SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ

2 SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s Rachunek przepływów pieniężnych... s Zestawienie zmian w kapitale własnym... s Dodatkowe informacje i objaśnienia... s.15 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 2

3 o EERIIT'-REX 5.F. oswndczer{re ZARZADU Stosownie do art.52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzeinia 1994 roku z p6iniejszymi zmianami, Zarzqd sp6lki Termo-Rex S.A. z siedziba w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy koiczqcy sie roku, na kt6re sklada siq: 1. Bilans wykazujqcy po stronie aktylv6w ipasyw6w sumq: L ,21 2. Rachunek zysk6w i strat zamykajacy sie stratq netto w wysokosci: 1 3aG 467,U 3. Rachunek przeplyw6w pieniqinych wykazujacy zmniejszenie stanu Srodk6w o: ,15 4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym, wykazujqce zmniejszenie stanu o: 1: lnformacje dodatkowq obejmujacq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia Do sprawozdania dolqcza sie sprawozdanie zanadu z dzialalnojci Sp6lki za okres objety sprawozdaniem fi nansowym. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo zgodnie z opisanymi zasadami ustawy o rachunkowo6ci oraz w naszej opinii rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majqtkowa i finansowe oraz wynik finansowy Sp6tki. Podpisy czlonk6w Tarzqdu: Podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg: Sprawozdanie finansowe Termo-Rex s.a. Jaworzno r.

4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych 1. DANE JEDNOSTKI TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i, NIP: , Regon: Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS Kapitał zakładowy zł, wniesiony w całości. Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi obróbki cieplnej, handel paliwami, handel art. elektroinstalacyjnymi. 2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JEST NIEOGRANICZONY 3. PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. i okres porównywalny od r. do r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki oświadcza, że nie występują okoliczności wymagające przyjęcia odmiennego założenia. Sprawozdanie zostało sporządzone w polskich złotych. 4. KONCESJE, ZEZWOLENIA a) W dniu 21 września 2012 roku Spółka, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (OPC/11576/21485/W/OKA/2012/RZ) uzyskała koncesję na obrót paliwami ciekłymi (benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi, gazem płynnym) przy wykorzystaniu stacji paliw, na okres od 21 września 2012 r. do 21 września 2022 r. b) W dniu 19 września 2012 roku Spółka, decyzją Prezydenta Miasta Jaworzna uzyskała trzy zezwolenia Nr SO-DG na sprzedaż w sklepie spożywczym przy stacji paliw ORLEN w Jaworznie (43-600), ul. Wojska Polskiego 2i napojów alkoholowych zawierających: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 4

5 Wyżej wymienione zezwolenia zostały udzielone na okres od 20 września 2012 r. do 20 września 2015 r. c) W dniu 24 kwietnia roku decyzją Prezydenta miasta Jaworzna Spółka uzyskała zezwolenie na zbieranie, magazynowanie i transport odpadów. Decyzją numer: OŚ-ŚR STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Wykazane w bilansie Spółki na koniec r. aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Wartości niematerialne i prawne : nowo zakupione wartości niematerialne i prawne wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3 500,00 zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały oddane do użytkowania. Wartości niematerialne o wartości powyżej 3 500,00 zł są amortyzowane metodą liniową z zastosowaniem stawek uwzględniających przewidywany okres ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa / wartość firmy/ wg wartości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością godziwą przyjętych aktywów netto pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe nowo zakupione środki trwałe wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt jego wytworzenia powiększają koszty jego ulepszenia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania. Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej. Środki trwałe w budowie: Wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z wytworzeniem lub nabyciem środka trwałego pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, na podstawie porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów przeprowadzanego wg. stanu na dzień r. Wartość środków trwałych w budowie powiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszone o przychody z tego tytułu. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 5

6 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: Materiały, towary, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe wycenia się odpowiednio według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności: W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, ustalane z uwzględnieniem indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne: Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych, wpływające na rachunki w ciągu roku obrotowego wycenia się po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się według metody FIFO. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne: Dokonywane są wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów. Kapitały własne: Ujmuje się w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie strat lub wydatków. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych również określa Walne Zgromadzenie. Rezerwy: Tworzy się je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona w związku z występowaniem dodatnich różnic pomiędzy wartością księgową a podatkową aktywów i pasywów, rezerwa na świadczenia pracownicze obejmująca rezerwę na niewykorzystane urlopy pracownicze, pozostałe rezerwy obejmujące koszty badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 6

7 Zobowiązania: Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako zobowiązania długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień bilansowy i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. Przychody: Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług /VAT/ ujmowane w okresach, których dotyczą Koszty: Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają wynik finansowy Spółki z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych. Zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymanych lub przekazanych darowizn, przychody finansowe z tytułu dywidend /udziału w zyskach/, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza działalnością operacyjną. Wynik finansowy brutto korygują: bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi, podatek dochodowy odroczony, tworzony w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 7

8 o trehit'.rex s-r. wvkazana w rachunku zysk6w i strat czqid odroczona stanowi r6inlce pomiedzy stanem rezerw i aktyw6w z tt/tulu podatku odroczonego na poczqtek i konlec okresu sprawozdawczego. Prezentacja w rachunku Prueplyw6w Pienieinych: o Sp6lka prezentuje pneplywy pieniqine z dzialalnofti operac.yjnei posluguiec siq metodq posredniq. TeRitrO4ExS.ry/ Pt{eszarq9{ -/,e14s'7 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r.

9 t. gu!! AI(TYWA IRWAtf wartoad nbrnamalna I p'.wl! reiltr){rx s.a spotra Arc$]tA,!t2lml3,LlLzlrfrtz,D a'lal(!!talt.nfu,ulanx2lfad ort l('*.rrhrn 1. (osrt,atoi6,onych p..c oruojowydl 2. wartosa firmy 3. lnna wenojcl ni mrtcrlelna I prawne 4. Zallclkl na wartolcl fll.rnetarlaln. I prawna rracou! atttm tn al 1. S.odkl tflah.) Srunty (w tym btal. uadrow.nh wl.czfi p trumu) b) budynkl,lok h Iobi lq intnierlihdowrj Iwodn.i c) {nqd4nla t.thnlcm I masryny d) Srodki tr.nsportu c) nn. Jrodkltrw'h 2. Srodki trur.h rv bu&wle 3. Zrllczll n. arodl{ trwblc w budowi. lshaload dt{ot ir*e*. 1. Odl dnortel po*tq.anych 2. Od porostrlych j.doon i v425, ,33 tl Ea'!g , ,00 3 a,aa u1, , ,01 4a1(XL56 19p2715,6X s22:9,to 10721,t3 a2rrr, r,m 3605 lllm m, , , ,54 s2 239,10 LO724,13 az lt6+zr r, m 3 sso 520,, ,,19 ffi737, , ?6,9 E atrztvt,4 B rll srlta It r!/r 57!,rl ln$.itq. d{oi.rtnklor. 1. Niaruchomodci 2. wartojcl nl. natcrlrlru pr.wnc 3, DluSotarmlno\Nc ahywa f,na,lsoure r) wlcdnos*.an powlaranych - udrl.ly lub.kcjc - lnm paplry wartojalowa - ud&lona golyczll - innr dlutotrrmlnoura 6ktywe finansowr b) wisnosdo.h porost lych - uddaly lub atcj - lnna pcpicry wartojclobr - udialdra poryc2kl - Inna dfutolmlnow akty*a finansowa 4. lnr c hw stycjc dlutot.rmlnowc V, t ir lt.'rnhout.oa[dlnb 1.,*tywa r tyutu odroatonaeo podrtlu doahodow go 2. lnnc rorlk anlr mkdryokatow! 28 as6b1 &214,26 {o2\8,26, as5,9r {t 21a.26 azl,6 &rze lt(tywatrwate !5,51,i,'r7l/9,6 t3,,rlr/,,4, ftenr.ro-nrrs.e. WWbl,'":fffu,,'.2 f Tomasz Mazur Sptowordonle ihonsowe Termo-Rex S,A lowoano, m7ttt.

10 IER'IIG'REX S.A. SP6IXA AXCYINA B. A(TYWA OAf,OTOWE ZaDary?!tumt3 lll4r4e EE*ds!!E l l2lml?o.td rsgeeleo 2. P6lprodutty lprodukty w tolu 5. Zrliczh na poact dostaw ta.hlioad lrdtloerhftid. 1. Nal tnokl od J.dnostel porriqranych a): q utu donaw I oslu& o okesie sphw: - do 12 ml.5lqc1 - powyi j 12 mieriqc-y bllnne 2. Nal tnolci od po.onrkh i.dnonek.) z tl^ulu donaw I urlu& o okresle spt ty: - do 12 ml.riecl ' powyicl 12 ml6lqcy b) r Mulu podalk6w dotacjl, ccl, ub.zpi.sed spoleczrrych i ldrowotnych orar lnnych Jwiadcrei d) dochod.onr na drodz sdow J ,82 46 n;,81 166O488J7 L444565, , , $ 40 r49,s3 18CO ttt /rt7.6o I , , , , s, , , ,8!) 98611,03 5 0(n,00 L7 35, ,m 12 3m, ,29 3 ras 142,91 273tr t41, , {) : 1r 318,8 12 3{F,m 12 3m,m s (x ,91 213/) 14t,57 2 7n 141, , , m lnrl.fia 1. (r&kot rn now! rktywa finansow a) w ie.,nontach powhranych - udiav lub akcle " lnne paplery wartojclow. - udrelooe poatcrll - Inne krdtlotlrminow aktywe finanrowe b) w j dnonkach porortalych ' udzlaly lub 6kcje - inne papiery wenolciow - udzlalona porczl - inn. k6tlotarminowa aktywa finansowe c)lrodtl pleniqln.l inne aktywi pieniqrne - lrodki pieniern. w t sl i na rachunkach - lnne Jrodll pl nleln - hn aktyvr. pi.nilin. 2. lnnehwlstycjekr6ttotermlnolre ,m 4Lfi4,22 1t08, s; , :5s ,00,,l',7 -m. {1577,70 {L5n)O?01577,fO {1s,7,m : m s77,70 {Ls17,70 $ 57,74' (.6d(ot rlnlnou rulh.nll mladryok.ow. t13 t10,09,lt67t7,6,5/6717,x NAZEM AXTYWA OB8OTOTA'E AI$VWA R.I\]ZEM 393LI,6.JO Slt22ar,76 3z,2243,75,72a/62:l?-2t 18 5S0359 $ 5a00C1.59 s.a. sptowo2done fr,lohsowe fetmo-rex S.A- loworzio, 2o.o3.2o74r. 10

11 eau! a xlrtrat wt l. gty x.plt l tanrel'rodn sry ll. tl.ll,r ldart' m t llr. Udd.rysldrlri.rolor. n.) N. rrr&.lltmdre)'r.p.-ry v, rnr{. Itun rl.,.rndl,xt uyc.ny vl. eqoti,h r.d.ly fulduol' 6[lwa ul,fr lrri.l. ti ulr.llldr v. 4!r lc.t l mno U. Odpl.y!.!!lu n no w dls roro o&oto.,.ro llnroaa ulnol taem t Plla wtasxy a. zotxru4! r{rar rrzer{y ia zoao* ^r ila l. R&am m elrosla.mr. 1. l.r.(. r Sulu tod.tku dahod.ao 2. R...M D Jwi.dcz..r..mrynlm ipodobtu Tftiro-f,Il s-a" srot{a axcyr A au'jl,otj!1:mtm,q, r $, r95ra : tita6!6r,g lt 'ta!i iu7,ao 30 uq3a a4 225, ,t5 12 0OO,O0 9 W)8.s.!4d&! uoor0!45603,11 : r :}l5 501,9! r2&r 196pa ,00 t 5lyl,4, ,81 B..Lrrt Ldkn 11:'lI)lID'O 550t.9 r a:lll t$ra , , ,81 zotolllqxl! draot mrtr 1, Wob.c l.drc.t ldowtn ch 2. Wob.c po.ortrlv.hj.dmn r b)! rytd!.mllr dlul.ych c.9{.dw onoa.lo*y.h c) inm :onorl anb ndlllo* a15; f,29 19a 1ra, !59; a59,27 324r$;n , -27 Z.to!l+.nb fratrogntro- 1. wob.. l.ddt r F{]lr.,rf h.) i tytutu d,on * I un& o oh,i. wymadm&l: - 9cwyr.j 12 mhnil.y 2. wob.c poor.lych i(rd6t t b) z n du.mrdldekrych p.pl.6r rnol.bwych c) lnrc.obowiu.j. fiems d). tytulv dost s I utn& o orrih wvm.a.rrc&r: -,owr.l u mlrl..v.)r.tqklotr.yd E.rotr.wt l) lobo{lad.h rklom a) r tyr'ru ood.rr6s,..1, r i.nfh awhdd.'( h)! tytdv wyirtedz. i.dla.nlr mh&'ot!l!s 1, Ui.nm w.rtoaa nnw 2, nl ohd.votet4. I tto ati,aa. 2 5r!t 143,5! ,13 It ,18 254f23, ,30 1oa5,5o 2!44 lr135a : araaat!t,z,,o*:* 23702t6, ar 638,0l 11,{,339,43 1 1/rc 339, , ,25 a6al6a,. a ztl3a59p "*:* 87 OOO,OO 24747:5,17 13f 772"43 a7 6ra,oa ,4' 1 1lto 339/ p2 1,951r,25 : i zara zoeo{/qzrlla I RClliwY l a zoaoutauaral^!a!4{a! U[ tid$a,l 5 rare55 S rartus E-4.4L ll fiww' sptunzdoni. tiensov. fettura sa. Jomdnq 2O.O3.2Ot4t.

12 TERMGREX S.A. SP6IXA AKCYJI{A RAGHUNE ( zysxow I STBAT (uttad oor6sn.utwl 0t/01/ - 3 t2n0,3 o o ml2 -,!t2lmp A. PRZYCHODY I{ETTO ZE SPRZEOAzY I ZROWI{ANE Z NIMI, W TYMI - od jednostek powiazanych L Pr.ychody netto ze spnedaty produkt6w ll. Zmiana stanu produkt6w lll. Kos.t wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki lv. Przychody netto re spn daiy towar6w I material6w 19153t L7a 202,U , ,65 t4 940 L74, fi8, , , ,60 xogzly oztatat osct operacyifrer qr,t5 70zil,,4,14 l. Amortyzacia ll. Zutycie material6w iener8il lll. Uslugiobce lv. Podatkiioplaty,wtym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia Vl. Ubezpieczehia spoteczne i inne Jwiadczenia vll. Po2ostale koszty rodrajowe vlll Wartola sprzedanych towar6w i materiat6w L , , , , ,52 49O 83&76 4O10/.3, , ,69 s17 399, , , , , ,29 c. ZYST (STRATAI ZE SPRZEDAZY 577 2A,S 24X1794,4 o. POZOSTATE PRZYC}IODY OPERACY'iIE L Zysk ze zbycia niefinan5owych aktyw6w trwalych ll. Dotacje lll. lnne prrychody operacylne Atl6x2,t2 M 622,L , , ,66 POZOSIATI (OSiZTY OPERACYJNE l. Strata ze zbycia nietinansowych aktyw6w t.walych ll. Aktualizacja wanolci aktyw6w nie finansowych lll. lnne koszty operacyjne 8{r3,.at' , , ,3' , ,33 F. zyst( (strata) Z OZIAIA.NOSC OPERACyJNE (t 2ts 7s2,2al ,11 G. PRiZYCIIODY FITAI{SOWE L Dywidendy i udzialy w zyslach, w tym: - od jednostek powiazanych ll. Odsetki, w tym: - od jednostek powiqzanych lll. Zysk ze zbycia inwestycji lv, Aktualizacja wartoici inwestycii V. Inne 231 9t8, , ,22 4A 859, ,33 r27 725,31 - (oszry nna sowe l. odsetki, w tym: - dla iednostek powiazanych ll. Strata ze zbycia inwestycii lll. Aktualizacja wartojci inwestycji lv- lnne ,7!' , , , , , ,67 r95 672,23 a6k ISTRATA) Z DaftALt{OsCl GOSPODARCZE (1 360 s3z9r) ,65 WYIIII( zoarzei NADZWYCZA'NYCH l. Zyski nadzwyczajne ll. Stratynadzwyczajne zys( (STRATAI EiUTrO (1360 s3z91l &65 PODATET( DOCITOOOWY l. Czqgd bieiqca ll. C2ela odroczona 26129, ,71 sils 526, , ,74 M. POZ. OEOW AZ (OWE ZM IE SZEI{IA ZYSKU (ZWIIXSZENn STRATY). ZYSX (STRATA} I{ETTO TERMO-R EX Prezes Sprowozdo nie Jinonsowe Temo-Rex S.A. loworzno, r. (r ,64) JERMo-REX S.A. 0a:{i5'ffi1iiu* / lontasz Mazur r t8s 501,9r

13 TERMGREX S.A. SP6IXA AKCYJNA A. t. I a. t a) -, Prleplywy Srodk6w plenletnych r dzhllooid operacylnel Zysk (strata) nctto Xorelty rarcm Amortyzac.ia Zyski (straty) z tytutu r6inic kursowych Odsetki i udzialy rr,/ zyskach {dywidendy) zysk (strata) z dzialalnolci inwestycyjnei Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasdw Zmiana stanu naleinosci Zmiana stanu zobowiaza6 kr6tkoterminowych, z wyiatklem poiyc2ek i kredyt6w zmiana stanu rozliczefi miqdzyokresowych lnne korekty P?replywy pl nlerne netlo. drlalalnoicl op Iacyln l (ltll) Pr.eplywy Srodk6w plenleinych z drlalalno&l lnwertycylnel zbycie wartoici niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych Zbycie inwestycji w nieruchomo3ci oraz waioici niematerialne i prawne Z a ktyw6w finansowych, w tym : w jednostkach powiezanych w pozostalych j.dnostkach zbycie aktyw6w fi nansowych, dywidendy i udzialy w zyskach splata udzielonych poiyczek dfu goterminowych odsetki inne wplywy z aktyw6w finansowych 4. lnne wplywy inwestycyjne ll. wvdatkl 1. Nabycie wartogci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych 2. lnwestycje w nieruchomosci oraz warto3ci niematerialne i p.awne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) wiednostkachpowilzanych b) w pozostalych jednostkach nabycie aktyw6w finansowych - udzielonepoiyczkidlusoterminowe 4. lnne wydatki inwestycyjne lll. Prr plywy plenlelne netto z dzl.lelnoscl lnwestycylnel (l-ll) C. PrcDlnl,y &odk6w plenleinydr z d allooscl frnansowel l. Wplywy 1. Wplywy netto z wydania udzial6w (emisji akcii) i innych instrument6w kapitalowych orar 2. Kredyty i poiyczki 3. Emisia dluinych papier6w wartosciowych 4. lnne wplywy linansowe ll. wyd.tkl 1. Nabycie udzial6w (akcji) wlasnych 2. Dvwidendy i inne wyplaty na rzec: wlascicieli 3. lnne, nii wyplaty na rzecr wlascicieli, wydatki z tfulu podzialu zysku 4. Splaty kredyt6w i poiyczek 5. \,Wkup dluinych papier6w wano6ciowvch 6. Ztytulu innych zobowiazad finansowych 7. Platnoki zobowiqzarl z h ulu um6w leasingu finansoweto 8. Odsetki 9. lnnewydatkifinansowe lll. Prr ptwy plenl rne netto r dtlatalnoscl flnansowel (l-lll O. Pneplyv'ry plenltro netto ratem (A"llltE.llltc.llD E. Ellansowa rmlana stenu Srodk6w plenlqrnych, w tym - zmiana stanu Srodk6w pienieinych z\tufu r6inic kursowych F. $odkl plenlerne na pocultek okeru G. Srodkl pl nlerne na konlec okresu (FtDl, w tym - o o8ranicronei moiliwoici dysponowania otlotlzot - atlt2l20t3 I , ,25 1 L45 207, ,OO , , , , , , , ,10 I , , ,20 7tt 414, ,s5 49 7,59 4s s4;,ss , , ;70 6A 626,70 6s7 84s; , ,s , , , , ,00 301s77,70 t{t lt2,5s otlotl2otz -,11t , s,84 92a 441-, ,76 s 329, , , AO7, , ,94 I , , ,00 44,66 44,66-44, & 896,22 s , , U5,4? ;, , , , , ,21 245tt2fi 245t12,N ,30 tots77,7o TERMO.REX Sptowozdonie finonsowe Termo-Rex S.A. lowonno, r. ffxil?;!h,i'a' f{i*:'tffiip. 13

14 TERMO-REX S.A. SP6IKA AKCYJ A L lgpltal (tundusrl wlasny na pocratek okresu (Bo) - korekty bled6w lzmiany zasad rachunkowo6ci l.a. (aphal (fundust) wlasny na poc4tek okresu (BOl, po korektach 1 Kaphal (fundgrl podstawowy na poczatek okresu 1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego a zwiekszenie (z tytulu) - emisiiakcii b zmniejszenie (z q ulu) 1.2. Kapltal (tundusrl podstawowy m konlec okresu 2 Naleine wplaty na kaphal podstawowy na poclatek okr su 2.1. Zmiana naleinych wpiat na kapital podstawowy a zwiekszenie (2 tytulu) b zmnie.iszenie (z q utu) 2,2, Nalelne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu 3 Udtlaly (akcre) wlasne na pocetek okresu a 2wiekszenie (z tytulu) b zmnieiszenie (z tytulu) 3.1. Udzialv (akcie) w{asne na koniec okresu 4 Kapltal (funduszl rapasowy na pocletek okresu 4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego a zwiqkszenie (z q ulu) emisjiakcii powyiei wartosci nominalner, - z podzialu 2ysku b zmniejszenie (z q ulu) - wyplata dywidendy 4.2, stan kapitalu (funduszul zapasowego na konlec okresu 5 (apltal (fund6t) t aktualhacll wyceny na poczqtek olresu 5.1. Zmiany kapitalu (funduszu)z aktualizacii wyceny a zwiekszenie (z twulu) b zmnieiszenie (z tytulu) 5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 Poronale kapltaly (fundusrel reterwowe na poarqtek okresu 6.1. Zmlany pozostalych kapital6w (fundusry) rezerwowych a zwiekszenie (z tytutu) b zmnieiszenie (z tt^ulu) 6.2. Pozostale kapitaty (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7 Zysk (stratal z lat uble8lych na poczatek okr6u 7.1. Zysk z lat ubiegtych na poczqtek okresu - korekty blqddw i zmiany zasad rachunkowosci 7.2. Zysk z lat ubieglych na poczetek okresu, po korektach a zwiqkszenie (z tytulu) - podzialu zysku z lat ubieglych b zmnieiszenie (z tytulu) z podzialu zysku przeniesienie na kapital zapasowy - z podzialu zysku - pokrycie straty zlat ubieglych 7.3. Zysk z lat ubietvch na konlec okresu 7.4. Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu G) - korekty bled6w i zmiany zasad rachunkowosci 7.5 Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach a zwlekszenie (z tytulu) - przeniesienie stety z lat ubieglych do pokrycia b zmnieiszenie (z q ulu pokrycia 2 zysku z roku ubieglego) 7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata)z lat ubieglych na koniec okresu 8 Wyrlk netto a zysk netto b strata netto (wielkosd ujemna) c odpisy z zysku (wielko6f ujemna) ll. lgpltal (fundusr) wlasny na konlec okresu (Bz) l. lgphd (ftrndusz wlasny, po uwrglqdnlenlu pmponowaneso podtlafu rysku (pokrycla stratyl otlotl20t?- 3tlt2lzotl ,(E ,00 lt 30o (xx),(x, 1tl5 593, ,91 I 38S 501, , ,04 1 :t85 501,9r , , , ,91 ( ,641 (r ) tt 45 t27,0 tt 4,.5t27 fi. ollotl20t2-3ut2l20t ,13 lt ir46 963, fi,o, , ,00 11 :too 000, , , , ,693,13 t45 693, , , , , {rr,9r , ,04 t2 a TERMO.REX TERMo-REX S.A. I l-z,.t,:t A-aad) U:[?l,.'"'19w-e" / tomasz Mazur Sprawozdonie finonsowe Termo-Rex S.A. Jdworzno, 20.0i.2o14r. 74

15 VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE 2012 a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy , ,10 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 258, ,13 oprogramowanie komputerowe 3 258, ,13 d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem , ,23 2. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA R. Lp. Tytuł Koszty zakońc zonych prac rozwoj owych Wartość firmy Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0, , , ,26 2. Zwiększenia , ,00 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto wartości niematerialnych 0, , , ,26 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 15

16 i prawnych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0, , , ,03 6. Amortyzacja za okres 0, , , ,84 7. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0, , , ,87 8. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 - Zwiększenia - Zmniejszenia 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0, Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0, , , , RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2012 a) środki trwałe, w tym: , ,80 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny , , , , , ,49 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 16

17 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , ,15 środki transportu , ,68 inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie , ,54 c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem , ,34 4. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA DZIEŃ R. Lp. Tytuł Grunty Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem Wartość brutto środków trwałych na początek okresu , , , , , ,55 2. Zwiększenia , , , ,33 3. Zmniejszenia 0, , , ,07 4. Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu , , , , , ,81 0, , , , , , Amortyzacja za okres 0, , , , , ,68 zwiększenie 170,63 170,63 zmniejszenie 1 050, , , ,83 7. Skumulowana amortyzacja 0, , , , , ,23 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 17

18 Lp. Tytuł Grunty Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem (umorzenie) na koniec okresu 8. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 9. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu , , , , , ,58 5. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE DO PONIESIENIA NAKŁADY INWESTYCYJNE Wydatki inwestycyjne poniesione w r. wyniosły ogółem ,25 zł. W roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego kwota wydatków inwestycyjnych w 2014 roku ukształtowała się na poziomie ,24 zł. Inwestycja w zakresie rozbudowy budynku administracyjno-magazynowego wraz z zapleczem warsztatowym została zakończona w 2014 roku. Obecnie trwa procedura odbiorów budowlanych. Na dzień r. wartość środków trwałych w budowie wynosi ,63 zł. W tym ,81 zł stanowią odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. Poniesione nakłady związane są m.in. z rozbudową budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę Spółki. 6. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wynosi ,00 zł i obejmuje nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni m². Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 18

19 7. ZAPASY ZAPASY 2012 po przekształceniu* 2012 przed przekształceniem a) materiały ,82 b) półprodukty i produkty w toku 0,00 c) produkty gotowe , ,81 0,00 d) towary , , ,07 e) zaliczki na dostawę 6 270, , ,53 ZAPASY RAZEM , , ,60 * Na dzień r. dokonano reklasyfikacji zapasów z pozycji towarów do pozycji produktów gotowych z uwagi na ustalenie stanu magazynowego produktów gotowych. 8. ISTOTNE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2012 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: , ,26 koszty uboczne zakupu , ,57 podatki i opłaty 167,23 167,23 inne 5 753, ,36 polisy ubezpieczeniowe OC AC NNW , ,63 koszt emisji akcji , ,00 publikacje specjalistyczne 2 302, ,47 usługi obce 8 375,20 0,00 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM , ,26 Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 19

20 9. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2012 Stan na początek okresu , ,85 a) zwiększenia z tytułu uznania należności z tytułu dostaw za trudno ściągalne , ,71 b) zmniejszenia 4 427,62 0,00 STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA KONIEC OKRESU , , KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura) Wartość nominalna jednej akcji zł/akcję Wartość emisyjna jednej akcji zł/akcję Seria/ emisja 0,10 0,10 A 0,10 0,10 B1 0,10 0,10 B2 Rodzaj akcji Zwykłe na okaziciela Zwykłe na okaziciela Imienne uprzywilejo wane Rodzaj uprzywilejow ania akcji Rodzaj ogranicze nia praw do akcji Liczba akcji (w szt.) Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w tys. zł) brak brak brak brak jednej Akcji imiennej przyznano dwa głosy na Walnym Zgromadzeni u Spółki brak Sposób pokrycia kapitału Wkład pieniężny Wkład niepieniężny Wkład niepieniężny Data rejestracji Zmiana Zmiana Prawo do dywidendy (od daty) Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. Jaworzno r. 20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 643. ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fijał w Łomiankach. [BMSiG-301/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 139/2017 (5276) poz. 28209 28209 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 28209. Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza w Ostrowie Wielkopolskim. [BMSiG-19883/2017]

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publ. i Prawa Podat.przy Wydz. Prawa UWB ROK: 006 1513 Białystok ul.mickiewicza 1 NIP: 5480116 BiIans AKTYWA +/ POŁ Nazwa pozycji A _ B [ I II IV Aktywa

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 16435. WINDOOR w Radomiu. [BMSiG-11029/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Informacje ogólne Dane jednostki: Nazwa: WINDOOR Siedziba: 26-600 Radom, ul. Rodziny

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo