SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ

2 SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s Rachunek przepływów pieniężnych... s Zestawienie zmian w kapitale własnym... s Dodatkowe informacje i objaśnienia... s.15 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 2

3 o EERIIT'-REX 5.F. oswndczer{re ZARZADU Stosownie do art.52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzeinia 1994 roku z p6iniejszymi zmianami, Zarzqd sp6lki Termo-Rex S.A. z siedziba w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy koiczqcy sie roku, na kt6re sklada siq: 1. Bilans wykazujqcy po stronie aktylv6w ipasyw6w sumq: L ,21 2. Rachunek zysk6w i strat zamykajacy sie stratq netto w wysokosci: 1 3aG 467,U 3. Rachunek przeplyw6w pieniqinych wykazujacy zmniejszenie stanu Srodk6w o: ,15 4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym, wykazujqce zmniejszenie stanu o: 1: lnformacje dodatkowq obejmujacq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia Do sprawozdania dolqcza sie sprawozdanie zanadu z dzialalnojci Sp6lki za okres objety sprawozdaniem fi nansowym. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo zgodnie z opisanymi zasadami ustawy o rachunkowo6ci oraz w naszej opinii rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majqtkowa i finansowe oraz wynik finansowy Sp6tki. Podpisy czlonk6w Tarzqdu: Podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg: Sprawozdanie finansowe Termo-Rex s.a. Jaworzno r.

4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych 1. DANE JEDNOSTKI TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i, NIP: , Regon: Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS Kapitał zakładowy zł, wniesiony w całości. Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi obróbki cieplnej, handel paliwami, handel art. elektroinstalacyjnymi. 2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JEST NIEOGRANICZONY 3. PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. i okres porównywalny od r. do r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki oświadcza, że nie występują okoliczności wymagające przyjęcia odmiennego założenia. Sprawozdanie zostało sporządzone w polskich złotych. 4. KONCESJE, ZEZWOLENIA a) W dniu 21 września 2012 roku Spółka, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (OPC/11576/21485/W/OKA/2012/RZ) uzyskała koncesję na obrót paliwami ciekłymi (benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi, gazem płynnym) przy wykorzystaniu stacji paliw, na okres od 21 września 2012 r. do 21 września 2022 r. b) W dniu 19 września 2012 roku Spółka, decyzją Prezydenta Miasta Jaworzna uzyskała trzy zezwolenia Nr SO-DG na sprzedaż w sklepie spożywczym przy stacji paliw ORLEN w Jaworznie (43-600), ul. Wojska Polskiego 2i napojów alkoholowych zawierających: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 4

5 Wyżej wymienione zezwolenia zostały udzielone na okres od 20 września 2012 r. do 20 września 2015 r. c) W dniu 24 kwietnia roku decyzją Prezydenta miasta Jaworzna Spółka uzyskała zezwolenie na zbieranie, magazynowanie i transport odpadów. Decyzją numer: OŚ-ŚR STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Wykazane w bilansie Spółki na koniec r. aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Wartości niematerialne i prawne : nowo zakupione wartości niematerialne i prawne wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3 500,00 zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały oddane do użytkowania. Wartości niematerialne o wartości powyżej 3 500,00 zł są amortyzowane metodą liniową z zastosowaniem stawek uwzględniających przewidywany okres ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa / wartość firmy/ wg wartości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością godziwą przyjętych aktywów netto pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe nowo zakupione środki trwałe wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt jego wytworzenia powiększają koszty jego ulepszenia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania. Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej. Środki trwałe w budowie: Wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z wytworzeniem lub nabyciem środka trwałego pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, na podstawie porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów przeprowadzanego wg. stanu na dzień r. Wartość środków trwałych w budowie powiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszone o przychody z tego tytułu. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 5

6 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: Materiały, towary, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe wycenia się odpowiednio według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności: W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, ustalane z uwzględnieniem indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne: Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych, wpływające na rachunki w ciągu roku obrotowego wycenia się po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się według metody FIFO. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne: Dokonywane są wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów. Kapitały własne: Ujmuje się w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie strat lub wydatków. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych również określa Walne Zgromadzenie. Rezerwy: Tworzy się je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona w związku z występowaniem dodatnich różnic pomiędzy wartością księgową a podatkową aktywów i pasywów, rezerwa na świadczenia pracownicze obejmująca rezerwę na niewykorzystane urlopy pracownicze, pozostałe rezerwy obejmujące koszty badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 6

7 Zobowiązania: Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako zobowiązania długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień bilansowy i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. Przychody: Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług /VAT/ ujmowane w okresach, których dotyczą Koszty: Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają wynik finansowy Spółki z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych. Zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymanych lub przekazanych darowizn, przychody finansowe z tytułu dywidend /udziału w zyskach/, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza działalnością operacyjną. Wynik finansowy brutto korygują: bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi, podatek dochodowy odroczony, tworzony w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 7

8 o trehit'.rex s-r. wvkazana w rachunku zysk6w i strat czqid odroczona stanowi r6inlce pomiedzy stanem rezerw i aktyw6w z tt/tulu podatku odroczonego na poczqtek i konlec okresu sprawozdawczego. Prezentacja w rachunku Prueplyw6w Pienieinych: o Sp6lka prezentuje pneplywy pieniqine z dzialalnofti operac.yjnei posluguiec siq metodq posredniq. TeRitrO4ExS.ry/ Pt{eszarq9{ -/,e14s'7 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r.

9 t. gu!! AI(TYWA IRWAtf wartoad nbrnamalna I p'.wl! reiltr){rx s.a spotra Arc$]tA,!t2lml3,LlLzlrfrtz,D a'lal(!!talt.nfu,ulanx2lfad ort l('*.rrhrn 1. (osrt,atoi6,onych p..c oruojowydl 2. wartosa firmy 3. lnna wenojcl ni mrtcrlelna I prawne 4. Zallclkl na wartolcl fll.rnetarlaln. I prawna rracou! atttm tn al 1. S.odkl tflah.) Srunty (w tym btal. uadrow.nh wl.czfi p trumu) b) budynkl,lok h Iobi lq intnierlihdowrj Iwodn.i c) {nqd4nla t.thnlcm I masryny d) Srodki tr.nsportu c) nn. Jrodkltrw'h 2. Srodki trur.h rv bu&wle 3. Zrllczll n. arodl{ trwblc w budowi. lshaload dt{ot ir*e*. 1. Odl dnortel po*tq.anych 2. Od porostrlych j.doon i v425, ,33 tl Ea'!g , ,00 3 a,aa u1, , ,01 4a1(XL56 19p2715,6X s22:9,to 10721,t3 a2rrr, r,m 3605 lllm m, , , ,54 s2 239,10 LO724,13 az lt6+zr r, m 3 sso 520,, ,,19 ffi737, , ?6,9 E atrztvt,4 B rll srlta It r!/r 57!,rl ln$.itq. d{oi.rtnklor. 1. Niaruchomodci 2. wartojcl nl. natcrlrlru pr.wnc 3, DluSotarmlno\Nc ahywa f,na,lsoure r) wlcdnos*.an powlaranych - udrl.ly lub.kcjc - lnm paplry wartojalowa - ud&lona golyczll - innr dlutotrrmlnoura 6ktywe finansowr b) wisnosdo.h porost lych - uddaly lub atcj - lnna pcpicry wartojclobr - udialdra poryc2kl - Inna dfutolmlnow akty*a finansowa 4. lnr c hw stycjc dlutot.rmlnowc V, t ir lt.'rnhout.oa[dlnb 1.,*tywa r tyutu odroatonaeo podrtlu doahodow go 2. lnnc rorlk anlr mkdryokatow! 28 as6b1 &214,26 {o2\8,26, as5,9r {t 21a.26 azl,6 &rze lt(tywatrwate !5,51,i,'r7l/9,6 t3,,rlr/,,4, ftenr.ro-nrrs.e. WWbl,'":fffu,,'.2 f Tomasz Mazur Sptowordonle ihonsowe Termo-Rex S,A lowoano, m7ttt.

10 IER'IIG'REX S.A. SP6IXA AXCYINA B. A(TYWA OAf,OTOWE ZaDary?!tumt3 lll4r4e EE*ds!!E l l2lml?o.td rsgeeleo 2. P6lprodutty lprodukty w tolu 5. Zrliczh na poact dostaw ta.hlioad lrdtloerhftid. 1. Nal tnokl od J.dnostel porriqranych a): q utu donaw I oslu& o okesie sphw: - do 12 ml.5lqc1 - powyi j 12 mieriqc-y bllnne 2. Nal tnolci od po.onrkh i.dnonek.) z tl^ulu donaw I urlu& o okresle spt ty: - do 12 ml.riecl ' powyicl 12 ml6lqcy b) r Mulu podalk6w dotacjl, ccl, ub.zpi.sed spoleczrrych i ldrowotnych orar lnnych Jwiadcrei d) dochod.onr na drodz sdow J ,82 46 n;,81 166O488J7 L444565, , , $ 40 r49,s3 18CO ttt /rt7.6o I , , , , s, , , ,8!) 98611,03 5 0(n,00 L7 35, ,m 12 3m, ,29 3 ras 142,91 273tr t41, , {) : 1r 318,8 12 3{F,m 12 3m,m s (x ,91 213/) 14t,57 2 7n 141, , , m lnrl.fia 1. (r&kot rn now! rktywa finansow a) w ie.,nontach powhranych - udiav lub akcle " lnne paplery wartojclow. - udrelooe poatcrll - Inne krdtlotlrminow aktywe finanrowe b) w j dnonkach porortalych ' udzlaly lub 6kcje - inne papiery wenolciow - udzlalona porczl - inn. k6tlotarminowa aktywa finansowe c)lrodtl pleniqln.l inne aktywi pieniqrne - lrodki pieniern. w t sl i na rachunkach - lnne Jrodll pl nleln - hn aktyvr. pi.nilin. 2. lnnehwlstycjekr6ttotermlnolre ,m 4Lfi4,22 1t08, s; , :5s ,00,,l',7 -m. {1577,70 {L5n)O?01577,fO {1s,7,m : m s77,70 {Ls17,70 $ 57,74' (.6d(ot rlnlnou rulh.nll mladryok.ow. t13 t10,09,lt67t7,6,5/6717,x NAZEM AXTYWA OB8OTOTA'E AI$VWA R.I\]ZEM 393LI,6.JO Slt22ar,76 3z,2243,75,72a/62:l?-2t 18 5S0359 $ 5a00C1.59 s.a. sptowo2done fr,lohsowe fetmo-rex S.A- loworzio, 2o.o3.2o74r. 10

11 eau! a xlrtrat wt l. gty x.plt l tanrel'rodn sry ll. tl.ll,r ldart' m t llr. Udd.rysldrlri.rolor. n.) N. rrr&.lltmdre)'r.p.-ry v, rnr{. Itun rl.,.rndl,xt uyc.ny vl. eqoti,h r.d.ly fulduol' 6[lwa ul,fr lrri.l. ti ulr.llldr v. 4!r lc.t l mno U. Odpl.y!.!!lu n no w dls roro o&oto.,.ro llnroaa ulnol taem t Plla wtasxy a. zotxru4! r{rar rrzer{y ia zoao* ^r ila l. R&am m elrosla.mr. 1. l.r.(. r Sulu tod.tku dahod.ao 2. R...M D Jwi.dcz..r..mrynlm ipodobtu Tftiro-f,Il s-a" srot{a axcyr A au'jl,otj!1:mtm,q, r $, r95ra : tita6!6r,g lt 'ta!i iu7,ao 30 uq3a a4 225, ,t5 12 0OO,O0 9 W)8.s.!4d&! uoor0!45603,11 : r :}l5 501,9! r2&r 196pa ,00 t 5lyl,4, ,81 B..Lrrt Ldkn 11:'lI)lID'O 550t.9 r a:lll t$ra , , ,81 zotolllqxl! draot mrtr 1, Wob.c l.drc.t ldowtn ch 2. Wob.c po.ortrlv.hj.dmn r b)! rytd!.mllr dlul.ych c.9{.dw onoa.lo*y.h c) inm :onorl anb ndlllo* a15; f,29 19a 1ra, !59; a59,27 324r$;n , -27 Z.to!l+.nb fratrogntro- 1. wob.. l.ddt r F{]lr.,rf h.) i tytutu d,on * I un& o oh,i. wymadm&l: - 9cwyr.j 12 mhnil.y 2. wob.c poor.lych i(rd6t t b) z n du.mrdldekrych p.pl.6r rnol.bwych c) lnrc.obowiu.j. fiems d). tytulv dost s I utn& o orrih wvm.a.rrc&r: -,owr.l u mlrl..v.)r.tqklotr.yd E.rotr.wt l) lobo{lad.h rklom a) r tyr'ru ood.rr6s,..1, r i.nfh awhdd.'( h)! tytdv wyirtedz. i.dla.nlr mh&'ot!l!s 1, Ui.nm w.rtoaa nnw 2, nl ohd.votet4. I tto ati,aa. 2 5r!t 143,5! ,13 It ,18 254f23, ,30 1oa5,5o 2!44 lr135a : araaat!t,z,,o*:* 23702t6, ar 638,0l 11,{,339,43 1 1/rc 339, , ,25 a6al6a,. a ztl3a59p "*:* 87 OOO,OO 24747:5,17 13f 772"43 a7 6ra,oa ,4' 1 1lto 339/ p2 1,951r,25 : i zara zoeo{/qzrlla I RClliwY l a zoaoutauaral^!a!4{a! U[ tid$a,l 5 rare55 S rartus E-4.4L ll fiww' sptunzdoni. tiensov. fettura sa. Jomdnq 2O.O3.2Ot4t.

12 TERMGREX S.A. SP6IXA AKCYJI{A RAGHUNE ( zysxow I STBAT (uttad oor6sn.utwl 0t/01/ - 3 t2n0,3 o o ml2 -,!t2lmp A. PRZYCHODY I{ETTO ZE SPRZEOAzY I ZROWI{ANE Z NIMI, W TYMI - od jednostek powiazanych L Pr.ychody netto ze spnedaty produkt6w ll. Zmiana stanu produkt6w lll. Kos.t wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki lv. Przychody netto re spn daiy towar6w I material6w 19153t L7a 202,U , ,65 t4 940 L74, fi8, , , ,60 xogzly oztatat osct operacyifrer qr,t5 70zil,,4,14 l. Amortyzacia ll. Zutycie material6w iener8il lll. Uslugiobce lv. Podatkiioplaty,wtym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia Vl. Ubezpieczehia spoteczne i inne Jwiadczenia vll. Po2ostale koszty rodrajowe vlll Wartola sprzedanych towar6w i materiat6w L , , , , ,52 49O 83&76 4O10/.3, , ,69 s17 399, , , , , ,29 c. ZYST (STRATAI ZE SPRZEDAZY 577 2A,S 24X1794,4 o. POZOSTATE PRZYC}IODY OPERACY'iIE L Zysk ze zbycia niefinan5owych aktyw6w trwalych ll. Dotacje lll. lnne prrychody operacylne Atl6x2,t2 M 622,L , , ,66 POZOSIATI (OSiZTY OPERACYJNE l. Strata ze zbycia nietinansowych aktyw6w t.walych ll. Aktualizacja wanolci aktyw6w nie finansowych lll. lnne koszty operacyjne 8{r3,.at' , , ,3' , ,33 F. zyst( (strata) Z OZIAIA.NOSC OPERACyJNE (t 2ts 7s2,2al ,11 G. PRiZYCIIODY FITAI{SOWE L Dywidendy i udzialy w zyslach, w tym: - od jednostek powiazanych ll. Odsetki, w tym: - od jednostek powiqzanych lll. Zysk ze zbycia inwestycji lv, Aktualizacja wartoici inwestycii V. Inne 231 9t8, , ,22 4A 859, ,33 r27 725,31 - (oszry nna sowe l. odsetki, w tym: - dla iednostek powiazanych ll. Strata ze zbycia inwestycii lll. Aktualizacja wartojci inwestycji lv- lnne ,7!' , , , , , ,67 r95 672,23 a6k ISTRATA) Z DaftALt{OsCl GOSPODARCZE (1 360 s3z9r) ,65 WYIIII( zoarzei NADZWYCZA'NYCH l. Zyski nadzwyczajne ll. Stratynadzwyczajne zys( (STRATAI EiUTrO (1360 s3z91l &65 PODATET( DOCITOOOWY l. Czqgd bieiqca ll. C2ela odroczona 26129, ,71 sils 526, , ,74 M. POZ. OEOW AZ (OWE ZM IE SZEI{IA ZYSKU (ZWIIXSZENn STRATY). ZYSX (STRATA} I{ETTO TERMO-R EX Prezes Sprowozdo nie Jinonsowe Temo-Rex S.A. loworzno, r. (r ,64) JERMo-REX S.A. 0a:{i5'ffi1iiu* / lontasz Mazur r t8s 501,9r

13 TERMGREX S.A. SP6IXA AKCYJNA A. t. I a. t a) -, Prleplywy Srodk6w plenletnych r dzhllooid operacylnel Zysk (strata) nctto Xorelty rarcm Amortyzac.ia Zyski (straty) z tytutu r6inic kursowych Odsetki i udzialy rr,/ zyskach {dywidendy) zysk (strata) z dzialalnolci inwestycyjnei Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasdw Zmiana stanu naleinosci Zmiana stanu zobowiaza6 kr6tkoterminowych, z wyiatklem poiyc2ek i kredyt6w zmiana stanu rozliczefi miqdzyokresowych lnne korekty P?replywy pl nlerne netlo. drlalalnoicl op Iacyln l (ltll) Pr.eplywy Srodk6w plenleinych z drlalalno&l lnwertycylnel zbycie wartoici niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych Zbycie inwestycji w nieruchomo3ci oraz waioici niematerialne i prawne Z a ktyw6w finansowych, w tym : w jednostkach powiezanych w pozostalych j.dnostkach zbycie aktyw6w fi nansowych, dywidendy i udzialy w zyskach splata udzielonych poiyczek dfu goterminowych odsetki inne wplywy z aktyw6w finansowych 4. lnne wplywy inwestycyjne ll. wvdatkl 1. Nabycie wartogci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych 2. lnwestycje w nieruchomosci oraz warto3ci niematerialne i p.awne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) wiednostkachpowilzanych b) w pozostalych jednostkach nabycie aktyw6w finansowych - udzielonepoiyczkidlusoterminowe 4. lnne wydatki inwestycyjne lll. Prr plywy plenlelne netto z dzl.lelnoscl lnwestycylnel (l-ll) C. PrcDlnl,y &odk6w plenleinydr z d allooscl frnansowel l. Wplywy 1. Wplywy netto z wydania udzial6w (emisji akcii) i innych instrument6w kapitalowych orar 2. Kredyty i poiyczki 3. Emisia dluinych papier6w wartosciowych 4. lnne wplywy linansowe ll. wyd.tkl 1. Nabycie udzial6w (akcji) wlasnych 2. Dvwidendy i inne wyplaty na rzec: wlascicieli 3. lnne, nii wyplaty na rzecr wlascicieli, wydatki z tfulu podzialu zysku 4. Splaty kredyt6w i poiyczek 5. \,Wkup dluinych papier6w wano6ciowvch 6. Ztytulu innych zobowiazad finansowych 7. Platnoki zobowiqzarl z h ulu um6w leasingu finansoweto 8. Odsetki 9. lnnewydatkifinansowe lll. Prr ptwy plenl rne netto r dtlatalnoscl flnansowel (l-lll O. Pneplyv'ry plenltro netto ratem (A"llltE.llltc.llD E. Ellansowa rmlana stenu Srodk6w plenlqrnych, w tym - zmiana stanu Srodk6w pienieinych z\tufu r6inic kursowych F. $odkl plenlerne na pocultek okeru G. Srodkl pl nlerne na konlec okresu (FtDl, w tym - o o8ranicronei moiliwoici dysponowania otlotlzot - atlt2l20t3 I , ,25 1 L45 207, ,OO , , , , , , , ,10 I , , ,20 7tt 414, ,s5 49 7,59 4s s4;,ss , , ;70 6A 626,70 6s7 84s; , ,s , , , , ,00 301s77,70 t{t lt2,5s otlotl2otz -,11t , s,84 92a 441-, ,76 s 329, , , AO7, , ,94 I , , ,00 44,66 44,66-44, & 896,22 s , , U5,4? ;, , , , , ,21 245tt2fi 245t12,N ,30 tots77,7o TERMO.REX Sptowozdonie finonsowe Termo-Rex S.A. lowonno, r. ffxil?;!h,i'a' f{i*:'tffiip. 13

14 TERMO-REX S.A. SP6IKA AKCYJ A L lgpltal (tundusrl wlasny na pocratek okresu (Bo) - korekty bled6w lzmiany zasad rachunkowo6ci l.a. (aphal (fundust) wlasny na poc4tek okresu (BOl, po korektach 1 Kaphal (fundgrl podstawowy na poczatek okresu 1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego a zwiekszenie (z tytulu) - emisiiakcii b zmniejszenie (z q ulu) 1.2. Kapltal (tundusrl podstawowy m konlec okresu 2 Naleine wplaty na kaphal podstawowy na poclatek okr su 2.1. Zmiana naleinych wpiat na kapital podstawowy a zwiekszenie (2 tytulu) b zmnie.iszenie (z q utu) 2,2, Nalelne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu 3 Udtlaly (akcre) wlasne na pocetek okresu a 2wiekszenie (z tytulu) b zmnieiszenie (z tytulu) 3.1. Udzialv (akcie) w{asne na koniec okresu 4 Kapltal (funduszl rapasowy na pocletek okresu 4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego a zwiqkszenie (z q ulu) emisjiakcii powyiei wartosci nominalner, - z podzialu 2ysku b zmniejszenie (z q ulu) - wyplata dywidendy 4.2, stan kapitalu (funduszul zapasowego na konlec okresu 5 (apltal (fund6t) t aktualhacll wyceny na poczqtek olresu 5.1. Zmiany kapitalu (funduszu)z aktualizacii wyceny a zwiekszenie (z twulu) b zmnieiszenie (z tytulu) 5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 Poronale kapltaly (fundusrel reterwowe na poarqtek okresu 6.1. Zmlany pozostalych kapital6w (fundusry) rezerwowych a zwiekszenie (z tytutu) b zmnieiszenie (z tt^ulu) 6.2. Pozostale kapitaty (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7 Zysk (stratal z lat uble8lych na poczatek okr6u 7.1. Zysk z lat ubiegtych na poczqtek okresu - korekty blqddw i zmiany zasad rachunkowosci 7.2. Zysk z lat ubieglych na poczetek okresu, po korektach a zwiqkszenie (z tytulu) - podzialu zysku z lat ubieglych b zmnieiszenie (z tytulu) z podzialu zysku przeniesienie na kapital zapasowy - z podzialu zysku - pokrycie straty zlat ubieglych 7.3. Zysk z lat ubietvch na konlec okresu 7.4. Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu G) - korekty bled6w i zmiany zasad rachunkowosci 7.5 Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach a zwlekszenie (z tytulu) - przeniesienie stety z lat ubieglych do pokrycia b zmnieiszenie (z q ulu pokrycia 2 zysku z roku ubieglego) 7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata)z lat ubieglych na koniec okresu 8 Wyrlk netto a zysk netto b strata netto (wielkosd ujemna) c odpisy z zysku (wielko6f ujemna) ll. lgpltal (fundusr) wlasny na konlec okresu (Bz) l. lgphd (ftrndusz wlasny, po uwrglqdnlenlu pmponowaneso podtlafu rysku (pokrycla stratyl otlotl20t?- 3tlt2lzotl ,(E ,00 lt 30o (xx),(x, 1tl5 593, ,91 I 38S 501, , ,04 1 :t85 501,9r , , , ,91 ( ,641 (r ) tt 45 t27,0 tt 4,.5t27 fi. ollotl20t2-3ut2l20t ,13 lt ir46 963, fi,o, , ,00 11 :too 000, , , , ,693,13 t45 693, , , , , {rr,9r , ,04 t2 a TERMO.REX TERMo-REX S.A. I l-z,.t,:t A-aad) U:[?l,.'"'19w-e" / tomasz Mazur Sprawozdonie finonsowe Termo-Rex S.A. Jdworzno, 20.0i.2o14r. 74

15 VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE 2012 a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy , ,10 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 258, ,13 oprogramowanie komputerowe 3 258, ,13 d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem , ,23 2. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA R. Lp. Tytuł Koszty zakońc zonych prac rozwoj owych Wartość firmy Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0, , , ,26 2. Zwiększenia , ,00 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto wartości niematerialnych 0, , , ,26 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 15

16 i prawnych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0, , , ,03 6. Amortyzacja za okres 0, , , ,84 7. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0, , , ,87 8. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 - Zwiększenia - Zmniejszenia 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0, Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0, , , , RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2012 a) środki trwałe, w tym: , ,80 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny , , , , , ,49 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 16

17 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , ,15 środki transportu , ,68 inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie , ,54 c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem , ,34 4. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA DZIEŃ R. Lp. Tytuł Grunty Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem Wartość brutto środków trwałych na początek okresu , , , , , ,55 2. Zwiększenia , , , ,33 3. Zmniejszenia 0, , , ,07 4. Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu , , , , , ,81 0, , , , , , Amortyzacja za okres 0, , , , , ,68 zwiększenie 170,63 170,63 zmniejszenie 1 050, , , ,83 7. Skumulowana amortyzacja 0, , , , , ,23 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 17

18 Lp. Tytuł Grunty Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem (umorzenie) na koniec okresu 8. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 9. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu , , , , , ,58 5. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE DO PONIESIENIA NAKŁADY INWESTYCYJNE Wydatki inwestycyjne poniesione w r. wyniosły ogółem ,25 zł. W roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego kwota wydatków inwestycyjnych w 2014 roku ukształtowała się na poziomie ,24 zł. Inwestycja w zakresie rozbudowy budynku administracyjno-magazynowego wraz z zapleczem warsztatowym została zakończona w 2014 roku. Obecnie trwa procedura odbiorów budowlanych. Na dzień r. wartość środków trwałych w budowie wynosi ,63 zł. W tym ,81 zł stanowią odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. Poniesione nakłady związane są m.in. z rozbudową budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę Spółki. 6. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wynosi ,00 zł i obejmuje nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni m². Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 18

19 7. ZAPASY ZAPASY 2012 po przekształceniu* 2012 przed przekształceniem a) materiały ,82 b) półprodukty i produkty w toku 0,00 c) produkty gotowe , ,81 0,00 d) towary , , ,07 e) zaliczki na dostawę 6 270, , ,53 ZAPASY RAZEM , , ,60 * Na dzień r. dokonano reklasyfikacji zapasów z pozycji towarów do pozycji produktów gotowych z uwagi na ustalenie stanu magazynowego produktów gotowych. 8. ISTOTNE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2012 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: , ,26 koszty uboczne zakupu , ,57 podatki i opłaty 167,23 167,23 inne 5 753, ,36 polisy ubezpieczeniowe OC AC NNW , ,63 koszt emisji akcji , ,00 publikacje specjalistyczne 2 302, ,47 usługi obce 8 375,20 0,00 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM , ,26 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 19

20 9. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2012 Stan na początek okresu , ,85 a) zwiększenia z tytułu uznania należności z tytułu dostaw za trudno ściągalne , ,71 b) zmniejszenia 4 427,62 0,00 STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA KONIEC OKRESU , , KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura) Wartość nominalna jednej akcji zł/akcję Wartość emisyjna jednej akcji zł/akcję Seria/ emisja 0,10 0,10 A 0,10 0,10 B1 0,10 0,10 B2 Rodzaj akcji Zwykłe na okaziciela Zwykłe na okaziciela Imienne uprzywilejo wane Rodzaj uprzywilejow ania akcji Rodzaj ogranicze nia praw do akcji Liczba akcji (w szt.) Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w tys. zł) brak brak brak brak jednej Akcji imiennej przyznano dwa głosy na Walnym Zgromadzeni u Spółki brak Sposób pokrycia kapitału Wkład pieniężny Wkład niepieniężny Wkład niepieniężny Data rejestracji Zmiana Zmiana Prawo do dywidendy (od daty) Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 20

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 R. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo