itun rl.,.rndl,xt uyc.ny vl. eqoti,h r.d.ly fulduol' 6[lwa ul,fr lrri.l. ti ulr.llldr v. 4!r lc.t l mno U. Odpl.y!.!!lu n no w dls roro o&oto.,.ro llnroaa ulnol taem t Plla wtasxy a. zotxru4! r{rar rrzer{y ia zoao* ^r ila l. R&am m elrosla.mr. 1. l.r.(. r Sulu tod.tku dahod.ao 2. R...M D Jwi.dcz..r..mrynlm ipodobtu Tftiro-f,Il s-a" srot{a axcyr A au'jl,otj!1:mtm,q, r $, r95ra : tita6!6r,g lt 'ta!i iu7,ao 30 uq3a a4 225, ,t5 12 0OO,O0 9 W)8.s.!4d&! uoor0!45603,11 : r :}l5 501,9! r2&r 196pa ,00 t 5lyl,4, ,81 B..Lrrt Ldkn 11:'lI)lID'O 550t.9 r a:lll t$ra , , ,81 zotolllqxl! draot mrtr 1, Wob.c l.drc.t ldowtn ch 2. Wob.c po.ortrlv.hj.dmn r b)! rytd!.mllr dlul.ych c.9{.dw onoa.lo*y.h c) inm :onorl anb ndlllo* a15; f,29 19a 1ra, !59; a59,27 324r$;n , -27 Z.to!l+.nb fratrogntro- 1. wob.. l.ddt r F{]lr.,rf h.) i tytutu d,on * I un& o oh,i. wymadm&l: - 9cwyr.j 12 mhnil.y 2. wob.c poor.lych i(rd6t t b) z n du.mrdldekrych p.pl.6r rnol.bwych c) lnrc.obowiu.j. fiems d). tytulv dost s I utn& o orrih wvm.a.rrc&r: -,owr.l u mlrl..v.)r.tqklotr.yd E.rotr.wt l) lobo{lad.h rklom a) r tyr'ru ood.rr6s,..1, r i.nfh awhdd.'( h)! tytdv wyirtedz. i.dla.nlr mh&'ot!l!s 1, Ui.nm w.rtoaa nnw 2, nl ohd.votet4. I tto ati,aa. 2 5r!t 143,5! ,13 It ,18 254f23, ,30 1oa5,5o 2!44 lr135a : araaat!t,z,,o*:* 23702t6, ar 638,0l 11,{,339,43 1 1/rc 339, , ,25 a6al6a,. a ztl3a59p "*:* 87 OOO,OO 24747:5,17 13f 772"43 a7 6ra,oa ,4' 1 1lto 339/ p2 1,951r,25 : i zara zoeo{/qzrlla I RClliwY l a zoaoutauaral^!a!4{a! U[ tid$a,l 5 rare55 S rartus E-4.4L ll fiww' sptunzdoni. tiensov. fettura sa. Jomdnq 2O.O3.2Ot4t.

12 TERMGREX S.A. SP6IXA AKCYJI{A RAGHUNE ( zysxow I STBAT (uttad oor6sn.utwl 0t/01/ - 3 t2n0,3 o o ml2 -,!t2lmp A. PRZYCHODY I{ETTO ZE SPRZEOAzY I ZROWI{ANE Z NIMI, W TYMI - od jednostek powiazanych L Pr.ychody netto ze spnedaty produkt6w ll. Zmiana stanu produkt6w lll. Kos.t wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki lv. Przychody netto re spn daiy towar6w I material6w 19153t L7a 202,U , ,65 t4 940 L74, fi8, , , ,60 xogzly oztatat osct operacyifrer qr,t5 70zil,,4,14 l. Amortyzacia ll. Zutycie material6w iener8il lll. Uslugiobce lv. Podatkiioplaty,wtym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia Vl. Ubezpieczehia spoteczne i inne Jwiadczenia vll. Po2ostale koszty rodrajowe vlll Wartola sprzedanych towar6w i materiat6w L , , , , ,52 49O 83&76 4O10/.3, , ,69 s17 399, , , , , ,29 c. ZYST (STRATAI ZE SPRZEDAZY 577 2A,S 24X1794,4 o. POZOSTATE PRZYC}IODY OPERACY'iIE L Zysk ze zbycia niefinan5owych aktyw6w trwalych ll. Dotacje lll. lnne prrychody operacylne Atl6x2,t2 M 622,L , , ,66 POZOSIATI (OSiZTY OPERACYJNE l. Strata ze zbycia nietinansowych aktyw6w t.walych ll. Aktualizacja wanolci aktyw6w nie finansowych lll. lnne koszty operacyjne 8{r3,.at' , , ,3' , ,33 F. zyst( (strata) Z OZIAIA.NOSC OPERACyJNE (t 2ts 7s2,2al ,11 G. PRiZYCIIODY FITAI{SOWE L Dywidendy i udzialy w zyslach, w tym: - od jednostek powiazanych ll. Odsetki, w tym: - od jednostek powiqzanych lll. Zysk ze zbycia inwestycji lv, Aktualizacja wartoici inwestycii V. Inne 231 9t8, , ,22 4A 859, ,33 r27 725,31 - (oszry nna sowe l. odsetki, w tym: - dla iednostek powiazanych ll. Strata ze zbycia inwestycii lll. Aktualizacja wartojci inwestycji lv- lnne ,7!' , , , , , ,67 r95 672,23 a6k ISTRATA) Z DaftALt{OsCl GOSPODARCZE (1 360 s3z9r) ,65 WYIIII( zoarzei NADZWYCZA'NYCH l. Zyski nadzwyczajne ll. Stratynadzwyczajne zys( (STRATAI EiUTrO (1360 s3z91l &65 PODATET( DOCITOOOWY l. Czqgd bieiqca ll. C2ela odroczona 26129, ,71 sils 526, , ,74 M. POZ. OEOW AZ (OWE ZM IE SZEI{IA ZYSKU (ZWIIXSZENn STRATY). ZYSX (STRATA} I{ETTO TERMO-R EX Prezes Sprowozdo nie Jinonsowe Temo-Rex S.A. loworzno, r. (r ,64) JERMo-REX S.A. 0a:{i5'ffi1iiu* / lontasz Mazur r t8s 501,9r

13 TERMGREX S.A. SP6IXA AKCYJNA A. t. I a. t a) -, Prleplywy Srodk6w plenletnych r dzhllooid operacylnel Zysk (strata) nctto Xorelty rarcm Amortyzac.ia Zyski (straty) z tytutu r6inic kursowych Odsetki i udzialy rr,/ zyskach {dywidendy) zysk (strata) z dzialalnolci inwestycyjnei Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasdw Zmiana stanu naleinosci Zmiana stanu zobowiaza6 kr6tkoterminowych, z wyiatklem poiyc2ek i kredyt6w zmiana stanu rozliczefi miqdzyokresowych lnne korekty P?replywy pl nlerne netlo. drlalalnoicl op Iacyln l (ltll) Pr.eplywy Srodk6w plenleinych z drlalalno&l lnwertycylnel zbycie wartoici niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych Zbycie inwestycji w nieruchomo3ci oraz waioici niematerialne i prawne Z a ktyw6w finansowych, w tym : w jednostkach powiezanych w pozostalych j.dnostkach zbycie aktyw6w fi nansowych, dywidendy i udzialy w zyskach splata udzielonych poiyczek dfu goterminowych odsetki inne wplywy z aktyw6w finansowych 4. lnne wplywy inwestycyjne ll. wvdatkl 1. Nabycie wartogci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych 2. lnwestycje w nieruchomosci oraz warto3ci niematerialne i p.awne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) wiednostkachpowilzanych b) w pozostalych jednostkach nabycie aktyw6w finansowych - udzielonepoiyczkidlusoterminowe 4. lnne wydatki inwestycyjne lll. Prr plywy plenlelne netto z dzl.lelnoscl lnwestycylnel (l-ll) C. PrcDlnl,y &odk6w plenleinydr z d allooscl frnansowel l. Wplywy 1. Wplywy netto z wydania udzial6w (emisji akcii) i innych instrument6w kapitalowych orar 2. Kredyty i poiyczki 3. Emisia dluinych papier6w wartosciowych 4. lnne wplywy linansowe ll. wyd.tkl 1. Nabycie udzial6w (akcji) wlasnych 2. Dvwidendy i inne wyplaty na rzec: wlascicieli 3. lnne, nii wyplaty na rzecr wlascicieli, wydatki z tfulu podzialu zysku 4. Splaty kredyt6w i poiyczek 5. \,Wkup dluinych papier6w wano6ciowvch 6. Ztytulu innych zobowiazad finansowych 7. Platnoki zobowiqzarl z h ulu um6w leasingu finansoweto 8. Odsetki 9. lnnewydatkifinansowe lll. Prr ptwy plenl rne netto r dtlatalnoscl flnansowel (l-lll O. Pneplyv'ry plenltro netto ratem (A"llltE.llltc.llD E. Ellansowa rmlana stenu Srodk6w plenlqrnych, w tym - zmiana stanu Srodk6w pienieinych z\tufu r6inic kursowych F. $odkl plenlerne na pocultek okeru G. Srodkl pl nlerne na konlec okresu (FtDl, w tym - o o8ranicronei moiliwoici dysponowania otlotlzot - atlt2l20t3 I , ,25 1 L45 207, ,OO , , , , , , , ,10 I , , ,20 7tt 414, ,s5 49 7,59 4s s4;,ss , , ;70 6A 626,70 6s7 84s; , ,s , , , , ,00 301s77,70 t{t lt2,5s otlotl2otz -,11t , s,84 92a 441-, ,76 s 329, , , AO7, , ,94 I , , ,00 44,66 44,66-44, & 896,22 s , , U5,4? ;, , , , , ,21 245tt2fi 245t12,N ,30 tots77,7o TERMO.REX Sptowozdonie finonsowe Termo-Rex S.A. lowonno, r. ffxil?;!h,i'a' f{i*:'tffiip. 13

14 TERMO-REX S.A. SP6IKA AKCYJ A L lgpltal (tundusrl wlasny na pocratek okresu (Bo) - korekty bled6w lzmiany zasad rachunkowo6ci l.a. (aphal (fundust) wlasny na poc4tek okresu (BOl, po korektach 1 Kaphal (fundgrl podstawowy na poczatek okresu 1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego a zwiekszenie (z tytulu) - emisiiakcii b zmniejszenie (z q ulu) 1.2. Kapltal (tundusrl podstawowy m konlec okresu 2 Naleine wplaty na kaphal podstawowy na poclatek okr su 2.1. Zmiana naleinych wpiat na kapital podstawowy a zwiekszenie (2 tytulu) b zmnie.iszenie (z q utu) 2,2, Nalelne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu 3 Udtlaly (akcre) wlasne na pocetek okresu a 2wiekszenie (z tytulu) b zmnieiszenie (z tytulu) 3.1. Udzialv (akcie) w{asne na koniec okresu 4 Kapltal (funduszl rapasowy na pocletek okresu 4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego a zwiqkszenie (z q ulu) emisjiakcii powyiei wartosci nominalner, - z podzialu 2ysku b zmniejszenie (z q ulu) - wyplata dywidendy 4.2, stan kapitalu (funduszul zapasowego na konlec okresu 5 (apltal (fund6t) t aktualhacll wyceny na poczqtek olresu 5.1. Zmiany kapitalu (funduszu)z aktualizacii wyceny a zwiekszenie (z twulu) b zmnieiszenie (z tytulu) 5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 Poronale kapltaly (fundusrel reterwowe na poarqtek okresu 6.1. Zmlany pozostalych kapital6w (fundusry) rezerwowych a zwiekszenie (z tytutu) b zmnieiszenie (z tt^ulu) 6.2. Pozostale kapitaty (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7 Zysk (stratal z lat uble8lych na poczatek okr6u 7.1. Zysk z lat ubiegtych na poczqtek okresu - korekty blqddw i zmiany zasad rachunkowosci 7.2. Zysk z lat ubieglych na poczetek okresu, po korektach a zwiqkszenie (z tytulu) - podzialu zysku z lat ubieglych b zmnieiszenie (z tytulu) z podzialu zysku przeniesienie na kapital zapasowy - z podzialu zysku - pokrycie straty zlat ubieglych 7.3. Zysk z lat ubietvch na konlec okresu 7.4. Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu G) - korekty bled6w i zmiany zasad rachunkowosci 7.5 Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach a zwlekszenie (z tytulu) - przeniesienie stety z lat ubieglych do pokrycia b zmnieiszenie (z q ulu pokrycia 2 zysku z roku ubieglego) 7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata)z lat ubieglych na koniec okresu 8 Wyrlk netto a zysk netto b strata netto (wielkosd ujemna) c odpisy z zysku (wielko6f ujemna) ll. lgpltal (fundusr) wlasny na konlec okresu (Bz) l. lgphd (ftrndusz wlasny, po uwrglqdnlenlu pmponowaneso podtlafu rysku (pokrycla stratyl otlotl20t?- 3tlt2lzotl ,(E ,00 lt 30o (xx),(x, 1tl5 593, ,91 I 38S 501, , ,04 1 :t85 501,9r , , , ,91 ( ,641 (r ) tt 45 t27,0 tt 4,.5t27 fi. ollotl20t2-3ut2l20t ,13 lt ir46 963, fi,o, , ,00 11 :too 000, , , , ,693,13 t45 693, , , , , {rr,9r , ,04 t2 a TERMO.REX TERMo-REX S.A. I l-z,.t,:t A-aad) U:[?l,.'"'19w-e" / tomasz Mazur Sprawozdonie finonsowe Termo-Rex S.A. Jdworzno, 20.0i.2o14r. 74

15 VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE 2012 a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy , ,10 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 258, ,13 oprogramowanie komputerowe 3 258, ,13 d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem , ,23 2. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA R. Lp. Tytuł Koszty zakońc zonych prac rozwoj owych Wartość firmy Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0, , , ,26 2. Zwiększenia , ,00 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto wartości niematerialnych 0, , , ,26 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 15

16 i prawnych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0, , , ,03 6. Amortyzacja za okres 0, , , ,84 7. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0, , , ,87 8. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 - Zwiększenia - Zmniejszenia 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0, Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0, , , , RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2012 a) środki trwałe, w tym: , ,80 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny , , , , , ,49 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 16

17 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , ,15 środki transportu , ,68 inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie , ,54 c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem , ,34 4. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA DZIEŃ R. Lp. Tytuł Grunty Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem Wartość brutto środków trwałych na początek okresu , , , , , ,55 2. Zwiększenia , , , ,33 3. Zmniejszenia 0, , , ,07 4. Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu , , , , , ,81 0, , , , , , Amortyzacja za okres 0, , , , , ,68 zwiększenie 170,63 170,63 zmniejszenie 1 050, , , ,83 7. Skumulowana amortyzacja 0, , , , , ,23 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 17

18 Lp. Tytuł Grunty Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem (umorzenie) na koniec okresu 8. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 9. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu , , , , , ,58 5. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE DO PONIESIENIA NAKŁADY INWESTYCYJNE Wydatki inwestycyjne poniesione w r. wyniosły ogółem ,25 zł. W roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego kwota wydatków inwestycyjnych w 2014 roku ukształtowała się na poziomie ,24 zł. Inwestycja w zakresie rozbudowy budynku administracyjno-magazynowego wraz z zapleczem warsztatowym została zakończona w 2014 roku. Obecnie trwa procedura odbiorów budowlanych. Na dzień r. wartość środków trwałych w budowie wynosi ,63 zł. W tym ,81 zł stanowią odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. Poniesione nakłady związane są m.in. z rozbudową budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę Spółki. 6. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wynosi ,00 zł i obejmuje nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni m². Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 18

19 7. ZAPASY ZAPASY 2012 po przekształceniu* 2012 przed przekształceniem a) materiały ,82 b) półprodukty i produkty w toku 0,00 c) produkty gotowe , ,81 0,00 d) towary , , ,07 e) zaliczki na dostawę 6 270, , ,53 ZAPASY RAZEM , , ,60 * Na dzień r. dokonano reklasyfikacji zapasów z pozycji towarów do pozycji produktów gotowych z uwagi na ustalenie stanu magazynowego produktów gotowych. 8. ISTOTNE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2012 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: , ,26 koszty uboczne zakupu , ,57 podatki i opłaty 167,23 167,23 inne 5 753, ,36 polisy ubezpieczeniowe OC AC NNW , ,63 koszt emisji akcji , ,00 publikacje specjalistyczne 2 302, ,47 usługi obce 8 375,20 0,00 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM , ,26 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 19

20 9. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2012 Stan na początek okresu , ,85 a) zwiększenia z tytułu uznania należności z tytułu dostaw za trudno ściągalne , ,71 b) zmniejszenia 4 427,62 0,00 STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA KONIEC OKRESU , , KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura) Wartość nominalna jednej akcji zł/akcję Wartość emisyjna jednej akcji zł/akcję Seria/ emisja 0,10 0,10 A 0,10 0,10 B1 0,10 0,10 B2 Rodzaj akcji Zwykłe na okaziciela Zwykłe na okaziciela Imienne uprzywilejo wane Rodzaj uprzywilejow ania akcji Rodzaj ogranicze nia praw do akcji Liczba akcji (w szt.) Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w tys. zł) brak brak brak brak jednej Akcji imiennej przyznano dwa głosy na Walnym Zgromadzeni u Spółki brak Sposób pokrycia kapitału Wkład pieniężny Wkład niepieniężny Wkład niepieniężny Data rejestracji Zmiana Zmiana Prawo do dywidendy (od daty) Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 16435. WINDOOR w Radomiu. [BMSiG-11029/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Informacje ogólne Dane jednostki: Nazwa: WINDOOR Siedziba: 26-600 Radom, ul. Rodziny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2002 2001 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 901 31 133 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 161 I.a. Kapitał własny na początek

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17284. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze DUBIELAK w Gostyninie. [BMSiG-11117/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE firmy Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo